Samoocena wydziałowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Samoocena wydziałowa"

Transkrypt

1 Samoocena wydziałowa 1 R A P O R T WYDZIAŁ CHEMII

2 Aktualne * kierunki / specjalności realizowane na wydziale N** studentów stacjonarnych (I, II,III st.) 2 I stopień II stopień III stopień 3 Wydział Chemii * realizowane w roku akademickim 2012/2013; specjalność rozumiana była jako program nauczania, na który prowadzona jest rekrutacja i który obowiązuje przez cały cykl studiów. ** dane dotyczące frekwencji pochodzą z Działu Nauczania - październik 2012

3 3 Kierunki realizowane na Wydziale Chemii w roku akademickim 2012/2013. Dane na podstawie informacji zawartych w Arkuszu oceny Lp. STOPIEŃ WYDZIAŁ CHEMII N=15 PROFIL 1. I chemia biologiczna ogólnoakademicki 2. I chemia i przyroda ogólnoakademicki 3. I chemia kosmetyczna ogólnoakademicki 4. I chemia materiałowa ogólnoakademicki 5. I chemia środowiskowa ogólnoakademicki 6. I chemia podstawowa ogólnoakademicki 7. I chemia środowiskowa ogólnoakademicki 8. I chemia z zast. inf. ogólnoakademicki 9. I synteza analiza chemiczna ogólnoakademicki 10. II chemia biologiczna ogólnoakademicki 11. II chemia kosmetyczna ogólnoakademicki 12. II chemia materiałowa ogólnoakademicki 13. II chemia środowiskowa ogólnoakademicki 14. II chemia z zast. inf. ogólnoakademicki 15. III chemia studia doktoranckie

4 Spis treści raportu 4 ZAGADNIENIE SLAJDY I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA Informacje o koncepcji programu kształcenia Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK 9 3. Zgodność efektów kształcenia w module Prawidłowość oceny nakładu pracy studenta oraz dostępność opisów programu i modułów Dostępność opisów programu kształcenia i modułów Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia Dobór metod kształcenia i oceniania do założonych i opisanych efektów kształcenia II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI Czy na Radzie Wydziału przedstawiane są coroczne sprawozdania z prac WZOJK Czy w jednostce prowadzone są ankiety wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych Czy w jednostce prowadzony jest monitoring losów absolwentów? 23

5 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 5

6 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.1. Czy koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni i strategii jednostki? 6 Stopień Kierunek Profil kształcenia TAK/NIE I stopień chemia ogólnoakademicki II stopień chemia ogólnoakademicki III stopień chemia (studia doktoranckie)

7 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia 1.2. Kto bierze/brał udział w tworzeniu programu kształcenia dla tego kierunku? nauczyciele akademiccy studenci pracodawcy/przedsiębiorcy praktycy z danej dziedziny inne osoby Stopień Kierunek Profil kształcenia TAK/NIE ile osób TAK/NIE ile osób TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE I stopień chemia ogólnoakademicki 56 6 Nie II stopień chemia ogólnoakademicki Nie III stopieńchemia (studia doktoranckie) Nie Nie Nie Nie Nie jacy Stopień Kierunek Profil kształcenia pracodawcy/przedsiębiorcy? I stopień chemia ogólnoakademicki przedstawiciele firm prywatnych z regionu Wielkopolski 3 osoby 7 jacy praktycy z danej dziedziny? Nauczyciele akademiccy 56 osób; Wydziałowy Zespół ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia (9 osób); Rada Programowa Wydziału Chemii (7 osób); Grupa Ekspertów Krajowych Ram kwalifikacji (5 osób); Rada Doktorancka Studium Wydziału Chemii (5 osób); Wydziałowa Rada Samorządu Studenckiego (6 osób). II stopień chemia ogólnoakademicki Wydziałowy Zespól ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia ( 9 osób); Rada Programowa (7 osób); Grupa ekspertów Krajowych Ram Kwalifikacji ( 5 osób); Przedstawiciele Samorządu Studentów i Doktorantów (6 osób). III stopień chemia (studia doktoranckie) jakie inne osoby?

8 I. PROGRAMY KSZTAŁCENIA 1. Informacje o koncepcji programu kształcenia Jakie są zasady rekrutacji na ten poziom studiów? Rekrutacja na I poziom studiów odbywała się zgodnie z: Uchwałą nr 18/2010/2011 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/ oraz Uchwałą nr 239/2010/2011 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych ora niestacjonarnych w roku akademickim 2012/ Wydział Chemii Rekrutacja na II poziom studiów odbywała się zgodnie z: Uchwałą nr 18/2010/2011Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2012/ oraz Uchwałą nr 239/2010/2011 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych ora niestacjonarnych w roku akademickim 2012/ Rekrutacja na III poziom studiów odbywała się zgodnie z: Uchwałą nr 17/2010/2011 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zasad rekrutacji na pierwszy rok Studium Doktoranckiego Wydziału Chemii UAM w roku akademickim 2012/ oraz Uchwałą nr 301/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 26 marca 2012 roku w sprawie warunków i trybów rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w roku akademickim 2012/2013

9 2. Zgodność kierunkowych efektów kształcenia (EK) z obszarowymi EK (na podst. rozporządzenia ministra o KRK) dla danego poziomu i profilu studiów oraz prawidłowość języka opisu EK Czy opisywany kierunek jest jednoobszarowy czy wieloobszarowy? Stopień Kierunek Profil kształcenia I stopień chemia ogólnoakademicki jednoobszarowy II stopień chemia ogólnoakademicki jednoobszarowy III stopień chemia (studia doktoranckie) jednoobszarowy Charakterystyka kierunków jednoobszarowych Stopień Kierunek Profil kształcenia Obszar, z którego pochodzą EK Czy w EK dla opisywanego kierunku uwzględniono wszystkie obszarowe EK? Ilu obszarowych EK nie uwzględniono? Czy opisy EK odzwierciedlają różnicę w poziomach studiów? I stopień chemia ogólnoakademicki nauki ścisłe - II stopień chemia ogólnoakademicki nauki ścisłe - III stopień chemia (studia doktoranckie) nauki ścisłe nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

10 3. Zgodność efektów kształcenia w module 10 Stopień Kierunek Profil kształcenia 3.1. Czy z opisów EK dla poszczególnych przedmiotów (modułów) wynika, że zapewniają one efekty kształcenia określone dla danego kierunku i poziomu studiów? 3.2. Czy istnieją EK dla opisywanego kierunku nie realizowane na żadnym z przedmiotów (modułów)? 3.3. Czy ma miejsce sytuacja, że zbyt wiele przedmiotów (modułów) prowadzi do uzyskania tych samych efektów kształcenia? I stopień chemia ogólnoakademicki Nie Nie II stopień chemia ogólnoakademicki Nie Nie III stopień chemia (studia doktoranckie) Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

11 3. Zgodność efektów kształcenia w module 11 Wydział Chemii dysponuje macierzami dla I i II stopnia dla przedmiotów obowiązkowych. Dla pozostałych przedmiotów Wydział jest w trakcie wdrażania programu "Wirtualny Dziekanat", który będzie automatycznie generować macierze dla wszystkich przedmiotów.

12 4. Prawidłowość oceny nakładu pracy studenta oraz dostępność opisów programu i modułów 12 Stopień Kierunek Profil kształcenia 4.1. Czy studenci mają możliwość wypowiedzenia się w ankiecie na temat nakładu pracy potrzebnego do uzyskania efektów kształcenia opisanych dla poszczególnych modułów? I stopień chemia ogólnoakademicki II stopień chemia ogólnoakademicki III stopień chemia (studia doktoranckie) Nie

13 5. Dostępność opisów programu kształcenia i modułów Czy program kształcenia dla opisywanego kierunku jest ogólnie dostępny? Stopień Kierunek Profil kształcenia dostępne online? dostępne w innej formie? jeśli w innej formie - w jakiej? I stopień chemia ogólnoakademicki - dostępne on-line - dostępne w innej formie II stopień chemia ogólnoakademicki - dostępne on-line - dostępne w innej formie w dziekanacie Wydziału Chemii w formie wydrukowanej - papierowej. w dziekanacie Wydziału Chemii w formie wydrukowanej- papierowej III stopień chemia (studia doktoranckie) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy 5.2. Czy opisy przedmiotów/modułów dla opisywanego kierunku są ogólnie dostępne? Stopień Kierunek Profil kształcenia dostępne online? dostępne w innej formie? jeśli w innej formie - w jakiej? I stopień chemia ogólnoakademicki - dostępne on-line - dostępne w innej formie w dziekanacie Wydziału Chemii w formie wydrukowanej- papierowej II stopień chemia ogólnoakademicki - dostępne on-line - dostępne w innej formie w dziekanacie Wydziału Chemii w formie wydrukowanej- papierowej III stopień chemia (studia doktoranckie) nie dotyczy nie dotyczy nie dotyczy

14 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia 6.1. Proszę opisać system sprawdzania efektów kształcenia uzyskanych w wyniku odbycia praktyk/stażu 14 Stopień Kierunek Profil kształcenia Opis I stopień chemia ogólnoakademicki Studenci Kierunku Chemia odbywają tylko praktyki dydaktyczne. Praktyki te są obowiązkowe dla studentów specjalności CHEMIA i PRZYRODA. Studenci z pozostałych specjalności kierunku Chemia biorą udział w praktykach wtedy gdy jako blok fakultatywny wybiorą " Blok Pedagogiczny II stopień chemia ogólnoakademicki Studenci kierunku Chemia wszystkich specjalności biorą udział w praktykach wtedy, gdy jako blok fakultatywny wybiorą Blok Pedagogiczny (dotyczy to zarówno I jak i II stopnia studiów). III stopień chemia (studia doktoranckie) nie dotyczy

15 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia I stopień 6.2. Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania) 15 Stopień Kierunek Profil kształcenia Opis I stopień chemia ogólnoakademicki Proces dyplomowania studentów kierunku Chemia stopień I rozpoczyna się w semestrze 5, 15 godzinną pracownią licencjacką, pod kierunkiem promotora przyszłej pracy dyplomowej. Pracownia ta kończy się oceną z wpisem do indeksu. W semestrze 6 studenci odbywają 45 godzinną pracownię licencjacką, w trakcie, której student realizuje pracę/projekt licencjacki zakończony napisaniem pracy licencjackiej. Pracę licencjacką student przygotowuje pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. Praca ta jest oceniana przez promotora w skali od 5 do 2. Student kończący studia I stopnia jest zobowiązany do obrony pracy licencjackiej, która odbywa się podczas egzaminu licencjackiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu licencjackiego jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z planu studiów. Zgodnie z Regulaminem studiów UAM formę i zakres egzaminu dyplomowego określa rada wydziału. Na Wydziale Chemii UAM, podczas egzaminu licencjackiego każdy ze studentów omawia swoją pacę dyplomową przed Wydziałową Komisją Egzaminacyjną w skład, której wchodzi 3 samodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Chemii. Omówienie pracy dyplomowej ma formę 5-minutowej prezentacji. Po prezentacji student przystępuje do egzaminu, który oceniany jest w skali od 5 do 2. Zakres pytań dotyczy podstawowych zagadnień z chemii dla danej specjalności kierunku Chemia. Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie 3/5 średniej wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów (przewidzianych dla poszczególnych specjalności Kierunku Chemia), 1/5 oceny za pracę licencjacką oraz 1/5 oceny uzyskanej z egzaminu licencjackiego. W dyplomie licencjackim, potwierdzającym ukończenie studiów I stopnia i uzyskanie przez studenta tytułu zawodowego licencjata, wpisuje się ostateczny wynik określony zgodnie z zasadą, gdy suma wyżej wymienionych 3 składowych ostatecznego wyniku studiów wynosi do 3.40 na dyplomie wpisywana jest ocena dostateczna, gdy średnia ocen znajduje się w przedziale powyżej 3.40 do 3.80 ocena dostateczny plus, dla przedziału powyżej 3.80 do 4.20 ocena dobry; dla przedziału powyżej 4.20 do 4.60 ocena dobry plus, natomiast gdy suma poszczególnych składowych oceny ostatecznej jest wyższa od 4.60 w dyplomie wpisuję się ocenę bardzo dobry. Wyżej przedstawiony system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania) wynika z Ramowego programu studiów dla kierunku Chemia dostępnego na stronie: oraz z Regulaminu Studiów, który jest dostępny na stronie:

16 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia II stopień 6.2. Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania) Stopień KierunekProfil kształcenia Opis 16 II stopień chemia ogólnoakademicki Proces dyplomowania studentów kierunku Chemia rozpoczyna się w semestrze 1 II stopnia studiów, wyborem przez studenta tematyki i promotora pracy dyplomowej. Propozycje tytułów i krótkie zarysy prac dyplomowych oferowanych przez samodzielnych pracowników naukowych Wydziału Chemii są dostępne dla wszystkich studentów na internetowej stronie Wydziału Chemii: Po wybraniu tematyki pracy i zatwierdzeniu przez przyszłego promotora i dziekana do spraw studenckich, student kontynuuje proces dyplomowania w kolejnych semestrach. Od semestru 2 do semestru 4 studenci odbywają po 30 h seminarium magisterskiego (łącznie 90 h). Seminarium kończy się oceną z wpisem do indeksu. Ponadto w semestrze 3 i 4 studenci wybierają po 2 wykłady monograficzne, każdy po 15 h (łącznie 60 h). Każdy wykład monograficzny kończy się egzaminem z oceną i wpisem do indeksu. W semestrze 3 i 4 studenci uczestniczą w Pracowni magisterskiej h w semestrze (łącznie 400 h). Pracownia magisterska po każdym semestrze kończy się oceną z wpisem do indeksu. Pracę magisterską student przygotowuje pod kierunkiem profesora lub doktora habilitowanego. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek rady wydziału, promotorem pracy może być pracownik naukowy nieposiadający stopnia naukowego profesora lub dr hab. Wykonana praca magisterska oceniana jest przez recenzenta i promotora pracy w skali od 5 do 2. Student kończący studia II stopnia jest zobowiązany do przystąpienia do egzaminu magisterskiego. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest spełnienie wszystkich wymagań wynikających z planu studiów. Zgodnie z Regulaminem studiów UAM formę i zakres egzaminu dyplomowego określa rada wydziału. Na Wydziale Chemii, dla poszczególnych specjalności kierunku Chemia, określono zakres materiału, którego znajomość obowiązuje podczas egzaminu magisterskiego. Poszczególne zagadnienia dla danych specjalności udostępnione są w Internecie na stronie:

17 6. Sposoby potwierdzania EK na różnych etapach kształcenia II stopień c.d Proszę opisać system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania) Stopień Kierunek Profil kształcenia Opis 17 II stopień chemia ogólnoakademicki Na Wydziale Chemii UAM, egzamin magisterski odbywa się przed 3 osobową Wydziałową Komisją Egzaminacyjną w skład, której wchodzi Prodziekan do spraw Studenckich lub Kierownik Zespołu Dydaktycznego w ramach, którego magistrant wykonywał pracę dyplomową, recenzent oraz promotor pracy. Podczas egzaminu magisterskiego studentowi zadawane są pytania związane z przygotowaną pracą dyplomową oraz pytania z zakresu zagadnień obowiązujących dla danej specjalności studiów. Egzamin magisterski oceniany jest w skali 2 do5. Ostateczny wynik studiów określa suma uzyskana przez dodanie 3/5 średniej wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów (przewidzianych dla poszczególnych specjalności Kierunku Chemia), 1/5 oceny uzyskanej za pracę magisterską oraz 1/5 oceny uzyskanej z egzaminu magisterskiego. W dyplomie magisterskim, potwierdzającym ukończenie studiów II stopnia i uzyskanie przez studenta tytułu magistra chemii, wpisuje się ostateczny wynik określony zgodnie z zasadą, gdy suma wyżej wymienionych 3 składowych ostatecznego wyniku studiów wynosi do 3.40 na dyplomie wpisywana jest ocena: dostateczny, gdy średnia ocen znajduje się w przedziale powyżej 3.40 do 3.80 ocena: dostateczny plus, dla przedziału powyżej 3.80 do 4.20 ocena: dobry; dla przedziału powyżej 4.20 do 4.60 ocena: dobry plus, natomiast gdy suma poszczególnych składowych oceny ostatecznej jest wyższa od 4.60 w dyplomie magisterskim wpisuję się ocenę bardzo dobry. Wyżej przedstawiony system sprawdzania końcowych efektów kształcenia (proces dyplomowania) wynika z Ramowego programu studiów dla kierunku Chemia dostępnego na stronie: oraz z Regulaminu Studiów, który jest dostępny na stronie:

18 7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? I stopień 18 KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ Liczba modułów Liczba EK Czy metody kształcenia są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? Czy metody oceny są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? Nie % Nie % chemia biologiczna % % chemia i przyroda % % chemia kosmetyczna % % Wydział Chemii chemia materiałowa % % chemia podstawowa % % chemia środowiskowa % % chemia z zast. inf % % synteza analiza chemiczna % %

19 7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? I stopień 19 KIERUNEK/SPECJALNOŚĆ Liczba modułów Liczba ek Czy metody kształcenia są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? Czy metody oceny są dobrane odpowiednio do założonych i opisanych efektów uczenia się dla określonego przedmiotu? Nie % Nie % chemia biologiczna % % chemia kosmetyczna % % Wydział Chemii chemia materiałowa % % chemia stosowana % % chemia środowiskowa % % chemia z zast. inf % %

20 Wydział Chemii 7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? przykłady I stopień 20 KIERUNEK EFEKT KSZTAŁCENIA METODA KSZTAŁCENIA Czy metoda jest właściwa? (tak/nie) chemia biologiczna Opisuje budowę i funkcje oraz właściwości i znaczenie diagnostyczne kwasów nukleinowych i białek METODA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU KSZTAŁCENIA Wykład / laboratorium P - egzamin pisemny test Czy metoda jest właściwa? (tak/nie) chemia i przyroda chemia kosmetyczna dobiera i stosuje odpowiednie środki dydaktyczne wspomagające prezentacje danego fragmentu materiału; dobiera odpowiednie typy zestawów do modelowania do danego zadania dydaktycznego; TOXL_03 (potrafi wyszukać w literaturze informacje na temat toksyczności związków) wykład, ćwiczenia laboratoryjne P - ocena realizacji projektu edukacyjnego wykład P - egzamin pisemny chemia materiałowa chemia podstawowa prawidłowo interpretuje wyniki badań laboratoryjnych, formułuje wnioski na bazie wykonanych eksperymentów ćwiczenia laboratoryjne obserwacja i korekta prowadzenia doświadczenia rozumie potrzebę przystępnego przedstawienia wybranych osiągnięć w chemii wykład, laboratorium sprawdzenie umiejętności na pracowni, egzamin chemia środowiskowa chemia z zast. inf. synteza analiza chemiczna UNOL_01 Wykład i dyskusja podczas laboratorium student potrafi: charakteryzować główne gałęzie przemysłu odpowiedzialne za wytwarzanie szczególnie uciążliwych odpadów oraz definiować zagrożenia jakie ze sobą niosą rozwiązuje bardziej złożone problemy z użyciem samodzielnie napisanych procedur (METCL _04) Student opisuje procedurę pomiarową w formie równania matematycznego Sprawdzian wiedzy podczas laboratorium (F); egzamin pisemny (P) Wykład, laboratorium F-sprawdzenie umiejętności podczas wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych; P- kolokwium z wiedzy i umiejętności Wykład, laboratoria D-sprawdzian pisemny wiedzy; P-egzamin pisemny

21 Wydział Chemii 7. Czy metody kształcenia i metody oceniania są właściwie dobrane do założonych i opisanych efektów kształcenia w module? przykłady II stopień KIERUNEK EFEKT KSZTAŁCENIA METODA KSZTAŁCENIA Czy metoda jest właściwa? (tak/nie) 21 METODA SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘCIA EFEKTU KSZTAŁCENIA Czy metoda jest właściwa? (tak/nie) chemia biologiczna chemia kosmetyczna chemia materiałowa chemia środowiskowa chemia stosowana chemia z zast. inf. Stosowanie zasad bezpieczeństwa i higieny ćwiczenia laboratoryjne sprawdzian pracy w laboratorium pisemny wiedzy Pisze raporty z wykonanych ćwiczeń Wykład, prezentacja, dyskusja, P dyskusja i laboratoryjnych ćwiczenia własne ocena raportów z ćwiczeń lab. pisze raporty z przeprowadzonych zajęcia laboratoryjne P- dyskusja i ocena eksperymentów raportów z ćwiczeń Student stosuje zasady bezpieczeństwa i D - sprawdzian higieny pracy w laboratorium wybiera właściwe techniki w zależności od oznaczanego składnika i występującej matrycy Wykazuje zalety stosowania spektroskopii absorpcyjno emisyjnej w badaniach układów organicznych, potrafi dyskutować na temat metod badawczych wykorzystywanych w chemii, fizyce i medycynie opartych na spektroskopii stacjonarnej i czasowo-rozdzielczej Laboratoria pisemny wiedzy P - egzamin pisemny, ustny D - sprawdzian pisemny wiedzy F - dyskusja podczas laboratorium Wykład, Laboratoria wykłady, laboratoria F dyskusja podczas laboratorium, sprawdzenie umiejętności podczas ćwiczeń laboratoryjnych

22 II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI 22

23 II. FORMY OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE CAŁEJ JEDNOSTKI Czy na Radzie Wydziału przedstawiane są coroczne sprawozdania z prac WZOJK? TAK Sprawozdanie z prac WZOJK odbyło się podczas posiedzenia Rady Wydziału Chemii w dniu 4 lipca Sprawozdanie przedstawił przewodniczący WZOJK prof. dr hab. Henryk Koroniak. 2. Czy w jednostce prowadzone są ankiety wśród studentów, słuchaczy studiów podyplomowych? TAK 3. Czy w jednostce prowadzony jest monitoring losów absolwentów? TAK Na Wydziale Chemii kierunku Chemia monitoring losów absolwentów prowadzony jest przez Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, któremu Wydział Chemii powierzył odpowiednie bazy danych absolwentów.

Samoocena wydziałowa

Samoocena wydziałowa Samoocena wydziałowa 1 R A P O R T WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Aktualne * kierunki / specjalności realizowane na wydziale 2 Wydział Prawa i Administracji N** studentów stacjonarnych (I, II st., /jednolite

Bardziej szczegółowo

KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI

KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 51 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 maja 2013 r. w roku akademickim... KARTA SAMOOCENY JEDNOSTKI Jednostka... 1. Czy jednostka posiada strategię rozwoju

Bardziej szczegółowo

Samoocena wydziałowa

Samoocena wydziałowa Samoocena wydziałowa 1 R A P O R T WYDZIAŁ STUDIÓW EDUKACYJNYCH Aktualne * kierunki / specjalności realizowane na wydziale 2 Wydział Studiów Edukacyjnych N** studentów stacjonarnych (I, II st. + III st)

Bardziej szczegółowo

KARTA SAMOOCENY KIERUNKU

KARTA SAMOOCENY KIERUNKU Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 9 Rektora UZ z dnia 26 lutego 2015 r. KARTA SAMOOCENY KIERUNKU w roku akademickim... Jednostka... PROGRAMY KSZTAŁCENIA (należy wypełnić dla każdego prowadzonego przez wydział

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE

REGULAMIN KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE AKADEMIA POMORSKA W SŁUPSKU INSTYTUT NAUK O ZDROWIU REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA, STACJONARNE KIERUNEK: ZDROWIE PUBLICZNE 1 1. Celem egzaminu dyplomowego jest potwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 01/013 Ramowe plany nauczania dla studentów wszystkich specjalności rozpoczynających studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Wydziałowy wewnętrzny system zapewniania jakości PROCEDURA DYPLOMOWANIA

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Wydziałowy wewnętrzny system zapewniania jakości PROCEDURA DYPLOMOWANIA 1. PODSTAWY PRAWNE Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów

Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów Dział VII. Ogólne warunki ukończenia studiów 48 1. Studia I stopnia odbywane w Uczelni kończą się złożeniem pracy dyplomowej (licencjackiej lub inżynierskiej) i egzaminu dyplomowego na kierunkach/specjalnościach,

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ (podstawa prawna: Regulamin studiów na Uniwersytecie Łódzkim przyjęty Uchwałą Senatu UŁ nr 159 z dnia 22.04.2013 r..) 1.

Bardziej szczegółowo

Krajowe Ramy Kwalifikacji

Krajowe Ramy Kwalifikacji Krajowe Ramy Kwalifikacji wdrażanie problemy - interpretacje Elżbieta Kołodziejska Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Regulacje prawne Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia FiIS Fizyka Medyczna opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat na studia II stopnia na kierunku Fizyka Medyczna powinien posiadać ugruntowaną wiedzę w zakresie

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Automatyka i Robotyka - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Automatyka i Robotyka opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ SZCZEGÓŁOWE ZASADY DYPLOMOWANIA I PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Studia inżynierskie (pierwszego stopnia) i studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia

Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. Jakości Kształcenia Uchwała nr 1170 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę nr 792 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Uniwersytecie w

Bardziej szczegółowo

A. ORGANIZACJA STUDIÓW

A. ORGANIZACJA STUDIÓW Uchwała Nr 27/2011/2012 Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza z dnia 6 lipca 2012 roku w sprawie organizacji procesu dydaktycznego na Wydziale Chemii UAM w roku akademickim 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

Efekty kształcenia dla studiów doktoranckich. Po ukończeniu studiów doktoranckich absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 52 Senatu UMK z dnia 29.05.2012r. zawierającej wytyczne odnośnie tworzenia planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających Efekty kształcenia dla studiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r.

Zarządzenie Nr R-36/2014 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 lipca 2014 r. Zarządzenie Nr R-36/2014 w sprawie systemu weryfikacji efektów w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 ust. 2 pkt. 3a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w

P r o g r a m s t u d i ó w Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 207 Senatu UMK z dnia 29 listopada 2016 r. P r o g r a m s t u d i ó w Wydział prowadzący kierunek studiów: Wydział Chemii Kierunek studiów: chemia kryminalistyczna Poziom

Bardziej szczegółowo

Regulamin seminariów magisterskich (dyplomowych) i uzyskiwania tytułu zawodowego magistra lub licencjata w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Praca magisterska (dyplomowa) jest najważniejszą

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 22 października 2012 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora 2) Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Samoocena wydziałowa

Samoocena wydziałowa Samoocena wydziałowa 1 R A P O R T WYDZAŁ NEOFLOLOG Aktualne * kierunki / specjalności realizowane na wydziale N** studentów stacjonarnych (, st., st.) 2 stopień stopień stopień Wydział Neofilologii 3876

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 13 A Rektora. Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie. z dnia 27 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 13 A Rektora Wyższej Szkoły Gospodarki Krajowej w Kutnie z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie : projektowania, zatwierdzania dokumentacji i monitorowania programu kształcenia 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

System weryfikacji efektów kształcenia

System weryfikacji efektów kształcenia System weryfikacji efektów kształcenia Ogólne wytyczne 1. Do opisaniu efektów kształcenia służy deskryptor (opis katalogowy, hasłowy) rozumiany jako ogólne stwierdzenie określające zakładane efekty 2.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA

WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA Załącznik do Uchwały Nr XXVI/210/14/15 WYTYCZNE DLA RAD PODSTAWOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH DOTYCZĄCE WARUNKÓW, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA STUDIACH I i II STOPNIA 1 1. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 50/R/15 PROCEDURA WERYFIKACJI OSIĄGNIĘCIA ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM Zapewnianie jakości kształcenia wymaga, by weryfikacja osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Zmiany, zmiany, zmiany...

Zmiany, zmiany, zmiany... Zmiany, zmiany, zmiany... (nowy ) K. Malarz Seminarium Dydaktyczne WFiIS AGH 29 listopada, 2007 7, pkt. 7 Rada Wydziału może wyróżnić w programie nauczania przedmioty, których studiowanie uwarunkowane

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Technologia Chemiczna - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat musi posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku technologia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne

SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku. 1. Uwagi wstępne SYSTEM WERYFIKACJI EFEKTÓW KSZTAŁCENIA w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku 1. Uwagi wstępne 1. Weryfikacja efektów kształcenia prowadzona jest na różnych etapach kształcenia: 1) poprzez zaliczenia

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Uchwała nr 37/ Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwała nr 37/2016-17 Rady Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 1.02.2017 - w sprawie: zatwierdzenie instrukcji systemu jakości kształcenia na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r.

Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Zasady dyplomowania na Wydziale Nauk Społecznych KUL w stosunku do studentów, którzy rozpoczęli studia po l.x.2013 r. Podstawa prawna: 1) Regulamin studiów KUL, uchwała senatu KUL nr 726/II/18 z dn. 2l.03.2013

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają:

I. Postanowienia ogólne. Zasady i proces dyplomowania na studiach I i II stopnia określają: Wydziałowy regulamin dyplomowania Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej dla studiów I i II stopnia na kierunkach fizyka techniczna, inżynieria materiałowa, matematyka,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r.

Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. Zarządzenie Nr 17/2007 Rektora Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 30 maja 2007 r. w sprawie: oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA

REGULAMIN DYPLOMOWANIA REGULAMIN DYPLOMOWANIA Akademia Polonijna w Częstochowie Wydział Interdyscyplinarny Podstawa prawna: Regulamin opracowano na podstawie Regulaminu Studiów Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz Uchwały

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia GGiOŚ - Ekologiczne Źródła Energii - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunku: Ekologiczne Źródła Energii, na Wydziale

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Uchwała Rady Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie zasad studiowania na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-8, 8 ust.

Bardziej szczegółowo

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady przygotowania prac dyplomowych i przeprowadzania egzaminów dyplomowych na Wydziale Humanistycznym UKW Niniejsze zasady opracowane zostały na podstawie: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Seminarium dla WZOJK 5 marca 2013 Maria Ziółek

Seminarium dla WZOJK 5 marca 2013 Maria Ziółek Seminarium dla WZOJK 5 marca 2013 Maria Ziółek Przewodnicząca Rady ds. Jakości Kształcenia Plan seminarium 1) Omówienie zadań WZOJK wynikających z uchwały Senatu i zarządzeń Rektora -z komentarzem 2) Sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: niestacjonarna

Bardziej szczegółowo

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku

Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia. w Akademii Pomorskiej w Słupsku Załącznik do Zarządzenia nr R.021.103.16 Podstawy prawne: Zasady konstruowania dokumentacji programów kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie

Bardziej szczegółowo

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW..

Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. Wzór POROZUMIENIE W SPRAWIE PROWADZENIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO KIERUNKU STUDIÓW.. 1 1. Wydziały a).., b).., c).., zwane dalej Wydziałami prowadzącymi, prowadzą na Uniwersytecie Rzeszowskim kształcenie na międzywydziałowym

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA

WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA PROCES DYPLOMOWANIA Strona 1 z 5 1. Podstawy prawne: Akty prawne zewnętrzne: 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.(dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH

INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UP w Lublinie Nazwa instrukcji: OCENA JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH Wersja: 1 Data zatwierdzenia: 17.04.2015 r. Nr WIJK 10.0 INSTRUKCJA OCENY JAKOŚCI PRAC DYPLOMOWYCH

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne dotyczące wymagań formalnych

1. Wytyczne dotyczące wymagań formalnych Załączniki 1-4 do uchwały nr 64/d/11/2011 Załącznik 1 do uchwały nr 64/d/11/2011 Wytyczne dla rad wydziałów, dotyczące przygotowania dokumentu określającego efekty kształcenia dla uruchomionych i planowanych

Bardziej szczegółowo

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski

Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: FILOLOGIA Specjalność: FILOLOGIA ANGIELSKA Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: II stopnia (studia magisterskie) Forma studiów: stacjonarna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKACH:PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, FIZJOTERAPIA, ZDROWIE PUBLICZNE

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKACH:PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, FIZJOTERAPIA, ZDROWIE PUBLICZNE SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MAGISTERSKIEGO NA KIERUNKACH:PIELĘGNIARSTWO, POŁOŻNICTWO, FIZJOTERAPIA, ZDROWIE PUBLICZNE 1. Egzamin magisterski jest sprawdzeniem osiągniętych przez studenta

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje;

Zgodnie z Regulaminem Studiów w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia (obowiązującym od 1. X r.) zarządzam co następuje; ZARZĄDZENIE NR 158/2014 Rektora Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wytycznych dla prac licencjackich, realizowanych na Wydziale Promocji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012

Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 Sprawozdanie z wykonania na Wydziale Anglistyki czynności dotyczących doskonalenia jakości kształcenia rekomendowanych w roku 2012 A. Wstęp Ponieważ Wydział Anglistyki UAM działa jako samodzielny wydział

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14

Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14 Gdańsk, dnia 27 listopada 2014 r. Sprawozdanie z przeprowadzonego Audytu Wewnętrznego Wydziałowego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia za rok akademicki 2013/14 Audyt wewnętrzny systemu przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

1. Praca dyplomowa. 2. Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego i drugiego stopnia

1. Praca dyplomowa. 2. Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego i drugiego stopnia Na podstawie Uchwały Nr 7/2010/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2010 Rada Wydziału Budownictwa i Architektury w dniu 30 marca 2012 r. uchwala Wewnętrzny regulamin prowadzenia prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW

Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW Zasady dokumentacji i weryfikacji realizacji efektów kształcenia na Wydziale Humanistycznym UKW 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz. 1365

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA

INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA INSTYTUT GOSPODARKI I POLITYKI SPOŁECZNEJ ZAKŁAD PIELĘGNIARSTWA REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO STUDIA NIESTACJONARNE TZW. POMOSTOWE KROSNO 2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18

Specjalność: filologia angielska Program obowiązujący dla studentów immatrykulowanych na rok akademicki 2017/18 Instytut Filologii Angielskiej Uniwersytet Wrocławski Kierunek: Filologia Specjalność: Filologia angielska Profil: ogólnoakademicki Poziom kształcenia: I stopnia (studia licencjackie) Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu

Program studiów na kierunku Prawo europejskie, studia pierwszego stopnia. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Załącznik nr 3 do uchwały nr 201/2012-2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie utworzenia kierunku Prawo europejskie oraz zatwierdzenia programu kształcenia dla tego kierunku

Bardziej szczegółowo

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ

ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ ZASADY DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII I INŻYNIERII CHEMICZNEJ I. Opiekun pracy dyplomowej Zgodnie z 31 Regulaminu Studiów ZUT: Pracę dyplomową na studiach wyższych student wykonuje pod opieką pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 1 lipca 2014 roku

Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 1 lipca 2014 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU w sprawie: wzoru suplementu do dyplomu Zarządzenie nr 40/2014 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN LICENCJACKI. studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Wydział Turystyki i Rekreacji. Rok akademicki 2014/2015.

EGZAMIN LICENCJACKI. studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia. Wydział Turystyki i Rekreacji. Rok akademicki 2014/2015. EGZAMIN LICENCJACKI studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Wydział Turystyki i Rekreacji Rok akademicki 2014/2015 Założenia ogólne 1. W piątym semestrze student składa w dziekanacie odpowiedni formularz

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2013. z dnia 13 lutego 2013r.

Uchwała nr 5/2013. z dnia 13 lutego 2013r. Uchwała nr 5/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 13 lutego 2013r. w sprawie wymagań, które powinna spełniać praca dyplomowa oraz szczegółowych przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DYPLOMOWEGO Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Instytutu Humanistycznego nr 2/2017 z dnia 10.01.2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Instytut: INSTYTUT HUMANISTYCZNY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI

REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI REGULAMIN DYPLOMOWANIA WYDZIAŁ INFORMATYKI WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI i EKOLOGII W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1. Uwagi wstępne 1. Niniejszy dokument zawiera zasady dotyczące procesu dyplomowania na Wydziale Informatyki

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: poziomu kształcenia:. profilu

Bardziej szczegółowo

Preambuła. 1 Podstawa prawna

Preambuła. 1 Podstawa prawna Załącznik do Zarządzenia nr 28/2009 Rektora WSP TWP w Warszawie Preambuła Jednym z głównych warunków właściwej realizacji zadań i wypełniania Misji oraz realizacji strategii Uczelni jest istnienie Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku

Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku Uchwała nr 96/2012 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 24 maja 2012 roku w sprawie wysokości pensum dydaktycznego dla poszczególnych stanowisk, warunków jego obniżania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 6. Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia niestacjonarne I stopnia - pomostowe

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA PROCEDURA 6. Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia niestacjonarne I stopnia - pomostowe PROCEDURA 6 Proces dyplomowania na kierunku Pielęgniarstwo studia niestacjonarne I stopnia - pomostowe 1 1. ZAKRES PROCEDURY Procedura obejmuje Dziekana jednostki organizacyjnej, Prodziekana ds. studenckich,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM

REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM Załącznik do Uchwały nr 4/2010 Senatu Kolegium Karkonoskiego w Jeleniej Górze REGULAMIN REALIZACJI PRACY DYPLOMOWEJ ORAZ PRZEBIEGU EGZAMINU DYPLOMOWEGO W KOLEGIUM KARKONOSKIM (dla studentów, których obowiązuje

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zasad organizacji egzaminu dyplomowego

Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zasad organizacji egzaminu dyplomowego Załącznik do Uchwały Rady Wydziału z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia zasad organizacji egzaminu dyplomowego Zasady organizacji egzaminu dyplomowego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Wydziału Nauk o Zdrowiu nr 419/2013/2014 z dnia 24 września 2014r. WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU AKADEMIA TECHNICZNO- HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN EGZAMINU DYPLOMOWEGO

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia Z Zarządzanie i Inżynieria Produkcji opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Wymagane nabycie kompetencji inżynierskich na studiach pierwszego stopnia. Zasady rekrutacji:

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku

Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku Uchwała Rady Wydziału Nauk Społecznych nr 50/2011/2012 z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie programu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów trzeciego stopnia na Wydziale Nauk Społecznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji

Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji Sprawozdanie z działalności Zespołu ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia i Komisji Dydaktycznej na Wydziale Studiów Edukacyjnych w kadencji 2012-2016 W kadencji 2012-2016 Zespół ds. Zapewnienia Jakości

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku)

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Jan Kochanowskiego w Kielcach (Uchwała nr15/2012 Senatu UJK z 29 marca 2012 roku) VII. PRACA DYPLOMOWA 42 1. W zależności od poziomu studiów student wykonuje pracę

Bardziej szczegółowo

1. Temat i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej 1. Opiekunów prac dyplomowych inżynierskich ustala Kierownik Katedry a zatwierdza Dziekan.

1. Temat i zakres pracy dyplomowej inżynierskiej 1. Opiekunów prac dyplomowych inżynierskich ustala Kierownik Katedry a zatwierdza Dziekan. UCHWAŁA Nr 97/17 RADY WYDZIAŁU BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY z dnia 13.09.2017 r. w sprawie tematów i realizacji prac dyplomowych inżynierskich oraz zakresu egzaminu dyplomowego dla studentów kierunku BUDOWNICTWO

Bardziej szczegółowo

OCENA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

OCENA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ SPRAWOZDANIE OCENA PROCESU DYPLOMOWANIA NA WYDZIALE TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Warszawa 2013 Strona 1 z 10 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Analiza ankiet... 4 2.1. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Inżynieria Środowiska - opis kierunku 1 / 6

GGiOŚ - Inżynieria Środowiska - opis kierunku 1 / 6 GGiOŚ - Inżynieria Środowiska - opis kierunku 1 / 6 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Inżynierią środowiska,

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie organizacji i zasad oceniania seminarium dyplomowego na Wydziale Zarządzania

Informacja w sprawie organizacji i zasad oceniania seminarium dyplomowego na Wydziale Zarządzania Społeczna Akademia Nauk 90 113 Łódź, ul. Sienkiewicza 9, tel. 42 66 46 658 Dziekanat Wydziału Zarządzania Łódź, 01 marca 2012 roku. Informacja w sprawie organizacji i zasad oceniania seminarium dyplomowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie

Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Regulamin dyplomowania w Instytucie Politechnicznym w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie (obowiązuje od roku akademickiego 2016/2017) Na podstawie art. 160 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych

Dokumentacja związana z programem studiów na kierunku FIZYKA prowadzonym na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. Szkoła Nauk Ścisłych Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 37 Senatu UKSW z dnia 26 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/16 Rady Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Szkoła Nauk Ścisłych z dnia 12 kwietnia 2016r. Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja),

(kierunek ekonomia) oraz nauk o administracji i nauk prawnych (kierunek administracja), Załącznik do uchwały nr 25/2013/RW z dnia 18.04.2013 zmienionej uchwałami nr 62/2013/RW z dnia 07.11.2013 26/2014/RW z dnia 24.04.2014 r. Zasady dyplomowania, realizacji prac dyplomowych i przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania.

1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące dyplomowania. Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii REGULAMIN DYPLOMOWANIA 1 1. Obowiązują wszystkie ustalenia Regulaminu stacjonarnych i niestacjonarnych studiów wyższych na Politechnice Gdańskiej dotyczące

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r.

Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. Uchwała Senatu PG nr 275/2015/XXIII z 20 maja 2015 r. w sprawie: przyjęcia wytycznych dla rad wydziałów dotyczących uchwalania programów studiów, w tym planów studiów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2017 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UAM

REKOMENDACJE WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2017 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UAM REKOMENDACJE WYDZIAŁOWEGO ZESPOŁU DS. OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2017 WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UAM CEL PROPONOWANE DZIAŁANIA NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI Zadanie Odpowiedzialny Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 215/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała nr 215/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała nr 215/2014 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury opracowania i modyfikowania metryki przedmiotu (sylabusa) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo