POROZUMIENIE STRON PROJEKTU PT.: INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POROZUMIENIE STRON PROJEKTU PT.: INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH"

Transkrypt

1 POROZUMIENIE STRON PROJEKTU PT.: INNOWACYJNY ŚLĄSKI KLASTER CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH zawarte w dniu 8 lutego 2006 r. w Katowicach pomiędzy: 1. Głównym Instytutem Górnictwa z siedzibą w Katowicach przy Placu Gwarków 1, występującym w ramach tej Umowy jako Koordynator Centrum Zaawansowanych Technologii Energia- Środowisko-Zdrowie, reprezentowanym przez: - Dyrektora Naczelnego Józefa Dubińskiego - Zastępcę Naczelnego Dyrektora ds. Inżynierii Środowiska Krystynę Czaplicką-Kolarz 2. Politechniką Śląską z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Akademickiej 2, reprezentowaną przez: - Rektora Wojciecha Zielińskiego - Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej Andrzeja Ziębika 3. Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla z siedzibą w Zabrzu przy ulicy Zamkowej 1, reprezentowanym przez: - Dyrektora Marka Ściążko 4. Instytutem Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Gliwicach przy ulicy Bałtyckiej 5, reprezentowanym przez: - Dyrektora Krzysztofa Warmuzińskiego 5. Jastrzębską Spółką Węglową S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju przy ulicy Armii Krajowej 56, reprezentowaną przez: - Prezesa Zarządu Leszka Jarno - Zastępcę Prezesa Zarządu Ewę Malek-Piotrowską 6. Katowickim Holdingiem Węglowym S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Damrota 18, reprezentowanym przez: - Prezesa Zarządu Stanisława Gajosa - Prokurenta Mariusza Poczętego 7. Kompanią Węglową S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Powstańców 30, reprezentowaną przez: - Prezesa Zarządu Maksymiliana Klanka - Wiceprezesa Zarządu Franciszka Niezgodę 8. Południowym Koncernem Energetycznym S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Lwowskiej 23, reprezentowanym przez: - Prezesa Zarządu Jana Kurpa - Wiceprezesa Zarządu Andrzeja Zająca

2 9. Miastem Gliwice z siedzibą przy ulicy Zwycięstwa 21, reprezentowanym przez: - Prezydenta Miasta Zygmunta Frankiewicza 10. Miastem Jastrzębie Zdrój z siedzibą przy Alei Józefa Piłsudskiego 60, reprezentowanym przez: - Prezydenta Miasta Mariana Janeckiego 11. Miastem Jaworzno z siedzibą przy ulicy Grunwaldzkiej 33, reprezentowanym przez: - Prezydenta Miasta Pawła Silberta 12. Miastem Katowice z siedzibą przy ulicy Młyńskiej 4, reprezentowanym przez: - Prezydenta Miasta Piotra Uszoka 13. Miastem Rybnik z siedzibą przy ulicy Chrobrego 2, reprezentowanym przez: - Prezydenta Miasta Adama Fudalego 14. Miastem Tychy z siedzibą przy Alei Niepodległości 49, reprezentowanym przez: - Prezydenta Miasta Andrzeja Dziubę zwanymi dalej Stronami Strony oświadczają, iż są Partnerami - Członkami Grupy Inicjującej Innowacyjnego Śląskiego Klastera Czystych Technologii Węglowych powołanego do życia z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego oraz Posła do Parlamentu Europejskiego prof. dra hab. inż. Jerzego Buzka i są stronami projektu: Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych. 2. Celem niniejszego porozumienia jest budowa Klastera, w ramach którego Partnerzy Członkowie Grupy Inicjującej oraz inne przedsiębiorstwa i instytucje będą współpracować w zakresie: współtworzenia programów wykorzystania węgla jako nośnika energii i surowca dla karbochemii, inicjowania projektów badawczych, wdrożenia technologii wykorzystania i przetwarzania węgla oraz budowy instalacji pilotowych, inicjowania działań mających na celu uczestnictwo Partnerów Klastera w realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych (7 Program Ramowy i inne), promocji regionalnej i pozaregionalnej węgla jako czystego, bezpiecznego i konkurencyjnego nośnika energii. 2 Przedmiotem niniejszego porozumienia jest określenie zasad przystępowania kolejnych przedsiębiorstw i instytucji, nazywanych dalej Nowymi Partnerami, do inicjatywy budowy Klastera.

3 3 1. Mając na uwadze otwartą i nieograniczoną formę Klastera, potrzebę zwiększania jego rangi oraz rosnące zainteresowanie przystępowaniem do inicjatywy budowy Klastera Strony uznają za celowe przystępowanie Nowych Partnerów do tej inicjatywy. 2. Nowi Partnerzy nie stają się jednocześnie Stronami Projektu pt.: Innowacyjny Śląski Klaster Czystych Technologii Węglowych, nazywanego dalej Projektem, będącego przedmiotem Umowy Partnerskiej Stron z dnia 10 listopada 2005 r. i nie mają uprawnień do udziału w Projekcie.] 3. Biorąc pod uwagę otwarty charakter Klastera strony nie ustalają kryteriów, jakie powinien spełniać Nowy Partner. 4. W celu uproszczenia procedury przystępowania i występowania Nowych Partnerów, Strony udzielają pełnomocnictwa Głównemu Instytutowi Górnictwa w Katowicach do reprezentowania Stron wobec deklarujących zamiar przystąpienia do inicjatywy budowy Klastera, z zastrzeżeniem 3 ust. 6 niniejszego porozumienia oraz do przyjmowania oświadczeń o wystąpieniu Nowego Partnera z Klastera. Pełnomocnictwo udzielone przez Strony Głównemu Instytutowi Górnictwa dotyczy tylko reprezentowania Stron podczas przystępowania i występowania Nowych Partnerów do/z inicjatywy budowy Klastera. 5. Strony zgodnie przyjmują, iż Nowi Partnerzy zostaną zobowiązani do promocji marki Klastera oraz udziału w jego budowie z zastrzeżeniem 3 ust Warunkiem przystąpienia Nowego Partnera do Klastera jest zgoda wszystkich Stron. Główny Instytut Górnictwa zostaje zobowiązany do powiadamiania Stron drogą pisemną o deklaracji przystąpienia Nowego(ych) Partnera (ów) do Klastera. Do 7 dni od doręczenia powiadomienia każda ze Stron może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. 7. Główny Instytut Górnictwa podpisuje umowę o przystąpieniu Nowego Partnera do inicjatywy budowy Klastera w imieniu wszystkich Stron z zastrzeżeniem 3 ust. 2. i po spełnieniu warunku określonego w 3 ust Główny Instytut Górnictwa jest zobowiązany przesłać Stronom kopie zawartej umowy o przystąpieniu Nowego Partnera do Klastera. 9. Wystąpienie Nowego Partnera z inicjatywy budowy Klastera jest możliwe po pisemnym oświadczeniu takiej woli skierowanym przez Nowego Partnera do Głównego Instytutu Górnictwa. Główny Instytut Górnictwa zostaje zobowiązany do powiadamiania Stron drogą pisemną o deklaracji wystąpienia Nowego(ych) Partnera(ów) z Klastera. Do 7 dni od doręczenia powiadomienia każda ze Stron może zgłosić istnienie zobowiązań ze strony występującego Nowego Partnera związanych z inicjatywą budowy Klastera. W przypadku braku zobowiązań, wystąpienie następuje w terminie określonym w oświadczeniu, nie wcześniej, niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie zostało doręczone do Głównego Instytutu Górnictwa. 4 Umowę sporządzono w 14 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

4 1. Główny Instytut Górnictwa 2. Politechnika Śląska 3. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 4. Instytut Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk

5 5. Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 6. Katowicki Holding Węglowy S.A. 7. Kompania Węglowa S.A. 8. Południowy Koncern Energetyczny S.A.

6 9. Miasto Gliwice 10. Miasto Jastrzębie Zdrój 11. Miasto Jaworzno 12. Miasto Katowice

7 13. Miasto Rybnik 14. Miasto Tychy

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:.

a Panem/Panią. (imię, nazwisko) Adres zamieszkania:. Strona 1 z 5 Załącznik nr 3b do Regulaminu (dotyczy PN) UMOWA O ODBYCIE STAŻU NR w ramach projektu pt.: Fundament Optymalnego Rozwoju: Staże z Technologii FORSZT Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie

PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie PROJEKT AIP SEED CAPITAL informacje o projekcie Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości zapraszają Pomysłodawców do udziału w projekcie AIP Seed Capital, którego celem jest stworzenie warunków do rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna dla dziennikarzy z Polski i Niemiec

Wizyta studyjna dla dziennikarzy z Polski i Niemiec Wizyta studyjna dla dziennikarzy z Polski i Niemiec Węgiel a energia porównanie sytuacji w Niemczech i w Polsce Jak zmienia się najważniejszy polski region węglowy. Przykład Górnego Śląska: Czy polskie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM)

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) przez: 1. Instytut Fizyki PAN, w skrócie: IF PAN 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN, w skrócie: IChF PAN 3. Instytut

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7936 Poz. 617 617 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Tworzy się Narodowe Centrum Nauki, zwane dalej Centrum. 2. Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Strona1 UMOWA W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU UTWORZENIE CENTRUM POMIAROWO- ROZLICZENIOWEGO DLA NIEKTÓRYCH SEKTORÓW INFRASTRUKTURALNYCH ORAZ DZIAŁALNOŚCI PROSUMENCKIEJ Zawarta w dniu 2014 roku w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+

Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+ Strona1 Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie innowacyjno- testującym Pracuję-rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia pracowników 50+. UMOWA NR O UCZESTNICTWIE W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu 30 Minut. 1.Organizatorzy

Regulamin programu 30 Minut. 1.Organizatorzy Regulamin programu 30 Minut 1.Organizatorzy 1. Organizatorem i koordynatorem programu 30 Minut jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich z siedzibą 00-068 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 7, wpisanym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

-PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. -PROJEKT- REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA TAURON POLSKA ENERGIA S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. określa zasady i tryb zwoływania oraz organizację

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo