Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 29 czerwca 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 29 czerwca 2012 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Polityki rac hunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz z pó źn. zm.), art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz z pó źn. zm.) zarządzam, co następuje: 1 W Załączniku nr 1 do Zarządzenia nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie: 1) w Rozdziale 2 pkt. I ppkt. c) otrzymuje brzmienie: grunty, przyj ęte do ewidencji do dnia r. według średniej wartości 1m 2 powierzchni na dzień r.; wartość tę określono jako wartość początkową: grunty przyjęte do ewidencji księgowej po r. według ceny nabycia; 2) w Rozdziale 3 pkt II dodaje się ppkt w brzmieniu: Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu operacji gospodarczych jednorodnych przeprowadzonych w ciągu dnia tj. przelewów na rachunki osobiste wynagrodzeń pracowników, wypłat dla zleceniobiorców i stypendystów, diet radnych, dodatków mieszkaniowych i innych wyp łat dla osób fizycznych realizowanych z rachunku wydatkowego i rachunków związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez unię europejską. 3) w Rozdziale 3 pkt IV dodaje się ppkt w brzmieniu: Koszty polis ubezpieczeniowych, prenumeraty czasopism i wydawnictw, opłaty licencyjne i abonamentowe dotyczące roku następnego księgowane są bezpośrednio w koszty rodzajowe w momencie ich powstawania ; 4) w Rozdziale 3 pkt IV dodaje się ppkt w brzmieniu: Dla obowiązku ujmowania w ewidencji księgowej rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze (tj. odprawy rentowe, emerytalne, pośmiertne i nagrody jubileuszowe) ustala si ę próg istotności w wysokości 3% wyniku finansowego jednostki za rok poprzedni. W ewidencji ksi ęgowej nie ujmuje się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze, których wartość nie przekracza ustalonego progu istotno ści W Załączniku nr 2 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w wykazie kont księgi a) w ust. 1 Konta bilansowe: nazwa konta 072 otrzymuje brzmienie: Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych ; nazwa konta 080 otrzymuje brzmienie: Środki trwałe w budowie (inwestycje) ; nazwa konta 140 otrzymuje brzmienie: Krótkoterminowe aktywa finansowe ; po koncie 240 dodaje si ę konto 245 w brzmieniu: 245 Wpływy do wyjaśnienia ; b) w ust. 2 Konta pozabilansowe: przed kontem 975 dodaje się konto 910 w brzmieniu 910 Zobowiązania warunkowe weksle własne po koncie 975 dodaje si ę konto 976 w brzmieniu: 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami. 2. W części funkcjonowania kont bilansowych wyszczególnione poni żej opisy kont otrzymują brzmienie:

2 Zespół 0 jątek trwały 030 Długoterminowe aktywa finansowe Konto służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji i udziałów w obcych podmiotach gospodarczych, akcj i i innych długoterminowych papierów wartościowych traktowanych, jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż jeden rok oraz innych długoterminowych aktywów finansowych; Na koncie 030 Długoterminowe aktywa finansowe ujmuje si ę: zwiększenie stanu długoterminowych zmniejszenie stanu aktywów finansowych 011, 080, długoterminowych aktywów 101, 130, 750; finansowych 750; Ewidencja szczegółowa do konta 030 zapewnia ustalenie wartości poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów i podmiotów. Za moment nabycia udziałów uważa się datę zawarcia umowy spółki lub zakupu udziałów. Wyodrębniono konta: Wkład pieniężny Aporty rzeczowe Konto 030 może wykazywać saldo, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych. Zespół 0 jątek trwały 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje si ę według zasad i przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy dokonywane s ą jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia. Odpisów umorzeniowych dokonuje si ę w korespondencji z kontem 400. Na koncie 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się: wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z ich likwidacją, sprzedażą, nieodpłatnym przekazaniem lub ujawnionymi niedoborami 011; zmniejszenie umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek aktualizacji wartości środków trwałych 800; zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na skutek naliczenia umorzenia 400; umorzenie dotychczasowe środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu 011; zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków wskutek aktualizacji wartości środków

3 Zespół 0 jątek trwały trwałych 800; Ewidencja szczegółowa do konta 071 jest prowadzona wspólnie z ewidencj ą szczegółową prowadzoną do kont 011 i 020 w następujący sposób: 0710 umorzenie gruntów 0711 umorzenie budynki 0712 umorzenie budowle 0713 umorzenie kotły i maszyny energetyczne 0714 umorzenie maszyny, urządzenia, aparaty ogólnego zastosowania 0715 umorzenie maszyny, urządzenia i aparaty branżowe 0716 umorzenie urządzenia techniczne 0717 umorzenie środki transportowe 0718 umorzenie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 0719 umorzenie wartości niematerialne i prawne Konto wykazuje saldo, które wyraża stan umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zespół 0 jątek trwały 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych Konto służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegaj ących umorzeniu jednorazowo, w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Odpisów umorzeniowych dokonuje si ę w korespondencji z kontem 401. Na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych ujmuje si ę: wyksięgowanie dotychczasowego zwiększenia odpisów umorzenia środków trwałych oraz umorzeniowych naliczonych od wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej pozostałych umarzanych w pełnej wartości w środków trwałych oraz wartości miesiącu oddania do używania w niematerialnych i prawnych na związku z ich likwidacją, sprzedażą, skutek naliczenia umorzenia 401; nieodpłatnym przekazaniem lub umorzenie dotychczasowe ujawnionymi niedoborami 013, 020; pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu 013, 020; odpisy umorzenia dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 013, 020; Ewidencja szczegółowa do konta 072 jest prowadzona wspólnie z ewidencj ą szczegółową prowadzoną do kont 013 i 020 w następujący sposób: 0721 umorzenie pozostałych środków trwałych Urząd Miasta 0722 umorzenie pozostałych środków trwałych OSP Brzeziny 0723 umorzenie pozostałych środków trwałych OSP Dąbrówka Wielka 0724 umorzenie pozostałych środków trwałych Urząd Miasta Użyczenie

4 Zespół 0 jątek trwały Zespół 0 Aktywa trwałe 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych Konto wykazuje saldo, które wyraża stan umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne: Na koncie 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) ujmuje się: poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie realizowanych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu 201; poniesione koszty ulepszenia środka trwałego, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego 201; nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w budowie 800. wartość uzyskanych efektów w szczególności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 011, 020; nieodpłatne przekazanie środków trwałych w budowie 800; niedobory i szkody stwierdzone w środkach trwałych w budowie 771. Ewidencja szczegółowa do konta 080 zapewnia wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów środków trwałych, zadań, źródeł finansowania, budżetowej i jednostek realizujących. Konto 080 może wykazywać saldo, które oznacza wartość środków trwałych w budowie. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 130 Rachunek bieżący jednostki Konto służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych planem finansowym jednostki budżetowej. Na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki ujmuje się: Wpływy środków budżetowych: otrzymanych na realizację wydatków budżetowych jednostki zgodnie z planem finansowym 223; z tytułu zrealizowanych przez Wypłaty środków budżetowych: zrealizowanych wydatków zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej 141, 201, 224, 225, 229, 231, 234, 240, konta zespołu

5 Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe jednostkę budżetową dochodów budżetowych 141, 221, 720; z tytułu omyłek bankowych i niewłaściwych uznań bankowych; w korespondencji z kontem 240, 245; 4 ; omyłkowe obciążenia bankowe 240, 245; zwrot niewykorzystanych środków 223; przekazanie zrealizowanych dochodów 222; W Urzędzie Miasta Piekary Śląskie istnieją wydzielone rachunki bankowe służące ewidencji: - dochodów podatkowych; - dochodów niepodatkowych; - wydatków; - funduszy specjalnych; - realizacji projektów wymagających prowadzenia oddzielnej ewidencji ksi ęgowej; - realizacji projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Zapisów na koncie dokonuje si ę na podstawie wyciągów bankowych i musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką, a bankiem. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Konto 130 może wykazywać saldo, które oznacza stan środków budżetowych na rachunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających z sald na poszczególnych rachunkach bankowych: wydatków budżetowych: saldo konta 130 wykazuje w tym zakresie stan środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków budżetowych, niewykorzystanych do końca roku; dochodów budżetowych: saldo konta 130 w zakresie dochodów oznacza stan środków budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu. W przypadku występowania wydatków niewygasających wszelkie operacje w tym zakresie księguje się na wyodrębnionym koncie księgowym 130 NW. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych w szczególności akcji, udziałów, i innych papierów wartościowych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej. Na koncie 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe ujmuje się: zwiększenia stanu krótkoterminowych zmniejszenia stanu aktywów finansowych konta krótkoterminowych aktywów zespołu 1 i 2 ; finansowych konta zespołu 1 i 2 ; Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według rodzajów poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych, poszczególnych walut obcych.

6 Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe Konto może wykazywać saldo, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów finansowych. Zespół 2 Rozrachunki i rozliczenia 240 Pozostałe rozrachunki Konto służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań nie objętych ewidencją na kontach W szczególności na koncie 240 ewidencjonuje si ę rozrachunki z tytułu sum depozytowych, sum na zlecenie, rozliczenia niedoborów, szkód i nadwyżek, rozrachunków wewnątrzzakładowych, roszczeń spornych, mylnie dokonanych wpłat. Na koncie 240 Pozostałe rozrachunki ujmuje się: powstałe należności i roszczenia konta zespołu 2 ; spłata i zmniejszenie zobowiązań konta zespołu 2 ; ujawnione niedobory i szkody konta zespołu 0 i 1 ; kompensata nadwyżek z niedoborami 240; niesłuszne obciążenia i korekty pomyłkowych uznań bankowych 130, 135; powstałe zobowiązania konta zespołu 2 ; spłata i zmniejszenie należności i roszczeń konta zespołu 2 ; ujawnione nadwyżki konta zespołu 0' i 1 ; niesłuszne uznania i korekty mylnych wpłat 240; Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 zapewnia ustalenie rozrachunków roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów wobec poszczególnych kontrahentów. Ewidencja szczegółowa prowadzona jest również w zależności od rodzajów rozrachunków w Biurze Kadr i Płac oraz Wydziale Edukacji. Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo oznacza stan należności i roszczeń, a saldo stan zobowiązań jednostki. Zespół 2 Rozrachunki i rozliczenia 245 Wpływy do wyjaśnienia Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych. Na koncie 245 Wpływy do wyjaśnienia ujmuje się: kwoty niewyjaśnionych wpłat i ich kwoty niewyjaśnionych wpłat;

7 Zespół 2 Rozrachunki i rozliczenia zwroty konta zespołu 1 i 2 ; powstałe zobowiązania konta zespołu 2. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 245 zapewnia ustalenie rozrachunków roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów wobec poszczególnych kontrahentów. Konto 245 może wykazywać saldo, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. Zespół 2 Rozrachunki i rozliczenia 290 Odpisy aktualizujące należności Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizuj ących należności. Na koncie 290 Odpisy aktualizuj ące należności ujmuje się: odpisanie należności nieściągalnych, umorzonych, przedawnionych 221; zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności 760; Ewidencję szczegółową do konta 290 prowadzi się według: - poszczególnych tytułów; - poszczególnych kontrahentów. odpisy aktualizujące wątpliwe należności z tytułu dochodów budżetowych 761; Saldo konta 290 oznacza warto ść odpisów aktualizujących należności. Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 409 Pozostałe koszty rodzajowe Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach Na koncie 409 Pozostałe koszty rodzajowe ujmuje się: koszty działalności, które nie zostały przeniesienie rocznej sumy ujęte na pozostałych kontach zespołu kosztów na konto 860; 4 w korespondencji z kontami zespołu 2 ; Ewidencja szczegółowa jest prowadzona według jednostek realizujących, według budżetowej, a także w przekrojach dostosowanych do potrzeb

8 Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 409 Pozostałe koszty rodzajowe Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach Na koncie 409 Pozostałe koszty rodzajowe ujmuje się: planowania i w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. Ewidencja szczegółowa dotycząca wypłacanych dodatków mieszkaniowych prowadzona jest w Wydziale Gospodarki Lokalowej. Konto 409 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo, które wyraża wysokość poniesionych pozostałych kosztów rodzajowych. Saldo konta 409 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto Przychody z tytułu dochodów budżetowych Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza się podatki, składki, opłaty i inne dochody jednostki samorządu terytorialnego. Na koncie 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się: odpisy z tytułu dochodów budżetowych 221; przeniesienie w końcu roku obrotowego salda konta na konto 860; przychody z tytułu dochodów budżetowych 221; Ewidencję szczegółową prowadzi się według: podziałek budżetowej; rejestrów sprzedaży; potrzeb sprawozdawczości; potrzeb deklaracji podatkowych. Pod datą 31 grudnia saldo przenosi si ę na konto 860. Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

9 Zespół 7 Przychody, dochody i koszty 750 Przychody finansowe Konto służy do ewidencji przychodów finansowych. Na koncie 750 Przychody finansowe ujmuje si ę: przeniesienie w końcu roku obrotowego przychodów w korespondencji z kontem 860; Ewidencję szczegółową prowadzi się według: podziałek budżetowej; rejestrów sprzedaży; potrzeb sprawozdawczości; potrzeb deklaracji podatkowych. przychody z tytułu operacji finansowych konta zespołu 1 i 2 w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy odsetki od udzielonych pożyczek, odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe konta zespołu 1 i 2. Na koncie tym dokonuje się kwartalnie przypisów należnych odsetek od należności z tytułu dochodów budżetu. Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda, saldo przenoszone jest pod datą 31 grudnia na konto 860. Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz jednostki Służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i majątku obrotowego jednostki budżetowej oraz ich zmian. Na koncie 800 Fundusz jednostki ujmuje si ę: przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego 860; przeksięgowanie zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych z konta 222 (pod datą sprawozdania finansowego); przeksięgowanie przekazanych przez jednostkę budżetową dotacji z konta 810, które zostały uznane za wykorzystane lub rozliczone; różnice z aktualizacji środków trwałych (zmniejszenie wartości brutto) 011; przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860; przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223 (pod datą sprawozdania finansowego); nieodpłatne otrzymanie środków trwałych 011; różnice z aktualizacji środków trwałych (zwiększenie wartości brutto) 011;

10 Zespół 7 Przychody, dochody i koszty 750 Przychody finansowe wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji 011; wartość nieumorzona środków trwałych pod datą rozchodu 071; W ramach konta 800 wyodrębniono w planie kont: 800 fundusz sprawozdania, wynik finansowy zmiany funduszu wydatki nieodpłatne otrzymanie środków trwałych sprzedaż i nieodpłatne przekazanie środków trwałych inne zmiany funduszu Konto wykazuje na koniec roku saldo, które oznacza stan funduszu jednostki. Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje Konto służy do ewidencji dotacji budżetowych oraz środków z budżetu na inwestycje. Na koncie 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje ujmuje się: dotacje przekazane przez jednostki 224; równowartość dokonanych wydatków na sfinansowanie inwestycji własnych jednostki budżetowej 800; przeksięgowanie w końcu roku obrotowego salda na konto 800; Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek budżetowej oraz jednostek, którym przekazano dotacje. Na koniec roku konto nie wykazuje salda. 3. W Załączniku nr 2 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w części Konta pozabilansowe dodaje si ę opisy kont: 910 Zobowiązania warunkowe weksle własne

11 910 Zobowiązania warunkowe weksle własne Konto służy do ewidencji kwot wynikaj ących z wystawionych weksli własnych stanowiących zabezpieczenie zawartych umów. Na koncie 910 Zobowiązania warunkowe weksle własne ujmuje się: prowadzenia kont i ich powiązanie z - wygaśnięcie zobowiązań warunkowych; - powstanie zobowiązań warunkowych wystawienie weksla; Jeżeli w deklaracji wekslowej nie określono maksymalnej wysokości zobowiązania w księgach rachunkowych ujmuje się wartość zobowiązania w kwocie 150% wartości zaciągniętego zobowiązania głównego. 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami Konto służy do ewidencji kwot wynikaj ących ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Na koncie 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami ujmuje się: prowadzenia kont i ich powiązanie z - naliczone koszty Urzędu na podstawie dokumentów wystawianych przez jednostki budżetowe i zakład budżetowy; - stan należności na dzień jednostek budżetowych i zakładu budżetowego; - naliczone przychody Urzędu obciążające jednostki budżetowe i zakład budżetowy; - stan zobowiązań na dzień wobec jednostek budżetowych i zakładu budżetowego; Wyodrębniono konta: wzajemne rozliczenia między jednostkami koszty i przychody wzajemne rozliczenia między jednostkami należności i zobowiązania wzajemne rozliczenia między jednostkami zmiany funduszu Wzajemne koszty i przychody księgowane są comiesięcznie na podstawie ewidencji bilansowej. Wzajemne należności i zobowiązania księgowane są rocznie na podstawie ewidencji bilansowej. 4. W Załączniku nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31

12 grudnia 2010 roku w wykazie kont księgi : a) w ust. 1 Konta bilansowe: nazwa konta 072 otrzymuje brzmienie: Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych ; nazwa konta 080 otrzymuje brzmienie: Środki trwałe w budowie (inwestycje) ; po koncie 240 dodaje si ę konto 245 w brzmieniu: 245 Wpływy do wyjaśnienia ; b) w ust. 2 Konta pozabilansowe: przed kontem 975 dodaje si ę konto 911 w brzmieniu 911 Wkład niepieniężny 5. W Załączniku nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w części funkcjonowania kont bilansowych wyszczególnione poni żej opisy kont otrzymują brzmienie: Zespół 0 jątek trwały 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje si ę według zasad i przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy dokonywane są jednorazowo za okres całego roku. Odpisów umorzeniowych dokonuje się w korespondencji z kontem 400. prowadzenia kont i ich powiązanie z Na koncie 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się: wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w związku z ich likwidacją, sprzedażą, nieodpłatnym przekazaniem lub ujawnionymi niedoborami 011; zmniejszenie umorzenia wartości początkowej środków trwałych wskutek aktualizacji wartości środków trwałych 800; zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na skutek naliczenia umorzenia 400; umorzenie dotychczasowe środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu 011; zwiększenia umorzenia wartości początkowej środków wskutek aktualizacji wartości środków trwałych 800; Ewidencja szczegółowa do konta 071 jest prowadzona wspólnie z ewidencj ą szczegółową prowadzoną do kont 011 i 020. Konto wykazuje saldo, które wyraża stan umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

13 Zespół 0 jątek trwały 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zborów bibliotecznych Konto służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegaj ących umorzeniu jednorazowo, w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. Odpisów umorzeniowych dokonuje się w korespondencji z kontem 401. Na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych ujmuje si ę: wyksięgowanie dotychczasowego zwiększenia odpisów umorzenia środków trwałych oraz umorzeniowych naliczonych od wartości niematerialnych i prawnych wartości początkowej pozostałych umarzanych w pełnej wartości w środków trwałych oraz wartości miesiącu oddania do używania w niematerialnych i prawnych na związku z ich likwidacją, sprzedażą, skutek naliczenia umorzenia 401; nieodpłatnym przekazaniem lub umorzenie dotychczasowe ujawnionymi niedoborami 013, 020; pozostałych środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu 013, 020; odpisy umorzenia dotyczące nadwyżek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 013, 020; Ewidencja szczegółowa do konta 072 jest prowadzona wspólnie z ewidencją szczegółową prowadzoną do kont 013 i 020. Konto wykazuje saldo, które wyraża stan umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Zespół 0 Aktywa trwałe 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Na koncie 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje) ujmuje się:

14 Zespół 0 Aktywa trwałe poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie realizowanych zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu 201; poniesione koszty ulepszenia środka trwałego, które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego 201; nieodpłatne otrzymanie środków trwałych w budowie 800. wartość uzyskanych efektów w szczególności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 011, 020; nieodpłatne przekazanie środków trwałych w budowie 800; niedobory i szkody stwierdzone w środkach trwałych w budowie 771. Ewidencja szczegółowa do konta 080 zapewnia wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów środków trwałych, zadań, źródeł finansowania, budżetowej i jednostek realizuj ących. Konto 080 może wykazywać saldo, które oznacza wartość środków trwałych w budowie. Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe 130 Rachunek bieżący jednostki Konto służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym jednostki budżetowej, utworzonym do realizacji projektów współfinansowanych z funduszy unijnych, z tytułu wydatków i dochodów budżetowych objętych planem finansowym jednostki budżetowej. Na koncie 130 Rachunek bieżący jednostki budżetowej ujmuje się: Wpływy środków budżetowych: otrzymanych na realizację wydatków budżetowych jednostki zgodnie z planem finansowym 223; z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej 141, 221, 720; z tytułu omyłek bankowych i niewłaściwych uznań bankowych; w korespondencji z kontem 240, 245; Wypłaty środków budżetowych: zrealizowanych wydatków zgodnie z planem finansowym jednostki budżetowej 141, 201, 224, 225, 229, 231, 234, 240, konta zespołu 4 ; omyłkowe obciążenia bankowe 240, 245; zwrot niewykorzystanych środków 223; przekazanie zrealizowanych dochodów 222;

15 Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe W jednostce dla każdego zadania współfinansowanego ze środków unii europejskiej prowadzi się wydzielone rachunki bankowe. Ewidencja analityczna prowadzona jest w Wydziale Finansowo Budżetowym, Referacie Finansowym. Zapisów na koncie dokonuje się na podstawie wyciągów bankowych i musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką, a bankiem. Na koncie 130 obowiązuje zachowanie czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Zespół 2 Rozrachunki i rozliczenia 245 Wpływy do wyjaśnienia Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych związanych z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Na koncie 245 Wpływy do wyjaśnienia ujmuje się: kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty konta zespołu 1 i 2 ; kwoty niewyjaśnionych wpłat; powstałe zobowiązania konta zespołu 2. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 245 zapewnia ustalenie rozrachunków roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów wobec poszczególnych kontrahentów. Konto 245 może wykazywać saldo, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. Zespół 7 Przychody, dochody i koszty 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych

16 Zespół 7 Przychody, dochody i koszty Konto służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych osiąganych w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej. Na koncie 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych ujmuje się: odpisy lub zmniejszenia należności z tytułu dochodów budżetowych 221; przeniesienie w końcu roku obrotowego salda konta na konto 860; przychody z tytułu dochodów budżetowych 221; Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek budżetowej, jednostek realizujących, a także w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania i w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody z tytułu dochodów budżetowych na stronę konto 860. Na koniec roku konto nie wykazuje salda. Zespół 7 Przychody, dochody i koszty 750 Przychody finansowe Konto służy do ewidencji przychodów finansowych. Na koncie 750 Przychody finansowe ujmuje si ę: przeniesienie na koniec roku osiągniętych przychodów finansowych 860; przychody z tytułu operacji finansowych konta zespołu 1 i 2 w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie należności, dodatnie różnice kursowe konta zespołu 1 i 2. Ewidencja szczegółowa pozwala wyodrębnić przychody finansowe według podziałek budżetowej oraz rodzaju przychodów. W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę konta 860. Na koniec roku konto nie wykazuje salda.

17 Zespół 8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 800 Fundusz jednostki Służy do ewidencji zmian w funduszu jednostki. Na koncie 800 Fundusz jednostki ujmuje si ę między innymi: przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego 860; przeksięgowanie zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych z konta 222 (pod datą sprawozdania finansowego); różnice z aktualizacji środków trwałych (zmniejszenie wartości brutto) 011; wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji 011; wartość nieumorzona środków trwałych pod datą rozchodu 071; przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860; przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223 (pod datą sprawozdania finansowego); nieodpłatne otrzymanie środków trwałych 011; różnice z aktualizacji środków trwałych (zwiększenie wartości brutto) 011; Konto wykazuje na koniec roku saldo, które oznacza stan funduszu jednostki. 6. W Załączniku nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w części Konta pozabilansowe dodaje się opis konta: 911 Wkład niepieniężny Konto służy do ewidencji wkładu niepieniężnego wnoszonego w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków unii europejskiej: Na koncie 911 Wkład niepieniężny ujmuje się: prowadzenia kont i ich powiązanie z - wysokość wniesionego wkładu niepieniężnego;

18 3 Załącznik nr 4 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie stanowiącej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr ORo /10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikowi Wydziału Finansowo Budżetowego. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Prezydent Miasta Piekary Śląskie (-) mgr inż. Stanisław Korfanty Opracował: A. chura Rozdzielnik: Komórki organizacyjne Urzędu wszystkie.

19 Uzasadnienie Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniaj ącym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 121 z dnia 1 lutego 2012 r.) kierownicy jednostek w terminie 6 miesi ęcy od dnia wejścia zmian w życie dostosowują zasady prowadzenia ewidencji i w jednostce. Wobec powyższego dokonuje się uaktualnienia przyjętych w Urzędzie Miasta zasad rachunkowości. NACZELNIK WYDZIAŁU FINANSOWO-BUDŻETOWEGO Anna chura

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku. w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ZARZĄDZENIE NR 21/2012 WÓJTA GMINY POKRZYWNICA z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie aktualizacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU

ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU ZARZĄDZENIE NR 92/12 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 14 marca 2012r. w sprawie: zmian w Zarządzeniu Nr 69/11 z dnia 30 grudnia 2011r. dotyczącym polityki rachunkowości Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r.

Zarządzenie Nr ORo Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. z dnia 1 lipca 2015 r. Zarządzenie Nr ORo.0050.363.2015 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr ORo.0151-796/10 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 grudnia 2010 roku w

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 5.2012 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 27 czerwca 2012 roku Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012 roku Zarządzenie Nr 77/2012 Wójta Gminy Smołdzino z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 100/2011 z dnia 31 grudnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Gminy Miękinia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 36/12 Wójta Gminy Miękinia z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości odnośnie Projektu Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r.

Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r. Zarządzenie Nr 78/2012 Burmistrza Szydłowca z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 104 Burmistrza Szydłowca z dnia 24 października 2010r. w sprawie wprowadzenia planu kont dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2012

Zarządzenie Nr 42/2012 Zarządzenie Nr 42/2012 Wójta Gminy Jemielno z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 93/2010 Wójta Gminy Jemielno z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zasad /polityki/ rachunkowości dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum nr 1 w Pacanowie (Znak sprawy: O.021.5.12 oraz K.301.1.2012) Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 3 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont oraz ich powiązania z dotyczących funduszy unijnych Konta bilansowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r.

Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. Zarządzenie nr 2/2012 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmiany przyjętych zasad polityki rachunkowości w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP - SP) Załącznik 6 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Podatków - jednostka księgowa dochodów podatkowych (OPUM). Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE

PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 88/2015 Wójta Gminy Celestynów z dnia 3 sierpnia 2015 roku I. WYKAZ KONT 1. Konta bilansowe PLAN KONT DLA URZĘDU GMINY W CELESTYNOWIE Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP). Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont

ZAKŁADOWY PLAN KONT. I. Wykaz kont ZAKŁADOWY PLAN KONT 1. Konta bilansowe I. Wykaz kont Zespół 0 - Majątek trwały 011 - Środki trwałe 013 - Pozostałe środki trwałe 020 - Wartości niematerialne i prawne 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochody budżetu państwa (JDSP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu gminy

Wykaz kont dla urzędu gminy Wykaz kont dla urzędu gminy Załącznik Nr 2 do Zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Nazwa Wyszczególnienie Nr konta Uwagi konta Ewidencja analityczna 3 4 5 Majątek trwały Prowadzona

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik Nr 2. Plan Kont dla Środków Budżetowych. I. Wykaz kont. 1. Konta bilansowe Załącznik Nr 2 Plan Kont dla Środków Budżetowych I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały 011 Środki trwałe 013- Pozostałe środki trwałe 014 Zbiory biblioteczne 020 Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji

Uwagi konta. Umarzane w 100 % w dacie zakupu. 080 Inwestycje Prowadzone oddzielnie dla każdej inwestycji Załącznik Nr 2a do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. I. Wykaz kont dla Urzędu Gminy Numer Nazwa konta Wyszczególnienie Uwagi konta Ewidencja analityczna 1 2 3 4 1.KONTA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA BUDŻETU I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. Konta bilansowe 133 - Rachunek budżetu 134

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów budżetowych (OŚ) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Ochrony Środowiska - jednostka księgowa dochodów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH

Załącznik Nr 2 ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT BILANSOWYCH Załącznik Nr 2 133 Rachunek budżetu Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu państwa oraz budżetów gmin, powiatów

Bardziej szczegółowo

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie :

2.3 Opis konta 139 - Inne rachunki bankowe otrzymuje brzmienie : Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 z dnia 28 lipca 2008 roku. Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152-46/2006 z dnia 31 października 2006

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 18/2010 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2010 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI

OPIS KONT DLA JEDNOSTKI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 127/2009 Starosty Łódzkiego Wschodniego OPIS KONT DLA JEDNOSTKI 1. KONTA BILANSOWE Konto 011 - ŚRODKI TRWALE Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE. z dnia 17 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 50/2016 WÓJTA GMINY WERBKOWICE z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Werbkowice Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r.

Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. Zarządzenie Nr 534/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla jednostki budżetowej - Urzędu Miejskiego w Kaliszu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 10 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany dokumentacji opisującej przyjęte zasady (politykę) rachunkowości i zakładowego planu kont budżetu Gminy Raczki i Urzędu

Bardziej szczegółowo

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego

Z a k ł a d o w y. plan kont. Do użytku wewnętrznego Z a k ł a d o w y plan kont Do użytku wewnętrznego 2 Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej 1. operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

Zespół 4 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI / 8 /09 Zarządu Związku Międzygminnego z dnia 28 maja 2009 r. Plan kont Związku Międzygminnego Bóbr I. WYKAZ KONT. 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OR.120.8.2014 BURMISTRZA BIAŁEJ z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian dotyczących zasad rachunkowości w zakresie ewidencji wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany:

Wprowadzam do zarządzenia nr1/2011 z dnia 3.01.2011r. następujące zmiany: Zarządzenie nr 7/2012 Dyrektora Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku, ul. Kręta 20 z dnia 15 września 2012r w sprawie: aktualizacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka

PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.53.2012 Burmistrza Białej z dnia 19.09.2012 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU Szkoła horyzontem świetlanej przyszłości młodego człowieka WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH: I. Konta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach

ZARZĄDZENIE nr 14/2012. z dnia 02.07.2012r. Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach ZARZĄDZENIE nr 14/2012 z dnia 02.07.2012r Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Kielcach zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji i przyjętych zasad rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Konta bilansowe : Załącznik nr 1 do Polityka Rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady oraz ich powiązania dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie

ZARZĄDZENIE Nr 27/2012. Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia roku w sprawie ZARZĄDZENIE Nr 27/2012 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2010 z dnia 29.12.2010 roku w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie

Załącznik nr 2 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Załącznik nr 2 do Polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont oraz ich powiązania z dla Urzędu Miasta Piekary Śląskie, jako jednostki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 695 /2012 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 13 sierpnia 2012 r. Wykaz kont dla budżetu Gminy Miasta Sopotu (według załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek trwały Konta zespołu 0 Majątek trwały służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości niematerialnych i prawnych, 3) finansowego majątku trwałego, 4)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5/2016 z dnia 7 stycznia 2016 roku K o n t a b i l a n s o w e Zespół 0 - jątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe środki trwałe 020 Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 31 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 26/2014 STAROSTY RAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne. z dnia 15 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE Nr OR.120.6.2016 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 15 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9.2010 Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Damasławek Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Damasławek Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO. z dnia 13 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 18 ZARZĄDZENIE NR 17/14 SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO z dnia 13 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 49 Wójta Gminy Dorohusk z dnia 16 września 2013r. Zakładowy plan kont dla projektu pt.: Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej

Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 57/2009 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 30 września 2009r. Opis kont stosowanych w ewidencji księgowej KONTO Podstawowe operacje ujmowane na kontach Wn Ma Wn Salda końcowe

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu

Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu Zakładowy Plan Kont w Szkole Podstawowej nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu W Szkole Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zgierzu prowadzi się księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006r. JEDNOLITY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GMINY 1. KONTA BILANSOWE. ZESPÓŁ 0 MAJĄTEK TRWAŁY. 011.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 2/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 16 lutego 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora ZOSiP w Muszynie z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012. Prezydenta Miasta Starogard Gdański. z dnia 17 grudnia 2012 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012. Prezydenta Miasta Starogard Gdański. z dnia 17 grudnia 2012 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 328/12/2012 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 17 grudnia 2012 r. o zmianie zarządzenia w sprawie sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zasad prowadzenia zakładowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015. Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2015 Wójta Gminy Lisewo z dnia 31 lipca 2015 r. PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY LISEWO I. Wykaz kont 1. Konta bilansowe 133- Rachunek budżetu 134- Kredyty bankowe 137 Rachunki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2011 r. Projekt z dnia 18 listopada 2011r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie

ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania wydatków w tym zakresie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr OR.120.14.2012 Burmistrza Białej z dnia 20.02.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT prowadzony do celów spraw związanych z poborem dochodów z tytułu czynszu oraz ewidencjonowania

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.40.2011 Burmistrza Białej z dnia 14.09.2011 r. PLAN KONT DLA PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 189/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego - Miasta Kalisza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 188/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla organu podatkowego Miasta Kalisza. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 26 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 Zdrowie Na

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont

Zakładowy plan kont. I. Wykaz kont Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 12 Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 2015 r. Zakładowy plan kont I. Wykaz kont 1.1. Konta bilansowe 1) Zespół 0

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr OR.120.35.2012 Burmistrza Białej z dnia 21.05.2012 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH 1. Konta bilansowe Zespół 0 jątek trwały 011 Środki trwałe 013 Pozostałe

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE

PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 /2010 Dyrektora Ośrodka SENIOR SENIOR z dnia30 grudnia 2010 roku PLAN KONT DLA OŚRODKA INTEGRACYJNEGO SENIOR W CZELADZI WRAZ Z OPISEM OPERACJI I. KONTA SYNTETYCZNE 1.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Zakładowy plan kont budżetu Gminy Frombork obejmuje następujące konta: ZAKŁADOWY PLAN KONT Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 5/206 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 07206 r Zakładowy plan kont ) Dla budżetu Gminy Frombork prowadzi księgi rachunkowe na podstawie zakładowego

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój 2 Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zarządzenia Nr Or- 0151/509/2010 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 października 2010.r. I. Wykaz

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 345/2010 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 31.12.2010r. ZAKŁADOWY PLAN KONT dla budżetu Miasta 1. Zakładowy plan kont opracowano na podstawie: 1) Ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn

Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Załącznik Nr 1 do zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Zarszyn Zakładowy plan kont dla Budżetu Gminy Zarszyn Podstawą prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta stanowi rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW, OWP)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa wydatki i dochody (OW, OWP) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Oświaty i Wychowania - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy.

Ewidencja szczegółowa do konta 130-1 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów budŝetu z zadań własnych gminy. Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GM + PW Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki z tytułu dochodów z zadań własnych gminy ( GM gmina + PW - powiat). Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr I/656/2005 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie: zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe

Załącznik nr 3. III. Komentarz do planu kont. Opis kont. 1. Konta bilansowe Załącznik nr 3 III. Komentarz do planu kont. Opis kont 1. Konta bilansowe I. Zespół 0 - "Majątek trwały" Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji: 1) rzeczowego majątku trwałego, 2) wartości

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III Załącznik do Zrządzenia PM Nr Or.0151-100/2006 z dnia 17 marca 2006 r. ZAKŁADOWY PLAN KONT OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2006 ROKU DLA PROJEKTU MODERNIZACJA ALEI PIŁSUDSKIEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU-ETAP III

Bardziej szczegółowo

(Kierownik jednostki)

(Kierownik jednostki) Z A R Z Ą D Z E N I E NR 6 / 2016 Kierownika Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie: Zakładowego Planu Kont w Ośrodku Profilaktyki i Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach.

Bardziej szczegółowo

Zakładowy plan kont dla Urzędu Miejskiego w Stąporkowie.

Zakładowy plan kont dla Urzędu Miejskiego w Stąporkowie. Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. Zakładowy plan kont dla Urzędu Miejskiego w Stąporkowie. I. WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH 1. KONTA BILANSOWE Zespół

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam:

ZAKŁADOWY PLAN KONT. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu. Zatwierdzam: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/2012 Dyrektora MOSiR z dnia 25 czerwca 2012 roku ZAKŁADOWY PLAN KONT Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu Zatwierdzam: 1. Określenia użyte w ustaleniach szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu

Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu Załącznik Nr 2 do Zrządzenia Nr 207/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2004r. Podstawowe zasady rachunkowości dla budżetu i urzędu 1. Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu

Bardziej szczegółowo

I. KONTA BILANSOWE

I. KONTA BILANSOWE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady prowadzenia kont mi księgi dla budżetu gminy Przemków. PLAN KONT DLA BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r.

Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 stycznia 2013r. 1 w sprawie: ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Gminy Gąbin oraz dla jednostki budżetowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik do Zarządzenia Nr 835/PRiK/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 25 października 2016r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu

Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/12 Starosty Rawickiego z dnia 29 czerwca 2012 r. Zakładowy Plan Kont dla Starostwa Powiatowego w Rawiczu I. Wykaz kont księgi głównej 1. Konta bilansowe Zespół 0 Majątek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r

Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r Zarządzenie Nr 34/16 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 22 czerwca 2016r w sprawie zmiany polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Pszczółkach. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Konta bilansowe. Nr Nazwa Nr Nazwa 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały

Konta bilansowe. Nr Nazwa Nr Nazwa 1. Konta bilansowe Zespół O Majątek trwały Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 54/12 Burmistrza Przemkowa z dnia 31.07.2012 r. 1. Wykaz kont księgi, przyjęte zasady, zasady mi księgi dla Urzędu Miejskiego w Przemkowie. Konta bilansowe Konto syntetyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 17/13

Zarządzenie nr 17/13 Zarządzenie nr 17/13 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/11 w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 142/09 Burmistrza Stąporkowa z dnia 29.09.2009r. PLAN KONT DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH WYKAZ KONT KONTA BILANSOWE ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011 - Środki trwałe 012 - Środki

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY

WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY WYKAZ KONT BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr F/132/2010 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 21 września 2010 r. I Konta bilansowe 133 Rachunek budżetu 134 Kredyty bankowe 135 Rachunek środków

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu powiatu

Wykaz kont dla budżetu powiatu Wykaz kont dla budżetu powiatu Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 13/2013 Starosty Średzkiego z dnia 18 grudnia 2013r. Numer konta Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi 133 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji na kontach pozabilansowych

Zasady ewidencji na kontach pozabilansowych Załącznik 12 do Zarządzenia nr 164/3/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 53/12 W ÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie Nr 183/10 w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości. Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo