1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA II. METODA PRACY III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA A CELE ROZWOJU CEL STUDIUM PRZESŁANKI FORMUŁOWANIA CELÓW ROZWOJU - KONKRETYZACJA CELÓW ROZWOJU ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI A) CELE OGÓLNE B) CELE WYNIKAJĄCE ZE ZNACZENIA MIASTA POZNANIA W EUROPIE, POLSCE, REGIONIE WIELKOPOLSKIM a) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu ponadkrajowym b) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu krajowym c) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu regionalnym UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE I. UWARUNKOWANIA O CHARAKTERZE FORMALNYM II. UWARUNKOWANIA O CHARAKTERZE NIEFORMALNYM UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU W ODNIESIENIU DO MIASTA POZNANIA UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO UWARUNKOWANIA SPECJALNE DEMOGRAFIA...24 I. PRZESŁANKI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. PROGNOZY DEMOGRAFICZNE III. WNIOSKI UWARUNKOWANIA, W TYM - OGRANICZENIA SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ELEMENTÓW PRZESTRZENI...31 I. OGRANICZENIA DLA LOKALIZACJI FUNKCJI WYNIKAJĄCE Z MOŻLIWOŚCI BEZPOŚREDNIEGO I POŚREDNIEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI ZAGROŻENIA BEZPOŚREDNIE A) POWÓDŹ B) ZAGROŻENIA ŚRODKAMI CHEMICZNYMI ORAZ DZIAŁANIA WOJENNE POŚREDNIE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI A) ZAGROŻENIA FALAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI B) SKŁADOWISKA C) POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY JAKO TZW. OBSZAR EKOLOGICZNEGO ZAGROŻENIA II. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM GRUNTAMI

2 1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW UWARUNKOWANIA O CHARAKTERZE OGÓLNYM POZNAŃ - UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW OCENA PRZESTRZENNYCH SKUTKÓW REALIZACJI MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA Z 1994 ROKU, JAKO UWARUNKOWANIE STUDIUM POLITYKA PRZESTRZENNA UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO...43 I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW OCHRONA PRZYRODY M. POZNANIA A) OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ ORAZ WYMAGAJĄCE OBJĘCIA OCHRONĄ B) ZASOBY TRADYCYJNE C) ZASOBY DO TEJ PORY NIEZNANE I NIE WYKORZYSTYWANE W ŚWIADOMYM KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI D) DO ZASOBÓW ZAPISANYCH W PRZESTRZENI MIASTA, BARDZO CENNYCH JAKO MIEJSCA TOŻSAMOŚCI PRZYRODNICZO - KULTUROWEJ OCENA STANU ZIELENI W MIEŚCIE OCHRONA PRZYRODY W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM A) ISTNIEJĄCE, DUŻE TERENY PRAWNIE CHRONIONE I INNE TERENY WARTOŚCIOWE PRZYRODNICZO (ŁĄCZNIE Z POZNANIEM) B) DUŻE OBSZARY PROPONOWANE (PRZEZ RÓŻNE PODMIOTY) DO OBJĘCIA OCHRONĄ48 C) NIEWIELKIE, CENNE PRZYRODNICZO TERENY D) LASY OCHRONNE SIEĆ ECONET KOPALINY PANORAMY W TERENACH OTWARTYCH III. SZANSE I ZAGROŻENIA IV. KIERUNKI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZO - KULTUROWE OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ; OGRODY SPECJALISTYCZNE I DZIAŁKOWE...59 I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA, MPU OCENA STANU GLEB WARUNKI NATURALNE POZNANIA NA TLE ANALIZ PRZEPROWADZONYCH DLA POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH WYNIKAJĄCE ZE STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO PROCESY SPOŁECZNO - EKONOMICZNE JAKO UWARUNKOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM CHARAKTERYSTYKA UPRAW ROLNYCH I HODOWLI W POZNANIU NA TLE POM PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE M. POZNANIA NA TLE POM OGRODY SPECJALISTYCZNE W POZNANIU I POM ROLNICTWO DOŚWIADCZALNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU ROLNICTWA AGROTURYSTYKA OGRODY DZIAŁKOWE III. SZANSE I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3 1. OCHRONA GLEB JAKO ZASOBU PRZYRODNICZEGO UMOŻLIWIENIE ZAOPATRYWANIA AGLOMERACJI W ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ, Z BLISKICH ODLEGŁOŚCI USŁUGI ROLNICTWA (W TYM - INSTYTUTY BADAWCZE ROLNICTWA) ZACHOWANIE I ROZWÓJ OGRODÓW SPECJALISTYCZNYCH TERENY ROLNE A KIERUNKI ZABUDOWY OGRODY DZIAŁKOWE ENERGIA...84 I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU I. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELU W MIEJSCOWYM PLANIE OGÓLNYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA Z 1994 ROKU STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA PROPOZYCJE ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH OKREŚLONYCH W STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO, MOŻLIWOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 91 III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI GŁÓWNEGO CELU IV. KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE ENERGII KONWENCJONALNEJ DOTYCZĄCE ENERGII NIEKONWENCJONALNEJ ZAOPATRZENIE W WODĘ I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZAOPATRZENIA POZNANIA W WODĘ OCENA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH M. POZNANIA UJĘCIA WÓD I STREFY OCHRONNE W DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA OCENA STANU ZAOPATRZENIA W WODĘ A) ZASIĘG POZNAŃSKIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO (PSW) ORAZ ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W WODĘ B) PODSTAWOWE ELEMENTY POZNAŃSKIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO C) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ W POZNANIU D) ZAOPATRZENIE W WODĘ POZOSTAŁYCH GMIN POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELÓW IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POZNANIU MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - OCENA STANU A) LUDNOŚĆ - STAN ISTNIEJĄCY B) ODBIORNIKI ŚCIEKÓW Z TERENU M. POZNANIA C) OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW D) SIEĆ KANALIZACYJNA W POZNANIU - STAN ISTNIEJĄCY a) Kanalizacja ogólnospławna b) Kanalizacja sanitarna E) KONCEPCJA ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W PROGRAMIE ROZWOJU KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ F) PRZETRANSPORTOWANIE ŚCIEKÓW PRZEZ CENTRUM M. POZNANIA

4 G) ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z TERENÓW NIE SKANALIZOWANYCH M. POZNANIA ORAZ Z PRZYLEGŁYCH GMIN DO UKŁADU CENTRALNEGO H) ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W POZOSTAŁYCH GMINACH POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELU IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TRANSPORT I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW DOTYCHCZAS PLANOWANY ROZWÓJ TRANSPORTU PRZESĄDZENIA A) W ZAKRESIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO, TRAMWAJOWEGO, DROGOWEGO (ULICZNEGO) I LOTNICZEGO B) W ZAKRESIE REALIZACJI DRÓG ROWEROWYCH SYTUACJA TRANSPORTOWA W MIEŚCIE, UWARUNKOWANIA W OBSZARZE METROPOLITALNYM OCENA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO M. POZNANIA A) HAŁAS B) POWIETRZE ANALIZY DOTYCZĄCE KONCEPCJI DALSZEGO ROZWOJU TRANSPORTU W MIEŚCIE III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELÓW IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZESTRZENIE RUCHU PIESZEGO A) KSZTAŁTOWANIE BULWARÓW a) bulwaru wschodniego b) bulwaru zachodniego - Grunwaldzkiego c) bulwaru na obszarze objętym mpzp Łacina B) BUDOWĘ NOWYCH MOSTÓW I KŁADEK DLA RUCHU LOKALNEGO C) OKREŚLENIE ZASAD DZIAŁAŃ WPŁYWAJĄCYCH NA WYGLĄD PRZESTRZENI PUBLICZNYCH PRZESTRZENIE RUCHU ROWEROWEGO A) DROGI ROWEROWE ŁĄCZĄCE GŁÓWNE ZESPOŁY MIESZKANIOWE Z CENTRUM MIASTA B) DROGI ROWEROWE OBSŁUGUJĄCE WIĘKSZE OBSZARY MIEJSKIE C) MIEJSKIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE DROGI ROWEROWE D) MIĘDZYNARODOWE DROGI ROWEROWE PRZESTRZENIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO A) UKŁAD KOLEJOWY B) SIEĆ TRAMWAJOWA C) ZAPLECZE TRANSPORTU PUBLICZNEGO D) TRANSPORT AUTOBUSOWY PRZESTRZENIE RUCHU I OBSŁUGI SAMOCHODÓW A) UKŁAD ULIC UKŁADU PODSTAWOWEGO B) ULICE UKŁADU OBSŁUGUJĄCEGO C) SKRZYŻOWANIA D) ORGANIZACJA RUCHU. STREFY RUCHU USPOKOJONEGO E) PARKINGI I MIEJSCA POSTOJOWE F) STACJE PALIW LOTNISKA I PORTY WODNE WĘZŁY INTEGRACJI PODSYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH WYMAGANIA TRANSPORTOWE W STOSUNKU DO TERENÓW I OBIEKTÓW O INNYM PRZEZNACZENIU (WYTYCZNE DO MPZP) A) NORMATYW PARKINGOWY B) LOKALIZOWANIE OBIEKTÓW RUCHOTWÓRCZYCH C) ODLEGŁOŚCI ZABUDOWY OD INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU

5 II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW ODDZIAŁYWANIE HAŁASU NA ZDROWIE LUDZI SKAŻENIE ŚRODOWISKA HAŁASEM A) HAŁAS KOMUNIKACYJNY a) Hałas samochodowy b) Hałas kolejowy c) Hałas lotniczy B) HAŁAS PRZEMYSŁOWY UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW I PRZEPISÓW A) ZASADY KSZTAŁTOWANIA WARUNKÓW AKUSTYCZNYCH W ŚRODOWISKU a) Dopuszczalny poziom dźwięku w środowisku b) Oceny oddziaływania na środowisko B) OCHRONA PRZED HAŁASEM NA ETAPIE INWESTYCYJNYM PSYCHOAKUSTYCZNA PERCEPCJA EKRANÓW PRZECIWHAŁASOWYCH III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELU IV. KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANIE PRZESTRZENNE, UWZGLĘDNIAJĄCE ZASADY AKUSTYKI URBANISTYCZNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE, ZWIĄZANE ZE ŹRÓDŁEM HAŁASU A) TRASY KOMUNIKACYJNE DROGOWE I LINIE TRAMWAJOWE B) ZAJEZDNIE TRAMWAJOWE I AUTOBUSOWE, BAZY SPRZĘTU, ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE C) LINIE KOLEJOWE D) LOTNISKA STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ PRZECIWHAŁASOWYCH A) OKNA DŹWIĘKOSZCZELNE B) ZIELEŃ DŹWIĘKOIZOLACYJNA C) EKRANY PRZECIWHAŁASOWE ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW MIESZKANIE - PRACA, USŁUGI - WYPOCZYNEK A) MIESZKANIE B) PRACA, USŁUGI a) Praca b) Usługi C) WYPOCZYNEK WSTĘPNA OCENA REALIZACJI MPOZP M. POZNANIA W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I WYBRANYCH USŁUG OGÓLNOMIEJSKICH, MPU MATERIAŁY WYDZIAŁU KOORDYNACJI ROZWOJU UMP ORAZ DANE Z OPRACOWAŃ STATYSTYCZNYCH A) MIESZKALNICTWO B) MIEJSCA PRACY. BEZROBOCIE III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELU MIESZKALNICTWO A) SZKOLNICTWO B) SŁUŻBA ZDROWIA MIEJSCA PRACY SPORT I REKREACJA IV. KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO TERENY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE POD FUNKCJĘ MIESZKANIOWĄ (M) A) ZALECENIA OGÓLNE B) PRZESTRZENNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIESZKALNICTWA a) Tereny preferowanej funkcji mieszkaniowej na obszarach koniecznych zmian struktury urbanistycznej, form użytkowania, funkcji i formy zabudowy b) Tereny preferowanej funkcji mieszkaniowej na obszarach ze znaczącą rezerwą terenów wolnych pod zabudowę c) Bieżąca działalność inwestycyjna

6 2. PREFEROWANE TERENY USŁUG WYŻSZEGO RZĘDU A) OGÓLNOMIEJSKI OŚRODEK USŁUGOWY a) Centrum miasta (mu) b) Łacina B) CAŁE MIASTO a) Szkolnictwo wyższe b) Usługi służby zdrowia c) Usługi kultury ewentualnie z uzupełniającą funkcją mieszkaniową d) Specjalistyczne usługi handlu e) Usługi administracyjno - handlowe z funkcjami towarzyszącymi f) Inne usługi o tendencjach ośrodkotwórczych PREFEROWANE TERENY ROZWOJU SKONCENTROWANYCH FUNKCJI GOSPODARCZYCH FUNKCJE W ZIELENI PUBLICZNEJ A) TERENY SPORTU I REKREACJI W ZIELENI, ZNACZĄCE W STRUKTURZE MIASTA B) PROPOZYCJE MOGĄCE STANOWIĆ PODSTAWĘ OPRACOWANIA PROGRAMU ROZWOJU SPORTU I REKREACJI a) Kierunki zagospodarowania przestrzennego służące sportowi o znaczeniu międzynarodowym i krajowym b) Kierunki zagospodarowania przestrzennego służące sportowi i rekreacji o znaczeniu regionalnym i miejscowym c) Kierunki zagospodarowania przestrzennego służące sportowi i rekreacji o znaczeniu lokalnym d) Kierunki zagospodarowania przestrzennego służące rekreacji C) CMENTARZE OBSZARY O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU W POLITYCE PRZESTRZENNEJ MIASTA WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH, POTENCJALNYCH FUNKCJI: POLITYKA PRZESTRZENNA PROMUJĄCA KULTURĘ MIASTA POZNANIA I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW HISTORYCZNY ROZWÓJ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ A) UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO - KULTUROWE B) CENNE ZESPOŁY URBANISTYCZNE C) ZABYTKOWE ZESPOŁY BUDYNKÓW I PIERŚCIEŃ FORTÓW a) Zabytkowe zespoły budynków b) Pierścień fortów D) SZLAK PIASTOWSKI E) MIEJSCA EKSPOZYCJI, PANORAMY F) ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE G) DROBNE ELEMENTY KULTUROWE, ISTOTNE W KRAJOBRAZIE MIASTA I NAJBLIŻSZYCH OKOLIC a) Zespoły dworsko - folwarczne i pałacowo - folwarczne b) Kościoły zabytkowe c) Zabytkowe cmentarze d) Kapliczki, figury, krzyże przydrożne UKŁADY HISTORYCZNE PRAWNIE CHRONIONE WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNO - PRZESTRZENNE PRZESTRZENNO - WIZUALNA SFERA MIASTA III. SZANSE I ZAGROŻENIA IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA WSZYSTKICH TERENÓW ZABUDOWANYCH W M. POZNANIU A) OBSZARY UKSZTAŁTOWANEJ ŚRÓDMIEJSKIEJ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ I WARTOŚCIOWYCH FORM ZABUDOWY B) OBSZARY FORM ZABUDOWY W RAMACH ŚRÓDMIEJSKIEJ, HISTORYCZNEJ LUB KONTYNUOWANEJ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ C) OBSZARY ROZSZERZANIA STRUKTUR TOŻSAMOŚCI MIEJSKIEJ

7 D) OBSZARY ZABUDOWANE O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE FORM LUB FUNKCJI a) Łacina b) Ostrów Tumski c) Rzeźnia, Wzgórze Przemysła, Solna d) Stadion e) ul. Kościelna f) ul.ul. Wojskowa - Ułańska g) Gospoda Targowa h) Rynek Łazarski i) Górczyn E) POZOSTAŁE OBSZARY HISTORYCZNEJ TOŻSAMOŚCI MIASTA F) TERENY SZCZEGÓLNIE WARTOŚCIOWYCH FORM URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEGO ZAGOSPODAROWANIA G) TERENY ZESPOŁÓW ZABUDOWY O ODLEGŁEJ METRYCE HISTORYCZNEJ H, I, J) OBSZARY RÓŻNORODNYCH STRUKTUR, FORM I FUNKCJI ZAGOSPODAROWANIA K, L, M) TERENY ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PRODUKCYJNO - USŁUGOWEJ N, O) ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE TERENY ZABUDOWY PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWEJ AG (AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ) P,R) NOWA TOŻSAMOŚĆ MIASTA - OBSZARY WYMAGAJĄCE INDYWIDUALNEGO, SZCZEGÓŁOWEGO PRZYGOTOWANIA WARUNKÓW STRUKTURY I FORM ZABUDOWY a) brama miasta - Śródmieście b) brama miasta -MALTA c) brama miasta - PORT RZECZNY S) BULWARY a) bulwar wschodni b) bulwar zachodni - Grunwaldzki c) bulwar na obszarze objętym mpzp Łacina T) MOSTY U) PANORAMY MIASTA W) TWARZ MIASTA DOTYCZĄCE ZASAD KSZTAŁTOWANIA SFERY PRZESTRZENNO-WIZUALNEJ MIASTA POZNANIA A) POSTANOWIENIA OGÓLNE B) POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY, CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY I TERENY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ. SYNTEZA TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY Tereny przyrodniczo cenne, prawnie chronione i wymagające ochrony prawnej: Pozostałe tereny przyrodniczo cenne Tereny strefy żywicielskiej Tereny pod liniami wysokich napięć i wokół urządzeń wysokich napięć, wzdłuż gazociągów, magistral wodociągowych i kanalizacyjnych Tereny transportu Wody otwarte stojące i płynące Tereny zagrożone powodzią TERENY CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY A) TERENY O OGRANICZENIACH ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY Pola elektromagnetyczne Ograniczenia związane z korzystaniem z lotnisk Stanowiska archeologiczne B) TERENY O SPECJALNYCH WARUNKACH ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe Cmentarze proponowane do zachowania Ogrody specjalistyczne proponowane do zachowania Ogrody działkowe proponowane do zachowania i przekształceń

8 Proponowane tereny zieleni publicznej o specjalnym sposobie zabudowy Proponowane tereny usług w zieleni Proponowane tereny do odtworzenia w kierunku zagospodarowania zielenią Proponowana adaptacja zabudowy w klinach zieleni Proponowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ekstensywna Lotniska Tereny specjalne Ujęcia wód pitnych wraz ze strefami ochronnymi Oczyszczalnie i przepompownie ścieków Zbiorniki wód pitnych, stacji uzdatniania i przepompownie Główne punkty rozdzielcze energii elektrycznej TERENY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ TERENY, DLA KTÓRYCH NALEŻY OPRACOWAĆ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I. STAN ISTNIEJĄCY DOTYCZĄCY MPZP NA TERENIE M. POZNANIA II. PROPOZYCJE OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO III. TERENY, DLA KTÓRYCH OPRACOWANIE PLANÓW POWINNO UWZGLĘDNIAĆ MERYTORYCZNIE I FORMALNIE SĄSIEDZTWO Z MIASTAMI I GMINAMI POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO IV. OBSZARY WSKAZANE DO SCALEŃ DZIAŁANIA WDROŻENIOWE JAKO ELEMENT POLITYKI PRZESTRZENNEJ WPROWADZENIE I. POLITYKA PRZESTRZENNA UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. OGRODY SPECJALISTYCZNE I DZIAŁKOWE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA A) ENERGIA B) ZAOPATRZENIE W WODĘ C) ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW D) TRANSPORT a) Działania organizacyjne b) Działania projektowe c) Działania dotyczące opracowania programów itp OCHRONA PRZED HAŁASEM POLITYKA PRZESTRZENNA UMOŻLIWIAJĄCA ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW POLITYKA PRZESTRZENNA PROMUJĄCA SPECYFIKĘ KULTUROWĄ POZNANIA II. GOSPODAROWANIE GRUNTAMI JAKO ELEMENT POLITYKI PRZESTRZENNEJ REKOMENDACJE DLA MIAST I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z POZNANIEM WPROWADZENIE POLITYKA PRZESTRZENNA UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. OGRODY SPECJALISTYCZNE I DZIAŁKOWE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA A) ENERGIA a) Elementy o znaczeniu ponadkrajowym i krajowym

9 b) Elementy o znaczeniu lokalnym dla Poznania i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego B) ZAOPATRZENIE W WODĘ C) ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW D) TRANSPORT E) ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJA ZAPISÓW STUDIUM WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ STUDIUM TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY, CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY ORAZ PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ. PREFEROWANE FUNKCJE, 1: KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO. ELEMENTY WYMAGAJĄCE ZWRÓCENIA SZCZEGÓLNEJ UWAGI, 1: ENERGIA, 1: POZNAŃSKI SYSTEM WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNY, 1: TRANSPORT, 1: PROPOZYCJE OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, 1: GŁÓWNE PRZESTRZENIE KREACJI MIASTA, 1: CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY TERENÓW - INTENSYWNOŚĆ I SPOSÓB WYKONANIA, 1: PANORAMY POZNANIA (zamieszczone w tekście oraz w osobnym albumie o formule otwartej) 10. ROZMIESZCZENIE EKRANÓW PRZECIWHAŁASOWYCH, 1:30 000, HAŁAS SAMOCHODOWY. RÓWNOWAŻNY POZIOM DŹWIĘKU W PORZE DZIENNEJ TERENY M. POZNANIA Z NAJWIĘKSZĄ KONCENTRACJĄ PRZEMYSŁU, (mapki poglądowe załączone w tekście) 11. PODZIAŁ MIASTA NA STREFY oraz pozostałe materiały graficzne: - Poznań na tle Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju - Polska 2000 plus, - Poznań na tle ECONET, - Układy historyczne istniejące, prawnie chronione, - Tereny pod zainwestowanie (nieliniowe) wg własności (GEOPOZ), - Realizacja budownictwa mieszkaniowego w latach (czerwiec), - Inwestycje pozamieszkaniowe w Poznaniu w latach (kwiecień), - opracowania graficzne dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego: * załączone w tekście: Rozwój historyczny miasta Poznania, Przestrzenna struktura osad i okres i powstania, Transport, Stanowiska archeologiczne i grodziska, Wody podziemne i powierzchniowe, Złoża surowców mineralnych, Zasięg powodzi stuletniej (teoretyczny), Lasy, Obszary chronione istniejące i projektowane, Potencjalne tereny użytków ekologicznych, Podział administracyjny, Poznański Obszar Metropolitalny, Przestrzenne przesłanki dla zrównoważonego rozwoju (wybór) ; * poza tekstem: Sieć wodno-kanalizacyjna, Istniejąca i planowana sieć elektroenergetyczna, Gazociągi, ciepłociągi i ropociągi. 9

10 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowi uchwała nr LXXII/552/II/98 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.poznania. II. METODA PRACY Pod względem merytorycznym Studium... stanowi zbiór wiedzy o występujących w Poznaniu uwarunkowaniach, możliwościach jego rozwoju oraz kierunkach zagospodarowania przestrzennego. Tłem prac nad Studium... jest Poznański Obszar Metropolitalny. Obszar ten jest pojęciem umownym i oznacza bezpośrednie sąsiedztwo m. Poznania, tworzone przez następujące miasta i gminy: Luboń, Mosina, Puszczykowo, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Kórnik, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Swarzędz i Komorniki. POM traktowany jest jako obszar wzajemnych związków funkcjonalno - przestrzennych. Prace nad wspomnianymi związkami m.poznania z sąsiadującymi z nim gminami i miastami, prowadzone są w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu od drugiej połowy 1995 roku. Uwarunkowania i wnioski płynące z dotychczasowych prac zostały zebrane w opracowaniu pt. Uwarunkowania Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Diagnoza stanu. Identyfikacja problemów", zakończonym w 1998 roku. Uwarunkowania, wnioski i rekomendacje płynące z tego opracowania stanowią istotną część Studium...", szczególnie w odniesieniu do systemowych elementów przestrzeni. Problematyka ochrony środowiska stanowi motyw przewodni celów, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, formułowanych dla elementów zagospodarowania tworzących systemy przestrzenne. Jako przesłanki dla formułowania celów przyjęto zapisy zawarte w Deklaracji Istambulskiej, przyjętej przez kraje uczestniczące w Konferencji HABITAT II w Istambule, która odbyła się w 1996 roku. Uspołecznienie Studium... stanowi jeden z bardzo ważnych elementów metody opracowania. Zostały zorganizowane dwie grupy spotkań: - spotkania tematyczne, w których uczestniczyli zaproszeni specjaliści zajmujący się daną dziedziną; tematy spotkań obejmowały: kształtowanie terenów zabudowanych, gospodarkę wodno - ściekową, energię, strefę żywicielską + ogrody specjalistyczne + ogrody działkowe, demografię + mieszkalnictwo + usługi + tereny AG, elementy plastyczne w przestrzeni miejskiej, ochronę przyrody, transport; wypowiedzi uczestników spotkania traktowane były jako wypowiedzi eksperckie; - spotkania o charakterze popularnym, na które zostali zaproszeni przedstawiciele firm, instytucji itp., współtworzących bezpośrednio lub pośrednio przestrzenny wizerunek miasta; na spotkania te zostały sporządzone specjalne zeszyty, w których zawarto zaadresowane punkty do dyskusji. Celem spotkań było uzyskanie stanowiska uczestników w zakresie funkcji i potrzeb terenowych, którymi są zainteresowani. Listy uczestników obu grup spotkań znajdują się w dokumentacji Studium... 10

11 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA A CELE ROZWOJU 1. CEL STUDIUM... Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, celem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest określenie polityki przestrzennej gminy. Wszystkie zaproponowane, niżej wymienione, cele rozwoju stanowią merytoryczne przesłanki określenia polityki przestrzennej miasta Poznania. 2. PRZESŁANKI FORMUŁOWANIA CELÓW ROZWOJU - KONKRETYZACJA CELÓW ROZWOJU ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI A) CELE OGÓLNE W ZAŁOŻENIACH do Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego m.poznania z 1992 roku, uchwalonych przez Radę Miejską zapisano cel: Poznań - miasto przyjazne człowiekowi, w PROGRAMIE STRATEGICZNYM ROZWOJU MIASTA, przyjętym przez Radę Miejską w 1995 roku, zapisano misję Przyjazne człowiekowi miasto możliwości. W PROGRAMIE STRATEGICZNYM ROZWOJU MIASTA zapisano również poprawę środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców oraz polepszenie funkcjonowania organizmu miejskiego. W Studium... podtrzymuje się dotychczas przyjęty, nadrzędny cel rozwoju miasta: PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI MIASTO MOŻLIWOŚCI Tak sformułowany cel oznacza w Studium... przyjęcie, jako nadrzędnej, zasady ekorozwoju jako podstawy trwałego i zrównoważonego rozwoju. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli - zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń - następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Polityka przestrzenna w tym przypadku oznacza zgodność z intencją uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1995 roku (MP nr 4 z 1995 roku) i przyjęcie zasady ekorozwoju, jako wyznacznika rozwoju społeczno-gospodarczego. Zasada i idea ekorozwoju należą do głównych idei rozwoju regionalnego i przestrzennego w Unii Europejskiej. B) CELE WYNIKAJĄCE ZE ZNACZENIA MIASTA POZNANIA W EUROPIE, POLSCE, REGIONIE WIELKOPOLSKIM W PROGRAMIE STRATEGICZNYM ROZWOJU MIASTA, przyjętym przez Radę Miejską w 1995 roku, zapisano wzrost znaczenia międzynarodowego, unowocześnienie gospodarki i otwarcie miasta na zewnątrz oraz wzmacnianie ponadregionalnych funkcji usługowych Poznania jako jedne z celów strategicznych. Poniżej przedstawiono przesłanki i cele związane z zagospodarowaniem przestrzeni, sprzyjające spełnieniu wymienionych celów strategicznych. a) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu ponadkrajowym. W Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, z sierpnia 1997 roku, zapisano m.in.: Poznań jest ogniwem w paśmie aktywności o najwyższym znaczeniu dla integracji europejskiej ( europole ). Model struktury polskiej przestrzeni: dominantę społeczno - gospodarczą i przestrzenno - funkcjonalną stanowi układ węzłowy, a jego głównymi ogniwami są aglomeracje oraz miasta duże i średnie, wyposażone w urządzenia usługowe wyższego rzędu. W świetle strategii Europa 2000 Plus polityka regionalna stała się drugą pozycją wydatków budżetowych Unii Europejskiej. Na liście tej są trzy przedsięwzięcia wychodzące poza obszar Unii Europejskiej: autostrada Drezno - Praga, autostrada Norymberga - Praga oraz autostrada Berlin - Warszawa - Moskwa. 11

12 Na osi wschód - zachód Poznań jest położony między dwoma dużymi miastami: Warszawą i Berlinem. Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące Poznania, Warszawy i Berlina pozwalające porównać podstawowe wielkości wymienionych miast oraz obszarów ich bezpośredniego oddziaływania. Powierzchnia w km 2 Liczba ludności w mln Poznań 261 0,6 POM ,8 woj. wielkopolskie ,3 Warszawa 494 1,6 woj. mazowieckie ,7 Kraj Związkowy Berlin 883 3,4 (źródło: Encyklopedia PWN 1995) Kraj Związkowy Brandenburgia ,7 O ile wielkości wymienionych wyżej województw są porównywalne o tyle powierzchnie analizowanych miast oraz liczba zamieszkującej je ludności różnią się w sposób zasadniczy. POZNAŃ MOŻE KONKUROWAĆ Z WYMIENIONYMI STOLICAMI M.IN. NA ZASADZIE ODMIENNOŚCI STRUKTURY PRZESTRZENNEJ I FUNKCJONALNEJ. Z TEGO WZGLĘDU UZNAJE SIĘ ZA CELOWE: JAKOŚCIOWE ROZWIJANIE POZNANIA JAKO CZĘŚCI FUNKCJONALNEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO, Z ZACHOWANIEM WYRAŹNYCH RÓŻNIC MIĘDZY OFERTĄ DUŻEGO MIASTA A OFERTĄ OBSZARÓW BEZPOŚREDNIO Z NIM SĄSIADUJĄCYCH; OBSZARY TE WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄ I SĄ DLA SIEBIE BARDZO ATRAKCYJNE. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI UWARUNKOWANE SĄ TAK WIELOMA CZYNNIKAMI, ŻE TRWAŁOŚĆ I ŚCISŁOŚĆ TYCH ZWIĄZKÓW JEST BEZDYSKUSYJNA; POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY POWINIEN MIEĆ SPECJALNY STATUS, UŁATWIAJĄCY RACJONALNE ZARZĄDZANIE WSPÓLNĄ PRZESTRZENIĄ, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE ELEMENTÓW O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM; WYDOBYWANIE, PODKREŚLANIE I UMOŻLIWIANIE ROZWOJU SZCZEGÓLNYCH, FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNYCH CECH MIASTA I BEZPOŚREDNIEJ STREFY WZAJEMNYCH WPŁYWÓW, STANOWIĄCYCH O ICH FAKTYCZNEJ ATRAKCYJNOŚCI I NIEPOWTARZALNOŚCI; UMOŻLIWIANIE ROZBUDOWY ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ, WEWNĘTRZNIE INTEGRUJĄCEJ OBSZARY WSPÓŁTWORZĄCE METROPOLIĘ; ZACHOWANIE KAMERALNEGO CHARAKTERU MIASTA POZNANIA DAJĄCEGO POCZUCIE ŻYCIA W MIEŚCIE, UMOŻLIWIAJĄCEGO KORZYSTANIE Z UDOGODNIEŃ ZWIĄZANYCH Z MIEJSKIM ŻYCIEM ORAZ OBCOWANIEM Z PRZYRODĄ. b) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu krajowym. Głównym dokumentem określającym uwarunkowania i kierunki przestrzennego rozwoju Polski jest Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, z sierpnia 1997 roku. Zapisano w niej m.in.: Liczne przesłanki wskazują, że w najbliższych latach najszybszy rozwój gospodarczy i postęp cywilizacyjny wystąpi w aglomeracjach: warszawskiej, poznańskiej, krakowskiej, szczecińskiej, gdańskiej, wrocławskiej i bielskiej. (...) W wyniku obiektywnie uwarunkowanych trendów, wspieranych aktywnym oddziaływaniem państwa, może kształtować się w perspektywie najbliższego dwudziestolecia polski biegun Europy Środkowej, koncentrujący aktywność społeczno - gospodarczą konkurencyjną w skali gospodarki europejskiej, położony w wieloboku pomiędzy Gdańskiem, Bydgoszczą, Poznaniem, Wrocławiem, Krakowem, Łodzią i Warszawą. Głównym centrum jego polaryzacji mogłaby stać się w przyszłości aglomeracja warszawsko - łódzka. (...) Cechą charakterystyczną rozwoju demograficznego Polski w rozpoczętym dwudziestoleciu ( ) będzie znacznie wolniejsze od dotychczasowego tempo wzrostu ogólnej liczby ludności, w tym także ludności zamieszkującej w miastach. (...) Przewidywany do 2020 roku rozwój zjawisk ludnościowych określają następujące najważniejsze tendencje: przestrzenne zmiany stanu i struktury ludności będą kształtowały się bardzo różnorodnie w zależności od skali i kierunków migracji wewnętrznych; w ramach przemieszczeń terytorialnych ludności przewiduje się relatywnie wysoki wzrost liczby mieszkańców tych miast, które utrzymują swą krajową lub lokalną atrakcyjność i siłę przyciągania; będą to przede wszystkim miasta największych aglomeracji, takich jak: gdańska, krakowska, poznańska, szczecińska, warszawska i wrocławska. (...) Wielofunkcyjne aglomeracje Warszawy, Poznania, Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia są głównymi, potencjalnymi obszarami docelowymi migracji ludności oraz akumulacji kapitału, a także ośrodkami, które mogą w przyszłości awansować w europejskim systemie wielkich miast. (...) 12

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.)

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO MIASTA KOŚCIANA (zarys prognoz do 2015r.) STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO (zarys prognoz do 2015r.) "Żeglarz, który nie wie dokąd płynie, nigdy nie będzie miał pomyślnych wiatrów" Seneka STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Jakie są wyniki dotychczasowych analiz bilansu otwarcia do zmiany Studium?

Jakie są wyniki dotychczasowych analiz bilansu otwarcia do zmiany Studium? Łódź, dnia 6 maja 2014 r. Materiał prasowy przygotowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi w związku z prezentacją 29 kwietnia 2014 r. na sesji Rady Miejskiej w Łodzi materiału dotyczącego prac

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski

światowej na podstawie mapy podaje cechy podziału wyjaśnia wpływ ustroju politycznego na rozwój administracyjnego Polski Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) 1. System władzy i podział administracyjny kraju 2. Zmiany liczby ludności Polski 3. Rozmieszczenie ludności Dział: ZAGADNIENIA LUDNOŚCIOWE Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

- STAN - ZADANIA - PLANY

- STAN - ZADANIA - PLANY POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA PIŁY - STAN - ZADANIA - PLANY Informacja przedstawiona przez Prezydenta Miasta Piły na IX Sesji Rady Miasta Piły w dniu 31 maja 2011r., (pkt 20 porządku obrad, druk nr 90).

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU rozwój zrównoważony ochrona środowiska miasto Orzesze KONFERENCJA, 22 maja 2013 r. DEFINICJA POJĘCIA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY: rozwój społeczno-gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD

DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU KONCENTRACJI USŁUG BRONOWICE WIELKIE WSCHÓD Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL

POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL POLITYKA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO A ZJAWISKO URBAN SPRAWL Magdalena Belof Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Urban sprawl jako zagroŝenie dla zrównowaŝonego rozwoju Sopot 3-4 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej

Wyznaczanie obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej Wyznaczanie obszarów o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej - komunikat Art.1 ust.4 pkt 4; Art. 10 ust. 5 pkt 2 i 4 Obszary o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ekonomika miast i regionów 1. Pojęcie warunków bytowych. 2.

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ekonomika miast i regionów 1. Pojęcie warunków bytowych. 2. ZAGADNIENIA NA EGZAMIN LICENCJACKI DLA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA Ekonomika miast i regionów 1. Pojęcie warunków bytowych. 2. Jakość życia i ocena warunków bytowych. 3. Istota efektów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny

Informacje dotyczace rozwiązań alternatywnych oraz w jaki sposób zostały uwzględnione wniosków z przeprowadzonej oceny Podsumowanie, wynikające z art. 43 i 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku udziale społeczenstwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania termoizolacji w ścianach zewnętrznych

Zasady projektowania termoizolacji w ścianach zewnętrznych Zagadnienia na egzamin inżynierski kierunek gospodarka przestrzenna rok akad. 2014-15 Bloki tematyczne A. Budownictwo A.1. Zasady ustalania głębokości posadowienia budynku A.2. A.3. A.4. A.5. A.6. A.7.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje strategiczne

Rekomendacje strategiczne Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Rekomendacje strategiczne prof.

Bardziej szczegółowo

STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50

STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50 50. STARY BIEŻANÓW JEDNOSTKA: 50 POWIERZCHNIA: NAZWA: 548.84 ha STARY BIEŻANÓW KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia; Istniejąca

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XXII/276/III/99

Bardziej szczegółowo

DELIMITACJA POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO. PODEJŚCIE REGIONALNE.

DELIMITACJA POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO. PODEJŚCIE REGIONALNE. DELIMITACJA OBSZARÓW METROPOLITALNYCH - ZAGADNIENIA METODYCZNE I PRAKTYCZNE Poznań 14 maja 2014 r. DELIMITACJA POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO. PODEJŚCIE REGIONALNE. Jowita Maćkowiak Adam Derc Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. UCHWAŁA Nr 193/XVIII/12 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu Polesie w Milanówku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Projekt częściowo finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r.

NOWY SĄCZ wrzesień 2014r. SYNTEZA USTALEŃ PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY STARY SĄCZ przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/73/2000 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 11 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

RUCZAJ KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16

RUCZAJ KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16 16. RUCZAJ-KOBIERZYN JEDNOSTKA: 16 POWIERZCHNIA: NAZWA: 453.14ha RUCZAJ KOBIERZYN KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa jednorodzinna zrealizowana w ramach jednorodnych strukturalnie

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28

28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28 28. CZYŻYNY JEDNOSTKA: 28 POWIERZCHNIA: NAZWA: 392.17 ha CZYŻYNY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w ramach terenów usługowych do utrzymania; Zabudowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXI/155/08. Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie.

U C H W A Ł A Nr XXI/155/08. Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie. U C H W A Ł A Nr XXI/155/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/202/97

UCHWAŁA Nr XLIII/202/97 UCHWAŁA Nr XLIII/202/97 Rady Miejskiej w Markach z dnia 16 wrzesnia 1997 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego częsci miasta Marki. Na podstawie art. 10 i art. 26 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA. Projekt Studium 2016 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁODZI UWARUNKOWANIA Projekt Studium 2016 Strategia zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ Strategia przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+

Bardziej szczegółowo

GRZEGÓRZKI JEDNOSTKA: 11

GRZEGÓRZKI JEDNOSTKA: 11 11. GRZEGÓRZKI JEDNOSTKA: 11 POWIERZCHNIA: NAZWA: 266.58 ha GRZEGÓRZKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do utrzymania, przekształceń i uzupełnień;

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolno stojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś

Uzasadnienie. do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Reńska Wieś Reńska Wieś, dnia 12 października 2016 r. Wójt Gminy Reńska Wieś Przewodniczący Rady Gminy Reńska Wieś Uzasadnienie do uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo