Pomóc naszej m³odzie y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pomóc naszej m³odzie y"

Transkrypt

1 Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ do szko³y, te nie maj¹ siê do kogo zwróciæ. - Nasza m³odzie jest s³aba ambicjonalnie, yje w kryzysie. M³odzi ludzie zawsze byli impulsywni, mieli wahania nastroju, teraz jednak potêguj¹ to przemiany polityczne, ekonomiczne, gospodarcze. Trudna sytuacja materialna zmusza wielu rodziców do szukania pracy za granic¹. Dzieci zostaj¹ same. Rodzina nie jest obdarzona autorytetem - wylicza dzisiejsze bol¹czki Urszula Szyca-Modras, dyrektorka Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bytowie. M³odzie czêsto nie radzi sobie z najmniejszymi problemami. Pedagodzy twierdz¹, e w ich umys³ach urastaj¹ one do gigantycznych rozmiarów. W Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Bytowie od pocz¹tku roku szko³ê musia³o opuœciæ 120 uczniów! I to tylko dlatego, e zwyczajnie nie uczêszczali na zajêcia. - M³odzie nie chce siê uczyæ, a rodzice w ogóle siê tym nie interesuj¹. Kiedy wysy- ³amy do nich pismo z informacj¹, e córka czy syn nie chodz¹ do szko³y, nie ma adnej odpowiedzi, ale kiedy dziecko jest wyrzucane, rodzic zjawia siê od razu - mówi o problemach swoich wychowanków Romuald Wiczk, dyrektor ZSP w Bytowie. Uczniowie nie opuszczaj¹ lekcji tylko dlatego, e nie chc¹ na nie chodziæ. Dyrektor przyznaje, e w szkole czêsto nie pojawiaj¹ siê ci, którzy doje d aj¹ z okolicznych wsi. Dlaczego? Bo nie maj¹ pieniêdzy na bilety miesiêczne. - Chocia Rada rodziców sponsoruje kilka takich - zdradza R. Wiczk. Wagary to jednak nie jedyny problem naszych szkó³. W ka dej placówce ponadgimnazjalnej w powiecie s¹ chore na anoreksjê dziewczêta. - A to zaczyna siê ju w gimnazjach, kiedy dziewczyny chc¹ byæ piêkne. Gdy s¹ w liceum, zazwyczaj wygl¹daj¹ ju jak sznureczki, a rodzice nie zawsze to dostrzegaj¹ - mówi Anna Matysiak-Rembalska, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Specjaliœci z niepokojem mówi¹ te o tym, e wci¹ narasta problem narkomanii, e coraz wiêcej m³odych bytowiaków pali papierosy i pije alkohol. Szko³y musz¹ sobie radziæ tak e z licznymi ci¹ ami uczennic. Bywaj¹ pojedyncze przypadki, ale s¹ placówki, w których jest ich kilka. - W tej chwili mam pod swoj¹ opiek¹ 7 takich dziewcz¹t. Potrzebne jest im wsparcie, ale te pomoc w za³atwianiu licznych formalnoœci - mówi Anna Talewska, pedagog szkolny w Zespole Szkó³ Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie. Jak mo na pomóc m³odym ludziom w tych wszystkich problemach? Do kogo oni sami maj¹ siê zwróciæ z proœb¹? Nauczyciele i rodzice s¹ zgodni, e najodpowiedniejsz¹ osob¹ jest psycholog szkolny, z którym zawsze rozmawia siê inaczej ni z wychowawc¹. Niestety, w adnej ze szkó³ ponadgimnazjalnych w powiecie bytowskim nie ma takiego etatu! Czy to siê zmieni? Rozpatrzenie tej sprawy obieca³ wicestarosta Tomasz Borowski, a specjalny wniosek o zatrudnienie psychologów obieca³a z³o yæ do powiatowej komisji edukacji radna Bronis³awa Janke. Oby jak najszybciej zosta³ rozpatrzony. B.K. Czytaj te na str. 10.

2 AKTUALNOŒCI Kostka na Wojska Polskiego Byæ mo e jeszcze w tym roku czêœæ ul. Wojska Polskiego w Bytowie przemieni siê w deptak z prawdziwego zdarzenia. Jak zwykle wszystko zale y od pieniêdzy. W³adze miejskie chc¹ bowiem do po³owy sierpnia po³o yæ mniej wiêcej od rynku do ul. Sikorskiego kanalizacjê deszczow¹. Jak zapowiada kierownik wydzia- ³u inwestycji Urzêdu Miejskiego, Krzysztof Szymañski, dziêki temu mniej uci¹ liwe by³oby zalewanie tego odcinka ul. Wojska Polskiego po ka dej wiêkszej ulewie. Gmina jednak nie chce rozkopywaæ ulicy, jeœli nie uda jej siê znaleÿæ œrodków na póÿniejsz¹ przebudowê nawierzchni i chodników. Zgodnie z planem rewitalizacji Œródmieœcia mia³aby tam zostaæ po³o ona kostka. Œrodki mog³yby pochodziæ z 700-tysiêcznych oszczêdnoœci uzyskanych na przetargu dot. przebudowy ul. Styp-Rekowskiego i Popie³uszki. Jednak o tym musz¹ zadecydowaæ radni. Co za du o to niezdrowo Kanalizacja deszczowa powstanie te na ul. Wolnoœci, Popie³uszki i Styp-Rekowskiego (chodzi o ruroci¹g odprowadzaj¹cy wodê z dwóch ostatnich ulic). Razem z t¹ na ul. Wojska Polskiego ma kosztowaæ ok. 1 mln z³, które gmina po yczy z Banku Ochrony Œrodowiska. P.C. - Mo e wreszcie nie bêdziemy mieli wody w piwnicy - mówi¹ z nadziej¹ w g³osie mieszkañcy Kóz (gm. Czarna D¹brówka) na wieœæ o tym, e gmina zamierza zrobiæ porz¹dek z tamtejszym zbiornikiem przeciwpo arowym. Ci, którzy mieszkaj¹ najbli ej zbiornika, od lat narzekaj¹, e zbieraj¹ca siê w nim woda powoduje podmakanie fundamentów ich domów. Dlaczego? Bo nie ma odp³ywu. - W ulewne dni woda zbiera siê w piwnicach, a œciany budynku s¹ wilgotne - mówi w³aœcicielka jednej z posesji s¹siaduj¹cej z akwenem. Prace przy budowie odwodnienia maj¹ siê rozpocz¹æ jeszcze w tym tygodniu. Spó³dzielnia Us³ugowo-Handlowa Rokitki, która w ub. tygodniu wygra³a przetarg, za blisko 22 tys. z³ po³o y ponad 300 metrów rur i wykopie 35 metrów rowów melioracyjnych. To nimi ma odp³yn¹æ nadmiar wody ze zbiornika. Roboty maj¹ siê zakoñczyæ jeszcze w tym tygodniu. W.R. Czy fragment ul. Wojska Polskiego przemieni siê w tym roku w deptak? Zobaczymy. Po wybudowaniu nowego odwodnienia woda ze zbiornika w Kozach nie ma ju zagra aæ okolicznym budynkom. 3 W k i l k u s ³ o w a c h Dy ury radnych miejskich w maju: Andrzej Sobczak, Leszek Waszkiewicz, Jerzy Wyczk, Mieczys³aw Wnuk-Lipiñski. Radni bêd¹ pe³niæ dy ury w sali nr 1 Urzêdu Miejskiego i pod nr. tel lub Agencja Rozwoju Nieruchomoœci z Bytowa wygra³a przetarg na wycenê w 2006 r. nieruchomoœci w gminie Borzytuchom. Gmina Tuchomie w³asnymi œrodkami rozpoczê³a niwelacjê skarp przy drodze do Mas³owic Tuchomskich. Lêborskie Przedsiêbiorstwo Robót Drogowych, które wygra³o przetarg na budowê 1,5 km odcinka do osady popegeerowskiej, na plac budowy wejdzie na pocz¹tku maja. PEKAO SA przez kolejne trzy lata bêdzie prowadzi³o konta gminy Borzytuchom. Wynik przetargu zostanie sfinalizowany po zatwierdzeniu wyboru przez Radê Gminy na sesji, która odbêdzie siê dzieñ wczeœniej. Gmina Tuchomie od maja zatrudni kolejne 30 osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej. W sumie prace spo³ecznie u yteczne na rzecz gminy bêdzie wykonywa³o 40 osób. Gmina zamierza wyst¹piæ z wnioskiem do Powiatowego Urzêdu Pracy w Bytowie o skierowanie do pracy d³u ników alimentacyjnych. Do koñca czerwca za 129 tys. z³ firma Eko Idea zamontuje nowe, sterowane komputerowo urz¹dzenia do uzdatniania wody w hydroforniach w Kramarzynach i Trzebiatkowej (gm. Tuchomie). W tej pierwszej miejscowoœci proces oczyszczania ze wzglêdu na z³¹ jakoœæ wody bêdzie dwuetapowy. Biuro Obs³ugi Inwestora Abol za 13,9 tys. z³ wykona projekt zaplecza z szatni¹ i sanitariatami boiska sportowego w Borzytuchomiu. W dniach do Parchowa przyjedzie 10 osób z zaprzyjaÿnionych gmin Mosedis na Litwie i niemieckiej - Friesack. W czasie wizyty planowane s¹ panele dyskusyjne na temat funkcjonowania i roli samorz¹du rolniczego oraz warunków upowszechniania oœwiaty rolniczej w Polsce, na Litwie i w Niemczech w ramach wizyty odbêdzie siê integracyjny bal rolnika, w którym mog¹ wzi¹æ udzia³ mieszkañcy gminy. Firma Europrojekt z Gdañska za 281 tys. z³ wykona do po³owy grudnia projekt przebudowy ul. Sikorskiego, Kochanowskiego, Prostej i budowy po³¹czenia tej ostatniej z ul. Drzyma³y. Przypomnijmy, e koszt dokumentacji pokryj¹ w równych czêœciach gmina Bytów, starostwo powiatowe i Zarz¹d Dróg Wojewódzkich w Gdañsku. Ten ostatni ma te pozyskaæ œrodki na budowê objazdu.

3 PIJANY ZA KIEROWNIC Zygzakiem w po³udnie 2,3 promila w wydychanym powietrzu mia³ kierowca jad¹cy ulicami Bytowa. Nic dziwnego, e nie móg³ prosto prowadziæ pojazdu na ul. Gdañskiej patrol policji zatrzyma³ Forda Escorta. Samochód wzbudzi³ zainteresowanie funkcjonariuszy, którym wydawa³o siê, e z kierowc¹ dzieje siê coœ z³ego. Jecha³ bowiem zygzakiem. 31-letni kierowca faktycznie by³ w z³ym stanie - stanie upojenia alkoholowego. Alkohol by³o czuæ od niego z daleka. W pierwszej chwili nie chcia³ okazaæ dokumentów ani poddaæ siê badaniu alkomatem. W koñcu po krótkiej awanturze, w trakcie której pod adresem policji pad³o kilka wulgarnych s³ów, zgodzi³ siê na kontrolê. W wydychanym powietrzu stwierdzono u niego... 2,3 promila. Okaza³o siê te, e jazda po pijanemu w œrodku dnia to nie jedyny grzech kierowcy. Prowadzi³ pojazd pomimo wydanego przez s¹d zakazu. B.K. K³amstwo ma krótkie nogi 22-letnia kobieta w ciê kim stanie le y w bytowskim szpitalu. Spad³a z maski samochodu, na której wozi³ j¹ brat ok. godz policja otrzyma³a zg³oszenie o wypadku w Ga³¹Ÿni Wielkiej (gm. Ko³czyg³owy). Na miejscu zdarzenia kole anka poszkodowanej twierdzi³a, e wraca³y od znajomych, kiedy nagle w dziewczynê id¹c¹ bokiem jezdni uderzy³ samochód. Auto mia³o jechaæ tak szybko, e kole anka nie zd¹ y³a nawet zauwa- yæ marki ani zapamiêtaæ numerów rejestracyjnych. Policja jednak szybko ustali³a, e dziewczyna k³amie. - Okaza³o siê bowiem, e 25-letni brat poszkodowanej przewozi³ j¹ i kole ankê na masce samochodu. Jedna z dziewczyn straci³a równowagê i wpad³a pod jad¹ce auto - opowiada nadkomisarz Andrzej Borzyszkowski, pierwszy zastêpca powiatowego komendanta policji w Bytowie. Z powa - nym urazem g³owy i z³amanym obojczykiem m³oda kobieta zosta³a przewieziona do szpitala w Bytowie. B.K. AKTUALNOŒCI To tylko æwiczenia Na poczcie przy ul. Dworcowej w Bytowie wybuch³ po ar. Przez kilkanaœcie minut trwa³a ewakuacja pracowników. Niestety, jednej osobie nie uda³o siê wyjœæ. Proszê nie braæ powa nie fina³u tej historii, bowiem to tylko czêœæ scenariusza æwiczeñ bytowskich s³u b ok. godz na ul. Dworcowej zrobi³o siê rojno od policjantów i stra aków. Przechodnie komentowali: - Podobno na poczcie jest bomba i wszystkich ewakuuj¹. Rzeczywiœcie sytuacja wygl¹da³a niepokoj¹co. Szybko jednak okaza³o siê, KRONIKI W okresie od 18 do w miejscowoœci Rynszt (gm. Studzienice) nieznani sprawcy ukradli ³ódŸ wios³ow¹, która by³a przyczepiona ³añcuchem do drzewa nad brzegiem Jez. Ryñskiego. W³aœciciel oszacowa³ jej wartoœæ na 2 tys. z³ mieszkaniec Bytowa zg³osi³, e nieznany sprawca wy³amuj¹c okno na parterze jego domu dosta³ siê do œrodka. Jednak zosta³ sp³oszony i niczego nie ukrad³. W³aœciciel straty oceni³ na 2 tys. z³ na ul. Wojska Polskiego w Bytowie dwaj nietrzeÿwi mê czyÿni zniewa- yli policjantów. Zostali przewiezieni do policyjnej izby zatrzymañ z kurtki pozostawionej w poczekalni gabinetu dentystycznego przy ul. Mieros³awskiego w Bytowie zgin¹³ portfel z 290 z³ gotówki. Stra acy i policjanci zabezpieczali teren wokó³ poczty. e nic z³ego siê nie dzieje. Na poczcie prowadzono æwiczenia na wypadek po aru. - W³aœciciele takich obiektów maj¹ obowi¹zek raz na jakiœ czas przeprowadzaæ æwiczenia. My zostaliœmy wezwani do pomocy - opowiada Lech Chrostowski, komendant powiatowy Pañstwowej Stra y Po arnej w Bytowie. Mimo, e by³y to tylko manewry i wszystko dzia³o siê tak jak podczas prawdziwego po aru - alarm, ewakuacja, itd. Stra acy ze specjalistycznym sprzêtem przeszukali budynek, w którym zosta³a uwiêziona jedna osoba. - Wszystko potoczy- ³o siê bardzo sprawnie - mówi stra ak. B.K w Jutrzence (gm. Borzytuchom) patrol policji zatrzyma³ 32-letniego kierowcê Hondy, który prowadzi³ pomimo wydanego zakazu s¹dowego w Barnowcu (gm. Ko³czyg³owy) policja zatrzyma³a nietrzeÿwego rowerzystê. Mê czyzna w wydychanym powietrzu mia³ prawie 2 promile alkoholu. * * * przy ul. Miasteckiej w Bytowie pali³a siê trawa na nieu ytkach przy drodze Bytów - Borzytuchom pali³a siê trawa przy ul. Sikorskiego w Bytowie pali³y siê kontenery na œmieci. Straty oszacowano na 2 tys. z³ przy ul. Zielonej w Bytowie stra acy wypompowywali wodê z zalanego wykopu w Jerzkowicach (gm. Czarna D¹brówka) stra acy usuwali pochylone nad drog¹ drzewo. 4

4 AKTUALNOŒCI PROKURATURA UMARZA POSTÊPOWANIE Nie naruszono prywatnoœci Do przejrzenia prywatnych informacji dosz³o przypadkiem, poniewa komputer znajdowa³ siê na stanowisku pracy - uzna³ bytowski prokurator, umarzaj¹c postêpowanie wszczête po doniesieniu Marka Milera, by³ego pracownika starostwa. Przypomnijmy, e sprawa trafi³a do prokuratury w lutym br. po tym jak administrator natkn¹³ siê na korespondencjê w jednym z komputerów w³¹czonych do sieci bytowskiego starostwa. Jego w³aœciciel, wówczas jeszcze urzêdnik powiatowy, Marek Miler, uzna³, e jest to naruszenie jego prywatnoœci. Jednak przy okazji wysz³o na jaw, e razem z koleg¹ z pracy porozumiewaj¹c siê za pomoc¹ komputerów pod³¹czonych do sieci starostwa obra a³ innych urzêdników. Obaj stracili za to pracê. Jednoczeœnie jednak M. Miler z³o y³ zawiadomienie do bytowskiej prokuratury, twierdz¹c, e pope³niono przestêpstwo polegaj¹ce na przegl¹daniu jego prywatnej korespondencji. - Uznaliœmy, e do tego nie dosz³o. Prywatny komputer by³ pod³¹czony do wewnêtrznej sieci urzêdu i sta³ na biurku. Jeden z pracowników podczas chwilowej nieobecnoœci w³aœciciela, szukaj¹c s³u bowej informacji przypadkiem trafi³ na prywatn¹ korespondencjê - t³umaczy Ryszard Krzemianowski z prokuratury. M. Miler od momentu dorêczenia postanowienia mo e w ci¹gu 7 dni z³o yæ za alenie do prokuratora okrêgowego w S³upsku. Kiedy o to zapytaliœmym nie odpowiedzia³ czy skorzysta z przys³uguj¹cego mu prawa. W.R. Pobili dla pieniêdzy Do 12 lat wiêzienia grozi dwóm m³odym mieszkañcom D¹brówki, którzy pobili i okradli swojego znajomego w barze w D¹brówce (gm. Borzytuchom) przy piwku spotka³o siê trzech znajomych. Dwaj zauwa yli, e ich kompan ma przy sobie sporo gotówki. Szybko obmyœlili plan, jak pozbawiæ go pieniêdzy. Zamówili taksówkê i zaproponowali koledze, aby wspólnie pojechaæ do Bytowa. Ok. godz wysiedli z auta przy ul. Wolnoœci, a kiedy taksówka odjecha³a m³odzi mê czyÿni zaatakowali starszego od siebie o kilkanaœcie lat kolegê. Pobili go i zabrali 2,3 tys. z³. Nied³ugo cieszyli siê zrabowan¹ gotówk¹ i wolnoœci¹. Policja szybko ich zatrzyma³a. Ze skradzionych pieniêdzy mieli przy sobie ju tylko 1,6 tys. z³. Teraz 21-latek i 25-latek przebywaj¹ w policyjnej izbie zatrzymañ i prawdopodobnie wkrótce zostan¹ przewiezieni do aresztu œledczego w Chojnicach. B.K. 5

5 AKTUALNOŒCI Granica na mur 77-letnia mieszkanka Ko³czyg³ów od 4 lat trzyma worki z ziemniakami i wêgiel w ma³ym mieszkanku na piêtrze. Nie mo e dojœæ do swojej piwnicy, bo pok³óci³a siê z s¹siadami. - Przez 30 lat pracowa³am w Gminnej Spó³dzielni. 14 lat by³am szefow¹ kuchni w jedynej w Ko³czyg³owach restauracji Têcza. Dziêki tej pracy w jednym z budynków GS-u przy ul. S³upskiej dosta³am mieszkanie s³u bowe. To samo, w którym mieszkam dziœ - wspomina Stefania Raczyñska. Ponad 30 lat kobieta zadowolona by³a ze swojego jednopokojowego mieszkania. Korzysta³a z piwnicy, do której wejœcie znajduje siê na zapleczu budynku, a jednoczeœnie podwórku s¹siedniej posesji (by dostaæ siê do pomieszczenia, trzeba przejœæ przez wjazd s¹siadów pani Stefanii). Na pocz¹tku lat 90. gmina przejê³a nieruchomoœci po upad³ym GS-ie, w tym mieszkanie przy ul. S³upskiej. - W 1995 r. przyszed³ do mnie wójt i zaproponowa³ kupno mojego lokum - mówi S. Raczyñska. Kobieta zgodzi³a siê. W ten sposób sta³a siê w³aœcicielk¹ mieszkania oraz wspó³w³aœcicielk¹ nieruchomoœci, na której sta³ dom. Sielanka skoñczy³a siê w 2002 r., kiedy S. Raczyñska pok³óci- ³a siê z s¹siadk¹. Ta w koñcu zabroni³a jej chodzenia po swojej nieruchomoœci. - Od tego czasu nie mam, gdzie trzymaæ wêgla i ziemniaków na zimê, bo nie mogê Stypendystom ³atwiej Unijni stypendyœci mog¹ zapomnieæ o dostarczaniu do szkó³ rachunków. Rozporz¹dzenie ministerialne jeszcze w tym miesi¹cu znacznie u³atwi im ycie. Starostwo za to zapowiada, e utrudni je mniej zdyscyplinowanym. Rozporz¹dzenie ministra rozwoju regionalnego, które wesz³o w ycie , koñczy mêkê uczniów i szkolnej administracji zwi¹zan¹ z wyp³at¹ unijnych stypendiów. - Dotychczas uczeñ musia³ dostarczyæ faktury, rachunki i bilety autobusowe, które by³y podstaw¹ do wyp³aty 120 z³ miesiêcznie. Nie zawsze uczniów by³o staæ na wy³o enie pieniêdzy i znaczdojœæ do swojej piwnicy - ali siê starsza kobieta. Próbuj¹c dochodziæ swoich praw, wyst¹pi³a do wójta o ponowne rozgraniczenie nieruchomoœci. W tym domu mieszka kobieta, która nie mo e swobodnie korzystaæ z w³asnej piwnicy. - W 2002 r. wójt na wniosek pani Raczyñskiej wyda³ decyzjê o ponownym rozgraniczeniu. Jednak, gdy okaza³o siê, e wyniki pracy geodety by³y nie po myœli pani Raczyñskiej, ta zrezygnowa³a z dochodzenia. Uwa a³a, e nale y jej siê, zgodnie z zapisem w akcie notarialnym, 100 m 2, a nie jak wychodzi³o z pomiarów geodety ok. 80 m 2 dzia³ki - mówi Arka- na ich czêœæ przepada³a. Ponadto wiêkszoœæ szkó³ musia³a zatrudniaæ dodatkowych pracowników interwencyjnych, którzy sprawdzali faktury - mówi o stypendyjnym zamieszaniu Dariusz Glazik, naczelnik wydzia³u edukacji publicznej w bytowskim starostwie. Teraz wystarczy, e uczeñ dostarczy do szko³y oœwiadczenie, w którym napisze, e wyda³ 120 z³ na 7 diusz Kukliñski, kierownik referatu spo- ³eczno-gospodarczego w Urzêdzie Gminy w Ko³czyg³owach. Urzêdnik twierdzi, e b³¹d wynika³ z dawnych zapisów. - Na gruntach rolnych oznaczano powierzchniê w arach, a 1 ar móg³ wtedy oznaczaæ zarówno 51 m 2 jak i 99 m 2. Wed³ug wstêpnych szkiców geodety i dokumentów pani Raczyñska ma swobodne przejœcie wokó³ budynku - zapewnia A. Kukliñski. Jednak, aby to jednoznacznie potwierdziæ, trzeba wznowiæ granice i na nowo wkopaæ kamienie. Wed³ug oœwiadczenia geodety z³o onego w trakcie postêpowania rozgraniczaj¹cego do wznowienia granic nie s¹ konieczne dodatkowe pomiary. Mo na je ustaliæ na podstawie istniej¹cych dokumentów. Ale nawet jeœli siê tak stanie, nie rozwi¹ e to problemu pani Raczyñskiej do koñca. Wêgiel do piwnicy trzeba przecie jakoœ dowieÿæ. W 2004 r. S. Raczyñskia wyst¹pi³a do s¹du o przewrócenie naruszonego posiadania. W 2005 r. bytowski s¹d co prawda przyzna³, e nale a- ³oby siê jej korzystanie z dojazdu do piwnicy, ale stwierdzi³ te, e min¹³ ju termin z³o enia stosownej dokumentacji. Wyroku nie zmieni³ równie S¹d Okrêgowy w S³upsku, do którego 77-latka skierowa³a apelacjê. Jedynym rozwi¹zaniem wydaje siê s¹downe ustanowienie s³u ebnoœci, chocia du o prostsze wydaje siê... pogodzenie z s¹siadk¹. - Pani Raczyñska tyle mi dokucza³a, e nie chcê mieæ z ni¹ do czynienia. Dlatego zabroni³am jej chodzenia po mojej ziemi - mówi stanowczo Krystyna Rachwa³. Mo- e jednak ktoœ bêdzie umia³ pogodziæ obie panie? W.R. cele edukacyjne. - Nie bêdzie trzeba ju zatwierdzaæ, czy dany zakup mieœci siê w grupie refundowanych czy nie - wyjaœnia naczelnik. To jednak nie koniec zmian. Starostwo skorygowa³o regulamin tak, by pomoc, której celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych, trafia³a tylko do tych, którzy naukê traktuj¹ powa nie. - Jeœli dany uczeñ przekroczy w miesi¹cu 5 godzin nieusprawiedliwionych, zostanie pozbawiony pomocy na rok - ostrzega D. Glazik i dodaje: - Stypendium przepadnie równie wtedy, kiedy uczeñ zostanie ukarany nagan¹ przez dyrektora szko³y. P.C.

6 AKTUALNOŒCI Specjalista jest potrzebny Rozmawiamy z Agnieszk¹ Borodziuk, psychologiem w Gimnazjum nr 1 w Bytowie. Kurier Bytowski - Pracuje Pani w gimnazjum od 4 lat. Jak wygl¹da³y pocz¹tki? Wiadomo przecie, e nadal wiele osób uwa a, e psycholog powinien zajmowaæ siê przypadkami klinicznymi, a nie normalnymi dzieæmi. Agnieszka Borodziuk - Rzeczywiœcie na pocz¹tku nie by³o ³atwo, chocia moja poprzedniczka utorowa³a tutaj jak¹œ drogê. Zdarza³o siê jednak, e rodzice przychodzili z pretensjami do wychowawców, e ich dziecko przychodzi na rozmowy do psychologa i jest poœmiewiskiem swoich kolegów. Teraz jednak jest ju zdecydowanie lepiej. Jak konkretnie wygl¹da Pani praca jako psychologa szkolnego? Swoj¹ pracê dzielê na kilka cykli. W klasach pierwszych przeprowadzam zajêcia integracyjne, które maj¹ pomóc m³odzie- y pochodz¹cej z ró nych szkó³ odnaleÿæ siê w nowym miejscu, nawi¹zaæ kontakt ze swoimi nowymi kole ankami i kolegami. Te zajêcia zazwyczaj odbywaj¹ siê w szkole na godzinach wychowawczych. Z tego co wiem, daj¹ m³odym ludziom bardzo du o. W drugich klasach mamy zajêcia o tolerancji, asertywnoœci. W trzecich natomiast uczniowie przygotowuj¹ siê do wyboru szko³y ponadgimnazjalnej. Poza tym przeprowadzam indywidualne spotkania. M³odzie przychodzi z prywatnymi problemami. Czêsto sami nauczyciele prosz¹ mnie, ebym porozmawia³a z uczniem, który ich zdaniem zachowuje siê niepokoj¹co. Pracujê te z dzieæmi, które maj¹ problemy z dysleksj¹. Póki co, s¹ to zajêcia indywidualne, ale wkrótce bêd¹ odbywa³y siê te w grupach. Mówi³a Pani o osobistych problemach, z którymi przychodzi m³odzie. Czego dotycz¹? Z tym jest bardzo ró ne. Zdarzaj¹ siê przypadki, e m³odzie przychodzi i mówi o problemach rodzinnych takich jak alkoholizm czy te przemoc fizyczna i psychiczna w domu. Mieliœmy w gimnazjum dwa podejrzenia anoreksji. Zbadaliœmy sprawê. Porozmawia³am z rodzicami, którzy dziêki temu bardziej zainteresowali siê swoimi dzieæmi i nic z³ego siê nie sta³o. Problemem s¹ te zawody mi³osne, z którymi m³odzie nie zawsze potrafi sobie poradziæ. Nagminne s¹ te wagary. M³odzie ucieka z lekcji, bo boi siê sprawdzianu. Nie jest zainteresowana lekcjami i ucieka, bo... koledzy uciekaj¹. Co wtedy Pani robi? Jak pomaga tym uczniom? Rozmowy i jeszcze raz rozmowy - to jest metoda. Jeœli przychodzili do mnie m³odzi ludzie, których spotka³ zawód mi³osny i KOMENTARZ TYGODNIA Bo czasy siê zmieniaj¹ Gdzie to mi³e uczucie, e yje siê w ma³ym prowincjonalnym miasteczku? Eh, pomarzyæ. Chcemy czy nie, coraz mocniej anga ujemy siê w ten paskudny wyœcig szczurów. Nasze ycie zmienia siê i to coraz szybciej. Zmieniaj¹ siê nasze rodziny, nasze relacje z dzieæmi, ich pokolenie te jest inne. W naszych szko³ach alkohol, papierosy, opuszczanie zajêæ czy przemoc nie 10 rozmawiali ze mn¹, twierdzili, e po takiej pogawêdce poczuli wsparcie, którego wczeœniej im brakowa³o. Jeœli chodzi o przypadki alkoholizmu w domu czy znêcania siê, radzi³am m³odym ludziom, co powinni zrobiæ. Rozmawia³am te z rodzicami, którzy, niestety, ró nie reagowali na takie czêsto trudne dla nich do przyjêcia informacje. Podawa³am im jednak adresy instytucji, stowarzyszeñ mog¹cych im pomóc znaleÿæ odpowiednie rozwi¹zanie. Jak widaæ, na brak pracy psycholog szkolny nie mo e narzekaæ. Czy w takim razie taka osoba powinna znaleÿæ siê w ka dej szkole? Jak najbardziej. Ja pracujê na pe³nym etacie, to jest 20 godzin, i czasami brakuje mi czasu na zrobienie wszystkiego. Wiem jednak, e moja obecnoœæ tutaj pomaga uczniom, nauczycielom i rodzicom. Nie mia³a Pani wiêc problemu ze znalezieniem pracy. Oczywiœcie, e nie. Tutaj w Bytowie psycholog zawsze j¹ znajdzie, bo zapotrzebowanie jest naprawdê spore. Niektórzy pracuj¹ nawet w kilku miejscach. rozmawia³a B.K. s¹ czymœ nowym. Nowa jest jednak ich skala. Tak samo z presj¹ œrodowiska, pogoni¹ za tym by byæ lepszym, mieæ wiêcej, posiadaæ bardziej wypasione, byæ trendy. Do tego pojawi³y siê niespotykane wczeœniej wyzwania - anoreksja, uzale nienia od komórek czy Internetu, narastaj¹ce rozwarstwienie spo- ³eczne. Nasza oœwiata musi za nimi nad¹ aæ. Psycholog, pedagog, specjalne kursy dla nauczycieli itp. powinny staæ siê standardem - im szybciej, tym lepiej. Nie chodzi tylko o to, e odpowiednia edukacja jest szans¹, podobnie jak lepsze drogi, oczyszczalnie, szybkie ³¹cza i nowe technologie itd., byœmy nie zostali na szarym koñcu, mieli wiêcej pracy, nad¹ ali za wspó³czesnoœci¹. To zwyczajna koniecznoœæ, by zachowaæ to czego ju siê dorobiliœmy. Nasze szko³y musz¹ iœæ z duchem czasu. A odpowiedzialne za nie samorz¹dy, choæby mia³y stan¹æ na g³owie, powinny znaleÿæ na to œrodki. P.D.

7 AKTUALNOŒCI Przedwyborcze ma³ eñstwa SLD za burmistrzem Stanis³awem Marmo³owskim, a PSL w szerokiej koalicji z PiS-em, Samorz¹dnoœci¹ i ludÿmi Jerzego Barzowskiego. Scena polityczna przed jesiennymi wyborami samorz¹dowymi niemal ju siê wykrystalizowa³a. Kiedy ostatnio pisaliœmy o przymiarkach na fotel burmistrza, znane by³y nazwiska trzech kandydatów: Stanis³awa Marmo- ³owskiego z Niezale nej Inicjatywy Wyborczej, Ryszarda Sylki z Platformy Obywatelskiej i Edwarda Chabowskiego z Przymierza Ziemi Bytowsko-Miasteckiej. Dziœ kolejnego 100-procentowego kandydata do listy nie dopiszemy. Wiemy za to, kto zdecydowa³ siê do³¹czyæ do obozu NIW-u. - Poprzemy obecnego burmistrza. Ze wzglêdu na naszych mocnych kandydatów z Miastka wystawimy w³asn¹ listê w wyborach do Rady Powiatu. Do Rady Miejskiej nie bêdziemy mieli w³asnej listy, a nasi kandydaci bêd¹ startowaæ z NIW-u - zapowiada Bronis³awa Janke, sekretarz Rady Powiatowej SLD. Dodaje, e w wyborach do sejmiku kandydatem jej partii bêdzie Gerard Czaja. S. Marmo³owski potwierdza mo liwoœæ startu z listy NIW-u kandydatów SLD. Dodaje, e wczeœniej przejd¹ weryfikacjê. - NIW jest w centrum i jak zawsze liczy na wspó³pracê ludzi z prawej i lewej strony - mówi S. Marmo³owski, dodaj¹c jednak, e nie zamierza tworzyæ komitetów koalicyjnych. - Rozmowy o ewen- tualnej koalicji po wyborach odbyliœmy ze wszystkimi, ale nie zabiegamy o tworzenie jakiegoœ komitetu, gdzie obok nazwy NI- W-u bêdzie inna. Staæ nas bowiem na zape³nienie list w³asnymi nazwiskami - mówi szef NIW-u. Nie znaczy to, e obok ludzi z SLD pod szyldem jego ugrupowania nie bêdzie równie ludzi z innych partii. - Chêtnie widzielibyœmy np. pana Mieczys³awa osia z SdPL. W naszym ugrupowaniu s¹ przecie te cz³onkowie PSL-u, tak jak np. radny Stefan Sroka czy Jan Narloch, dla których drzwi s¹ otwarte - wyjaœnia S. Marmo³owski. Wejœcie M. osia na tê listê jest bardzo prawdopodobne, bo razem ze swoim koleg¹, szefem SdPL, Kazimierzem Formel¹, s¹ dziœ w koalicji rz¹dz¹cej. - Tak samo blisko nam do NIW-u, jak i do Platformy. Jednak s³ysza³em, e PO chce nam zaproponowaæ odleg³e miejsca, a to bêdzie mia³o decyduj¹ce znaczenie - mówi K. Formela, którego partia liczy w Bytowie zaledwie 17 cz³onków. W wyborach wystawi 2, mo e 3 kandydatów. Z kolei wymienieni przez burmistrza cz³onkowie NIW-u, ale te cz³onkowie PSL równie dobrze mog¹ przyst¹piæ do konkurencyjnego bloku, którego sk³adu ju niemal mo emy byæ pewni. Lider PiS-u, wokó³ którego jest on budowany, wci¹ nie chce zdradzaæ szczegó³ów wyborów na burmistrza. - Pewne jest tylko to, e jest dziœ s³oñce na niebie - mówi artobliwie. Wiêcej informacji ujawnia w zwi¹zku z budowanym wokó³ PiS-u komitetem koalicyjnym, do którego wejdzie na pewno Samorz¹dnoœæ, a prawdopodobnie PSL i Jerzy Barzowski ze swoimi zwolennikami. - To jest mo liwe, ale jeszcze nie jestem upowa niony do potwierdzania takich informacji - mówi Janusz Wiczkowski. Ale potwierdza to szef powiatowego PSL, wicestarosta Tomasz Borowski. - Wejdziemy w sk³ad wspólnego komitetu - nie kryje. Jednak równie lakoniczie co J. Wiczkowski mówi o kandydacie na burmistrza. - Rozwa ane s¹ 3 nazwiska, ale nie jestem upowa niony, by udzielaæ informacji na ten temat - dodaje. Nieoficjalnie mówi siê o J. Wiczkowskim, Leszku Waszkiewiczu i Krzysztofie S³awskim. Wiadomo, e sama w wyborach wystartuje PO. - Co najwy ej rozpatrzymy pojedyncze osoby, które zechc¹ pójœæ pod naszym szyldem - mówi Ryszard Sylka, sekretarz powiatowej PO. Sama idzie te Samoobrona. - Uznaliœmy, e staæ nas na wystawienie w³asnej listy - mówi Barbara B³aszkowska, przewodnicz¹c¹ powiatowej struktury partii. Nie wyklucza jednak, e Samoobrona udzieli poparcia któremuœ z kandydatów na burmistrza z innych ugrupowañ. - Na razie nie mogê powiedzieæ, komu - mówi B. B³aszkowska. Jej osobiste ambicje wykraczaj¹ poza samorz¹d lokalny. - Zamierzam ponownie ubiegaæ siê o mandat w sejmiku wojewódzkim - nie kryje. P.C. Bytowiacy w województwie Cz³onkowie Platformy Obywatelskiej i Samoobrony z naszego powiatu pojechali w sobotê do Gdañska, by walczyæ o miejsca we w³adzach wojewódzkich swych partii. 11 Wojewódzkie konwencje obu partii odby- ³y siê w Gdañsku tego samego dnia Platforma Obywatelska zd¹ y³a jedynie wy³oniæ swego przewodnicz¹cego, którym ponownie zosta³ marsza³ek województwa Jan Koz³owski, pokonuj¹c pos³a Krzysztofa Liska. - Nie uda³o siê wy³oniæ pozosta- ³ych cia³ wojewódzkich, zaproponowano jedynie kandydatów do nich - mówi Ryszard Sylka, sekretarz powiatowej PO. Spoœród 17 delegatów z Bytowa do 9-osobowego Zarz¹du zg³oszono Romana Zaborowskiego, a do 50-osobowej Rady Regionalnej dotychczasowego cz³onka Zarz¹du, W³adys³awê angowsk¹, oraz Jerzego Lewi Kiedrowskiego i Andrzeja Hrycynê. Do S¹du kole eñskiego zaproponowano jego dotychczasowego cz³onka R. Sylkê. - Wybory zostan¹ dokoñczone mówi R. Sylka. Rozstrzygnê³o siê za to, kto bêdzie w wojewódzkich w³adzach Samoobrony. Obok wybranej na kolejn¹ kadencjê przewodni- Barbara B³aszkowska zosta³a cz³onkiem w³adz cz¹cej Danuty Hojarskiej w 10-oso- wojewódzkich Samoobronybowym Zarz¹dzie ponownie zasiad³a szefowa bytowskich powiatowych struktur Barbara B³aszkowska. - Spoœród 17 kandydatów zg³oszonych do Zarz¹du otrzyma³am najwiêcej g³osów - mówi z dum¹ bytowianka. Nikt z pozosta³ych 16 delegatów z Bytowa do w³adz wojewódzkich nie kandydowa³. P.C.

8 W STUDZIENICKIEJ GMINNEJ KASIE AKTUALNOŒCI O milion wiêcej Nadwy ka z ubieg³ego roku, wyrównanie subwencji oœwiatowej oraz po yczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska sprawi³y, i w tegorocznych wydatkach gminy Studzienice pojawi³ siê dodatkowy milion. Na sesji radni bez zastrze eñ przyjêli zaproponowany przez wójta Jerzego Szpakowskiego podzia³ dodatkowych œrodków. - Dziêki zwiêkszeniu subwencji bêdziemy mogli popuœciæ cugle w oœwiacie. Bêdzie na remonty i podwy ki - mówi³ wójt Jerzy Szpakowski. I tak na wynagrodzenia dla nauczycieli zwi¹zane z awansem zawodowym i zajêciami pozalekcyjnymi przeznaczono 43 tys. z³. 8 tys. z³ dostan¹ najlepsi uczniowie w ramach stypendiów motywacyjnych, a ponad 6 tys. z³ pójdzie na stypendia socjalne. Dziêki dodatkowym œrodkom studzienicka szko³a zyska now¹ elewacjê na ma- ³ym budynku szko³y, ³¹czniku i sali gimnastycznej, a placówka w Pó³cznie zaadaptuje poddasze na sale lekcyjne. - Pozwoli to na przeniesienie zajêæ ze starego budynku, potem jego sprzeda, a co za tym idzie obni enie kosztów utrzymania placówki - zapewnia wójt. Jego pozosta³e propozycje zwi¹zane ze zwiêkszeniem wydatków to m.in. przekazanie 20 tys. z³ na dofinansowania zakupu samochodu dla policjantów w Ugoszczy i 10 tys. na wysiêgnik dla bytowskiej stra y po arnej. Starczy te na iluminacjê koœcio³ów w Ugoszczy, Sominach i Pó³cznie. W ¹kiem i Studzienicach zrobiæ ma siê ³adniej równie dziêki nowym wiatom przystankowym. Pieni¹dze dostan¹, ale tylko 10 tys. z³, Skwierawy, których spo- ³ecznoœæ chce wykoñczyæ œwietlicê wiejsk¹ przy remizie. - Planowaliœmy zg³osiæ Skwierawy do Pomorskiego Programu Odnowy Wsi razem z Pó³cznem, ale zrezygnowaliœmy, bo chcemy staraæ siê o maksymaln¹ mo liw¹ do zdobycia kwotê 60 tys. z³ tylko dla jednej miejscowoœci - t³umaczy³ wójt. Pó³czno dostanie w zwi¹zku z tym a 61 tys. z³ na œrodki w³asne wymagane w programie. P.C. SAMOOBRONA KOÑCZY SPÓR Lepper wykluczy³ Paw³owskiego Leszek Paw³owski nie jest ju nie tylko przewodnicz¹cym powiatowej Samoobrony, ale nawet jej cz³onkiem. Lekarze do Niemiec Bytowscy lekarze i pielêgniarki maj¹ zdobywaæ doœwiadczenie w Niemczech. Niemieccy pacjenci bêd¹ byæ mo e przyje d aæ do nas na rehabilitacjê. Wspó³praca z rugijskim powiatem przenios³a siê ostatnio na niwê medyczn¹. - Spó³ka Sana zarz¹dza nie tylko szpitalem rugijskim, ale ponad 80 innymi placówkami medycznymi na terenie Niemiec - mówi starosta Micha³ Œwiontek- Brzeziñski. To w³aœnie w szpitalach tej spó³ki maj¹ siê kszta³ciæ nasi lekarze i pielêgniarki. Wspó³praca ma dotyczyæ tak e organizacji sympozjów i konferencji s³u- ¹cych wymianie doœwiadczeñ. - W programie restrukturyzacji za³o yliœmy m.in. podniesienie poziomu jakoœci us³ug. S³u yæ temu maj¹ w³aœnie wyjazdy kadry do Niemiec - mówi starosta. Drugim wa nym elementem umowy ma byæ leczenie u nas mieszkañców Rugii. - Mamy niewykorzystane miejsce, gdzie mo na by stworzyæ np. oddzia³ rehabilitacyjny - snuje plany starosta. W maju w sprawie umowy spotyka siê z dyrektorem naczelnym szpitala Sana na Rugii, Dietrichem Goertzem. P.C. Dworcowa zamkniêta Ruszy³y prace przy budowie ronda na skrzy owaniu ul. Dworcowej i Wolnoœci. Przypomnijmy, e w styczniu br. w powiatowej Samoobronie zawrza³o. Po zorganizowanych nagle przez Barbarê B³aszkowsk¹ wyborach Leszek Paw³owski straci³ na jej rzecz fotel przewodnicz¹cego. Zarzuci³ jej wówczas, e to nie ona, a on jako przewodnicz¹cy mia³ prawo organizowaæ wybory, które wed³ug niego powinny odbyæ siê dopiero za rok i e w g³osowaniu bra³y udzia³ osoby nie nale ¹ce do partii. Zapowiada³, e odda sprawê do s¹du kole eñskiego partii, ale ostatecznie to nowa przewodnicz¹ca w zwi¹zku ze sporem wys³a³a wniosek do Warszawy o wykluczenie z partii L. Paw³owskiego. - Do wniosku do³¹czony by³ te artyku³ z waszej gazety. Z tego co wiem, Andrzej Lepper podpisa³ ju decyzjê o wykluczeniu pana Paw³owskiego - powiedzia³a nam w ubieg³ym tygodniu pos³anka Danuta Hojarska. Potwierdzi³a te, e by³a na wyborach w domu B. B³aszkowskiej. - Wszystko odby³o siê prawid³owo. Prezydium mo e w ka dej chwili zrobiæ nadzwyczajne zebranie wyborcze i tak w³aœnie siê sta³o - wyjaœnia. Przy okazji nie szczêdzi gorzkich s³ów L. Paw³owskiemu. - Pan Paw³owski, stawiaj¹c bezpodstawne zarzuty, zapomnia³ dodaæ, e przyszed³ na wybory z pó³godzinnym spóÿnieniem i pod wp³ywem alkoholu - mówi pos³anka. Czy L. Paw³owski decyzjê Andrzeja Leppera ju dosta³, nie wiemy, bo mimo usilnych prób nie uda³o nam siê z nim skontaktowaæ. P.C. 13 Przedsiêbiorstwo Budowlano-Drogowe ze Starogardu Gdañskiego rozkopa³o ju czêœæ nawierzchni ul. Wolnoœci i Dworcowej. Teraz w okolice dworca mog¹ dojechaæ jedynie mieszkañcy. Do zakoñczenia budowy, czyli do koñca czerwca, g³ówny ciê ar ruchu drogowego przejmie ul. Nad Boruj¹, któr¹ mo na wjechaæ na wiadukt kolejowy. W.R.

9 AKTUALNOŒCI BYTOWSKIE WSPOMNIENIA SPRZED 40 LAT Mali spiskowcy Mieliœmy wtedy po 13 lat. Wszyscy chodziliœmy do jednej klasy - siódmej c w Szkole Podstawowej nr 2 w Bytowie, na tzw. Podzamczu. OD INDIAN DO PATRIOTÓW W zasadzie przeniesiono nas do niej z tysi¹clatki z ul. Gdañskiej. Szaroœæ ówczesnego ycia spo³ecznego rzutowa³a zapewne na psychikê takich jak my dzieciaków. Nie rozumieliœmy zbyt wiele, ale nudy bij¹ce z prasy, radia i TV powodowa³y, e bardziej interesowa³o nas podwórko. Sztandarow¹ postaci¹ ówczesnej Polski by³ W³adys³aw Gomu³ka, totalny nudziarz. Jego przemówienia sprowadza³y siê zawsze do problematyki NRF-u i przyjaÿni z ZSRR. Pochodziliœmy ze œrodowisk, nazwijmy to, kaszubsko - kresowych. I czuliœmy, e z t¹ przyjaÿni¹ ró - nie bywa³o, e du o siê nam nie mówi, e siê k³amie. W tym czasie w kinach królowa³y westerny i dni filmu radzieckiego. Westerny to niesprawiedliwoœæ, litowaliœmy siê wiêc nad gnêbionymi Indianami. Szczególnie mi³oœnikiem Indian by³ mój kolega Arek Nowak. Razem zastanawialiœmy siê, jak tym Indianom pomóc. Jednoczeœnie historii uczy³a nas Pani Musz. Byliœmy w XIX w., a Pani Musz mia³a szczególny dar obrazowego przekazywania swojej wiedzy. Po prostu przenosi³a nas w miniony œwiat. XIX w. to okres powstañ narodowych i g³ówny wróg Rosja. Zaczêliœmy pytaæ rodziców, dziadków i odkrywaliœmy, e ta Rosja i teraz Zwi¹zek Radziecki nie byli a tak dla nas przyjacielscy. Oczywiœcie nie mówiono nam wszystkiego, ale coœ jednak mówiono. Arek Nowak pozna³ losy dziadka z armii gen. Andersa, Zyga Adamczyk rodzinny epizod udanego ocalenia matki w marcu 1945 r., Edek Wiczkowski wygrzeba³ na strychu mundur z guzikami metalowymi z wizerunkiem or³a w koronie. Nie trzeba ju by³o siêgaæ myœl¹ a za ocean i dyskutowaæ nad dzielnymi Indianami. Poma³u zaczêliœmy odkrywaæ, e tak naprawdê takimi Indianami z rezerwatu jesteœmy my sami. Pani Musz, mo e nieœwiadoma, utwierdza³a nas jeszcze w tym przekonaniu, mówi¹c o wizerunku nieskazitelnego Polaka walcz¹cego o wolnoœæ, nie tylko swoj¹, ale i ca³ego œwiata. Dziêki tej skromnej nauczycielce, kiedy byliœmy sami, trzymaliœmy bagnety... Za spraw¹ najbli szych odkrywaliœmy, e tak naprawdê tej wolnoœci nie ma, a i krzywdy minionych lat nadal bol¹. Rodzi³ siê bunt. Niektórzy z nas siêgali do ksi¹ ek. Potem dzieliliœmy siê wiedz¹. W dyskusjach ch³opców od ywali dawni wielcy królowie, hetmani, genera³owie. Chcia³o siê byæ takimi jak oni. RAZEM RA NIEJ Pomys³ zawi¹zania stowarzyszenia narodzi³ siê po przeczytaniu biografii genera³a Ignacego Pr¹dzyñskiego. Szczególnie zainteresowa³a nas jego dzia³alnoœæ spiskowa. Mo e dziwiæ to skojarzenie lat 20. XIX w. z koñcem lat 60. XX w. Widaæ podœwiadomie ówczeœni siódmoklasiœci podobieñstwo takie wyczuli. Wszyscy mieszkaliœmy blisko siebie, na s¹siednich ulicach, tak, e razem szliœmy i razem wracaliœmy ze szko³y. I w³aœnie to oraz byæ mo e chêæ prze ycia czegoœ nowego zrodzi³o pomys³ zakonspirowanego stowarzyszenia siê. Ksi¹ ki zrobi³y swoje. Opracowano wiêc regulamin, w którym narzucono warunki postêpowania. Pe³noprawnym cz³onkiem naszego stowarzyszenia stawa³ siê ten, który z³o y³ przysiêgê. Rotê stanowi³a przysiêga sk³adana przez cz³onków Towarzystwa Patriotycznego w XIX w. Pierwszymi cz³onkami nowego stowarzyszenia byli: Zygmunt Adamczyk, Arkadiusz Nowak, Andrzej Szutowicz i Edward Wiczkowski. Wszyscy z³o yliœmy przysiêgê i potwierdziliœmy odciskiem (z atramentu) palca i podpisem. Rota z podpisami i regulamin zosta³y schowane pod pod³og¹ na strychu w jednym z mieszkañ. Wznios³e s³owa przysiêgi nakazywa³y dzia³aæ, ale ju u zarania zwyciê y³a tendencja zachowawcza. Nie byliœmy zainteresowani masowym pozyskaniem nowych cz³onków. Kandydatów wybieraliœmy, prowadz¹c mudne rozmowy, a propozycja wst¹pienia musia³a mieæ akceptacjê wszystkich sprzysiê onych. W okresie istnienia tej naszej organizacji przyjêto na cz³onków Zbigniewa Ka³u ê, Ryszarda Witkê. Cz³onkami stali siê równie Ireneusz Domaszk i Mariusz Majkowicz. Jednak nie pamiêtam ju, czy i oni z³o yli przysiêgê. Na pewno byli w naszym gronie. RADIO I OPOWIEŒCI Spotykaliœmy siê regularnie co miesi¹c. Czêœciej nie by³o sensu, gdy byliœmy z jednej klasy. Co robiliœmy? Na pewno g³osiliœmy swoje pogl¹dy i dzieliliœmy siê 14 wiedz¹. Nasze zainteresowania sz³y w kierunku poznania prawdy. Dziêki temu wiedzieliœmy du o o Syberii, II Korpusie, Katyniu, agresji radzieckiej 17 IX 1939 r., s³u bie Polaków w Wermachcie, zachowaniu siê Armii Czerwonej w Bytowie po wyzwoleniu. Nie by³a to prawda ksi¹ kowa, lecz zas³yszana. Jak siê po wielu, wielu latach okaza³o by³a to prawda historyczna. Zdobywaliœmy j¹ od dziadków, rodziców, s¹siadów itp. Prowadziliœmy sta³y nas³uch rozg³oœni Radia Wolna Europa i Radia Londyn. Niektórzy z nas nawet mieli grafiki godzin i fal, na jakich mo- na by³o ich s³uchaæ. Znalezione przez Edka Wiczkowskiego guziki z or³ami nasunê³y myœl rycia koron na monetach. Chyba nikt tych koron nie zauwa y³. Bo te ile monet mog³o przejœæ przez nasze rêce? Jednak by³a to dzia³alnoœæ regularna. S³uchanie Wolnej Europy zaowocowa³o pewnym osi¹gniêciem. Pierwszym w szkole, który powiadomi³ o tym, co dzia³o siê w Gdañsku w grudniu 1970 r., by³ Arek Nowak. Szykowaliœmy sobie te uniformy. Mieliœmy trochê w³aœciwych guzików, a po jakimœ czasie zdobyliœmy mundury, wprawdzie milicyjne, lecz starego wzoru zapinane pod szyj¹. Zdoby³ je Irek Domaszk, który by³ synem sier anta bytowskiej milicji. Co prawda by³y tylko dwa, ale pocz¹tek zosta³ zrobiony. Edek Wiczkowski intensywnie myœla³ nad skonstruowaniem i wykonaniem pojazdu. Szukaliœmy czêœci. Na jednym ze strychów znaleÿliœmy ramê niemieckiego motocykla razem z kilkoma elementami oprzyrz¹dowania (bak, reflektor itp.). Na drugim strychu by³ silnik. Niestety, w³aœciciele nie wykazali zrozumienia i nie okazali siê hojni. Ci¹gle czegoœ brakowa³o, a œrodków na ewentualne nabycie nie mieliœmy. Tak wiêc w³asny pojazd pozosta³ w sferze niespe³nionych pragnieñ. Kultem darzyliœmy Pi³sudskiego i gen. Andersa. Zdjêcie tego ostatniego niczym relikwiê zachowa³em do dziœ. Mieliœmy tak e zdjêcia z ewakuacji o³nierzy Andersa z Rosji czy internowanych na Litwie polskich o³nierzy. S³uchaliœmy w Wolnej Europie relacji z uroczystoœci pogrzebowych gen. Andersa, tych z Londynu i Monte Cassino. Nie byliœmy konfliktowi. W³¹czyliœmy siê tak e w inicjatywy patriotyczno-narodowe szko³y np. do maj¹cej powstaæ w szkole izby pamiêci oddaliœmy cenne przedmioty. Zreszt¹, ta sala to oddzielny temat. Na apel odpowiedzia³a ca³a m³odzie. Myœlê, e efekt zbiórki zaskoczy³ wszystkich. W pracowni zajêæ technicznych na stole u- zbiera³a siê ca³a sterta bia³ej broni. Cze-

10 go tam nie by³o: szable, szpady, rapier, bagnety itp. Wygl¹da³o to tak, jakby w³aœnie kapitulowa³ batalion wojska. Powsta³a naprawdê piêkna kolekcja. Do dziœ widzê kolegów dÿwigaj¹cych wyci¹gniête z domowych zakamarków bia- ³e militaria. Z t¹ sal¹ tradycji to te zwyciê yliœmy, bo jej najciekawsz¹ pami¹tk¹ by³o oryginalne zdjêcie z kapitulacji Westerplatte, które dosta³em od pana Przytarskiego, by³ego o³nierza Gryfa Pomorskiego. Do koñca naszej nauki w szkole otrzymanej od uczniów broni w tej sali nie wyeksponowano. Mo e potem? DOSYÆ MARAZMU Minê³o kilka miesiêcy dzia³ania stowarzyszenia i nasza postawa natrafi³a na kilku przeciwników. Na zebraniu w listopadzie 1970 r. podjêto próbê narzucenia nam bardziej aktywnej dzia³alnoœci. Zbyszek Ka³u a zaproponowa³ druk ulotek. Zaczêliœmy wiêc kombinowaæ, jak do tego siê przygotowaæ. Pierwsze by³y pisane rêcznie i mia³y byæ wywieszone w terenie. Czy do tego dosz³o? Dziœ nie pamiêtamy, czy zawis³a chocia jedna. Zachowa³a siê wprawdzie po ó³k³a kartka z wierszykiem: I tylko szkoda, e w tê noc kwietniow¹, Wœród ryku silników i dymu spalin, Nie wylecia³ w kosmos ca³y Zwi¹zek Radziecki A tylko jeden Gagarin, lecz dziœ trudno mi powiedzieæ, czy to by³a nasza ulotka. Zgodnie nienawidziliœmy Gomu³ki. By³ dla nas symbolem politycznego lizusostwa, dlatego cieszy³ nas fakt zdejmowania jego portretów z klas naszej szko³y. Nastawa³a epoka Gierka, a jednoczeœnie czeka³y nas egzaminy do szkó³ œrednich. Wtedy nieopatrznie jeden z nowo wtajemniczonych podj¹³ próbê pozyskania do stowarzyszenia kolejnej osoby. Obawialiœmy siê, e niestety grozi³a nam dekonspiracja. W zwi¹zku z tym zawiesiliœmy nasze zbiórki, a rotê przysiêgi i regulamin schowaliœmy do folii. Zakopaliœmy je w ziemi. Le ¹ tam do tej pory. PóŸniej ycie rozproszy³o nas. Dopiero w 2004 r. na zjeÿdzie klasowym Arek Nowak przypomnia³ o tym epizodzie. Oczywiœcie mo na powiedzieæ, e by³a to zabawa nastolatków. Nie zmienia to faktu, e zrzeszyliœmy siê i ponad rok spotykaliœmy, by pielêgnowaæ nasze idea³y. Mo e jedynym efektem naszego stowarzyszenia by³o to, e wiedzieliœmy wiêcej od rówieœników. Faktem jest te, e o ile dobrze siê orientujê, mimo ró nych losów, nie zasililiœmy szeregów PZPR. Andrzej Szutowicz AKTUALNOŒCI Sentyment czy przeoczenie Spaceruj¹c po bytowskich ulicach, nietrudno trafiæ na ciekawostki historyczne. Na jedn¹, o komunistycznej proweniencji, trafi³ ostatnio nasz Czytelnik. Spaceruj¹c ul. Brzozow¹ dostrzeg³ na jednym z budynków tabliczkê z dawn¹ nazw¹ ulicy. I mo e nie by³oby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie to, e chodzi³o o osobê Feliksa Dzier- yñskiego, symbol terroru i masowych czystek tzw. wrogów ludu. Ten polski szlachcic, cz³onek œcis³ego kierownictwa polskiej i radzieckiej partii komunistycznej i szef organu bezpieczeñstwa Cze- Ka do dziœ jest czczony jako bohater narodowy na Bia³orusi. Jego imiê nosi m.in. najwy sze w tym kraju wzniesienie. Okazuje siê jednak, e i w Bytowie duch Dzier yñskiego nie daje o sobie zapomnieæ. - Tyle razy têdy przechodzi³em i nie zauwa y- ³em tej tabliczki - mówi jeden z pracowników firmy, na której biurowcu do dziœ wisi stara tabliczka z numerem domu. - To pozosta³oœæ po dawnym S³upskim Przedsiêbiorstwie Budowlanym. Niech sobie wisi - mówi te zdziwiony jej obecnoœci¹ Ryszard Trzciñski, na co dzieñ pracuj¹cy w tym budynku g³ówny ksiêgowy. 15 W Urzêdzie Miejskim jasno mówi¹, e tabliczkê na budynku biurowca przy ul. Bauera powinien zdj¹æ jej w³aœciciel. Ale kto jest w³aœcicielem tej przy ul. Szarych Szeregów? Jednak to nie jedyny na naszych ulicach œlad Polski Ludowej. Przy dzisiejszej ul. Szarych Szeregów, naprzeciwko zak³adu Wireland, na jednym ze s³upów wisi spokojnie tabliczka z dawn¹ nazw¹ ulicy - 22 lipca. - Gdy nazwy ulic zosta³y zmienione, ukaza³o siê rozporz¹dzenie nakazuj¹ce w³aœcicielom budynków zmianê tabliczki - t³umaczy Stefan Sroka, kierownik wydzia³u mienia komunalnego. - W trakcie ostatniego spisu powszechnego nakazaliœmy kilku w³aœcicielom nieruchomoœci, których tabliczki by³y nieczytelne lub nieaktualne, ich wymianê. To nale y przecie do ich obowi¹zków - twierdzi urzêdnik. Zapowiada jednoczeœnie, e zwróci siê z pisemnym nakazem do tych osób, które tego jeszcze nie zrobi³y. W.R.

11 Koncert siê nie odby³ Zaplanowany na koncert portugalskich pieœni fado nie odby³ siê. Przyczyn¹ by³o niewielkie zainteresowanie wystêpem. Organizatorzy zastanawiaj¹ siê, co zawini³o. Ceny za wstêp, s³aba promocja czy zbyt krótki odstêp miêdzy biletowanymi imprezami w naszym mieœcie? - Wejœcia na te koncerty w Trójmieœcie kosztowa³y prawie dwa razy wiêcej. Byæ mo e trzeba zmieniæ sposób promocji - mówi Marian Gospodarek, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Bytowie. Mimo tego niepowodzenia zapowiada, e koncert byæ mo e odbêdzie siê w Bytowie w innym terminie. Prawdopodobnie po sezonie letnim. A.W. HOROSKOP BARAN ( ) Atmosfera w domu bêdzie napiêta, dlatego nie pozwól siê ponieœæ emocjom, które mog³yby jeszcze bardziej pog³êbiæ konflikt. W pracy zwróæ wiêksz¹ uwagê na poczynania kolegów. Nie wszyscy dobrze Ci ycz¹. Wylecz zêby. BYK ( ) Spróbuj wykazaæ siê wiêkszym optymizmem w sprawach zawodowych. Z³a passa ust¹pi, jeœli tylko trochê bardziej siê postarasz. W uczuciach chwilowe niepowodzenia. Jednak za bardzo siê nie przejmuj. BLI NIÊTA ( ) Wczeœniejsze inwestycje wreszcie zaprocentuj¹. Zanim wybierzesz siê na wiêksze zakupy, pamiêtaj, aby od³o yæ trochê grosza na czarn¹ godzinê. D³ugi weekend zapowiada siê bardzo interesuj¹co. RAK ( ) Najwy szy czas podj¹æ zdecydowane kroki w pracy. Nie pozwól d³u ej wykorzystywaæ siê wspó³pracownikom, bo nied³ugo nawet weekendy bêdziesz musia³ spêdzaæ w firmie. W domu chwilowo napiêta atmosfera. Podaruj partnerowi jakiœ drobiazg. ROZMAITOŒCI Rowery w nagrodê Uczniowie ze Szko³y Podstawowej nr 2 w Bytowie i gimnazjum w Parchowie najlepiej znaj¹ przepisy ruchu drogowego. Dowiedli tego na powiatowych eliminacjach konkursu Bezpieczni w ruchu drogowym. LEW ( ) Masz szansê na poszerzenie kontaktów zawodowych. Wykorzystaj j¹ i staraj siê nie rezygnowaæ z adnych zaproszeñ. Chwile spêdzone z przyjació³mi pozwol¹ Ci siê odprê yæ i zapomnieæ o codziennych troskach. Wskazana kontrolna wizyta u lekarza. PANNA ( ) Nowe obowi¹zki w pracy bêd¹ spêdzaæ Ci sen z powiek. Popo³udniami pamiêtaj wiêc, aby siê odprê yæ. Problemy z partnerem nie rozwi¹ ¹ siê same. Pomo e szczera rozmowa i trochê czasu spêdzonego tylko we dwoje z dala od domu. Pamiêtaj, e czasem warto iœæ na kompromis. WAGA ( ) Przed Tob¹ szansa na zrealizowanie yciowych planów. Pamiêtaj jednak, e same dobre chêci nie wystarcz¹. Znajomi zaprosz¹ Ciê na spotkanie, podczas którego wiele siê wydarzy. Ca³y czas trzymaj nerwy na wodzy. Nerwow¹ atmosferê w pracy warto przeczekaæ. SKORPION ( ) Wkrótce pojawi siê w twoim yciu osoba, któr¹ ju dawno stara³eœ siê wymazaæ z pamiêci. Nie pozwól, aby po raz kolejny zak³óci³a Twój spokój. Od³o enie planowanego urlopu na póÿniej wyjdzie Ci na dobre. 22 Zwyciêska dru yna z SP 2 w Bytowie, od lewej stoj¹: Mateusz Roda, Hubert Wichrowski i Mateusz Troka. Uczniowie 8 szkó³ podstawowych i 5 gimnazjów z powiatu bytowskiego spotkali siê w Szkole Podstawowej nr 2. To w³aœnie tam musieli udowodniæ, e przepisy ruchu drogowego maj¹ w ma³ym palcu, a i jazda na rowerze nie stanowi dla nich adnego problemu. Test przygotowa³a Komenda Wojewódzka Policji w Gdañsku. - ¹cznie by³o 25 pytañ. 5 dotyczy³o znajomoœci znaków drogowych, krzy ówek, ale by³y te pytania z udzielania pierwszej pomocy medycznej - zdradzi³a nam uczennica miasteckiego gimnazjum. Wszyscy uczestnicy zgodnie podkreœlali, e test to nic w porównaniu z jazd¹ po torze przeszkód. Ze slalomem miêdzy gêsto ustawionymi pacho³kami czy wjazdem na równowa niê nie ka dy sobie poradzi³. Sporo uczniów zyska³o punkty karne. W klasyfikacji generalnej najlepsze w powiatowych zmaganiach okaza³y siê reprezentacje Szko³y Podstawowej nr 2 w Bytowie i gimnazjum w Parchowie. Indywidualnie pierwsze miejsca przypad³y równie uczniom tych szkó³. Wœród m³odszych zwyciê y³ Mateusz Troka, w gronie starszych najlepszy by³ Miros³aw Jankowski. W nagrodê ch³opcy otrzymali rowery. B.K. STRZELEC ( ) Kilkudniowy wypoczynek jest teraz dla Ciebie jak najbardziej wskazany. W pracy na pewno sobie bez Ciebie poradz¹. Rodzinne nieporozumienie zostanie wreszcie wyjaœnione. Pilnuj jednak, aby spokojnej atmosfery nie zak³óci³ wam Baran. KOZIORO EC ( ) Jeœli jesteœ komuœ winien pieni¹dze, jak najszybciej postaraj siê oddaæ d³ug, bo w przeciwnym razie czekaj¹ Ciê spore problemy. Nie w³¹czaj siê do k³ótni miêdzy kolegami z pracy, bo sam masz ostatnio doœæ swoich rodzinnych problemów. WODNIK ( ) Przyjaciele przygotowali dla Ciebie mi³¹ niespodziankê. Postaraj siê im jakoœ odwdziêczyæ. W pracy na razie wzglêdny spokój, dlatego jak najszybciej zajmij siê nadrabianiem zaleg³oœci domowych. Pod koniec tygodnia mo esz spodziewaæ siê imponuj¹cego przyp³ywu gotówki. RYBY ( ) Powstrzymaj siê od gwa³townych i nieprzemyœlanych dzia³añ, bo mo esz wiele straciæ zarówno w oczach szefów jak i rodziny. Podczas weekendu poœwiêæ wiêcej czasu najbli szym. Wspólna wycieczka za miasto pomo e Wam siê odprê yæ.

12 MNIEJ PIENIÊDZY Z MINISTERSTWA KRÓTKO SPORT Na sport po szkole Tylko niespe³na 30 tys. z³ trafi z ministerstwa sportu na Ziemiê Bytowsk¹ z Funduszu Zajêæ Sportowo-Rekreacyjnych dla uczniów w 2006 r. Rok wczeœniej pieniêdzy by³o 4-krotnie wiêcej! Pieni¹dze na zajêcia sportowo-rekreacyjne pochodz¹ z op³at odprowadzanych przez firmy za reklamowanie napojów alkoholowych. W 2005 r. do podzia³u by³o ponad 25 mln z³, teraz tylko 11,5 mln z³. Z kilku tysiêcy wniosków z³o onych przez kluby sportowe, organizacje pozarz¹dowe i jednostki samorz¹du terytorialnego ministerstwo sportu dofinansuje tylko 393 podmioty, w tym dwa z Ziemi Bytowskiej: ULKS Talex-Borys³aw Borzytuchom i ULKS Feniks Kramarzyny. - Pisaliœmy wniosek ju rok wczeœniej, ale wtedy nie otrzymaliœmy dofinansowania - informuje Jaros³aw Œciga³a, prezes Taleksu. Klubowi przyznano 17,5 tys. z³, o które wnioskowa³. - Pieni¹dze przeznaczymy przede wszystkim na masow¹ naukê p³ywania uczniów szko³y w Borzytuchomiu. Myœlê, e bêdzie ok. 20 wyjazdów 45-osobowej grupy. Za resztê z³ - zamierzamy kupiæ sprzêt sportowy. Feniks otrzyma 11,1 tys. z³. - Œrodki zostan¹ przeznaczone na wynagrodzenie dla 3 osób prowadz¹cych popo³udniowe zajêcia dla ok. 60 uczniów w sekcjach unihokeja, koszykówki i siatkówki oraz na pokrycie kosztów transportu na zawody - mówi Grzegorz Starzyñski, prezes Feniksa. Jego klub tak e rok wczeœniej uzyska³ dofinansowanie w wysokoœci 8 tys. z³. Z podmiotów, które w ub. roku dosta³y pieni¹dze z ministerstwa sportu - gminy Bytów i Studzienice oraz kluby Satoru Ugoszcz i Prometeusz Tuchomie - wnioski z³o yli tylko tuchomianie i samorz¹d bytowski. Niestety, nie zosta³y zakwalifikowane. - Wnioskowaliœmy o ponad 30 tys. z³ - mówi Henryk Szymanowski, kierownik wydzia³u edukacji i promocji Urzêdu Miejskiego w Bytowie, który od nas dowiedzia³ siê, e gmina w tym roku nie otrzyma dofinansowania. - Gdzieœ wyczyta³em, e w tym roku o zakwalifikowaniu wniosku nie decyduj¹ tylko kryteria merytoryczne, ale bierze siê pod uwagê tak e zasobnoœæ gminy - mówi. - My plasujemy siê gdzieœ w œredniej krajowej, wiêc byæ mo e dlatego nie otrzymamy pieniêdzy - przypuszcza. B.M w Gostkowie miejscowy Orkan przegra³ z Victori¹ D¹brówka 1:3. Bramkê dla gospodarzy strzeli³ Rafa³ Kluk; gole dla goœci Micha³ Tylka - 2 i Marcin Gut w Ostrzeszowie (woj. wielkopolskie) w mistrzostwach Polski organizacji,,sprawni Razem w biegach prze³ajowych Tomasz Elendt zaj¹³ 5 lokatê w kat. ch³opców m³odszych (do 16 lat), a jego kole anka z OSW Bytów, Danuta Pinkert, by³a 10 wœród dziewcz¹t starszych (powy ej 16 lat) w pomorskiej lidze juniorów C (ur. w 1991 r. i m³odsi) Polmor Bytovia Bytów przegra³a z Gedani¹ Gdañsk 0:6 i spad³a na 10 miejsce w tabeli w rozgrywkach s³upskiej ligi okrêgowej juniorów C (ur. w 1991 r. i m³odsi) GTS Czarna D¹brówka przegra³o na wyje - dzie ze Startem eba 2: graj¹cy w s³upskiej lidze okrêgowej juniorów E (ur. w 1995 r. i m³odsi) U-2 Bytów pokona³ w S³upsku Gryfa 95 2:0. Z kolei dru yna prowadzona przez Cezarego Ko³akowskiego w takim samym stosunku na wyjeÿdzie ogra³a Jantara Ustka. Bytowiacy z kompletem 13 zwyciêstw zdecydowanie prowadz¹ w tabeli w Bytowie rozegrano IV turniej tenisa sto³owego z cyklu Grand Prix. Wyniki: kobiety - 1. Weronika Kurkowska, 2. Ewelina Gu³a, 3. Marta Strojk, 4. Adriana Gu³a - wszystkie G Nakla; juniorzy - 1. Marcin Barniak - G Borzytuchom, 2. Karol Kulas - LO Bytów, 3. Mateusz Wajs, 4. Daniel Wajs - obaj G Nakla; seniorzy - 1. Andrzej Trapp - Jedynka Bytów, 2. W³odzimierz Wasielewski - S³upsk, 3. Krzysztof P³otek, 4. Wies³aw P³otek - obaj TKKF Radoœæ Bytów. Udzia³ wziê³o 28 pingpongistów. Ostatnie zawody tegorocznego cyklu odbêd¹ siê TKKF-FCPK Bytów wygrywaj¹c z Czarnymi 90 S³upsk 63:48 (18:10, 10:12, 14:16, 21:10) zaj¹³ 5 miejsce w II lidze S³upskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. W dru- ynie Marii Latusek grali: Bartosz Ho³owiej 29 pkt., Dariusz Wica 17, Przemys³aw Kowiel 10, Adam Czekaj 5, Wojciech Mohr 2, Tomasz Niklas 0, Artur Rychter zawodnicy z gminy Czarna D¹brówka wystartowali w XIII Wa³eckim Biegu im. Zdzis³awa Krzyszkowiaka. Oto ich wyniki na 10-kilometrowej trasie: 21. Jerzy Koz³owski - 37,30 min, 50. Marcin Stojek - 41,08 min, 52. Wojciech Rumiñski - wszyscy GTS Czarna D¹brówka - 42,26 min, 64. Kazimierz Szczegielniak - LZS Aller Aqua Unichowo - 44,22 min, 66. Jan Klasa - GTS - 45,04 min. Bieg z udzia³em 91 zawodników wygra³ Rados³aw Dudycz z Ekspresu Katowice - 32,36 min w Gdyni w finale wojewódzkim koszykówki dziewcz¹t organizacji,,sprawni Razem OSW Bytów przegra³ z gdyniankami 8:13 i placówk¹ z Sopotu 8:20, zajmuj¹c 3 miejsce. Opiekunem bytowianek by³ Aureliusz Kosmaciñski. 31 R.N. PRZE AJOWE FINA Y Tylko Angelika W wojewódzkich fina³ach w biegach prze³ajowych uczniów podstawówek, gimnazjów i szkó³ œrednich z zawodników Ziemi Bytowskiej na podium stanê- ³a jedynie Angelika Cichocka w prze³o onych z pocz¹tku kwietnia zawodach w Przechlewie wœród prawie 400 uczestników SZKO Y PODSTAWOWE Dziewczêta - 6. Julia Serafinowska - SP Borzytuchom, 7. Karolina Zieliñska - SP No yno, 27. Marta Lass, 31. Weronika Kluk - obie SP Borzytuchom, 38. Karolina Lis - SP No yno, 42. Anna Tryba - SP Parchowo. Ch³opcy - 9. Marek Mañski - SP Nakla, 24. Krzysztof Zblewski - SP Borzytuchom, 25. Mateusz Obojski - SP Bytów. GIMNAZJA Dziewczêta Aleksandra Miszewska - G 1 Bytów, 48. Katarzyna Megier - G Borzytuchom, 60. Magdalena Jankowska - G Lipnica, 69. Krystyna Friede - ZS Borowy M³yn. Ch³opcy - 9. Mateusz Hering - G 2 Bytów, 17. Filip Szok - G Ugoszcz, 30. Krystian Lach - G Borzytuchom,32. Andrzej Skiba - ZS Borowy M³yn,35. Artur Jakubek - G Nakla,39. Zbigniew Kaszewski - G 2 Bytów, 41. Damian Œmiechowski - G Pó³czno, 43. ukasz Muszak - G 2 Bytów. SZKO Y PONADGIMNAZJALNE Dziewczêta - 1. Angelika Cichocka, 10. Anna Latuszewska - obie ZSER Bytów, 12. Anita Lewandowska - ZSP Bytów, 13. Kamila K³¹czyñska, 18. Joanna K³¹czyñska - obie ZSER Bytów. Ch³opcy - 6. Wies³aw Nasta³y - LO Bytów, 12. ukasz Fusiek, 20. Wojciech Szczypior - obaj ZSP Bytów. startuj¹cych w 6 biegach tym razem sportowcy rejonu bytowskiego nie b³yszczeli. Jedynym rodzynkiem w cieœcie okaza³a siê 18-letnia uczennica bytowskiego ZSER, Angelika Cichocka, która wygra³a rywalizacjê dziewcz¹t szkó³ œrednich, po raz drugi w ci¹gu nieco ponad miesi¹ca pokonuj¹c wielokrotn¹ mistrzyniê Polski Magdalenê Zdrojewsk¹ z Rumi. Oprócz niej lokaty w pierwszej ósemce wywalczyli jeszcze tylko Julia Serafinowska z SP Borzytuchom i Karolina Zieliñska z SP No- yno oraz uczeñ ogólniaka, Wies³aw Nasta³y. - W naszych klubach mamy regres, jeœli chodzi o uzdolnionych biegaczy prze³ajowych, co przek³ada siê na wyniki rywalizacji szkolnej. Z drugiej strony na takich mistrzostwach bardzo trudno o dobre miejsca, bo w jednym biegu startuj¹ zawodnicy w ró nym wieku i do tego bez wzglêdu na dystans, w jakim siê specjalizuj¹ - t³umaczy skromne wyniki naszych zawodników Jaros³aw Œciga³a, trener Taleksu Borzytuchom. R.N.

13 SPORT DRUTEX-BYTOVIA WYGRYWA 2 KOLEJNE MECZE Wyniki 23 kolejki z : Jantar Ustka - Olimpia Sztum 3:0 Arka II Gdynia - Wierzyca Pelplin 1:2 Powiœle Dzierzgoñ - Unia Tczew 2:0 Start Mrzezino - Czarni Pruszcz Gd. 2:0 Drutex-Bytovia Bytów - Orkan Rumia 1:0 Wierzyca Starogard Gd. - Kaszuby Po³chowo 3:2 Orlêta Reda - Gryf 95 S³upsk 1:1 Ba³tyk Gdynia - Rod³o Kwidzyn prze³. Wis³a Tczew - Pomezania Malbork 2:2 Wynik zaleg³ego meczu z : Wierzyca Pelplin - Drutex-Bytovia Bytów 3:6 1. Rod³o Ba³tyk Wierzyca S Wierzyca P Orkan Drutex-Bytovia Czarni Start Orlêta Powiœle Jantar Unia Arka II Kaszuby Olimpia Wis³a Gryf Pomezania Jesteœmy w euforii Wspania³a passa bytowskiej dru yny. W niedzielê pi³karze Drutex-Bytovii Bytów zwyciê aj¹ silnego Orkana Rumia, a w œrodê rozbijaj¹ jedenastkê Wierzycy Pelplin, choæ po 20 min przegrywali 0:2! Goœcie przyjechali po zwyciêstwo, wiêc od razu zabieraj¹ siê do roboty. Jednak w 20 min zostaj¹ przystopowani przez bytowiaków, którzy po doœrodkowaniu z rzutu ro nego ukasza K³osa i strzale g³ow¹ Roberta Sandaka obejmuj¹ prowadzenie. 10 min póÿniej bardzo aktywny Roman Cech mo e zdobyæ drugiego gola, ale w sytuacji jeden na jeden bramkarz Orkana nog¹ wybija pi³kê na róg. Z kolei do uderzenia wzd³u bramki szar uj¹cego lew¹ stron¹. K³osa nie dochodzi R. Sandak. Tu przed przerw¹ w opa³ach jest Dawid Misiura. Na szczêœcie najpierw obroni strza³ w krótki róg, a po kornerze Drutex-Bytovii z pomoc¹ przychodzi poprzeczka. Pocz¹tek II czêœci meczu przynosi kolejne groÿne akcje zawodników z Rumi. Los jednak sprzyja dru ynie Waldemara Walkusza. Gospodarze mog¹ nawet pokusiæ siê o drugiego gola. W 63 min ³adnie na bramkê Orkana z rzutu wolnego strzela Micha³ Pietrzyk, a po chwili po kolejnym ro nym bitym przez. K³osa g³ówkuj¹cy R. Sandak uderza minimalnie niecelnie. W 75 min co prawda goœcie lokuj¹ pi³kê w siatce Drutex-Bytovii, ale jest spalony. W koñcówce bytowiakom udaje siê przerzuciæ ciê- ar gry na po³owê rywala i usatysfakcjonowani kibice ju mog¹ cieszyæ siê z 3 pkt. swojej dru yny. Zawisza Borzytuchom - Victoria D¹brówka 2:2 Zefir Polnica - Zorza S³osinko 6:1 Arkonia Pomysk Wlk. - WKS No yno 7:1 Lipniczanka Lipnica - Dolina Ga³¹Ÿnia Wlk. 3:2 1. Arkonia Zefir Zawisza Lipniczanka Victoria WKS Dolina Zorza Bytovia Bytów - Prime Food Brda Przechlewo 5:0 9:0 Czarni Czarne/Piast Cz³uchów - Koral Dêbnica 2:2 4:0 Start Miastko - MKS Debrzno 1:1 1:2 UKS Ko³czyg³owy - Unia Korzybie x 6:1 Garbarnia Kêpice - Kaszubia Studzienice x 0:0 JUNIOR A 1. FCPK Bytovia Start Prime Food Brda Czarni MKS Debrzno Kaszubia Koral Unia JUNIOR B 1. Malek Bytovia Piast MKS Debrzno Kaszubia Prime Food Brda Start UKS Koral Garbarnia Unia Robert Sandak jak na obroñcê jest wyj¹tkowo bramkostrzelny. W dwóch ostatnich meczach zdoby³ 3 gole, wszystkie g³ow¹. 32 Worek goli, 2 niewykorzystane rzuty karne, czerwona kartka i wreszcie nieoczekiwany zwrot zdarzeñ - to wszystko w ci¹gu zaledwie 90 minut zaleg³ego meczu w Pelplinie. Zaczyna siê od mocnego uderzenia Wierzycy. Dziêki trafieniom przymierzanego w przerwie zimowej do Drutex-Bytovii Andrzeja Borowskiego gospodarze w 20 min prowadz¹ ju 2:0. Jednak 5 min póÿniej w zamieszaniu podbramkowym Robert Sandak zdobywa kontaktow¹ bramkê. Ale ju po chwili znów A. Borowski wpisuje siê na listê strzelców. Zimny prysznic nie deprymuje bytowiaków, którzy ani myœl¹ spasowaæ. Strza³ Romana Cecha z linii bramkowej wybija obroñca, a uderzenie ukasza K³osa z rzutu wolnego trafia w poprzeczkê. Wyrêcza ich Micha³ Pietrzyk. Tu przed przerw¹ stan meczu wyrównuje Piotr apigrowski. Na przywitanie w II po³owie Krzysztof Bryndal strzela czwartego gola. Ale na tym nie koniec, Drutex-Bytovia nadal prze do przodu. K³opoty mamy w 73 min. Arbiter dyktuje rzut karny. D. Misiura broni! Po chwili rewan. Strzela. K³os, golkiper Wierzycy gór¹! Wynik wiêc nadal pozostaje spraw¹ otwart¹. Jeden z rywali fauluje Ryszarda M¹dzelewskiego i gospodarze graj¹ w dziesi¹tkê. Drutex-Bytovia jest bezlitosna. W 84 min wrzutkê Madziary wykorzystuje R. Sandak, a Krzysztof Bryndal egna faworyzowan¹ ekipê gospodarzy szóstym golem. B.M.

14 TURNIEJ BADMINTONA,,KURIER CUP SPORT Wokó³ jednego pisma - Najpierw trzeba by³o porozmawiaæ z nami, a potem informowaæ Pomorski Zwi¹zek Pi³ki No nej o uwagach dotycz¹cych bezpieczeñstwa na meczu naszej dru yny - ma al prezes Bytovii Bytów, Rafa³ Gierszewski. - To rozdmuchana sprawa - uwa a autor pisma, zastêpca komendanta powiatowego policji, Andrzej Borzyszkowski. Za ma³o ochroniarzy i ich nieodpowiednie zachowanie na pucharowym meczu z Drutex-Kaszubi¹ Koœcierzyna - zarzuca bytowska policja w³adzom Bytovii w piœmie, które Zarz¹d klubu otrzyma³ przed kilkunastoma dniami. I pewno nie by³oby ca³ej burzy, gdyby jego kopii zastêpca komendanta, nadkomisarz Andrzej Borzyszkowski nie wys³a³ równie do Gdañska, do Pomorskiego Zwi¹zku Pi³ki No nej. - Taki szum nie s³u y klubowi. Lepiej by³oby, gdybyœmy najpierw wyjaœnili sobie wszystko na miejscu - mówi³ nam w ubieg³ym tygodniu prezes Bytovii, Rafa³ Gierszewski. Jego rozgoryczenie podzielaj¹ inni dzia³acze klubu, nie kryj¹c zaskoczenia. - Pomorski zwi¹zek jest organem, który mo e wymóc na klubie przestrzeganie przepisów - broni swojej decyzji A. Borzyszkowski, dodaj¹c e na bytowskim stadionie dojdzie do kolejnego meczu (ze s³upskim Gryfem 95, na którym spodziewana jest spora grupa niebezpiecznych pseudokibiców. - Mecz z Kaszubi¹ by³ tylko rozgrzewk¹ przed tym, do czego mo e dojœæ w zwi¹zku ze spotkaniem z Gryfem - uwa a zastêpca komendanta. Dzia³acze Bytovii te obawiaj¹ siê przyjazdu pseudokibiców, jednak przygotowania do ich przyjêcia mo na by³o, ich zdaniem, omówiæ bez rozg³osu. - Wczeœniej wielokrotnie zwracaliœmy uwagê Bytovii, e na meczach ochrona nie spe³nia swojej roli, ale bez skutku - ripostuje A. Borzyszkowski. - Nigdy wczeœniej ani mi, ani z tego co mi wiadomo innym cz³onkom Zarz¹du policja nie zwraca³a uwag - dziwi siê R. Gierszewski. Inni cz³onkowie Zarz¹du podkreœlaj¹, e dot¹d mecze Drutex-Bytovii by³y spokojne, czêsto, jak choæby na spotkaniu z Drutex-Kaszubi¹, panowa³a wrêcz festynowa atmosfera. Jednoczeœnie dzia³acze zgadzaj¹ siê z uwagami, e ochroniarze nie zawsze s¹ w wymaganej przez przepisy liczbie i nie zawsze staj¹ na wysokoœci zadania. - Nie staæ nas na wynajêcie profesjonalnej ekipy - mówi¹ wprost. - To nie musi byæ firma, wystarcz¹ przeszkolone osoby, które chc¹ i wiedz¹ co robiæ - uwa a A. Borzyszkowski. Jednak w klubie krêc¹ g³owami, przypominaj¹c jak skoñczy³y siê próby szukania odpowiednich ochroniarzy, m.in. stra aków z OSP. Za nieudany nale y te uznaæ nag³oœniony równie poza granicami Polski inny bytowski wynalazek - zatrudnienie osób, które odpracowuj¹ wyroki i bezrobotnych. - Niektórzy rzeczywiœcie siê staraj¹, ale wielu kompletnie siê nie nadaje - t³umacz¹, e sprawa nie jest wcale taka prosta. Dziœ po kilku spotkaniach i d³ugich rozmowach obie strony nie chc¹ zaogniaæ konfliktu. - Przecie do tej pory dobrze nam siê wspó³pracowa³o - mówi¹ w klubie o policjantach. - Nam te zale y, by mecze naszej dru yny odbywa³y siê na naszym stadionie - wtóruje A. Borzyszkowski. Obie strony zapewniaj¹, e wspólnie do³o ¹ starañ, by jak najlepiej przygotowaæ siê do meczu z Gryfem95.Idobrze,choætrzebapamiêtaæ, epo nim bêd¹ kolejne. I o bezpieczñstwie na bytowskim stadionie trzeba jeszcze pomyœleæ, m.in. wykonaæ odpowiedni¹ klatkê, specjalne dojœcie do niej i oczywiœcie pomóc klubowi w znalezieniu œrodków na lepsz¹ ochronê - to kosztuje, a kasa Bytovii œwieci pustkami. P.D. Zwyciêzca ju jest Przedostatni z cyklu 8 turniejów da³ odpowiedÿ na pytanie, kto wygra klasyfikacjê w kategorii open: Marek Gliniecki. Jak zwykle najwiêcej emocji wywo³a³a rywalizacja w najstarszej kategorii wiekowej. Grupê A pewnie wygra³ 5-krotny triumfator bytowskich zawodów Marek Gliniecki, z którym wyrównany pojedynek prowadzi³ tylko Waldemar Lella. Natomiast w drugiej prym wiód³ bardzo dobry technicznie Mateusz Gliszczyñski, 14-letni zawodnik miasteckiego Lednika, który w Bytowie pojawi³ siê na pierwszym turnieju w paÿdzierniku, wygrywaj¹c rywalizacjê gimnazjalistów i zajmuj¹c 5 lokatê w kategorii open. W pó³finale los zetkn¹³ najlepszych badmintonistów cyklu, M. Glinieckiego i Miros³awa Sobczyñskiego. W szóstym pojedynku szwagrów po raz czwarty zwyciê y³ pan Marek. Wy- Nasz kolega Bogdan Adamczyk z dzia³u DTP Kuriera wykorzysta³ nieobecnoœæ kilku zawodników i w klasyfikacji ³¹cznej cyklu awansowa³ na 5 pozycjê. 33 SZKO Y PODSTAWOWE KAT. KL. I-IV: DZIEWCZÊTA: 1. Klaudia Gañska, 2. Katarzyna Pêkala, 3. Marta Reca, 4. Joanna aszcz. CH OPCY: 1. Marek Stoltman, 2. Filip Melchert, 3. Mateusz Ko ykowski, 4. Aleksander Franciszkiewicz, 5. Mateusz Knop. KAT. KL. V-VI: DZIEWCZÊTA: 1. Magdalena Tet³ak, 2. Natalia Hapke. CH OPCY: 1. Pawe³ Szyca, 2. Mateusz Potarzycki, 3. Hubert Melchert, 4. ukasz muda-trzebiatowski, 5. Robert Stoltman, 6. Kacper Meger. GIMNAZJA CH OPCY: 1. Mateusz Gliszczyñski, 2. Mateusz Chmielecki, 3. Marcin Ko ykowski, 4. Tomasz Ziegert, 5. Bernard Franciszkiewicz, 6. Patryk Reca. KATEGORIA OPEN KOBIETY: 1. Magdalena Fornal, 2. M. Tet³ak. MÊ CZY NI: 1. Marek Gliniecki, 2. Mateusz Gliszczyñski, 3. Waldemar Lella, 4. Miros³aw Sobczyñski, 5. Tomasz Piekarski, 6. Bogdan Adamczyk, 7. Piotr Szlachetka, 8. Przemys³aw Fornal. gra³ te fina³ z M. Gliszczyñskim 2:0 (21-18, 21-10) i nikt ju mu nie odbierze zwyciêstwa w klasyfikacji generalnej cyklu, do którego zaliczane s¹ punkty z 5 najlepszych turniejów. Ostatnie zawody po³¹czone z wrêczeniem nagród i pucharów czekaj¹,seniorów Osiem dni wczeœniej rozegrany zostanie fina³owy turniej uczniów podstawówek i gimnazjów. R.N.

15 KLASA OKRÊGOWA SPORT Bez niespodzianki, czyli wysokie zwyciêstwo Bêd¹ca na fali wznosz¹cej Kaszubia Studzienice pokona³a zamykaj¹cych tabelê B³êkitnych G³ówczyce. Pocz¹tek meczu nie zapowiada³ jednak wysokiego zwyciêstwa. Gospodarze spotkanie rozpoczêli nerwowo i jedynie nieskutecznoœci pi³karzy B³êkitnych zawdziêczaj¹, e ju w pierwszych minutach nie stracili gola. Goœcie jednak dopiêli swego, w 24 min ciesz¹c siê z prowadzenia. Na odpowiedÿ nie trzeba by³o d³ugo czekaæ. W 31 min w swoim stylu Piotr Mudyñ uderzy³ pi³kê z rzutu wolnego, doprowadzaj¹c do wyrównania. Podbudowani gospodarze ju minutê póÿniej prowadzili. Bramkê silnym strza³em w polu karnym zdoby³ Adam Du- ³ak. Jeszcze przed przerw¹ Kaszubia zaliczy³a trzecie trafienie. Dawid Petryszyn ³adnie wyprowadzi³ pi³kê z w³asnej po³owy, poda³ do P. Mudynia, który idealnie obs³u- Piotr Mudyñ (z lewej) jest niczym wino: im starszy, tym lepszy. Zdobywaj¹c z B³êkitnymi 2 gole, powiêkszy³ swój wiosenny dorobek bramkowy do 4 goli. y³ Daniela Sieprawskiego i 19-letni napastnik strzeli³ czwartego gola w swoim pi¹tym meczu ligowym. Druga po³ówka rozpoczê³a siê podobnie jak pierwsza. B³êkitni przeprowadzili kilka akcji podbramkowych, ale tym razem nie uda³o im siê pokonaæ Marcina Przytu³y, który pokaza³, Czarni Czarne - Polonez Bobrowniki 0:0 Start Miastko - MKS Debrzno 0:0 Sparta Sycewice - Karol Pêplino 2:0 Piast Cz³uchów - Prime Food Brda Przechlewo 1:3 ZS Damnica - Swe Pol Link Bruskowo Wlk. prze³. Unia Korzybie - Koral Dêbnica 1:1 Kaszubia Studzienice - B³êkitni G³ówczyce 5:1 Pogoñ Lêbork - Start eba 1:1 1. Prime Food Brda Polonez Czarni Pogoñ Kaszubia Karol Piast Koral Swe Pol Link Unia MKS Debrzno Start Start M Sparta ZS Damnica B³êkitni e mimo m³odego wieku i niedu ego doœwiadczenia, jest pewnym punktem zespo³u. Z up- ³ywem czasu gospodarze coraz bardziej zacieœniali pierœcieñ wokó³ bramki rywali. Liczne ataki uwieñczyli dwiema bramkami. W 81 min znów da³ o sobie znaæ P. Mudyñ, strzelaj¹c czwart¹ bramkê dla swojej dru yny, a chwilê póÿniej dopiero co wprowadzony na plac gry Wojciech Werra skutecznie wykoñczy³ zespo³ow¹ akcjê swoich kolegów, ustalajac koñcowy wynik..m. 14 KOLEJKA Z Magic Niezabyszewo - Orkan Gostkowo 1:1 Wyrównany mecz i sprawiedliwy remis. Przewagê w polu mieli gostkowianie, ale W Niezabyszewie walcz¹cy o utrzymanie gospodarze (w bia³o-niebieskich strojach) osi¹gnêli remis z du o wy ej notowanym rywalem z Gostkowa. groÿniejsze by³y kontry niezabyszewian. Prowadzenie dla goœci w I po³owie zdoby³ Arkadiusz Durbas. Strza³em z bliska w 70 min wyrówna³ Marek Byczkowski. Ambitni pi³karze Magica w koñcówce mogli przechyliæ szalê zwyciêstwa na swoj¹ stronê, jednak 34 bêd¹cemu w doskona³ej sytuacji Leszkowi Wróblewskiemu w oddaniu strza³u przeszkodzi³ obroñca Orkana. Stegna Parchowo - Juve Uniechów 6:2 W I po³owie goœcie napierali, a gospodarze odpowiadali kontratakami. Dziêki wzmocnieniu obrony przez Marcina Benkowskiego, który otrzyma³ przepustkê z wojska, i bardzo dobrej postawie bramkarza Marcina Majkowskiego, Stegnie tê czêœæ meczu uda³o siê zakoñczyæ wynikiem 1:1. Prowadzenie dla gospodarzy w 30 min zdoby³ Kamil Grabowski. Po przerwie kolejne bramki dla maj¹cych wyraÿn¹ ju przewagê parchowian strzelali: Krzysztof Wolski, Grzegorz Kostrub - 2 i w doliczonym czasie gry przy stanie 4:2 K. Grabowski i M. Benkowski, który bramkarza goœci pokona³ uderzeniem z 40 m! Granit Kocza³a - Iskra Dretyñ 2:3 GTS-Astra Czarna D¹brówka - Urania Udorpie 0:0 To ju trzeci mecz dru yny z Czarnej D¹brówki, w którym nie straci³a bramki. Có z tego, skoro nie wykorzysta³a okazji do zainkasowania 3 pkt. w starciu z wyj¹tkowo s³abo graj¹c¹ Urani¹. Najbli ej pokonania bramkarza goœci by³ Pawe³ Szczegielniak, ale w 30 min przegra³ pojedynek sam na sam, a w II po³owie pi³ka po jego lobie nie trafi³a celu. Zawodnicy z Udorpia praktycznie tylko raz byli bliscy zdobycia gola, gospodarzom jednak z pomoc¹ przysz³a poprzeczka. W Uranii ca³y mecz rozegra³ wypo yczony z Bytovii Bytów do koñca czerwca, Kamil Chojnacki. Drzewiarz Rzeczenica - Sokó³ Wyczechy 4:3 GKS Ko³czyg³owy - Myœliwiec Tuchomie 3:2 Goœcie rozpoczêli w 10-osobowym sk³adzie i za nim na boisku pojawi³ siê jedenasty Wojciech Jenta, przegrywali 0:2. Prowadzenie dla GKS-u zdoby³ Krzysztof aczek, a wynik podwy szy³ samobójczym uderzeniem g³ow¹ Ireneusz Wnuk-Lipiñski. Jeszcze przed przerw¹ Myœliwiec wyrówna³. Najpierw zespo³ow¹ akcjê golem zakoñczy³ Rados³aw Raniowski, potem trafienie zaliczy³ Marek Lass. W II po³owie szczêœcie sprzyja³o gospodarzom, którzy po rzucie karnym podyktowanym za zagranie rêk¹ Ireneusza Myœlaka zdobyli zwyciêsk¹ bramkê. Jej strzelcem by³ Lucjan M³ynarczyk. B.M. 1. Iskra Urania Orkan GKS Myœliwiec Granit Stegna Drzewiarz Juve Sokó³ GTS-Astra Magic

16 SPORT NAUCZYCIELSKI TURNIEJ SIATKÓWKI IM. BARBARY PLISZKI Mistrz bez w¹tpliwoœci Po 4 latach ekipa Gimnazjum nr 2 w Bytowie znów okaza³a siê najlepsza w nauczycielskiej rywalizacji siatkarskiej. Zwyciêski zespó³ dokona³ nie lada sztuki, wygrywaj¹c wszystkie 6 meczów eliminacyjnych i 3 w fazie fina³owej. Fina³owy pojedynek turnieju. W ataku Ireneusz Stoltman z G 2 Bytów. Po pó³rocznej rywalizacji 12 ekip w 3 grupach wreszcie nadszed³ dzieñ ostatecznych rozstrzygniêæ z udzia³em 6 najlepszych teamów rozgrywek. Jednak w sobotê na zawody do Ko³czyg³ów nie przyjecha³a reprezentacja ZS Borzytuchom. - Z ró nych przyczyn nie skompletowaliœmy sk³adu - mówi dyrektor szko³y, Jaros³aw Œciga³a, który sam tego dnia by³ z biegaczami w Przechlewie. Tak wiêc w II grupie pó³fina- ³owej odby³ siê tylko jeden pojedynek. Po emocjonuj¹cej grze ZSP Bytów ogra³ zwyciêzcê turnieju z 2004 r. - ZSP Miastko 2:0. Fina³owym rywalem 6-krotnych mistrzów z zawodówki by³o G 2 Bytów, które w swojej grupie bez problemów pokona³o obu rywali. Najlepsi zawodnicy 13 turnieju nauczycielskiego siatkówki: Joanna Pawelska z LO Bytów i Marcin Pa³czyñski z ZSP Miastko. WYNIKI Fina³ B - ZS Ko³czyg³owy - G 1 Bytów 2:0 (25-23, 25-15), G 1 Bytów - SP 2 Bytów 0:2 (21-25, 20-25), ZS Ko³czyg³owy - SP 2 Bytów 2:0 (25-23, 25-23). Fina³ A - Grupa I - OSW Bytów - LO Bytów 1:2 (16-25, 27-25, 7-15), LO Bytów - G 2 Bytów 0:2 (10-25, 19-25), OSW Bytów - G 2 Bytów 0:2 (19-25, 17-25); Grupa II - ZSP Miastko - ZSP Bytów 0:2 (19-25, 19-25). Mecz o 3 miejsce: LO Bytów - ZSP Miastko 0:2 (18-25, 19-25); o I miejsce: ZSP Bytów - G 2 Bytów 0:2 (21-25, 21-25). Kolejnoœæ koñcowa - 1. G 2 Bytów, 2. ZSP Bytów,3. ZSP Miastko,4. LO Bytów,5. OSW Bytów, 6. ZS Borzytuchom, 7. ZS Ko³czyg³owy, 8. SP 2 Bytów, 9. G 1 Bytów. Puchar Fair Play: Szko³a Podstawowa nr 5 Bytów. SK AD G 2 BYTÓW El bieta Galikowska, Zofia Ignatowska, Monika Bronk, Zbigniew Piotrowski, Marcin Kloska, Miros³aw Reschke, Jacek Kozicki, Ireneusz Stoltman i Dariusz Kute³³o. W pierwszym secie meczu o 1 miejsce reprezentacja G 2 przegrywa³a ju 12:16, ale wygra³a do 21. W drugiej partii,,gimnazjaliœci szybko uzyskali 2-, 3-punktow¹ przewagê i do koñca kontrolowali przebieg wydarzeñ na parkiecie. - Solidnie pracowaliœmy na ten sukces, spotykaj¹c siê na sali 2, 3 razy w tygodniu - mówi Ireneusz Stoltman ze zwyciêskiego zespo³u. Gospodarzem nastêpnej edycji rozgrywek bêdzie tegoroczny mistrz. - W przysz³ym roku chcielibyœmy jedynie utrzymaæ poziom organizacyjny fina³u, jaki przygotowali ko³czyg- ³owianie, bo podnieœæ go bêdzie bardzo trudno. By³o fantastycznie - twierdzi I. Stoltman. Dzieñ przed zmaganiami o miejsca 1-6 zagra³y zespo³y, które zajê³y trzecie lokaty w grupach eliminacyjnych. Turniej wygrali gospodarze zapewniaj¹c sobie 7 pozycjê. B.M. SPORTOWE KALENDARIUM Sobota godz na bytowskim stadionie rozegrane zostan¹ VI biegi prze³ajowe z cyklu Grand Prix. Sobota godz w salach TV Bytów przy ul. Kochanowskiego 8-10 rozpocznie siê IX Nocny Turniej Szachowy (9 rund, 15 minut dla zawodnika, wpisowe 8 z³). Niedziela godz Orkan Gostkowo - Juve Uniechów, Lipniczanka Lipnica - Zawisza Borzytuchom; godz Myœliwiec Tuchomie - GTS-Astra Czarna D¹brówka, Urania Udorpie - Granit Kocza³a, Dolina Ga³¹Ÿnia Wlk. - Arkonia Pomysk Wlk., WKS No yno - Zefir Polnica (boisko w Unichowie). Niedziela godz w SP 2 w Bytowie rozpocznie siê IV turniej w ramach Bytowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Poniedzia³ek godz w klubie olimpijczyka MOSiR w Bytowie rozpoczn¹ siê szachowe mistrzostwa Bytowa w grze b³yskawicznej. Prowadzona bêdzie klasyfikacja seniorów i juniorów. Poniedzia³ek godz w SP 2 w Bytowie odbêdzie siê turniej koszykówki pamiêci Zenona Paszylka. Poniedzia³ek godz nad jez. G³êboczek w Lipnicy rozpoczn¹ siê VIII Wiosenne Biegi Prze³ajowe. Wtorek godz GTS-Astra Czarna D¹brówka - Sokó³ Wyczechy. Œroda godz Drutex-Bytovia Bytów - Gryf 95 S³upsk; godz Magic Niezabyszewo - Urania Udorpie; godz GKS Ko³czyg³owy - Drzewiarz Rzeczenica, Stegna Parchowo - Orkan Gostkowo; godz Kaszubia Studzienice - Pogoñ Lêbork. 35 Œroda godz na stadionie w Czarnej D¹brówce rozpocznie siê 16. Bieg Or³ów. Program: godz otwarcie, godz start do biegów uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów na dystansach od 600 do 1000 m; godz start do biegu g³ównego na dystansie 10 km; godz czêœæ artystyczna; godz wystêp gwiazdy - zespo³u Akcent, godz zabawa na wolnym powietrzu. Sobota i niedziela godz w nowej sali sportowej ZSER w Bytowie rozegrany zostanie turniej koszykarski kadetek z udzia³em 6 zespo³ów, w tym Jedynki Bytów. Sobota godz w No ynie rozegrane zostan¹ II biegi prze³ajowe z cyklu Grand Prix Gminy Czarna D¹brówka. Niedziela godz Zawisza Borzytuchom - Zorza S³osinko, Victoria D¹brówka - WKS No yno; godz GKS Ko³czyg³owy - Stegna Parchowo, Myœliwiec Tuchomie - Magic Niezabyszewo, Urania Udorpie - Juve Uniechów, Arkonia Pomysk Wlk. - Lipniczanka Lipnica. Niedziela godz w sali sportowej bytowskiego MOSiR-u rozpocznie siê V (ostatni) turniej tenisa sto³owego z cyklu Grand Prix. Najpierw zagraj¹ kobiety i juniorzy (ur. w 1989 r. i m³odsi), a o godz do rywalizacji przyst¹pi¹ seniorzy. Kalendarium imprez sportowo-rekreacyjnych na str. 23

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING

Roland E. Philipps. System. przełożył Jerzy Kreiner. Wydawnictwo WING Roland E. Philipps System zastępowy przełożył Jerzy Kreiner Wydawnictwo WING Redakcja: Agnieszka Kazek Sk³ad i opracowanie komputerowe: Tomasz Sypieñ ISBN 83-86747-91-9 Copyright by Wydawnictwo Wing ódÿ

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA

SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA. El bieta Czy PRAWA DZIECKA SZKOŁA PRAW CZŁOWIEKA El bieta Czy PRAWA DZIECKA Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka Warszawa 2002 Sponsor wydania OPEN SOCIETY INSTITUTE, BUDAPEST Helsiñska Fundacja Praw Cz³owieka ISBN 83 87300 61 6 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu

Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych elementów programu Krzysztof PATKOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznañ Masowa prywatyzacja w Polsce jako jeden z elementów budowania spo³eczeñstwa obywatelskiego Prywatyzacja by³a i jest jednym z najwa niejszych

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Opowiadania

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu

Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Gaz łupkowy szanse i wyzwania dla Polski i Unii Europejskiej w świetle doświadczeń amerykańskich i rozwoju międzynarodowego rynku gazu Raport Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych WARSZAWA MARZEC

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ

GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ GLOBALIZACJA, MARGINALIZACJA, ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO GLOBALIZACJA MARGINALIZACJA ROZWÓJ redakcja naukowa GRZEGORZ W. KO ODKO G³ówny Sponsor Projektu ComputerLand Spó³ka Akcyjna Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN KARTY 1) Komunikat nr 1 Komisji Krajowej NSZZ SolidarnoÊç z 13 grudnia 1981 r. og oszony w zwiàzku z wprowadzeniem stanu wojennego. Zbiory prywatne. 1 KARTY

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje Idź do Przykładowy rozdział Cudowna moc drzemki Spis treści Katalog książek Nowości Autor: Sara C. Mednick, Mark Ehrman T³umaczenie: Ma³gorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-1702-9 Tytu³ orygina³u: Take

Bardziej szczegółowo

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA

Kurier KŁODZKI. Gorzuchów 3, Tel. 502 813 601. kierunek TURYSTYKA i REKREACJA Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr (63) czerwiec 2012 nakład 12 050 Kurier KŁODZKI www.centrum.klodzko.pl www.klodzko.pl

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni walczą o swój dom

Niepełnosprawni walczą o swój dom l POWIAT PIASECZYŃSKI l POWIAT GRÓJECKI l URSYNÓW l ROK XIII NR 37 (503) 11-17 PAŹDZIERNIK A 2013 ISSN 1643-2843 GAZETA BEZPŁ ATNA l POWIAT GRODZISKI l POWIAT PRUSZKOWSKI l W NUMERZE Becikowego nie będzie

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y

Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 3, 267 287 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Czas wolny a zachowania ryzykowne m³odzie y Free time activities and adolescents risk behaviours Krzysztof Bobrowski

Bardziej szczegółowo