U S T A W A. Art. 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "U S T A W A. Art. 1."

Transkrypt

1 Projekt U S T A W A z dnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeÿwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi. Art. 1. W ustawie z dnia 26 paÿdziernika 1982r. o wychowaniu w trzeÿwoœci i przeciwdzia- ³aniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230, z 1984r. Nr 34, poz. 184, z 1987r. Nr 33, poz. 180, z 1989r. Nr 35, poz. 192, z 1990r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73, poz. 431, z 1991r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993r. Nr 40, poz. 184, z 1996r. Nr 127, poz. 593, z 1997r. Nr 88, poz. 554, Nr 113, poz. 732 i Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2000r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz oraz z 2001r. Nr 60, poz. 610, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz i Nr 128, poz. 1401) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany: 1) w art. 2 1 w pkt 7 kropkê zastêpuje siê przecinkiem i dodaje siê pkt 8-9 w brzmieniu: 8) wartoœæ sprzeda y napojów alkoholowych wielkoœæ okreœlona przez iloczyn sprzeda y tych napojów, wyra ony w litrach i ceny, po której zosta³y one sprzedane, uwzglêdniaj¹cej kwotê podatku od towarów i us³ug oraz podatek akcyzowy, 9) sklep bran owy ze sprzeda ¹ napojów alkoholowych placówka, w której roczna wartoœæ sprzeda y napojów alkoholowych stanowi nie mniej ni 90% wartoœci sprzeda y ogó³u towarów w tym punkcie sprzeda y. ; 2) w art. 4 1 w ust. 1 skreœla siê pkt 4; 3) w art. 9 po ust. 3 dodaje siê ust. 3a, 3b i 3c w brzmieniu: 3a. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje siê na podstawie pisemnego wniosku przedsiêbiorcy. 3b. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

2 1) oznaczenie przedsiêbiorcy, 2) siedzibê i adres przedsiêbiorcy, 3) numer w rejestrze przedsiêbiorców, 4) miejsce prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, 5) wnioskowany limit dotyczy wy³¹cznie wniosku o wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, 6) wnioskowany termin wa noœci zezwolenia. 3c. Minister w³aœciwy do spraw gospodarki lub w³aœciwy marsza³ek województwa mo e wydaæ duplikaty zezwoleñ, o których mowa w ust. 1 i 2, w przypadku ich utraty lub zniszczenia. ; 4) w art. 9 1 : a) po ust. 3 dodaje siê ust. 3a w brzmieniu: 3a. Limit, o którym mowa w ust.3, mo e byæ zwiêkszony na wniosek przedsiêbiorcy, z³o ony nie póÿniej, ni 30 dni od wykorzystania limitu okreœlonego w zezwoleniu., b) dodaje siê ust. 5 w brzmieniu : 5. Producent napojów alkoholowych jest obowi¹zany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, je eli zbywa swoje wyroby przedsiêbiorcom posiadaj¹cym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1. ; 5) art. 9 2 otrzymuje brzmienie: Art Za wydanie zezwoleñ, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, decyzji wprowadzaj¹cych w zezwoleniach zmiany oraz duplikatów zezwoleñ pobierane s¹ op³aty. 2. Op³aty, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ przed wydaniem zezwolenia lub decyzji na rachunek organu, wydaj¹cego zezwolenie, z zastrze eniem ust Op³aty za wydanie zezwoleñ, o których mowa w art. 9 1 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala siê w wysokoœci z³ dla przedsiêbiorców wystêpuj¹cych o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, których wartoœæ sprzeda y w roku poprzedzaj¹cym wygaœniêcie zezwolenia nie przekroczy³a z³. 4. W przypadku przedsiêbiorców, których wartoœæ sprzeda y hurtowej napojów alkoholowych w roku poprzedzaj¹cym wygaœniêcie zezwolenia przekroczy³a z³, op³atê za wydanie zezwoleñ, o których mowa w art. 9 1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustala siê w wysokoœci równej 0,4%

3 wartoœci sprzeda y w roku poprzednim, z zaokr¹gleniem do 100 z³. 5. Op³ata, o której mowa w ust. 3, jest wnoszona na rachunek ministra w³aœciwego do spraw gospodarki lub w³aœciwego marsza³ka województwa, po z³o eniu pisemnego oœwiadczenia o wartoœci sprzeda y hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym. 6. Wartoœæ sprzeda y hurtowej napojów alkoholowych nale y obliczaæ oddzielnie dla ka dego rodzaju tych napojów. 7. Op³atê za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9 1 ust. 1 pkt 3, ustala siê w wysokoœci z³ za 500 tys. litrów 100% alkoholu, z zastrze eniem ust Op³atê za wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 9 1 ust. 1 pkt 3, dla przedsiêbiorców zaopatruj¹cych statki, poci¹gi i samoloty, ustala siê stosownie do deklarowanego obrotu. 9. Op³ata za wydanie decyzji wprowadzaj¹cej nowe miejsca prowadzenia dzia- ³alnoœci gospodarczej, zwiêkszaj¹cej iloœæ tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, o których mowa w art. 9 1 ust. 1, wynosi 50% stawki okreœlonej dla zezwolenia w dniu jego wydania. 10.Op³ata za wydanie innych decyzji, wprowadzaj¹cych zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 z³. 11.Op³ata za wydanie zezwolenia na wyprzeda posiadanych zapasów napojów alkoholowych o zawartoœci do 18% alkoholu wynosi 1000 z³. 12. Op³ata za wydanie zezwolenia na wyprzeda napojów alkoholowych o zawartoœci powy ej 18% alkoholu jest pobierana w zale noœci od iloœci litrów 100% alkoholu, zg³oszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokoœci op³aty okreœlonej w ust Op³ata za zwiêkszenie limitu, o którym mowa w art. 9 1 ust. 3, jest pobierana w zale noœci od iloœci litrów 100% alkoholu, zg³oszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokoœci op³aty okreœlonej w ust Op³ata za wydanie duplikatu zezwoleñ, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wynosi 50 z³. 15.Zezwolenia i decyzje, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2, art. 9 2 ust. 9 14, nie podlegaj¹ op³acie skarbowej. ; 6) w art. 9 4 : a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 1) przekazywanie ministrowi w³aœciwemu do spraw gospodarki lub w³aœciwemu marsza³kowi województwa informacji o wielkoœci sprzeda y napojów alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni., b) w pkt. 8 wyrazy organowi zezwalaj¹cemu zastêpuje siê wyrazami ministrowi w³aœciwemu do spraw gospodarki lub w³aœciwemu

4 marsza³kowi województwa ; 7) art. 9 5 otrzymuje brzmienie: Art Zezwolenia, o których mowa w art. 9 1 ust. 1, minister w³aœciwy do spraw gospodarki lub w³aœciwy marsza³ek województwa cofa w przypadku: 1) nieprzestrzegania warunków okreœlonych w art. 9 4 pkt 3, 4 i 7, 2) wprowadzenia do obrotu napojów alkoholowych pochodz¹cych z nielegalnych Ÿróde³, 3) pope³nienia przestêpstwa w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej przez osobê odpowiedzialn¹ za dzia³alnoœæ przedsiêbiorcy, posiadaj¹cego zezwolenie, 4) przedstawienia fa³szywych danych w oœwiadczeniu, o którym mowa w art. 9 2 ust. 5, 5) orzeczenia wobec przedsiêbiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ albo wobec osoby odpowiedzialnej za dzia³alnoœæ przedsiêbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie zakazu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej objêtej zezwoleniem, 6) zlecania przez przedsiêbiorcê, na podstawie umów, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiêbiorcom. 2. Zezwolenia, o których mowa w art. 9 1 ust. 1, minister w³aœciwy do spraw gospodarki lub w³aœciwy marsza³ek województwa mo e cofn¹æ w przypadku: 1) nieprzestrzegania warunków okreœlonych w art. 9 4 pkt 1, 2, 5, 6, 8 i 9, 2) powtarzaj¹cego siê zak³ócania porz¹dku publicznego w miejscu obrotu. 3. Zezwolenia, o których mowa w art. 9 1 ust. 1, wygasaj¹ w przypadku: 1) likwidacji przedsiêbiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi, 2) up³ywu terminu wa noœci zezwolenia, 3) zmiany sk³adu osobowego wspólników spó³ki cywilnej. 4. Na wniosek przedsiêbiorcy, którego zezwolenie wygas³o z przyczyn wymienionych w ust. 3, minister w³aœciwy do spraw gospodarki lub w³aœciwy marsza³ek województwa wydaje zezwolenie z okreœleniem terminu na wyprzeda posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, okreœlony w zezwoleniu na wyprzeda nie mo e byæ d³u szy ni 6 miesiêcy od dnia wygaœniêcia zezwolenia. 5. Przedsiêbiorca, któremu cofniêto zezwolenie, mo e wyst¹piæ z wnioskiem o

5 ponowne wydanie zezwoleñ, o których mowa w art. 9 1 ust. 1, nie wczeœniej ni po up³ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofniêciu. ; 8) w art : a) ust. 2-5 otrzymuj¹ brzmienie: 2. Op³atê, o której mowa w ust. 1, wnosi siê do kasy gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokoœci: 1) 525 z³, na sprzeda napojów zawieraj¹cych do 4,5% oraz piwa, 2) 525 z³, na sprzeda napojów zawieraj¹cych powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), 3) z³, na sprzeda napojów zawieraj¹cych powy ej 18% alkoholu. 3. Op³ata, o której mowa w ust. 2, dotyczy przedsiêbiorców rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w tym zakresie. 4. Przedsiêbiorcy, prowadz¹cy sprzeda napojów alkoholowych w roku poprzednim, s¹ obowi¹zani do wniesienia kolejnej op³aty za korzystanie z zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych, do dnia 31 stycznia wraz z pisemnym oœwiadczeniem o wartoœci sprzeda y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y w roku poprzednim. 5. Op³atê, o której mowa w ust. 1, przedsiêbiorca prowadz¹cy sprzeda napojów alkoholowych w punkcie sprzeda y, w którym roczna wartoœæ sprzeda y napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczy³a : 1) z³ dla napojów alkoholowych o zawartoœci do 4,5% oraz piwa- wnosi w wysokoœci 1,5% wartoœci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim, 2) z³ dla napojów alkoholowych o zawartoœci od 4,5% do 18% alkoholu wnosi w wysokoœci 1,5% wartoœci sprzeda y tych napojów, 3) z³ dla napojów alkoholowych o zawartoœci powy ej 18% alkoholu wnosi w wysokoœci 3% wartoœci sprzeda y tych napojów w roku poprzednim., b) dodaje siê ust w brzmieniu: 6. Przedsiêbiorcy, których roczna wartoœæ sprzeda y poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczy³a wartoœci, o których mowa w ust. 5 wnosz¹ op³atê w wysokoœci okreœlonej w ust W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego wa noœci, op³aty, o których mowa w ust. 1-5, dokonuje siê w wysokoœci proporcjonalnej do okresu wa noœci zezwolenia.

6 8. Wartoœæ sprzeda y nale y obliczaæ oddzielnie dla ka dego rodzaju napojów alkoholowych. 9. Op³aty, o których mowa w ust. 1 5, nie podlegaj¹ umorzeniu, roz³o eniu na raty lub odroczeniu. 10. Zezwolenia, o których mowa w art. 18, 18 1 oraz 18 4, nie podlegaj¹ op³acie skarbowej. ; 9) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Rada gminy ustala, w drodze uchwa³y, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda y napojów alkoholowych. ; 10) w art. 18 : a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: Art Sprzeda napojów alkoholowych przeznaczonych do spo ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda y mo e byæ prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), w³aœciwego ze wzglêdu na lokalizacjê punktu sprzeda y, zwanego dalej organem zezwalaj¹cym.; b) skreœla siê ust. 1 a, c) ust. 2 3 otrzymuj¹ brzmienie : 2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje siê na podstawie pisemnego wniosku przedsiêbiorcy. 3. Zezwolenia, o których mowa w ust. 1, wydaje siê oddzielnie na nastêpuj¹ce rodzaje napojów alkoholowych: 1) do 4,5% zawartoœci alkoholu oraz na piwo, 2) powy ej 4,5% do 18% zawartoœci alkoholu, 3) powy ej 18% zawartoœci alkoholu., d) ust. 5-7 otrzymuj¹ brzmienie: 5. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera: 1) oznaczenie rodzaju zezwolenia, 2) oznaczenie przedsiêbiorcy, jego siedzibê i adres, w przypadku ustanowie-

7 nia pe³nomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania, 3) numer w rejestrze przedsiêbiorców lub ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej, 4) przedmiot dzia³alnoœci gospodarczej, 5) adres punktu sprzeda y, 6) adres punktu sk³adowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego). 6. Do wniosku o wydanie zezwolenia nale y do³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty: 1) zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiêbiorców, 2) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny wnioskodawcy do lokalu stanowi¹cego punkt sprzeda y napojów alkoholowych, 3) pisemn¹ zgodê w³aœciciela, u ytkownika, zarz¹dcy lub administratora budynku, je eli punkt sprzeda y bêdzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 4) opiniê zarz¹du gminy (miasta), wydan¹ na wniosek przedsiêbiorcy, uzgodnion¹ z gminn¹ komisj¹ rozwi¹zywania problemów alkoholowych, o lokalizacji punktu sprzeda y, zgodnie z uchwa³ami rady gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2, 5) decyzjê w³aœciwego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzaj¹c¹ spe³nienie warunków sanitarnych przez punkt sprzeda y, 6) dowód wniesienia op³aty za korzystanie z zezwolenia. 7. Warunkiem prowadzenia sprzeda y napojów alkoholowych do spo ycia w miejscu lub poza miejscem sprzeda y jest: 1) posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, 2) wniesienie op³aty, o której mowa w art. 11 1, 3) zaopatrywanie siê w napoje alkoholowe u producentów i przedsiêbiorców posiadaj¹cych odpowiednie zezwolenie na sprzeda hurtow¹ napojów alkoholowych, 4) w terminie do dnia 1 lutego ka dego roku kalendarzowego objêtego zezwoleniem, okazanie przedsiêbiorcy zaopatruj¹cemu dany punkt sprzeda- y napojów alkoholowych, odpowiedniego potwierdzenia dokonania op³aty, o której mowa w art. 11 1, 5) posiadanie tytu³u prawnego do korzystania z lokalu, stanowi¹cego punkt sprzeda y, 6) wykonywanie dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie objêtym zezwoleniem tylko przez przedsiêbiorcê w nim oznaczonego i wy³¹cznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu, 7) zg³aszanie organowi zezwalaj¹cemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od powstania zmiany,

8 8) prowadzenie sprzeda y w punkcie sprzeda y spe³niaj¹cym wymogi okreœlone przez radê gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2, 9) przestrzeganie innych zasad i warunków okreœlonych przepisami prawa., e) skreœla siê ust. 7 a, f) ust. 8 otrzymuje brzmienie : 8. Organ zezwalaj¹cy lub na podstawie jego upowa nienia stra gminna lub cz³onkowie gminnej komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych dokonuj¹ kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia., g) dodaje siê ust w brzmieniu : 9. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje siê na czas oznaczony, nie krótszy ni 4 lata, a w przypadku sprzeda y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo ycia poza miejscem sprzeda y nie krótszy ni 2 lata. 10. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, organ zezwalaj¹cy cofa w przypadku: 1) nieprzestrzegania okreœlonych w ustawie zasad sprzeda y napojów alkoholowych, a w szczególnoœci: a) sprzeda y i podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeÿwym, na kredyt lub pod zastaw, b) sprzeda y i podawania napojów alkoholowych z naruszeniem zakazów, okreœlonych w art. 14 ust. 3 i 4, 2) nieprzestrzegania okreœlonych w ustawie warunków sprzeda y napojów alkoholowych, 3) powtarzaj¹cego siê co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesiêcy, w miejscu sprzeda y lub najbli szej okolicy zak³ócania porz¹dku publicznego w zwi¹zku ze sprzeda ¹ napojów alkoholowych przez dany punkt, 4) wprowadzenia do sprzeda y napojów alkoholowych pochodz¹cych z nielegalnych Ÿróde³, 5) przedstawienia fa³szywych danych w oœwiadczeniu, o którym mowa w art ust. 4, 6) pope³nienia przestêpstwa w celu osi¹gniêcia korzyœci maj¹tkowej przez osobê odpowiedzialn¹ za dzia³alnoœæ przedsiêbiorcy posiadaj¹cego zezwolenie, 7) orzeczenia wobec przedsiêbiorcy bêd¹cego osoba fizyczn¹ albo wobec osoby odpowiedzialnej za dzia³alnoœæ przedsiêbiorcy, posiadaj¹cego zezwolenie zakazu prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, objêtej zezwoleniem. 11. Przedsiêbiorca, któremu cofniêto zezwolenie, mo e wyst¹piæ z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wczeœniej ni po up³ywie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofniêciu.

9 12. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku: 1) likwidacji punktu sprzeda y, 2) up³ywu terminu wa noœci zezwolenia, 3) zmiany rodzaju dzia³alnoœci punktu sprzeda y, 4) zmiany sk³adu osobowego wspólników spó³ki cywilnej, 5) niez³o enia oœwiadczenia lub niedokonania op³aty, w wysokoœci okreœlonej w art ust. 5 i 6, do dnia 31 stycznia ka dego roku kalendarzowego objêtego zezwoleniem. 13. Przedsiêbiorca, którego zezwolenie wygas³o z przyczyn okreœlonych w ust. 12 pkt 5, mo e wyst¹piæ z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wczeœniej ni po up³ywie 6 miesiêcy od dnia wydania decyzji o wygaœniêciu zezwolenia, 14. Przedsiêbiorcy podaj¹cy lub sprzedaj¹cy ró ne mieszaniny napojów alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojów zawieraj¹cych powy ej 18% alkoholu, s¹ obowi¹zani do posiadania zezwoleñ, o których mowa w ust. 3 pkt 3. ; 11) w art : a) ust. 1 otrzymuje brzmienie : 1. Na sprzeda napojów alkoholowych przedsiêbiorcom posiadaj¹cym zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Stra y Po arnych mog¹ byæ wydawane jednorazowe zezwolenia, do których nie stosuje siê przepisów art. 18 ust. 4, 5 pkt 5, ust. 6 pkt 1, 2, 3 i 5, ust. 7 pkt 4 i 6, oraz ust , b) w ust. 3 wyrazy art. 18 ust. 1 a zastêpuje siê wyrazami art. 18 ust. 3., c) ust. 4 5 otrzymuj¹ brzmienie : 4. Przedsiêbiorcom, których dzia³alnoœæ polega na organizacji przyjêæ, zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych mog¹ byæ wydawane na okres do dwóch lat. Do zezwoleñ nie stosuje siê przepisów art. 18 ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 2, 3, 4 i 5, ust. 7 pkt 4, 5 i 7, ust. 9, ust. 10 pkt 3 oraz ust. 12 pkt 1 i Op³ata za zezwolenia, o których mowa w ust. 4, wnoszona jest do kasy gminy przed wydaniem zezwolenia, w wysokoœci okreœlonej w art ust. 2 i 5. ;

10 12) po art dodaje siê art w brzmieniu: Art Na wniosek przedsiêbiorcy, którego zezwolenie wygas³o z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12, organ zezwalaj¹cy mo e wydaæ zezwolenie z okreœleniem terminu na wyprzeda posiadanych zapasów napojów alkoholowych. Termin, okreœlony w zezwoleniu na wyprzeda, nie mo e byæ d³u szy ni 3 miesi¹ce od dnia wygaœniêcia zezwolenia. 2. Op³ata za wydanie zezwolenia na wyprzeda posiadanych zapasów napojów alkoholowych, wnoszona do kasy gminy, wynosi: 1) 200 z³, na wyprzeda napojów zawieraj¹cych do 4,5% alkoholu oraz piwa, 2) 200 z³, na wyprzeda napojów zawieraj¹cych powy ej 4,5% do 18% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), 3) 800 z³, na wyprzeda napojów zawieraj¹cych powy ej 18% alkoholu. 3. Przedsiêbiorca, który otrzyma³ zezwolenie na wyprzeda posiadanych zapasów napojów, mo e wyst¹piæ z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych nie wczeœniej ni po up³ywie 12 miesiêcy od dnia up³ywu terminu wa noœci zezwolenia, o którym mowa w ust. 1. Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po up³ywie 30 dni od dnia og³oszenia.

11 U Z A S A D N I E N I E do projektu ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeÿwoœci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi 1. Potrzeba i cel wydania ustawy Celem nowelizacji w.w. ustawy jest zmiana przepisów w zakresie wydawania zezwoleñ na obrót hurtowy i sprzeda detaliczn¹ napojów alkoholowych, które nasuwaj¹ w¹tpliwoœci interpretacyjne podczas ich stosowania, w szczególnoœci zasad i trybu wydawania zezwoleñ. Informacje o potrzebie zmiany niektórych przepisów ustawy s¹ przekazywane do Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Zdrowia przez przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w tym zakresie, a tak e przez organy wydaj¹ce zezwolenia. 2. Podstawowe zmiany ze wskazaniem ró nic miêdzy stanem dotychczasowym, a projektowanym 1. W projekcie wprowadzono definicjê wartoœci sprzeda y napojów alkoholowych, poniewa jej obliczanie nasuwa aktualnie w¹tpliwoœci. Ustalono, e wartoœæ sprzeda y bêdzie obliczana jako iloczyn sprzeda y tych napojów wyra ony w litrach przez cenê, po której zosta³y one sprzedane uwzglêdniaj¹c¹ kwotê podatku od towarów i us³ug oraz podatek akcyzowy, zgodnie z art. 3 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach /Dz. U. Nr 97, poz. 1050/ 2. Zaproponowano odejœcie od przeliczania wysokoœci op³at za wydawanie zezwoleñ na obrót hurtowy oraz op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych na podstawie równowartoœci okreœlonej kwoty w euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu kupna walut obcych, og³aszanego przez Narodowy Bank Polski. Dotychczasowe rozwi¹zania w tym zakresie wymaga³y codziennego sprawdzania aktualnego kursu euro wobec z³otego i powodowa³y zró nicowan¹ wysokoœæ op³at wnoszonych przez przedsiêbiorców za takie samo zezwolenie. Jest to przedmiotem krytyki zarówno ze strony przedsiêbiorców, jak i organów wydaj¹cych zezwolenia.

12 3. Dla przedsiêbiorców, których wartoœæ sprzeda y w ostatnim roku przed wygaœniêciem zezwolenia na obrót hurtowy przekroczy³a z³ ustalono op³atê w wysokoœci 0,4% wartoœci sprzeda y osi¹gniêtej w roku poprzednim. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami przedmiotow¹ op³atê podwy sza siê obecnie od 50% do 300%, w zale noœci od wartoœci sprzeda y /odpowiednio od euro do euro/. Rozwi¹zanie to budzi powszechny sprzeciw. 4. Wprowadzono inny tryb obliczania podwy szonej op³aty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda detaliczn¹ napojów alkoholowych. W miejsce obowi¹zuj¹cych dotychczas kilku progów okreœlaj¹cych wartoœæ sprzeda y napojów alkoholowych, po przekroczeniu których przedsiêbiorca wnosi³ do kasy gminy podwy szon¹ op³atê, zaproponowano tylko jeden przedzia³ na poziomie: z³. w zakresie napojów alkoholowych o zawartoœci do 18% alkoholu i z³. dla napojów alkoholowych o zawartoœci powy ej 18% alkoholu. 5. Wprowadzono przepis, z którego wynika, e wartoœæ sprzeda y, na podstawie której obliczane s¹ op³aty za zezwolenia na sprzeda detaliczn¹ oraz na obrót hurtowy, nale y liczyæ oddzielnie dla ka dego rodzaju napojów alkoholowych. Aktualnie brak uregulowañ w tym zakresie. 6. Istotn¹ zmian¹ w zakresie sprzeda y detalicznej, maj¹c¹ bezpoœredni wp³yw na obni enie wysokoœci op³at za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych jest wprowadzenie innej ni dotychczas zasady obliczania wartoœci sprzeda y napojów alkoholowych. Zgodnie z aktualnymi regulacjami wartoœæ sprzeda y tych napojów obliczana jest ³¹cznie dla danego punktu sprzeda y, jako suma wartoœci sprzeda y piwa, wina i wódki. Nowa, proponowana w ustawie zasada obliczania wartoœci sprzeda y napojów alkoholowych, zak³ada odrêbnoœæ w podawaniu rocznej wartoœci sprzeda y dla ka dego rodzaju napojów alkoholowych piwa, wina i wódki. W tej sytuacji przekroczenie wymienionego w pkt. 4 progu nie bêdzie skutkowa³o, tak jak dotychczas, podniesieniem wszystkich rodzajów op³at /za piwo, wino i wódkê/, ale wy³¹cznie tej jednej, konkretnej op³aty, zwi¹zanej z danym rodzajem napoju alkoholowego. 7. W projekcie ustawy uregulowano równie, budz¹c¹ wiele w¹tpliwoœci, kwestiê pobierania op³aty skarbowej za wydanie zezwolenia, wskazuj¹c i nie podlegaj¹ one op³acie skarbowej. W chwili obecnej pobieranie op³aty skarbowej, oprócz op³aty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych, znacznie

13 utrudni³oby rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. 8. Doprecyzowano przepis, na podstawie którego pobiera siê 50% stawki okreœlonej dla zezwolenia na obrót hurtowy za wydanie decyzji wprowadzaj¹cej nowe magazyny. Z przepisu jasno wynika, e op³aty s¹ pobierane w przypadku zwiêkszenia iloœci magazynów w stosunku do wymienionych w zezwoleniu. 9. Ustalono op³atê za wydanie zezwolenia na wyprzeda napojów alkoholowych, do 18% z³, powy ej 18% - w zale noœci od iloœci litrów 100% alkoholu zg³oszonej we wniosku. Obecnie op³ata ta jest pobierana na podstawie ustawy o op³acie skarbowej /833 z³/, ale nasuwaj¹ siê w¹tpliwoœci czy w œwietle tej ustawy mo e byæ ona pobierana przez organ zezwalaj¹cy, jak stanowi ustawa o wychowaniu w trzeÿwoœci Okreœlono przypadki, kiedy organ zezwalaj¹cy cofa obligatoryjnie zezwolenia na obrót hurtowy oraz przypadki, w których mo e cofn¹æ, ale niekoniecznie / dotyczy to spraw porz¹dkowych/. 3. Zgodnoœæ projektu z prawem Unii Europejskiej Przedmiot projektowanej nowelizacji ustawy nie jest objêty zakresem prawa Unii Europejskiej. 4. Ocena skutków regulacji 1) Konsultacje spo³eczne. Projekt ustawy zosta³ przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki we wspó³pracy z Ministrem Zdrowia i uzgodniony z cz³onkami Rady Ministrów. Minister Gospodarki jako organ wnioskuj¹cy dokona³ szerokiej konsultacji m.in. z przedstawicielami gmin, województw i organizacjami przedsiêbiorców. 2) Zakres oceny skutków regulacji. Przygotowana ocena obejmuje minimalny jej zakres. Z uwagi na to, e regulacja nie poci¹ga kosztów nie jest konieczne przygotowanie pog³êbionej analizy. 3) Nie ma potrzeby wprowadzenia przepisów przejœciowych, ze wzglêdu

14 na fakt, e zmiana przepisów nie spowoduje skutków dla przedsiêbiorców. 4) Skutki wprowadzenia ustawy w ycie. - wp³yw regulacji na dochody i wydatki bud etu i sektora publicznego. Przygotowanie projektu ustawy nie powodowa³o wydatków bud etowych. Wejœcie w ycie ustawy nie spowoduje skutków finansowych dla bud etu pañstwa i bud etów gmin. Wed³ug przewidywañ zmiana ustawy generalnie nie spowoduje tak e skutków finansowych dla bud etów urzêdów marsza³kowskich. Uwa a siê, e nast¹pi obni enie op³at za zezwolenia na obrót hurtowy piwem i winem dla przedsiêbiorców osi¹gaj¹cych wartoœæ sprzeda y hurtowej do 1 mln. z³, a zwiêkszenie op³at w tym zakresie dla przedsiêbiorców przekraczaj¹cych wartoœæ 1 mln. z³. - wp³yw regulacji na rynek pracy. Wejœcie w ycie ustawy nie spowoduje skutków zwi¹zanych z rynkiem pracy. - wp³yw regulacji na konkurencyjnoœæ wewnêtrzn¹ i zewnêtrzn¹ gospodarki. Wejœcie w ycie ustawy nie bêdzie mia³o bezpoœredniego wp³ywu na konkurencyjnoœæ gospodarki. Poœrednio przyczyni siê do jej wzrostu ze wzglêdu na zwiêkszenie bezpieczeñstwa obrotu oraz uproszczenie procedur zwi¹zanych z podejmowaniem i wykonywaniem dzia³alnoœci gospodarczej. - wp³yw regulacji na sytuacjê i rozwój regionów. Wejœcie w ycie ustawy nie bêdzie mia³o wp³ywu na sytuacje i rozwój regionów. - skutki prawne regulacji. Wejœcie w ycie ustawy wyeliminuje w¹tpliwoœci interpretacyjne, u³atwi przedsiêbiorcom, a tak e organom wydaj¹cym zezwolenia pos³ugiwanie siê przepisami tej ustawy oraz spowoduje uproszczenie stosowanych procedur administracyjnych.

15

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych na terenie Gminy Skoki w

Bardziej szczegółowo

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH Podstawa prawna: Art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeêwoêci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi.

USTAWA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeêwoêci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi. 1372 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeêwoêci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi. Art. 1. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoêci i przeciwdzia

Bardziej szczegółowo

1. do 4,5 % zawartości alkoholu 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 3. powyżej 18 % alkoholu

1. do 4,5 % zawartości alkoholu 2. powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 3. powyżej 18 % alkoholu Przedsiębiorca zainteresowany prowadzeniem działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych ma obowiązek uzyskania stosownego zezwolenia. Możliwe jest uzyskanie następujących rodzajów

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Dębno. Karta usługi: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Szczegóły sprawy: Wydział

Urząd Gminy Dębno. Karta usługi: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Szczegóły sprawy: Wydział Karta usługi: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży Szczegóły sprawy: Wydział Wydział Edukacji Spraw Społecznych i Obywatelskich Wola Dębioska 240, 32-852 Dębno

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI USC - 12

KARTA USŁUGI USC - 12 KARTA USŁUGI USC - 12 Urząd Miejski w Halinowie Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Wersja nr 6 Data zatwierdzenia 15.02.2010 r.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR

LOKATY STANDARDOWE O OPROCENTOWANIU ZMIENNYM- POCZTOWE LOKATY, LOKATY W ROR lokat i rachunków bankowych podane jest w skali roku. Lokaty po up³ywie terminu umownego odnawiaj¹ siê na kolejny okres umowny na warunkach i zasadach obowi¹zuj¹cych dla danego rodzaju lokaty w dniu odnowienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych Informacja dla przedsiębiorców w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych 1. Warunek podstawowy sprzedaży napojów alkoholowych Każdy przedsiębiorca, który zamierza w ramach prowadzonej działalności dokonywać

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

I. Aktualne regulacje prawne w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w Polsce.

I. Aktualne regulacje prawne w zakresie sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych w Polsce. Analiza możliwości wprowadzenia zmian w istniejącym systemie zezwoleń na handel napojami alkoholowymi w kontekście projektu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej I. Aktualne regulacje prawne w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 267/2015 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 10.02.2015 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP

PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP Warszawa, dnia 04 września 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PL-LS.054.24.2015 Pani Małgorzata Kidawa Błońska Marszałek Sejmu RP W związku z interpelacją nr 34158 posła Jana Warzechy i posła

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych Numer ogłoszenia: 52649-2012; data zamieszczenia: 06.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUG. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

KARTA USŁUG. Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 1. NAZWA USŁUGI: Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych KARTA USŁUG Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 2. NAZWA KOMÓRKI ODPOWIEDZIALNEJ ZA REALIZACJĘ DANEJ USŁUGI: Wydział Spraw Społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11491 UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie Projekt Uchwała nr... z dnia... Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Brwinów na

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r.

UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 25 września 2013 r. UCHWALA NR XXXIXI210/13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Lubartów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (pieczątka Organizatora Imprezy Masowej) (miejscowość, data) (znak opłaty skarbowej) Burmistrz Miasta Braniewa ul. Kościuszki 111 14 500 Braniewo (numer pisma, data wpływu) WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Uchwała Nr XV/83/15 Rady Gminy w Jeżowem z dnia 04.12 2015 r. w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 16 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.sosnowiec.pl Sosnowiec: Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i niebezpiecznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl 1 z 5 2014-08-06 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ipis.zabrze.pl Zabrze: Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu typu

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Miejskiej w Szczytnie z dnia 26 lutego 2015 r. Uchwała nr V/25/2015 w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Szczytno programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą Szczycieńska Karta Dużej Rodziny Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Usługi pralnicze dla Sekcji Mundurowej Numer ogłoszenia: 111828-2015; data zamieszczenia: 13.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy) NIEZBĘDNY FORMULARZ: WYMAGANE DOKUMENTY: opłatę skarbową od poświadczeń zgodności kopii z oryginałem 5,00 zł

KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy) NIEZBĘDNY FORMULARZ: WYMAGANE DOKUMENTY: opłatę skarbową od poświadczeń zgodności kopii z oryginałem 5,00 zł KARTA USŁUGI TYTUŁ (określenie sprawy): wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i powyżej 18% zawartości

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³

UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Rozdzia³ I Sk³adka cz³onkowska i jej podzia³ UCHWA A NR 5 XIX KZD WS. DZIA ALNOŒCI FINANSOWEJ ZWI ZKU, ZM. UCHWA NR 7 XXI KZD (TEKST JEDNOLITY) Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarnoœæ, dzia³aj¹c na podstawie 64 ust.2, 69 ust.1 i 2, 70 i 74 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

u C H W A L A Nr XXV1I1/127/05

u C H W A L A Nr XXV1I1/127/05 u C H W A L A Nr XXV1I1/127/05 Rady Gminy w Pionkach z dnia 15.02.2005r w sprawie przyjêcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych na rok 2005. Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LV/552/2014 RADY GMINY SZEMUD z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poddebice.biuletyn.net Poddębice: Aktualizacja gleboznawcza klasyfikacji gruntów i użytków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2013-11-15 07:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r.

UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 22 października 2009 r. UCHWAŁA Nr LVIII/348/2009 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 22 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych punktów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej

Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej Zalecenia dotyczące prawidłowego wypełniania weksla in blanco oraz deklaracji wekslowej 1. Do wystawienia weksla in blanco umocowane są osoby, które w świetle ustawy, dokumentu założycielskiego i/lub odpisu

Bardziej szczegółowo