1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA II. METODA PRACY III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA A CELE ROZWOJU CEL STUDIUM PRZESŁANKI FORMUŁOWANIA CELÓW ROZWOJU - KONKRETYZACJA CELÓW ROZWOJU ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI A) CELE OGÓLNE B) CELE WYNIKAJĄCE ZE ZNACZENIA MIASTA POZNANIA W EUROPIE, POLSCE, REGIONIE WIELKOPOLSKIM a) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu ponadkrajowym b) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu krajowym c) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu regionalnym UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE I. UWARUNKOWANIA O CHARAKTERZE FORMALNYM II. UWARUNKOWANIA O CHARAKTERZE NIEFORMALNYM UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU W ODNIESIENIU DO MIASTA POZNANIA UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO UWARUNKOWANIA SPECJALNE DEMOGRAFIA...24 I. PRZESŁANKI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. PROGNOZY DEMOGRAFICZNE III. WNIOSKI UWARUNKOWANIA, W TYM - OGRANICZENIA SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ELEMENTÓW PRZESTRZENI...31 I. OGRANICZENIA DLA LOKALIZACJI FUNKCJI WYNIKAJĄCE Z MOŻLIWOŚCI BEZPOŚREDNIEGO I POŚREDNIEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI ZAGROŻENIA BEZPOŚREDNIE A) POWÓDŹ B) ZAGROŻENIA ŚRODKAMI CHEMICZNYMI ORAZ DZIAŁANIA WOJENNE POŚREDNIE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI A) ZAGROŻENIA FALAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI B) SKŁADOWISKA C) POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY JAKO TZW. OBSZAR EKOLOGICZNEGO ZAGROŻENIA II. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM GRUNTAMI

2 1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW UWARUNKOWANIA O CHARAKTERZE OGÓLNYM POZNAŃ - UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW OCENA PRZESTRZENNYCH SKUTKÓW REALIZACJI MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA Z 1994 ROKU, JAKO UWARUNKOWANIE STUDIUM POLITYKA PRZESTRZENNA UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO...43 I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW OCHRONA PRZYRODY M. POZNANIA A) OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ ORAZ WYMAGAJĄCE OBJĘCIA OCHRONĄ B) ZASOBY TRADYCYJNE C) ZASOBY DO TEJ PORY NIEZNANE I NIE WYKORZYSTYWANE W ŚWIADOMYM KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI D) DO ZASOBÓW ZAPISANYCH W PRZESTRZENI MIASTA, BARDZO CENNYCH JAKO MIEJSCA TOŻSAMOŚCI PRZYRODNICZO - KULTUROWEJ OCENA STANU ZIELENI W MIEŚCIE OCHRONA PRZYRODY W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM A) ISTNIEJĄCE, DUŻE TERENY PRAWNIE CHRONIONE I INNE TERENY WARTOŚCIOWE PRZYRODNICZO (ŁĄCZNIE Z POZNANIEM) B) DUŻE OBSZARY PROPONOWANE (PRZEZ RÓŻNE PODMIOTY) DO OBJĘCIA OCHRONĄ48 C) NIEWIELKIE, CENNE PRZYRODNICZO TERENY D) LASY OCHRONNE SIEĆ ECONET KOPALINY PANORAMY W TERENACH OTWARTYCH III. SZANSE I ZAGROŻENIA IV. KIERUNKI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZO - KULTUROWE OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ; OGRODY SPECJALISTYCZNE I DZIAŁKOWE...59 I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA, MPU OCENA STANU GLEB WARUNKI NATURALNE POZNANIA NA TLE ANALIZ PRZEPROWADZONYCH DLA POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH WYNIKAJĄCE ZE STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO PROCESY SPOŁECZNO - EKONOMICZNE JAKO UWARUNKOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM CHARAKTERYSTYKA UPRAW ROLNYCH I HODOWLI W POZNANIU NA TLE POM PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE M. POZNANIA NA TLE POM OGRODY SPECJALISTYCZNE W POZNANIU I POM ROLNICTWO DOŚWIADCZALNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU ROLNICTWA AGROTURYSTYKA OGRODY DZIAŁKOWE III. SZANSE I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3 1. OCHRONA GLEB JAKO ZASOBU PRZYRODNICZEGO UMOŻLIWIENIE ZAOPATRYWANIA AGLOMERACJI W ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ, Z BLISKICH ODLEGŁOŚCI USŁUGI ROLNICTWA (W TYM - INSTYTUTY BADAWCZE ROLNICTWA) ZACHOWANIE I ROZWÓJ OGRODÓW SPECJALISTYCZNYCH TERENY ROLNE A KIERUNKI ZABUDOWY OGRODY DZIAŁKOWE ENERGIA...84 I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU I. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELU W MIEJSCOWYM PLANIE OGÓLNYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA Z 1994 ROKU STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA PROPOZYCJE ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH OKREŚLONYCH W STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO, MOŻLIWOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 91 III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI GŁÓWNEGO CELU IV. KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE ENERGII KONWENCJONALNEJ DOTYCZĄCE ENERGII NIEKONWENCJONALNEJ ZAOPATRZENIE W WODĘ I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZAOPATRZENIA POZNANIA W WODĘ OCENA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH M. POZNANIA UJĘCIA WÓD I STREFY OCHRONNE W DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA OCENA STANU ZAOPATRZENIA W WODĘ A) ZASIĘG POZNAŃSKIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO (PSW) ORAZ ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W WODĘ B) PODSTAWOWE ELEMENTY POZNAŃSKIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO C) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ W POZNANIU D) ZAOPATRZENIE W WODĘ POZOSTAŁYCH GMIN POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELÓW IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POZNANIU MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - OCENA STANU A) LUDNOŚĆ - STAN ISTNIEJĄCY B) ODBIORNIKI ŚCIEKÓW Z TERENU M. POZNANIA C) OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW D) SIEĆ KANALIZACYJNA W POZNANIU - STAN ISTNIEJĄCY a) Kanalizacja ogólnospławna b) Kanalizacja sanitarna E) KONCEPCJA ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W PROGRAMIE ROZWOJU KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ F) PRZETRANSPORTOWANIE ŚCIEKÓW PRZEZ CENTRUM M. POZNANIA

4 G) ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z TERENÓW NIE SKANALIZOWANYCH M. POZNANIA ORAZ Z PRZYLEGŁYCH GMIN DO UKŁADU CENTRALNEGO H) ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W POZOSTAŁYCH GMINACH POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELU IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TRANSPORT I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW DOTYCHCZAS PLANOWANY ROZWÓJ TRANSPORTU PRZESĄDZENIA A) W ZAKRESIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO, TRAMWAJOWEGO, DROGOWEGO (ULICZNEGO) I LOTNICZEGO B) W ZAKRESIE REALIZACJI DRÓG ROWEROWYCH SYTUACJA TRANSPORTOWA W MIEŚCIE, UWARUNKOWANIA W OBSZARZE METROPOLITALNYM OCENA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO M. POZNANIA A) HAŁAS B) POWIETRZE ANALIZY DOTYCZĄCE KONCEPCJI DALSZEGO ROZWOJU TRANSPORTU W MIEŚCIE III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELÓW IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZESTRZENIE RUCHU PIESZEGO A) KSZTAŁTOWANIE BULWARÓW a) bulwaru wschodniego b) bulwaru zachodniego - Grunwaldzkiego c) bulwaru na obszarze objętym mpzp Łacina B) BUDOWĘ NOWYCH MOSTÓW I KŁADEK DLA RUCHU LOKALNEGO C) OKREŚLENIE ZASAD DZIAŁAŃ WPŁYWAJĄCYCH NA WYGLĄD PRZESTRZENI PUBLICZNYCH PRZESTRZENIE RUCHU ROWEROWEGO A) DROGI ROWEROWE ŁĄCZĄCE GŁÓWNE ZESPOŁY MIESZKANIOWE Z CENTRUM MIASTA B) DROGI ROWEROWE OBSŁUGUJĄCE WIĘKSZE OBSZARY MIEJSKIE C) MIEJSKIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE DROGI ROWEROWE D) MIĘDZYNARODOWE DROGI ROWEROWE PRZESTRZENIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO A) UKŁAD KOLEJOWY B) SIEĆ TRAMWAJOWA C) ZAPLECZE TRANSPORTU PUBLICZNEGO D) TRANSPORT AUTOBUSOWY PRZESTRZENIE RUCHU I OBSŁUGI SAMOCHODÓW A) UKŁAD ULIC UKŁADU PODSTAWOWEGO B) ULICE UKŁADU OBSŁUGUJĄCEGO C) SKRZYŻOWANIA D) ORGANIZACJA RUCHU. STREFY RUCHU USPOKOJONEGO E) PARKINGI I MIEJSCA POSTOJOWE F) STACJE PALIW LOTNISKA I PORTY WODNE WĘZŁY INTEGRACJI PODSYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH WYMAGANIA TRANSPORTOWE W STOSUNKU DO TERENÓW I OBIEKTÓW O INNYM PRZEZNACZENIU (WYTYCZNE DO MPZP) A) NORMATYW PARKINGOWY B) LOKALIZOWANIE OBIEKTÓW RUCHOTWÓRCZYCH C) ODLEGŁOŚCI ZABUDOWY OD INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU

5 II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW ODDZIAŁYWANIE HAŁASU NA ZDROWIE LUDZI SKAŻENIE ŚRODOWISKA HAŁASEM A) HAŁAS KOMUNIKACYJNY a) Hałas samochodowy b) Hałas kolejowy c) Hałas lotniczy B) HAŁAS PRZEMYSŁOWY UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW I PRZEPISÓW A) ZASADY KSZTAŁTOWANIA WARUNKÓW AKUSTYCZNYCH W ŚRODOWISKU a) Dopuszczalny poziom dźwięku w środowisku b) Oceny oddziaływania na środowisko B) OCHRONA PRZED HAŁASEM NA ETAPIE INWESTYCYJNYM PSYCHOAKUSTYCZNA PERCEPCJA EKRANÓW PRZECIWHAŁASOWYCH III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELU IV. KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANIE PRZESTRZENNE, UWZGLĘDNIAJĄCE ZASADY AKUSTYKI URBANISTYCZNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE, ZWIĄZANE ZE ŹRÓDŁEM HAŁASU A) TRASY KOMUNIKACYJNE DROGOWE I LINIE TRAMWAJOWE B) ZAJEZDNIE TRAMWAJOWE I AUTOBUSOWE, BAZY SPRZĘTU, ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE C) LINIE KOLEJOWE D) LOTNISKA STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ PRZECIWHAŁASOWYCH A) OKNA DŹWIĘKOSZCZELNE B) ZIELEŃ DŹWIĘKOIZOLACYJNA C) EKRANY PRZECIWHAŁASOWE ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW MIESZKANIE - PRACA, USŁUGI - WYPOCZYNEK A) MIESZKANIE B) PRACA, USŁUGI a) Praca b) Usługi C) WYPOCZYNEK WSTĘPNA OCENA REALIZACJI MPOZP M. POZNANIA W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I WYBRANYCH USŁUG OGÓLNOMIEJSKICH, MPU MATERIAŁY WYDZIAŁU KOORDYNACJI ROZWOJU UMP ORAZ DANE Z OPRACOWAŃ STATYSTYCZNYCH A) MIESZKALNICTWO B) MIEJSCA PRACY. BEZROBOCIE III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELU MIESZKALNICTWO A) SZKOLNICTWO B) SŁUŻBA ZDROWIA MIEJSCA PRACY SPORT I REKREACJA IV. KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO TERENY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE POD FUNKCJĘ MIESZKANIOWĄ (M) A) ZALECENIA OGÓLNE B) PRZESTRZENNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIESZKALNICTWA a) Tereny preferowanej funkcji mieszkaniowej na obszarach koniecznych zmian struktury urbanistycznej, form użytkowania, funkcji i formy zabudowy b) Tereny preferowanej funkcji mieszkaniowej na obszarach ze znaczącą rezerwą terenów wolnych pod zabudowę c) Bieżąca działalność inwestycyjna

6 2. PREFEROWANE TERENY USŁUG WYŻSZEGO RZĘDU A) OGÓLNOMIEJSKI OŚRODEK USŁUGOWY a) Centrum miasta (mu) b) Łacina B) CAŁE MIASTO a) Szkolnictwo wyższe b) Usługi służby zdrowia c) Usługi kultury ewentualnie z uzupełniającą funkcją mieszkaniową d) Specjalistyczne usługi handlu e) Usługi administracyjno - handlowe z funkcjami towarzyszącymi f) Inne usługi o tendencjach ośrodkotwórczych PREFEROWANE TERENY ROZWOJU SKONCENTROWANYCH FUNKCJI GOSPODARCZYCH FUNKCJE W ZIELENI PUBLICZNEJ A) TERENY SPORTU I REKREACJI W ZIELENI, ZNACZĄCE W STRUKTURZE MIASTA B) PROPOZYCJE MOGĄCE STANOWIĆ PODSTAWĘ OPRACOWANIA PROGRAMU ROZWOJU SPORTU I REKREACJI a) Kierunki zagospodarowania przestrzennego służące sportowi o znaczeniu międzynarodowym i krajowym b) Kierunki zagospodarowania przestrzennego służące sportowi i rekreacji o znaczeniu regionalnym i miejscowym c) Kierunki zagospodarowania przestrzennego służące sportowi i rekreacji o znaczeniu lokalnym d) Kierunki zagospodarowania przestrzennego służące rekreacji C) CMENTARZE OBSZARY O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU W POLITYCE PRZESTRZENNEJ MIASTA WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH, POTENCJALNYCH FUNKCJI: POLITYKA PRZESTRZENNA PROMUJĄCA KULTURĘ MIASTA POZNANIA I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW HISTORYCZNY ROZWÓJ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ A) UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO - KULTUROWE B) CENNE ZESPOŁY URBANISTYCZNE C) ZABYTKOWE ZESPOŁY BUDYNKÓW I PIERŚCIEŃ FORTÓW a) Zabytkowe zespoły budynków b) Pierścień fortów D) SZLAK PIASTOWSKI E) MIEJSCA EKSPOZYCJI, PANORAMY F) ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE G) DROBNE ELEMENTY KULTUROWE, ISTOTNE W KRAJOBRAZIE MIASTA I NAJBLIŻSZYCH OKOLIC a) Zespoły dworsko - folwarczne i pałacowo - folwarczne b) Kościoły zabytkowe c) Zabytkowe cmentarze d) Kapliczki, figury, krzyże przydrożne UKŁADY HISTORYCZNE PRAWNIE CHRONIONE WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNO - PRZESTRZENNE PRZESTRZENNO - WIZUALNA SFERA MIASTA III. SZANSE I ZAGROŻENIA IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA WSZYSTKICH TERENÓW ZABUDOWANYCH W M. POZNANIU A) OBSZARY UKSZTAŁTOWANEJ ŚRÓDMIEJSKIEJ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ I WARTOŚCIOWYCH FORM ZABUDOWY B) OBSZARY FORM ZABUDOWY W RAMACH ŚRÓDMIEJSKIEJ, HISTORYCZNEJ LUB KONTYNUOWANEJ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ C) OBSZARY ROZSZERZANIA STRUKTUR TOŻSAMOŚCI MIEJSKIEJ

7 D) OBSZARY ZABUDOWANE O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE FORM LUB FUNKCJI a) Łacina b) Ostrów Tumski c) Rzeźnia, Wzgórze Przemysła, Solna d) Stadion e) ul. Kościelna f) ul.ul. Wojskowa - Ułańska g) Gospoda Targowa h) Rynek Łazarski i) Górczyn E) POZOSTAŁE OBSZARY HISTORYCZNEJ TOŻSAMOŚCI MIASTA F) TERENY SZCZEGÓLNIE WARTOŚCIOWYCH FORM URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEGO ZAGOSPODAROWANIA G) TERENY ZESPOŁÓW ZABUDOWY O ODLEGŁEJ METRYCE HISTORYCZNEJ H, I, J) OBSZARY RÓŻNORODNYCH STRUKTUR, FORM I FUNKCJI ZAGOSPODAROWANIA K, L, M) TERENY ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PRODUKCYJNO - USŁUGOWEJ N, O) ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE TERENY ZABUDOWY PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWEJ AG (AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ) P,R) NOWA TOŻSAMOŚĆ MIASTA - OBSZARY WYMAGAJĄCE INDYWIDUALNEGO, SZCZEGÓŁOWEGO PRZYGOTOWANIA WARUNKÓW STRUKTURY I FORM ZABUDOWY a) brama miasta - Śródmieście b) brama miasta -MALTA c) brama miasta - PORT RZECZNY S) BULWARY a) bulwar wschodni b) bulwar zachodni - Grunwaldzki c) bulwar na obszarze objętym mpzp Łacina T) MOSTY U) PANORAMY MIASTA W) TWARZ MIASTA DOTYCZĄCE ZASAD KSZTAŁTOWANIA SFERY PRZESTRZENNO-WIZUALNEJ MIASTA POZNANIA A) POSTANOWIENIA OGÓLNE B) POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY, CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY I TERENY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ. SYNTEZA TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY Tereny przyrodniczo cenne, prawnie chronione i wymagające ochrony prawnej: Pozostałe tereny przyrodniczo cenne Tereny strefy żywicielskiej Tereny pod liniami wysokich napięć i wokół urządzeń wysokich napięć, wzdłuż gazociągów, magistral wodociągowych i kanalizacyjnych Tereny transportu Wody otwarte stojące i płynące Tereny zagrożone powodzią TERENY CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY A) TERENY O OGRANICZENIACH ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY Pola elektromagnetyczne Ograniczenia związane z korzystaniem z lotnisk Stanowiska archeologiczne B) TERENY O SPECJALNYCH WARUNKACH ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe Cmentarze proponowane do zachowania Ogrody specjalistyczne proponowane do zachowania Ogrody działkowe proponowane do zachowania i przekształceń

8 Proponowane tereny zieleni publicznej o specjalnym sposobie zabudowy Proponowane tereny usług w zieleni Proponowane tereny do odtworzenia w kierunku zagospodarowania zielenią Proponowana adaptacja zabudowy w klinach zieleni Proponowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ekstensywna Lotniska Tereny specjalne Ujęcia wód pitnych wraz ze strefami ochronnymi Oczyszczalnie i przepompownie ścieków Zbiorniki wód pitnych, stacji uzdatniania i przepompownie Główne punkty rozdzielcze energii elektrycznej TERENY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ TERENY, DLA KTÓRYCH NALEŻY OPRACOWAĆ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I. STAN ISTNIEJĄCY DOTYCZĄCY MPZP NA TERENIE M. POZNANIA II. PROPOZYCJE OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO III. TERENY, DLA KTÓRYCH OPRACOWANIE PLANÓW POWINNO UWZGLĘDNIAĆ MERYTORYCZNIE I FORMALNIE SĄSIEDZTWO Z MIASTAMI I GMINAMI POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO IV. OBSZARY WSKAZANE DO SCALEŃ DZIAŁANIA WDROŻENIOWE JAKO ELEMENT POLITYKI PRZESTRZENNEJ WPROWADZENIE I. POLITYKA PRZESTRZENNA UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. OGRODY SPECJALISTYCZNE I DZIAŁKOWE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA A) ENERGIA B) ZAOPATRZENIE W WODĘ C) ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW D) TRANSPORT a) Działania organizacyjne b) Działania projektowe c) Działania dotyczące opracowania programów itp OCHRONA PRZED HAŁASEM POLITYKA PRZESTRZENNA UMOŻLIWIAJĄCA ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW POLITYKA PRZESTRZENNA PROMUJĄCA SPECYFIKĘ KULTUROWĄ POZNANIA II. GOSPODAROWANIE GRUNTAMI JAKO ELEMENT POLITYKI PRZESTRZENNEJ REKOMENDACJE DLA MIAST I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z POZNANIEM WPROWADZENIE POLITYKA PRZESTRZENNA UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. OGRODY SPECJALISTYCZNE I DZIAŁKOWE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA A) ENERGIA a) Elementy o znaczeniu ponadkrajowym i krajowym

9 b) Elementy o znaczeniu lokalnym dla Poznania i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego B) ZAOPATRZENIE W WODĘ C) ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW D) TRANSPORT E) ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJA ZAPISÓW STUDIUM WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ STUDIUM TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY, CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY ORAZ PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ. PREFEROWANE FUNKCJE, 1: KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO. ELEMENTY WYMAGAJĄCE ZWRÓCENIA SZCZEGÓLNEJ UWAGI, 1: ENERGIA, 1: POZNAŃSKI SYSTEM WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNY, 1: TRANSPORT, 1: PROPOZYCJE OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, 1: GŁÓWNE PRZESTRZENIE KREACJI MIASTA, 1: CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY TERENÓW - INTENSYWNOŚĆ I SPOSÓB WYKONANIA, 1: PANORAMY POZNANIA (zamieszczone w tekście oraz w osobnym albumie o formule otwartej) 10. ROZMIESZCZENIE EKRANÓW PRZECIWHAŁASOWYCH, 1:30 000, HAŁAS SAMOCHODOWY. RÓWNOWAŻNY POZIOM DŹWIĘKU W PORZE DZIENNEJ TERENY M. POZNANIA Z NAJWIĘKSZĄ KONCENTRACJĄ PRZEMYSŁU, (mapki poglądowe załączone w tekście) 11. PODZIAŁ MIASTA NA STREFY oraz pozostałe materiały graficzne: - Poznań na tle Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju - Polska 2000 plus, - Poznań na tle ECONET, - Układy historyczne istniejące, prawnie chronione, - Tereny pod zainwestowanie (nieliniowe) wg własności (GEOPOZ), - Realizacja budownictwa mieszkaniowego w latach (czerwiec), - Inwestycje pozamieszkaniowe w Poznaniu w latach (kwiecień), - opracowania graficzne dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego: * załączone w tekście: Rozwój historyczny miasta Poznania, Przestrzenna struktura osad i okres i powstania, Transport, Stanowiska archeologiczne i grodziska, Wody podziemne i powierzchniowe, Złoża surowców mineralnych, Zasięg powodzi stuletniej (teoretyczny), Lasy, Obszary chronione istniejące i projektowane, Potencjalne tereny użytków ekologicznych, Podział administracyjny, Poznański Obszar Metropolitalny, Przestrzenne przesłanki dla zrównoważonego rozwoju (wybór) ; * poza tekstem: Sieć wodno-kanalizacyjna, Istniejąca i planowana sieć elektroenergetyczna, Gazociągi, ciepłociągi i ropociągi. 9

10 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowi uchwała nr LXXII/552/II/98 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.poznania. II. METODA PRACY Pod względem merytorycznym Studium... stanowi zbiór wiedzy o występujących w Poznaniu uwarunkowaniach, możliwościach jego rozwoju oraz kierunkach zagospodarowania przestrzennego. Tłem prac nad Studium... jest Poznański Obszar Metropolitalny. Obszar ten jest pojęciem umownym i oznacza bezpośrednie sąsiedztwo m. Poznania, tworzone przez następujące miasta i gminy: Luboń, Mosina, Puszczykowo, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Kórnik, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Swarzędz i Komorniki. POM traktowany jest jako obszar wzajemnych związków funkcjonalno - przestrzennych. Prace nad wspomnianymi związkami m.poznania z sąsiadującymi z nim gminami i miastami, prowadzone są w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu od drugiej połowy 1995 roku. Uwarunkowania i wnioski płynące z dotychczasowych prac zostały zebrane w opracowaniu pt. Uwarunkowania Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Diagnoza stanu. Identyfikacja problemów", zakończonym w 1998 roku. Uwarunkowania, wnioski i rekomendacje płynące z tego opracowania stanowią istotną część Studium...", szczególnie w odniesieniu do systemowych elementów przestrzeni. Problematyka ochrony środowiska stanowi motyw przewodni celów, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, formułowanych dla elementów zagospodarowania tworzących systemy przestrzenne. Jako przesłanki dla formułowania celów przyjęto zapisy zawarte w Deklaracji Istambulskiej, przyjętej przez kraje uczestniczące w Konferencji HABITAT II w Istambule, która odbyła się w 1996 roku. Uspołecznienie Studium... stanowi jeden z bardzo ważnych elementów metody opracowania. Zostały zorganizowane dwie grupy spotkań: - spotkania tematyczne, w których uczestniczyli zaproszeni specjaliści zajmujący się daną dziedziną; tematy spotkań obejmowały: kształtowanie terenów zabudowanych, gospodarkę wodno - ściekową, energię, strefę żywicielską + ogrody specjalistyczne + ogrody działkowe, demografię + mieszkalnictwo + usługi + tereny AG, elementy plastyczne w przestrzeni miejskiej, ochronę przyrody, transport; wypowiedzi uczestników spotkania traktowane były jako wypowiedzi eksperckie; - spotkania o charakterze popularnym, na które zostali zaproszeni przedstawiciele firm, instytucji itp., współtworzących bezpośrednio lub pośrednio przestrzenny wizerunek miasta; na spotkania te zostały sporządzone specjalne zeszyty, w których zawarto zaadresowane punkty do dyskusji. Celem spotkań było uzyskanie stanowiska uczestników w zakresie funkcji i potrzeb terenowych, którymi są zainteresowani. Listy uczestników obu grup spotkań znajdują się w dokumentacji Studium... 10

11 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA A CELE ROZWOJU 1. CEL STUDIUM... Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, celem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest określenie polityki przestrzennej gminy. Wszystkie zaproponowane, niżej wymienione, cele rozwoju stanowią merytoryczne przesłanki określenia polityki przestrzennej miasta Poznania. 2. PRZESŁANKI FORMUŁOWANIA CELÓW ROZWOJU - KONKRETYZACJA CELÓW ROZWOJU ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI A) CELE OGÓLNE W ZAŁOŻENIACH do Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego m.poznania z 1992 roku, uchwalonych przez Radę Miejską zapisano cel: Poznań - miasto przyjazne człowiekowi, w PROGRAMIE STRATEGICZNYM ROZWOJU MIASTA, przyjętym przez Radę Miejską w 1995 roku, zapisano misję Przyjazne człowiekowi miasto możliwości. W PROGRAMIE STRATEGICZNYM ROZWOJU MIASTA zapisano również poprawę środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców oraz polepszenie funkcjonowania organizmu miejskiego. W Studium... podtrzymuje się dotychczas przyjęty, nadrzędny cel rozwoju miasta: PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI MIASTO MOŻLIWOŚCI Tak sformułowany cel oznacza w Studium... przyjęcie, jako nadrzędnej, zasady ekorozwoju jako podstawy trwałego i zrównoważonego rozwoju. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli - zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń - następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Polityka przestrzenna w tym przypadku oznacza zgodność z intencją uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1995 roku (MP nr 4 z 1995 roku) i przyjęcie zasady ekorozwoju, jako wyznacznika rozwoju społeczno-gospodarczego. Zasada i idea ekorozwoju należą do głównych idei rozwoju regionalnego i przestrzennego w Unii Europejskiej. B) CELE WYNIKAJĄCE ZE ZNACZENIA MIASTA POZNANIA W EUROPIE, POLSCE, REGIONIE WIELKOPOLSKIM W PROGRAMIE STRATEGICZNYM ROZWOJU MIASTA, przyjętym przez Radę Miejską w 1995 roku, zapisano wzrost znaczenia międzynarodowego, unowocześnienie gospodarki i otwarcie miasta na zewnątrz oraz wzmacnianie ponadregionalnych funkcji usługowych Poznania jako jedne z celów strategicznych. Poniżej przedstawiono przesłanki i cele związane z zagospodarowaniem przestrzeni, sprzyjające spełnieniu wymienionych celów strategicznych. a) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu ponadkrajowym. W Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, z sierpnia 1997 roku, zapisano m.in.: Poznań jest ogniwem w paśmie aktywności o najwyższym znaczeniu dla integracji europejskiej ( europole ). Model struktury polskiej przestrzeni: dominantę społeczno - gospodarczą i przestrzenno - funkcjonalną stanowi układ węzłowy, a jego głównymi ogniwami są aglomeracje oraz miasta duże i średnie, wyposażone w urządzenia usługowe wyższego rzędu. W świetle strategii Europa 2000 Plus polityka regionalna stała się drugą pozycją wydatków budżetowych Unii Europejskiej. Na liście tej są trzy przedsięwzięcia wychodzące poza obszar Unii Europejskiej: autostrada Drezno - Praga, autostrada Norymberga - Praga oraz autostrada Berlin - Warszawa - Moskwa. 11

12 Na osi wschód - zachód Poznań jest położony między dwoma dużymi miastami: Warszawą i Berlinem. Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące Poznania, Warszawy i Berlina pozwalające porównać podstawowe wielkości wymienionych miast oraz obszarów ich bezpośredniego oddziaływania. Powierzchnia w km 2 Liczba ludności w mln Poznań 261 0,6 POM ,8 woj. wielkopolskie ,3 Warszawa 494 1,6 woj. mazowieckie ,7 Kraj Związkowy Berlin 883 3,4 (źródło: Encyklopedia PWN 1995) Kraj Związkowy Brandenburgia ,7 O ile wielkości wymienionych wyżej województw są porównywalne o tyle powierzchnie analizowanych miast oraz liczba zamieszkującej je ludności różnią się w sposób zasadniczy. POZNAŃ MOŻE KONKUROWAĆ Z WYMIENIONYMI STOLICAMI M.IN. NA ZASADZIE ODMIENNOŚCI STRUKTURY PRZESTRZENNEJ I FUNKCJONALNEJ. Z TEGO WZGLĘDU UZNAJE SIĘ ZA CELOWE: JAKOŚCIOWE ROZWIJANIE POZNANIA JAKO CZĘŚCI FUNKCJONALNEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO, Z ZACHOWANIEM WYRAŹNYCH RÓŻNIC MIĘDZY OFERTĄ DUŻEGO MIASTA A OFERTĄ OBSZARÓW BEZPOŚREDNIO Z NIM SĄSIADUJĄCYCH; OBSZARY TE WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄ I SĄ DLA SIEBIE BARDZO ATRAKCYJNE. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI UWARUNKOWANE SĄ TAK WIELOMA CZYNNIKAMI, ŻE TRWAŁOŚĆ I ŚCISŁOŚĆ TYCH ZWIĄZKÓW JEST BEZDYSKUSYJNA; POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY POWINIEN MIEĆ SPECJALNY STATUS, UŁATWIAJĄCY RACJONALNE ZARZĄDZANIE WSPÓLNĄ PRZESTRZENIĄ, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE ELEMENTÓW O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM; WYDOBYWANIE, PODKREŚLANIE I UMOŻLIWIANIE ROZWOJU SZCZEGÓLNYCH, FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNYCH CECH MIASTA I BEZPOŚREDNIEJ STREFY WZAJEMNYCH WPŁYWÓW, STANOWIĄCYCH O ICH FAKTYCZNEJ ATRAKCYJNOŚCI I NIEPOWTARZALNOŚCI; UMOŻLIWIANIE ROZBUDOWY ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ, WEWNĘTRZNIE INTEGRUJĄCEJ OBSZARY WSPÓŁTWORZĄCE METROPOLIĘ; ZACHOWANIE KAMERALNEGO CHARAKTERU MIASTA POZNANIA DAJĄCEGO POCZUCIE ŻYCIA W MIEŚCIE, UMOŻLIWIAJĄCEGO KORZYSTANIE Z UDOGODNIEŃ ZWIĄZANYCH Z MIEJSKIM ŻYCIEM ORAZ OBCOWANIEM Z PRZYRODĄ. b) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu krajowym. Głównym dokumentem określającym uwarunkowania i kierunki przestrzennego rozwoju Polski jest Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, z sierpnia 1997 roku. Zapisano w niej m.in.: Liczne przesłanki wskazują, że w najbliższych latach najszybszy rozwój gospodarczy i postęp cywilizacyjny wystąpi w aglomeracjach: warszawskiej, poznańskiej, krakowskiej, szczecińskiej, gdańskiej, wrocławskiej i bielskiej. (...) W wyniku obiektywnie uwarunkowanych trendów, wspieranych aktywnym oddziaływaniem państwa, może kształtować się w perspektywie najbliższego dwudziestolecia polski biegun Europy Środkowej, koncentrujący aktywność społeczno - gospodarczą konkurencyjną w skali gospodarki europejskiej, położony w wieloboku pomiędzy Gdańskiem, Bydgoszczą, Poznaniem, Wrocławiem, Krakowem, Łodzią i Warszawą. Głównym centrum jego polaryzacji mogłaby stać się w przyszłości aglomeracja warszawsko - łódzka. (...) Cechą charakterystyczną rozwoju demograficznego Polski w rozpoczętym dwudziestoleciu ( ) będzie znacznie wolniejsze od dotychczasowego tempo wzrostu ogólnej liczby ludności, w tym także ludności zamieszkującej w miastach. (...) Przewidywany do 2020 roku rozwój zjawisk ludnościowych określają następujące najważniejsze tendencje: przestrzenne zmiany stanu i struktury ludności będą kształtowały się bardzo różnorodnie w zależności od skali i kierunków migracji wewnętrznych; w ramach przemieszczeń terytorialnych ludności przewiduje się relatywnie wysoki wzrost liczby mieszkańców tych miast, które utrzymują swą krajową lub lokalną atrakcyjność i siłę przyciągania; będą to przede wszystkim miasta największych aglomeracji, takich jak: gdańska, krakowska, poznańska, szczecińska, warszawska i wrocławska. (...) Wielofunkcyjne aglomeracje Warszawy, Poznania, Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia są głównymi, potencjalnymi obszarami docelowymi migracji ludności oraz akumulacji kapitału, a także ośrodkami, które mogą w przyszłości awansować w europejskim systemie wielkich miast. (...) 12

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020

MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 2012 MISJA, WIZJA I CELE ROZWOJOWE AKTUALIZOWANEJ STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2020 Autorzy opracowania: Grzegorz Humenny Paweł Grygiel Piotr Klimczak Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO tekst ujednolicony załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Duszniki z dnia... 2009 r. Poznań, 2008/2009 1 ZESPÓŁ AUTORSKI:

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem

dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od człowieka rytmem Okladka Jaki transport w zr wnowa onym rozwoju.qxd 2009-02-24 12:50 Page 1 Zrównoważony rozwój dokonuje się tam, gdzie ludzie przewidują ograniczenia związane ze skończonością Planety i niezależnym od

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r.

C G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022. - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. C A I L P G STRATEGIA ROZWOJU SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 2022 - przyjęta uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 2013 r. - SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo