6. Za cznik II. 1. Informacja dla zdaj cego egzamin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6. Za cznik II. 1. Informacja dla zdaj cego egzamin"

Transkrypt

1 6. Zacznik II. 1. Informacja dla zdajcego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowizki zdajcego przystpujcego do egzaminu okrela rozporzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami). 2. Ucze, (suchacz) lub absolwent, który zamierza przystpi do egzaminu zawodowego skada deklaracj pisemn dotyczc przystpienia do egzaminu odpowiednio w zawodzie, w którym si ksztaci lub w zawodzie, w którym ukoczone zostao ksztacenie. Druk deklaracji otrzymuje w szkole, w której zda etap pisemny egzaminu lub w siedzibie waciwej okrgowej komisji egzaminacyjnej. Druk ten moe te pobra ze strony internetowej OKE. 3. Ucze/suchacz, który zamierza przystpi do egzaminu zawodowego bezporednio po ukoczeniu szkoy deklaracj skada dyrektorowi szkoy, a absolwent dyrektorowi szkoy, któr ukoczy, nie póniej ni do 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystpi do egzaminu, a w przypadku absolwentów szkó, w których zajcia dydaktyczno-wychowawcze kocz si w styczniu - nie póniej ni do dnia 20 wrzenia roku szkolnego, w którym zdajcy zamierza przystpi do egzaminu zawodowego. Zdajcy, w danej sesji egzaminacyjnej, moe przystpi do egzaminu zawodowego tylko z zakresu jednego zawodu. 4. W przypadku likwidacji szkoy lub jej przeksztacenia oraz uzyskania wiadectwa za granic deklaracj przystpienia do egzaminu zawodowego wraz ze wiadectwem ukoczenia szkoy lub jego potwierdzon kopi absolwent skada do okrgowej komisji egzaminacyjnej waciwej ze wzgldu na miejsce zamieszkania. 5. Absolwenci z opini o specyficznych trudnociach w uczeniu si, absolwenci z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania lub orzeczeniem o potrzebie ksztacenia specjalnego oraz chorzy i niesprawni czasowo maj prawo do zdawania egzaminu w formie i warunkach dostosowanych do ich moliwoci (np. do wyduonego czasu zdawania, dodatkowych urzdze). 6. Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe skada si z dwóch etapów: etapu pisemnego i etapu praktycznego. 7. Informacje o miejscu, terminach i czasie rozpoczcia etapu pisemnego i praktycznego przekazywane s zdajcym w pisemnym zawiadomieniu przez przewodniczcego szkolnego zespou nadzorujcego (dyrektora szkoy/placówki/ pracodawcy) lub kierownika orodka egzaminacyjnego. 8. Na etap pisemny egzaminu zdajcy zgasza si o godzinie ustalonej przez przewodniczcego szkolnego zespou nadzorujcego. 9. Na etap praktyczny egzaminu zdajcy zgasza si najpóniej na 30 minut przed wyznaczon godzin rozpoczcia tego etapu. 10. Przewodniczcy szkolnego zespou nadzorujcego zawiadamia zdajcych o wymaganych dokumentach, przyborach, które zdajcy powinien zabra na egzamin. 43

2 11. Standard wymaga egzaminacyjnych oraz podstawowe informacje dotyczce przebiegu egzaminu zawodowego wraz z przykadami zada i kryteriami oceniania s zawarte w informatorze o egzaminie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe dla danego zawodu. 12. Laureaci i finalici turniejów lub olimpiad tematycznych zwizanych z wybran dziedzin wiedzy zawodowej s zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu zawodowego na podstawie zawiadczenia stwierdzajcego uzyskanie tytuu odpowiednio laureata lub finalisty. Zawiadczenie przedkada si przewodniczcemu szkolnego zespou nadzorujcego. 13. Zwolnienie laureata lub finalisty turnieju lub olimpiady tematycznej z etapu pisemnego egzaminu zawodowego jest równoznaczne z uzyskaniem z czci pierwszej i z czci drugiej etapu pisemnego egzaminu zawodowego najwyszego wyniku. W tym przypadku, na dyplomie potwierdzajcym kwalifikacje zawodowe, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników egzaminu zawodowego z czci pierwszej i z czci drugiej etapu pisemnego, wpisuje si "100", oraz zamieszcza si adnotacj o zwolnieniu z etapu pisemnego egzaminu zawodowego i posiadanym tytule laureata lub finalisty odpowiednio turnieju lub olimpiady tematycznej. Wykaz turniejów i olimpiad tematycznych, o których mowa w pkt. 12, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej podaje do publicznej wiadomoci na stronie internetowej Komisji, nie póniej ni w czerwcu roku poprzedzajcego rok, w którym jest przeprowadzany egzamin zawodowy. II. ETAP PISEMNY 1. O ustalonej godzinie zdajcy wchodz do sali pojedynczo, wedug kolejnoci na licie i zajmuj wyznaczone miejsca. Kady zdajcy powinien mie przy sobie dokument tosamoci z aktualnym zdjciem i okaza go przed wejciem do sali. Do sali zdajcy nie wnosi adnychrodkówcznoci. 2. Na egzamin zdajcy przynosi ze sob wycznie przybory do pisania - pióro lub dugopis z czarnym tuszem/atramentem. 3. Punktualnie o godzinie wyznaczonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zespó nadzorujcy rozdaje arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi. Po ich rozdaniu spónieni zdajcy nie zostan wpuszczeni do sali egzaminacyjnej. 4. Arkusz egzaminacyjny zawiera: Instrukcj dla zdajcego zamieszczon na pierwszej stronie arkusza, test dwuczciowy z wyranie oddzielon czci I i czci II. W czci I znajduje si 50 zada, w czci II 20 zada. Wszystkie zadania s zadaniami zamknitymi z czterema odpowiedziami, z których tylko jedna odpowied jest prawidowa. 5. Przewodniczcy szkolnego zespou nadzorujcego, w obecnoci przewodniczcych zespoów nadzorujcych i przedstawicieli zdajcych, sprawdza, czy pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi i kartami odpowiedzi s nienaruszone i otwiera je. 6. Zdajcy, po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego i karty odpowiedzi, ma obowizek sprawdzi, czy arkusz egzaminacyjny i karta odpowiedzi s kompletne, tzn. czy arkusz ma wszystkie strony, czy strony arkusza i karty odpowiedzi s wyranie wydrukowane. Braki natychmiast zgasza przewodniczcemu zespou nadzorujcego i otrzymuje kompletny arkusz lub kart. Wymian arkusza lub karty zdajcy potwierdza czytelnym podpisem w protokole przebiegu etapu pisemnego. 7. Zdajcy ma obowizek zapozna si z Instrukcj dla zdajcego zamieszczon na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. 44

3 8. Zdajcy wpisuje informacje w wyznaczonych miejscach na karcie odpowiedzi: dat urodzenia, symbol cyfrowy zawodu i wersj arkusza, oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - seri i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajcego tosamo, przykleja w oznaczonym miejscu naklejk z numerem PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, seri i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzajcego tosamo, jeli j otrzyma W razie wtpliwoci moe poprosi o wyjanienie czonków zespou nadzorujcego. 9. Czas przeznaczony na rozwizywanie zada liczony jest od momentu zakoczenia czynnoci organizacyjnych. Przewodniczcy zespou nadzorujcego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla kadego zdajcego, godzin rozpoczcia i godzin zakoczenia rozwizywania zada. 10. Zdajcy rozwizuje zadania i zaznacza odpowiedzi w odpowiednich miejscach na karcie odpowiedzi wycznie dugopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem. Na rozwizanie zada zdajcy ma 120 minut. Na podstawie opinii/orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej czas moe by wyduony zgodnie ze szczegóow informacj Dyrektora Centralnej Komisji, a egzamin dla tych zdajcych powinien odbywa si w osobnej sali. 11. Zdajcy moe rozwizywa zadania w dowolnej kolejnoci. Aby zda etap pisemny egzaminu zdajcy musi poprawnie rozwiza, co najmniej 25 zada z czci I i co najmniej 6 zada z czci II. 12. W czasie trwania egzaminu zdajcy pracuje samodzielnie i nie zakóca przebiegu egzaminu, a w szczególnoci: a) nie opuszcza miejsca wyznaczonego mu w sali egzaminacyjnej (moe opuci miejsce tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu pozwolenia przewodniczcego zespou nadzorujcego i przy zachowaniu warunków uniemoliwiajcych kontaktowanie si zdajcego z innymi osobami, z wyjtkiem koniecznoci skorzystania z pomocy medycznej), b) w adnej formie nie porozumiewa si z innymi zdajcymi, c) nie wypowiada uwag i komentarzy, d) nie zadaje adnych pyta dotyczcych zada egzaminacyjnych. 13. Na 15 minut przed godzin zakoczenia egzaminu przewodniczcy zespou nadzorujcego przypomina, ile czasu pozostao do zakoczenia egzaminu. 14. W przypadku niesamodzielnej pracy lub zakócania przebiegu egzaminu, przewodniczcy szkolnego zespou nadzorujcego przerywa egzamin danego zdajcego, uniewania etap pisemny i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej. 15. Zdajcy, który w trakcie egzaminu podejmuje decyzj o rezygnacji z wykonywania zada, zgasza t decyzj przewodniczcemu zespou nadzorujcego przez podniesienie rki i skada pisemne owiadczenie, do którego docza swój arkusz egzaminacyjny i kart odpowiedzi. 16. Zdajcy, który ukoczy prac przed wyznaczonym czasem, zgasza to przewodniczcemu zespou nadzorujcego przez podniesienie rki. Przewodniczcy lub czonek zespou nadzorujcego sprawdza poprawno kodowania na karcie odpowiedzi, a nastpnie odbiera od zdajcego kart odpowiedzi i arkusz egzaminacyjny. Po arkusz egzaminacyjny zdajcy moe si zgosi do przewodniczcego po zakoczeniu egzaminu. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali zdajcy wychodzi, nie zakócajc pracy pozostaym piszcym. 17. Po upywie czasu przeznaczonego na rozwizywanie zada zdajcy koczy prac z arkuszem egzaminacyjnym: 45

4 zamyka arkusz i odkada kart odpowiedzi na brzeg stolika, stron zadrukowan do blatu, czeka a czonkowie zespou nadzorujcego w jego obecnoci sprawdz kompletno i poprawno zakodowania karty odpowiedzi, opuszcza sal po uzyskaniu zgody przewodniczcego zespou nadzorujcego. III. ETAP PRAKTYCZNY III.1. Absolwenci zasadniczej szkoy zawodowej i szkoy policealnej ksztaccej w tych samych zawodach, w których ksztac zasadnicze szkoy zawodowe 1. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów zasadniczych szkó zawodowych i szkó policealnych ksztaccych w tych samych zawodach, w których ksztac zasadnicze szkoy zawodowe, polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego na stanowisku egzaminacyjnym wyposaonym zgodnie ze standardem wymaga egzaminacyjnych. 2. Zdajcy, w dniu etapu praktycznego egzaminu, zgasza si do orodka egzaminacyjnego na 30 minut przed godzin rozpoczcia egzaminu. Na egzamin zdajcy przynosi ze sob przybory do pisania - dugopis, odzie robocz oraz okrelone w zawiadomieniu o egzaminie dokumenty np. aktualn ksieczk zdrowia i przybory zwizane ze specyfik zawodu. 3. Kady zdajcy powinien mie przy sobie dokument tosamoci oraz w zalenoci od zawodu dokumenty, o których mowa w punkcie 2. Dokument tosamoci i pozostae dokumenty zdajcy musi okaza przed wejciem do pomieszczenia, w którym przeprowadzany bdzie egzamin. 4. Zdajcy wchodz do pomieszcze egzaminacyjnych w wymaganym ubraniu roboczym. Przed rozpoczciem egzaminu zdajcy uczestnicz w instruktau stanowiskowym, podczas którego zapoznaj si z maszynami, urzdzeniami, sprztem stanowicym wyposaenie stanowiska egzaminacyjnego oraz zasadami bezpieczestwa pracy na danym stanowisku, co potwierdzaj czytelnym podpisem na licie zdajcych etap praktyczny egzaminu zawodowego. 5. Kierownik orodka egzaminacyjnego w obecnoci przewodniczcych zespoów egzaminacyjnych oraz przedstawicieli zdajcych sprawdza, czy pakiety z zestawami egzaminacyjnymi s nienaruszone i otwiera je w obecnoci przewodniczcych tych zespoów i zdajcych. 6. O ustalonej godzinie zdajcy zajmuje wylosowane miejsce w pomieszczeniu egzaminacyjnym, przypina identyfikator z numerem stanowiska egzaminacyjnego. 7. Na stanowisku egzaminacyjnym zdajcy sprawdza, czy arkusz egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony, czy strony s wyranie wydrukowane. Braki natychmiast zgasza przewodniczcemu zespou egzaminacyjnego i otrzymuje kompletny arkusz. Informacj o wymianie arkusza z nazwiskiem zdajcego przewodniczcy zamieszcza w protokole etapu praktycznego egzaminu zawodowego, co zdajcy potwierdza czytelnym podpisem. 8. Na zapoznanie si z treci zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym i przygotowanie si do wykonania zadania zdajcy maj 20 minut, których nie wlicza si do czasu trwania etapu praktycznego. 9. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego trwa nie krócej ni 180 minut i nie duej ni 240 minut i okrelony jest w informatorze dla danego zawodu. 10. Wykonanie zadania egzaminacyjnego obejmuje: zaplanowanie przez zdajcego operacji technologicznych, zabiegów i czynnoci niezbdnych do wykonania zadania i wypenienie formularza Plan dziaania, 46

5 zorganizowanie stanowiska pracy, wykonanie zadania egzaminacyjnego z zachowaniem przepisów bezpieczestwa i higieny pracy i przepisów ochrony przeciwpoarowej, zaprezentowanie efektów wykonanego zadania z uwzgldnieniem oceny jakoci wykonania. 11. W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu zdajcy pracuje samodzielnie i nie zakóca przebiegu egzaminu, a w szczególnoci: a) nie opuszcza sali egzaminacyjnej/miejsca egzaminu (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji moe opuci sal po uzyskaniu pozwolenia przewodniczcego zespou egzaminacyjnego i przy zachowaniu warunków uniemoliwiajcych kontaktowanie si zdajcego z innymi osobami, z wyjtkiem koniecznoci skorzystania z pomocy medycznej), b) nie opuszcza wyznaczonego mu stanowiska egzaminacyjnego c) w adnej formie nie porozumiewa si z innymi zdajcymi, d) nie wypowiada uwag i komentarzy, e) nie zadaje adnych pyta dotyczcych zadania egzaminacyjnego, f) niezwocznie zgasza zespoowi egzaminacyjnemu awarie urzdze. 12. W przypadku niesamodzielnej pracy, zakócania przebiegu egzaminu lub zagroenia zdrowia lub ycia spowodowanego naruszeniem przez zdajcego przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, przewodniczcy zespou egzaminacyjnego przerywa egzamin danego zdajcego i nakazuje mu opuszczenie pomieszczenia/miejsca egzaminacyjnego. 13. Zdajcy, który w trakcie egzaminu podejmuje decyzj o rezygnacji z wykonywania zadania, zgasza t decyzj przewodniczcemu zespou egzaminacyjnego przez podniesienie rki i skada pisemne owiadczenie wraz z arkuszem egzaminacyjnym i Planem dziaania. 14. Zdajcy, który ukoczy prac przed wyznaczonym czasem, zgasza to przez podniesienie rki. Przewodniczcy lub czonek zespou egzaminacyjnego odbiera od zdajcego arkusz egzaminacyjny wraz z Planem dziaania. 15. Na 30 minut przed ustalonym czasem zakoczenia egzaminu przewodniczcy zespou egzaminacyjnego, przypomina zdajcym ile czasu pozostao do zakoczenia egzaminu. 16. Po zakoczeniu etapu praktycznego przewodniczcy zespou egzaminacyjnego odbiera od zdajcego arkusz egzaminacyjny z Planem dziaania i potwierdza jego odbiór w protokole, a nastpnie pozwala na opuszczenie przez zdajcego pomieszczenia/miejsca egzaminowania. III.2. Absolwenci technikum i szkoy policealnej 1. Etap praktyczny egzaminu zawodowego dla absolwentów techników, techników uzupeniajcych i szkó policealnych polega na: opracowaniu projektu realizacji okrelonych prac, albo opracowaniu projektu realizacji okrelonych prac i wykonaniu okrelonej pracy lub prac na stanowisku egzaminacyjnym wyposaonym zgodnie ze standardem wymaga egzaminacyjnych dla danego zawodu. 2. Zdajcy, w dniu etapu praktycznego egzaminu, zgasza si do orodka egzaminacyjnego na 30 minut przed godzin rozpoczcia egzaminu. Na egzamin zdajcy przynosi ze sob przybory do pisania - pióro lub dugopis z czarnym tuszem oraz okrelone w zawiadomieniu przybory zwizane ze specyfik zawodu. 3. Kady zdajcy powinien mie przy sobie dokument tosamoci, który musi okaza przed wejciem do pomieszczenia, w którym przeprowadzany bdzie egzamin. 47

6 4. Kierownik orodka egzaminacyjnego w obecnoci przewodniczcych zespoów nadzorujcych etap praktyczny oraz przedstawicieli zdajcych sprawdza, czy pakiety z zestawami egzaminacyjnymi s nienaruszone i otwiera je w obecnoci przewodniczcych tych zespoów i zdajcych. 5. O ustalonej godzinie zdajcy zajmuje wylosowane/wyznaczone miejsce. 6. Po otrzymaniu arkusza egzaminacyjnego, karty pracy egzaminacyjnej oraz karty oceny zdajcy sprawdza, czy materiay te s kompletne, tzn. czy maj wszystkie strony, czy strony s wyranie wydrukowane. Braki natychmiast zgasza przewodniczcemu zespou nadzorujcego etap praktyczny i otrzymuje kompletny arkusz, kart pracy egzaminacyjnej lub kart oceny. Informacj o wymianie materiaów egzaminacyjnych z nazwiskiem zdajcego przewodniczcy zamieszcza w protokole etapu praktycznego egzaminu zawodowego, a zdajcy potwierdza czytelnym podpisem. 7. Czas trwania etapu praktycznego egzaminu zawodowego trwa nie krócej ni 180 minut i nie duej ni 240 minut i okrelony jest w informatorze dla danego zawodu. 8. Wykonanie zadania egzaminacyjnego obejmuje: albo opracowanie projektu realizacji prac okrelonych w treci zadania stanowice prac egzaminacyjn, opracowanie projektu realizacji prac i wykonanie okrelonej pracy lub prac zwizanych z wykonanym projektem oraz sporzdzenie dokumentacji z wykonania pracy lub prac, stanowice prac egzaminacyjn, 9. Zdajcy, wpisuj na pierwszej stronie karty pracy egzaminacyjnej dat urodzenia i zamieszczaj swój numer PESEL oraz wypeniaj kart oceny zgodnie z Informacj dla zdajcego znajdujc si na stronie tytuowej arkusza egzaminacyjnego, przyklejaj w oznaczonym miejscu naklejk z numerem PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, seri i numerem paszportu lub innego dokumentu potwierdzajcego tosamo, jeli j otrzyma. 10. W czasie trwania etapu praktycznego egzaminu zdajcy pracuje samodzielnie i nie zakóca przebiegu egzaminu, a w szczególnoci: nie opuszcza sali egzaminacyjnej/miejsca egzaminu (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji moe opuci sal po uzyskaniu pozwolenia przewodniczcego zespou nadzorujcego etap praktyczny i przy zachowaniu warunków uniemoliwiajcych kontaktowanie si zdajcego z innymi osobami, z wyjtkiem koniecznoci skorzystania z pomocy medycznej), nie opuszcza wyznaczonego mu miejsca, w aden sposób nie porozumiewa si z innymi zdajcymi, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje adnych pyta dotyczcych zadania egzaminacyjnego, niezwocznie zgasza zespoowi nadzorujcemu etap praktyczny awarie urzdze. 11. W przypadku niesamodzielnej pracy, zakócania przebiegu egzaminu lub zagroenia zdrowia lub ycia spowodowanego naruszeniem przez zdajcego przepisów bezpieczestwa i higieny pracy, przewodniczcy zespou nadzorujcego etap praktyczny przerywa egzamin danego zdajcego i nakazuje mu opuszczenie pomieszczenia/miejsca egzaminacyjnego. 12. Zdajcy, który w trakcie egzaminu podejmuje decyzj o rezygnacji z wykonywania zadania, zgasza t decyzj przewodniczcemu zespou nadzorujcego etap praktyczny przez podniesienie rki i skada pisemne owiadczenie, do którego docza swój arkusz egzaminacyjny, Kart pracy egzaminacyjnej i kart oceny. 48

7 13. Zdajcy, który ukoczy egzamin przed wyznaczonym czasem, zgasza to przez podniesienie rki. Przewodniczcy lub czonek zespou nadzorujcego etap praktyczny odbiera od zdajcego prac egzaminacyjn oraz kart oceny. 14. Na 30 minut przed ustalonym czasem zakoczenia egzaminu przewodniczcy zespou nadzorujcego etap praktyczny, przypominaj zdajcym, ile czasu pozostao do zakoczenia egzaminu. 15. Po zakoczeniu etapu praktycznego przewodniczcy ZNEP sprawdza kompletno i odbiera od kadego zdajcego prac egzaminacyjn i kart oceny oraz potwierdza na pierwszej stronie karty pracy egzaminacyjnej czytelnym podpisem odbiór tych materiaów i wykonanie okrelonych prac, a nastpnie pozwala na opuszczenie przez zdajcego pomieszczenia/miejsca egzaminowania. 16. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej niesamodzielnego wykonania tej pracy przez zdajcego, dyrektor komisji okrgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, uniewania etap praktyczny egzaminu tego zdajcego. IV. ZASTRZEENIA DO PRZEBIEGU EGZAMINU 1. Jeeli zdajcy uzna, e w trakcie egzaminu zostay naruszone przepisy dotyczce jego przeprowadzania, moe w terminie 2 dni od daty egzaminu zgosi pisemne zastrzeenie do dyrektora waciwej okrgowej komisji egzaminacyjnej. Zastrzeenie musi zawiera dokadny opis zaistniaej sytuacji. 2. Dyrektor okrgowej komisji egzaminacyjnej rozpatruje zastrzeenie w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów moe uniewani dany egzamin w stosunku do wszystkich zdajcych w szkole/placówce/orodku egzaminacyjnym albo zdajcych w jednej sali lub w stosunku do poszczególnych zdajcych. Rozstrzygnicie dyrektora okrgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne. 3. Dyrektor komisji okrgowej moe te podj decyzj o uniewanieniu danego egzaminu wynikajc ze spostrzee obecnych na egzaminie upowanionych obserwatorów, wymienionych w protokole odpowiedniego etapu egzaminu zawodowego w szkole/placówce/orodku egzaminacyjnym w stosunku do poszczególnych zdajcych, do zdajcych w jednej sali lub wszystkich zdajcych. 4. Na pisemny wniosek zdajcego odczytana elektronicznie karta odpowiedzi wraz z ustalonym wynikiem etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz arkusze obserwacji i karta obserwacji lub praca egzaminacyjna zdajcego i karta oceny wraz z ustalonym wynikiem etapu praktycznego egzaminu zawodowego s udostpniane zdajcemu do wgldu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okrgowej. 49

8 7. Zacznik II. 2. Powoanie szkolnego zespou nadzorujcego... piecz szkoy/placówki... miejscowo, data POWOANIE Szkolnego Zespou Nadzorujcego w nazwa i adres szkoy/placówki Na podstawie 118 ust.2 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i suchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkoach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 ze zmianami). powouj Szkolny Zespó Nadzorujcy do przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu potwierdzajcego kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 20.../20... w nastpujcym skadzie: Czonkowie Szkolnego Zespou Nadzorujcego: Lp. Imi i nazwisko Miejsce pracy Nauczany przedmiot - identyfikator szkoy/placówki Przewodniczcy Szkolnego Zespou Nadzorujcego... czytelny podpis 50

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch etapów: etapu pisemnego i etapu praktycznego.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r.

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE. ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJACEGO KWALIFIKACJE I. INFORMACJE OGÓLNE ZAWODOWE stary egzamin w 2015 r. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe składa się z dwóch

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE - technik spedytor 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w roku szkolnym 2012/1013

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w roku szkolnym 2012/1013 INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE w roku szkolnym 2012/1013 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2012 roku. I.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 6. Załącznik II. 1. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN: do 20 grudnia (dla klasy II H bhp do 20 września).

1. TERMIN SKŁADANIA DEKLARACJI NA EGZAMIN: do 20 grudnia (dla klasy II H bhp do 20 września). INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

3. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół 28 sierpnia 2015 r.

3. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół 28 sierpnia 2015 r. 1. Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 2. Etap praktyczny 16 czerwca 2015 r. 3. Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół 28 sierpnia 2015 r. 1. O ustalonej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2006 wtorek - godz etap pisemny egzaminu szkoła, ul. Ku Słońcu 124

20 czerwca 2006 wtorek - godz etap pisemny egzaminu szkoła, ul. Ku Słońcu 124 ZASADNICZA SZKOŁA TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO STOLARZ 742[01] Szczecin, ul. Ku Słońcu 124 czerwiec 2006, INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 20 czerwca 2006 wtorek - godz.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ZAWODOWY PRZEPROWADZA SIĘ W DWÓCH ETAPACH: PISEMNYM I PRAKTYCZNYM.

EGZAMIN ZAWODOWY PRZEPROWADZA SIĘ W DWÓCH ETAPACH: PISEMNYM I PRAKTYCZNYM. EGZAMIN ZAWODOWY PRZEPROWADZA SIĘ W DWÓCH ETAPACH: PISEMNYM I PRAKTYCZNYM. ETAP PISEMNY jest przeprowadzany w formie testu i składa się z dwóch części. W części I - zadania egzaminacyjne sprawdzają wiadomości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie

Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie Zespół Szkół Rolniczych im. Tadeusza Kościuszki w Namysłowie INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Procedury egzaminu Namysłów 2011 INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 3. Załącznik II. 1 INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

20 czerwca 2006 wtorek - godz etap pisemny egzaminu

20 czerwca 2006 wtorek - godz etap pisemny egzaminu TECHNIKUM ZAWODOWE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO Szczecin, ul. Ku Słońcu 124 czerwiec 2006 INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE 20 czerwca 2006 wtorek - godz. 9.00 etap pisemny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik nr I.3. Informacja dla zdającego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU I. ZAŁĄCZNIKI 1. Załącznik I. 1. Deklaracja przystąpienia do egzaminu Dane osobowe ucznia /słuchacza /absolwenta (wypełnić drukowanymi literami): Nazwisko: Imię (imiona): Numer PESEL*: Data i miejsce urodzenia:

Bardziej szczegółowo

E gzam in potw ierdzający kw alifikacje zaw odow e. w roku szkolnym 2009/2010

E gzam in potw ierdzający kw alifikacje zaw odow e. w roku szkolnym 2009/2010 E gzam in potw ierdzający kw alifikacje zaw odow e w roku szkolnym 2009/2010 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ETAP PISEMNY Część I zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla

Bardziej szczegółowo

E gzam in potw ierdzający kw alifikacje zaw odow e. w roku szkolnym 2010/2011

E gzam in potw ierdzający kw alifikacje zaw odow e. w roku szkolnym 2010/2011 E gzam in potw ierdzający kw alifikacje zaw odow e w roku szkolnym 2010/2011 Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe ETAP PISEMNY Część I zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla

Bardziej szczegółowo

SESJA MAJ LIPIEC 2015

SESJA MAJ LIPIEC 2015 SESJA MAJ LIPIEC 2015 Symbol i nazwa kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów Część egzaminu Forma egzaminu Czas trwania egzaminu Termin egzaminu pisemna papierowa 60 min 22 czerwca 2015r. praktyczna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE Załącznik II. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Medycznym Studium Zawodowym w Puławach.

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Medycznym Studium Zawodowym w Puławach. Załącznik do Uchwały nr 28/2012/2013 Rady Pedagogicznej MSZ w Puławach z dnia 11.03.2013r. w sprawie zatwierdzenia procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Dyplom w zawodzie kształcący w ZSZ: Wykształcenie ogólna na poziomie zsz Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód

Dyplom w zawodzie kształcący w ZSZ: Wykształcenie ogólna na poziomie zsz Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód Dyplom w zawodzie kształcący w ZSZ: Wykształcenie ogólna na poziomie zsz Potwierdzone wszystkie kwalifikacje składające się na zawód ZAWÓD NUMER KWALIFIKACJI SYMBOL I NAZWA KWALIFIKACJI Kucharz K 1 T.

Bardziej szczegółowo

1. Na etap pisemny egzaminu zdający zgłasza się najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia. 2. Laureaci i finaliści turniejów

1. Na etap pisemny egzaminu zdający zgłasza się najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia. 2. Laureaci i finaliści turniejów 1. Na etap pisemny egzaminu zdający zgłasza się najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia. 2. Laureaci i finaliści turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.

PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im.kzl w Lubaniu I. Podstawy prawne Procedury organizowania i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

6. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 1. Uczeń zgłasza się na każdy zakres/poziom egzaminu w miejscu i czasie wyznaczonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły. 2. O ustalonej godzinie zdający wchodzą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

6. Za cznik II. 1. Informacja dla zdaj cego egzamin

6. Za cznik II. 1. Informacja dla zdaj cego egzamin 6. Za cznik II. 1. Informacja dla zdaj cego egzamin INFORMACJA DLA ZDAJ CEGO EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE ZAWODOWE I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Prawa i obowi zki zdaj cego przyst puj cego do egzaminu

Bardziej szczegółowo

15 czerwca 2009 poniedziałek - godz etap pisemny, czas trwania 120 minut, sala w czerwca środa godz etap praktyczny, czas

15 czerwca 2009 poniedziałek - godz etap pisemny, czas trwania 120 minut, sala w czerwca środa godz etap praktyczny, czas TECHNIKUM ZAWODOWE TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO Szczecin, ul. Ku Słońcu 124 czerwiec 2009 INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE TECHNIK TECHNOLOGII DREWNA 311[32] 15 czerwca

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu egzaminu gimnazjalnego Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE DLA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Informacje ogólne dla ucznia 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2014 Arkusze egzaminacyjne z lat 2002-2012 http://cke.edu.pl/index.php/arkusze-egzaminacyjne-left/egzamingimnazjalny Procedury: http://cke.edu.pl/images/files/gimnazjum/procedury_egzamin_gimn

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia Czas trwania (minut) Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej

Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej Informacja dla ucznia przystępującego do sprawdzianu w klasie szóstej 1. Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r.

Bardziej szczegółowo

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu

8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu 8. Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PROCEDURY ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 Prawa i obowiązki ucznia (słuchacza) przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM

CZAS PRACY Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM TERMINY 1. Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: a) część humanistyczna 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie godz. 9:00

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia

Informacja dla ucznia Informacja dla ucznia Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r. Maksymalny czas Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom Godzina Wejścia na salę Godzina rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego (lub jego zastępca), informuje z dwutygodniowym

10. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego (lub jego zastępca), informuje z dwutygodniowym Informacje dla słuchaczy Szkoły Policealnej nr 7 dla Dorosłych w Centrum Kształceniu Ustawicznego w Bytomiu dotyczące przeprowadzania egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (nowy

Bardziej szczegółowo

Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego

Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego Przebieg etapu pisemnego egzaminu zawodowego 1. Zdający zgłaszają się do Szkoły do godz. 11.30. 2. O godz. 11.30 zdający wchodzą do sali pojedynczo według kolejności na liście. Zdający powinni mieć przy

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. o Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki

Sprawdzian składa się z dwóch części, obie przeprowadzane są jednego dnia. o Część 1. obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki Sprawdzian 2015 1 Sprawdzian jest powszechny i obowiązkowy. Przystąpienie do sprawdzianu jest warunkiem ukończenia szkoły. Obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. HARMONOGRAM DATA CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA CZAS TRWANIA 21 kwietnia 2015 (wtorek) CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Historia i wiedza o społeczeństwie 9:00

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r.

ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO r. ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO 21 23.04. 2015 r. DATA HARMONOGRAM CZĘŚĆ EGZAMINU GODZINA ROZPOCZĘCIA Historia i wiedza 21 kwietnia o społeczeństwie CZĘŚĆ 2015 9:00 HUMANISTYCZNA (wtorek) Język polski

Bardziej szczegółowo

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015

Informacja dla słuchacza dotycząca przebiegu egzaminu w roku szkolnym 2014/2015 1 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

10.2. Informacje ogólne dla absolwenta 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają

10.2. Informacje ogólne dla absolwenta 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają 10.2. Informacje ogólne dla absolwenta 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty prawne: a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U, z 1991 r. Nr 95 z późn zm.) - zmiana Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[10]-0-1 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO

INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO INFORMACJA DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO DO EGZAMINU EKSTERNISTYCZNEGO 1. Prawa i obowiązki przystępującego do egzaminu eksternistycznego określa Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO 1. Informacje ogólne dla ucznia/słuchacza 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty prawne: a. ustawa z

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczniów/słuchaczy

Informacja dla uczniów/słuchaczy Informacja dla uczniów/słuchaczy 1) Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie określają akty prawne: a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE OBOWIĄZKI ZDAJĄCEGO PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO EGZAMINU ZłoŜenie deklaracji do Dyrektora Szkoły nie później niŝ do dnia 20 grudnia (w przypadku sesji letniej)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017

Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/2017 Instrukcja dla ucznia - egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej egzaminem zawodowym, jest

Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej egzaminem zawodowym, jest Rozdział 6 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe 103. 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, zwany dalej egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY,

11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY, 11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY, OSOBY UCZĘSZCZAJĄCEJ NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY, OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA KKZ, EKSTERNA, OSOBY DOROSŁEJ - UCZESTNIKA PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja. Ogólnie o egzaminie zawodowym

Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja. Ogólnie o egzaminie zawodowym Nowa formuła egzaminu zawodowego - prezentacja Ogólnie o egzaminie zawodowym Egzamin potwierdzajcy kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest form oce ny poziomu opanowania wiadomo ci i umiej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z:

Podstawa prawna. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: SPRAWDZIAN 2016 Podstawa prawna Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu została opracowana zgodnie z: ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U z 2004

Bardziej szczegółowo

11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY,

11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY, 11. INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO (UCZNIA/SŁUCHACZA, ABSOLWENTA SZKOŁY, OSOBY UCZĘSZCZAJĄCEJ NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY, OSOBY, KTÓRA UKOŃCZYŁA KKZ, EKSTERNA, OSOBY DOROSŁEJ - UCZESTNIKA PRZYGOTOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla uczniów i rodziców

SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ Informacje dla uczniów i rodziców SPRAWDZIAN W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 2016 Informacje dla uczniów i rodziców CZĘŚCI ORAZ PRZEBIEG SPRAWDZIANU Część 1. 80 minut (wydłużony czas 120 minut) język polski Zadania zamknięte 8-12 (wyboru

Bardziej szczegółowo

Informator dla ucznia klasy VI przystępującego do zewnętrznego sprawdzianu Informator dla rodziców

Informator dla ucznia klasy VI przystępującego do zewnętrznego sprawdzianu Informator dla rodziców Informator dla ucznia klasy VI przystępującego do zewnętrznego sprawdzianu Informator dla rodziców Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do sprawdzianu określa: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.12.2015 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie INFORMACJI O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO obowiązującej w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów klas trzecich

Dla uczniów klas trzecich Dla uczniów klas trzecich TERMINY EGZAMINU Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie 32 ust. 2 rozporządzenia: CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA 21 kwietnia 2015 r. (wtorek) z zakresu historii i wiedzy

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 - Informacja dla ucznia i rodziców

Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 - Informacja dla ucznia i rodziców Egzamin gimnazjalny w roku szkolnym 2016/17 - Informacja dla ucznia i rodziców Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach 19-21 kwietnia 2017r. Data Część egzaminu i przedmioty wchodzące w jej zakres/poziom

Bardziej szczegółowo

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015

Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu/egzaminu w roku 2014/2015 Przed sprawdzianem/egzaminem uczeń powinien: zapoznać się z instrukcją ze strony tytułowej arkusza odpowiedniego typu (przykładowe

Bardziej szczegółowo

Fragmenty PROCEDURY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1. Zgłaszanie uczniów/słuchaczy oraz absolwentów do egzaminu

Fragmenty PROCEDURY 1.INFORMACJE OGÓLNE. 1. Zgłaszanie uczniów/słuchaczy oraz absolwentów do egzaminu Fragmenty PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od 2013 roku (stary egzamin) 1.INFORMACJE OGÓLNE Egzamin zawodowy jest przeprowadzany jeden raz w ciągu

Bardziej szczegółowo

Egzamin zawodowy 2012/13

Egzamin zawodowy 2012/13 Egzamin zawodowy 2012/13 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, określonych w standardach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: protetyk suchu Symbol cyfrowy zawodu: 322[17] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 322[17]-01-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015

organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 PROCEDURY organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w klasie szóstej Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie rok szkolny 2014/2015 Informacja dla uczniów i rodziców 1 Termin sprawdzianu - 01 kwietnia 2015

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Rozpoczcie zaj dydaktyczno-wychowawczych - 1 wrzenia 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.

Bardziej szczegółowo

NFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018

NFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 NFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018 oprac. zgodnie z: - Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów

Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Egzamin gimnazjalny 2017 r. Informacje dla rodziców i uczniów Karolina Kołodziej Gimnazjum nr 16 w Krakowie Luty 2017 r. 1 Harmonogram egzaminu Termin egzaminu 19 kwietnia 2017 r. 20 kwietnia 2017 r. 21

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Opracowała: Agnieszka Radelska

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie. Opracowała: Agnieszka Radelska Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie czerwiec-lipiec 2017 Opracowała: Agnieszka Radelska Formy Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej. Część pisemna jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE

ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE ZNAK: D.4202.11.2014 ORGANIZACJA PRZEBIEGU EGZAMINU W GIMNAZJUM NR 8 W LESZNIE na podstawie PROCEDUR ORGANIZOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM obowiązujących w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.

SPRAWDZIAN Na sprawdzianie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. 8.15 uczniowie przychodzą do szkoły SPRAWDZIAN 2016 Zostawiają swoje rzeczy w klasach: 6a na świetlicy 6b w sali 20 6c w sali 14 8.25 (IIcz. 11.25-11.30) - uczniowie wchodzą pojedynczo do sal egzaminacyjnych,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE czerwiec 2014

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE czerwiec 2014 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE czerwiec 2014 Opracowanie: Agnieszka Mikulska Na potrzeby Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Krakowie 1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Jest egzaminem

Bardziej szczegółowo

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie.

- wynik w skali procentowej i centylowej, - wynik nie ma wpływu na ukończenie szkoły, - wynik ma wpływ na dalsze kształcenie. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyczno przyrodniczej - wiadomości

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik administracji Symbol cyfrowy zawodu: 343[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 343[01]-01-112 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany

4. Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany Dz. U. Nr 199, poz. 2046 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 7 września 2004r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2017

EGZAMIN MATURALNY 2017 1 EGZAMIN MATURALNY 2017 2 3 INFORMACJE OGÓLNE Zdający w trakcie części pisemnej egzaminu może korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich

Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich Zespół Szkół nr 77 Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 19 im. Bolesława Prusa w Warszawie Spotkanie z rodzicami uczniów klas trzecich marzec 2015 1 Tematyka spotkania 1. Kalendarz egzaminacyjny. 2.

Bardziej szczegółowo

8:30 9:00 60 min 80 min

8:30 9:00 60 min 80 min Informacja dla uczniów i rodziców o warunkach przebiegu gimnazjalnego w roku szkolnym 2016/2017 Egzamin gimnazjalny odbędzie się w dniach: a) termin główny 19-21 kwietnia 2017 r. b) termin dodatkowy: 1,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy

Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy Informacje ogólne dla osób, które uczęszczają na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy 1. Prawa i obowiązki zdającego przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

FRAGMENTY PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

FRAGMENTY PROCEDURY. organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie FRAGMENTY PROCEDURY organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie 2. INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 2.1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu

Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej Informacja dla ucznia dotycząca przebiegu sprawdzianu Kiedy odbywa się sprawdzian? 1 kwietnia 2015 r. (środa) część

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: technik hodowca koni Symbol cyfrowy zawodu: 321[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 321[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujące w roku szkolnym 2014/2015 Prawa i obowiązki ucznia przystępującego do egzaminu określa rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R.

Egzamin gimnazjalny KWIECIEŃ 2016 R. Egzamin gimnazjalny 2016 18 20 KWIECIEŃ 2016 R. Podstawy prawne i źródła informacji 1. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. DzU z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.), w tym w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA UCZNIA/ABSOLWENTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

INFORMACJE DLA UCZNIA/ABSOLWENTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE INFORMACJE DLA UCZNIA/ABSOLWENTA ZDAJĄCEGO EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE 1. Opis egzaminu Egzamin zawodowy jest przeprowadzany dla: uczniów zasadniczych szkół zawodowych i techników, uczniów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU W 2017r.

INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU W 2017r. INFORMACJA DLA UCZNIA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM W BLIZANOWIE DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU W 2017r. Informacja została opracowana zgodnie z: - ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY

Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku INFORMACJA DLA ZESPOŁÓW NADZORUJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY Zasady postępowania członków zespołu nadzorującego : członkowie zespołu postępują zgodnie z procedurami

Bardziej szczegółowo

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj / lipiec 2015 ZSP NR 1 W SIEDLCACH

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj / lipiec 2015 ZSP NR 1 W SIEDLCACH Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie maj / lipiec 2015 ZSP NR 1 W SIEDLCACH INFORMACJE OGÓLNE Co sprawdza nowy egzamin zawodowy? Nowy egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2011 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 311[50]-02-112 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Załącznik 14 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO

Załącznik 14 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO Załącznik 14 WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI I. PODSTAWA PRAWNA II. OGÓLNE INFORMACJE O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE ZAWODOWE III. ZASADY OBIEGU INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE STYCZEŃ 2014 Zawód: fototechnik Symbol cyfrowy zawodu: 313[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 313[01]-01-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO

INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO INFORMACJA DLA ZDAJĄCEGO Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - styczeń - luty 2017 r. Z.19 Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punkt¾w do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJCY

EGZAMIN MATURALNY Z JZYKA ROSYJSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punkt¾w do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu Ukad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJCY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo