TEST GIMNAZJALNY Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH. Sarmaty portret własny

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TEST GIMNAZJALNY Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH. Sarmaty portret własny"

Transkrypt

1 TEST GIMNAZJALNY Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH Sarmaty portret własny Tekst I Przekonanie o tym, Ŝe Polacy są Sarmatami, naleŝało u schyłku XVI stulecia do prawd oczywistych, całkowicie przez historyków oraz geografów udowodnionych. W Kronice polskiej Marcina Bielskiego nowo przez Joachima Bielskiego, syna jego, wydanej", która ukazała się w Krakowie w 1597, opinię tę sformułowano w sposób nie pozostawiający Ŝadnych wątpliwości: WszakŜe skądbykolwiek to innej było, tedy to jawna i jasna rzecz jest, Ŝechmy są Sarmatowie właśni (właściwi, prawdziwi Sarmaci); i przeto cokolwiek o Sarmatach pisano, to się słusznie ma rozumieć o przodkach naszych".(...) Terminologia sarmacka", którą posługiwali się w średniowieczu i w okresie odrodzenia kronikarze i geografowie, czyli - jak mówiono wtedy - kosmografowie, miała swą antyczną genealogię. Tak właśnie w staroŝytności określano ziemie północno-wschodniej Europy, zamieszkane przez barbarzyńskie ludy ciągnące z Azji na zachód i południe. Dla staroŝytnych Rzymian Sarmacja", Sarmaci" to były określenia części wschodu i północy nie objętych cywilizacją Imperi Romani (Imperium Rzymskiego). Ludzie średniowiecza, a zwłaszcza renesansowi humaniści przyjęli owo na poły bajeczne nazewnictwo Rzymian, geograficzne, i związane z tym, etniczne. I choć na terenach określonych przez Rzymian jako Sarmacja zmieniło się wiele, dawną nazwę geograficzną odniesiono do powstałych tam krain i państw. Zamieszkałym zaś na tych terenach ludom przyznano hojnie miano Sarmatów (...). (...) kronikarze i pisarze historyczni (polscy) opowiedzieli się zdecydowanie za utoŝsamieniem Polaków z Sarmatami. (...) JuŜ za Zygmunta I Starego szerzył się wśród pisarzy historycznych pogląd, przeświadczenie o tym, Ŝe nazwa Sarmatia" odnosi się do obu

2 państw: Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, połączonych osobą panującego. Janusz Pelc, Barok - epoka przeciwieństw Do rozwiązania zadań 1. do 8. wykorzystaj tekst I Zadanie 1. Określenie Sarmata pojawiło się w: A. baroku, B. średniowieczu, C. staroŝytności, D. renesansie. Zadanie 2. Tekst Janusza Pelca pełni funkcję: A. informacyjną, B. impresywną, C. perswazyjną, D. ekspresywną. Zadanie 3. Które stwierdzenie dotyczy tekstu: A. autor snuje swobodne rozwaŝania na temat Sarmatyzmu, B. autor stawia tezę i ją udowadnia, C. autor stawia tezę i polemizuje z nią, D. autor przedstawia informacje chronologicznie. Zadanie 4.

3 Zdanie : ( ) opinię tę sformułowano w sposób nie pozostawiający Ŝadnych wątpliwości: WszakŜe skądbykolwiek to innej było, tedy to jawna i jasna rzecz jest, Ŝechmy są Sarmatowie właśni ( ) jest przykładem : A. mowy niezaleŝnej, B. mowy pozornie zaleŝnej, C. mowy zaleŝnej, D. porównania. Zadanie 5. Kolebką Sarmacji była: A. północno - wschodnia część Europy, B. centralna Polska, C. część Europy, która dostała się pod panowanie Imperium Rzymskiego, D. północno - zachodnia część Europy. Zadanie 6. Przytoczone przez Pelca informacje na temat pochodzenia Sarmatów są: A. baśnią, B. bajką, C. mitem, D. legendą. Zadanie 7. Tekst I jest przykładem: A. opowiadania, B. sprawozdania, C. wykładu naukowego, D. reportaŝu

4 Zadanie 8. Zagadnienie dotyczące sarmackiego pochodzenia polskiej szlachty to problem z dziedziny: A. historii, B. polityki, C. ekonomii, D. stosunków międzyludzkich. Tekst II Posłałem ja tedy po owych swoich ludzi; przyszli tedy, w radę [...]. Jedni mówią: Iść dalej"; drudzy: Nie iść, wrócić się: pogubisz nas. Dość na tym, cośmy tu dotarli; nie wodź nas dalej". PrzecięŜ praevalui, Ŝeśmy poszli. Idziemy milę i drugą; juŝ tu vestigia tatarskie, co to niektóre rzeczy upuści, zgubi, niektóre teŝ i rzuca, kiedy mu się co lepszego trafi. Tchórz ich oblatuje; ja jednak cieszę, Ŝe to ludzie uciekając upuszczali, nie tata(rski podjazd). W tym szlachcic wyjechał do nas z lasa i ten dopiero prawi, Ŝe tu, milę tylko pojechawszy, nabierzemy Tatarów, co chcięmy, bo się włoczą po wsiach, nietrudno będzie o języka. Jam wczora między niemi jeździł, a nie śmieli się na mnie porwać; tak są obciąŝoni i konie mają pomordowane. Sam was poprowadzę ścieŝkami, chrostami". Po tych jego powieściach chwyciło się mnie tego serce bardzo i mówię: Nu, Mości panowie, teraz nam trzeba pokazać, Ŝe nas Bóg i natura formavit ludźmi, nie grzybami; będziemy mieli nad inszych, kiedy się z tym popiszemy królowi, Ŝe przyprowadziemy języka. Sam to Bóg podaje nam tę okazyją, tak snadną do nabycia dobrej reputacyjej; pokaŝmy się, Ŝeśmy ludzie". O BoŜe! kiedy to okrzyk na mnie: Albo my to kwarciani? albo my to Wołosza, albo ludzie słuŝebni? Mamy my wojsko kwarciane, któremu płaciemy, Ŝeby się za nas biło. Nie posłano tu nas dla języka, tylko dla wiadomości, którą juŝ wziąwszy, nie pójdziemy stąd dalej. Mam ja Ŝonę, mam ja dzieci; nie będę się tak szarzał, jak się komu podoba, bom nie powinien". Perswaduję, jak mogę, Ŝe to i my ludzie jako i kwarciani; nie bądźmy hierozolimską, ale polską szlachtą; pamiętajmy na Boga i ojczy-

5 znę; wstydźmy się słońca tego, które nam świeci, gdy się ludzi nie wstydziemy". Surdis fabula narratur; swoje oni prowadzą, Ŝe nie powinniśmy, nie pójdziemy". Pytam: Kiedyście z domu wyjeŝdŝali, qua intentione wyjeŝdŝaliście: czy jak na wojnę, czy jak na wesele?" śadnym sposobem nie wyperswadowałem. Uczyniwszy votum i wymówiwszy: Poko Ŝyw będę, nigdy się juŝ takiej komendy nie podejmę i wolałbym paść świnie, niŝeli z pospolitego ruszenia komenderowanych prowadzić na podjazd" - wróciliśmy się tedy nazad z owej wojny. Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki (fragm.) praevalui - przemogłem vestigia - ślady natura formavit natura stworzyła kwarciani wojska opłacane z ¼ (z kwarty) dochodu z dóbr królewskich szrzać się poniewierać się surdis fabula narratur - głuchym opowiada się bajkę qua intentione z jakim zamiarem votum ślubowanie Do rozwiązania zadań 9. do 18. wykorzystaj tekst II. Zadanie 9. W jakich formacjach wojskowych słuŝą bohaterowie tego fragmentu? A. wojsko zacięŝne, B. wojsko kwarciane, C. czambuł tatarski, D. pospolite ruszenie. Zadanie 10. Czym narrator chciał sobie zjednać królewską sympatię?

6 A. pojmaniem jeńca, B. atakiem na Turków, C. umiejętnościami szermierczymi, D. męstwem na polu walki. Zadanie 11. Fragment Pamiętników Paska moŝe być dowodem na wypaczenie pojęcia demokracji wśród polskiej szlachty, poniewaŝ pokazuje, Ŝe: A. człowiek moŝe swobodnie wygłaszać swoje poglądy, B. dowódca uzaleŝnia swoje rozkazy od zdania podkomendnych, C. ludzie miewają róŝne opinie na ten sam temat, D. prowadząc dyskusję, bohaterowie krzyczą na siebie. Zadanie 12. Namawiając swoich podkomendnych do działania, narrator ma na uwadze przede wszystkim: A. pojawienie się przewodnika pomocnego w realizacji zadania, B. swój Ŝołnierski obowiązek, C. moŝliwość zdobycia uznania króla i zyskanie dobrej reputacji, D. wykorzystanie okazji do przeŝycia interesującej przygody. Zadanie 13. Tekst jest pamiętnikiem, a świadczy o tym fakt, Ŝe: A. dotyczy wojennych doświadczeń narratora, B. pisany jest w pierwszej osobie i opowiada o wydarzeniach minionych, C. zawiera przytoczenia w mowie niezaleŝnej, D. pisany jest stylem gawędziarskim.

7 Zadanie 14. Pasek uŝywa w Pamiętnikach łacińskich wyrazów i zwrotów, gdyŝ: A. brakuje mu polskich słów na nazwanie pewnych zjawisk, B. pisze językiem typowym dla swej epoki, podporządkowuje się ówczesnej modzie, C. pragnie niektórym fragmentom wspomnień nadać szczególną wartość, D. chce uczynić swój tekst niezrozumiałym dla tych, którzy nie są szlachcicami. Zadanie 15. Przeczytaj cytaty z utworu Paska. WskaŜ ten, w którym pojawia się makaronizm. A. Dość na tym, cośmy tu dotarli; nie wodź nas dalej. B. Nu, Mości panowie, teraz nam trzeba pokazać, Ŝe nas Bóg i natura formavit ludźmi, nie grzybami. C. Perswaduję, jak mogę, Ŝe to i my ludzie jako i kwarciani; nie bądźmy hierozolimską, ale polską szlachtą. D. Sam to Bóg podaje nam tę okazyją, tak snadną do nabycia dobrej reputacyjej. Zadanie 16. Którym punkcie niewłaściwie uŝyto frazeologizmu ze słowem szary: A. szara eminencja, B. szary koniec, C. szary obywatel, D. szara szlachta. Zadanie 17.

8 Jan Chryzostom Pasek był szlachcicem, Ŝyjącym w latach , to jest w okresie: A. oświecenia, B. średniowiecza, C. renesansu, D. baroku. Zadanie 18. Który z podanych wyrazów jest archaizmem: A. kronika, B. blog, C. raptularz, D. dziennik. Tekst III Zbytki polskie O czymŝe Polska myśli i we dnie, i w nocy? śeby sześć zaprzęgano koni do karocy; śeby srebrem pachołków od głowy do stopy, Sługi odziać koralem, burkatelą stropy; A po słuŝbach złociste świeciły się sprzęty;( ) JuŜ perły, juŝ kanaki noszą przy kontuszach; Poczekawszy będą je nosili na uszach. śeby w drodze karety, w domu drzwi barwiani Strzegli z zapalonymi lontami dragani. O tym szlachta panowie, o tym myślą księŝa, Choć się co rok w granicach swych ojczyzna zwęŝa, Choć na borg umierają Ŝołnierze niepłatni, Choć na oczy widzą jej peryjod ostatni.

9 śe te wszystkie ich pompy, wszystkie ich splendece Pogasną jako w wodzie utopione świece.( ) Wacław Potocki, Zbytki polskie (fragm.) odziać koralem ubrać w liberię koralowej barwy burkatelą brokatem, jedwabną materią bogato haftowaną złotymi i srebrnymi nićmi kanaki - naszyjniki barwiani - ubrani w liberię o barwach pana domu dragani - dragoni na borg na kredyt peryjod ostatni ostatni okres, schyłek splendece splendory, wspaniałości Do rozwiązania zadań 19. do 24. wykorzystaj tekst III. Zadanie 19. Przytoczenie tych samych słów na początku kolejnych części wypowiedzi podmiotu lirycznego to: A. antyteza, B. anafora, C. epifora, D. apostrofa. Zadanie 20. Wyraz poczekawszy, znajdujący się w cytowanym fragmencie utworu Wacława Potockiego, to: A. imiesłów przysłówkowy współczesny, B. imiesłów przymiotnikowy bierny, C. osobowa forma czasownika czasu teraźniejszego, D. imiesłów przysłówkowy uprzedni.

10 Zadanie 21. Wymień przynajmniej dwie wady Polaków, będące przedmiotem krytyki podmiotu lirycznego. Zadanie 22. Wypisz z wiersza przykład przerzutni. Zadanie 23. Nazwij środek stylistyczny, jaki zastosował poeta przeciwstawiając bogactwu szlachty i duchowieństwa pogarszającą się sytuację wewnętrzną kraju. Zadanie 24. Wyjaśnij zawarte w tytule określenie zbytki. Do rozwiązania zadania 25. wykorzystaj tekst II i III. Zadanie 25. Korzystając z tekstu II i III sformułuj argumenty dowodzące, Ŝe polska szlachta: A. Miała wybujałe poczucie wyŝszości stanowej.

11 B. Była lekkomyślna. C. Była samowolna, nie potrafiła się podporządkować.. Do rozwiązania zadania 26. wykorzystaj poniŝej umieszczone ilustracje. Jan Andrzej Morsztyn ( ) Wincenty Aleksander Gosiewski ( )

12 Zadanie 26. Na podstawie wizerunków polskich Sarmatów z XVII wieku wskaŝ cechy mody szlacheckiej i określ skąd czerpano wzorce. Zadanie 27. Napisz ogłoszenie informujące o mającej się odbyć na terenie szkoły wystawie zatytułowanej: Nasi przodkowie Sarmaci. Zadanie 28. W formie rozprawki postaraj się odpowiedzieć na pytanie: Czy u siebie i współczesnych Polaków dostrzegasz cechy sarmackich przodków?

13 W pracy posłuŝ się przynajmniej trzema przykładami. Pamiętaj, Ŝe Twoja rozprawka nie powinna być krótsza niŝ połowa wyznaczonego miejsca.

14

15

16 Zadania zamknięte Klucz odpowiedzi Zad Odp. C A B A A D C A D A B C B B B D D C B D Zadania otwarte Zadanie 21. Np. rozrzutność, skłonność do przepychu, beztroska, prywata Zadanie 22. ( ) wszystkie ich splendece 1 Pogasną jako w wodzie utopione świece. Zadanie 23. Kontrast 1 splendece splendory, wspaniałości

17 Zadanie 24. Np. wystawne Ŝycie ponad stan Zadanie 25. A. Np. w tekście II podkomendni lekcewaŝąco wypowiadają się o wojsku kwarcianym; uwaŝają, Ŝe tylko szlachta szaraczkowa moŝe naraŝać swoje Ŝycie w walce. B. Np. w tekście III szlachta lekkomyślnie wydaje pieniądze na bogato zdobione stroje, przesadnie dba o wygląd słuŝby. C. Np. w tekście II podkomendni nie chcą się podporządkować rozkazom wydawanym przez dowódcę, buntują się. Zadanie 26. Ilustacja1.- wzorzec zaczerpnięty z terenu Francji, twarz bez zarostu, obfite pukle długich włosów. Ilustracja 2. - wzorzec zaczerpnięty terenu Turcji, wąsy, podgolona głowa, tacza typu wschodniego. Zadanie 27. lp. kryterium 1 Realizacja tematu. 2 Dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej. KRYTERIA OCENY OGŁOSZENIA zasady przydzielania punktów 1 pkt przyznaje się za wskazanie nadawcy, celu, czasu i miejsca (dopuszcza się niedokładne określenie miejsca, np. brak podania numeru sali). 1 pkt przyznaje się za dostosowanie wypowiedzi do sytuacji komunikacyjnej (przewaga informacji nad perswazją). 3 Kompozycja wypowiedzi. 1 pkt przyznaje się za odpowiedni dla ogłoszenia układ graficzny treści (wyróŝniony adresat i nadawca). 4 Poprawność językowa. 1 pkt przyznaje się za poprawność językową (dopuszcza się 1 błąd).

18 5 Poprawność zapisu. 1 pkt przyznaje się za poprawność ortograficzną i interpunkcyjną (dopuszcza się po 1 błędzie). Zadanie 28. W pracy naleŝy zwrócić uwagę na następujące zasady: 1. Rozwinięcie obejmuje: a) przywołanie przykładu z arkusza, b) posłuŝenie się tym przykładem w odniesieniu do współczesności, c) podanie dwóch własnych przykładów, d) posłuŝenie się co najmniej jednym z nich do uzasadnienia tezy, e) podsumowanie rozwaŝań. 2. Praca musi być poprawna pod względem rzeczowym. 3.Tekst musi mieć kompozycję trójdzielną z zachowaniem właściwych proporcji. 4. Tekst musi być spójny (istnieją językowe nawiązania pomiędzy poszczególnymi częściami pracy). 5. Tekst musi być logicznie uporządkowany (nie pojawiają się nieuzasadnione powtórzenia). 6. Język i styl muszą być poprawne (pod względem znaczeniowym) słownictwo, równieŝ w związkach frazeologicznych. 7. Uczeń musi pamiętać o poprawnej odmianie wyrazów oraz łączeniu wyrazów w zdania i zdań pojedynczych w zdania złoŝone (nie pojawia się powtarzanie tych samych struktur zdaniowych). 8. Uczeń musi trafnie dobrać środki językowe (nie pojawiają się: wulgaryzmy, nieuzasadnione kolokwializmy, wielosłowie, wieloznaczność, nieuzasadnione powtarzanie wyrazów, naduŝywanie wyrazów obcych i nieuzasadnionych wyraŝeń typu: praktycznie rzecz biorąc, dajmy na to, powiedzmy). 18

19 9. Styl musi być funkcjonalny (dostosowany do sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi). 19

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny

Biuletyn maturalny. Katarzyna Bocheńska. Centralna Komisja Egzaminacyjna. publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Biuletyn maturalny Katarzyna Bocheńska Centralna Komisja Egzaminacyjna publikacja współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny Autor biuletynu: Katarzyna Bocheńska Autor opracowania graficznego:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy 70 minut Instrukcja dla zdającego. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera odpowiednią liczbę stron. Ewentualny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 14/15 JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A3, A4, A6) GRUDZIEŃ 13 Zadanie 1.1 ( 1) I.1.7) rozpoznaje intencję wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ

CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ CZĘŚĆ USTNA EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 ZBIÓR PRZYKŁADOWYCH ZADAŃ Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2014 2 Opracowanie zadań i dodatkowego materiału dla nauczycieli:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum)

Między nami. Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) Agnieszka Łuczak Ewa Prylińska Między nami Program nauczania języka polskiego dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy I III gimnazjum) 1 SPIS TREŚCI Charakterystyka programu i procedury osiągania celów

Bardziej szczegółowo

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego

Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego Zadania kształtujące umiejętności zapisane w wymaganiach ogólnych podstawy programowej z Języka polskiego OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Zadania kształtujące umiejętności zapisane 94JĘZYK POLSKI Mali i

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona

Wywiady, dyskusje. Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona 86 Wywiady, dyskusje Jakich trenerów potrzeba sportowi polskiemu, kto i jak powinien ich kształcić - dyskusja niedokończona Uczestnicy dyskusji: Włodzimierz Cygański - zastępca dyrektora naczelnego COS,

Bardziej szczegółowo

związku jest strategią krótkoterminową tylko odsuwa w przyszłość moment zmierzenia się z wciąŝ istniejącym i narastającym problemem.

związku jest strategią krótkoterminową tylko odsuwa w przyszłość moment zmierzenia się z wciąŝ istniejącym i narastającym problemem. Spis treści Wstęp...2 Fakty i mity...3 1. Czym jest konflikt...5 2. Dlaczego dochodzi do konfliktów...6 3. Jak rozwijają się konflikty...9 4. Jak ludzie zachowują się w sytuacjach konfliktu...12 5. Co

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Łęcki. Inny zapis. Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego

Krzysztof Łęcki. Inny zapis. Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego Inny zapis NR 2907 Krzysztof Łęcki Inny zapis Sekretny dziennik pisarza jako przedmiot badań socjologicznych Na przykładzie Dzienników Stefana Kisielewskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

DATA URODZENIA UCZNIA. rok

DATA URODZENIA UCZNIA. rok KOD UCZNIA WPISUJE UCZEŃ DATA URODZENIA UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY Miejsce na naklejkę z kodem dzień miesiąc rok dysleksja MATERIAŁ ĆWICZENIOWY DLA TRZECIEJ KLASY GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW

Bardziej szczegółowo

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela

Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania Olga Symołon Nr albumu: 270527 Rola społeczna a tożsamość organizacyjna nauczyciela Praca magisterska na kierunku Zarządzanie w zakresie Bankowość, ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Zbuduj swój wizerunek Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Zbuduj swój wizerunek Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: Zbuduj swój wizerunek Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez HOLON - wszechswiat

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 1/15 JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWE REALIZACJE ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A3, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 1 Temat 1. Znajdź i sformułuj problem, jaki

Bardziej szczegółowo

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego.

WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO. Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. WYKŁADY PISMA ŚWIĘTEGO Ścieżka sprawiedliwych, jako światłość jasna, która im dalej, tym bardziej świeci aż do dnia doskonałego. TOM II Nadszedł Czas Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności Pańskiej,

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla studentów

Poradnik dla studentów Tadeusz T. Kaczmarek www.kaczmarek.waw.pl Poradnik dla studentów piszących pracę licencjacką lub magisterską Warszawa 2005 Spis treści strona Zamiast wstępu... 2 1. Jak rozwiązywać problemy?... 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008

Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Nr 15/16 2007/2008 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 15/16 2007/2008 Z HISTORII ks. Stanisław Strzelecki, Czy Białystok pamięta o Izabeli Branickiej? 3 Agnieszka Długosz, Zjawisko rozproszenia spuścizn na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie

Renata Szkoła-Penkowska. Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie W YśSZA S Z K O Ł A G O S P O D A R K I W B Y D G O S Z C Z Y Renata Szkoła-Penkowska Techniki komunikowania się z czytelnikami w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie P R A C A P O

Bardziej szczegółowo

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY?

PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? PORADNIK JAK STWORZYĆ PROJEKT BADAWCZY? KONKURS WIEDZY OBYWATELSKIEJ I EKONOMICZNEJ 2011/2012 Wstęp...2 Projekt badawczy w działaniu...2 Wybór tematu...2 Pytania badawcze...3 Analiza cudzych źródeł...5

Bardziej szczegółowo

Rozmowy z komputerami Test Turinga

Rozmowy z komputerami Test Turinga Temat 20 Rozmowy z komputerami Test Turinga Streszczenie Celem tych zajęć jest sprowokowanie dyskusji z uczniami na temat inteligencji komputerów, tych istniejących obecnie i tych, które mogą pojawić się

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą

Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą Dokument Podstawa programowa dla uczniów polskich uczących się za granicą stanowi podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski oraz wiedzy o

Bardziej szczegółowo

Struktura i problematyka kazań tryumfalnych Piotra Skargi wygłaszanych z okazji zwycięstw wojennych

Struktura i problematyka kazań tryumfalnych Piotra Skargi wygłaszanych z okazji zwycięstw wojennych A C TA U N I V E R S I TAT I S L O D Z I E N S I S FOLIA LITTERARIA POLONICA 3(21) 2013 Michał Kuran 1 (Uniwersytet Łódzki) Struktura i problematyka kazań tryumfalnych Piotra Skargi wygłaszanych z okazji

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI

KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI TOMASZ ZARYCKI KAPITAŁ SPOŁECZNY A TRZY POLSKIE DROGI DO NOWOCZESNOŚCI KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO", rok XLVIII, nr 2, 2004 s. 45-65. Pojęcie kapitału społecznego zadomowiło się na dobre w polskim dyskursie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać królem reż. Tom Hooper

Jak zostać królem reż. Tom Hooper Niniejsze materiały dydaktyczne otrzymują nauczyciele biorący udział w projekcie Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. Prawa do niniejszych materiałów posiada Narodowy Instytut Audiowizualny.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Zeszyty Instytutu PATRIOTYZM: MIĘDZY DUMĄ A ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 1 spis treści WSTĘP... 3 PATRIOTA, CZYLI KTO? Lech Wałęsa Nie ma patriotów lepszych czy gorszych... 4 Krystyna Skarżyńska Gorące emocje i

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. JERZY FICOWSKI

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka

Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Uczelnia Instytut /Pracownia/ Jan Kowalski nr albumu: XXXX Jak napisać pracę magisterską - - uwag technicznych kilka Praca /tu wstaw magisterska / napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. etc...

Bardziej szczegółowo