P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1H 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1H 2016"

Transkrypt

1 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1H października 2016 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W pierwszej części przedstawiono krótki opis wyników finansowych osiągniętych w 1H W kolejnej części przedstawiono ocenę kowenantów obligacyjnych i najistotniejsze wydarzenia z punktu widzenia obligatariuszy. Najważniejszym wydarzeniem dla obligatariuszy było podjęcie 16 maja 2016 roku przez Zarząd uchwały o przedterminowym wykupie obligacji serii E. Opcja przedterminowego wykupu będzie dotyczyć wszystkich obligacji i będzie realizowana w VI terminie płatności odsetek tj. 28 listopada 2016 r. Obligacje do wykupu Seria E (PRE1117) Wartość emisji (mln zł) 35,0 Data emisji Termin Wykupu* Źródło: Emitent, GPW Catalyst *Termin wykupu został skrócony do dnia 28 listopada 2016 roku. Sytuacja kredytowa w pigułce Zysk w 1H 2016 o wartości 43,0 mln zł był efektem rozliczenia transakcji z Grupą Kruk dotyczącej sprzedaży polskich portfeli wierzytelności. Płatność z tytułu tej transakcji została zrealizowana w czerwcu 2016 r. Na dzień 30 czerwca 2016 roku spółka posiadała 152,8 mln zł środków pieniężnych. Nadwyżka środków pieniężnych w wysokości 150,7 mln zł utrzymywana była na krótkoterminowej lokacie bankowej. Od tego momentu grupa będzie rozwijać działalność w segmencie pożyczek konsumenckich. Zgodnie z opublikowaną strategią na lata Zarząd planuje wygaszanie działalności Debet Partner, a także sprzedaż rosyjskiej spółki zależnej oraz przekazanie wierzytelności zakupionych na rynku rosyjskim do obsługi przez rosyjskie podmioty wyspecjalizowane w windykacji. Nowa działalność pożyczkowa będzie finansowana ze środków własnych spółki oraz prywatnych i publicznych emisji obligacji. Kowenanty, których jednoznaczna weryfikacja była możliwa, pozostały nienaruszone na dzień Na koniec 1H 2016 środki pieniężne przewyższały zobowiązania finansowe spółki o 110,8 mln zł. W zobowiązaniach Grupa wykazuje głównie zobowiązania z tytułu emisji obligacji serii E, których termin wykupu został skrócony do dnia 28 listopada 2016 roku. Tabela 1 Podstawowe dane finansowe P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. PROFIL SPÓŁKI P.R.E.S.C.O. działa od 1998 roku. Od 2011 roku jest notowana na warszawskiej GPW. Spółka była podmiotem działającym na rynku obrotu wierzytelnościami masowymi w Polsce. Po sfinalizowaniu umowy inwestycyjnej z Krukiem grupa P.R.E.S.C.O. wycofała się z polskiego rynku obrotu wierzytelnościami, obecnie jest w trakcie transformacji i zamierza rozwijać działalność w segmencie kredytów konsumpcyjnych. Akcjonariusz Andrzejewski Investments Ltd Piwonski Investments Ltd Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ Pozostali Akcjonariusze Liczba akcji (w tys. złotych) 1H H Q Q 2015 Przychody ze sprzedaży Zysk netto Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Marta Kupis Zysk (strata) netto za okres Analityk obligacji korporacyjnych Dług netto Dług netto/ Kapitał własny - 0,38-0,38 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta. % kapitału ,44% ,46% ,32% ,78% SUMA ,00% Źródło: Emitent, dane na dzień 29 sierpnia

2 Wyniki finansowe Poniżej przedstawiono wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zaprezentowane przez Emitenta na koniec 1H Tabela 2 Wyniki finansowe P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. w 1H 2016 oraz 2Q 2016 oraz dane porównywalne. Rachunek zysków i strat [tys. zł] DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) EBITDA Koszty finansowe netto Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto za okres Źródło: Sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O. Group. Działalność Grupy została ograniczona do inwestycji w portfele wierzytelności konsumenckich na rynku rosyjskim oraz windykacji wierzytelności związanych z pożyczkami restrukturyzacyjnymi udzielanymi przez spółkę z Grupy Debet Partner Sp. z o.o. przychody z tych dwóch obszarów wykazywane są w pozycji przychody z działalności kontynuowanej (1,3 mln zł w 1H 2016). Zysk w 1H 2016 o wartości 43,0 mln zł był efektem rozliczenia transakcji z Grupą Kruk dotyczącej sprzedaży polskich portfeli wierzytelności. Ponadto spółka wykazała przychody finansowe z tytułu otrzymanej dywidendy od Presco Investments S.à.r.l. za rok 2015 w kwocie 3,6 mln zł. Dywidenda została wypłacona 21 lipca 2016 r. Zgodnie z opublikowaną strategią na lata Zarząd planuje wygaszanie działalności Debet Partner, a także sprzedaż rosyjskiej spółki zależnej oraz przekazanie wierzytelności zakupionych na rynku rosyjskim do obsługi przez rosyjskie podmioty wyspecjalizowane w windykacji. Nowa działalność pożyczkowa będzie finansowana ze środków własnych spółki oraz prywatnych i publicznych emisji obligacji. Zarząd spółki planuje osiągniecie pełnej rentowności w 4Q 2017 / 1Q Zgodnie z opublikowaną strategią odstępstwo od tych założeń będzie skutkować likwidacją bądź sprzedażą działalności pożyczkowej. Tabela 3 Bilans P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. na koniec 1H 2016 roku oraz na koniec 2015 roku. Bilans [tys. zł] Zmiana Zmiana % Aktywa trwałe, w tym % Rzeczowe aktywa trwałe % Należności handlowe i inne aktywa Aktywa obrotowe, w tym % Aktywa finansowe wykazywane w wartości godziwej % Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia % Aktywa razem % Kapitały własne* % Zobowiązania długoterminowe % Długoterminowe kredyty, pożyczki i pozostałe zobowiązania finansowe % Zobowiązania krótkoterminowe, w tym % Krótkoterminowe kredyty, pożyczki i pozostałe zobowiązania finansowe % Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia % Zobowiązania razem % Pasywa razem % Źródło: Sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O. Group. * W tym kwoty ujęte bezpośrednio w kapitale związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia.

3 W czerwcu 2016 roku zrealizowana została płatność z tytułu transakcji sprzedaży 100% udziałów Presco Investments S.à.r.l. Na dzień 30 czerwca 2016 roku nadwyżka środków pieniężnych w wysokości 150,7 mln zł utrzymywana była na krótkoterminowej lokacie bankowej oprocentowanej w wysokości 1,26%. Na koniec 1H 2016 Grupa posiadała także należności z tytułu kwot odroczonych w wysokości 24,8 mln zł wynikających z rozliczenia transakcji sprzedaży portfela. Kwota 31,2 mln zł stanowiła zabezpieczenie ryzyk związanych z przeprowadzoną transakcją. Wartość należności została pomniejszona o rezerwę 6,4 mln zł, która dotyczy tej części kwot odroczonych, dla których oszacowano wysokie prawdopodobieństwo, że ryzyka z nimi związane zmaterializują się. Spółka jest właścicielem trwającej inwestycji w budynek biurowy klasy A. Zakończenie inwestycji planowane jest na 4Q 2016 / 1Q Spółka planuje sprzedać gotowy budynek, a pozyskane środki przeznaczyć na spłatę kredytu inwestycyjnego. W zobowiązaniach Grupa wykazuje głównie zobowiązania z tytułu emisji obligacji serii E, których termin wykupu został skrócony do dnia 28 listopada 2016 roku. W związku z powyższym wartość tego zobowiązania została przekwalifikowana do zobowiązań krótkoterminowych. Kapitał własny stanowił na koniec czerwca 78% sumy bilansowej. Analiza kredytowa W czerwcu 2016 roku zrealizowana została płatność z tytułu transakcji sprzedaży portfela wierzytelności, a nadwyżka środków pieniężnych w wysokości 150,7 mln zł utrzymywana była na krótkoterminowej lokacie bankowej. Tabela 4 Struktura zobowiązań odsetkowych oraz wartość wskaźników zadłużenia kapitałów własnych w okresie [tys. zł] Długoterminowe zobowiązania finansowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Środki pieniężne Dług finansowy netto/kapitały własne - 0,33 0,38 Źródło: Sprawozdania finansowe P.R.E.S.C.O. GROUP, NS Finalizacja transakcji sprzedaży portfela pozwoliła na wygenerowanie dodatkowej płynności w wysokości ok. 152,8 mln zł. Cena wynosząca 193,7 mln zł pomniejszona o zapłaconą w dniu 06 stycznia 2016 zaliczkę w wysokości 15 mln zł oraz kwoty odroczone w wysokości 31,4 mln zł, które będą płatne przez kupującego w latach w przypadku braku materializacji ryzyk związanych z transakcją, została zapłacona po przekazaniu przez Sprzedającego bazy danych wierzytelności. Załącznik nr 1 - Ceny obligacji, daty odsetkowe (dane na dzień wydania raportu) Seria E (PRE1117) Cena czysta (%) 100,29 Oprocentow anie WIBOR 6M + 4,4% Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Emitenta i GPW Catalyst. Najbliższy dzień ustalenia uprawnionych Najbliższy dzień wypłaty odsetek

4 Informacje o terminowym wypełnianiu wszystkich kowenantów Poniżej przedstawiono status przestrzegania przez emitenta zapisów kowenantowych zawartych w warunkach emisji obligacji serii E na dzień Legenda: ZIELONY kowenant niezłamany; ŻÓŁTY kowenant, którego jednoznaczna weryfikacja nie jest możliwa, nie ma podstaw aby uznać, że został złamany; CZERWONY kowenant złamany. Seria Kowenant z warunków emisji () E a 28.2b 28.2c 28.2d 28.2e 28.2f 28.2g 28.2h 28.2i 28.2j 28.2k 28.2l 28.2m Źródło: Opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych danych. Kowenanty finansowe były na koniec 1H 2016 spełnione. Na dzień 30 czerwca 2016 roku środki pieniężne w wysokości ponad 150 mln zł utrzymywane były na krótkoterminowej lokacie bankowej. Emitent na dzień sporządzenia monitoringu wypełniał wszystkie dodatkowe zobowiązania wynikające z warunków emisji obligacji serii E. Najważniejszym wydarzeniem z punktu widzenia obligatariuszy było podjęcie 16 maja 2016 roku przez Zarząd P.R.E.S.C.O. uchwały o przedterminowym wykupie obligacji serii E. Opcja przedterminowego wykupu będzie dotyczyć wszystkich obligacji i będzie realizowana w VI terminie płatności odsetek tj. 28 listopada Istotne wydarzenia w Grupie Kapitałowej od dnia wydania poprzedniej notatki W czerwcu 2016 roku zrealizowana została płatność z tytułu transakcji sprzedaży 100% udziałów Presco Investments S.à.r.l. 28 czerwca Zarząd podjął uchwałę dotyczącą podjęcia działań zmierzających do przedterminowego wykupu obligacji serii E. 14 września Spółka opublikowała strategię na lata września NWZ podjęło uchwałę o zmianie statutu spółki. Zmieniono artykuły dotyczące nazwy spółki (na YOLO S.A.), przedmiotu działalności (dodano przedmiot działalności: pozostałe formy udzielania kredytów) oraz wysokości kapitału zakładowego (kapitał zakładowy wynosi ,00 złotych). 3 października wypowiedziano umowę z animatorem rynku, co może skutkować decyzją Zarządu GPW o przeniesieniu spółki z systemu notowań ciągłych do systemu notowań jednolitych (podwójny fixing). 6 października zawiadomiono o zamiarze połączenia P.R.E.S.C.O. z Europejskim Funduszem Poręczeniowym oraz Debet Partner. Działanie ma na celu uproszczenie, a co za tym idzie zoptymalizowanie kosztowe działalności. 13 października PRESCO podwyższyło cenę w wezwaniu do sprzedaży akcji własnych do 7,35 zł. Andrzejewski Investments, jeden z głównych akcjonariuszy PRESCO, zadeklarował zainteresowanie odpowiedzią na wezwanie spółki na skup akcji własnych. Andrzejewski Investments posiada 8 mln akcji PRESCO, co stanowi 40,44-proc. udział w jej kapitale zakładowym. Zapisy w wezwaniu rozpoczęły się 4 października i potrwają do 18 października 2016 r. 14 października Spółka złożyła wniosek o zawieszenie obrotu obligacjami serii E począwszy od dnia 15 listopada 2016 roku, w związku z ich przedterminowym wykupem. 14 października P.R.E.S.C.O. otrzymała kolejną deklarację jednego z głównych akcjonariuszy Spółki - Piwonski Investments Ltd. - w związku z ogłoszonym przez Spółkę w dniu 14 września 2016 r. wezwaniem na skup akcji własnych. 4

5 Zastrzeżenia prawne Niniejszy materiał ( Raport ) wyraża wyłącznie wiedzę oraz poglądy Analityka, według stanu wiedzy na dzień jego sporządzenia. Podstawą do opracowania Raportu były tylko i wyłącznie publicznie dostępne informacje na dzień sporządzenia Raportu. Przedstawione w Raporcie prognozy oraz elementy oceny oparte są wyłącznie o analizę przeprowadzoną przez Analityka opierają się na szeregu założeń, które w przyszłości mogą okazać się nietrafne. Noble Securities S.A. ani żaden Analityk nie udzielają żadnego zapewnienia, że podane prognozy sprawdzą się. POWIĄZANIA I OKOLICZNOŚCI, KTÓRE MOGŁYBY WPŁYNĄĆ NA OBIEKTYWIZM RAPORTU ANALITYCZNEGO Analityk nie jest stroną jakiejkolwiek umowy zawartej ze Spółką i nie otrzymuje wynagrodzenia od Spółki. Wynagrodzenie przysługujące Analitykowi z tytułu sporządzenia Raportu należne od Noble Securities S.A. nie jest uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Spółki, dokonywanych przez Noble Securities S.A. lub podmioty z nią powiązane. Nie można wykluczyć, że wynagrodzenie, które może przysługiwać w przyszłości Analitykowi od Noble Securities S.A. z innego tytułu, może być w sposób pośredni uzależnione od wyników finansowych uzyskiwanych w ramach transakcji z zakresu bankowości inwestycyjnej, dotyczących instrumentów finansowych Spółki, dokonywanych przez Noble Securities S.A. lub podmioty z nią powiązane. Wskazuje się, iż na dzień sporządzenia niniejszego Raportu Noble Securities S.A. jest związana umową o świadczenie usług na rzecz Spółki. Ponadto Noble Securities S.A. informuje, że: Spółka nie jest akcjonariuszem Noble Securities S.A., Analityk nie posiada papierów wartościowych Spółki ani papierów wartościowych lub udziałów jej spółek zależnych, jak również jakichkolwiek instrumentów finansowych powiązanych bezpośrednio z papierami wartościowymi Spółki, jest możliwe, że Noble Securities S.A., jego akcjonariusze, podmioty powiązane z akcjonariuszami Noble Securities S.A., członkowie władz lub inne osoby zatrudnione przez Noble Securities S.A. posiadają, mogą zamierzać zbywać lub nabywać papiery wartościowe Spółki lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi Spółki albo papiery wartościowe emitenta (emitentów) lub instrumenty finansowe powiązane bezpośrednio z papierami wartościowymi emitenta (emitentów) działającego (działających) w branży, w której działa Spółka, Noble Securities S.A. nie wykonuje czynności dotyczących instrumentów finansowych Spółki w zakresie nabywania lub zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek w ramach i celem realizacji umów o subemisje inwestycyjne lub usługowe, ani Analityk, ani osoby blisko z nimi związane, o których mowa w art. 160 ust. 2 pkt 1 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) nie pełnią funkcji w organach podmiotu będącego Spółką, ani nie zajmują stanowiska kierowniczego w tym podmiocie, ani Analityk, ani Noble Securities S.A. lub podmioty z nią powiązane nie pozostają stroną umowy ze Spółką której zakres obejmuje lub dotyczy sporządzenia Raportu. Zgodnie z wiedzą Analityka, pomiędzy Spółką a Noble Securities S.A., osobami powiązanymi z Noble Securities S.A. oraz Analitykiem nie występują inne niż wskazane w treści Raportu lub w zastrzeżeniach zamieszczonych poniżej treści Raportu powiązania lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na obiektywność Raportu. POZOSTAŁE INFORMACJE I ZASTRZEŻENIA Analityk zapewnia, iż Raport został przygotowany z należytą starannością i rzetelnością w oparciu o ogólnodostępne fakty oraz na podstawie informacji otrzymanych od Spółki uznanych przez Analityka za wiarygodne, rzetelne i obiektywne, jednak Noble Securities S.A. ani Analityk nie gwarantują, że są one w pełni dokładne i kompletne, w szczególności w przypadku gdyby informacje, na których oparto się przy sporządzaniu Raportu okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Noble Securities S.A. ani Analityk nie ponoszą odpowiedzialności za efekty i skutki jakichkolwiek decyzji podjętych na podstawie Raportu lub jakiejkolwiek informacji w nim zawartych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte na podstawie Raportu ponoszą wyłącznie osoby lub podmioty z niego korzystające. Osoby lub podmioty korzystające z Raportu nie mogą rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny, z uwzględnieniem różnych czynników ryzyka oraz innych okoliczności niż te wskazane w Raporcie. 5

6 Raport ani żaden z jego zapisów nie stanowi: rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715). oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 121), podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania którego stroną byłaby Noble Securities S.A., publicznego proponowania nabycia instrumentów finansowych ani oferty publicznej instrumentów finansowych w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz z późn. zm.), zaproszenia do negocjacji, zaproszenia czy zachęty do złożenia oferty nabycia lub subskrypcji papierów wartościowych Spółki, usługi doradztwa inwestycyjnego, ani usługi zarządzania aktywami w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.) porady inwestycyjnej, porady prawnej ani podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia i adekwatna do poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych oraz doświadczenia inwestycyjnego osoby lub podmiotu korzystającego z Raportu. Raport jest adresowany w szczególności do wybranych Klientów profesjonalnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z dnia 6 grudnia 2013 r. Dz.U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), będzie udostępniany nieodpłatnie powyższym adresatom w drodze elektronicznej lub podczas indywidualnych spotkań, a ponadto Noble Securities S.A. nie wyklucza również przekazania Raportu: Klientom Noble Securities S.A., potencjalnym Klientom Noble Securities S.A., pracownikom Noble Securities S.A oraz innym użytkownikom strony internetowej Noble Securities S.A, poprzez umieszczenie go na stronie internetowej w późniejszym terminie jest przeznaczony do rozpowszechniania wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jest przeznaczony do rozpowszechniania lub przekazywania, bezpośrednio ani pośrednio, na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii lub Australii, ani obszaru żadnej innej jurysdykcji, gdzie rozpowszechnianie takie stanowiłoby naruszenie odpowiednich przepisów danej jurysdykcji lub wymagało dokonania uprzedniej rejestracji lub zgłoszenia w tej jurysdykcji, nie zawiera wszystkich informacji o Emitencie i nie umożliwia pełnej oceny Spółki, w szczególności w zakresie sytuacji finansowej Spółki, gdyż do Raportu zostały wybrane tylko niektóre dane dotyczące Spółki, ma wyłącznie charakter informacyjny, w związku z czym nie jest możliwa kompleksowa ocena Spółki na podstawie Raportu. integralną częścią Raportów umieszczonych na stronie internetowej jest Słownik Terminologii Fachowej wykorzystywany w tego typu raportach, opracowaniach, rekomendacjach, który jest umieszony w osobnym pliku o nazwie STF.pdf na stronie internetowej Inwestowanie w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, wiąże się z różnego rodzaju ryzykami. Szczegółowe informacje w zakresie ryzyk jakie są związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe, w tym w papiery wartościowe, są zamieszczone na stronie internetowej Podkreśla się, iż wyeliminowanie ryzyk w inwestowaniu w instrumenty finansowe jest praktycznie niemożliwe. UWAGI KOŃCO Dodatkowe informacje o Noble Securities S.A. i kwestiach związanych z ryzykami w inwestowanie w instrumenty finansowe za pośrednictwem Noble Securities S.A. oraz związanych ze sposobem zapobiegania przez Noble Securities S.A. konfliktom interesów występujących w prowadzonej działalności są zamieszczone na stronie internetowej Rozpowszechnianie lub powielanie, przetwarzanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie lub modyfikowanie treści Raportu (w całości lub w jakiejkolwiek części) bez uprzedniej pisemnej zgody Noble Securities S.A. jest zabronione. Niniejszy materiał stanowi informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o oświadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z dnia 15 października 2013 r. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422) i jest upowszechniany wyłącznie w celu reklamy lub promocji usług Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie oraz na jej zlecenie. Noble Securities S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Niniejszy materiał nie był przedmiotem uzgodnień, weryfikacji ani nie został zatwierdzony lub zaakceptowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. 6

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016 17 czerwca 2016 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. W pierwszej części przedstawiono krótki

Bardziej szczegółowo

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy IH 2015

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy IH 2015 AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy IH 5 września 5 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy AOW Faktoring S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015 P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015 19 listopada 2015 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem

Bardziej szczegółowo

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Ghelamco Invest Sp. z o.o. Ghelamco Invest Sp. z o.o. Monitoring kredytowy 1H2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej spółki Ghelamco Invest Sp. z o.o. (Spółka, Ghelamco Invest, Ghelamco) wraz ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2Q 2015

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2Q 2015 BEST S.A. Monitoring kredytowy 2Q 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy za 2016 r. i II połowę 2016r.

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy za 2016 r. i II połowę 2016r. AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy za 2016 r. i II połowę 2016r. 26 kwietnia 2017 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej AOW Faktoring S.A. wraz ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

GK Polnord SA: Monitoring kredytowy H1 2015

GK Polnord SA: Monitoring kredytowy H1 2015 GK Polnord SA: Monitoring kredytowy H1 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej Grupy Kapitałowej Polnord S.A. ( Polnord, Spółka, Grupa, Emitent ) wraz ze szczególnym umiejscowieniem

Bardziej szczegółowo

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy I H 2016

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy I H 2016 AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy I H 2016 22 września 2016 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej Spółki AOW Faktoring S.A. wraz ze szczególnym uwzględnieniem oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

GK Murapol SA: Monitoring kredytowy H1 2015

GK Murapol SA: Monitoring kredytowy H1 2015 GK Murapol SA: Monitoring kredytowy H1 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej Grupy Kapitałowej Murapol S.A. ( Murapol, Spółka, Grupa, Emitent, Holding ) wraz ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy IQ 2016

BEST S.A. Monitoring kredytowy IQ 2016 BEST S.A. Monitoring kredytowy IQ 2016 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku

Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku Nieskarbowe papiery dłużne w portfelach OFE na koniec 2013 roku OFE zmniejszyły zaangażowanie w nieskarbowe papiery dłużne W 2013 roku sektor Otwartych Funduszy Emerytalnych zmniejszył zaangażowanie w

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie List Prezesa Zarządu Open Finance S.A. do osób i podmiotów uprawnionych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017

Wyniki finansowe 1H sierpnia 2017 Wyniki finansowe 1H 2017 31 sierpnia 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1H 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Program odkupu akcji własnych Herkules SA

Program odkupu akcji własnych Herkules SA Program odkupu akcji własnych Herkules SA PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 31 maja 2017 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został opracowany

Bardziej szczegółowo

Best II NS FIZ Monitoring kredytowy IIH 2015

Best II NS FIZ Monitoring kredytowy IIH 2015 Best II NS FIZ Monitoring kredytowy IIH 2015 18 maja 2016 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej BEST II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Bardziej szczegółowo

Program odkupu akcji własnych MCI Capital SA

Program odkupu akcji własnych MCI Capital SA Program odkupu akcji własnych MCI Capital SA PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 21 listopada 2016 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy II H 2015

AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy II H 2015 AOW Faktoring S.A. Monitoring kredytowy II H 215 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy AOW Faktoring S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2016

BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2016 BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2016 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Skup akcji MCI Capital SA w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ogłoszone przez MCI Management sp. z o.o.

Skup akcji MCI Capital SA w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ogłoszone przez MCI Management sp. z o.o. Skup akcji MCI Capital SA w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji ogłoszone przez MCI Management sp. z o.o. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY)

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital

Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital Podsumowanie wyników za 1Q 2017 r. Everest Capital Warszawa, 19 czerwca 2017 Everest Capital Sp. z o.o. Seria Ticker Wartość emisji (mln PLN) D EVC0418 30,0 E EVC1118 20,0 Kupon WIBOR 6M + 5,00% WIBOR

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Granbero Holdings Ltd

Granbero Holdings Ltd Granbero Holdings Ltd Monitoring kredytowy 1H2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej Grupy Ghelamco tj. spółki Granbero Holdings Limited (Gwarant, Granbero) wraz z jej spółkami

Bardziej szczegółowo

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie SA

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie SA Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie SA PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 19 maja 2017 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015

BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015 BEST S.A. Monitoring kredytowy 3Q 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za 2014 rok Warszawa, 4 marca 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 Najważniejsze informacje 2014 Spółka podpisała umowę na wykup wierzytelności w wysokości 60 mln zł w 2015 roku Przychody (przychody netto ze sprzedaży, operacyjne i finansowe) wyniosły

Bardziej szczegółowo

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem

sprzedaży Aktywa obrotowe Aktywa razem Wykaz uzupełniających informacji do jednostkowego sprawozdania finansowego MAKRUM S.A. za III kwartał 2012 roku opublikowanego w dniu 14 listopada 2012 r. 1. Bilans Aktywa trwałe Aktywa MSSF MSSF MSSF

Bardziej szczegółowo

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne

czerwca 2008 r. stan na dzień 31 grudnia 2007 r. czerwca 2007 r. BILANS (w tys. zł.) Aktywa trwałe Wartości niematerialne WYBRANE DANE FINANSOWE II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. w tys. zł. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1Q maja 2017

Wyniki finansowe 1Q maja 2017 Wyniki finansowe 1Q 2017 17 maja 2017 Spis treści 1. Wyniki a konsensus rynkowy 2. Podsumowanie wyników 1Q 2017 3. Wybrane dane finansowe i operacyjne 4. Przychody, sprzedaż i oferta 5. Wyniki finansowe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku

Prezentacja raportu za rok Kraków, 31 maja 2016 roku Prezentacja raportu za rok 215 Kraków, 31 maja 216 roku Rok 215 w liczbach 195% wzrost przychodów netto ze sprzedaży r/r 148% wzrost zysku netto r/r 48 mln zł łączna wartość inwestycji w portfele wierzytelności

Bardziej szczegółowo

GK Polnord SA: Monitoring kredytowy Q i FY 2015

GK Polnord SA: Monitoring kredytowy Q i FY 2015 GK Polnord SA: Monitoring kredytowy Q4 2015 i FY 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej Grupy Kapitałowej Polnord S.A. ( Polnord, Spółka, Grupa, Emitent ) wraz ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku

Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Asseco Business Solutions S.A. wyniki finansowe za I półrocze 2015 roku Warszawa, 5 sierpnia 2015 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie S.A.

Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie S.A. Program odkupu akcji własnych Odlewnie Polskie S.A. PROCEDURA SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI (MATERIAŁ POMOCNICZY DLA AKCJONARIUSZY) Warszawa, 13 czerwca 2016 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejszy materiał został

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. Monitoring kredytowy 1Q Sytuacja kredytowa w pigułce D E B T R E S E A R C H. Wyemitowane obligacje. 15 czerwca 2016 r.

Capital Park S.A. Monitoring kredytowy 1Q Sytuacja kredytowa w pigułce D E B T R E S E A R C H. Wyemitowane obligacje. 15 czerwca 2016 r. Capital Park S.A. Monitoring kredytowy 1Q 2016 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej Grupy Capital Park (Grupa, Grupa CP) oraz spółki Capital Park S.A. (Spółka, Capital Park, CP)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016

Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Wyniki skonsolidowane za 2Q 2016 Zastrzeżenia Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek instrumentów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy

Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Z szacunkiem nie tylko dla pieniędzy Omówienie osiągniętych wyników rocznych za 2011 r. oraz prognoz Spółki na 2012 r. Prezentacja dla mediów 14 marzec 2012 OSOBY PREZENTUJĄCE. ZARZĄD Krzysztof Piwoński

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za III kwartał 2012 roku 6 listopada 2012 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r.

Sprawozdanie kwartalne skonsolidowane za IV kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE IV kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. w tys. zł. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. IV

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A.

RAPORT KWARTALNY. Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku. NWAI Dom Maklerski S.A. RAPORT KWARTALNY Skonsolidowany i jednostkowy za II kwartał 2013 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Spis treści 1. Skład grupy kapitałowej... 2 2. Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia raportu... 2 3.

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2016 i 1Q 2017

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2016 i 1Q 2017 BEST S.A. Monitoring kredytowy 2016 i 1Q 2017 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013

Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 2013 Grupa Kapitałowa EGB Investments Wyniki finansowe 213 INFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE EGB Investments S.A. (spółka dominująca) EGB Finanse Sp. z o.o. (spółka zależna) EGB Nieruchomości Sp. z o.o. (spółka

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni) (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Kredyt Inkaso Monitoring kredytowy IIQ 2015

Kredyt Inkaso Monitoring kredytowy IIQ 2015 Kredyt Inkaso Monitoring kredytowy IIQ 2015 26 sierpnia 2015 r. Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy Kredyt Inkaso wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Capital Park S.A. Monitoring kredytowy 1H2015 D E B T R E S E A R C H. Wyemitowane obligacje. Sytuacja kredytowa w pigułce

Capital Park S.A. Monitoring kredytowy 1H2015 D E B T R E S E A R C H. Wyemitowane obligacje. Sytuacja kredytowa w pigułce Capital Park S.A. Monitoring kredytowy 1H2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej Grupy Capital Park (Grupa, Grupa CP) oraz spółki Capital Park S.A. (Spółka, Capital Park, CP)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok

20 marzec Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok 20 marzec 2015 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Wyniki za 2014 rok Podsumowanie 2014 roku Niższa o 4,14% [o 0,43 TWh] sprzedaż energii elektrycznej z własnej produkcji. Wyższa o 33,50% [o 0,86

Bardziej szczegółowo

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych

Wzrost przychodów gotówkowych o 27% r/r Przychody gotówkowe i EBITDA skorygowana, mln złotych Wyniki 3Q 215 ZASTRZEŻENIA PRAWNE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez spółkę Wirtualna Polska Holding S.A. z siedzibą w Warszawie na potrzeby omówienia wyników finansowych za Q3 215 r. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2015

BEST S.A. Monitoring kredytowy 2015 BEST S.A. Monitoring kredytowy 2015 Celem raportu jest przybliżenie aktualnej sytuacji kredytowej grupy BEST S.A. wraz ze szczególnym umiejscowieniem w niej oceny ryzyka kredytowego dla obligacji. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo