Obraz siebie i samoocena mają olbrzymi wpływ na funkcjonowanie człowieka.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Obraz siebie i samoocena mają olbrzymi wpływ na funkcjonowanie człowieka."

Transkrypt

1 92 Psychologia sportu Obraz siebie i samoocena mają olbrzymi wpływ na funkcjonowanie człowieka. Tancerzy obraz własny Badania opisane w artykule miały na celu określenie obrazu siebie realnego i idealnego u osób tańczących profesjonalnie i amatorsko. 180 badanych (po 90 kobiet i mężczyzn) podzielonych na 3 grupy: tancerzy sportowych, amatorów (członków studenckich klubów tańca towarzyskiego) oraz nie tańczących (grupa kontrolna) przebadano testem ACL (Adjective Check List) H. G. Gougha i A. B. Helibruna w dwu wersjach: Jaki jesteś? oraz Jaki chciałbyś być?. Uzyskano wyniki wskazujące, iż uprawianie sportowych tańców towarzyskich wspomagać może rozwój osobowości. Nie można jednak wykluczyć trafności hipotezy, że to ludzie o większej potrzebie osiągnięć i lepszym zorganizowaniu wewnętrznym wybierają tę dyscyplinę sportu. SŁOWA KLUCZOWE: psychologia obraz siebie samoocena sportowy taniec towarzyski. Wprowadzenie Problematyka obrazu siebie, którą interesują się psycholodzy, pedagodzy, socjolodzy, stanowi ważny dział dociekań i analiz we współczesnych naukach Z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. społecznych. Wprowadzona została przez ojca amerykańskiej psychologii Williama Jamesa w 1980 roku w książce Principles of Psychology. James uważał, że ja to świadomość samego siebie, całość procesów psychicznych, ale również to wszystko, co nazywamy swoim własnym, a więc nie tylko swoje Sport Wyczynowy 2008, nr 1-3/

2 Tancerzy obraz własny 93 ciało, ale także posiadane rzeczy, przyjaciele, rodzina (7, s. 11). Wyróżniając I, czyli ja jako podmiot aktywnie poznający i me, ja jako przedmiot poznawany, James zapoczątkował w psychologii nurt zajmujący się pojęciem ja, a tym samym obrazem siebie. Carl Rogers wyróżnił później ja realne, które mówi o tym, jaką osobą się widzi, oraz ja idealne, mówiące, jaką osobą chciałoby się być. Właściwie od samego początku psychologowie starali się dociec, jak obraz siebie i samoocena wpływają na funkcjonowanie człowieka. W wyniku badań stwierdzono, że określają one sposób zachowania się osoby, przewidywalność jej zachowań, a także adaptację do społeczeństwa. Osoby z pozytywną samooceną i spójną koncepcją siebie mają być dobrze przystosowane do funkcjonowania w sytuacjach społecznych i poznawczych. Pewne trudności w tym względzie można dostrzec natomiast u osób ze znacznie zawyżoną lub zaniżoną samooceną. Osoby z negatywnym obrazem siebie mają tendencje do zawierzania raczej krytykom niż pochwałom, przypisywania sobie odpowiedzialności za porażki, a za sukcesy czynnikom zewnętrznym, niskiej motywacji do osiągania czegokolwiek, gdyż ich marzenia wydają im się nieosiągalne, a one uważają się za zbyt słabe, aby cokolwiek osiągnąć w życiu. Lubią sobie utrudniać drogę, po to, aby usprawiedliwić porażkę. W życiu społecznym osoby takie unikają kontaktów, które podnosiłyby ich samoocenę, często na partnerów wybierają osoby z problemami lub uzależnione, mają też tendencję do wycofywania się z życia społecznego i stania w cieniu mimo czasem dość oczywistych talentów. Natomiast osoby z zawyżoną samooceną nie akceptują informacji negatywnych na swój temat, uważają się za idealne i perfekcyjne. Porażki przypisują czynnikom zewnętrznym, natomiast sukcesy własnej ciężkiej pracy i talentowi. W przeciwieństwie do osób z negatywnym obrazem siebie utrudniają sobie drogę, aby ich sukces był bardziej wartościowy i spektakularny. Uwielbiają być podziwiane, a swych krytyków uważają za mało inteligentnych i niegodnych uwagi (10, 13). Poniżej omawiam wyniki badań własnych nad obrazem samych siebie u osób uprawiających sportowy i rekreacyjny taniec towarzyski. Przyjęłam, że właśnie od tego obrazu zależeć może motywacja osiągnięć, wytrwałość w realizacji celów treningowych, odporność w sytuacjach stresowych, pewność siebie, a więc to, co warunkuje uzyskiwanie najlepszych wyników. Szczególnie ważnym aspektem tych badań była samoocena i to, co się z tym wiąże, umiejętność przyjmowania sukcesów i porażek oraz realistyczna ocena możliwości i umiejętności (12). Zagadnienie to ma charakter uniwersalny odnosi się właściwie do wszystkich sportów. Poznanie specyfiki funkcjonowania zawodnika, a więc obrazu siebie, potrzeb i sposobów reagowania na różne sytuacje, umożliwi profesjonalne i kompetentne wspieranie ich w radzeniu sobie ze stresem, stawianie celów czy motywowanie, a także pomoc w prze-

3 94 zwyciężaniu problemów związanych z kontuzjami czy innymi wypadkami losowymi. Metoda badań Badaniami obrazu samych siebie objęto 180 osób, po 90 kobiet i mężczyzn w wieku od 15 do 36 lat. Znaleźli się wśród nich tancerze profesjonalni z wysokimi osiągnięciami w dziedzinie sportowego tańca towarzyskiego (klasy taneczne B, A, S), tancerze amatorzy ze studenckich zespołów tanecznych, oraz młodzież nie biorąca udziału w żadnych treningach tanecznych, stanowiąca grupę odniesienia dla badanych wymienionych wcześniej (grupa kontrolna). W badaniach wykorzystano Test Przymiotnikowy ACL (Adjective Check List) H. G. Gougha i A. B. Helibruna, metodę kwestionariuszową, opartą na samoopisie. Pod względem zastosowań oraz budowy i sposobu obliczania wyników test ten jest bliski skalom obserwacyjnym, inwentarzom samooceny, Q-sortom, a także skalom do badania osobowości, jak WISKAD czy CPI (2). Zawiera listę 300 przymiotników, spośród których badany wybiera te, które go określają. Podstawowe pytania, na jakie odpowiada, to: Jaki jesteś? oraz Jaki chciałbyś być?. Zastosowany test odznacza się rzetelnością i trafnością, określaną za pomocą współczynnika a Crombacha. Można przyjąć, iż dla mężczyzn współczynnik ten wynosi od 0,45 do 0,93, a dla kobiet od 0,40 do 0,94. W Polsce stosuje się normy centylowe, co oznacza, że wyniki surowe przelicza się na skalę stustopniową, ze średnią 50 i odchyleniem 10. Normą są więc wyniki w zakresie od 40 do 60 centyli. Wyjątek stanowią skale: typowości (Com), gdzie średni wynik mieści się w granicach centyli oraz idealnego obrazu siebie (Iss), gdzie średni wynik waha się w granicach 70 centyla. Średnie wyniki dla wyróżnionych grup porównano ze sobą za pomocą testu ANOVA z wykorzystaniem testu posthoc Tuckeya oraz testu t-studenta. Wyniki badań W zakresie realnego obrazu siebie w grupie kobiet wystąpiły istotne różnice statystyczne w zakresie: liczby wybranych przymiotników negatywnych (Unfav), typowości (Com), potrzeby osiągnięć (Ach), dominacji (Dom), afiliacji (Aff), zaufania do siebie (S-Cfd), obrazu idealnego (Iss), dorosłego (A) 1 i dziecka adaptowanego (AC) 2. W realnym obrazie siebie u mężczyzn istotne okazały się jedynie dwie różnice w skalach: gotowości na poradę i pomoc innym (Crs) oraz zaufania do siebie (S-Cfd). W grupach tańczących profesjonalnie i amatorsko (kobiet i mężczyzn) istotnie wyższe wyniki w obrazie idealnym w stosunku do realnego wystąpiły 1 Niskie wyniki w skali dorosłego oznaczają osobę wydajną i skoncentrowaną na zobowiązaniach. 2 Wysokie wyniki w tej skali oznaczają osoby autonomiczne, skuteczne, ale również tłumiące własne uczucia i ignorujące innych ludzi.

4 Tancerzy obraz własny 95 w następujących skalach potrzeby: dominacji (Dom), wytrwałości (End), porządku (Ord), zaufania do siebie (S-Cfd), dorosłości (A); a istotnie niższe wyniki w skalach potrzeby wsparcia ze strony innych (Suc) oraz dziecka adaptowanego (AC). Kobiety tańczące amatorsko uzyskały istotnie wyższe wyniki w obrazie idealnym w porównaniu do realnego w skalach przystosowania osobistego (P-Ajd) i osobowości twórczej (Cps) oraz istotnie niższe wyniki w skalach: potrzeby poniżania się (Aba), kobiecości (Fem) oraz skali A2 (wysoka oryginalność, wysoka inteligencja). Kobiety tańczące profesjonalnie uzyskały zdecydowanie więcej istotnych różnic przy porównaniu dwu obrazów siebie. Istotnie wyższe wyniki w zakresie obrazu idealnego w stosunku do realnego uzyskały w skalach: potrzeby osiągnięć (Ach), rozumienia siebie i innych (Int), opiekowania się (Nur), afiliacji (Aff), kontaktów heteroseksualnych (Het), samokontroli (S-Cn), przystosowania osobistego (P-Ajd), osobowości twórczej (Cps), zdolności przywódczych (Mls), męskości (Mas), rodzica wychowawczego 3 (NP), dziecka wolnego 4 (FC) oraz skali A3 (niska oryginalność, niska inteligencja). Istotnie niższe wyniki w obrazie idealnym 3 Wysokie wyniki w tej skali oznaczają osoby przełamujące stereotypy, które uważają, że rutyna jest krępująca, niezadowolone z własnej sytuacji, ale też gwałtowne i mało odporne na presję społeczeństwa. 4 Wysokie wyniki w tej skali oznaczają osoby mało przedsiębiorcze i ostrożne. uzyskały w skalach potrzeby zmiany (Cha) oraz A2 (wysoka oryginalność, wysoka inteligencja). W przypadku mężczyzn zauważono odwrotną tendencję więcej istotnych różnic u tańczących amatorsko. I tak, oprócz wyników wymienionych wcześniej, uzyskali oni istotnie wyższe wyniki w zakresie obrazu idealnego w stosunku do realnego w skalach: osiągnięć (Ach), rozumienia siebie i innych (Int), kontaktów heteroseksualnych (Het), przystosowania społecznego (P-Ajd), osobowości twórczej (Cps), zdolności przywódczych (Mls), męskości (Mas), rodzica wychowawczego (NP), dziecka wolnego (FC) oraz A4 (niska oryginalność, wysoka inteligencja). Istotnie niższe wyniki uzyskali natomiast w skalach: potrzeby poniżania się (Aba) oraz gotowości na poradę i pomoc innym (Crs). Mężczyźni tańczący profesjonalnie uzyskali natomiast istotnie wyższe wyniki w zakresie obrazu idealnego w stosunku do realnego w następujących skalach: potrzeby osiągnięć (Ach), rozumienia siebie i innych (Int), opiekowania się (Nur), zdolności przywódczych (Mls), rodzica wychowawczego (NP) oraz A4 (niska oryginalność, wysoka inteligencja). Istotnie niższe wyniki uzyskali w skalach potrzeby poniżania się (Aba) oraz A2 (wysoka oryginalność, wysoka inteligencja). Dyskusja Wyniki badań wskazują na charakterystyczne cechy osobowości w poszczególnych grupach kobiet i mężczyzn.

5 96 Tancerki-amatorki wierzą w siebie, są optymistyczne i towarzyskie. Lubią przebywać z innymi ludźmi i łatwiej się przystosowują niż przedstawiciele innych grup. Są bardziej pracowite od członkiń grupy kontrolnej i bardziej ukierunkowane na cel, dążą też do wyższych osiągnięć. Opisują siebie jako przedsiębiorcze, odważne, ambitne, skuteczne i wewnętrznie zdyscyplinowane. To kobiety o tendencjach ekstrawertycznych, zadowolone z siebie, odważnie oraz ambitnie dążące do wyznaczonego celu, nie zważając na przeszkody. Można to tłumaczyć tym, że włączono je do badań ze względu na zaangażowanie w uniwersytecki ruch taneczny i uczestnictwo w zajęciach tańca towarzyskiego. Taniec amatorski zorientowany jest dużo bardziej społecznie niż taniec profesjonalny nie kładzie dużego nacisku na rozwój fizyczny i techniczny, ale na relacje społeczne (por. 1 poz. piśm.) dlatego też wyniki w zakresie potrzeby afiliacji u tańczących kobiet mogą być istotnie wyższe. Wynikiem wartym interpretacji jest również niższa liczba przymiotników negatywnych w ocenie realnego obrazu siebie wybranych przez kobiety tańczące - zarówno amatorki, jak i profesjonalistki. Potwierdzać to może tezę zawartą w literaturze (1, 5), iż osoby uprawiające sport mają istotnie wyższą ogólną samoocenę. Obraz idealny siebie kobiet tańczących amatorsko opiera się na dwóch filarach z jednej strony jest to stateczność i konwencjonalność, a z drugiej spontaniczność i twórcza inteligencja. Istnieje tu wyraźna przewaga podejścia skoncentrowanego na zadaniu, ukierunkowania na cel, wytrwałości w dążeniu do jego realizacji takimi właśnie amatorki chciałyby być. Zdaje się to zrozumiałe w dzisiejszym świecie, w którym kobieta, aby osiągnąć sukces, musi być przedsiębiorcza, skuteczna i przebojowa. Do takiego ideału dążą tańczące studentki. Tancerki profesjonalistki, podobnie jak amatorki, wykazują dużą potrzebę osiągnięć i wierzą, że mogą skutecznie dojść do postawionego sobie celu. Mają zaufanie do siebie, ambitne i przedsiębiorcze, są jednak mniej towarzyskie być może ze względu na dużą ilość czasu spędzanego na treningach, a także koncentrację na celach związanych z tańcem. Sportowy taniec towarzyski skoncentrowany jest na stronie technicznej i wytrwałym dążeniu do doskonałości, a nie jak taniec amatorski bardziej na społecznej integracji i rozwoju interpersonalnym. Jako ideał profesjonalne tancerki postrzegają osobę spokojną, cierpliwą, stabilną wewnętrznie, radosną, pełną entuzjazmu i wyrazu. Chciałyby być bardziej towarzyskie, bardziej angażować się w życie i więcej przebywać z ludźmi. Profesjonalistki stanowią więc, w przeciwieństwie do amatorek, grupę bardziej introwertywną, choć równie ambitną i skoncentrowaną na celu. Jak podają inni autorzy (por. 12) im wyższy poziom samooceny, tym większe ambicje sportowca i wyższe cele, co stanowi potwierdzenie wyników moich badań.

6 Tancerzy obraz własny 97 Mężczyźni, którzy tańczą amatorsko, w przeciwieństwie do kobiet, stanowią grupę wyciszoną, wstydliwą, o mniejszym zaufaniu do siebie. W ich przypadku uczęszczanie na zajęcia taneczne może stanowić próbę przełamania introwersji i otworzenia się na inne osoby. Ich ideał to osoba dobrze zorganizowana, czujna, rozważna i przewidująca. Chcieliby być bardziej przedsiębiorczy i wytrwali w dążeniu do celu. Wyraźne większe jest u nich dążenie do bycia towarzyskim i angażowania się w życie towarzyskie, a także bycia bardziej empatycznym i współpracującym. Mężczyźni tańczący profesjonalnie są zdecydowanie bardziej przedsiębiorczy i stanowczy. Mają zaufanie do siebie i dobrze radzą sobie w rolach przywódczych w parze to partner prowadzi i dyktuje partnerce, co ma tańczyć, tak więc stanowczość jest tu bardzo pożądaną i rozwijaną w trakcie treningu cechą. Tańczący profesjonalnie mężczyźni chcieliby być bardziej opiekuńczy, empatyczni i towarzyscy. Pojawia się u nich pragnienie większego otwarcia na innych ludzi, co świadczyć może o wyraźnie mniejszym zadowoleniu z życia towarzyskiego. Mężczyźni tańczący profesjonalnie czują również jeszcze większą potrzebę niezależności, ukierunkowania na cel i skuteczności w dążeniu do założonych celów. Ta potrzeba zorganizowania i praktyczności wynikać może z trudu godzenia niejednokrotnie wyczerpujących treningów oraz studiów (często na prestiżowych kierunkach i uczelniach) i pracy. Może również wynikać z dużych ambicji i potrzeby osiągnięć, jak u tych, którzy zdobywają najwyższe laury na turniejach w Polsce i na świecie. W parach amatorskich osobą dominującą jest partnerka, energiczna, przedsiębiorcza, towarzyska. Mężczyźni w tej grupie są natomiast wstydliwi i przytłumieni. W parach profesjonalnych nie ma aż tak wyraźnych różnic, zarówno mężczyźni, jak i kobiety charakteryzują się pewnością siebie, przedsiębiorczością i ukierunkowaniem na cel. Oznaczać to może, iż trening taneczny wspomaga rozwój osobowości. Nie można jednak wykluczyć również hipotezy, że to ludzie o większej potrzebie osiągnięć i lepszym zorganizowaniu wewnętrznym wybierają tę dyscyplinę sportu. Poznanie obrazu siebie, a także związanego z nim obrazu ciała zawodnika (por. 4), stanowi, moim zdaniem, ważny etap w pracy psychologa sportu, której celem jest wspomaganie zawodników w drodze do mistrzostwa sportowego. Pozytywna samoocena przekłada się bowiem na wysoką pewność siebie, swoich możliwości i umiejętności, jest stanem nie tylko osobowościowym, ale także poznawczym. Jak twierdzi współczesna psychologia sportu, pewność siebie jest niezbędnym warunkiem optymalnego stanu psychicznego przygotowania zawodnika do zawodów i decyduje o poziomie osiągnięć. Piśmiennictwo 1. Bowker A., Gadbois S., Cornock B.: Sports participation and self-esteem: variations as a function of gender and gender

7 98 role orientation. Sex Roles: A Journal of Research 2003, 49, Drwal R. Ł.: Adaptacja kwestionariuszy osobowości: wybrane zagadnienia i techniki. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN. 3. Hall C. S., Lindzey G.: Teorie osobowości. Warszawa Wydawnictwo Naukowe PWN. 4. Jakubiec B., Sękowski A.: Obraz ciała u tancerzy. Zatwierdzony do druku. Studia z psychologii w KUL (2007). 5. Koivula N.: Sport participation: Differences in motivation and actual participation due to gender typing. Journal of Sport Behavior 1999, 22, Kostrubiec B.: Obrazy postmodernizmu. Lublin Wydawnictwo Naukowe KUL. 7. Łaguna M.: Budować obraz siebie. Lublin Redakcja Wydawnictw KUL. 8. McDowell J.: Jego obraz, mój obraz. Kraków Towarzystwo Krzewienia Etyki Chrześcijańskiej. 9. Niebrzydowski L.: Psychologia wychowawcza i społeczna. Zielona Góra Wydawnictwo WSP. 10. Oleś P. K.: Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa Wydawnictwo Naukowe Scholar. 11. Pervin L. A.: Psychologia osobowości. Gdańsk GWP. 12. Sankowski T.: Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowej. Poznań Wydawnictwo AWF. 13. Schutz A.: Samoocena a strategie interpersonalne [w:] J. P. Forgas, K. D. Williams, L. Wheeler (red.). Umysł społeczny (s ). Gdańsk GWP. 14. Vasta R., Haith M. M., Miller S. A.: Psychologia dziecka. Warszawa WSiP.

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów

Kwiecień 2013. Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Kwiecień 2013 Pierwsze kroki na rynku pracy Międzynarodowe badanie studentów i absolwentów Partner raportu Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Spis treści Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym

Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Szkolne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania wyników nauczania na I etapie edukacyjnym Raport na podstawie wyników fazy wstępnej ogólnopolskiego badania podłużnego Szkolnych

Bardziej szczegółowo

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli

Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie. Poradnik dla nauczycieli Myślę jak obywatel. Mam wpływ na to, co się dzieje wokół mnie Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź Praca z uczniem

Bardziej szczegółowo

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat

Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5 lat Magdalena Czub (red.) Diagnoza funkcjonowania społeczno-emocjonalnego dziecka w wieku od 1,5 do 5,5

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy

Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza. 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Rozdział 5. Kwestionariusz Oceny Potrzeb (KOP) 5.1. Podstawy teoretyczne kwestionariusza 5.1.1. Teorie potrzeb w badaniach nad motywacją do pracy Motywacja to zestaw sił, które powodują, iż ludzie zachowują

Bardziej szczegółowo

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI marketing instytucji naukowych i badawczych ZEWNĘTRZNY MARKETING PERSONALNY JAKO ELEMENT HOLISTYCZNEJ ORIENTACJI ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami

Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami Mariola Parol Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Potrzeby a relacje między mężczyznami i kobietami Na kształt relacji między mężczyznami i kobietami, będącymi w związkach wpływ ma wiele

Bardziej szczegółowo

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik

Czas wolny od nudy. Zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych. Tomasz Knopik zdjęcie na okładce: www.fotolia.com Z kolei w drugiej, obszerniejszej części poradnika, znajdują się liczne przykłady dobrych praktyk sprawdzone ćwiczenia, zabawy i pomysły na organizowanie czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

Współczesne poglądy na temat związków sportu z wychowaniem

Współczesne poglądy na temat związków sportu z wychowaniem 64 Pedagogika sportu Sport zawiera olbrzymi potencjał oddziaływań wychowawczych. Aby jednak mogły być one wykorzystane, należy o to aktywnie zabiegać, w przeciwnym razie pozostaną pięknym mitem. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB

NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB Strona1 NARZĘDZIA DO DIAGNOZY POTRZEB OSÓB 45 PLUS W ZAKRESIE COACHINGU ORAZ SZKOLEŃ Strona2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 3 SZCZEGÓŁOWE OBSZARY DIAGNOZY 4 Obszar: OSOBOWOŚĆ 6 TYPY OSOBOWOŚCI MBTI 7 Obszar:

Bardziej szczegółowo

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3

ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ZAŁĄCZNIK NR 3 ZAŁĄCZNIK NR 3 ETAP III: DZIAŁANIE ZESTAW NARZĘDZI WSPIERAJĄCY PROCES WDRAŻANIA ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPIS TREŚCI WYTYCZNE DO ETAPU DZIAŁANIA... 3 SESJE

Bardziej szczegółowo

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne?

Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska psychologiczne? Sylwia Bedyńska Aneta Brzezicka Marzena Cypryańska Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej CZĘŚĆ I PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ ROZDZIAŁ Od teorii do analizy statystycznej. Jak badać zjawiska

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Bolesław Bielak. Jaki zawód wybrać?

Bolesław Bielak. Jaki zawód wybrać? Bolesław Bielak Jaki zawód wybrać? Scenariusze zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów gimnazjum (pomoc metodyczna do grupowego prowadzenia zajęć z doradztwa zawodowego przez wychowawców klasowych)

Bardziej szczegółowo

Potrzeby osób starszych

Potrzeby osób starszych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Zakład Edukacji Dziecka Iga Magdalena Malinowska Potrzeby osób starszych Needs of persons older Praca magisterska napisana pod

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania

Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Lilianna Zaremba Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania Ośrodek Rozwoju Edukacji Warszawa 2014 Projekt graficzny Studio Kreatywne

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK

KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Andrzej Klimczuk KAPITAŁ SPOŁECZNY LUDZI STARYCH NA PRZYKŁADZIE MIESZKAŃCÓW MIASTA BIAŁYSTOK Wiedza i Edukacja ISBN 978-83-61546-97-9 Lublin 2012 Kapitał społeczny ludzi starych na przykładzie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson

Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej. Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Metoda studium przypadku w edukacji biznesowej Redakcja: Philip Ammerman, Aleksandra Gaweł, Maciej Pietrzykowski, Rasa Rauktienė, Trevor Williamson Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2012 Projekt został

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości

Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości 1 Badanie potrzeb i oczekiwań pacjentów z zaburzeniami osobowości Peron 7F, Dworska 13, 30-314, Kraków, Tel:. +48 124 305 609, Mail: biuro@peron7f.pl, www.peron7f.pl Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb

Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5. Analiza potrzeb Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb { G u ó o b 7 l e M Pakiet Edukacyjny Pozaformalnej Akademii Jakości Projektu Część 5 Analiza potrzeb Koncepcja i redakcja

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013

Raport z badania. Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Raport z badania Polscy nauczyciele i dyrektorzy na tle międzynarodowym. Główne wyniki badania TALIS 2013 Zespół badania TALIS 2013 w Polsce Rafał Piwowarski (kierownik krajowy projektu) Kamila Hernik

Bardziej szczegółowo

Próba weryfikacji teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu poprzez operacje konwergencyjne 1

Próba weryfikacji teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu poprzez operacje konwergencyjne 1 PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2001, TOM 44, Nr 4, 375-403 Próba weryfikacji teorii inteligencji sprzyjającej powodzeniu życiowemu poprzez operacje konwergencyjne 1 Robert J. Sternberg 2 Yale University CONSTRUCT

Bardziej szczegółowo

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy

Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Wolontariusze szansą - współpraca z grupą wolontariuszy Podręcznik dla działaczy NGO, koordynatorów wolontariatu w organizacjach Podręcznik powstał dzięki dofinansowaniu ze środków SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP....3

Bardziej szczegółowo

UCZEŃ ZDOLNY UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH?

UCZEŃ ZDOLNY UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH? Marianna Szpakowska UCZEŃ ZDOLNY UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH? Nadszedł czas, aby poszerzyć nasze rozumienie talentów. Najważniejszym wkładem, jaki może wnieść oświata do rozwoju dziecka

Bardziej szczegółowo

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności

Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności URSZULA GRALEWSKA NORBERT KARASZEWSKI LAURA PIOTROWSKA KATARZYNA SALAMON-BOBIŃSKA Wartości i normy jako podstawa funkcjonowania szkolnych społeczności Poniższy tekst poświęcony jest wymaganiom związanym

Bardziej szczegółowo