DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 KRAKOWSKA WYŻSZA SZKOŁA PROMOCJI ZDROWIA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Wydział Promocji Zdrowia Kierunek: FIZJOTERAPIA DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (imię i nazwisko studenta)... (nr albumu)

2 SPIS TREŚCI 1. Regulamin praktyk zawodowych Informacje ogólne regulaminu praktyk zawodowych Cel praktyk zawodowych Organizacja praktyk studenckich Obowiązki studenta Obowiązki opiekuna praktyk z ramienia placówki w której odbywają się praktyki Kryteria zaliczenia Kryteria zwolnienia z praktyk Sytuacje szczególne Dodatek Praktyka zawodowa Informacje ogólne Hospitacje praktyk Ramowy program praktyk Warunki uzyskania zaliczenia Wykaz efektów kształcenia dla poszczególnych praktyk zawodowych Praktyka kliniczna 80 godzin II semestr Praktyka w pracowni fizykoterapii 65 godzin III semestr Praktyka w pracowni kinezyterapii 65 godzin III semestr Praktyka w pracowni kinezyterapii 130 godzin IV semestr Praktyka w pracowni fizykoterapii 130 godzin IV semestr Praktyka z fizjoterapii klinicznej 80 godzin IV semestr Praktyka w pracowni fizykoterapii 65 godzin V semestr Praktyka w pracowni kinezyterapii 65 godzin V semestr Praktyka z fizjoterapii klinicznej 120 godzin V semestr Praktyka z fizjoterapii klinicznej 120 godzin V semestr Karta przebiegu praktyki w placówce

3 1.1 INFORMACJE OGÓLNE REGULAMINU PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego studentów i jej realizacja jest obowiązkowa. Wymiar praktyki dla danego kierunku studiów określa program praktyk dla poszczególnych kierunków i poziomów kształcenia. Praktyki odbywają się w Zakładach/Instytucjach spełniających kryteria do prowadzenia praktyki. Praktyki mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach. Liczba studentów w grupie powinna umożliwiać realizację programu praktyk, uwzględniać uwarunkowania merytoryczne oraz względy bezpieczeństwa. Praktyki mogą być realizowane w miejscowości będącej siedzibą Uczelni, w stałym miejscu zamieszkania studenta lub w innym miejscu, także za granicą. Czas pracy, prawa i obowiązki studenta określa ramowy program praktyk zawodowych. Student podlega przepisom regulaminowym Uczelni, jednocześnie ma obowiązek podporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, na tych samych zasadach co pracownicy. Student ma możliwość wyboru własnego miejsca praktyki w kraju i zagranicą. Sposób prowadzenia praktyki zawodowej jest kompetencją opiekuna. Student potwierdza własnoręcznym podpisem zobowiązanie postępowania zgodnie z ww. przepisami, jak i postanowieniami niniejszego regulaminu. Jest też świadom konsekwencji wynikających z ich nieprzestrzegania. Nadzór i opiekę nad całością praktyk sprawuje Pełnomocnik Rektora ds. praktyk i zajęć klinicznych, Kontrolę nad prawidłowym przebiegiem praktyk zawodowych studentów Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia sprawują: Opiekun praktyk ds. kierunku fizjoterapia, Opiekun praktyk ds. kierunku dietetyka, Opiekun praktyk ds. kierunku kosmetologia, Opiekun praktyk z ramienia wybranej przez studenta placówki. 3

4 1.2 CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH Celem praktyki zawodowej studentów - zwanej daje praktykami jest doskonalenie umiejętności praktycznych w rzeczywistych warunkach pracy. Praktyki są integralną częścią studiów na poszczególnych kierunkach studiów i są realizowane zgodnie z planem studiów i programem nauczania na danym kierunku kształcenia Podstawowe cele praktyki: a. zdobycie umiejętności praktycznego zastosowania posiadanych wiadomości teoretycznych, b. przygotowanie do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji, c. poznanie działalności instytucji i organizacji funkcjonujących w sektorze ochrony zdrowia, d. zapoznanie się z zakresem, rodzajem usług, ich jakością oraz dostępnością, e. zapoznanie się ze stosowną dokumentacją i poprawnym jej prowadzeniem oraz obowiązującymi przepisami prawnymi, f. zapoznanie się z formami, metodami właściwego wykonywania czynności na poszczególnych stanowiskach, w różnych stanach zdrowotnych, jednostkach chorobowych g. opanowanie umiejętności posługiwania się aparaturą medyczną, sprzętem itp., h. wyrobienie nawyków kulturalnej i uprzejmej obsługi pacjentów/klientów, i. zapoznanie się ze stosowanymi metodami, standardami, algorytmami postępowania medycznego Szczegółowe cele kształcenia dla poszczególnych kierunków określają ramowe programy praktyk zawodowych dotyczące każdego z kierunków. Ramowy program praktyk umieszczony jest w dzienniczku praktyk. 4

5 1.3 ORGANIZACJA PRAKTYK STUDENCKICH 1. W ramach studiów studenci odbywają praktyki w jednostkach wskazanych przez Uczelnię lub wybranych przez siebie placówkach. 2. Student składa u Pełnomocnika Rektora ds. praktyk i zajęć klinicznych dokumenty: - zaświadczenie sanitarno-epidemiologiczne, -zaświadczenie o wymaganych szczepieniach, -arkusz wyboru placówki wraz z adresem placówki w której będzie odbywał praktykę. 3. Po weryfikacji arkusza wyboru placówki przez opiekuna praktyk ds. kierunku porozumienia oraz skierowanie zostaną wysłane/przekazane do placówki w której student odbywał będzie praktykę zawodową. 1.4 OBOWIĄZKI STUDENTA Przygotowanie do praktyki Student ma obowiązek odpowiednio przygotować się do praktyki poprzez: a. zapoznanie się z informacjami dotyczącymi praktyk zamieszczonymi w regulaminie praktyk/ na stronie internetowej/na spotkaniu z opiekunem praktyk, b. wykonanie badań sanitarno-epidemiologicznych, posiadanie zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, posiadanie szczepień ochronnych zgodnie z przepisami prawnymi, c. nabycie polisy ubezpieczeniowej OC i NNW (z tytułu uczestnictwa w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz od kosztów profilaktyki i leczenia poekspozycyjnego), d. przygotowanie dokumentacji praktyk zawodowych tj: arkusz wyboru i oceny placówki dla potrzeb kształcenia praktycznego studentów, skierowanie na praktykę, dwa porozumienia, dzienniczek praktyk, zaświadczenie o odbyciu praktyk, e. odbycie w wyznaczonym terminie szkolenia BHP na terenie placówki w której będzie odbywał praktykę, f. spełnienie innych wymagań stawianych przez daną placówkę medyczną, g. zapewnienie klauzuli poufności informacji udostępnionych podczas praktyk zawodowych, 5

6 h. przestrzegania punktualności rozpoczynania i kończenia zajęć, i. nie opuszczania stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną, j. rzetelnego wykonywania powierzonych zadań przez opiekuna, k. systematycznego uzupełniania wpisów do dziennika praktyk, dostarczania dokumentacji: zawartych porozumień przed rozpoczęciem praktyk zawodowych, zaświadczenia o odbyciu praktyk, ankiety zadowolenia studenta z realizowanych praktyk Student powinien: a. znać zasady funkcjonowania poszczególnych oddziałów zakładu, b. dostosować się do wymogów organizacji pracy w zespole, c. dostosować się do dyscypliny obowiązującej w zakładzie, d. zorganizować i utrzymywać w należytym porządku swoje miejsce pracy, e. ocenić jakość wykonanej pracy, f. przestrzegać zasad BHP, przepisów p.poż. i ochrony środowiska, g. przestrzegać obowiązującego regulaminu w zakładzie pracy, instrukcji, standardów, h. algorytmów postepowania, i. rzetelnie wykonywać powierzone zadania przez opiekuna, j. reprezentowania właściwej postawy i kultury osobistej, k. zapewnić przestrzeganie praw pacjenta i poszanowania godności Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej. Student ma obowiązek do zachowania dyscypliny, przez co rozumie się: a. właściwą postawę i kulturę osobistą, b. poprawny, schludny wygląd, c. właściwy ubiór, d. punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć, e. ścisłe przestrzeganie przepisów BHP i ppoż., f. nie opuszczanie stanowiska pracy przed wyznaczoną godziną, g. dostosowanie się do ustalonego w zakładzie harmonogramu dnia, h. rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez opiekuna, i. przedstawienie w ostatnim dniu praktyki dziennika praktyk oraz zaświadczenia o odbyciu praktyk celem wpisania zaliczenia za odbytą praktykę, 6

7 j. przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz z zaliczeniem przez opiekuna praktyk Strój Student powinien zgłosić się na dane stanowisko pracy w odpowiednim stroju, przez co rozumie się: dla kierunku Fizjoterapii - strój fizjoterapeuty biały fartuch z logo uczelni i białe spodnie, dla kierunku Dietetyki oraz Kosmetologii biały fartuch z logo Uczelni, buty antypoślizgowe, na płaskim podłożu (zmienne) W czasie odbywania praktyk, studenci postrzegani są jako Goście przez pracowników danego zakładu pracy, więc swym zachowaniem, kulturą osobistą i wyglądem kształtują wizerunek Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia Nieobecność na zajęciach Nieobecność na zajęciach musi być usprawiedliwiona. Podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie okazane opiekunowi praktyk. Nieobecność nieusprawiedliwiona musi być odpracowana w terminie i czasie wskazanym przez opiekuna Nie zaliczenie praktyki zawodowej Nie zaliczenie praktyki zawodowej następuje w przypadku: a. niestawienia się studenta w ustalonym czasie i miejscu w celu odbycia praktyki, b. nieusprawiedliwionej nieobecności, c. nie odpracowania opuszczonych zajęć, d. samowolnej zamiany miejsca odbywania praktyki, e. braku wymaganej dokumentacji praktyki, f. złamania dyscypliny, g. niepodporządkowania się przepisom organizacyjno-porządkowym zakładu pracy, h. nie uzyskanie zaliczenia do Dziennika Praktyk oraz na zaświadczeniu z przebiegu praktyki zawodowej, i. niedostarczenie do opiekuna dzienniczka praktyk. 7

8 1.5 OBOWIĄZKI OPIEKUNA PRAKTYK Z RAMIENIA PLACÓWKI W KTÓREJ ODBYWAJĄ SIĘ PRAKTYKI Opiekun ma obowiązek: a. zapoznać studentów z obowiązującym w zakładzie regulaminem, b. zapoznać studentów z przepisami bhp i p.poż., c. przeszkolić w zakresie obsługi urządzeń znajdujących się w zakładzie, d. skierować studentów na odpowiednie stanowiska pracy, e. przydzielić studentom zadania wynikające z programu praktyk, a. zabezpieczyć bieżącą opiekę wychowawczą, zawodową i medyczną, b. przygotować zaplecze socjalne w postaci: pomieszczeń do przebierania, mycia, przechowywania odzieży i spożywania posiłków, c. kontrolować dzienniki praktyk i uzupełniać je o uwagi, opinie i spostrzeżenia, d. zapoznać studentów z kryteriami oceniania i sankcjami wynikającymi z nie wywiązywania się z obowiązków i łamania postanowień regulaminu praktyk, e. zwolnić studenta z praktyki w sytuacjach losowych (problemowych), gdy o takie zwolnienie wystąpi Pełnomocnik Rektora ds.. praktyk zawodowych, f. utrzymywać stały kontakt z osobą odpowiedzialną za praktyki z ramienia Uczelni, g. dokonać wpisu do dzienniczka praktyk zawodowych i zaświadczenia o odbyciu praktyk, zwrócić studentowi dzienniczek praktyk zawodowych oraz zaświadczenie o odbyciu praktyk wraz z zaliczeniem. 1.6 KRYTERIA ZALICZENIA Do wystawienia zaliczenia z praktyki uwzględnia się następujące elementy: a. student odbył praktykę w wymiarze określonym ramowym programem praktyk zawodowych, b. student uzyskał adnotację o przebiegu praktyki zawodowej w dzienniczku praktyk w oparciu o efekty kształcenia. Zaliczenia praktyki zawodowej dokonuje Opiekun Praktyki z ramienia zakładu w którym odbywają się praktyki jak i Opiekun Praktyk ds. kierunku z ramienia Uczelni, zgodnie z przyjętymi i przedstawionymi studentom kryteriami oceniania. Zaliczenie musi być potwierdzone pieczęcią zakładu oraz 8

9 podpisem i pieczęcią opiekuna praktyk z ramienia Zakładu w którym praktyka była odbywana zarówno w dzienniczku praktyk jak i na zaświadczeniu o odbyciu praktyk. c. Zaliczenia końcowego dokonuje Opiekun Praktyki ds. kierunku z ramienia Uczelni w oparciu o weryfikację dzienniczka praktyk oraz indywidualna rozmowę ze studentem. 1.7 KRYTERIA ZWOLNIENIA Z PRAKTYK 1. Zwolnienie w całości lub w części z obowiązku odbywania praktyki zawodowej może nastąpić na udokumentowany wniosek studenta. 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 1, wraz z dokumentami potwierdzającymi zdobyte umiejętności praktyczne należy złożyć do Pełnomocnika Rektora ds. praktyk nie dalej niż do końca semestru w którym dana praktyka powinna być odbyta zgodnie z ramowym programem praktyk na danym kierunku. Decyzję w sprawie zwolnienia studenta z obowiązku odbywania praktyki podejmuje Pełnomocnik Rektora ds. praktyk. 3. Zwolnienie z całości praktyk, może nastąpić w przypadku wykonywania aktualnie z zawodu, którego zakres czynności jest zgodny z ramowym programem praktyk prowadzonych kierunków studiów. Dotyczy to zatrudnienia maksymalnie 5 lat wstecz. 4. Zwolnienie całościowe lub częściowe, może nastąpić w sytuacji odbytej w przeszłości praktyki w warunkach odpowiadających założeniom programowym praktyk przewidzianych dla danego kierunku studiów. Student przedkłada Pełnomocnikowi Rektora ds. praktyk prośbę wraz ze stosowną dokumentacją gdzie student odbył określoną praktykę. Pełnomocnik Rektora ds. praktyk i zajęć klinicznych w porozumieniu z Opiekunem praktyk ds. kierunku wydaje decyzję o zaliczeniu całości lub części praktyk. Dotyczy to praktyk 5 lat wstecz. 3. Dokument musi potwierdzać umiejętności praktyczne zdobyte w ramach: a) wykonywanego stosunku pracy, b) wolontariatu, c) udziału w stażu, d) innego zdobytego doświadczenia zawodowego. 4. Umiejętności, o których mowa w pkt 3, muszą odpowiadać umiejętnościom przewidzianym w programie praktyki na danym kierunku studiów. 9

10 1.8 SYTUACJE SZCZEGÓLNE Ciąża W przypadku niewidocznej ciąży student odbywa praktykę zawodową wyłącznie na własną odpowiedzialność i wyłącznie za zgodą zakładu pracy. W przypadku ciąży widocznej - praktyka zawodowa jest przesunięta na inny termin na podstawie przedstawionego zaświadczenia lekarskiego Sytuacje szczególne Na prośbę studenta za zgodą Pełnomocnika Rektora ds. praktyk zawodowych może odbyć praktykę w innym terminie, jeśli wymaga tego sytuacja osobista. 1.9 DODATEK Student może zorganizować praktykę zawodową w dogodnej dla siebie lokalizacji po uzyskaniu zgody i przekazaniu przez Pełnomocnika Rektora ds. praktyk porozumienia pomiędzy uczelnią a danym zakładem pracy. Rektora ds. praktyk porozumienia pomiędzy uczelnią a danym zakładem pracy. 1. Zapoznałem/-am się z Regulaminem Praktyk Zawodowych Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia siedzibą w Krakowie. 2. Zobowiązany/-a jestem do archiwizowania materiałów dotyczących praktyk po ich zaliczeniu, do końca trwania studiów i udostępnienia na życzenie Dziekanatu i Opiekuna Praktyk. 3. Na czas trwania praktyki posiadam aktualne ubezpieczenie OC i NW.... (podpis studenta) 10

11 2. Praktyka zawodowa 2.1. Informacje ogólne Student odbywa praktyki w wybranym przez siebie miejscu w kraju lub za granicą. Sposób prowadzenia praktyki jest uzależniony od opiekuna praktyki zgodnie z ramowym programem praktyki KWSPZ. Student powinien posiadać ubezpieczenie (OC, NNW) i książeczkę zdrowia dla celów sanitarnoepidemiologicznych z aktualnymi badaniami lekarskimi. Dziennik Praktyk Zawodowych jest przewidziany na cały okres studiów licencjackich. Zakres karty tygodniowej przewiduje 5 dni minimum po 8 godzin dziennie. Ubiór obowiązujący na praktyce wg wskazań placówki. Praktyki są zaliczane na podstawie pieczątki i podpisu opiekuna praktyk na kartach tygodniowych. Zaliczenie praktyk do indeksu (str. 82) wpisuje Pełnomocnik Rektora ds. Praktyk Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia po przedłożeniu przez studenta dziennika praktyk z zaliczoną praktyką, wypełnionym i podbitym zaświadczeniem Hospitacje praktyk W czasie odbywania praktyk przez studentów KWSPZ, Uczelnia zastrzega sobie prawo do hospitacji praktyk przez osobę do tego upoważnioną. W dniu hospitacji student powinien być obecny na praktyce lub opiekun powinien znać przyczynę nieobecności praktykanta. Student powinien posiadać aktualny i uzupełniany na bieżąco dziennik praktyk Ramowy program praktyk Studenci studiów I stopnia na kierunku FIZJOTERAPIA odbywają obowiązkową praktykę programową w wybranych przez siebie Oddziałach Klinicznych Szpitali lub innych Placówkach Rehabilitacyjnych z zakresu: 1. Praktyka kliniczna 80 godzin; 2. Praktyka w pracowni fizykoterapii 260 godzin; 3. Praktyka w pracowni kinezyterapii 260 godzin; 4. Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej 320 godzin. Skierowania na praktyki wydawane są przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Krakowskiej Wyższej Szkoły Promocji Zdrowia. 11

12 Praktyka zawodowa powinna odbywać się głównie na stanowiskach, na których w przyszłości będzie pracował dyplomowany Fizjoterapeuta. Praktyka uzupełnia program nauczania przez stworzenie możliwości poznania rzeczywistych zastosowań fizjoterapeutycznych. Praktyka ma za zadanie przygotować studenta do samodzielnej pracy i podejmowania decyzji w tym zawodzie oraz świadczenia wysokiej jakości usług w tym zakresie. Przed przystąpieniem do zajęć praktykant powinien zostać przeszkolony w zakresie obowiązujących przepisów oraz zasad BHP, PPOŻ i SANEPID-u przez osobę odpowiedzialną na terenie placówki. Kierownik placówki, oddziału lub wyznaczony przez niego opiekun ustala szczegółowy zakres obowiązków i harmonogram praktyki na podstawie ramowego programu praktyk KWSPZ oraz sprawuje kontrolę nad pracą studenta. Kierownik placówki, oddziału wyznacza opiekuna praktyki o odpowiednim przygotowaniu zawodowym. 1 GODZINA DYDAKTYCZNA = 45 MINUT 2.4. Warunki uzyskania zaliczenia Praktyki podlegają obowiązkowemu zaliczeniu. Podstawą uzyskania zaliczenia jest wywiązanie się przez studenta z zadań powierzonych przez opiekuna z zakładu pracy, prowadzenie dziennych zapisów w dzienniku praktyk potwierdzanych podpisem i pieczątką na kartach tygodniowych raz w tygodniu przez opiekuna. 12

13 3. Wykaz efektów kształcenia dla poszczególnych praktyk zawodowych 3.1. Praktyka kliniczna 80 godzin II semestr Praktyka ma na celu zapoznanie studentów kierunku fizjoterapii z organizacją i przepisami dotyczącymi działalności fizjoterapeutów w warunkach szpitalnych. Praktykant w szczególności zapoznaje się z następującymi zagadnieniami: organizacją i strukturą szpitala (centrum,itp.); funkcjonowaniem działu fizjoterapii i warunkami pracy fizjoterapeuty; prowadzoną dokumentacją usprawniania leczniczego ; przepisami wewnętrznymi szpitala i bezpieczeństwem i higieną pracy. Praktykant zdobywa informacje i umiejętności poprzez asystowanie w pracy dyplomowanego fizjoterapeuty. Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Liczba opuszczonych godzin (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione):... Zaliczenie/brak zaliczenia:... Uwagi dotyczące praktyki zawodowej: Data Pieczęć i podpis Opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej (praktyki zatwierdził) Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych (praktyki zatwierdził) 13

14 UWAGA! Warunkiem wystawienia zaliczenia końcowego z praktyki, jest uzyskanie zaliczenia z każdego efektu kształcenia z zakresu umiejętności oraz z zakresie kompetencji społecznych. Symbol Ocena efektów kształcenia dla praktyki klinicznej. UMIEJĘTNOŚCI F1 _U03 Potrafi porozumiewać się z fizjoterapeutami stosując język specjalistyczny z zakresu medycyny. Potrafi także w sposób zrozumiały prowadzić rozmowę z osobami nie związanymi z medycyną (pacjentami) nt. zjawisk fizjoterapeutycznych. F1_U08 Potrafi analizować wyniki badań laboratoryjnych, czytać dokumentację medyczną, analizować dane statystyczne dotyczące badań naukowych w zakresie medycyny i profilaktyki prozdrowotnej; wyciągać wnioski praktyczne i wdrażać je w program rehabilitacyjny. F1_U09 Potrafi dokumentować wyniki badania klinicznego pacjenta, efekty osiągnięte w procesie rehabilitacji. Zna standardowe karty badań stosowane w instytucjach medycznych. Symbol Ocena efektów kształcenia dla praktyki klinicznej. KOMPETENCJE SPOŁECZNE F1_K07 Przestrzega zasady bezpiecznej pracy z pacjentem poprzez odpowiednią organizację miejsca pracy jak i własnych zachowań. Opinia opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej: ZALICZENIE KOŃCOWE Z PRAKTYKI (podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej) 14

15 3.2. Praktyka w pracowni fizykoterapii 65 godzin III semestr Celem praktyki z zakresu fizykoterapii jest zdobycie umiejętności obsługi urządzeń i aparatów fizykoterapeutycznych oraz programowanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem: ciepła i zimna (termo lecznictwo), światłolecznictwo w tym laseroterapia, elektrolecznictwo, pole magnetyczne, ultradźwięki, wodolecznictwo, aerozoloterapia, balneologia. Zapoznanie się z oceną efektów terapii po zabiegach fizykoterapeutycznych. Masaż leczniczy okres nie dłuższy niż 1/3 całej praktyki w pracowni fizykoterapii. Praktyka w zakresie masażu leczniczego obejmuje: umiejętności wykonania masażu klasycznego i jego odmian (stawowego i izometrycznego) z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do jego wykorzystania; zapoznanie się ze środkami ułatwiającymi i wspomagającymi masaż. Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Liczba opuszczonych godzin (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione):... Zaliczenie/brak zaliczenia:... Uwagi dotyczące praktyki zawodowej: Data Pieczęć i podpis Opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej (praktyki zatwierdził) Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych (praktyki zatwierdził) 15

16 UWAGA! Warunkiem wystawienia zaliczenia końcowego z praktyki, jest uzyskanie zaliczenia z każdego efektu kształcenia z zakresu umiejętności oraz z zakresie kompetencji społecznych. Symbol F1_U02 F1 _U03 F1_U16 Ocena efektów kształcenia dla praktyki w pracowni fizykoterapii. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi obsługiwać i wykorzystywać najnowsze urządzenia i sprzęt fizjoterapeutyczny oraz pomiarowodiagnostyczny do celów kontrolnych i oceny efektów zdrowotnych pacjenta. Potrafi porozumiewać się z fizjoterapeutami stosując język specjalistyczny z zakresu medycyny. Potrafi także w sposób zrozumiały prowadzić rozmowę z osobami nie związanymi z medycyną (pacjentami) nt. zjawisk fizjoterapeutycznych. Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii z elementami terapii manualnej oraz masażu leczniczego. Symbol F1_K04 F1_K05 Ocena efektów kształcenia dla praktyki w pracowni fizykoterapii. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Potrafi współpracować w zakresie zespołu rehabilitacji medycznej przyjmując w niej odpowiednie dla jego poziomu wykształcenia role. Potrafi zorganizować pracę zawodową określając dla siebie i innych priorytety służące realizacji określonego zadani. Opinia opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej: ZALICZENIE KOŃCOWE Z PRAKTYKI (podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej) 16

17 3.3. Praktyka w pracowni kinezyterapii 65 godzin III semestr Celem praktyki jest ukazanie zadań i środków kinezyterapii w procesie rehabilitacji schorzeń narządów ruchu i narządów wewnętrznych. Praktykant zapoznaje się ze sposobami wykonywania ćwiczeń (biernych, czynno-biernych, czynnych i specjalnych) oraz metod kinezyterapeutycznych. Bierze udział (współuczestniczy) w prowadzeniu ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych. Zapoznaje się z testami czynnościowymi w celu oceny postępów rehabilitacji pacjentów. Pisze konspekty dla wybranych jednostek ćwiczeniowych (treningowych), uczy się doboru obciążeń w treningu leczniczym. Zapoznaje się z programowaniem kinezyterapii dla różnych dysfunkcji. Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Liczba opuszczonych godzin (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione):... Zaliczenie/brak zaliczenia:... Uwagi dotyczące praktyki zawodowej: Data Pieczęć i podpis Opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej (praktyki zatwierdził) Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych (praktyki zatwierdził) UWAGA! Warunkiem wystawienia zaliczenia końcowego z praktyki, jest uzyskanie zaliczenia z każdego efektu kształcenia z zakresu umiejętności oraz z zakresie kompetencji społecznych. 17

18 Ocena efektów kształcenia dla praktyki w pracowni Symbol fizykoterapii. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi obsługiwać i wykorzystywać najnowsze urządzenia i sprzęt fizjoterapeutyczny oraz pomiarowo-diagnostyczny F1_U02 do celów kontrolnych i oceny efektów zdrowotnych pacjenta. Potrafi porozumiewać się z fizjoterapeutami stosując język specjalistyczny z zakresu medycyny. Potrafi także w F1 _U03 sposób zrozumiały prowadzić rozmowę z osobami nie związanymi z medycyną (pacjentami) nt. zjawisk fizjoterapeutycznych. Potrafi przeprowadzić diagnostykę kliniczną i dostosować F1 _U04 techniki fizjoterapeutyczne do stanu zdrowotnego pacjenta. Potrafi z zakresu kinezyterapii zaprezentować zadawane pacjentom ćwiczenia według ogólnie przyjętej F1_U11 nomenklatury metodologii ćwiczeń fizycznych. Prezentuje własną osobą promocje zdrowia. Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu fizykoterapii, F1_U16 hydroterapii, kinezyterapii z elementami terapii manualnej oraz masażu leczniczego. Wykorzystuje różne formy aktywności w nauczaniu F1_U17 ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych. Ocena efektów kształcenia dla praktyki w pracowni Symbol fizykoterapii. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Potrafi współpracować w zakresie zespołu rehabilitacji F1_K04 medycznej przyjmując w niej odpowiednie dla jego poziomu wykształcenia role. Potrafi zorganizować pracę zawodową określając dla F1_K05 siebie i innych priorytety służące realizacji określonego zadani. Opinia opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej: ZALICZENIE KOŃCOWE Z PRAKTYKI (podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej) 18

19 3.4. Praktyka w pracowni kinezyterapii 130 godzin IV semestr Celem praktyki jest ukazanie zadań i środków kinezyterapii w procesie rehabilitacji schorzeń narządów ruchu i narządów wewnętrznych. Praktykant zapoznaje się ze sposobami wykonywania ćwiczeń (biernych, czynno-biernych, czynnych i specjalnych) oraz metod kinezyterapeutycznych. Bierze udział (współuczestniczy) w prowadzeniu ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych. Zapoznaje się z testami czynnościowymi w celu oceny postępów rehabilitacji pacjentów. Pisze konspekty dla wybranych jednostek ćwiczeniowych (treningowych), uczy się doboru obciążeń w treningu leczniczym. Zapoznaje się z programowaniem kinezyterapii dla różnych dysfunkcji. Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Liczba opuszczonych godzin (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione):... Zaliczenie/brak zaliczenia:... Uwagi dotyczące praktyki zawodowej: Data Pieczęć i podpis Opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej (praktyki zatwierdził) Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych (praktyki zatwierdził) UWAGA! Warunkiem wystawienia zaliczenia końcowego z praktyki, jest uzyskanie zaliczenia z każdego efektu kształcenia z zakresu umiejętności oraz z zakresie kompetencji społecznych. 19

20 Ocena efektów kształcenia dla praktyki w pracowni Symbol fizykoterapii. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi obsługiwać i wykorzystywać najnowsze urządzenia i sprzęt fizjoterapeutyczny oraz pomiarowo-diagnostyczny F1_U02 do celów kontrolnych i oceny efektów zdrowotnych pacjenta. Potrafi porozumiewać się z fizjoterapeutami stosując język specjalistyczny z zakresu medycyny. Potrafi także w F1 _U03 sposób zrozumiały prowadzić rozmowę z osobami nie związanymi z medycyną (pacjentami) nt. zjawisk fizjoterapeutycznych. Potrafi przeprowadzić diagnostykę kliniczną i dostosować F1 _U04 techniki fizjoterapeutyczne do stanu zdrowotnego pacjenta. Potrafi z zakresu kinezyterapii zaprezentować zadawane pacjentom ćwiczenia według ogólnie przyjętej F1_U11 nomenklatury metodologii ćwiczeń fizycznych. Prezentuje własną osobą promocje zdrowia. Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu fizykoterapii, F1_U16 hydroterapii, kinezyterapii z elementami terapii manualnej oraz masażu leczniczego. Wykorzystuje różne formy aktywności w nauczaniu F1_U17 ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych. Ocena efektów kształcenia dla praktyki w pracowni Symbol fizykoterapii. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Potrafi współpracować w zakresie zespołu rehabilitacji F1_K04 medycznej przyjmując w niej odpowiednie dla jego poziomu wykształcenia role. Potrafi zorganizować pracę zawodową określając dla F1_K05 siebie i innych priorytety służące realizacji określonego zadani. Opinia opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej: ZALICZENIE KOŃCOWE Z PRAKTYKI (podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej) 20

21 3.5. Praktyka w pracowni fizykoterapii 130 godzin IV semestr Celem praktyki z zakresu fizykoterapii jest zdobycie umiejętności obsługi urządzeń i aparatów fizykoterapeutycznych oraz programowanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem: ciepła i zimna (termo lecznictwo), światłolecznictwo w tym laseroterapia, elektrolecznictwo, pole magnetyczne, ultradźwięki, wodolecznictwo, aerozoloterapia, balneologia. Zapoznanie się z oceną efektów terapii po zabiegach fizykoterapeutycznych. Masaż leczniczy okres nie dłuższy niż 1/3 całej praktyki w pracowni fizykoterapii. Praktyka w zakresie masażu leczniczego obejmuje: umiejętności wykonania masażu klasycznego i jego odmian (stawowego i izometrycznego) z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do jego wykorzystania; zapoznanie się ze środkami ułatwiającymi i wspomagającymi masaż. Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Liczba opuszczonych godzin (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione):... Zaliczenie/brak zaliczenia:... Uwagi dotyczące praktyki zawodowej: Data Pieczęć i podpis Opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej (praktyki zatwierdził) Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych (praktyki zatwierdził) 21

22 UWAGA! Warunkiem wystawienia zaliczenia końcowego z praktyki, jest uzyskanie zaliczenia z każdego efektu kształcenia z zakresu umiejętności oraz z zakresie kompetencji społecznych. Symbol F1_U02 F1 _U03 F1_U16 Ocena efektów kształcenia dla praktyki w pracowni fizykoterapii. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi obsługiwać i wykorzystywać najnowsze urządzenia i sprzęt fizjoterapeutyczny oraz pomiarowodiagnostyczny do celów kontrolnych i oceny efektów zdrowotnych pacjenta. Potrafi porozumiewać się z fizjoterapeutami stosując język specjalistyczny z zakresu medycyny. Potrafi także w sposób zrozumiały prowadzić rozmowę z osobami nie związanymi z medycyną (pacjentami) nt. zjawisk fizjoterapeutycznych. Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii z elementami terapii manualnej oraz masażu leczniczego. Symbol F1_K04 F1_K05 Ocena efektów kształcenia dla praktyki w pracowni fizykoterapii. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Potrafi współpracować w zakresie zespołu rehabilitacji medycznej przyjmując w niej odpowiednie dla jego poziomu wykształcenia role. Potrafi zorganizować pracę zawodową określając dla siebie i innych priorytety służące realizacji określonego zadani. Opinia opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej: ZALICZENIE KOŃCOWE Z PRAKTYKI (podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej) 22

23 3.6 Praktyka fizjoterapii klinicznej 80 godzin IV semestr Praktyka zawodowa w zakresie fizjoterapii klinicznej ma na celu zapoznanie się ze środkami i metodami fizjoterapii w poszczególnych jednostkach chorobowych narządu ruchu (ortopedia, traumatologia, chirurgia twarda, reumatologia, neurologia) i narządów wewnętrznych (kardiologia, pulmonologia, ginekologia i położnictwo, chirurgia miękka, geriatria, psychiatria, onkologia). Praktykant zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej (rtg, ekg itp.,) i diagnostyki funkcjonalnej dla celów rozpoznania (diagnozy) i prognozowania usprawniania leczniczego; uczy się programowania zabiegów fizjoterapeutycznych z uwzględnieniem dawek (serii) i ordynacji dla różnych schorzeń, pisze konspekty w zakresie fizjoterapii klinicznej; asystuje dyplomowanemu fizjoterapeucie w jego pracy z pacjentem i wykonuje (pod jego nadzorem) zlecone mu przez niego zabiegi w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu; zapoznaje się z zasadami pracy w ramach zespołu rehabilitacyjnego (lekarzem ordynatorem, psychologiem, pielęgniarką, logopedą itp.); zdobywa umiejętności czytania rozpoznań i zaleceń lekarskich. Ponadto w zakres praktyki fizjoterapii klinicznej praktykant zapoznaje się z możliwością wykorzystania zaopatrzenia ortopedycznego i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb fizjoterapii. Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Liczba opuszczonych godzin (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione):... Zaliczenie/brak zaliczenia:... Uwagi dotyczące praktyki zawodowej:... Data Pieczęć i podpis Opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej (praktyki zatwierdził) Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych (praktyki zatwierdził) 23

24 UWAGA! Warunkiem wystawienia zaliczenia końcowego z praktyki, jest uzyskanie zaliczenia z każdego efektu kształcenia z zakresu umiejętności oraz z zakresie kompetencji społecznych. Ocena efektów kształcenia dla praktyki fizjoterapii Symbol klinicznej. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi przeprowadzić diagnostykę kliniczną i dostosować F1 _U04 techniki fizjoterapeutyczne do stanu zdrowotnego pacjenta. Potrafi postawić diagnozę w oparciu o badanie kliniczne i dostępne badania obrazowe, na ich postawie F1_ U05 skonstruować program rehabilitacyjny, dobierając adekwatne metody fizjoterapeutyczne. Potrafi prawidłowo ocenić efekty długo i krótko terminowe. Potrafi dokumentować wyniki badania klinicznego pacjenta, efekty osiągnięte w procesie rehabilitacji. Zna F1_U09 standardowe karty badań stosowane w instytucjach medycznych. Udziela instruktażu i porady w zakresie postępowania lub F1_U15 trybu życia w stanach choroby, dysfunkcji lub przewlekłej niepełnosprawności. Stosuje przedmioty ortopedyczne oraz instruuje i uczy F1_U18 pacjentów korzystania z tych przedmiotów. Ocena efektów kształcenia dla praktyki fizjoterapii Symbol klinicznej. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Jest świadomy swoich możliwości i umiejętności F1_K02 zawodowych, wie kiedy zwrócić się o poradę do osób bardziej doświadczonych. Potrafi współpracować w zakresie zespołu rehabilitacji F1_K04 medycznej przyjmując w niej odpowiednie dla jego poziomu wykształcenia role. Potrafi zorganizować pracę zawodową określając dla F1_K05 siebie i innych priorytety służące realizacji określonego zadani. Potrafi rozwiązać najczęściej występujące problemy F1_K06 pacjenta w zawodzie fizjoterapeuty. Opinia opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej: ZALICZENIE KOŃCOWE Z PRAKTYKI (podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej) 24

25 3.7. Praktyka w pracowni fizykoterapii 65 godzin V semestr Celem praktyki z zakresu fizykoterapii jest zdobycie umiejętności obsługi urządzeń i aparatów fizykoterapeutycznych oraz programowanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem: ciepła i zimna (termo lecznictwo), światłolecznictwo w tym laseroterapia, elektrolecznictwo, pole magnetyczne, ultradźwięki, wodolecznictwo, aerozoloterapia, balneologia. Zapoznanie się z oceną efektów terapii po zabiegach fizykoterapeutycznych. Masaż leczniczy okres nie dłuższy niż 1/3 całej praktyki w pracowni fizykoterapii. Praktyka w zakresie masażu leczniczego obejmuje: umiejętności wykonania masażu klasycznego i jego odmian (stawowego i izometrycznego) z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do jego wykorzystania; zapoznanie się ze środkami ułatwiającymi i wspomagającymi masaż. Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Liczba opuszczonych godzin (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione):... Zaliczenie/brak zaliczenia:... Uwagi dotyczące praktyki zawodowej: Data Pieczęć i podpis Opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej (praktyki zatwierdził) Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych (praktyki zatwierdził) 25

26 UWAGA! Warunkiem wystawienia zaliczenia końcowego z praktyki, jest uzyskanie zaliczenia z każdego efektu kształcenia z zakresu umiejętności oraz z zakresie kompetencji społecznych. Symbol F1_U02 F1 _U03 F1_U16 Ocena efektów kształcenia dla praktyki w pracowni fizykoterapii. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi obsługiwać i wykorzystywać najnowsze urządzenia i sprzęt fizjoterapeutyczny oraz pomiarowodiagnostyczny do celów kontrolnych i oceny efektów zdrowotnych pacjenta. Potrafi porozumiewać się z fizjoterapeutami stosując język specjalistyczny z zakresu medycyny. Potrafi także w sposób zrozumiały prowadzić rozmowę z osobami nie związanymi z medycyną (pacjentami) nt. zjawisk fizjoterapeutycznych. Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu fizykoterapii, hydroterapii, kinezyterapii z elementami terapii manualnej oraz masażu leczniczego. Symbol F1_K04 F1_K05 Ocena efektów kształcenia dla praktyki w pracowni fizykoterapii. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Potrafi współpracować w zakresie zespołu rehabilitacji medycznej przyjmując w niej odpowiednie dla jego poziomu wykształcenia role. Potrafi zorganizować pracę zawodową określając dla siebie i innych priorytety służące realizacji określonego zadani. Opinia opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej: ZALICZENIE KOŃCOWE Z PRAKTYKI (podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej) 26

27 3.8. Praktyka w pracowni kinezyterapii 65 godzin V semestr Celem praktyki jest ukazanie zadań i środków kinezyterapii w procesie rehabilitacji schorzeń narządów ruchu i narządów wewnętrznych. Praktykant zapoznaje się ze sposobami wykonywania ćwiczeń (biernych, czynno-biernych, czynnych i specjalnych) oraz metod kinezyterapeutycznych. Bierze udział (współuczestniczy) w prowadzeniu ćwiczeń indywidualnych i zbiorowych. Zapoznaje się z testami czynnościowymi w celu oceny postępów rehabilitacji pacjentów. Pisze konspekty dla wybranych jednostek ćwiczeniowych (treningowych), uczy się doboru obciążeń w treningu leczniczym. Zapoznaje się z programowaniem kinezyterapii dla różnych dysfunkcji. Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Liczba opuszczonych godzin (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione):... Zaliczenie/brak zaliczenia:... Uwagi dotyczące praktyki zawodowej: Data Pieczęć i podpis Opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej (praktyki zatwierdził) Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych (praktyki zatwierdził) UWAGA! Warunkiem wystawienia zaliczenia końcowego z praktyki, jest uzyskanie zaliczenia z każdego efektu kształcenia z zakresu umiejętności oraz z zakresie kompetencji społecznych. 27

28 Ocena efektów kształcenia dla praktyki w pracowni Symbol fizykoterapii. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi obsługiwać i wykorzystywać najnowsze urządzenia i sprzęt fizjoterapeutyczny oraz pomiarowo-diagnostyczny F1_U02 do celów kontrolnych i oceny efektów zdrowotnych pacjenta. Potrafi porozumiewać się z fizjoterapeutami stosując język specjalistyczny z zakresu medycyny. Potrafi także w F1 _U03 sposób zrozumiały prowadzić rozmowę z osobami nie związanymi z medycyną (pacjentami) nt. zjawisk fizjoterapeutycznych. Potrafi przeprowadzić diagnostykę kliniczną i dostosować F1 _U04 techniki fizjoterapeutyczne do stanu zdrowotnego pacjenta. Potrafi z zakresu kinezyterapii zaprezentować zadawane pacjentom ćwiczenia według ogólnie przyjętej F1_U11 nomenklatury metodologii ćwiczeń fizycznych. Prezentuje własną osobą promocje zdrowia. Samodzielnie wykonuje zabiegi z zakresu fizykoterapii, F1_U16 hydroterapii, kinezyterapii z elementami terapii manualnej oraz masażu leczniczego. Wykorzystuje różne formy aktywności w nauczaniu F1_U17 ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych. Ocena efektów kształcenia dla praktyki w pracowni Symbol fizykoterapii. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Potrafi współpracować w zakresie zespołu rehabilitacji F1_K04 medycznej przyjmując w niej odpowiednie dla jego poziomu wykształcenia role. Potrafi zorganizować pracę zawodową określając dla F1_K05 siebie i innych priorytety służące realizacji określonego zadani. Opinia opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej: ZALICZENIE KOŃCOWE Z PRAKTYKI (podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej) 28

29 3.9. Praktyka fizjoterapii klinicznej 120 godzin V semestr Praktyka zawodowa w zakresie fizjoterapii klinicznej ma na celu zapoznanie się ze środkami i metodami fizjoterapii w poszczególnych jednostkach chorobowych narządu ruchu (ortopedia, traumatologia, chirurgia twarda, reumatologia, neurologia) i narządów wewnętrznych (kardiologia, pulmonologia, ginekologia i położnictwo, chirurgia miękka, geriatria, psychiatria, onkologia). Praktykant zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej (rtg, ekg itp.,) i diagnostyki funkcjonalnej dla celów rozpoznania (diagnozy) i prognozowania usprawniania leczniczego; uczy się programowania zabiegów fizjoterapeutycznych z uwzględnieniem dawek (serii) i ordynacji dla różnych schorzeń, pisze konspekty w zakresie fizjoterapii klinicznej; asystuje dyplomowanemu fizjoterapeucie w jego pracy z pacjentem i wykonuje (pod jego nadzorem) zlecone mu przez niego zabiegi w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu; zapoznaje się z zasadami pracy w ramach zespołu rehabilitacyjnego (lekarzem ordynatorem, psychologiem, pielęgniarką, logopedą itp.); zdobywa umiejętności czytania rozpoznań i zaleceń lekarskich. Ponadto w zakres praktyki fizjoterapii klinicznej praktykant zapoznaje się z możliwością wykorzystania zaopatrzenia ortopedycznego i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb fizjoterapii. Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Liczba opuszczonych godzin (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione):... Zaliczenie/brak zaliczenia:... Uwagi dotyczące praktyki zawodowej:... Data Pieczęć i podpis Opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej (praktyki zatwierdził) Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych (praktyki zatwierdził) 29

30 UWAGA! Warunkiem wystawienia zaliczenia końcowego z praktyki, jest uzyskanie zaliczenia z każdego efektu kształcenia z zakresu umiejętności oraz z zakresie kompetencji społecznych. Ocena efektów kształcenia dla praktyki fizjoterapii Symbol klinicznej. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi przeprowadzić diagnostykę kliniczną i dostosować F1 _U04 techniki fizjoterapeutyczne do stanu zdrowotnego pacjenta. Potrafi postawić diagnozę w oparciu o badanie kliniczne i dostępne badania obrazowe, na ich postawie F1_ U05 skonstruować program rehabilitacyjny, dobierając adekwatne metody fizjoterapeutyczne. Potrafi prawidłowo ocenić efekty długo i krótko terminowe. Potrafi dokumentować wyniki badania klinicznego pacjenta, efekty osiągnięte w procesie rehabilitacji. Zna F1_U09 standardowe karty badań stosowane w instytucjach medycznych. Udziela instruktażu i porady w zakresie postępowania lub F1_U15 trybu życia w stanach choroby, dysfunkcji lub przewlekłej niepełnosprawności. Stosuje przedmioty ortopedyczne oraz instruuje i uczy F1_U18 pacjentów korzystania z tych przedmiotów. Ocena efektów kształcenia dla praktyki fizjoterapii Symbol klinicznej. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Jest świadomy swoich możliwości i umiejętności F1_K02 zawodowych, wie kiedy zwrócić się o poradę do osób bardziej doświadczonych. Potrafi współpracować w zakresie zespołu rehabilitacji F1_K04 medycznej przyjmując w niej odpowiednie dla jego poziomu wykształcenia role. Potrafi zorganizować pracę zawodową określając dla F1_K05 siebie i innych priorytety służące realizacji określonego zadani. Potrafi rozwiązać najczęściej występujące problemy F1_K06 pacjenta w zawodzie fizjoterapeuty. Opinia opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej: ZALICZENIE KOŃCOWE Z PRAKTYKI (podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej) 30

31 3.9. Praktyka fizjoterapii klinicznej 120 godzin VI semestr Praktyka zawodowa w zakresie fizjoterapii klinicznej ma na celu zapoznanie się ze środkami i metodami fizjoterapii w poszczególnych jednostkach chorobowych narządu ruchu (ortopedia, traumatologia, chirurgia twarda, reumatologia, neurologia) i narządów wewnętrznych (kardiologia, pulmonologia, ginekologia i położnictwo, chirurgia miękka, geriatria, psychiatria, onkologia). Praktykant zdobywa wiadomości i umiejętności w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej (rtg, ekg itp.,) i diagnostyki funkcjonalnej dla celów rozpoznania (diagnozy) i prognozowania usprawniania leczniczego; uczy się programowania zabiegów fizjoterapeutycznych z uwzględnieniem dawek (serii) i ordynacji dla różnych schorzeń, pisze konspekty w zakresie fizjoterapii klinicznej; asystuje dyplomowanemu fizjoterapeucie w jego pracy z pacjentem i wykonuje (pod jego nadzorem) zlecone mu przez niego zabiegi w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i masażu; zapoznaje się z zasadami pracy w ramach zespołu rehabilitacyjnego (lekarzem ordynatorem, psychologiem, pielęgniarką, logopedą itp.); zdobywa umiejętności czytania rozpoznań i zaleceń lekarskich. Ponadto w zakres praktyki fizjoterapii klinicznej praktykant zapoznaje się z możliwością wykorzystania zaopatrzenia ortopedycznego i sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb fizjoterapii. Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Liczba opuszczonych godzin (usprawiedliwione/nieusprawiedliwione):... Zaliczenie/brak zaliczenia:... Uwagi dotyczące praktyki zawodowej:... Data Pieczęć i podpis Opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej (praktyki zatwierdził) Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk i Zajęć Klinicznych (praktyki zatwierdził) 31

32 UWAGA! Warunkiem wystawienia zaliczenia końcowego z praktyki, jest uzyskanie zaliczenia z każdego efektu kształcenia z zakresu umiejętności oraz z zakresie kompetencji społecznych. Ocena efektów kształcenia dla praktyki fizjoterapii Symbol klinicznej. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi przeprowadzić diagnostykę kliniczną i dostosować F1 _U04 techniki fizjoterapeutyczne do stanu zdrowotnego pacjenta. Potrafi postawić diagnozę w oparciu o badanie kliniczne i dostępne badania obrazowe, na ich postawie F1_ U05 skonstruować program rehabilitacyjny, dobierając adekwatne metody fizjoterapeutyczne. Potrafi prawidłowo ocenić efekty długo i krótko terminowe. Potrafi dokumentować wyniki badania klinicznego pacjenta, efekty osiągnięte w procesie rehabilitacji. Zna F1_U09 standardowe karty badań stosowane w instytucjach medycznych. Udziela instruktażu i porady w zakresie postępowania lub F1_U15 trybu życia w stanach choroby, dysfunkcji lub przewlekłej niepełnosprawności. Stosuje przedmioty ortopedyczne oraz instruuje i uczy F1_U18 pacjentów korzystania z tych przedmiotów. Ocena efektów kształcenia dla praktyki fizjoterapii Symbol klinicznej. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Jest świadomy swoich możliwości i umiejętności F1_K02 zawodowych, wie kiedy zwrócić się o poradę do osób bardziej doświadczonych. Potrafi współpracować w zakresie zespołu rehabilitacji F1_K04 medycznej przyjmując w niej odpowiednie dla jego poziomu wykształcenia role. Potrafi zorganizować pracę zawodową określając dla F1_K05 siebie i innych priorytety służące realizacji określonego zadani. Potrafi rozwiązać najczęściej występujące problemy F1_K06 pacjenta w zawodzie fizjoterapeuty. Opinia opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej: ZALICZENIE KOŃCOWE Z PRAKTYKI (podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej) 32

33 4. Karta przebiegu praktyki w placówce Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... Data Inicjały pacjenta, płeć, wiek, jednostka chorobowa (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Wykonane zadania/procedury terapeutyczne Cel zastosowanej terapii Podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej:... 33

34 Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... Data Inicjały pacjenta, płeć, wiek, jednostka chorobowa (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Wykonane zadania/procedury terapeutyczne Cel zastosowanej terapii Podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej:... 34

35 Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... Data Inicjały pacjenta, płeć, wiek, jednostka chorobowa (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Wykonane zadania/procedury terapeutyczne Cel zastosowanej terapii Podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej:... 35

36 Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... Data Inicjały pacjenta, płeć, wiek, jednostka chorobowa (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Wykonane zadania/procedury terapeutyczne Cel zastosowanej terapii Podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej:... 36

37 Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... Data Inicjały pacjenta, płeć, wiek, jednostka chorobowa (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Wykonane zadania/procedury terapeutyczne Cel zastosowanej terapii Podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej:... 37

38 Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... Data Inicjały pacjenta, płeć, wiek, jednostka chorobowa (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Wykonane zadania/procedury terapeutyczne Cel zastosowanej terapii Podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej:... 38

39 Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... Data Inicjały pacjenta, płeć, wiek, jednostka chorobowa (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Wykonane zadania/procedury terapeutyczne Cel zastosowanej terapii Podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej:... 39

40 Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... Data Inicjały pacjenta, płeć, wiek, jednostka chorobowa (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Wykonane zadania/procedury terapeutyczne Cel zastosowanej terapii Podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej:... 40

41 Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... Data Inicjały pacjenta, płeć, wiek, jednostka chorobowa (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Wykonane zadania/procedury terapeutyczne Cel zastosowanej terapii Podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej:... 41

42 Termin odbywania praktyki:... Miejsce praktyki:... Data Inicjały pacjenta, płeć, wiek, jednostka chorobowa (pieczęć jednostki, w której praktyka została zrealizowana) Wykonane zadania/procedury terapeutyczne Cel zastosowanej terapii Podpis opiekuna praktyki z jednostki organizacyjnej:... 42

Kraków 1. X r.

Kraków 1. X r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH OBOWIĄZUJĄCY STUDENTA w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia z siedzibą w Krakowie w roku akademickim 2013/2014 Kraków 1. X. 2013 r. Zatwierdzony uchwałą Senatu KWSPZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE. opracowany na rok szkolny 2013/2014

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE. opracowany na rok szkolny 2013/2014 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCHZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH W RADZIONKOWIE opracowany na rok szkolny 2013/2014 1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK w JELENIEJ GÓRZE opracowany na rok szkolny 2009/2010

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK w JELENIEJ GÓRZE opracowany na rok szkolny 2009/2010 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH MECHANIK w JELENIEJ GÓRZE opracowany na rok szkolny 2009/2010 Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Załącznik Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. 1. Niniejszy Regulamin praktyk zawodowych (zwany dalej Regulaminem) określa organizację i tok praktyk zawodowych oraz związane z nią prawa i obowiązki. 2. Podstawą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Regulamin praktyk zawodowych 1 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 6. KRYTERIA OCENIANIA Załącznik

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- TECHNICZNYCH W Gliwicach

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- TECHNICZNYCH W Gliwicach Załącznik do Zarządzenia nr 3/2014 z dnia 12.04.2014r Dyrektora ZSET ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- TECHNICZNYCH W Gliwicach REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. CEL PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Pińczowie 1 Postanowienia wstępne 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespół Szkół Mechanicznycych im. KEN w Poznaniu REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. WSTĘP 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 6. ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. T. Halika w Świdnicy

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. T. Halika w Świdnicy REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych im. T. Halika w Świdnicy 1. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży.

Bardziej szczegółowo

3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej

3.2. Dyscyplina w czasie odbywania praktyki zawodowej REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie im. Stanisława Płoskiego 1. WSTĘP Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia pierwszego stopnia II rok studiów praktyka w pracowni fizykoterapii II rok

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia pierwszego stopnia II rok studiów II rok studiów III rok studiów praktyka w

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku

w Zespole Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku 1. WSTĘP REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH w Zespole Szkół nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku a) Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka

Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego WYDZIAŁ ZDROWIA I NAUK MEDYCZNYCH ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1, 30-705 Kraków Regulamin praktyk zawodowych na kierunku Dietetyka Kraków 2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Załącznik nr 13 do Statutu Zespołu Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH w Zespole Szkół Tekstylno-Handlowych w Żaganiu 1. WSTĘP a) Praktyka zawodowa jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 10 października 2013r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ Załącznik nr 7 REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W BIELSKIEJ SZKOLE PRZEMYSŁOWEJ Podstawa prawna: 1) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia Praktyka wstępna kliniczna (80 godz.) Praktyka z fizykoterapii (260godz.) Praktyka z kinezyterapii (260 godz.) Praktyka kliniczna (320 godz.) Imię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sokołowie Podlaskim 1. Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego organizowana jest w formie

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA SŁUCHACZY KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH I SZKOŁY POLICEALNEJ Podstawa prawna : 1.Ustawa z dnia 07 września 2007 o systemie -art. 70 ust. 4 2.Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Sporcie I rok studiów II rok studiów

Bardziej szczegółowo

Część I. Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi

Część I. Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi Załącznik nr 7 Regulamin praktyk zawodowych Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki praktykanta określa Kodeks Pracy i rozporządzenie MEN w

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach

Regulamin praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach Regulamin praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach 1 Podstawy prawne regulaminu 1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO- KOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO- KOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ TRANSPORTOWO- KOMUNIKACYJNYCH 1 Podstawy prawne regulaminu 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie praktycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w Legnicy

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w Legnicy REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO w Legnicy Podstawa prawna Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ) wraz ze zmianami Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH PBO SP. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE 1. WSTĘP

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH PBO SP. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE 1. WSTĘP REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH PBO SP. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE 1. WSTĘP 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia pierwszego stopnia Praktyka asystencka (100 godz.) Praktyka z fizykoterapii i kinezyterapii I (210 godz.) Praktyka z fizykoterapii i kinezyterapii II (210 godz.) Praktyka

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI ul. Rynek 32 89-240 Kcynia tel./fax: 052-589-42-80, e-mail: zsskcynia@op.pl

ZESPOŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI ul. Rynek 32 89-240 Kcynia tel./fax: 052-589-42-80, e-mail: zsskcynia@op.pl Załącznik nr 11 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Kcyni ZESPOŁ SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W KCYNI ul. Rynek 32 89-240 Kcynia tel./fax: 052-589-42-80, e-mail: zsskcynia@op.pl 1. WSTĘP Zajęcia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH. w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH. w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie Podstawa prawna: REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Pszczynie 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie praktycznej nauki zawodu. (Dz.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji

DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji DOKUMENTACJA PRZEBIEGU PRAKTYK STUDENCKICH Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA Studia drugiego stopnia Specjalność Fizjoterapia w Chorobach Cywilizacyjnych I rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla uczniów TECHNIKUM Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla uczniów TECHNIKUM Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla uczniów TECHNIKUM Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy, prawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH TECHNIKUM NR 3 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244,

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN 260 260 IV SEMESTRZE 8 100 III SEMESTRZE 160 VI SEMESTRZE

LICZBA GODZIN 260 260 IV SEMESTRZE 8 100 III SEMESTRZE 160 VI SEMESTRZE WYMIAR I ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH Praktyki zawodowe na kierunku Fizjoterapia w AJD w Częstochowie są integralną częścią procesu kształcenia studentów kierunku fizjoterapia. Studenci studiów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH W JANOWIE LUBELSKIM REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW TECHNIKUM 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. praktyk zawodowych dla uczniów Technikum ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU

REGULAMIN. praktyk zawodowych dla uczniów Technikum ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU REGULAMIN praktyk zawodowych dla uczniów Technikum ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH W TURKU PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U.2004 nr 256 poz.2572). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH Legnica, 1 września 2015 1. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (t. j. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Emilii Plater w Zgorzelcu HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Praktyki zawodowe HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W TECHNIKACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Lp. Klasa Wymiar praktyki zawodowej Termin praktyki zawodowej 1. III TG 4 tygodnie 03.10.16 r. - 28.10.16 r. 2. III

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia. WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia. WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Studia drugiego stopnia WWFiF INSTYTUT FIZJOTERAPII Praktyki kliniczne (475 godzin) Imię i nazwisko:... Tryb studiów: ST NT DZIENNIK PRAKTYK - PRAKTYKI KLINICZNE STUDIA DRUGIEGO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieży. Czas pracy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10

M1_W04 M1_W10 K_W 01 M1_W01 M1_W02 M1_W10 K_W 02 M1_W05 M1_W03 K_W 03 M1_W08 M1_W11, M1_W12 M1_W01 M1_W02 M1_W03 M1_W07 M1_W10 M1_W01 M1_W07 M1_W10 TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW OBSZAROWYCH KIERUNEK FIZJOTERAPIA POZIOM KSZTAŁCENIA - studia i stopnia PROFIL KSZTAŁCENIA - praktyczny OBSZAR KSZTAŁCENIA - obszar nauk medycznych, nauk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PUŁAWACH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PUŁAWACH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W PUŁAWACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe organizuje szkoła w miejscowości, w której znajduje się jej siedziba. 2. Praktyki odbywają się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Student ma obowiązek odbycia i zaliczenia wszystkich praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU dla Zespołu Gimnazjum i Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Kobylinie 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta Nr albumu 1 CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ B. OCENA SZKOLNA:. pieczęć szkoły 1. Ocena zakładowego opiekuna praktyk: 2. Ocena za prowadzenie dzienniczka: DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia 3. Ocena końcowa. 2012/2013 klasa rok

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ w roku szkolnym 2014/2015

DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 67-200 Głogów, ul. Perseusza 5 tel./fax. (76) 8339634 www.zszoi.com.pl DZIENNIK PRAKTYKI ZAWODOWEJ w roku szkolnym 2014/2015 Nazwa zakładu pracy: Adres zakładu

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich

Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomiczno Kupieckich Podstawa prawna: 1. rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2012 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. Nr 244, poz. 1626). 2. rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 1996r. Nr 67, poz.329) wraz ze zmianami 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II, III

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II, III AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI KINEZYTERAPII FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. II, III. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU..

Bardziej szczegółowo

Opracował zespół w składzie: 1) Jerzy Sasin 2) Aneta Pękul 3) Emilia Pietrzykowska 4) Łobacz Michał

Opracował zespół w składzie: 1) Jerzy Sasin 2) Aneta Pękul 3) Emilia Pietrzykowska 4) Łobacz Michał Regulamin praktyk zawodowych technikum w Zespole Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie Opracował zespół w składzie: 1) Jerzy Sasin 2) Aneta Pękul 3) Emilia Pietrzykowska 4) Łobacz Michał Str.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 lutego 2017 r.

Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 lutego 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 marca 2017 r. Poz. 537 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie praktyki zawodowej realizowanej w ramach kształcenia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI),

RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Instytut Kultury Fizycznej RAMOWY REGULAMIN STUDENCKIEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ W KLUBIE SPORTOWYM LUB SZKOLE SPORTOWEJ (SZKOLE Z KLASAMI SPORTOWYMI), Rodzaj praktyki: praktyka zawodowa (instruktorska) z zakresu

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktycznej nauki zawodu

Regulamin praktycznej nauki zawodu Regulamin praktycznej nauki zawodu Przepisy prawne dotyczące organizacji praktycznej nauki zawodu: Załącznik nr 6 do Statutu Zespołu Szkół Zawodowych w Wołowie 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 07 września

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. IV. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia II stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH - Imię i nazwisko studenta Nr albumu CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V, VI

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V, VI AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA W ZAKRESIE FIZJOTERAPII KLINICZNEJ FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. V, VI. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTY ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W TYCHACH

REGULAMIN PRAKTY ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W TYCHACH REGULAMIN PRAKTY ZAWODOWYCH W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. JANUSZA GROSZKOWSKIEGO W TYCHACH 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 2. CEL PRAKTYK ZAWODOWYCH 3. OBOWIĄZKI UCZNIA 4. PRAWA UCZNIA 5. OBOWIĄZKI PRACODAWCY 6. PRAWA

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ B. OCENA SZKOLNA:. pieczęć szkoły 1. Ocena zakładowego opiekuna praktyk: 2. Ocena za prowadzenie dzienniczka: DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia 3. Ocena końcowa. 2012/2013 klasa rok

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (studia I stopnia) 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych

Regulamin praktyk zawodowych Regulamin praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. Stanisława Staszica w Słupsku 1 I. PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU - Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim

REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wł. St. Reymonta w Sokołowie Podlaskim 1. Praktyczna nauka zawodu w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego organizowana

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1. PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA Załącznik nr 5 DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH 1 PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA. (imię i nazwisko) 1 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

FIZJOTERAPIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

FIZJOTERAPIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH * PRAKTYKA ASYSTENCKA/WDROśENIOWA 90 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE. (imię i

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych CKZiU

Regulamin praktyk zawodowych CKZiU Regulamin praktyk zawodowych CKZiU Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r Dz.U. nr 244 poz. 1626 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Praktyki zawodowe są organizowane

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. I

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA. FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. I DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH WPROWADZAJĄCA PRAKTYKA KLINICZNA FIZJOTERAPIA STUDIA I stopnia, SEM. I. TRYB STUDIÓW IMIĘ I NAZWISKO STUDENTA, NUMER INDEKSU.. PIECZĘĆ UCZELNI... PODPIS I PIECZĄTKA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA

REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ. Na kierunku FIZJOTERAPIA WYDZIAŁ OCHRONY ZDROWIA ALMAMER Szkoła Wyższa z siedzibą w Warszawie STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA REGULAMIN DYPLOMOWEGO EGZAMINU PRAKTYCZNEGO I OBRONY PRACY LICENCJACKIEJ Na kierunku FIZJOTERAPIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KOSZALINIE KIERUNEK: PIELĘGNIARSTWO POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr 37/11 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studenckich Praktyk Zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ul. Parkowa 2, 77-300 Człuchów tel./fax 598342507 zsa@zsa.czluchow.pl www.zsa-czluchow.pl (imię i nazwisko ucznia) (klasa) (rok szkolny) (nazwa technikum) (nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ . pieczęć szkoły DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ Imię i nazwisko ucznia.... klasa rok szkolny odbytej w:... w terminie:......... pieczęć i podpis pieczęć i podpis zakładowego opiekuna praktyk szkolnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 25 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 25 WE WROCŁAWIU ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 25 WE WROCŁAWIU REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 25 WE WROCŁAWIU Wrzesień 2011 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Praktyki zawodowe to jedna z form przygotowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH * PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH * PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA Załącznik nr 5 DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH * PRAKTYKA WDROŻENIOWA 80 godzin dydaktycznych (3 pkt. ECTS) Rok studiów: I Semestr: 2 KIERUNEK FIZJOTERAPIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA. (imię i nazwisko) * Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU (Załącznik nr 8 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Zajęcia praktyczne praktycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MAZOWIECKIEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MAZOWIECKIEJ W WARSZAWIE REGULAMIN PRAKTYK NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH W WYŻSZEJ SZKOLE MAZOWIECKIEJ W WARSZAWIE WARSZAWA 2011 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Praktyki studenckie na kierunku Fizjoterapia na

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE

Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE Przedmiot: PRAKTYKI ZAWODOWE I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom studiów (np. pierwszego

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie

Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie (Załącznik nr 9 do Statutu Szkoły) Lublin 2012 1. Postanowienia ogólne 1. Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Dąbrowa Górnicza, 26.03.2013 r. REGULAMIN PRAKTYK REALIZOWANYCH NA KIERUNKU FIZJOTERAPIA W WYŻSZEJ SZKOLE BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 1. Uwagi ogólne 1. Student odbywa praktykę na podstawie umowy zawartej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Praktyk Zawodowych w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Praktyk Zawodowych w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Praktyk Zawodowych w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie 1 Podstawy prawne Regulamin oparto na następujących aktach prawnych: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu 1. WSTĘP

w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu 1. WSTĘP REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH I PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół Budownictwa Nr 1 w Poznaniu 1. WSTĘP a) Praktyka zawodowa jest jedną z form przygotowania zawodowego młodzieŝy. Czas pracy, prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie)

PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (jednolite studia magisterskie) Załącznik nr 1 Do Uchwały nr 67/2016/2017 Rady Wydziału Turystyki i Zdrowia w Białej Podlaskiej z dnia 13 września 2017 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 1/2014 Senatu WSBiO z dnia 26 lutego 2014 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Na postawie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO NR 1 REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W GDAŃSKU I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24 poz.141 z późn. zm.) 2. Ustawa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Rehabilitacji KIERUNEK FIZJOTERAPIA studia I stopnia DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH Imię i nazwisko studenta..... Nr albumu 1 CELE Student

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE FILIA W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ TURYSTYKI I ZDROWIA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH KIERUNKU FIZJOTERAPIA (studia II stopnia) 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK DIETETYKA

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK DIETETYKA REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE REHABILITACJI Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE WYDZIAŁ REHABILITACJI KIERUNEK DIETETYKA Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora z dnia 6 grudnia 2012r. 1 PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Program Studenckiej Praktyki Zawodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Kierunek Fizjoterapia

Program Studenckiej Praktyki Zawodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Kierunek Fizjoterapia Program Studenckiej Praktyki Zawodowej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Pile Kierunek Fizjoterapia OBOWIĄZUJE OD 19.03.2010r. 1. Określenie rodzaju i czasu trwania praktyki: PO II semestrze -międzysemestralna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO

PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO PROGRAM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO Program kształcenia praktycznego jest uszczegółowieniem sposobu organizacji i odbywania praktyk zawodowych na kierunku pielęgniarstwo 1 1 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZAŁ. NR 6 R E G U L A M I N KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

ZAŁ. NR 6 R E G U L A M I N KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ZAŁ. NR 6 R E G U L A M I N KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Postanowienia ogólne Praktyczna nauka zawodu uczniów jest organizowana przez szkołę. 1 2 1. Praktyczna nauka zawodu jest organizowana w formie zajęć

Bardziej szczegółowo

Regulamin praktyk zawodowych

Regulamin praktyk zawodowych Regulamin praktyk zawodowych Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych w Warszawie, ul. Ogrodowa 16 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku, w sprawie praktycznej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: I stopnia. Studia: I I.

DZIENNIK PRAKTYK. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach. Wychowania Fizycznego i Turystyki. Fizjoterapia. Kierunek: I stopnia. Studia: I I. Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach Nazwa uczelni Wychowania Fizycznego i Turystyki Wydzia³ Kierunek: Studia: Rok: Fizjoterapia I stopnia I I DZIENNIK PRAKTYK Imię i nazwisko: Nr albumu: Piecz¹tka uczelni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WIELOZAWODOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ZATORZE

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WIELOZAWODOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ZATORZE REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WIELOZAWODOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W ZATORZE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE. 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 Nr 67, poz.329) wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH w Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej Curie w Kostrzynie nad Odrą PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU : Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 IM. ŚW. JANA PAWŁA II

REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 IM. ŚW. JANA PAWŁA II REGULAMIN ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 2 IM. ŚW. JANA PAWŁA II Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe Opiekuna Uczelnianego: mgr. inż. Bernadeta Surosz; tel lub ; adres

Dane kontaktowe Opiekuna Uczelnianego: mgr. inż. Bernadeta Surosz; tel lub ; adres Cel praktyki Praktyka zawodowa jest pogłębieniem wiedzy zdobytej w ramach programu studiów oraz formą przygotowania zawodowego studentów. Jej celem jest: uświadomienie znaczenia społecznej, zawodowej i

Bardziej szczegółowo