OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO."

Transkrypt

1 Znak sprawy: DZ-A /15 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) art. 4 pkt. 8. Szacowana wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równoważności kwoty euro. Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 12/ , fax: 12/ , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na dostawę aparatury laboratoryjnej do INIG PIB 6 zadań. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby INIG PIB aparatury laboratoryjnej w podziale na następujące dwa zadania: ZADANIE 1: Suszarka laboratoryjna z naturalnym obiegiem powietrza Dane techniczne: pojemność komory: 32 l, drzwi: pełne; zakres temperatury pracy: 5C powyżej temperatury otoczenia C, regulacja temperatury: co 0,1 C, stabilność temp.w +105C: +/-0,4C, sterownik mikroprocesowy z graficznym wyświetlaczem LCD; materiał komory: stal nierdzewna, materiał obudowy: stal nierdzewna strukturalna (len) INOX/G; wymiary zewnętrzne (szer/wys/gł): 520/600/435 mm, wymiary komory (szer/wys/gł): 400/320/240 mm; moc znamionowa: 1100 W, zasilanie 50Hz: 230 V, zabezpieczenie: klasy

2 Miejsce dostawy: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Krosno, Zakład Technologii Eksploatacji Krosno, ul. Armii Krajowej 3 ZADANIE 2: Wirówka laboratoryjna Dane techniczne: wyposażona w układ programowania; wyświetlacz LCD; bezobsługowy silnik indukcyjny; sygnalizację niewyważenia; prędkość wirowania: rpm (regulacja RPM), czas wirowania: 0-99 min (regulacja); moc [W]: 135, zasilanie [V/Hz]: 230/50,60; wirnik horyzontalny: 4x100 ml + komplet z pojemnikami; adaptery (wkładki) do mniejszych objętości probówek: 50 ml, 25/30 ml, 10/15 ml. Miejsce dostawy: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Oddział Krosno, Zakład Technologii Eksploatacji Krosno, ul. Armii Krajowej 3 ZADANIE 3: Wirówka laboratoryjna Dane techniczne: parametrach: 230V, 50/60Hz, zakres obrotów 90 do RPM z wymiennymi wirnikami: wirnik kątowy 8 x 50 ml na próbówki typu Falcon, z hermetycznie uszczelnianą pokrywą, wymagane obroty maksymalne w kompakcie z dostarczoną wirówką co najmniej RPM, wirnik powinien mieć możliwość zamontowania probówek 30 ml (np. wkładka redukcyjna); 2

3 wirnik kątowy 4 x 250 ml, z hermetycznie uszczelnioną pokrywą wymagane obroty maksymalne w kompakcie z dostarczoną wirówką co najmniej RPM wraz z adapterami pozwalającymi na wymienne stosowanie pojemników stożkowych i płaskodennych. Miejsce dostawy: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Ochrony Środowiska Kraków, ul. Bagrowa 1 ZADANIE 4: Demineraliztor wody Dane techniczne: Urządzenie zasilane wodą wodociągową o temp.: 5-40 C; Przebieg oczyszczania wody w urządzeniu: prefiltr osadowy 5μm, filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł), odwrócona osmoza, podwójna demineralizacja mieszanym złożu jonowymiennym, lampa UV 254nm, kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2μm. Wydajność systemu: ok. 5-7 dm 3 /h (dobowa ok dm 3 ); Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,056 ms/cm; Punkty poboru wody z aparatu Punkt poboru wody drugiego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 zaopatrzony w wylewkę wody demi o zasięgu min. 2 m; Dodatkowy punkt poboru wody ultraczystej pierwszego stopnia czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 (zaopatrzony w kapsułę mikrofiltracyjną 0,2μm); Możliwość instalacji dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 (z przeznaczeniem do mycia szkła, zasilania zmywarki laboratoryjnej, autoklawu, itp.) 3

4 Ruchome, regulowane ramię inox mocujące punkty poboru wody regulacja ustawień w zakresie: góra/dół, prawo/lewo, przód/tył; Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej z możliwością zamiany zbiornika przez użytkownika na zbiornik o większej pojemności; System powinien stwarzać możliwość stworzenia sieci wody demi z kilkoma punktami poboru wody oraz dawać możliwość podłączenia u użytkownika do zmywarki, autoklawu, analizatora, itp. Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa; System wyposażony w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania wraz z automatyką 24V; Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku; Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa; Pobór mocy urządzenia poniżej 50W; Zasilanie: 230V/50Hz; Obudowa systemu z nierdzewnej inox; Możliwość samodzielnego serwisowania tj. łatwa wymiana wkładów filtrujących przez użytkownika; Możliwość samodzielnego montażu urządzenia; Miejsce dostawy: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Analiz Naftowych Kraków, ul. Łukasiewicza 1 ZADANIE 5: Suszarka laboratoryjna Dane techniczne: Urządzenie winno zapewnić utrzymanie stałej temperatury w komorze grzewczej C ± 0,5 0 C; Urządzenie winno być wyposażone w wiatrak zapewniający równomierny rozkład temperatury w komorze grzewczej; Wiatrak winien być zamontowany w ścianach bocznych lub u góry obudowy w drzwiach; 4

5 Tylna ściana urządzenia winna być wolna (niezabudowana wiatrakiem lub innymi elementami wyposażenia) oraz umożliwiać zamawiającemu możliwość montażu mieszadła we własnym zakresie; Montaż mieszadła poprzez wykonanie otworu o średnicy ok. 30mm w środku przekątnej tylnej ściany urządzenia nie może powodować utraty przez zamawiającego gwarancji; Wymiary wewnętrzne komory suszarki szerokość min. 450 mm, wysokość min 450 mm, głębokość min. 450 mm. Zamawiający dopuszcza wymiary urządzenia większe niż 450 mm, ale nie mniejsze niż 450 mm; Zasilenie: 230V / 50 Hz; Miejsce dostawy: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Olejów i Środków Smarowych i Asfaltów Kraków, ul. Łukasiewicza 1 ZADANIE 6: Aparat LPR sonda do oceny szybkości korozji Pomiar szybkości korozji metodą polaryzacji liniowej Dane techniczne: Wyświetlanie wyników pomiarów w jednostkach liniowych stosowanych w Polsce (mm/rok) jak i amerykańskich (mils/rok); Możliwość stosowania dowolnych własnych czujników, bez względu ns wielkośclub kształt ich obudowy, wielkość lub kształt zastosowanych w nich elektrod (pomiarowej, odniesienia i pomocniczej); Automatyczny sposób weryfikacji pomiaru; Możliwość automatyzacji pomiarów Możliwość szybkiej zmiany czujników pomiarowych bez długotrwałego wprowadzania parametrów nowego czujnika Wykrywanie możliwości wystąpienia czynników zaburzających pomiar szybkości korozji (np. korozja wżerowa); Wbudowany multiplekser pozwalający na zmianę funkcji poszczególnych elektrod czujnika; Możliwość dodatkowego, równoczesnego pomiaru temperatury 5

6 System powinien być objęty co najmniej 12-miesięczną gwarancją. Odpowiedź na wezwanie serwisowe powinna nastąpić w przeciągi nie więcej niż 3 dni. Podręczniki lub instrukcja obsługi systemu, katalogi oraz broszury producenta mogą być w języku polskim lub angielskim. Miejsce dostawy: Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Olejów i Środków Smarowych i Asfaltów Kraków, ul. Łukasiewicza 1 2. Sposób sporządzenia oferty. Oferta musi zawierać: Nazwę, adres, numer telefonu i numer faksu lub Wykonawcy. Cenę oferty brutto - w złotych polskich (PLN). Wzór formularza ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Cena oferty winna uwzględniać wszelkie koszty, także nie wymienione w formularzu, a konieczne do poniesienia zdaniem Wykonawcy, związane z realizacją opisanej dostawy. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę będącego osobą zagraniczną, nie podlegającą obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest on zamieścić taką informację wraz z podaną ceną. Wykonawca zagraniczny podaje tylko cenę ofertową netto. Zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen, doliczy do ceny oferty podatek VAT. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków wymaganych od Wykonawców: szczegółowy opis techniczny oferowanego urządzenia; Jako opis oferowanego sprzętu uznane będą prospekty, katalogi lub inne materiały producenta, przedstawiające szczegółowy opis oferowanego urządzenia, zgodny ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. 6

7 3. Kryteria oceny ofert Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: - cena ogółem brutto 100 pkt. cena najniższa Wc = x 100 pkt. cena przedstawiona w badanej ofercie Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów. 4. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Miejsce oraz termin składania ofert. Ofertę należy złożyć w siedzibie Instytutu Kraków, ul. Lubicz 25 A, sekretariat pok.113, I piętro do dnia 17 września 2015r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Oferta na ZADANIE NR... pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską) lub przesłać ofertę w wersji elektronicznej na adres: pod tym samym tytułem Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Monika Stachnik tel. 12/ , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, fax. 12/ , ; Elżbieta Turek - tel. 12/ , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, fax. 12/ , ; Magdalena Szymanik - tel. 12/ , od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:00, fax. 12/ , ; 7. Ogłoszenia wyników zapytania ofertowego. Zestawienie złożonych ofert zostanie przesłane na wskazany kontakt: drogą elektroniczną lub faksem oraz zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: 8. Załączniki: Nr 1 Formularz ofertowy, Kraków, dnia 09 września 2015r. zatwierdzam podpis kierownika jednostki Zamawiającej 7

8 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY (nazwa i siedziba Wykonawcy, tel/fax/ ) składa ofertę na... ZADANIE NR Cena netto: PLN obowiązująca stawka VAT:. % Cena brutto:. PLN (słownie: ) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę będącego osobą zagraniczną, nie podlegającą obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest on zamieścić taką informację wraz z podaną ceną. Wykonawca zagraniczny podaje tylko cenę ofertową netto. Zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen, doliczy do ceny oferty podatek VAT. Cena oferty uwzględnia wszelkie koszty związane w realizacją przedmiotu zamówienia, tj. m.in. koszt produkcji, koszty dojazdu, transportu, rozładunku, opłaty celne i podatkowe. Cena oferty uwzględnia również wszelkie inne, nie wymienione w formularzu, a konieczne do poniesienia zdaniem Wykonawcy koszty, związane z realizacją opisanej dostawy. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności umowy. Termin realizacji zamówienia:.., Gwarancja:. Osoba do kontaktu:.. tel....., fax/ .. Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania naszej oferty. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w warunkach udziału w postępowaniu, tj. 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: Szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu;... podpis osoby upoważnionej / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy Miejscowość..., dnia r. 8

9 WZÓR UMOWY zawarta w dniu r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem Nafty i Gazu Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS , reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Instytutu prof. dr hab. inż. Marię Ciechanowską 2... zwana w dalszej części "Zamawiającym" z jednej Strony oraz Firmą..., zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS... reprezentowaną przez zwaną w dalszej części "Wykonawcą" z drugiej Strony zwani w dalszej części łącznie "Stronami" Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji 1 Przedmiot umowy Dostawa, Szczegółowa specyfikacja techniczna, warunki wymagane zostały określone w ofercie Wykonawcy która będzie stanowić integralną część umowy, załącznik do umowy. Przedstawicielem Zamawiającego do realizacji zamówienia jest... Przedstawicielem Wykonawcy do realizacji zamówienia jest... 2 Obowiązki Zamawiającego 1. Dokonanie odbioru dostarczonego przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami zawartymi w 6 niniejszej umowy. 9

10 2. Współdziałanie z Wykonawcą w podejmowaniu decyzji niezbędnych w celu zapewnienia niezakłóconego przebiegu terminowej realizacji niniejszej umowy. 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Dostawa przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku do umowy, do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, o którym mowa w Dostarczenie wraz z przedmiotem niniejszej umowy pełnej dokumentacji. 3. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy Zamawiającemu. 4 Terminy wykonania 1. Termin rozpoczęcia wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia niniejszej umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie:.. od daty podpisania umowy licząc od daty jej rozpoczęcia, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 3. Wykonawca uprzedzi Zamawiającego telefonicznie faksem lub em o terminie dostawy przedmiotu niniejszej umowy z 2 dniowym wyprzedzeniem. 4. Strony zgodnie oświadczają, iż przez zakończenie przedmiotu umowy uznaje się termin protokolarnego przekazania - data podpisania protokołu końcowego, po uprzednim bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy. 5 Wynagrodzenie, rozliczenie, płatności 1. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego niniejszą umową określonego w 1 i 3 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie: netto w wysokości:... PLN plus obowiązująca stawka podatku VAT brutto w wysokości:... PLN (słownie: :...) 2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 zostało ustalone na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty i przeniesione z formularza ofertowego. 3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, włącznie z kosztami własnymi Wykonawcy. 4. Wynagrodzenie określone w niniejszym paragrafie jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji umowy. W cenie tej zawarte są również wszelkie koszty prac i materiałów 10

11 niewyspecyfikowanych w zaproszeniu do składania ofert, niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy. 5. Faktura za wykonanie całości przedmiotu umowy będzie wystawiona po protokolarnym przekazaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, po uprzednim bezusterkowym technicznym odbiorze całości czynności opisanych w 1 i 3 niniejszej umowy przez Zamawiającego. 6. Zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury przez Wykonawcę, a Wykonawca jest zobowiązany doręczyć Zamawiającemu fakturę w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia. 7. Należność z tytułu faktury płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze. Za datę zapłaty uważa się datę dokonania przez Zamawiającego przelewu bankowego (obciążenie rachunku Zamawiającego). 8. Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek, w wysokości odsetek ustawowych Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu w przypadku stwierdzenia wad i usterek w przedmiocie umowy zgłoszonym do odbioru. 2. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w protokole odbioru na koszt własny. 7 Warunki gwarancji i serwisu 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu... okresu gwarancji na urządzenie 2. Okres gwarancji określony w ust. 1 rozpoczyna swój bieg od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 3. W okresie gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane istnieniem wad ukrytych materiałów i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt. 4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z naprawą lub wymianą sprzętu włącznie z dojazdem do Zamawiającego i zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania naprawianego sprzętu. 5. Gwarancja na urządzenie ulega automatycznie przedłużeniu o czas naprawy sprzętu liczony w dniach. 6. Wszelkie naprawy, usuwanie wad i usterek Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością.. 11

12 8 Kary umowne 1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne naliczane od wynagrodzenia netto określonego w 5 niniejszej umowy, zwanego dalej wynagrodzeniem. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i okolicznościach: 2.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: Niedotrzymania umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w 4 ust.2 w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w 5 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia Odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia netto określonego w 5 niniejszej umowy. 3. W przypadku naliczenia kar umownych określonych w ust. 2, pkt Zamawiający zastrzega sobie prawo ich potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W przypadku naliczenia kar umownych wynikających z ust. 2 pkt , Zamawiający wystawi Wykonawcy notę księgową. 4. Strony postanawiają, że w przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody lub poniesione straty powstały z przyczyn, dla których kar umownych nie zastrzeżono, każda ze stron niniejszej umowy może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 9 Postanowienia końcowe 1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego i polubownego załatwienia sporu. 2. Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 3. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 5. Niniejszą umowę wraz z załącznikiem sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego. WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 12

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. Znak sprawy: DZ-A30-240-1-7/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

dostawę aparatu RCE do badań korozyjnych z oprzyrządowaniem. Aparat zgodny z normą G 185-06.

dostawę aparatu RCE do badań korozyjnych z oprzyrządowaniem. Aparat zgodny z normą G 185-06. Znak sprawy: DZ-A30-240-1-16/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Znak sprawy: DZ-A30-20--3/ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 2

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi Reometru Brookfield

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. Dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi Reometru Brookfield Znak sprawy: DZ-A-240-1-13/18 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017r., poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Znak sprawy: DZ-A30-240-1-6/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 30.000 EURO. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Znak sprawy: DZ-A30-240-1-15/17 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017r., poz.

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. dostawę analizatora spalin mierzącego gazy w spalinach do Zakładu przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. dostawę analizatora spalin mierzącego gazy w spalinach do Zakładu przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie. Znak sprawy: DZ-A30-240-1-18/17 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2017r., poz.

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy:

Umowa nr AZ 5/2012. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: załącznik nr 5 do specyfikacji nr AZ-5/2012 - wzór umowy Umowa nr AZ 5/2012 Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, dnia... pomiędzy: MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, 61-745 Poznań, Al. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. dostawę kulometru dedykowanego do oznaczania zawartości wody w produktach naftowych metodą Fischera.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. dostawę kulometru dedykowanego do oznaczania zawartości wody w produktach naftowych metodą Fischera. Znak sprawy: DZ-A30-240-1-8/16 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz.

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Email: basen@mcsir.nowytarg.plk Nasz znak: MCSiR.2615.9.2015 Nowy Targ,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy :

UMOWA. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Załącznik nr 3 UMOWA Umowa została zawarta w Katowicach, dniu... r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy Września nr 3 wpisaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012

UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 ZNAK POSTĘPOWANIA: CEZAMAT/PU/13/2012 UMOWA nr CEZAMAT/PU/13/2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Warszawie pomiędzy: z siedzibą przy ul. Polnej 50,, REGON 146180411, NIP 701-034-61-75, reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. dostawę analizatora spalin mierzącego gazy w spalinach do Zakładu przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. dostawę analizatora spalin mierzącego gazy w spalinach do Zakładu przy ul. Bagrowej 1 w Krakowie. Znak sprawy: DZ-A30-240-1-6/17 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.: Dz. U. z 2015r., poz.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno

UMOWA NR Gminą Sławno. z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, Sławno Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy UMOWA NR 272.... 2014 zawarta w dniu.. pomiędzy reprezentowaną przez: Gminą Sławno z siedzibą Sławno, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 31, 26-332 Sławno Wójta Gminy Sławno

Bardziej szczegółowo

Demineralizatory serii HLP Producent: Hydrolab

Demineralizatory serii HLP Producent: Hydrolab Demineralizatory serii HLP Producent: Hydrolab Demineralizatory serii HLP to idealne urządzenia zasilane wodą wodociągową mogące sprostać wszystkim wymaganiom każdego współczesnego laboratorium w zakresie

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją

Zapytanie ofertowe: Przedmiot zamówienia obejmuje: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad inwestycją Zapytanie ofertowe: Liniewo 23-01-2015 Zamawiający: Gmina Liniewo Ul. Dworcowa 3 83-420 Liniewo tel.: 058-68-78-520, faks: 058-68-78-522 www.liniewo.pl Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON:

UMOWA Nr. z siedzibą w., NIP:.., REGON: UMOWA Nr. zawarta w dniu w Długołęce pomiędzy: Gminą Długołęka z siedzibą w Długołęce, ul. Robotnicza 12, 55-095 Mirków, NIP: 911-110-27-54, REGON: 931935017 reprezentowaną przez: Iwonę Agnieszkę Łebek

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem)

Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) Wzór umowy dostawy (z instalacją i szkoleniem) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 Nysa, 25.02.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 21/2015 na Dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych telewizorów Samsung RM48D. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Stacja do przygotowania wody laboratoryjnej

Stacja do przygotowania wody laboratoryjnej l.dz. 110/TZ/DW/2015 Oświęcim, dnia 27.03.2015 r. Dotyczy: zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę urządzeń laboratoryjnych dla Wyposażenia Laboratorium badawczo-rozwojowego środków ochrony roślin

Bardziej szczegółowo

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy:

Umowa nr AZ-53/U/2014. Niniejsza umowa została zawarta w Poznaniu, w dniu... pomiędzy: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r

UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia r UMOWA (wzór) po modyfikacji z dnia 24.03.2017r zawarta w dniu... w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o. ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, NIP 796-010-15-60, Regon 670110416, Rejestr

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 Nysa, 18.03.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 26/2015 na Dostawę oprogramowania SiteKiosk. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa. NIP: 7532127420

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zapraszam do składania ofert na zadanie: ZAPYTANIE OFERTOWE Zapraszam do składania ofert na zadanie: Dostawa oprogramowania komputerowego niestandardowego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 14 tys. euro w ramach realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ

UMOWA nr.. zwaną dalej WYKONAWCĄ Załącznik nr 8 do SIWZ projekt umowy UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu., pomiędzy: Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze

WZÓR UMOWY. na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze WZÓR UMOWY na sukcesywną dostawę środków czystości i artykułów higienicznych na potrzeby WUP w Zielonej Górze Zawarta w dniu.. marca 2015 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim - Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 17.02.2011r. ZDM. 13/ Z /11 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie operatu wodnoprawnego oraz uzyskanie pozwolenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/

Umowa nr.. /Przedmiot umowy/ Umowa nr.. na dostawę produktów reklamowych i materiałów konferencyjnych promujących projekt pn. Przebudowa Nabrzeża Szwedzkiego w Porcie Gdynia. zawarta w Gdyni w dniu... roku pomiędzy: Zarządem Morskiego

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji. UMOWA nr /S/10

ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji. UMOWA nr /S/10 UMOWA nr /S/10 ZAŁĄCZNIK NR 6 do Specyfikacji Dnia 2010r. w Łodzi pomiędzy Grupową Oczyszczalnią Ścieków w Łodzi Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością mającą swoją siedzibę przy ul. Sanitariuszek nr

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Pracowniku oświaty skorzystaj z nowych możliwości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w trybie zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa:

UMOWA Nr. a, zwanym dalej Wykonawcą, w której imieniu działa: UMOWA Nr. zawarta w dniu.. w Szczecinie pomiędzy: Spółką Akcyjną Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Bytomskiej 7, 70-603 Szczecin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia)

Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) Wzór umowy dostawy (bez instalacji i szkolenia) zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w trybie na podstawie art. / na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-16/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 3 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Ostródzie w dniu.r. pomiędzy: z siedzibą przy. NIP:. zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentują:. a firmą: z siedzibą przy., wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego.

na świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla Pracowników Instytutu Nafty i Gazu Państwowego Instytutu Badawczego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO 1 Znak sprawy: DZ-A30-240-1-20/15 W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZDM. 31 / Z / 11 Kalisz, dn. 31.05.2011r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału geodezyjnego działki nr 4/1 obręb

Bardziej szczegółowo

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU

P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT DENDROLOGII W KÓRNIKU 62-035 KÓRNIK, ul. Parkowa 5, tel. 61-8170-033; fax. 61-8170-166; www.idpan.poznan.pl e-mail: idkornik@man.poznan.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014

Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Liniewo, 22.07.2014 r. Zapytanie ofertowe nr RRiGN/1/2014 Rodzaj zamówienia: usługa Tryb udzielenia zamówienia: zapytanie o wartości nie przekraczającej kwoty 30000 Euro na podstawie art. 4 ust 8 przepisów

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Kalisz, dn r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Kalisz, dn r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 11.07.2016r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziałów geodezyjnych działek, sporządzenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym

Zaproszenie do udziału w postępowaniu ofertowym Stary Sącz dnia 12.09.2014 r. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu ul. Krakowska 26 33-340 Stary Sącz (018) 446-00-64, 446-02-70, DGK.271.0.65.2014 Zaproszenie do udziału w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy:

WAG-A ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA. Umowa - wzór. zawarta w dniu r. w Gdańsku pomiędzy: ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA Umowa - wzór zawarta w dniu...... 2017 r. w Gdańsku pomiędzy: Narodowym Funduszem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Pomorskim Odziałem Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 Nysa, 19.05.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 54/2015 na Dostawę analizatora składu ciała TANITA model MC-780 MAS. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie, ul. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel w.22,

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel w.22, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 w.22, 692 960 861 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Znak: MCSiR.262.14.2017 Nowy Targ, dnia 26.05.2017 r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą

UMOWA Nr IT/.../2016. W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą UMOWA Nr IT/.../2016 W dniu... w Piasecznie pomiędzy Gminą Piaseczno z siedzibą w Piasecznie ul. Kościuszki 5, NIP 123-12-10-962 reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy inż. Zdzisława Lisa zwaną

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. (o wartości nie przekraczającej euro)

ZAPYTANIE OFERTOWE. (o wartości nie przekraczającej euro) Ryki, dnia 24.11.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (o wartości nie przekraczającej 3 000 euro) I. Nazwa i adres Zamawiającego Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka 08-500 Ryki ul. Żytnia 5 e-mail

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 12.04.2017r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej dla celów projektowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 17.05.2016r. ZP.271.10.58.2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału geodezyjnego działki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY Nr referencyjny postępowania: ZSŻ/PN/07/2014/SEJK POGOŃ Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na wykonanie i zamontowanie całorocznego namiotu promocyjnego (hali namiotowej) w porcie jachtowym Marina Pogoń w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR.

Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. Załącznik nr 3 (WZÓR) UMOWA NR. zawarta w dniu.. 2013 r. w Kolbuszowej pomiędzy: Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września 1939 r. 36-100 Kolbuszowa, ul. Janka Bytnara 2 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE

Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 21-500 Biała Podlaska, ul. Pokoju 26 Biała Podlaska 2015.05.14 Nr sprawy 16/ZO/D/2015 OGŁOSZENIE Przedsiębiorstwo Energetyki

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Załącznik numer 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 1 UMOWA

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r)

Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia r) Umowa Nr - WZÓR (po modyfikacji z dnia 23.11.2017r) W dniu w Radomiu pomiędzy Wodociągami Miejskimi w Radomiu Sp. z o.o., ul. Filtrowa 4, 26-600 Radom, zarejestrowanymi przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ ZP.271.10.3.2016 Kalisz, dn. 07.01.2016r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie mapy sytuacyjno wysokościowej

Bardziej szczegółowo

G M I N A M I E J S K A K A M I E N N A G Ó R A. Plac Grunwaldzki 1, Kamienna Góra

G M I N A M I E J S K A K A M I E N N A G Ó R A. Plac Grunwaldzki 1, Kamienna Góra G M I N A M I E J S K A K A M I E N N A G Ó R A Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra Tel.: (+48 75) 64 55 110, Faks: (+48 75) 64 55 150 www.kamiennagora.pl; email: inwestycje@kamiennagora.pl ZIF.7013.1.10.2012

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY)

WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) WZÓR UMOWY (ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY) UMOWA nr... Zawarta w dniu 2010 roku w Brzesku pomiędzy: Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Brzesku ul. Piastowska 2 NIP 869-10-35-783 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych

Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych załącznik nr 4 Wzór umowy na dostawę wraz z instalacją i instruktażem w zakresie obsługi mierników parametrów sieci elektrycznych zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY Załącznik nr 8 do SIWZ - WZÓR UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu. pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NA SPRZEDAŻ. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu.. r. pomiędzy :

Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NA SPRZEDAŻ. Umowa została zawarta w Katowicach, dniu.. r. pomiędzy : Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NA SPRZEDAŻ Umowa została zawarta w Katowicach, dniu.. r. pomiędzy : Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, 40 659 Katowice ul. Harcerzy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Kalisz, dn. 11.07.2016r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie podziału wraz z trwałą stabilizacją na gruncie

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r.

II Terminy umowne realizacji usługi 2 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot niniejszej umowy w terminie: do 13.02.2017 r. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI Nr... zawarta w dniu.. r. w Szczecinie pomiędzy: Rejonowym Zarządem Infrastruktury z siedzibą przy ul. Narutowicza 17b, 70-240 Szczecin, NIP nr 852-080-37-03; Regon nr 810 060

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ

WZÓR UMOWY. z siedzibą działającą zgodnie z wpisem do... prowadzonego przez... pod numerem., NIP... zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do Ogłoszenia Znak sprawy 2/2017/RC Zawarta w trybie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel wew. 22,

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, Nowy Targ Tel wew. 22, Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Nowym Targu Pl. Evry 4, 34-400 Nowy Targ Tel. 18 533 01 63 wew. 22, 692 960 861 e-mail: mcsir@mcsir.nowytarg.pl Nasz znak: MCSiR.2512.11.2016 Nowy Targ, dnia 09.02.2016r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR..

UMOWA SPRZEDAŻY NR.. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

(Wzór Umowy) UMOWA. z siedzibą...zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego (Wzór Umowy) UMOWA Nr CSIOZ/.. /2014 zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - z siedzibą w Warszawie,, posiadającym REGON: 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 Nysa, 22.04.2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NR ZO 44/2015 na: Wykonanie nadruku i dostawę 60 sztuk notesów kołowych zamykanych na magnes. 1. Zamawiający. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA DOSTAWY. Nr ZP. zawarta w dniu roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem. z siedzibą w Gdańsku, ul.

WZÓR UMOWA DOSTAWY. Nr ZP. zawarta w dniu roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem. z siedzibą w Gdańsku, ul. Załącznik nr 8 do SIWZ Nr postępowania: ZP/383/018/D/010 WZÓR UMOWA DOSTAWY Nr ZP zawarta w dniu...... 2010 roku pomiędzy: Politechniką Gdańską, Wydziałem. z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Załącznik nr 2 istotne postanowienia umowy Umowa (dalej: Umowa ) zawarta w dniu... 2015 r. w Radzyniu Podlaskim pomiędzy: Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100, 21-300

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór)

Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) Załącznik do Zapytania Ofertowego nr.. UMOWA (wzór) zawarta w dniu. 2017r. w Mielcu, pomiędzy: Agencją Rozwoju Regionalnego MARR S.A. z siedzibą przy ul. Chopina 18, 39-300 Mielec, wpisaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8

DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych art. 4 pkt 8 DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 UL. B. PRUSA 17, ZGORZELEC przeprowadzając rozeznanie rynku, zaprasza do złożenia oferty (propozycji cenowej) na zadanie pn.: DOSTAWA JAJ o wartości zamówienia poniżej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia...

WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... Załącznik nr 5 do SWZ WZÓR UMOWA nr zawarta w Giżycku dnia... pomiędzy: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą przy ul. Nadbrzeżnej 15 w Giżycku zwane dalej Zamawiającym reprezentowane przez:....

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Zalesie dnia 09.05.2017 r. GO.6232.1.2017 Z A P R O S Z E N I E Gmina Zalesie zaprasza do składania ofert na zadanie pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie Gminy Zalesie

Bardziej szczegółowo

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie

Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie Miejsko Gminny Zespół Zakładów Opieki Podstawowej w Ścinawie 59-330 Ścinawa, ul. Jagiełły 2 tel. (076) 817-48-20, fax (076) 8412-644 e-mail-poz.scinawa@op.pl nr konta: BGŻ BNP PARIBAS BANK 38 1600 1462

Bardziej szczegółowo