Kapitały (fundusze) własne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kapitały (fundusze) własne"

Transkrypt

1 Kapitały (fundusze) własne Ujęcie bilansowe Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Kapitały (fundusze) własne A.Kapitał (fundusz) własny I. Kapitał (fundusz) podstawowy II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał (fundusz) zapasowy V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych VIII. Zysk (strata) netto IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1

2 KLASYFIKACJA KAPITAŁÓW KRYTERIA KLASYFIKACJI KAPITAŁÓW KRYTERIUM WŁASNOŚCI KRYTERIUM TERMINOWOŚCI KRYTERIUM ŹRÓDEŁ POCHODZENIA KAPITAŁY KAPITAŁY KAPITAŁY Kapitały własne Kapitały podstawowe Kapitały pozostałe Kapitały obce Kredyty, pożyczki Zobowiązania Długoterminowe Własne Obce Krótkoterminowe Kapitał założycielski Kredyty, zobowiązania Własne Zyski z przeznaczeniem na dywidendy Obce Zobowiązania bieżące i dywidendy Zewnętrzne Własne Obce Wewnętrzne Własne Kapitał założycielski Kredyty, zobowiązania Kapitały samofinansujące, pochodzące z zysku NAZWY KAPITAŁÓW WŁASNYCH FORMA ORGANIZACYJNO PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTWA Podstawowego NAZWA KAPITAŁÓW Pozostałych kapitałów SPÓŁKA JAWNA, SPÓŁKA CYWILNA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, KOMANDYTOWO- AKCYJNA SPÓŁKA CYWILNA OSOBA FIZYCZNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA AKCYJNA SPÓŁKA AKCYJNA PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE SAMODZIELNY NZOZ (SPZOZ) KAPITAŁ ZAKŁADOWY KAPITAŁ WŁAŚCICIELI KAPITAŁ WŁAŚCICIELA KAPITAŁ ZAKŁADOWY (KAPITAŁ UDZIAŁOWY) KAPITAŁ ZAKŁADOWY (KAPITAŁ UDZIAŁOWY) FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI FUNDUSZ ZAŁOŻYCIELSKI KAPITAŁ ZAPASOWY KAPITAŁ REZERWOWY Z PRZESZACOWANIA POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (z akt wyc) KAPITAŁ ZAPASOWY KAPITAŁ REZERWOWY Z PRZESZACOWANIA POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE KAPITAŁ ZAPASOWY KAPITAŁ REZERWOWY Z PRZESZACOWANIA POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORSTWA FUNDUSZ ZAKŁADU SPÓŁDZIELNIA FUNDUSZ UDZIAŁOWY FUNDUSZ ZASOBOWY 2

3 SKŁADNIKI KW I ICH CHARAKTERYSTYKA 1. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY W zależności od formy org-prawn jednostki -Kapitał zakładowy; spółki kapitałowe i osobowe - Kapitał właścicielski; sp cywilne i os fiz - Fundusz założycielski; PP i SP ZOZ - Fundusz udziałowy; spółdzielnie 2. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna) Występują jedynie spółkach akcyjnych, w których nie ma obligo do opłacania akcji w pełnej wysokości przed rejestracją.!!! W sp zoo mamy pełną wysokość na pokrycie kap zakładowego (zgodnie z art pkt 2 KSH 3. UDZIAŁY, AKCJE WŁASNE (wielkość ujemna) Własne akcje i udziały przeznaczone do sprzedaży pomniejszające kapitał podstawowy 4. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY Kapitał zapasowy jest częścią kapitału samofinansowania i może być tworzony z dopłat właścicieli. W spółce akcyjnej jest tworzony obligatoryjnie (8% z zysku netto aż do osiągnięcia 1/3 kap zakładowego) 5. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY r Nie można go dzielić Zobacz UoR art. 29, 30, 35, 37 SKŁADNIKI KW I ICH CHARAKTERYSTYKA 6. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE Tworzone zgodnie ze statutem lub umową spółki, zob Uor i KSH 7. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH Kwota niepodzielonego zysku i niepokryta strata 8. ZYSK (STRATA) NETTO 9. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna) Jeżeli w myśl odrębnych przepisów są dokonywane w ciągu roku obrotowego odpisy z zysku netto to ujmyjemy je w poz 9 z ujemnym znakiem 3

4 KAPITAŁY WŁASNE Funkcja założycielska posiadanie określonego zasobu kapitału stanowi podstawę uruchomienia przedsiębiorstwa i finansowanie jego działalności Funkcja finansowa kapitał własny jest bezzwrotnym źródłem finansowania majątku przedsiębiorstwa FUNKCJE KAPITAŁÓW WŁASNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE (FUNKCJE MIKROEKONOMICZNE) Funkcja gwarancyjna kapitał własny jest źródłem pokrycia strat i gwarancją dla wierzycieli spłaty wobec nich wszelkich zobowiązań, gdyż straty w pierwszej kolejności obciążają kapitał własny Funkcja wyrównawcza kapitał zapasowy (rezerwy kapitałowe) pozwala na kompensatę bieżących strat i zachowanie ciągłości wypłaty dywidendy Funkcja pomiarowa kapitał własny jest podstawą podziału dywidendy Funkcja reprezentacyjna poziom kapitałów własnych, ich struktura i udział w sumie bilansowej są świadectwem stabilności finansowej firmy KAPITAŁY WŁASNE NIE SĄ JEDNOLITE I OBEJMUJĄ Funkcja zabezpieczenia przedsiębiorstwa przez swoje istnienie i przejmowanie strat kapitał własny tworzy i podtrzymuje kredyt zaufania dla przedsiębiorstwa Funkcja inicjatywna kierownictwa przedsiębiorstwa dzięki kapitałowi własnemu przedsiębiorstwo zachowuje suwerenność i niezależność wobec otoczenia, co umożliwia kierowanie i realizowanie przedsięwzięć o dużym ryzyku kapitały pierwotne powstające z wkładów właściciela przedsiębiorstwa, wpłat udziałów wspólników lub wpłat akcjonariuszy za nabyte akcje kapitały powstałe na podstawie przepisów zobowiązujących do ich utworzenia rezerwy na fundusze celowe tworzone z zysku po opodatkowaniu zyski nie rozliczone w latach poprzednich oraz zyski zatrzymane z roku bieżącego Kapitały (fundusze) własne Kapitał własny gwarant wypłacalności podmiotu Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych z podziałem na ich rodzaje i według zasad określonych przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy o utworzeniu jednostki (Art ) 4

5 A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Informacje ogólne: Kapitał zakładowy spółek kapitałowych, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, fundusz udziałowy spółdzielni wykazuje się w wysokości określonej w umowie lub statucie i wpisanej w rejestrze sądowym. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka Akcyjna Zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób. Spółka akcyjna nie może być jednak zawiązana wyłącznie przez jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, W spółce jednoosobowej jedyny akcjonariusz wykonuje wszystkie uprawnienia walnego zgromadzenia Statut spółki akcyjnej powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego Osoby podpisujące statut są założycielami spółki 5

6 A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka Akcyjna powstanie: Kapitał zakładowy spółki akcyjnej dzieli się na akcje o równej wartości nominalnej. Do powstania spółki akcyjnej wymaga się: zawiązania spółki, w tym podpisania statutu przez założycieli, wniesienia przez akcjonariuszy wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, z uwzględnieniem art i 4 k.s.h., ustanowienia zarządu i rady nadzorczej, wpisu do rejestru. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Informacje ogólne: Kapitały (fundusze) własne powstałe z zamiany dłużnych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek na udziały wykazuje się w wartości nominalnejtych papierów wartościowych, zobowiązań i pożyczek, po uwzględnieniu niezamortyzowanego dyskonta lub premii, odsetek naliczonych i niezapłaconych do dnia zamiany, które nie będą wypłacone, niezrealizowanych różnic kursowych oraz skapitalizowanych kosztów emisji. Jeżeli dłużne papiery wartościowe, zobowiązania i pożyczki są wyrażone w walucie obcej, to na dzień zamiany stosuje się do nich przepisy art. 30 u. o r. 6

7 A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka Akcyjna powstanie: Minimalna wartość kapitału zakładowego spółki 10 tys. złotych. Wartość nominalna akcji nie może być niższa niż 1 grosz. Akcje nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli akcje są obejmowane po cenie wyższej od wartości nominalnej (agio), nadwyżka powinna być uiszczona w całości przed zarejestrowaniem spółki. Akcje obejmowane za wkłady niepieniężne powinny być pokryte w całości nie później niż przed upływem rokupo zarejestrowaniu spółki. Akcje obejmowane za wkłady pieniężne powinny być opłacone przed zarejestrowaniem spółki co najmniej w jednej czwartej ich wartości nominalnej (limit 25% stosuje się odpowiednio, gdy akcje są obejmowane wyłącznie za wkłady niepieniężne albo za wkłady niepieniężne i pieniężne). Nowela w KSH Projekt ustawy przewiduje w szczególności: po pierwsze, zmianę dotychczasowego obowiązku przekształcania spółek cywilnych w spółki jawne w przekształcanie dobrowolne, niezależnie od wielkości osiąganych obrotów; po drugie, obniżenie minimalnych wysokości kapitału zakładowego dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnościądokwoty5tys.złidlaspółkiakcyjnej-dokwoty10tys.zł; po trzecie, zastąpienie oświadczenia woli wspólnika lub akcjonariusza w spółce jednoosobowej w formie pisemnej, z podpisem notarialnie poświadczonym, przez oświadczenie w zwykłej formie pisemnej; po czwarte, skrócenie z 3 miesięcy do 1 miesiąca od daty ogłoszenia okresu pozwalającego na zwrot dopłat uiszczonych przez wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli dopłaty nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym; po piąte, złagodzenie o połowę kary grzywny przewidzianej wobec członków zarządu spółki kapitałowej lub też komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, którzy dopuścili się naruszenia przepisów gwarantujących jawność danych o spółce; po szóste, stworzenie możliwości dostosowania wysokości kapitału zakładowego w spółkach kapitałowych do proponowanych obecnie wielkości minimalnych poprzez wyznaczenie dodatkowego terminu na wykonanie tego obowiązku. 7

8 A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka Akcyjna powstanie: Jeżeli przewidziane są wkłady niepieniężne albo spółka nabywa mienie lub dokonuje zapłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przy jej powstaniu, założyciele sporządzają pisemne sprawozdanie, które powinno przedstawiać w szczególności: przedmiot wkładów niepieniężnych oraz liczbę i rodzaj wydawanych w zamian za nie akcji i innych tytułów uczestnictwa w dochodach lub w podziale majątku spółki, mienie nabywane przed zarejestrowaniem spółki oraz wysokość i sposób zapłaty, usługi świadczone przy powstaniu spółki oraz wysokość i sposób wynagrodzenia, osoby, które wnoszą wkłady niepieniężne, zbywają spółce mienie lub otrzymują wynagrodzenie za usługi, zastosowaną metodę wyceny wkładów. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka Akcyjna powstanie: Sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu jednego albo kilku biegłych rewidentów w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, jak również celem wydania opinii, czy wartość wkładów niepieniężnych odpowiada co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona. Biegłego rewidenta wyznacza sąd rejestrowy właściwy ze względu na siedzibę spółki. 8

9 A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka Akcyjna powstanie: Wpłaty na akcje powinny być dokonane bezpośrednio lub za pośrednictwem domu maklerskiego, na rachunek spółki w organizacji prowadzony przez bank w Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu. Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka Akcyjna powstanie: Z chwilą zawiązania spółki powstaje spółka akcyjna w organizacji. Do chwili ustanowienia zarządu spółka w organizacji jest reprezentowana przez wszystkich założycieli działających łącznie albo przez pełnomocnika ustanowionego jednomyślną uchwałą założycieli. Po zarejestrowaniu spółki zarząd powinien w terminie dwóch tygodni złożyć we właściwym urzędzie skarbowym poświadczony przez siebie odpis statutu spółki ze wskazaniem sądu, w którym spółka została zarejestrowana, oraz daty i numeru rejestracji. 9

10 A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka Akcyjna powstanie: Jeżeli w terminie sześciu miesięcy od daty sporządzenia statutu spółka nie została zgłoszona do zarejestrowania lub jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, zarząd powinien niezwłocznie zawiadomić o tym przez ogłoszenie osoby mające interes prawny oraz zarządzić zwrot wpłaconych sum i wkładów niepieniężnych. Jeżeli spółka nie posiada zarządu, zwrotu wkładów dokonują założyciele. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka Akcyjna powstanie: Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księga akcyjna), do której należy wpisywać: nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu (na wniosek osoby uprawnionej). 10

11 A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka Akcyjna powstanie: Przed dokonaniem zmian w księdze akcyjnej zarząd powiadamia o swoim zamiarze osoby zainteresowane, wyznaczając im co najmniej dwutygodniowy termin dla zgłoszenia sprzeciwu. Zgłoszenie pisemnego sprzeciwu w tym terminie powoduje wstrzymanie zmiany wpisu. Osobami zainteresowanymi są osoby, których uprawnienia wpisane w księdze akcyjnej mają zostać wykreślone lub obciążone przez wpis ograniczonego prawa rzeczowego. Księga akcyjna może być prowadzona w formie zapisu elektronicznego. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Kapitał zakładowy co najmniej złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. Udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. Umowa spółki stanowi, czy wspólnik może mieć tylko jeden, czy więcej udziałów. Jeżeli wspólnik może mieć więcej niż jeden udział, wówczas wszystkie udziały w kapitale zakładowym powinny być równe i są niepodzielne. 11

12 A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Jeżeli wkładem do spółki w celu pokrycia udziału ma być w całości albo w części wkład niepieniężny (aport), umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport, jak również liczbę i wartość nominalną objętych w zamian udziałów. Wynagrodzenia za usługi świadczone przy powstaniu spółki nie można wypłacaćze środków wpłaconych na pokrycie kapitału zakładowego, jak również zaliczać na poczet wkładu wspólnika. Przedmiot wkładu pozostaje do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstanie: Z chwilą zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji. Spółka w organizacji jest reprezentowana przez zarząd albo pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. W spółce jednoosobowejw organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki. Nie dotyczy to zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego (art. 162 k.s.h.) 12

13 A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstanie: Zarząd zgłasza zawiązanie spółki do sądu rejestrowego właściwego ze względu na siedzibę spółki w celu wpisania spółki do rejestru. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu. Jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie 6 miesięcyod dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Jeżeli wartość wkładów niepieniężnych została znacznie zawyżona w stosunku do ich wartości zbywczej w dniu zawarcia umowy spółki, wspólnik, który wniósł taki wkład, oraz członkowie zarządu, którzy, wiedząc o tym, zgłosili spółkę do rejestru, obowiązani są solidarnie wyrównać spółce brakującą wartość. Ponadto od tego obowiązku wspólnik oraz członkowie zarządu nie mogą być zwolnieni (art k.s.h.) W czasie trwania spółki nie wolno zwracać wspólnikom wniesionych wkładów 13

14 A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Zarząd jest obowiązany prowadzić księgę udziałów, do której należy wpisywać: nazwisko i imię albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną jego udziałów, ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, wszelkie zmiany dotyczące osób wspólników i przysługujących im udziałów. Po każdym wpisaniu zmianyzarząd składa sądowi rejestrowemu podpisaną przez wszystkich członków zarządu nową listę wspólników z wymienieniem liczby i wartości nominalnej udziałów każdego z nich oraz wzmianką o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału. A.I. Kapitał (fundusz) podstawowy Składniki kapitału (funduszu) własnego jednostek postawionych w stan likwidacji lub upadłościnależy, na dzień rozpoczęcia likwidacji lub postępowania upadłościowego, połączyć w jeden kapitał (fundusz) podstawowy, zmniejszając go: w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i towarzystwach ubezpieczeń wzajemnych- o udziały własne, w spółkach akcyjnych-o należne wkłady na poczet kapitału, o ile nie wezwano zainteresowanych do ich wniesienia, oraz o akcje własne. Rozwiązanie to można również stosować odpowiednio w jednostkach objętych postępowaniem naprawczym lub układowym. 14

15 A.II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy Występuje tylko w spółce akcyjnej Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe Wykazuje się je w wartości ujemnej A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) W razie zbycia akcji/udziałów własnych, dodatnią różnicę między ceną sprzedaży, pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia, należy odnieść na kapitał zapasowy. Ujemną różnicęnależy ująć jako zmniejszenie kapitału zapasowego, a pozostałą część ujemnej różnicy, przewyższającą kapitał zapasowy, jako stratę z lat ubiegłych i opisać w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym nastąpiła sprzedaż (art. 36a.) 15

16 A.III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) W przypadku umorzenia akcji/udziałówwłasnych, dodatnią różnicę między ich wartością nominalną a ceną nabycia należy odnieść na kapitał zapasowy. Ujemną różnicę należy ująć jako zmniejszenie kapitału zapasowego, a pozostałą część ujemnej różnicy, przewyższającą kapitał zapasowy, jako stratę z lat ubiegłych i opisać w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego. W przypadku umorzenia udziałów własnychnabytych w drodze egzekucji, bez obniżenia kapitału zakładowego, wartość udziałów własnych według ceny nabycia należy ująć jako zmniejszenie kapitału rezerwowego utworzonego w celu ich umorzenia. A.IV. Kapitał (fundusz) zapasowy Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych. 16

17 A.IV. Kapitał (fundusz) zapasowy Inne źródła zwiększenia kapitału zapasowego: Nadwyżka ceny sprzedaży nad ceną nabycia ( zysk ) ze sprzedaży akcji własnych, Kapitał z aktualizacji zbywanych środków trwałych, Co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego na pokrycie straty (obligatoryjność w S.A.), Dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile te dopłaty nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat. A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Jeżeli w myśl zasady kontynuacji działalności, założenie kontynuacji, nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Tworzona rezerwa na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności (różnica powstała w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy) wpływa na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny(art. 29). 17

18 A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Wycena po cenach sprzedaży netto i utworzenie rezerwy następują w szczególności w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji (jeżeli nie jest ona spowodowana prywatyzacją przedsiębiorstwa państwowego) lub w stan upadłości, na koniec roku obrotowego, jeżeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności, na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, a także w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaży jednostki, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy założeniu, że działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana. Wszczęcie postępowania naprawczego lub zmiana formy prawnej jednostki nie stanowi przeszkody do uznania, że działalność będzie kontynuowana, jeżeli odpowiednia umowa nie przewiduje obniżenia wartości wykazanych w bilansie aktywów i pasywów (Art. 29). A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Kapitał utworzony w związku z aktualizacją wartości środków trwałych, która miała miejsce na dzień r. (w wysokości wzrostu wartości netto środków trwałych w wyniku aktualizacji) Nie podlegają aktualizacji środki trwałe pochodzące z trwającej przez wiele lat budowy, zakończonej i oddanej do używania po dacie aktualizacji wyceny, a więc po roku Ze względu na znaczny upływ czasu od daty aktualizacji środków trwałych (0l r.) wygasła możliwość dokonywania korekt błędów popełnionych podczas aktualizacji wyceny znajdujących się na stanie obiektów (może ona nastąpić jedynie w razie stwierdzenia trwałej utraty wartości środka trwałego). 18

19 A.V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny Skutki powodujące wzrost wartości inwestycji długoterminowych do poziomu cen rynkowych, zwiększają kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny. Obniżenie wartości inwestycji uprzednio przeszacowanej do wysokości kwoty, o którą podwyższono z tego tytułu kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, jeżeli kwota różnicy z przeszacowania nie była do dnia wyceny rozliczona, zmniejsza ten kapitał (fundusz).w pozostałych przypadkach skutki obniżenia wartości inwestycji zalicza się do kosztów finansowych. Wzrost wartości danej inwestycji bezpośrednio wiążący się z uprzednim obniżeniem jej wartości, zaliczonym do kosztów finansowych, ujmuje się do wysokości tych kosztów jako przychody finansowe. A.VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe W razie powzięcia uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnościąokreślającej termin i wysokość dopłat, równowartość dopłat ujmuje się w odrębnej pozycji pasywów bilansu Kapitał rezerwowy z dopłat wspólników i wykazuje się jako składnik kapitału własnego dopóty, dopóki ten nie zostanie użyty w sposób uzasadniający jego odpisanie; Uchwalone, lecz niewniesione dopłaty wykazuje się w dodatkowej pozycji kapitałów własnych Należne dopłaty na poczet kapitału rezerwowego (wielkość ujemna) 19

20 A.VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych Niepodzielony zysk z lat ubiegłych Niepokryta strata z lat ubiegłych Instytucja błędu podstawowego Zdarzenia po dniu bilansu Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu podstawowego, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające zasadę wiernego i rzetelnego obrazu, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych". Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej. 20

21 A.VIII. Zysk (strata) netto Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. (art ) A.VIII. Zysk (strata) netto Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy nie może być wyznaczony później niż w terminie dwóch miesięcy, licząc od dnia powzięcia uchwały, o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy tzw. dzień dywidendy (w okresie od dnia powzięcia uchwały przez okres kolejnych trzech miesięcy). 21

22 A.IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Zaliczki na dywidendę, Wypłaty dokonywane w trakcie roku przez właścicieli spółek osobowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, Sprawozdanie finansowe Zestawienie zmian z kapitałach 22

23 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym przed nowelizacją I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) - korekty błędów podstawowych I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach po nowelizacji I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów I.a. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 45 zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym przed nowelizacją 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - korekty błędów podstawowych po nowelizacji 5. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości korekty błędów

24 Kapitały własne spółka z o.o. Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (Art.233 1). Kapitały własne spółka z o.o. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnieprzewyższającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przepisu art k.s.h. nie stosuje się. (art.230 k.s.h.) 24

25 Kapitały własne S.A. Jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki (art. 397) Inwentaryzacja kapitałów własnych Organizacja i sposób przeprowadzenia: Sposób drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami Termin rozpoczęto nie wcześniej niż3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnianastępnego roku 25

26 Wycena bilansowa kapitałów własnych Kapitały własne wycenia się na dzień bilansowy: udziały (akcje) własne według cen nabycia kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych wartości nominalnej Test nabytych umiejętności 1. KW odpowiada w bilansie: a) aktywom netto, V b) pasywom bilansu, c) kapitałowi zakładowemu. 2. Kapitał obrotowy netto (KON) to: a) aktywa obrotowe b) aktywa trwałe minus umorzenie c) aktywa obrotowe pokryte kapitałem własnym V 26

27 3. W pozycji kapitałów własnych ze znakiem ujemnym w bilansie występuii a) ujemna wartość firmy, b) należne wkłady na kapitał zakładowy, V c) kapitał własny z aktualizacji wyceny. 4. Nadwyżka akcji powyżej wartości nominalnej agio" zasila: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy,. V c) kapitał rezerwowy. 5. Podstawą wypłaty dywidendy jest: a) liczba posiadanych akcji, b) liczba posiadanych akcji całkowicie opłaconych, c) liczba posiadanych akcji uprzywilejowanych. V 6. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej może nastąpić: a) ze środków własnych spółki, V b) ze środków otrzymanych z zewnątrz (dotacja), c) ze sprzedaży środków trwałych. 27

28 7. Podwyższony a nie zarejestrowany w sądzie kapitał zakładowy wykazuje się w bilansie: a) na kapitale zakładowym, b) na należnych wpłatach na kapitał zakładowy, c) na kapitale rezerwowym. V 8. Umorzenie akcji jest to: a) spadek wartości akcji, b) obniżenie kapitału akcyjnego, c) pozbawienie akcjonariusza praw do akcji. V 9. Nabycie akcji własnych może nastąpić, kiedy: a) spółka utworzyła na ten cel kapitał rezerwowy. b) spółka zamierza ograniczyć swoją działalność. c) spółka posiada ujemny kapitał własny, V 10. Kapitał z aktualizacji środków trwałych powstaje: a) na skutek wzrostu wartości środków trwałych, b) na podstawie wyceny środków trwałych dokonanej przez rzeczoznawcę, c) urzędowej aktualizacji. V 28

29 Dziękuję za uwagę 29

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia2015 r. Dział I Przepisy ogólne 05.02.2015.DOCX1 projekt USTAWA z dnia2015 r. Prawo spółdzielcze Uwaga: tytuł do ponownego rozpatrzenia. Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Spółdzielnia jest samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o zmiennym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KOMPUTRONIK S.A. ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2013 ROKU DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU POZNAŃ, DNIA 14 LUTY 2014 ROKU SPIS TREŚCI BILANS... 1 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku SPORZĄDZONE ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI Szczecin, 30 kwietnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem.

STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY. Zamknięty, lub nazwą skróconą Internet Ventures FIZ, zwany dalej w Statucie Funduszem. OGŁOSZENIE O DOKONANIU ZMIAN STATUTU INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY POPRZEZ NADANIE STATUTOWI NOWEGO BRZMIENIA z dnia 6 listopada 2012 roku STATUT INTERNET VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A.

Grupa Kapitałowa RADPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ CZŁUCHÓW, 18 MARCA 2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64

GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015. Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 GRUPA KAPITAŁOWA IDEA BANK S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31.03.2015 Warszawa, 7 maja 2015 roku 1/64 WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące skonsolidowanego rachunku

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI GRUPA DUON S.A. W 2014 ROKU Wysogotowo, 13 marca 2015 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa DUON S.A. w 2013 roku Spis treści O GRUPIE DUON... 3

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w mln złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. STATUT SPÓŁKI AITON CALDWELL S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Spółka działa pod firmą Aiton Caldwell Spółka Akcyjna. 2. Siedzibą Spółki jest Gdańsk. 3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach Radio Kielce Spółka Akcyjna. -----------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

GRUPA ČEZ WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA GRUPA ČEZ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8

WYBRANE INFORMACJE OBJAŚNIAJĄCE... 8 Spis treści Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Śródroczny skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 marca 2015 roku... 5 Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo