1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM... 10"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA II. METODA PRACY III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA A CELE ROZWOJU CEL STUDIUM PRZESŁANKI FORMUŁOWANIA CELÓW ROZWOJU - KONKRETYZACJA CELÓW ROZWOJU ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI A) CELE OGÓLNE B) CELE WYNIKAJĄCE ZE ZNACZENIA MIASTA POZNANIA W EUROPIE, POLSCE, REGIONIE WIELKOPOLSKIM a) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu ponadkrajowym b) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu krajowym c) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu regionalnym UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE I. UWARUNKOWANIA O CHARAKTERZE FORMALNYM II. UWARUNKOWANIA O CHARAKTERZE NIEFORMALNYM UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z KONCEPCJI POLITYKI PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU W ODNIESIENIU DO MIASTA POZNANIA UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO UWARUNKOWANIA SPECJALNE DEMOGRAFIA...24 I. PRZESŁANKI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. PROGNOZY DEMOGRAFICZNE III. WNIOSKI UWARUNKOWANIA, W TYM - OGRANICZENIA SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE WSZYSTKICH ELEMENTÓW PRZESTRZENI...31 I. OGRANICZENIA DLA LOKALIZACJI FUNKCJI WYNIKAJĄCE Z MOŻLIWOŚCI BEZPOŚREDNIEGO I POŚREDNIEGO ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI ZAGROŻENIA BEZPOŚREDNIE A) POWÓDŹ B) ZAGROŻENIA ŚRODKAMI CHEMICZNYMI ORAZ DZIAŁANIA WOJENNE POŚREDNIE ZAGROŻENIA DLA ZDROWIA I ŻYCIA LUDZI A) ZAGROŻENIA FALAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI B) SKŁADOWISKA C) POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY JAKO TZW. OBSZAR EKOLOGICZNEGO ZAGROŻENIA II. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM GRUNTAMI

2 1. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW UWARUNKOWANIA O CHARAKTERZE OGÓLNYM POZNAŃ - UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW OCENA PRZESTRZENNYCH SKUTKÓW REALIZACJI MIEJSCOWEGO PLANU OGÓLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA Z 1994 ROKU, JAKO UWARUNKOWANIE STUDIUM POLITYKA PRZESTRZENNA UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO...43 I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW OCHRONA PRZYRODY M. POZNANIA A) OBSZARY OBJĘTE OCHRONĄ PRAWNĄ ORAZ WYMAGAJĄCE OBJĘCIA OCHRONĄ B) ZASOBY TRADYCYJNE C) ZASOBY DO TEJ PORY NIEZNANE I NIE WYKORZYSTYWANE W ŚWIADOMYM KSZTAŁTOWANIU PRZESTRZENI D) DO ZASOBÓW ZAPISANYCH W PRZESTRZENI MIASTA, BARDZO CENNYCH JAKO MIEJSCA TOŻSAMOŚCI PRZYRODNICZO - KULTUROWEJ OCENA STANU ZIELENI W MIEŚCIE OCHRONA PRZYRODY W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM A) ISTNIEJĄCE, DUŻE TERENY PRAWNIE CHRONIONE I INNE TERENY WARTOŚCIOWE PRZYRODNICZO (ŁĄCZNIE Z POZNANIEM) B) DUŻE OBSZARY PROPONOWANE (PRZEZ RÓŻNE PODMIOTY) DO OBJĘCIA OCHRONĄ48 C) NIEWIELKIE, CENNE PRZYRODNICZO TERENY D) LASY OCHRONNE SIEĆ ECONET KOPALINY PANORAMY W TERENACH OTWARTYCH III. SZANSE I ZAGROŻENIA IV. KIERUNKI ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE ŚRODOWISKO PRZYRODNICZO - KULTUROWE OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ; OGRODY SPECJALISTYCZNE I DZIAŁKOWE...59 I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA, MPU OCENA STANU GLEB WARUNKI NATURALNE POZNANIA NA TLE ANALIZ PRZEPROWADZONYCH DLA POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH WYNIKAJĄCE ZE STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO PROCESY SPOŁECZNO - EKONOMICZNE JAKO UWARUNKOWANIE ROZWOJU ROLNICTWA W POZNAŃSKIM OBSZARZE METROPOLITALNYM CHARAKTERYSTYKA UPRAW ROLNYCH I HODOWLI W POZNANIU NA TLE POM PRZETWÓRSTWO ROLNO-SPOŻYWCZE M. POZNANIA NA TLE POM OGRODY SPECJALISTYCZNE W POZNANIU I POM ROLNICTWO DOŚWIADCZALNE JAKO CZYNNIK ROZWOJU ROLNICTWA AGROTURYSTYKA OGRODY DZIAŁKOWE III. SZANSE I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z UWARUNKOWAŃ IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

3 1. OCHRONA GLEB JAKO ZASOBU PRZYRODNICZEGO UMOŻLIWIENIE ZAOPATRYWANIA AGLOMERACJI W ZDROWĄ ŻYWNOŚĆ, Z BLISKICH ODLEGŁOŚCI USŁUGI ROLNICTWA (W TYM - INSTYTUTY BADAWCZE ROLNICTWA) ZACHOWANIE I ROZWÓJ OGRODÓW SPECJALISTYCZNYCH TERENY ROLNE A KIERUNKI ZABUDOWY OGRODY DZIAŁKOWE ENERGIA...84 I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU I. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELU W MIEJSCOWYM PLANIE OGÓLNYM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA Z 1994 ROKU STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA PROPOZYCJE ZADAŃ SŁUŻĄCYCH REALIZACJI PONADLOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH OKREŚLONYCH W STUDIUM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO, MOŻLIWOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO 91 III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI GŁÓWNEGO CELU IV. KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE ENERGII KONWENCJONALNEJ DOTYCZĄCE ENERGII NIEKONWENCJONALNEJ ZAOPATRZENIE W WODĘ I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ZAOPATRZENIA POZNANIA W WODĘ OCENA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH M. POZNANIA UJĘCIA WÓD I STREFY OCHRONNE W DOTYCHCZAS OBOWIĄZUJĄCYM MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA OCENA STANU ZAOPATRZENIA W WODĘ A) ZASIĘG POZNAŃSKIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO (PSW) ORAZ ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA W WODĘ B) PODSTAWOWE ELEMENTY POZNAŃSKIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO C) ZAPOTRZEBOWANIE NA WODĘ W POZNANIU D) ZAOPATRZENIE W WODĘ POZOSTAŁYCH GMIN POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELÓW IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH W POZNANIU MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO M. POZNANIA ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW - OCENA STANU A) LUDNOŚĆ - STAN ISTNIEJĄCY B) ODBIORNIKI ŚCIEKÓW Z TERENU M. POZNANIA C) OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW D) SIEĆ KANALIZACYJNA W POZNANIU - STAN ISTNIEJĄCY a) Kanalizacja ogólnospławna b) Kanalizacja sanitarna E) KONCEPCJA ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W PROGRAMIE ROZWOJU KANALIZACJI SANITARNEJ I OGÓLNOSPŁAWNEJ AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ F) PRZETRANSPORTOWANIE ŚCIEKÓW PRZEZ CENTRUM M. POZNANIA

4 G) ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW Z TERENÓW NIE SKANALIZOWANYCH M. POZNANIA ORAZ Z PRZYLEGŁYCH GMIN DO UKŁADU CENTRALNEGO H) ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W POZOSTAŁYCH GMINACH POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELU IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TRANSPORT I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW DOTYCHCZAS PLANOWANY ROZWÓJ TRANSPORTU PRZESĄDZENIA A) W ZAKRESIE TRANSPORTU KOLEJOWEGO, TRAMWAJOWEGO, DROGOWEGO (ULICZNEGO) I LOTNICZEGO B) W ZAKRESIE REALIZACJI DRÓG ROWEROWYCH SYTUACJA TRANSPORTOWA W MIEŚCIE, UWARUNKOWANIA W OBSZARZE METROPOLITALNYM OCENA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO M. POZNANIA A) HAŁAS B) POWIETRZE ANALIZY DOTYCZĄCE KONCEPCJI DALSZEGO ROZWOJU TRANSPORTU W MIEŚCIE III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELÓW IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PRZESTRZENIE RUCHU PIESZEGO A) KSZTAŁTOWANIE BULWARÓW a) bulwaru wschodniego b) bulwaru zachodniego - Grunwaldzkiego c) bulwaru na obszarze objętym mpzp Łacina B) BUDOWĘ NOWYCH MOSTÓW I KŁADEK DLA RUCHU LOKALNEGO C) OKREŚLENIE ZASAD DZIAŁAŃ WPŁYWAJĄCYCH NA WYGLĄD PRZESTRZENI PUBLICZNYCH PRZESTRZENIE RUCHU ROWEROWEGO A) DROGI ROWEROWE ŁĄCZĄCE GŁÓWNE ZESPOŁY MIESZKANIOWE Z CENTRUM MIASTA B) DROGI ROWEROWE OBSŁUGUJĄCE WIĘKSZE OBSZARY MIEJSKIE C) MIEJSKIE TURYSTYCZNE I REKREACYJNE DROGI ROWEROWE D) MIĘDZYNARODOWE DROGI ROWEROWE PRZESTRZENIE TRANSPORTU PUBLICZNEGO A) UKŁAD KOLEJOWY B) SIEĆ TRAMWAJOWA C) ZAPLECZE TRANSPORTU PUBLICZNEGO D) TRANSPORT AUTOBUSOWY PRZESTRZENIE RUCHU I OBSŁUGI SAMOCHODÓW A) UKŁAD ULIC UKŁADU PODSTAWOWEGO B) ULICE UKŁADU OBSŁUGUJĄCEGO C) SKRZYŻOWANIA D) ORGANIZACJA RUCHU. STREFY RUCHU USPOKOJONEGO E) PARKINGI I MIEJSCA POSTOJOWE F) STACJE PALIW LOTNISKA I PORTY WODNE WĘZŁY INTEGRACJI PODSYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH WYMAGANIA TRANSPORTOWE W STOSUNKU DO TERENÓW I OBIEKTÓW O INNYM PRZEZNACZENIU (WYTYCZNE DO MPZP) A) NORMATYW PARKINGOWY B) LOKALIZOWANIE OBIEKTÓW RUCHOTWÓRCZYCH C) ODLEGŁOŚCI ZABUDOWY OD INFRASTRUKTURY KOMUNIKACYJNEJ KSZTAŁTOWANIE KLIMATU AKUSTYCZNEGO I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU

5 II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW ODDZIAŁYWANIE HAŁASU NA ZDROWIE LUDZI SKAŻENIE ŚRODOWISKA HAŁASEM A) HAŁAS KOMUNIKACYJNY a) Hałas samochodowy b) Hałas kolejowy c) Hałas lotniczy B) HAŁAS PRZEMYSŁOWY UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW I PRZEPISÓW A) ZASADY KSZTAŁTOWANIA WARUNKÓW AKUSTYCZNYCH W ŚRODOWISKU a) Dopuszczalny poziom dźwięku w środowisku b) Oceny oddziaływania na środowisko B) OCHRONA PRZED HAŁASEM NA ETAPIE INWESTYCYJNYM PSYCHOAKUSTYCZNA PERCEPCJA EKRANÓW PRZECIWHAŁASOWYCH III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELU IV. KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANIE PRZESTRZENNE, UWZGLĘDNIAJĄCE ZASADY AKUSTYKI URBANISTYCZNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ DZIAŁANIA ORGANIZACYJNE, ZWIĄZANE ZE ŹRÓDŁEM HAŁASU A) TRASY KOMUNIKACYJNE DROGOWE I LINIE TRAMWAJOWE B) ZAJEZDNIE TRAMWAJOWE I AUTOBUSOWE, BAZY SPRZĘTU, ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE C) LINIE KOLEJOWE D) LOTNISKA STOSOWANIE ROZWIĄZAŃ PRZECIWHAŁASOWYCH A) OKNA DŹWIĘKOSZCZELNE B) ZIELEŃ DŹWIĘKOIZOLACYJNA C) EKRANY PRZECIWHAŁASOWE ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW MIESZKANIE - PRACA, USŁUGI - WYPOCZYNEK A) MIESZKANIE B) PRACA, USŁUGI a) Praca b) Usługi C) WYPOCZYNEK WSTĘPNA OCENA REALIZACJI MPOZP M. POZNANIA W ZAKRESIE MIESZKALNICTWA I WYBRANYCH USŁUG OGÓLNOMIEJSKICH, MPU MATERIAŁY WYDZIAŁU KOORDYNACJI ROZWOJU UMP ORAZ DANE Z OPRACOWAŃ STATYSTYCZNYCH A) MIESZKALNICTWO B) MIEJSCA PRACY. BEZROBOCIE III. SZANSE I ZAGROŻENIA DLA REALIZACJI CELU MIESZKALNICTWO A) SZKOLNICTWO B) SŁUŻBA ZDROWIA MIEJSCA PRACY SPORT I REKREACJA IV. KIERUNKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO TERENY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE POD FUNKCJĘ MIESZKANIOWĄ (M) A) ZALECENIA OGÓLNE B) PRZESTRZENNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIESZKALNICTWA a) Tereny preferowanej funkcji mieszkaniowej na obszarach koniecznych zmian struktury urbanistycznej, form użytkowania, funkcji i formy zabudowy b) Tereny preferowanej funkcji mieszkaniowej na obszarach ze znaczącą rezerwą terenów wolnych pod zabudowę c) Bieżąca działalność inwestycyjna

6 2. PREFEROWANE TERENY USŁUG WYŻSZEGO RZĘDU A) OGÓLNOMIEJSKI OŚRODEK USŁUGOWY a) Centrum miasta (mu) b) Łacina B) CAŁE MIASTO a) Szkolnictwo wyższe b) Usługi służby zdrowia c) Usługi kultury ewentualnie z uzupełniającą funkcją mieszkaniową d) Specjalistyczne usługi handlu e) Usługi administracyjno - handlowe z funkcjami towarzyszącymi f) Inne usługi o tendencjach ośrodkotwórczych PREFEROWANE TERENY ROZWOJU SKONCENTROWANYCH FUNKCJI GOSPODARCZYCH FUNKCJE W ZIELENI PUBLICZNEJ A) TERENY SPORTU I REKREACJI W ZIELENI, ZNACZĄCE W STRUKTURZE MIASTA B) PROPOZYCJE MOGĄCE STANOWIĆ PODSTAWĘ OPRACOWANIA PROGRAMU ROZWOJU SPORTU I REKREACJI a) Kierunki zagospodarowania przestrzennego służące sportowi o znaczeniu międzynarodowym i krajowym b) Kierunki zagospodarowania przestrzennego służące sportowi i rekreacji o znaczeniu regionalnym i miejscowym c) Kierunki zagospodarowania przestrzennego służące sportowi i rekreacji o znaczeniu lokalnym d) Kierunki zagospodarowania przestrzennego służące rekreacji C) CMENTARZE OBSZARY O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU W POLITYCE PRZESTRZENNEJ MIASTA WYMAGANIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH, POTENCJALNYCH FUNKCJI: POLITYKA PRZESTRZENNA PROMUJĄCA KULTURĘ MIASTA POZNANIA I. CEL STUDIUM... WYNIKAJĄCY Z ZAPISÓW KONFERENCJI HABITAT II W ISTAMBULE, W 1996 ROKU II. UWARUNKOWANIA REALIZACJI CELÓW HISTORYCZNY ROZWÓJ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ A) UWARUNKOWANIA HISTORYCZNO - KULTUROWE B) CENNE ZESPOŁY URBANISTYCZNE C) ZABYTKOWE ZESPOŁY BUDYNKÓW I PIERŚCIEŃ FORTÓW a) Zabytkowe zespoły budynków b) Pierścień fortów D) SZLAK PIASTOWSKI E) MIEJSCA EKSPOZYCJI, PANORAMY F) ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE G) DROBNE ELEMENTY KULTUROWE, ISTOTNE W KRAJOBRAZIE MIASTA I NAJBLIŻSZYCH OKOLIC a) Zespoły dworsko - folwarczne i pałacowo - folwarczne b) Kościoły zabytkowe c) Zabytkowe cmentarze d) Kapliczki, figury, krzyże przydrożne UKŁADY HISTORYCZNE PRAWNIE CHRONIONE WSPÓŁCZESNE UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNO - PRZESTRZENNE PRZESTRZENNO - WIZUALNA SFERA MIASTA III. SZANSE I ZAGROŻENIA IV. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH OBSZARÓW CHRONIONYCH DOTYCZĄCE KSZTAŁTOWANIA WSZYSTKICH TERENÓW ZABUDOWANYCH W M. POZNANIU A) OBSZARY UKSZTAŁTOWANEJ ŚRÓDMIEJSKIEJ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ I WARTOŚCIOWYCH FORM ZABUDOWY B) OBSZARY FORM ZABUDOWY W RAMACH ŚRÓDMIEJSKIEJ, HISTORYCZNEJ LUB KONTYNUOWANEJ STRUKTURY URBANISTYCZNEJ C) OBSZARY ROZSZERZANIA STRUKTUR TOŻSAMOŚCI MIEJSKIEJ

7 D) OBSZARY ZABUDOWANE O SZCZEGÓLNYM CHARAKTERZE FORM LUB FUNKCJI a) Łacina b) Ostrów Tumski c) Rzeźnia, Wzgórze Przemysła, Solna d) Stadion e) ul. Kościelna f) ul.ul. Wojskowa - Ułańska g) Gospoda Targowa h) Rynek Łazarski i) Górczyn E) POZOSTAŁE OBSZARY HISTORYCZNEJ TOŻSAMOŚCI MIASTA F) TERENY SZCZEGÓLNIE WARTOŚCIOWYCH FORM URBANISTYCZNO - ARCHITEKTONICZNEGO ZAGOSPODAROWANIA G) TERENY ZESPOŁÓW ZABUDOWY O ODLEGŁEJ METRYCE HISTORYCZNEJ H, I, J) OBSZARY RÓŻNORODNYCH STRUKTUR, FORM I FUNKCJI ZAGOSPODAROWANIA K, L, M) TERENY ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY PRODUKCYJNO - USŁUGOWEJ N, O) ISTNIEJĄCE I PROJEKTOWANE TERENY ZABUDOWY PRZEMYSŁOWO - USŁUGOWEJ AG (AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ) P,R) NOWA TOŻSAMOŚĆ MIASTA - OBSZARY WYMAGAJĄCE INDYWIDUALNEGO, SZCZEGÓŁOWEGO PRZYGOTOWANIA WARUNKÓW STRUKTURY I FORM ZABUDOWY a) brama miasta - Śródmieście b) brama miasta -MALTA c) brama miasta - PORT RZECZNY S) BULWARY a) bulwar wschodni b) bulwar zachodni - Grunwaldzki c) bulwar na obszarze objętym mpzp Łacina T) MOSTY U) PANORAMY MIASTA W) TWARZ MIASTA DOTYCZĄCE ZASAD KSZTAŁTOWANIA SFERY PRZESTRZENNO-WIZUALNEJ MIASTA POZNANIA A) POSTANOWIENIA OGÓLNE B) POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY, CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY I TERENY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ. SYNTEZA TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY Tereny przyrodniczo cenne, prawnie chronione i wymagające ochrony prawnej: Pozostałe tereny przyrodniczo cenne Tereny strefy żywicielskiej Tereny pod liniami wysokich napięć i wokół urządzeń wysokich napięć, wzdłuż gazociągów, magistral wodociągowych i kanalizacyjnych Tereny transportu Wody otwarte stojące i płynące Tereny zagrożone powodzią TERENY CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY A) TERENY O OGRANICZENIACH ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY Pola elektromagnetyczne Ograniczenia związane z korzystaniem z lotnisk Stanowiska archeologiczne B) TERENY O SPECJALNYCH WARUNKACH ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe Cmentarze proponowane do zachowania Ogrody specjalistyczne proponowane do zachowania Ogrody działkowe proponowane do zachowania i przekształceń

8 Proponowane tereny zieleni publicznej o specjalnym sposobie zabudowy Proponowane tereny usług w zieleni Proponowane tereny do odtworzenia w kierunku zagospodarowania zielenią Proponowana adaptacja zabudowy w klinach zieleni Proponowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, ekstensywna Lotniska Tereny specjalne Ujęcia wód pitnych wraz ze strefami ochronnymi Oczyszczalnie i przepompownie ścieków Zbiorniki wód pitnych, stacji uzdatniania i przepompownie Główne punkty rozdzielcze energii elektrycznej TERENY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ TERENY, DLA KTÓRYCH NALEŻY OPRACOWAĆ MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I. STAN ISTNIEJĄCY DOTYCZĄCY MPZP NA TERENIE M. POZNANIA II. PROPOZYCJE OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO III. TERENY, DLA KTÓRYCH OPRACOWANIE PLANÓW POWINNO UWZGLĘDNIAĆ MERYTORYCZNIE I FORMALNIE SĄSIEDZTWO Z MIASTAMI I GMINAMI POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO IV. OBSZARY WSKAZANE DO SCALEŃ DZIAŁANIA WDROŻENIOWE JAKO ELEMENT POLITYKI PRZESTRZENNEJ WPROWADZENIE I. POLITYKA PRZESTRZENNA UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. OGRODY SPECJALISTYCZNE I DZIAŁKOWE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA A) ENERGIA B) ZAOPATRZENIE W WODĘ C) ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW D) TRANSPORT a) Działania organizacyjne b) Działania projektowe c) Działania dotyczące opracowania programów itp OCHRONA PRZED HAŁASEM POLITYKA PRZESTRZENNA UMOŻLIWIAJĄCA ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW POLITYKA PRZESTRZENNA PROMUJĄCA SPECYFIKĘ KULTUROWĄ POZNANIA II. GOSPODAROWANIE GRUNTAMI JAKO ELEMENT POLITYKI PRZESTRZENNEJ REKOMENDACJE DLA MIAST I GMIN SĄSIADUJĄCYCH Z POZNANIEM WPROWADZENIE POLITYKA PRZESTRZENNA UMOŻLIWIAJĄCA REALIZACJĘ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO OBSZARY ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ. OGRODY SPECJALISTYCZNE I DZIAŁKOWE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA A) ENERGIA a) Elementy o znaczeniu ponadkrajowym i krajowym

9 b) Elementy o znaczeniu lokalnym dla Poznania i Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego B) ZAOPATRZENIE W WODĘ C) ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW D) TRANSPORT E) ZASPOKOJENIE PODSTAWOWYCH POTRZEB MIESZKAŃCÓW WYJAŚNIENIA I INTERPRETACJA ZAPISÓW STUDIUM WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH STANOWIĄCYCH INTEGRALNĄ CZĘŚĆ STUDIUM TERENY WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY, CZĘŚCIOWO WYŁĄCZONE Z ZABUDOWY ORAZ PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ. PREFEROWANE FUNKCJE, 1: KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO. ELEMENTY WYMAGAJĄCE ZWRÓCENIA SZCZEGÓLNEJ UWAGI, 1: ENERGIA, 1: POZNAŃSKI SYSTEM WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNY, 1: TRANSPORT, 1: PROPOZYCJE OPRACOWANIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, 1: GŁÓWNE PRZESTRZENIE KREACJI MIASTA, 1: CHARAKTERYSTYKA ZABUDOWY TERENÓW - INTENSYWNOŚĆ I SPOSÓB WYKONANIA, 1: PANORAMY POZNANIA (zamieszczone w tekście oraz w osobnym albumie o formule otwartej) 10. ROZMIESZCZENIE EKRANÓW PRZECIWHAŁASOWYCH, 1:30 000, HAŁAS SAMOCHODOWY. RÓWNOWAŻNY POZIOM DŹWIĘKU W PORZE DZIENNEJ TERENY M. POZNANIA Z NAJWIĘKSZĄ KONCENTRACJĄ PRZEMYSŁU, (mapki poglądowe załączone w tekście) 11. PODZIAŁ MIASTA NA STREFY oraz pozostałe materiały graficzne: - Poznań na tle Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju - Polska 2000 plus, - Poznań na tle ECONET, - Układy historyczne istniejące, prawnie chronione, - Tereny pod zainwestowanie (nieliniowe) wg własności (GEOPOZ), - Realizacja budownictwa mieszkaniowego w latach (czerwiec), - Inwestycje pozamieszkaniowe w Poznaniu w latach (kwiecień), - opracowania graficzne dla Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego: * załączone w tekście: Rozwój historyczny miasta Poznania, Przestrzenna struktura osad i okres i powstania, Transport, Stanowiska archeologiczne i grodziska, Wody podziemne i powierzchniowe, Złoża surowców mineralnych, Zasięg powodzi stuletniej (teoretyczny), Lasy, Obszary chronione istniejące i projektowane, Potencjalne tereny użytków ekologicznych, Podział administracyjny, Poznański Obszar Metropolitalny, Przestrzenne przesłanki dla zrównoważonego rozwoju (wybór) ; * poza tekstem: Sieć wodno-kanalizacyjna, Istniejąca i planowana sieć elektroenergetyczna, Gazociągi, ciepłociągi i ropociągi. 9

10 1. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA; METODA PRACY; CELE STUDIUM I. FORMALNO - PRAWNA PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawę opracowania stanowi uchwała nr LXXII/552/II/98 Rady Miasta Poznania z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.poznania. II. METODA PRACY Pod względem merytorycznym Studium... stanowi zbiór wiedzy o występujących w Poznaniu uwarunkowaniach, możliwościach jego rozwoju oraz kierunkach zagospodarowania przestrzennego. Tłem prac nad Studium... jest Poznański Obszar Metropolitalny. Obszar ten jest pojęciem umownym i oznacza bezpośrednie sąsiedztwo m. Poznania, tworzone przez następujące miasta i gminy: Luboń, Mosina, Puszczykowo, Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Kórnik, Rokietnica, Tarnowo Podgórne, Suchy Las, Swarzędz i Komorniki. POM traktowany jest jako obszar wzajemnych związków funkcjonalno - przestrzennych. Prace nad wspomnianymi związkami m.poznania z sąsiadującymi z nim gminami i miastami, prowadzone są w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu od drugiej połowy 1995 roku. Uwarunkowania i wnioski płynące z dotychczasowych prac zostały zebrane w opracowaniu pt. Uwarunkowania Poznańskiego Obszaru Metropolitalnego. Diagnoza stanu. Identyfikacja problemów", zakończonym w 1998 roku. Uwarunkowania, wnioski i rekomendacje płynące z tego opracowania stanowią istotną część Studium...", szczególnie w odniesieniu do systemowych elementów przestrzeni. Problematyka ochrony środowiska stanowi motyw przewodni celów, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, formułowanych dla elementów zagospodarowania tworzących systemy przestrzenne. Jako przesłanki dla formułowania celów przyjęto zapisy zawarte w Deklaracji Istambulskiej, przyjętej przez kraje uczestniczące w Konferencji HABITAT II w Istambule, która odbyła się w 1996 roku. Uspołecznienie Studium... stanowi jeden z bardzo ważnych elementów metody opracowania. Zostały zorganizowane dwie grupy spotkań: - spotkania tematyczne, w których uczestniczyli zaproszeni specjaliści zajmujący się daną dziedziną; tematy spotkań obejmowały: kształtowanie terenów zabudowanych, gospodarkę wodno - ściekową, energię, strefę żywicielską + ogrody specjalistyczne + ogrody działkowe, demografię + mieszkalnictwo + usługi + tereny AG, elementy plastyczne w przestrzeni miejskiej, ochronę przyrody, transport; wypowiedzi uczestników spotkania traktowane były jako wypowiedzi eksperckie; - spotkania o charakterze popularnym, na które zostali zaproszeni przedstawiciele firm, instytucji itp., współtworzących bezpośrednio lub pośrednio przestrzenny wizerunek miasta; na spotkania te zostały sporządzone specjalne zeszyty, w których zawarto zaadresowane punkty do dyskusji. Celem spotkań było uzyskanie stanowiska uczestników w zakresie funkcji i potrzeb terenowych, którymi są zainteresowani. Listy uczestników obu grup spotkań znajdują się w dokumentacji Studium... 10

11 III. CEL STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA POZNANIA A CELE ROZWOJU 1. CEL STUDIUM... Zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym, celem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania jest określenie polityki przestrzennej gminy. Wszystkie zaproponowane, niżej wymienione, cele rozwoju stanowią merytoryczne przesłanki określenia polityki przestrzennej miasta Poznania. 2. PRZESŁANKI FORMUŁOWANIA CELÓW ROZWOJU - KONKRETYZACJA CELÓW ROZWOJU ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM PRZESTRZENI A) CELE OGÓLNE W ZAŁOŻENIACH do Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego m.poznania z 1992 roku, uchwalonych przez Radę Miejską zapisano cel: Poznań - miasto przyjazne człowiekowi, w PROGRAMIE STRATEGICZNYM ROZWOJU MIASTA, przyjętym przez Radę Miejską w 1995 roku, zapisano misję Przyjazne człowiekowi miasto możliwości. W PROGRAMIE STRATEGICZNYM ROZWOJU MIASTA zapisano również poprawę środowiska przyrodniczego, bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców oraz polepszenie funkcjonowania organizmu miejskiego. W Studium... podtrzymuje się dotychczas przyjęty, nadrzędny cel rozwoju miasta: PRZYJAZNE CZŁOWIEKOWI MIASTO MOŻLIWOŚCI Tak sformułowany cel oznacza w Studium... przyjęcie, jako nadrzędnej, zasady ekorozwoju jako podstawy trwałego i zrównoważonego rozwoju. Przez zrównoważony rozwój rozumie się taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli - zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń - następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. Polityka przestrzenna w tym przypadku oznacza zgodność z intencją uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 stycznia 1995 roku (MP nr 4 z 1995 roku) i przyjęcie zasady ekorozwoju, jako wyznacznika rozwoju społeczno-gospodarczego. Zasada i idea ekorozwoju należą do głównych idei rozwoju regionalnego i przestrzennego w Unii Europejskiej. B) CELE WYNIKAJĄCE ZE ZNACZENIA MIASTA POZNANIA W EUROPIE, POLSCE, REGIONIE WIELKOPOLSKIM W PROGRAMIE STRATEGICZNYM ROZWOJU MIASTA, przyjętym przez Radę Miejską w 1995 roku, zapisano wzrost znaczenia międzynarodowego, unowocześnienie gospodarki i otwarcie miasta na zewnątrz oraz wzmacnianie ponadregionalnych funkcji usługowych Poznania jako jedne z celów strategicznych. Poniżej przedstawiono przesłanki i cele związane z zagospodarowaniem przestrzeni, sprzyjające spełnieniu wymienionych celów strategicznych. a) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu ponadkrajowym. W Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, z sierpnia 1997 roku, zapisano m.in.: Poznań jest ogniwem w paśmie aktywności o najwyższym znaczeniu dla integracji europejskiej ( europole ). Model struktury polskiej przestrzeni: dominantę społeczno - gospodarczą i przestrzenno - funkcjonalną stanowi układ węzłowy, a jego głównymi ogniwami są aglomeracje oraz miasta duże i średnie, wyposażone w urządzenia usługowe wyższego rzędu. W świetle strategii Europa 2000 Plus polityka regionalna stała się drugą pozycją wydatków budżetowych Unii Europejskiej. Na liście tej są trzy przedsięwzięcia wychodzące poza obszar Unii Europejskiej: autostrada Drezno - Praga, autostrada Norymberga - Praga oraz autostrada Berlin - Warszawa - Moskwa. 11

12 Na osi wschód - zachód Poznań jest położony między dwoma dużymi miastami: Warszawą i Berlinem. Poniżej przedstawiono dane liczbowe dotyczące Poznania, Warszawy i Berlina pozwalające porównać podstawowe wielkości wymienionych miast oraz obszarów ich bezpośredniego oddziaływania. Powierzchnia w km 2 Liczba ludności w mln Poznań 261 0,6 POM ,8 woj. wielkopolskie ,3 Warszawa 494 1,6 woj. mazowieckie ,7 Kraj Związkowy Berlin 883 3,4 (źródło: Encyklopedia PWN 1995) Kraj Związkowy Brandenburgia ,7 O ile wielkości wymienionych wyżej województw są porównywalne o tyle powierzchnie analizowanych miast oraz liczba zamieszkującej je ludności różnią się w sposób zasadniczy. POZNAŃ MOŻE KONKUROWAĆ Z WYMIENIONYMI STOLICAMI M.IN. NA ZASADZIE ODMIENNOŚCI STRUKTURY PRZESTRZENNEJ I FUNKCJONALNEJ. Z TEGO WZGLĘDU UZNAJE SIĘ ZA CELOWE: JAKOŚCIOWE ROZWIJANIE POZNANIA JAKO CZĘŚCI FUNKCJONALNEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO, Z ZACHOWANIEM WYRAŹNYCH RÓŻNIC MIĘDZY OFERTĄ DUŻEGO MIASTA A OFERTĄ OBSZARÓW BEZPOŚREDNIO Z NIM SĄSIADUJĄCYCH; OBSZARY TE WZAJEMNIE SIĘ UZUPEŁNIAJĄ I SĄ DLA SIEBIE BARDZO ATRAKCYJNE. WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI UWARUNKOWANE SĄ TAK WIELOMA CZYNNIKAMI, ŻE TRWAŁOŚĆ I ŚCISŁOŚĆ TYCH ZWIĄZKÓW JEST BEZDYSKUSYJNA; POZNAŃSKI OBSZAR METROPOLITALNY POWINIEN MIEĆ SPECJALNY STATUS, UŁATWIAJĄCY RACJONALNE ZARZĄDZANIE WSPÓLNĄ PRZESTRZENIĄ, SZCZEGÓLNIE W ZAKRESIE ELEMENTÓW O CHARAKTERZE SYSTEMOWYM; WYDOBYWANIE, PODKREŚLANIE I UMOŻLIWIANIE ROZWOJU SZCZEGÓLNYCH, FUNKCJONALNO- PRZESTRZENNYCH CECH MIASTA I BEZPOŚREDNIEJ STREFY WZAJEMNYCH WPŁYWÓW, STANOWIĄCYCH O ICH FAKTYCZNEJ ATRAKCYJNOŚCI I NIEPOWTARZALNOŚCI; UMOŻLIWIANIE ROZBUDOWY ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ, WEWNĘTRZNIE INTEGRUJĄCEJ OBSZARY WSPÓŁTWORZĄCE METROPOLIĘ; ZACHOWANIE KAMERALNEGO CHARAKTERU MIASTA POZNANIA DAJĄCEGO POCZUCIE ŻYCIA W MIEŚCIE, UMOŻLIWIAJĄCEGO KORZYSTANIE Z UDOGODNIEŃ ZWIĄZANYCH Z MIEJSKIM ŻYCIEM ORAZ OBCOWANIEM Z PRZYRODĄ. b) PRZESŁANKI I CELE zagospodarowania przestrzennego, dotyczące obszarów i elementów o znaczeniu krajowym. Głównym dokumentem określającym uwarunkowania i kierunki przestrzennego rozwoju Polski jest Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, z sierpnia 1997 roku. Zapisano w niej m.in.: Liczne przesłanki wskazują, że w najbliższych latach najszybszy rozwój gospodarczy i postęp cywilizacyjny wystąpi w aglomeracjach: warszawskiej, poznańskiej, krakowskiej, szczecińskiej, gdańskiej, wrocławskiej i bielskiej. (...) W wyniku obiektywnie uwarunkowanych trendów, wspieranych aktywnym oddziaływaniem państwa, może kształtować się w perspektywie najbliższego dwudziestolecia polski biegun Europy Środkowej, koncentrujący aktywność społeczno - gospodarczą konkurencyjną w skali gospodarki europejskiej, położony w wieloboku pomiędzy Gdańskiem, Bydgoszczą, Poznaniem, Wrocławiem, Krakowem, Łodzią i Warszawą. Głównym centrum jego polaryzacji mogłaby stać się w przyszłości aglomeracja warszawsko - łódzka. (...) Cechą charakterystyczną rozwoju demograficznego Polski w rozpoczętym dwudziestoleciu ( ) będzie znacznie wolniejsze od dotychczasowego tempo wzrostu ogólnej liczby ludności, w tym także ludności zamieszkującej w miastach. (...) Przewidywany do 2020 roku rozwój zjawisk ludnościowych określają następujące najważniejsze tendencje: przestrzenne zmiany stanu i struktury ludności będą kształtowały się bardzo różnorodnie w zależności od skali i kierunków migracji wewnętrznych; w ramach przemieszczeń terytorialnych ludności przewiduje się relatywnie wysoki wzrost liczby mieszkańców tych miast, które utrzymują swą krajową lub lokalną atrakcyjność i siłę przyciągania; będą to przede wszystkim miasta największych aglomeracji, takich jak: gdańska, krakowska, poznańska, szczecińska, warszawska i wrocławska. (...) Wielofunkcyjne aglomeracje Warszawy, Poznania, Krakowa, Trójmiasta i Wrocławia są głównymi, potencjalnymi obszarami docelowymi migracji ludności oraz akumulacji kapitału, a także ośrodkami, które mogą w przyszłości awansować w europejskim systemie wielkich miast. (...) 12

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Jakie są wyniki dotychczasowych analiz bilansu otwarcia do zmiany Studium?

Jakie są wyniki dotychczasowych analiz bilansu otwarcia do zmiany Studium? Łódź, dnia 6 maja 2014 r. Materiał prasowy przygotowany przez Miejską Pracownię Urbanistyczną w Łodzi w związku z prezentacją 29 kwietnia 2014 r. na sesji Rady Miejskiej w Łodzi materiału dotyczącego prac

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, bliźniacza przestrzenne 30. MYŚLIWSKA-BAGRY JEDNOSTKA: 30 POWIERZCHNIA: NAZWA: 425.36 ha MYŚLIWSKA - BAGRY KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, a także jednorodzinna, w rejonie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat

Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Białystok jako ośrodek krajowy pełniący niektóre funkcje metropolitalne w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju w perspektywie 20 lat Toruń, 15-16 listopada 2012 r. dr Dariusz Piotrowski Joanna

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU INWESTYCJE, OCHRONA ŚRODOWISKA ORZESZE MIASTEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU rozwój zrównoważony ochrona środowiska miasto Orzesze KONFERENCJA, 22 maja 2013 r. DEFINICJA POJĘCIA ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY: rozwój społeczno-gospodarczy,

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON)

Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Studium integracji przestrzennej polskiej części pogranicza Polski i Niemiec (IPPON) Załącznik Nr 1 ZESTAWIENIE Z OZNACZEŃ GRAFICZNYCH PRZYJĘTYCH W STUDIUM IPPON Z OZNACZENIAMI STOSOWANYMI PO STRONIE NIEMIECKIEJ

Bardziej szczegółowo

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu

I. Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia planu Załącznik do Zarządzenia Nr 187/2010 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 29 stycznia 2010 r. DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI POPRZEDZAJĄCYCH PODJĘCIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAKOWA W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj]

DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5. [jedn. urb._05/uj] 5. DĘBNIKI JEDNOSTKA: 5 POWIERZCHNIA: NAZWA: 143.50 ha DĘBNIKI KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności osiedla Dębniki

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIE BIURO ROZWOJU REGIONALNEGO W KIELCACH ZESPÓŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia ROLA I FUNKCJE PLANU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA

57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 GREBAŁÓW LUBOCZA 57. GRĘBAŁÓW-LUBOCZA JEDNOSTKA: 57 POWIERZCHNIA: NAZWA: 1155.89 ha GREBAŁÓW LUBOCZA KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia;

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r.

UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. UZASADNIENIE Do Uchwały Nr Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia. 2016r. w sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w rejonie

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia r. Projekt DRUK Nr... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE MAZOWIECKIM z dnia... 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha.

(1) Gmina Środa Śląska (2) Gmina Miękinia Powiat. Średzki. Dolnośląskie. Powierzchnia Powierzchnia całkowita [ha] 498,2388 ha. Położenie azwa lokalizacji Legnicka Specjalna strefa Ekonomiczna S.A. Środa Śląska (1) Miękinia (2) Obręb: (1) Komorniki, Święte, Juszczyn (2) - Kadłub, Źródła Miasto / Gmina (1) Gmina Środa Śląska (2)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XXII/276/III/99

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje strategiczne

Rekomendacje strategiczne Foresight technologiczny rozwoju sektora usług publicznych w Górnośląskim Obszarze Metropolitalnym Konferencja zamykająca Główny Instytut Górnictwa, Katowice, 19.09.2011 r. Rekomendacje strategiczne prof.

Bardziej szczegółowo

Obszar strategiczny Metropolia Poznań

Obszar strategiczny Metropolia Poznań Obszar strategiczny Metropolia Poznań Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Ocena aktualności wyzwań strategicznych w kontekście uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Poznania Rada Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zasady projektowania termoizolacji w ścianach zewnętrznych

Zasady projektowania termoizolacji w ścianach zewnętrznych Zagadnienia na egzamin inżynierski kierunek gospodarka przestrzenna rok akad. 2014-15 Bloki tematyczne A. Budownictwo A.1. Zasady ustalania głębokości posadowienia budynku A.2. A.3. A.4. A.5. A.6. A.7.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów

Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Uzasadnienie do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części obrębu Władysławów Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Lesznowola dla części

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE

STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY STRZELCE OPOLSKIE CZĘŚĆ IV: PROPONOWANE PROJEKTY I PROGRAMY ROZWOJOWE W prezentacji proponowanych działań i realizacji, przyjęto następującą konstrukcję. Do wymienionych we wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BEZRZECZE. 14 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Osiedle zdominowane przez zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji uzupełniających w formie usług wolnostojących i wbudowanych, terenów zieleni oraz zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności.

Bardziej szczegółowo

Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski

Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski Struktura funkcjonalno-przestrzenna obszarów wiejskich a możliwe i pożądane scenariusze rozwoju regionalnego Polski Obszary wiejskie w rozwoju kraju. Co dynamizuje, a co hamuje rozwój? 1 Tematyka Jak wykorzystać

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego

Robocze wyniki analizy SWOT. w ramach procesu przygotowania. Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Robocze wyniki analizy SWOT w ramach procesu przygotowania Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego Opiekun naukowy procesu przygotowania SRWO: prof. dr hab. Krystian Heffner Analiza SWOT nasze podejście

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice"

UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia Polityki Rowerowej Miasta Katowice UCHWAŁA NR XLVI/1069/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przyjęcia "Polityki Rowerowej Miasta Katowice" Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Projekt częściowo finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU

STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ W NOWYM TARGU NOWOTARSKA STREFA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ Uwarunkowania dla Miasta Nowy Targ Miasto Nowy Targ jest obszarem o znacznym potencjale sprzyjającym rozwojowi gospodarki.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich

Kierunki rozwoju obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kierunki rozwoju obszarów wiejskich założenia do strategii zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa Przysiek k. Torunia 9 czerwca 2010 r. Nowe dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA. z dnia 27 października 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2012 r. Poz. 31 UCHWAŁA NR VIII/66/2011 RADY GMINY RUDNA z dnia 27 października 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu

KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu KONSEKWENCJA* jedyny klucz do sukcesu www.wgospodarce.pl *logiczna ciągłość w działaniu; postępowanie oparte na ściśle określonych zasadach, zgodnie z powziętym planem; wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r.

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR XXVI/359/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 15 marca 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Sołacz część A w Poznaniu. 1. Teren objęty uchwałą,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXI/155/08. Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie.

U C H W A Ł A Nr XXI/155/08. Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie. U C H W A Ł A Nr XXI/155/08 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 24 października 2008r. w sprawie aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Kolonowskie. Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie

OSIEDLE BUKOWO. 2 Opracowanie Biuro Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie Charakter osiedla kształtować będzie kontynuacja jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej z lokalnym dopuszczeniem zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności. Obowiązuje zachowanie wartościowych elementów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Jana Styki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne

30 listopada 2015 r. PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne PROJEKT MPZP Rejon ulicy Winogrady i Bastionowej w Poznaniu I Konsultacje społeczne 30 listopada 2015 r. Skład zespołu: mgr inż. arch. Małgorzata Kędziora- projektant prowadzący mgr Magdalena Kozielczyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata

Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata Strategiczne kierunki działań Województwa Opolskiego dla obszarów wiejskichna lata 2014-2020 Pawłowice, 20 lutego 2015 r. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku Powstała z myślą o optymalnym

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu I konsultacje społeczne Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Strzeszyn Północ w Poznaniu Poznań, 21 kwietnia 2016 r. Zespół projektowy pod kierownictwem: mgr inż. arch. Adama Kijowskiego Miejscowy

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym

Kierunki rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym Kierunki rozbudowy infrastruktury technicznej o charakterze metropolitalnym Potencjalne obszary pod lokalizacje obiektów energetyki odnawialnej Krzysztof Pyszny Maciej Binder Roman Bednarek Rafał Wróżyński

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Janusz Radziejowski Wszechnica Polska, Warszawa

Janusz Radziejowski Wszechnica Polska, Warszawa Janusz Radziejowski Wszechnica Polska, Warszawa Celem niniejszej pracy jest przedstawienie tezy, że obszary metropolitalne są obecnie głównymi czynnikami rozwoju przestrzennego kraju oraz, że bez formalnego

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie (projekt) Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/167/09 Rady Gminy Łaszczów z dnia 29 października 2009 roku V. ANALIZA SWOT Biorąc pod uwagę uwarunkowania rozwoju gminy, problemy rozwojowe oraz analizę mocnych i słabych

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY NOWODWÓR W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPDOAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWODWÓR

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY NOWODWÓR W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPDOAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWODWÓR UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR. RADY GMINY NOWODWÓR W SPRAWIE ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPDOAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY NOWODWÓR Zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. projekt miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku

Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Program Ochrony Środowiska dla miasta Poznania na lata 2013-2016, z perspektywą 2020 roku Podstawy do opracowania Programu Podstawa prawna: ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska: Prezydent

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia

Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce dla zmiany życia Załącznik nr 5 Analiza zgodności endogenicznych dokumentów strategicznych ze Strategią Marki Rzeszów. Wizja Cele strategiczne Rdzeń i Submarki Strategia Marki Rzeszów na lata 2009-2013 - aktualizacja Miejsce

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo