3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) Cele edukacji w szkole podstawowej 9

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9"

Transkrypt

1 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły Materiał nauczania Treści nauczania oraz działania uczniów Osiągnięcia ucznia Ocena pracy ucznia Propozycja standardów wymagań edukacyjnych Metody pracy Wspieranie uzdolnień 62 Bibliografia 68

2 4 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

3 1. Wprowadzenie Pomysł napisania programu nauczania informatyki dla klas szkoły podstawowej zrodził się w czasie licznych dyskusji w gronie nauczycieli tego przedmiotu. Decyzję o realizacji pomysłu przyspieszyły częste wizyty w zaprzyjaźnionej księgarni, połączone z nieudanymi próbami wyszukania takiej pozycji na rynku księgarskim, która spełniałaby moje oczekiwania. Mam na myśli podręcznik, który zawierałby opis oprogramowania alternatywnego (czyli środowiska systemu Linux i programu OpenOffice, a nie tylko Windows i Microsoft Office) oraz informacje, że ten sam program (lub jego wersja) może być wykorzystywany do pracy w obu środowiskach zainstalowanych na tym samym komputerze (np. na oddzielnych partycjach). Zdaję sobie sprawę, że próba zamiany środowiska Windows na środowisko Linux może być obecnie skazana na porażkę. Jednak coraz częściej można spotkać komputery pracujące w alternatywnym środowisku uczeń powinien więc zostać tak przygotowany, by w przyszłości potrafił pracować w różnych środowiskach, nawet takich, których wcześniej nie znał. Zmiana jednego systemu na drugi nie nastąpi w szkołach szybko i nie jestem pewna, czy jest to konieczne. Chodzi mi raczej o to, by oba systemy współistniały w warunkach szkolnych. W podręczniku przygotowanym w oparciu o ten program starałam się skupić uwagę ucznia na ogólnych zasadach posługiwania się komputerem w zakresie grafiki komputerowej, edycji tekstu, opracowania danych w arkuszu kalkulacyjnym, prezentacji multimedialnej czy wyszukiwania informacji w Internecie. Ćwiczenia w podręczniku zostały tak opracowane, by uczniowie ćwiczyli jednocześnie korzystanie z systemów Windows i Linux oraz programów Microsoft Office i OpenOffice. Podkreślone zostały głównie ich elementy wspólne. Z czasem przestaje mieć znaczenie, w jakim systemie operacyjnym i z jakim programem uczeń pracuje może to być równie dobrze Microsoft Office, jak i OpenOffice. Moim zdaniem uczniowie kształceni dwutorowo na pewno w przyszłości poradzą sobie z nowym oprogramowaniem. Ponieważ popularność systemu Linux oraz programu OpenOffice rośnie, warto ich do tego przygotować.

4 6 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 2. Założenia programu Aby zapewnić uczniom nabycie kompetencji przewidzianych Podstawą programową, w niniejszym programie nauczania zamieściłam treści umożliwiające poznanie mechanizmów działania programów komputerowych. Po zrealizowaniu prezentowanego programu uczniowie będą posiadali podstawowe umiejętności w zakresie: obsługi i zastosowania komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych na technice komputerowej, stosowania różnego rodzaju programów użytkowych i edukacyjnych, korzystania z dostępnych źródeł informacji. Celowo pominęłam wiele technicznych zagadnień, gdyż na tym etapie najważniejsze jest opanowanie niezbędnych umiejętności manualnych oraz zdobycie właściwych nawyków związanych z posługiwaniem się programami użytkowymi. W podręczniku znajdują się przykładowe ćwiczenia, które należy wykonać krok po kroku na lekcji lub w domu, oraz ćwiczenia utrwalające, przeznaczone do samodzielnego wykonania. W poradniku dla nauczyciela opisałam w skrócie zestawy zadań o podwyższonym stopniu trudności, które mogą być zaproponowane uczniom bardziej zaawansowanym. Zadania i testy umieściłam na stronie Podręcznik powinien służyć zarówno uczniom dopiero rozpoczynającym pracę z komputerem, jak i tym, dla których jest on codziennością. Nie powinien jednak przerażać stopniem trudności zadań, zniechęcać uczniów. Aby zadania nie były oderwane od treści realizowanych w szkole, polecenia dotyczą zagadnień poruszanych na lekcjach innych przedmiotów przyrody, języka polskiego, historii, plastyki, matematyki. Służą również realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Zagadnienia poruszane w programie powinny być realizowane w kolejności występowania rozdziałów. Ostateczną decyzję pozostawiam jednak nauczycielowi bo tylko on wie, z jakim zespołem klasowym pracuje i jak dostosować program do potrzeb i możliwości uczniów. Niektóre tematy, na przykład Relaks z komputerem, powinny być rozłożone na cały okres nauki najlepiej pod koniec każdej 2. godziny lekcyjnej. Podobnie należałoby podejść do roz-

5 P ODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA ( KLASY 4 6) 7 działu Nauka pisania na klawiaturze komputera poruszającego temat zawsze pomijany w podręcznikach. Wszyscy wiemy, że uczniowie przeważnie piszą jednym lub dwoma palcami, a złe nawyki bardzo trudno wykorzenić, dlatego uznałam ten rozdział za ważny. Należy pamiętać, by nie zmęczyć uczniów i nie zniechęcić ich do pracy przy komputerze. Lekcje informatyki powinny być dla dzieci przyjemnością, a nie koniecznością. Wiem z doświadczenia, jak łatwo przekroczyć tę granicę. Głównym celem nauczyciela jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Głównym zadaniem wsparcie ich w dążeniu do pogłębiania wiedzy i umiejętności. Nauczycielowi pozostawiam swobodę w doborze ćwiczeń oraz ilości czasu potrzebnego na realizację danego tematu. Program jest przewidziany do realizacji w dwóch kolejnych latach nauczania informatyki, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Wtedy uczniowie będą mieli szansę zdobycia wymienionych kompetencji na poziomie wyższym niż minimalny. Przykładowe rozkłady materiału w kilku wersjach umieściłam na stronie Zakres materiału jest przystosowany do możliwości sprzętowych większości pracowni komputerowych polskich szkół uwzględniłam jednocześnie szybki rozwój komputeryzacji. Program może być realizowany przy użyciu dowolnego oprogramowania (MS Office, OpenOffice, Windows, Linux), jakim dysponuje szkoła. Zadania i treści mają charakter uniwersalny. 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) Podstawa programowa nauczania (klasy 4 6) Przytaczam tu nieco szerzej niż się to zazwyczaj robi Podstawę programową, ponieważ chcę zwrócić uwagę na ogólne cele i zadania edukacyjne w szkole podstawowej, gdyż one właśnie, na równi z podstawą programową przedmiotu, powinny wyznaczać zawartość przedmiotowego programu nauczania. Fragment z Podstawy programowej [1] (www.men.waw.pl):

6 8 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nauczyciele w szkole podstawowej dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają ich samodzielność uczenia się, inspirują je do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. [ ] W szkole podstawowej szczególnie ważne jest stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej. Cele edukacyjne Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Zadania szkoły 1. Umożliwienie uczniom dostępu do komputera. 2. Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. 3. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (w szczególności z gier). Treści nauczania 1. Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. 2. Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w życiu codziennym. 3. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. 4. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy. 5. Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych. Osiągnięcia 1. Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym. 2. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. 3. Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania. 4. Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin.

7 Cele edukacji w szkole podstawowej C ELE EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 9 4. Cele edukacji w szkole podstawowej Ogólne cele edukacyjne Poszerzanie i pogłębianie wiedzy. Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Uczenie dostrzegania prawidłowości w otaczającym świecie. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. Rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów i argumentowania. Przygotowanie uczniów do pokonywania stresu w sytuacjach konkursów, olimpiad, sprawdzianów kompetencji. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Cele edukacji informatycznej 1. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym. 2. Poznanie historii oraz zastosowań informatyki, zasad działania i sposobów wykorzystania komputera. 3. Poznanie zasad działania i sposobów wykorzystania komputera do realizacji określonych zadań. 4. Zdobycie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. 5. Nauczenie czytania ze zrozumieniem. 6. Zaznajomienie z normami prawa przy wykorzystaniu programów komputerowych oraz komputera. 7. W zakresie wychowania przygotowanie uczniów do tego, aby: szanowali pracę innych i własną, przestrzegali regulaminu pracowni komputerowej,

8 10 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ potrafili pracować w grupie, znali korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju nauki i techniki. 8. Przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie. 5. Zadania ogólne szkoły Zadania ogólne szkoły Należy zwrócić uwagę na fakt, iż sformułowane w podstawie zadania szkoły wymagają działań nie tylko ze strony nauczyciela, lecz również dyrekcji szkoły i jej organu prowadzącego. Fragment z Podstawy programowej [1]: W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności; 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień; 3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm; 4. rozwiązywania problemów w sposób twórczy; 5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków; 7. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

9 Z ADANIA OGÓLNE SZKOŁY 11 Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności: 1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), 2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie, 4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych, 5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. Przytoczony fragment pozwala określić te zadania edukacyjne, które muszą być rozwijane i realizowane na lekcjach. Wytłuszczonym drukiem wskazane zostały te, które na lekcjach informatyki w szkole podstawowej mogą być rozwinięte. Trudno dziś wyobrazić sobie rozwijanie umiejętności poznawczych uczniów, poznawanie przez nich otoczenia kulturowego, technicznego i przyrodniczego bez wykorzystania technologii informacyjnej. Zgodnie z przytoczonymi fragmentami Podstawy programowej można powiedzieć, że głównym zadaniem szkoły jest nabycie przez ucznia umiejętności:

10 12 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ celowego korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń pomocniczych; wykonywania typowych zadań za pomocą właściwie dobranych programów użytkowych; opracowywania i stosowania prostych algorytmów; rozwoju własnych zainteresowań, szczególnie informatycznych. Ważnym zadaniem szkoły jest również: wzbogacenie środków służących rozwojowi umysłowemu i duchowemu ucznia, wskazanie metod wyszukiwania informacji, poznawania świata, opisywania i badania zjawisk, ukazywanie sposobów rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi, które oferuje nam technologia informacyjna. Ponieważ w szkole podstawowej staramy się, aby uczniowie oswoili się z komputerem i poznali sposoby wykorzystania go do wzbogacenia dalszej nauki, realizujemy ścieżki edukacyjne. Najlepiej widać to na przykładzie Edukacji czytelniczej i medialnej. EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Cele edukacyjne: 1. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów. 2. Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media. 3. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, prasy). 4. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej. 5. Wprowadzenie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi. Przygotowanie do rozpoznawania różnych komunikatów medialnych i rozumienia języka mediów. 6. Wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.

11 M ATERIAŁ NAUCZANIA 13 Realizację ścieżek międzyprzedmiotowych w programie dostrzec można w ćwiczeniach przeznaczonych do wykonania na lekcji oraz w zadaniach (projektach zespołowych), które są przygotowywane przez zespół klasowy na zakończenie danego cyklu kształcenia. 6. Materiał nauczania Materiał nauczania Zgodnie z głównym celem nauczania informatyki w szkole podstawowej, proponowane w tym programie treści dotyczą możliwości wykorzystania komputerów i stosowania technologii informacyjnej. Jest tu więc sporo tematów z różnych dziedzin. Rozkład materiału I rok nauki Razem: 70 godz.= 66 godz. + 4 godz. do dyspozycji nauczyciela Rozdziały I VI II rok nauczania Razem: 70 godz. = 66 godz. + 4 godz. do dyspozycji nauczyciela Rozdziały VII XI Proponowana liczba godzin potrzebnych do realizacji treści rozdziałów: I. Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 6 godz. II. Środowisko pracy 14 godz. III. Nauka pisania na klawiaturze komputera 6 godz. IV. Podstawy edycji grafiki 16 godz. V. Podstawy edycji tekstu 16 godz. VI. Komputer w edukacji i rozrywce 8 godz. VII. Arkusz kalkulacyjny 16 godz. VIII. Prezentacja multimedialna 16 godz. IX. Internet jako źródło informacji 16 godz. X. Komputer w naszym otoczeniu 6 godz. XI. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 12 godz.

12 14 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Treści do realizacji w drugim etapie edukacyjnym I. Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 1. Czym zajmuje się informatyka? 2. Budowa zestawu komputerowego. 3. Prawidłowe rozpoczęcie i zakończenie pracy z komputerem: włączenie komputera, wyłączenie komputera (Windows 98, Windows XP, Linux). 4. Podstawowe terminy i pojęcia używane podczas pracy z komputerem. 5. Bezpieczna praca z komputerem. 6. Komputer a prawo. 7. Wirusy komputerowe i programy antywirusowe. 8. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. II. Środowisko pracy 1. Podstawowe informacje o popularnych systemach operacyjnych używanych w komputerach. 2. Opis systemów (Windows, Linux): wprowadzenie, uruchamianie programów, opis okien, praca w kilku otwartych oknach. 3. Pliki i katalogi najważniejsze czynności: wprowadzenie, nośniki informacji, tworzenie plików i katalogów, kopiowanie plików i katalogów, zmiana nazwy pliku lub katalogu, usuwanie plików i katalogów, szukanie plików i katalogów w systemie. 4. Korzystanie z wbudowanej pomocy. 5. Akcesoria komputerowe: Kalkulator, Notatnik. Gry w systemach Windows i Linux.

13 M ATERIAŁ NAUCZANIA 15 III. Nauka pisania na klawiaturze komputera IV. Podstawy edycji grafiki 1. Edytory graficzne. 2. Program Tux Paint: uruchomienie i opis okna programu, wykonanie prostego rysunku, zapisywanie i otwieranie pliku, drukowanie, zakończenie pracy z programem. 3. Program Paint: uruchomienie i opis okna programu, wykonanie prostego rysunku, zapisanie pliku, ustawienie wydruku, wydruk pliku, otwieranie pliku, modyfikacja, zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie i inne, wstawianie tekstu, wykorzystanie funkcji Print Screen. V. Podstawy edycji tekstu 1. Edytory tekstu. 2. Przykłady edytorów (Notatnik, WordPad, Microsoft Word i OpenOffice). 3. Tworzenie dokumentu za pomocą edytora tekstu: kursor tekstowy, zasady poprawnego wprowadzania tekstu. 4. Zapisywanie i otwieranie dokumentu tekstowego. 5. Operacje na blokach tekstu. 6. Formatowanie i modyfikacja dokumentu tekstowego: zmiana wyglądu czcionki: jej rodzaju, rozmiaru, stylu, koloru, wyrównanie tekstu, wypunktowanie i numerowanie, sprawdzanie pisowni komputerowy słownik ortograficzny, szukanie w dokumencie tekstowym zadanego ciągu znaków, zamiana ciągu znaków.

14 16 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 7. Wstawianie rysunku do dokumentu tekstowego: galeria ClipArt, rysunki z edytora grafiki, napisy WordArt, autokształty. 8. Numerowanie stron. 9. Wstawianie tabeli. 10. Ustawienia wydruku, wydruk gotowych prac. VI. Komputer w edukacji i rozrywce 1. Co to są multimedia? 2. Multimedialne programy edukacyjne. 3. Edukacja w Internecie. 4. Relaks z komputerem: gry w Internecie, przygotowanie krzyżówki, przygotowanie rebusu. VII. Arkusz kalkulacyjny 1. Uruchomienie i opis okna programu (Microsoft Excel i OpenOffice): uruchomienie arkusza, budowa okna arkusza kalkulacyjnego, wprowadzanie formuł, proste obliczenia. 2. Zapisywanie i otwieranie plików arkusza: zapisanie plików arkusza, otwieranie plików arkusza. 3. Proste zastosowania: działania arytmetyczne, funkcja SUMA, średnia arytmetyczna, kopiowanie formuł, zmiana wyglądu arkusza, podgląd wydruku, porządkowanie danych. 4. Tworzenie prostego wykresu. 5. Ustawienia wydruku, wydruk gotowych prac.

15 Treści nauczania oraz działania uczniów T REŚCI NAUCZANIA ORAZ DZIAŁANIA UCZNIÓW 17 VIII. Prezentacja multimedialna 1. Charakterystyka programów (Microsoft PowerPoint i OpenOffice). 2. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. 3. Tworzenie prostej prezentacji: korzystanie z szablonów, wprowadzanie i formatowanie tekstu, dodawanie slajdów, usuwanie slajdów, układ slajdu, efekty specjalne (dodawanie obrazków), animacja i przejścia slajdów, uruchamianie pokazu, zapisanie prezentacji. IX. Internet jako źródło informacji 1. Co to jest Internet? 2. Uruchomienie i obsługa przeglądarki internetowej. 3. Adres internetowy. 4. Wyszukiwanie informacji z użyciem wyszukiwarek internetowych. 5. Poczta elektroniczna ( ). 6. Netykieta. X. Komputer w naszym otoczeniu 1. Zastosowania komputerów. 2. Urządzenia oparte na technologii komputerowej. 7. Treści nauczania oraz działania uczniów Komunikowanie się z komputerem Treści nauczania Podstawowe elementy zestawu komputerowego. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem.

16 18 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Podstawowe zasady posługiwania się systemem: uruchamianie programów, operacje w oknach. Sposoby komunikowania się z komputerem, korzystanie z pomocy, akcesoria systemowe. Utrzymywanie porządku na dysku przechowywanie wyników pracy: tworzenie katalogów, zasady poruszania się po strukturze katalogów, wykonywanie operacji na plikach, rodzaje pamięci komputera, ochrona przed wirusami komputerowymi, kopie zapasowe dokumentów. Odczytywanie i prawidłowa interpretacja komunikatów. Działania uczniów 1. Poznają zasady bezpiecznej pracy przy komputerze. 2. Poznają regulamin pracowni komputerowej. 3. Prawidłowo uruchamiają zestaw komputerowy i kończą pracę z nim. 4. Poznają skutki działań niezgodnych z prawem. 5. Poznają pojęcie programu, oprogramowania, systemu operacyjnego, środowiska pracy, dokumentu. 6. Poznają najważniejsze elementy okienkowych systemów operacyjnych. 7. Obsługują okno programu. 8. Poznają sposoby tworzenia i przeglądania struktury katalogów. 9. Poznają różne operacje wykonywane na plikach i katalogach. Stosowanie programów użytkowych Treści nauczania Poznanie zasad pracy grupowej. Łączenie plików różnych typów. Modyfikacja istniejących dokumentów.

17 T REŚCI NAUCZANIA ORAZ DZIAŁANIA UCZNIÓW 19 Przygotowanie dokumentu do druku, wybór opcji drukowania, wydruk. Podstawowe sposoby tworzenia dokumentu tekstowego: nauka poprawnego formatowania tekstu (podział na akapity, ustalenie justowania, wyróżnienia, stosowanie śródtytułów), operacje na blokach tekstu, redagowanie i modyfikacja, szukanie i zastępowanie tekstu, zapisywanie i otwieranie dokumentów, wstawianie do tekstu rysunków (klipartów) i tabel, numerowanie i wyliczanie, tworzenie tekstów użytkowych, redagowanie gazetek szkolnych. Tworzenie rysunków, atrybuty obrazu, operowanie kolorem, kształtem, skalą i przekształcaniem obrazu: odczytywanie i zapisywanie rysunków w komputerze, kopiowanie i wklejanie, wstawianie tekstu oraz gotowych rysunków do tworzonego obrazu, działanie menu okna programu. Tworzenie prostych prezentacji. Przedstawianie graficzne i interpretowanie zależności w arkuszu kalkulacyjnym: podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym, modyfikacja arkusza, tworzenie wykresów, wydruk arkusza. Prawidłowe zakończenie pracy programu komputerowego. Poznanie sposobu działania programów antywirusowych. Działania uczniów 1. Poznają układ i przeznaczenie klawiszy na klawiaturze. 2. Ćwiczą pisanie na klawiaturze za pomocą programu do nauki pisania na klawiaturze komputera. 3. Poznają pojęcia takie, jak grafika komputerowa, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacja multimedialna, program komputerowy.

18 20 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 4. Poznają narzędzia wskazanych programów komputerowych i potrafią je prawidłowo zastosować. 5. Wykonują ćwiczenia sprawdzające poznane umiejętności. 6. Omawiają kolejne etapy przygotowania dokumentu do druku. 7. Drukują wykonane przez siebie prace. 8. Poznają metodę korzystania z Pomocy wbudowanej w program. 9. Wykorzystują programy antywirusowe. Rozwiązywanie problemów Treści nauczania Zbieranie, przedstawianie, odczytywanie i interpretowanie danych z życia codziennego. Praca w zespole, komunikowanie się z kolegami podczas pracy nad wspólnym projektem. Sposoby identyfikacji różnych postaci informacji (tekstowej, graficznej, dźwiękowej, multimedialnej) i wspólnego ich wykorzystania w ramach jednej aplikacji. Tworzenie własnych aplikacji (projektów) na podstawie tematów zaproponowanych przez nauczycieli innych przedmiotów. Działania uczniów 1. Poprawnie uruchamiają programy i prawidłowo kończą ich pracę. 2. Poznają sposoby instalacji prostego oprogramowania gier, programów edukacyjnych. 3. Wykorzystują narzędzia i operacje dostępne w poznanych programach do tworzenia własnych dokumentów. 4. Komunikują się za pomocą poczty elektronicznej. 5. Poznają komunikatory internetowe (np. WPKontakt).

19 T REŚCI NAUCZANIA ORAZ DZIAŁANIA UCZNIÓW 21 Zastosowanie komputerów Treści nauczania Zakres zastosowań komputerów i urządzeń techniki komputerowej. Podstawowe terminy i pojęcia stosowane w informatyce. Komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się. Poczta elektroniczna. Relaks i zabawa z komputerem. Działania uczniów 1. Omawiają korzyści wynikające z zastosowania komputerów. 2. Poznają działanie programów użytkowych i systemowych. 3. Poznają przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej. 4. Poznają programy edukacyjne z różnych dziedzin, uruchamiają je i poznają zasady ich obsługi. 5. Wykorzystują programy edukacyjne do zdobywania wiedzy i jej utrwalania. 6. Omawiają korzyści wynikające ze stosowania programów edukacyjnych oraz wybranych gier. 7. Poznają i stosują terminologię informatyczną. 8. Poznają czasopisma i literaturę komputerową. Poszukiwanie informacji w różnych źródłach i ich wykorzystywanie Treści nauczania Komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się oraz rozwój intelektualny ucznia. Wykorzystanie informacji z różnych źródeł m.in. słowników, encyklopedii, zbiorów bibliotecznych. Wykorzystanie komputera do przesyłania i odbierania informacji. Realizacja wspólnych projektów międzyprzedmiotowych. Tworzenie i realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych.

20 22 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Działania uczniów 1. Poznają przykłady multimedialnych encyklopedii i słowników. 2. Poznają sposoby i metody wyszukiwania informacji z wykorzystaniem różnych narzędzi. 3. Wyszukują informacje na zadany temat z encyklopedii i słowników. 4. Opracowują własną formę wypowiedzi, opierając się na zgromadzonych informacjach. 5. Poznają sposoby przesyłania i odbierania informacji. 6. Opracowują własny dokument i realizują tematy z zakresu innych przedmiotów nauczania, wykorzystując informacje znalezione wcześniej w Internecie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych Treści nauczania Zagrożenia wychowawcze, szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Szanowanie pracy własnej i innych przy korzystaniu z tego samego komputera. Poufność danych, prawo autorskie. Poznanie zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. Stosowanie licencjonowanego oprogramowania. Działania uczniów 1. Omawiają prawa i obowiązki użytkowników szkolnej pracowni komputerowej. 2. Poznają pojęcia: licencja, prawo autorskie. 3. Poznają rodzaje licencji freeware, shareware. 4. Poznają zagrożenia dla zdrowia i własnego rozwoju, wynikające z niewłaściwego wyboru gier komputerowych oraz stron internetowych. 5. Dowiadują się o negatywnym wpływie niektórych programów na psychikę dziecka.

21 O CENA PRACY UCZNIA Osiągnięcia ucznia 1. W sposób bezpieczny, zgodny z prawem i przeznaczeniem, posługuje się komputerem. 2. Potrafi zachować prawidłową postawę podczas pracy z komputerem. 3. Rozwija własne zainteresowania. 4. Potrafi wybierać odpowiednie narzędzia informatyczne do wykonywania zadań. 5. Potrafi przy użyciu różnych programów wykonać pracę na zadany temat, służącą realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. 6. Umie wykonać proste obliczenia i wykresy za pomocą odpowiedniego programu. Potrafi kojarzyć związek między problemem a jego opisem matematycznym. 7. Korzysta z różnych źródeł informacji. 8. Posiada rozeznanie w zakresie podstawowych urządzeń techniki komputerowej. 9. Potrafi uruchomić program z płyty CD, badać możliwości programu multimedialnego i korzystać z nich, wykorzystywać multimedialny program edukacyjny do nauki. 10. Zna sposoby komunikowania się przy użyciu komunikatorów internetowych. 11. Rozumie konieczność odpowiedniego zachowania w społeczności internetowej oraz konieczność przestrzegania zasad prawa autorskiego. 12. Ma świadomość ograniczeń prawnych związanych z Internetem. 13. W trakcie realizacji złożonego zadania potrafi aktywnie współpracować w grupie rówieśniczej. 14. Potrafi zaprezentować swoją pracę innym. 9. Ocena pracy ucznia Ocena pracy ucznia Wiem dobrze, jak trudno jest ocenić obiektywnie i sprawiedliwie ucznia na lekcji informatyki. Pracujemy często w licznych klasach, podział na grupy następuje dopiero przy 25 osobach w oddziale

22 24 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ (ilość stanowisk komputerowych nie ma tu znaczenia). Konieczne jest jednak opracowanie jasnych i czytelnych kryteriów oceniania z tego przedmiotu oraz systemu oceniania zrozumiałego dla ucznia i jego rodziców (opiekunów) przyjętego przez nauczyciela. Pamiętać jednak należy, że kryteria i oceny muszą być dostosowane do możliwości intelektualnych i predyspozycji dziecka. Inne trzeba opracować dla uczniów klas integracyjnych, a inne dla klas o wybitnych osiągnięciach dydaktycznych, np. dla klas, w których jest wielu olimpijczyków. Ocena pracy ucznia powinna zatem obejmować: umiejętność wyboru odpowiedniego oprogramowania i metody rozwiązania zadania; znajomość pojęć i metod związanych z danym zagadnieniem; zrozumienie treści zadania wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią; świadomość wykonywanej pracy działania planowe; sprawność działania umiejętność optymalizacji metod pracy; umiejętność korzystania z różnych pomocy jako stopień samodzielności ucznia; umiejętność realizacji własnych pomysłów. Gdy wykonywane zadanie jest podsumowaniem całego działu, w ocenie powinno się uwzględnić również opanowanie wszystkich wymienionych umiejętności w odniesieniu do danego tematu, metodologię rozwiązania, użyte narzędzia oraz efekt końcowy, którego uzyskanie jest celem pracy z komputerem. Taka selektywna metoda oceniania pozwala na zorientowanie się, w jaki sposób została przyswojona przez ucznia wiedza w zakresie konkretnych tematów. Moim zdaniem ocena pracy ucznia powinna zawsze odbywać się w jego obecności należy również dokładnie ją omówić. Ocena pracy ucznia oprócz zagadnień merytorycznych powinna uwzględniać także aspekty wychowawcze, takie jak: umiejętność tworzenia właściwej atmosfery; umiejętność pracy w grupie;

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu.

PROJEKT EDUKACYJNY. Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowanym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu. Nauka realizowana metodą projektu edukacyjnego pozwala rozwinąć ważną

Bardziej szczegółowo

Nie taki komputer straszny jak go malują

Nie taki komputer straszny jak go malują Nie taki komputer straszny jak go malują PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA SZKOLENIE DLA TRENERA Niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu innowacyjnego Fifty-Fifty model sieci franczyzy społecznej metodą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik www.efs.men.gov.pl www.efs.men.gov.pl Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum

Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Organizacja i realizacja projektów edukacyjnych w gimnazjum Opracowali: Katarzyna Faber-Caputa i Marcin Lipiec na podstawie poradnika autorstwa Agnieszki Mikiny i Bożeny Zając: Metoda projektów w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU

PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU PODSTAWY OBSŁUGI KOMPUTERA I KORZYSTANIA Z INTERNETU Podręcznik z ćwiczeniami dla ucznia FUNDACJA WSPOMAGANIA WSI Warszawa 2009 Wydawca: Fundacja Wspomagania Wsi Opracowanie: Dorota Pronobis Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI

WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI WŁASNY PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W KATOLICKIM GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W ŁODZI INFORMATYKA NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA III etap edukacyjny zakres podstawowy Podstawa prawna Rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI

REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI REALIZACJA METODY PROJEKTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI Opracował: B. Jaskuła RZESZÓW 2010 PROJEKT INDYWIDUALNY 2 3 Spis treści 1. Istota nauczania problemowego 1.1. Problem

Bardziej szczegółowo