ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 listopada 1996 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 listopada 1996 r."

Transkrypt

1 Dz.Urz. Min. Sprawiedliwości z 1996r. Nr 5 poz. 38 Uchylone z dniem: ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie zakresu czynności radcy kolegium do spraw wykroczeń przy sądzie rejonowym oraz w sprawie nadzorowanych przez tego radcę czynności administracyjnych sekretariatu kolegium (Dz. Urz. MS z dnia 14 listopada 1996 r.) Na podstawie art ustawy z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 118, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 43, poz. 251, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i z 1994 r. Nr 27, poz. 96) w związku z art kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia w brzmieniu określonym ustawą z dnia 8 czerwca 1990 r. o zmianie ustaw: kodeks postępowania karnego, kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń i kodeks pracy (Dz. U. Nr 43, poz. 251) zarządza się, co następuje: Rozdział 1.Przepisy wstępne 1. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o: 1) radcy kolegium - rozumie się przez to radcę kolegium do spraw wykroczeń przy sądzie rejonowym, 2) kolegium - rozumie się przez to kolegium do spraw wykroczeń przy sądzie rejonowym, 3) sądzie - rozumie się przez to sąd rejonowy, przy którym działa kolegium do spraw wykroczeń Obsługę prawną kolegium wykonuje osobiście radca kolegium. W dużych kolegiach, w których wpływ wniosków o ukaranie przekracza liczbę rocznie, może być utworzone stanowisko zastępcy radcy kolegium. 2. Obsługę organizacyjno-biurową kolegium wykonuje radca kolegium przy pomocy pracowników administracyjnych sądu, tworzących sekretariat kolegium. 3. Pracę sekretariatu kolegium organizuje i nadzoruje radca kolegium, podległy bezpośrednio prezesowi sądu i odpowiedzialny przed nim za prawidłowe i terminowe wykonywanie czynności administracyjnych i kancelaryjnych sekretariatu, warunkujących sprawne funkcjonowanie kolegium. Rozdział 2.Obsługa prawna kolegium Do obowiązków radcy kolegium w zakresie obsługi prawnej należy w szczególności: 1) zapoznawanie się z wpływającymi do kolegium wnioskami o ukaranie, środkami zaskarżenia oraz innymi pismami procesowymi i przedstawianie ich przewodniczącemu kolegium wraz z opinią w sprawie dalszego postępowania, 2) omawianie przed rozprawą z członkami składu orzekającego przepisów mogących mieć zastosowanie przy rozpatrywaniu spraw wyznaczonych do rozpoznania, 3) udzielanie pomocy członkom kolegium w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych,

2 4) zapoznawanie się z rozstrzygnięciami kolegium i omawianie dostrzeżonych uchybień z członkami kolegium, przede wszystkim z tymi, którzy brali udział w wydaniu rozstrzygnięcia, 5) przedstawianie prawomocnych rozstrzygnięć prezesowi sądu w celu wystąpienia z wnioskiem o uchylenie rozstrzygnięcia w trybie nadzoru, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 112 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, 6) organizowanie szkolenia członków kolegium, 7) prowadzenie zbioru przepisów prawnych i literatury prawniczej, pomocnej w pracy kolegium. 2. Prezes sądu może zlecać radcy kolegium wykonywanie również innych czynności niż określone w ust. 1, jeżeli nie są one zastrzeżone dla przewodniczącego kolegium. Rozdział 3.Obsługa organizacyjno-biurowa kolegium Do obowiązków radcy kolegium w zakresie obsługi organizacyjno-biurowej należy w szczególności: 1) organizowanie rozpraw, 2) kontrolowanie, sporządzonych przez sekretariat na podstawie zarządzenia przewodniczącego kolegium, wezwań i zawiadomień, 3) sprawdzanie odpowiednio wcześnie przed terminem rozprawy, czy wysłane w sprawach wezwania i zawiadomienia zostały doręczone, a w wypadku braku dowodu doręczenia lub stwierdzenia, że adresat nie otrzymał przesyłki albo że którakolwiek z osób nie stawi się na rozprawę, przedstawianie akt przewodniczącemu kolegium lub przewodniczącemu składu orzekającego w celu dokonania stosownych czynności, które mogą zapobiec odroczeniu rozprawy, 4) przyjmowanie interesantów, udzielanie im informacji i udostępnianie pod kontrolą osobom upoważnionym akt sprawy do przejrzenia oraz uwierzytelnianie sporządzonych przez te osoby odpisów dokumentów znajdujących się w aktach sprawy, 5) badanie zasadności odraczania rozpraw oraz kontrolowanie biegu spraw, w których postępowanie przedłuża się, i omawianie tych zagadnień z przewodniczącym kolegium, 6) zapobieganie powstawaniu zaległości, a w razie ich powstania opracowywanie planu ich zlikwidowania oraz kontrolowanie realizacji tego planu, a także informowanie przewodniczącego kolegium i prezesa sądu o stanie spraw zaległych, 7) sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dotyczących działalności kolegium. 2. Czynności określone w ust. 1 należą do samodzielnego zakresu czynności radcy kolegium, który podpisuje również pisma dotyczące tych czynności. 3. Radca kolegium może upoważnić określonych pracowników sekretariatu do podpisywania wezwań i zawiadomień oraz wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, a za zgodą przewodniczącego kolegium także do wykonywania innych czynności, o których mowa w ust Przepis ust. 3 nie dotyczy wezwań i zawiadomień doręczanych za pośrednictwem funkcjonariusza policji lub naczelnika zakładu karnego. 6. Pracownicy sekretariatu upoważnieni przez radcę kolegium do samodzielnego wykonywania czynności, o których mowa w 5 ust. 1 powołują się w treści pism wysyłanych w zakresie tych czynności na upoważnienie radcy kolegium. 7. Do obowiązków radcy kolegium w zakresie czynności administracyjnych należy w szczególności: 1) organizowanie pracy sekretariatu, a w tym ustalanie podziału czynności podległych pracowników, 2) bieżące sprawdzanie prawidłowości prowadzenia akt i urządzeń ewidencyjnych w sprawach o wykroczenia i nadzorowanie wykonywania innych czynności należących do pracowników sekretariatu, 3) stałe inspirowanie pracowników sekretariatu w kierunku podnoszenia przez nich kwalifikacji zawodowych i stwarzanie im warunków organizacyjnych dla tego celu, zaznajamianie pracowników ze zmianami przepisów regulaminowych i instrukcyjnych dotyczących działalności kolegium, a także przedstawianie prezesowi sądu wniosków dotyczących awansowania, nagradzania i karania tych pracowników, 4) prowadzenie ewidencji oraz akt w sprawach z zakresu administracji i nadzoru należących do przewodniczącego kolegium i radcy kolegium, 5) czuwanie nad odpowiednim zaopatrzeniem sekretariatu w formularze urządzeń ewidencyjnych, druków i materiałów piśmiennych oraz nad racjonalnym ich używaniem.

3 8. 1. Stały nadzór nad całokształtem pracy sekretariatu kolegium sprawuje prezes sądu lub wyznaczony przez prezesa sędzia, a w zakresie spraw ściśle związanych z organizacją pracy oraz z zapewnieniem odpowiednich warunków jej wykonywania także kierownik oddziału administracyjnego, który informuje prezesa sądu o dokonanych ustaleniach. 2. Okresowe wizytacje i lustracje w zakresie organizacji i techniki pracy sekretariatu przeprowadzają inspektorzy do spraw biurowości sądowej, którzy przedstawiają wnioski z dokonanych ustaleń sędziom wizytatorom w ramach wykonywanych przez nich czynności nadzorczych powierzonych przez prezesa sądu wojewódzkiego. Rozdział 4.Biurowość w sprawach o wykroczenia 9. W prowadzeniu akt i urządzeń ewidencyjnych w sprawach o wykroczenia stosuje się odpowiednio przepisy o biurowości w sprawach sądowych (instrukcja sądowa), jeżeli przepisy poniższe nie stanowią inaczej W kolegium prowadzi się podstawowe urządzenia ewidencyjne: - repertorium "Kw", - repertorium "Okw", - wykaz "Ow". 2. W kolegium prowadzi się również pomocnicze urządzenia ewidencyjne: - skorowidze, - zbiór wokand, - kontrolkę postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy, - kontrolkę akt wysyłanych, - kontrolkę spraw przekazanych sądowi do wykonania rozstrzygnięć. W dużym kolegium mogą być prowadzone również inne urządzenia pomocnicze (np. kontrolka spraw doręczonych biegłym), jeżeli radca kolegium uzna to za celowe. 3. Urządzenia ewidencyjne prowadzi się według ustalonych wzorów. 4. Urządzenia ewidencyjne służą do rejestrowania spraw i podejmowanych w nich czynności, kontrolowania biegu postępowania, sporządzania sprawozdań statystycznych oraz stanowią podstawę oznaczania, układu i przechowywania akt w sekretariacie kolegium. 5. Wpisów informacji w urządzeniach ewidencyjnych dokonuje się niezwłocznie po zaistnieniu podstawy do ich zamieszczenia Do repertorium "Kw" wpisuje się chronologicznie, pod kolejnymi numerami porządkowymi, wpływające do kolegium wnioski o ukaranie, w których przewodniczący kolegium wydał postanowienie o wszczęciu postępowania. 2. Wnioski o ukaranie, co do których przewodniczący kolegium wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, wpisuje się do repertorium "OKw" W repertorium "Kw" rubryka "Symbol sprawy" służy do oznaczania spraw, których wyodrębnienie z ogólnej liczby spraw wpisanych do tej księgi jest celowe (m.in. dla potrzeb statystycznych). W rubryce tej zamieszcza się następujące oznaczenia skrótowe: - "n" sprawa rozpoznawana w postępowaniu nakazowym, - "p" sprawa rozpoznawana w postępowaniu przyspieszonym. 2. W wypadku zmiany trybu rozpoznawania sprawy oznaczenie, o którym mowa w ust. 1, należy usunąć lub odpowiednio zmienić W poszczególnych rubrykach repertorium "Kw", stosownie do ich treści określonej w nagłówkach, wpisuje się cały przebieg postępowania, sposób rozstrzygnięcia przez kolegium, informacje o wniesionych środkach zaskarżenia, o uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia oraz o przekazaniu akt sądowi do wykonania orzeczenia. 2. Wpisując informację o rozstrzygnięciu zaocznym, należy na wstępie zamieścić czerwonym kolorem adnotację "r. zaoczne" Numer porządkowy sprawy zakreśla się w repertorium "Kw", gdy wydane zostało rozstrzygnięcie kończące postępowanie w sprawie przed kolegium, a także gdy wniosek o ukaranie został przekazany innemu organowi. 2. Zakreślenie numeru porządkowego sprawy polega na umieszczeniu kolorowego znaku "L", obejmującego z lewej strony numer porządkowy, i oznacza, że sprawę uznaje się za załatwioną w

4 postępowaniu przed kolegium. 3. W wypadku przekazania do ponownego rozpoznania przez kolegium sprawy, której numer poprzednio zakreślono, np. po uchyleniu rozstrzygnięcia kolegium przez sąd wojewódzki w trybie nadzoru (art. 117 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia), sprawę należy ponownie wpisać do repertorium "Kw" pod nowym numerem porządkowym. 4. Rejestrując sprawę pod nowym numerem porządkowym, należy pod nową datą wpisu umieścić również datę pierwotnej rejestracji, a pod nowym numerem poprzedni numer sprawy. Przy wpisie poprzednim odnotowuje się w rubryce "Uwagi" numer, pod jakim sprawa została ponownie zarejestrowana w repertorium "Kw" W odniesieniu do spraw, w których wydano rozstrzygnięcie nie wymagające wykonania (np. umorzenie postępowania, uniewinnienie obwinionego), rubrykę "Data przekazania akt do archiwum zakładowego" w repertorium "Kw" wypełnia się z chwilą przekazania akt do archiwum zakładowego. 2. W odniesieniu do spraw, które zostały przekazane sądowi do wykonania orzeczenia, rubrykę, o której mowa w ust. 1, wypełnia się dopiero po otrzymaniu z sądu kopii wykazu akt spraw przekazanych do archiwum zakładowego. 16. Numer porządkowy sprawy w repertorium "OKw" zakreśla się po wydaniu postanowienia przewodniczącego kolegium o odmowie wszczęcia postępowania Do wykazu "Ow" wpisuje się wszelkie pisma i czynności w sprawach o wykroczenia nie podlegające wpisowi do innych urządzeń ewidencyjnych, a w szczególności dotyczące: 1) udzielenia pomocy prawnej, 2) przekazania do właściwych miejscowo kolegiów akt spraw mylnie skierowanych przez wnioskodawcę. 2. Wpisując do wykazu sprawy wymienione w ust. 1, umieszcza się na marginesie, obok numeru porządkowego dokonanego wpisu, odpowiednie oznaczenie skrótowe: "p.pr" - pomoc prawna. 3. Numer porządkowy w wykazie "Ow" zakreśla się po załatwieniu pisma (wykonaniu czynności). 4. Korespondencję w sprawach ewidencjonowanych w wykazie "Ow" przechowuje się w specjalnym segregatorze Dla każdego repertorium i wykazu prowadzi się skorowidz alfabetyczno-numerowy. Można prowadzić jeden wspólny skorowidz dla kilku ksiąg. 2. W skorowidzu, pod odpowiednimi literami alfabetu, wpisuje się nazwiska i imiona osób, co do których wpłynęły wnioski o ukaranie, oraz oznaczenia urządzeń ewidencyjnych i numery porządkowe pozycji, pod którymi wnioski zostały zarejestrowane. 19. Radca kolegium lub wyznaczony przez niego pracownik sekretariatu prowadzi zbiór wokand w teczkach oddzielnych dla każdego roku kalendarzowego. Wokandy układa się w porządku chronologicznym i przechowuje przez dwa lata Wokanda jest spisem spraw wyznaczonych do rozpoznania na rozprawie lub posiedzeniu kolegium w danym dniu, ze wskazaniem godzin, na które sprawy wyznaczono, oraz imion i nazwisk osób wezwanych, a także rodzaju zarzucanego wykroczenia. 2. Wokandę sporządza się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje oskarżyciel, drugi wywiesza się przed salą, w której odbywa się posiedzenie, a trzeci otrzymuje przewodniczący składu orzekającego. 3. Po zakończonym posiedzeniu protokolant wpisuje wyniki rozpoznania spraw wymienionych na wokandzie, a na odwrotnej stronie wokandy odnotowuje czas faktycznego rozpoczęcia i zakończenia posiedzenia, imiona i nazwiska członków składu orzekającego, protokolanta i oskarżyciela publicznego, jeżeli wziął udział w rozprawie, liczbę przesłuchanych osób oraz zgłoszone w czasie posiedzenia żądania przyznania przysługujących należności (np. wynagrodzenia za pracę biegłego, zwrotu kosztów podróży) i wydane w tym przedmiocie postanowienia przewodniczącego składu orzekającego. 4. Wypełniony egzemplarz wokandy podpisuje przewodniczący składu orzekającego i protokolant. Egzemplarz ten zostaje niezwłocznie dołączony do zbioru wokand, o którym mowa w 19.

5 W kontrolce postanowień o zatrzymaniu prawa jazdy wpisuje się w szczególności: - oznaczenie akt sprawy Kw, - imię i nazwisko obwinionego oraz miejsce jego zamieszkania, - datę postanowienia o zatrzymaniu, - informację o wniesionym zażaleniu, - datę i zwięzłą treść rozstrzygnięcia kolegium, - datę przekazania prawa jazdy do właściwego - wg miejsca zamieszkania obwinionego - wydziału komunikacji i oznaczenie tego wydziału. 2. Przekazanie prawa jazdy do wydziału komunikacji następuje po uprawomocnieniu się rozstrzygnięcia kolegium w tym przedmiocie. 22. (skreślony) W sekretariacie kolegium prowadzi się kontrolkę akt wysłanych, zawierającą następujące rubryki: 1) liczba porządkowa, 2) oznaczenie sprawy, 3) data wysłania akt, 4) oznaczenie adresata, 5) daty wysłanych ponagleń o zwrot akt, 6) data zwrotu akt, 7) uwagi. 2. O wysłaniu akt i ich zwrocie sporządza się również wzmiankę w rubryce "Uwagi" właściwego repertorium. 3. Radca kolegium przegląda kontrolkę w odstępach miesięcznych i wysyła w miarę potrzeby ponaglenia o zwrot akt W kontrolce spraw przekazanych sądowi do wykonania orzeczeń wpisuje się oznaczenia spraw, w których prawomocne rozstrzygnięcia kolegium, wymagające podjęcia czynności wykonawczych, zostają w danym dniu przekazane sądowi do wykonania, oraz daty wydanych orzeczeń. 2. Przyjęcie do wykonania przez sąd rozstrzygnięć w sprawach wymienionych w kontrolce pod określoną datą potwierdza własnoręcznym podpisem i stemplem firmowym pracownik sądu. 3. O przekazaniu sądowi do wykonania prawomocnego rozstrzygnięcia sporządza się również adnotację w stosownej rubryce repertorium "Kw". 4. Kontrolka spraw przekazanych sądowi do wykonania orzeczeń służy do bieżącej kontroli terminowości podejmowania czynności w sprawach - po wydaniu rozstrzygnięcia kolegium. Rozdział 5.Przepisy końcowe 25. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów rozdziału 4 dotyczących urządzeń ewidencyjnych w sprawach o wykroczenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ. Dział I Przepisy ogólne

REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ. Dział I Przepisy ogólne REGULAMIN OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ Dział I Przepisy ogólne 1 1. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, zwany dalej Rzecznikiem, jest organem Okręgowej Izby Aptekarskiej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Część ogólna.

REGULAMIN OKRĘGOWEGO SĄDU PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH. Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Część ogólna. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 7/2012 XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 23.03.2012r. w sprawie regulaminów organów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I ZASADY ORGANIZACJI SĄDÓW. Rozdział 1 Przepisy wstępne i ogólne

DZIAŁ I ZASADY ORGANIZACJI SĄDÓW. Rozdział 1 Przepisy wstępne i ogólne REGULAMIN Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i okręgowych sądów dyscyplinarnych przyjęty uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Izby Architektów w sprawie regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 18 września 2001 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 18 września 2001 r. 23 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 18 września 2001 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej. Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr O III Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 roku

Uchwała Nr O III Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 roku Uchwała Nr O - 27 - III - 2011 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 22 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad biurowości okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej oraz Krajowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu

Regulamin Organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu Załącznik do uchwały nr III/3/2005 Zgromadzenia Ogólnego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu z dnia 12.12.2005 r. Regulamin Organizacyjny Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu Elbląg,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN. z dnia 29 czerwca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 29/2012 WÓJTA GMINY SECEMIN z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Komunikacja między organami procesowymi a uczestnikami postępowania

Postępowanie karne. Cje. Komunikacja między organami procesowymi a uczestnikami postępowania Postępowanie karne Cje Komunikacja między organami procesowymi a Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Rozstrzygnięcia procesowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku

UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku UCHWAŁA nr 11/2012 Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa we Wrocławiu z dnia 4 stycznia 2012 roku Na podstawie statutu Spółdzielni Mieszkaniowej im. B. Prusa postanawia się: Zatwierdzić 1 Instrukcję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A REGULAMIN FUNKCJONOWANIA BIURA OBSŁUGI INTERESANTÓW (BOI) W SĄDZIE REJONOWYM DLA WARSZAWY-MOKOTOWA PRZY UL. OGRODOWA 51 A 1 Struktura organizacyjna 1. Biuro Obsługi Interesantów (BOI) wchodzi w skład I,

Bardziej szczegółowo

W przypadku zatrudnienia nowego pracownika, Kierownik danego Dziekanatu, zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w 2.

W przypadku zatrudnienia nowego pracownika, Kierownik danego Dziekanatu, zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania czynności, o których mowa w 2. Zarządzenie Nr 1/2016 Prodziekana do Spraw Studenckich Wydziału Prawa i Administracji z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Dziekanatów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 09/04 Burmistrza Gminy Kłecko z dnia 18 lutego 2004r. Zasady podpisywania pism, obiegu dokumentów i używania pieczęci w Urzędzie. ROZDZIAŁ I. ZASADY PODPISYWANIA PISM.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2016 roku Zarządzenie Nr 19/2016 Burmistrza Gminy Zagórów z dnia 29 sierpnia 2016 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Zagórowie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e

S p r a w o z d a n i e XI WW 4191-16/12 S p r a w o z d a n i e z kontroli funkcjonowania sekretariatu I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Rybniku, przeprowadzonej przez starszego inspektora ds. biurowości sądowej Ewę Kanczok

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rozpatrywania skarg i wniosków w SKOK Małopolska. 20 listopada 2014. Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/2014 z dnia 20.11.2014 r.

Instrukcja rozpatrywania skarg i wniosków w SKOK Małopolska. 20 listopada 2014. Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/2014 z dnia 20.11.2014 r. Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 2/2014 z dnia 20.11.2014 r. Instrukcja rozpatrywania skarg i wniosków w SKOK Małopolska. 1 Instrukcja reguluje organizację przyjmowania skarg i wniosków w SKOK Małopolska.

Bardziej szczegółowo

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie,

1) określa zakresy podziału czynności prokuratorów, urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, Prokurator Okręgowy Elżbieta Funiok : 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 31 ZARZĄDZENIE NR 429 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 17 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E XI WW 4191-23/12 S P R A W O Z D A N I E z kontroli Biura Dowodów Rzeczowych Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach przeprowadzonej przez starszego inspektora ds. biurowości Sądu Okręgowego w Gliwicach Janinę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP Z DNIA ROKU

REGULAMIN POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP Z DNIA ROKU REGULAMIN POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP Z DNIA 25.05.2012 ROKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: SĄDZIE - rozumie się przez to Regionalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Dz.Urz.Min.Spraw. z 2003r. Nr 5 poz.22 Z ostatnią zmianą z dnia 02.01.2014r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 59/2014. z dnia 30 grudnia 2014 roku. dotyczące stosowania Regulaminu funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów (BOI)

ZARZĄDZENIE nr 59/2014. z dnia 30 grudnia 2014 roku. dotyczące stosowania Regulaminu funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów (BOI) ZARZĄDZENIE nr 59/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku dotyczące stosowania Regulaminu funkcjonowania Biura Obsługi Interesantów (BOI) w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowej

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN SEKRETARIATU SĄDU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ

RAMOWY REGULAMIN SEKRETARIATU SĄDU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ zał. do uchwały KRLW Nr 41/V/2011 RAMOWY REGULAMIN SEKRETARIATU SĄDU OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKO-WETERYNARYJNEJ CZĘŚĆ I Zakres działania sekretariatu sądu okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 333/2015 Burmistrza Starego Sącza z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz petycji stosowanej w Urzędzie Miejskim w Starym

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Kielce, 2014-04-02. Znak: PNK-III.431.7.2014. Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI. Kielce, 2014-04-02. Znak: PNK-III.431.7.2014. Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.7.2014 Kielce, 2014-04-02 Pan Józef Zuwała Wójt Gminy Bejsce Pan Stanisław Marzec Przewodniczący Rady Gminy Bejsce Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową w

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE nr 27/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 czerwca 2017 roku

PISMO OKÓLNE nr 27/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 czerwca 2017 roku PISMO OKÓLNE nr 27/16/17 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie Regulaminu postępowania pojednawczego Zakładowej Komisji Pojednawczej Politechniki Śląskiej Informuję Pracowników

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 55/R/10 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. Postanowienia ogólne 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania przy

Bardziej szczegółowo

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak:

Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: Prokurator Okręgowy Ewa Świercz-Dydak: 1. kieruje Prokuraturą Okręgową w Częstochowie, jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Częstochowie oraz Prokuratorów Rejonowych i prokuratorów

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY

DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY DOLNOŚLĄSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN RADY 1. Rada Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia działa w szczególności na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTEPNIANIA AKT W PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTÓW SĄDU REJONOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM. I. Zasady Ogólne

REGULAMIN UDOSTEPNIANIA AKT W PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTÓW SĄDU REJONOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM. I. Zasady Ogólne REGULAMIN UDOSTEPNIANIA AKT W PUNKCIE OBSŁUGI INTERESANTÓW SĄDU REJONOWEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM I. Zasady Ogólne 1. Akta spraw rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Tomaszowie Lubelskim przez Wydział Karny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Jeździeckiego

Regulamin postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego Polskiego Związku Jeździeckiego Załącznik do uchwały nr 1 Sądu Dyscyplinarnego PZJ z dnia 17 stycznia 2013 r. oraz uchwały nr 1 Sądu Dyscyplinarnego PZJ z dnia 20 października 2014 r. Regulamin postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Zakres wizytacji.

Sprawozdanie. Zakres wizytacji. XI WW 4181-14/10 Sprawozdanie z wizytacji Kancelarii Grzegorza Zachmosta Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach przeprowadzonej w okresie od 20 lipca 2010 r. do 11 sierpnia 2010r. przez SSO

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG

PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA NOWY TARG Załącznik do Zarządzenia Nr 120.Z.16.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 6 maja 2016r. PROCEDURA ORGANIZACJI PRZYJMOWANIA, EWIDENCJONOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA

Bardziej szczegółowo

W KRAKOWIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

W KRAKOWIE REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW LOKATORSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KRAKOWIE 30-428 KRAKÓW, UL. ZDUNÓW 18A/1 REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW KRAKÓW, STYCZEŃ 2010r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA, ZAŁATWIANIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego

Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego Instrukcja kancelaryjna Naczelnego Sądu Administracyjnego /wyciąg/ 1. Postanowienia ogólne 1.1. Przedmiotem instrukcji kancelaryjnej, zwanej dalej instrukcją, są typowe i powtarzające się czynności kancelaryjne

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku Z A R Z Ą D Z E N I E nr 14/2015 Prezesa Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kuj. z dnia 27 kwietnia 2015 roku w sprawie: utworzenia Biura Obsługi Interesanta Działając na podstawie art. 22 1 pkt 1 lit. a

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 stycznia 2008 r. Dz.Urz.MS.2008.2.7 22-08-2008 zm. Dz.Urz.MS.2008.5.84 1 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 30 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 września 2013 r. Poz. 1048 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Agencję

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

INSTRUKCJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE INSTRUKCJA Załącznik do Pisma Okólnego Nr 61/2016 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 26 sierpnia 2016 roku PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA SKARG, WNIOSKÓW ORAZ PETYCJI W URZĘDZIE MIASTA W DZIERŻONIOWIE

Bardziej szczegółowo

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień. 3

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i stosowania jego postanowień. 3 Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 18/2013/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz przyjmowania i rozpatrywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA ASTRONOMICZNEGO I Zakres działania Sądu Koleżeńskiego 1. Sąd Koleżeński działa na podstawie statutu Towarzystwa i orzeka w sprawach określonych przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. Postanowienia ogólne

PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO. Postanowienia ogólne PROJEKT REGULAMINU SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO ZACHODNIOPOMORSKI ZWIĄZEK BRYDŻA SPORTOWEGO Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Zachodniopomorskiego Związku Brydża Sportowego powoływanym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 22 września 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 22 września 2015 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, ponownego wykorzystania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Jedlina-Zdrój.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016. WÓJTA GMINY Rogowo. z dnia 02 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016. WÓJTA GMINY Rogowo. z dnia 02 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 WÓJTA GMINY Rogowo z dnia 02 stycznia 2016 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Gminy w Rogowie Na podstawie art. 221 ustawy

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH WARSZAWA 2010 WYTYCZNE W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA SĄDÓW KOLEŻEŃSKICH STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/12 Burmistrza Śmigla z dnia 3 sierpnia 2012 r. Regulamin pracy Komisji Przetargowej 1 Ilekroć w Regulaminie mowa o,, ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Postanowienia ogólne: 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie: - Ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz. 1037) - Umowy spółki - Niniejszego Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 2015 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt z dnia 6 października 2015 r. Z A R Z Ą D Z E N I E N R _ P R E Z E S A R A D Y M I N I S T R ÓW z dnia 2015 r. Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt 6b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 68/2005 KRDL z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego i regulaminu Sądów Dyscyplinarnych

Załącznik nr 2 do uchwały nr 68/2005 KRDL z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego i regulaminu Sądów Dyscyplinarnych I Kadencja Jedenaste posiedzenie KRDL Załącznik nr 2 do uchwały nr 68/2005 KRDL z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu Rzecznika Dyscyplinarnego i regulaminu Sądów Dyscyplinarnych REGULAMIN SĄDÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r.

Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji w Zabrzu Nr 2/KZ/2010 z dnia 30 września 2010r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRYMINALISTYCZNEGO 1. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim jest jednoinstancyjne. Przed Sądem Koleżeńskim odpowiadają członkowie Towarzystwa za czyny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13. Przedmowa do szóstego wydania... 15 Spis treści Wykaz skrótów............................................... 13 Przedmowa do szóstego wydania.............................. 15 Wprowadzenie............................................... 17

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży

Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie Miejskim w Łomży Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr.225/2012 Prezydenta Miasta Łomża z dnia.5 września 2012 r. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sekretariatu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Regulamin sekretariatu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Zał. Nr 40 do Regulaminu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej Regulamin sekretariatu Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 kwietnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 kwietnia 2009 r. Dz.U.2009.60.493 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 kwietnia 2009 r. w sprawie postępowania wyjaśniającego i postępowania dyscyplinarnego w służbie cywilnej (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl )

Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) Zmiany w programie Wydział Pracy i Ubezpieczeń I instancja (w razie niejasności proszę o kontakt rogalewski@currenda.pl ) do końca Marca 2007 r. 1. Dodano opcję umieszczania inicjałów sędziego na zwrotce

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW. z dnia 7 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2016 WÓJTA GMINY WIELISZEW z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY

ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY Prezes Sądu Rejonowego w Świdnicy Świdnica, dnia 12.10.2012r. ZARZĄDZENIE NR 24/2012 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W ŚWIDNICY I. Zarządzam zorganizowanie, w drodze konkursu, naboru kandydatów na staż urzędniczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r.

Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich. uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Regulamin działania organów adwokatury i organów izb adwokackich uchwalony przez Krajowy Zjazd Adwokatury w dniu 23 listopada 1986 r. Na podstawie art. 56 pkt 6 lit. a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Znak: PNK-III.431.13.2013 Kielce, 27.05.2013 Pan Ryszard Pazera Wójt Gminy Masłów Pan Sylwester Wojtyna Przewodniczący Rady Gminy Masłów Wystąpienie pokontrolne Kontrolę problemową

Bardziej szczegółowo

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE

SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE SĄD POLUBOWNY przy OKRĘGOWEJ IZBIE RADCÓW PRAWNYCH w WARSZAWIE Regulamin Stałego Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie obowiązujący od 1 grudnia 2010 r. Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z

Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z Uchwała walnego zgromadzenia 20/WZ/U/2009 z 16.04.2009 Regulamin Postępowania Dyscyplinarnego. Działając na podstawie art. 31 statutu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA W SPRAWIE NADAWANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY

PROCEDURA W SPRAWIE NADAWANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY PROCEDURA W SPRAWIE NADAWANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, ze zm); rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA

INSTRUKCJA KANCELARYJNA -Załącznik nr 1 do Decyzji nr 232/10 KWP we Wrocławiu z dn. 18.06.2010 r. INSTRUKCJA KANCELARYJNA w sprawie tworzenia, ewidencjonowania oraz przechowywania dokumentów jawnych w komórkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. 1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie w okresie

Bardziej szczegółowo

(Dz. Urz. MS z dnia 31 grudnia 2003 r.)

(Dz. Urz. MS z dnia 31 grudnia 2003 r.) Dz.Urz.MS. z 2003r. Nr 5 poz. 22 Z ostatnią zmianą z dnia 01.07.2016r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,BUDOWLANI

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,BUDOWLANI REGULAMIN PRACY ZARZĄDU ROBOTNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,BUDOWLANI I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Zarząd Spółdzielni działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) U S T A W A z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 976

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do Zarządzenia Kanclerza UG nr 11/K/11 INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem niniejszej instrukcji jest ustalenie jednolitych zasad postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 16 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 września 2016 r. Poz. 1391 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 24 września 2010 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2010 r. Nr 197, poz. 1307. o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 7 grudnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 276 15907 Poz. 1631 1631 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 lutego 2015 r. Poz. 227 UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 5.2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA 1 Przedmiot Regulaminu Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb zwoływania oraz przeprowadzania obrad Walnego Zgromadzenia CD PROJEKT S.A.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 27 lipca 2017 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz OBWIESZCZENIE. z dnia 27 lipca 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2017 r. Poz. 1558 OBWIESZCZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 714

Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 714 Warszawa, dnia 25 czerwca 2012 r. Poz. 714 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie okresowych ocen referendarzy sądowych i asystentów sędziów Na podstawie art. 148 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club. Postanowienia ogólne REGULAMIN DZIAŁANIA SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO STOWARZYSZENIA UniCat Club Postanowienia ogólne 1 Sąd Koleżeński jest jednym z organów Władz Stowarzyszenia UniCat Club (dalej: Stowarzyszenia) powoływanym przez

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 97 4 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania. (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI ZARZĄDZENIE NR 242 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 9 marca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwarzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r.

Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. Zarządzenie Nr 36/2015/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kurowie im. Czesława Wilińskiego z dnia 29 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 września 2003 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 26 września 2003 r. 18 ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 26 września 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania ksiąg wieczystych w ośrodku migracyjnym ksiąg wieczystych i dokumentowania przebiegu migracji. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU. z dnia 9 kwietnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 4.2013.K PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA KIEROWNIKA URZĘDU z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego Biura Zamówień Publicznych. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P.

PION CYWILNY. Nazwa nadzorowanego Rodzaj wykonanej czynności nadzorczej i zakres tematyczny L.P. Czynności nadzorcze wykonywane przez sędziów wizytatorów, inspektorów ds biurowości oraz sędziów penitencjarnych w sądach i innych jednostkach w okręgu Sądu Okręgowego Warszawie w okresie 1 stycznia 2013roku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM Zamość, dnia 05 stycznia 2012 roku SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU G-I- 226-11/11 OGŁOSZENIE O PRZETARGU OGRANICZONYM 1. Zamawiający. Sąd Rejonowy w Zamościu Ul. Akademicka 1, 22-400 Zamość NIP 922-12-24-961 tel.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 lutego 1988 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 22 lutego 1988 r. Dz.Urz.MS. z 1988r. nr 2 poz. 6 z późniejszymi zmianami Zarządzenie utraciło moc z dniem 01.01.2004r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 22 lutego 1988 r. w sprawie organizacji i zakresu działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr Or BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO. z dnia 3 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.26.2016 BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Kolonowskiem Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dział V Koszty postępowania

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dział V Koszty postępowania Dz. U. 2017 poz. 1369 t.j. z dnia 13 lipca 2017 r. Wersja obowiązująca od: 14 lipca 2017 r. Wejście w życie: 1 stycznia 2004 r. Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych ustawą z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A.

Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. Regulamin Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej spółki VIGO System S.A. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU Załącznik do Zarządzenia Nr 7/ 2010 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2010 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej (zwany dalej "Regulaminem") określa organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę Nadzorczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁKI OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW IM. ALINY PIENKOWSKIEJ S.A. Zarząd spółki pod firmą Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów im. Aliny Pienkowskiej spółka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 3055/2013 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2013-10-22 w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków lub petycji kierowanych do Urzędu Miasta Krakowa dotyczących jego działalności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje:

Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach. Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje: Regulamin Rady Nadzorczej PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach Działając na podstawie 19 ust. 4 Statutu Spółki ustala się, co następuje: Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i działania Rady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 28 stycznia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 lutego 2014 r. Poz. 181 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 28 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia szczegółowych

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT KRAJOWEJ IZBY DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH. Rozdział I Postanowienia ogólne I Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych Wrocław 5-7 grudnia 2002 roku Uchwała nr 16/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Diagnostów Laboratoryjnych z dnia 5-7 grudnia 2002 r. w sprawie statutu Krajowej

Bardziej szczegółowo