3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) Cele edukacji w szkole podstawowej 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9"

Transkrypt

1 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły Materiał nauczania Treści nauczania oraz działania uczniów Osiągnięcia ucznia Ocena pracy ucznia Propozycja standardów wymagań edukacyjnych Metody pracy Wspieranie uzdolnień 62 Bibliografia 68

2 4 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

3 1. Wprowadzenie Pomysł napisania programu nauczania informatyki dla klas szkoły podstawowej zrodził się w czasie licznych dyskusji w gronie nauczycieli tego przedmiotu. Decyzję o realizacji pomysłu przyspieszyły częste wizyty w zaprzyjaźnionej księgarni, połączone z nieudanymi próbami wyszukania takiej pozycji na rynku księgarskim, która spełniałaby moje oczekiwania. Mam na myśli podręcznik, który zawierałby opis oprogramowania alternatywnego (czyli środowiska systemu Linux i programu OpenOffice, a nie tylko Windows i Microsoft Office) oraz informacje, że ten sam program (lub jego wersja) może być wykorzystywany do pracy w obu środowiskach zainstalowanych na tym samym komputerze (np. na oddzielnych partycjach). Zdaję sobie sprawę, że próba zamiany środowiska Windows na środowisko Linux może być obecnie skazana na porażkę. Jednak coraz częściej można spotkać komputery pracujące w alternatywnym środowisku uczeń powinien więc zostać tak przygotowany, by w przyszłości potrafił pracować w różnych środowiskach, nawet takich, których wcześniej nie znał. Zmiana jednego systemu na drugi nie nastąpi w szkołach szybko i nie jestem pewna, czy jest to konieczne. Chodzi mi raczej o to, by oba systemy współistniały w warunkach szkolnych. W podręczniku przygotowanym w oparciu o ten program starałam się skupić uwagę ucznia na ogólnych zasadach posługiwania się komputerem w zakresie grafiki komputerowej, edycji tekstu, opracowania danych w arkuszu kalkulacyjnym, prezentacji multimedialnej czy wyszukiwania informacji w Internecie. Ćwiczenia w podręczniku zostały tak opracowane, by uczniowie ćwiczyli jednocześnie korzystanie z systemów Windows i Linux oraz programów Microsoft Office i OpenOffice. Podkreślone zostały głównie ich elementy wspólne. Z czasem przestaje mieć znaczenie, w jakim systemie operacyjnym i z jakim programem uczeń pracuje może to być równie dobrze Microsoft Office, jak i OpenOffice. Moim zdaniem uczniowie kształceni dwutorowo na pewno w przyszłości poradzą sobie z nowym oprogramowaniem. Ponieważ popularność systemu Linux oraz programu OpenOffice rośnie, warto ich do tego przygotować.

4 6 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 2. Założenia programu Aby zapewnić uczniom nabycie kompetencji przewidzianych Podstawą programową, w niniejszym programie nauczania zamieściłam treści umożliwiające poznanie mechanizmów działania programów komputerowych. Po zrealizowaniu prezentowanego programu uczniowie będą posiadali podstawowe umiejętności w zakresie: obsługi i zastosowania komputerów, technologii informacyjnej i urządzeń opartych na technice komputerowej, stosowania różnego rodzaju programów użytkowych i edukacyjnych, korzystania z dostępnych źródeł informacji. Celowo pominęłam wiele technicznych zagadnień, gdyż na tym etapie najważniejsze jest opanowanie niezbędnych umiejętności manualnych oraz zdobycie właściwych nawyków związanych z posługiwaniem się programami użytkowymi. W podręczniku znajdują się przykładowe ćwiczenia, które należy wykonać krok po kroku na lekcji lub w domu, oraz ćwiczenia utrwalające, przeznaczone do samodzielnego wykonania. W poradniku dla nauczyciela opisałam w skrócie zestawy zadań o podwyższonym stopniu trudności, które mogą być zaproponowane uczniom bardziej zaawansowanym. Zadania i testy umieściłam na stronie Podręcznik powinien służyć zarówno uczniom dopiero rozpoczynającym pracę z komputerem, jak i tym, dla których jest on codziennością. Nie powinien jednak przerażać stopniem trudności zadań, zniechęcać uczniów. Aby zadania nie były oderwane od treści realizowanych w szkole, polecenia dotyczą zagadnień poruszanych na lekcjach innych przedmiotów przyrody, języka polskiego, historii, plastyki, matematyki. Służą również realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. Zagadnienia poruszane w programie powinny być realizowane w kolejności występowania rozdziałów. Ostateczną decyzję pozostawiam jednak nauczycielowi bo tylko on wie, z jakim zespołem klasowym pracuje i jak dostosować program do potrzeb i możliwości uczniów. Niektóre tematy, na przykład Relaks z komputerem, powinny być rozłożone na cały okres nauki najlepiej pod koniec każdej 2. godziny lekcyjnej. Podobnie należałoby podejść do roz-

5 P ODSTAWA PROGRAMOWA NAUCZANIA ( KLASY 4 6) 7 działu Nauka pisania na klawiaturze komputera poruszającego temat zawsze pomijany w podręcznikach. Wszyscy wiemy, że uczniowie przeważnie piszą jednym lub dwoma palcami, a złe nawyki bardzo trudno wykorzenić, dlatego uznałam ten rozdział za ważny. Należy pamiętać, by nie zmęczyć uczniów i nie zniechęcić ich do pracy przy komputerze. Lekcje informatyki powinny być dla dzieci przyjemnością, a nie koniecznością. Wiem z doświadczenia, jak łatwo przekroczyć tę granicę. Głównym celem nauczyciela jest przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Głównym zadaniem wsparcie ich w dążeniu do pogłębiania wiedzy i umiejętności. Nauczycielowi pozostawiam swobodę w doborze ćwiczeń oraz ilości czasu potrzebnego na realizację danego tematu. Program jest przewidziany do realizacji w dwóch kolejnych latach nauczania informatyki, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Wtedy uczniowie będą mieli szansę zdobycia wymienionych kompetencji na poziomie wyższym niż minimalny. Przykładowe rozkłady materiału w kilku wersjach umieściłam na stronie Zakres materiału jest przystosowany do możliwości sprzętowych większości pracowni komputerowych polskich szkół uwzględniłam jednocześnie szybki rozwój komputeryzacji. Program może być realizowany przy użyciu dowolnego oprogramowania (MS Office, OpenOffice, Windows, Linux), jakim dysponuje szkoła. Zadania i treści mają charakter uniwersalny. 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) Podstawa programowa nauczania (klasy 4 6) Przytaczam tu nieco szerzej niż się to zazwyczaj robi Podstawę programową, ponieważ chcę zwrócić uwagę na ogólne cele i zadania edukacyjne w szkole podstawowej, gdyż one właśnie, na równi z podstawą programową przedmiotu, powinny wyznaczać zawartość przedmiotowego programu nauczania. Fragment z Podstawy programowej [1] (www.men.waw.pl):

6 8 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Nauczyciele w szkole podstawowej dostosowują sposób przekazywania odpowiedniej wiedzy, kształtowania umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci, umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności, wspomagają ich samodzielność uczenia się, inspirują je do wyrażania własnych myśli i przeżyć, rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. [ ] W szkole podstawowej szczególnie ważne jest stwarzanie przyjaznej atmosfery i pomaganie dziecku w dobrym funkcjonowaniu w społeczności szkolnej. Cele edukacyjne Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. Zadania szkoły 1. Umożliwienie uczniom dostępu do komputera. 2. Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną. 3. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (w szczególności z gier). Treści nauczania 1. Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem. 2. Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w życiu codziennym. 3. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. 4. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy. 5. Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych. Osiągnięcia 1. Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym. 2. Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów. 3. Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania. 4. Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin.

7 Cele edukacji w szkole podstawowej C ELE EDUKACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 9 4. Cele edukacji w szkole podstawowej Ogólne cele edukacyjne Poszerzanie i pogłębianie wiedzy. Rozwijanie pamięci oraz umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania. Kształtowanie wyobraźni przestrzennej. Rozwijanie zdolności i zainteresowań. Uczenie dostrzegania prawidłowości w otaczającym świecie. Kształtowanie pozytywnego nastawienia do podejmowania wysiłku intelektualnego oraz postawy dociekliwości. Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie. Rozwijanie umiejętności prowadzenia dyskusji, precyzyjnego formułowania problemów i argumentowania. Przygotowanie uczniów do pokonywania stresu w sytuacjach konkursów, olimpiad, sprawdzianów kompetencji. Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Cele edukacji informatycznej 1. Przygotowanie do życia w społeczeństwie informacyjnym. 2. Poznanie historii oraz zastosowań informatyki, zasad działania i sposobów wykorzystania komputera. 3. Poznanie zasad działania i sposobów wykorzystania komputera do realizacji określonych zadań. 4. Zdobycie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł. 5. Nauczenie czytania ze zrozumieniem. 6. Zaznajomienie z normami prawa przy wykorzystaniu programów komputerowych oraz komputera. 7. W zakresie wychowania przygotowanie uczniów do tego, aby: szanowali pracę innych i własną, przestrzegali regulaminu pracowni komputerowej,

8 10 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ potrafili pracować w grupie, znali korzyści i zagrożenia wynikające z rozwoju nauki i techniki. 8. Przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie. 5. Zadania ogólne szkoły Zadania ogólne szkoły Należy zwrócić uwagę na fakt, iż sformułowane w podstawie zadania szkoły wymagają działań nie tylko ze strony nauczyciela, lecz również dyrekcji szkoły i jej organu prowadzącego. Fragment z Podstawy programowej [1]: W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności: 1. planowania, organizowania i oceniania własnej nauki, przyjmowania za nią coraz większej odpowiedzialności; 2. skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i uwzględniania poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się językiem ojczystym, przygotowania do publicznych wystąpień; 3. efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm; 4. rozwiązywania problemów w sposób twórczy; 5. poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną; 6. odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków; 7. rozwijania sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań; 8. przyswajania sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

9 Z ADANIA OGÓLNE SZKOŁY 11 Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają do tego, aby uczniowie w szczególności: 1. znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), 2. rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, 3. mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie, 4. stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych, 5. poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 6. uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 7. przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 8. kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów. Przytoczony fragment pozwala określić te zadania edukacyjne, które muszą być rozwijane i realizowane na lekcjach. Wytłuszczonym drukiem wskazane zostały te, które na lekcjach informatyki w szkole podstawowej mogą być rozwinięte. Trudno dziś wyobrazić sobie rozwijanie umiejętności poznawczych uczniów, poznawanie przez nich otoczenia kulturowego, technicznego i przyrodniczego bez wykorzystania technologii informacyjnej. Zgodnie z przytoczonymi fragmentami Podstawy programowej można powiedzieć, że głównym zadaniem szkoły jest nabycie przez ucznia umiejętności:

10 12 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ celowego korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń pomocniczych; wykonywania typowych zadań za pomocą właściwie dobranych programów użytkowych; opracowywania i stosowania prostych algorytmów; rozwoju własnych zainteresowań, szczególnie informatycznych. Ważnym zadaniem szkoły jest również: wzbogacenie środków służących rozwojowi umysłowemu i duchowemu ucznia, wskazanie metod wyszukiwania informacji, poznawania świata, opisywania i badania zjawisk, ukazywanie sposobów rozwiązywania problemów za pomocą narzędzi, które oferuje nam technologia informacyjna. Ponieważ w szkole podstawowej staramy się, aby uczniowie oswoili się z komputerem i poznali sposoby wykorzystania go do wzbogacenia dalszej nauki, realizujemy ścieżki edukacyjne. Najlepiej widać to na przykładzie Edukacji czytelniczej i medialnej. EDUKACJA CZYTELNICZA I MEDIALNA Cele edukacyjne: 1. Przygotowanie do samodzielnego poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów. 2. Przygotowanie do odbioru informacji rozpowszechnianych przez media. 3. Przygotowanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania ze środków masowej komunikacji (telewizji, komputerów, prasy). 4. Kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego w związku z globalizacją kultury masowej. 5. Wprowadzenie w świat mediów oraz podstawowe sposoby i procesy komunikowania się ludzi. Przygotowanie do rozpoznawania różnych komunikatów medialnych i rozumienia języka mediów. 6. Wprowadzenie do samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi.

11 M ATERIAŁ NAUCZANIA 13 Realizację ścieżek międzyprzedmiotowych w programie dostrzec można w ćwiczeniach przeznaczonych do wykonania na lekcji oraz w zadaniach (projektach zespołowych), które są przygotowywane przez zespół klasowy na zakończenie danego cyklu kształcenia. 6. Materiał nauczania Materiał nauczania Zgodnie z głównym celem nauczania informatyki w szkole podstawowej, proponowane w tym programie treści dotyczą możliwości wykorzystania komputerów i stosowania technologii informacyjnej. Jest tu więc sporo tematów z różnych dziedzin. Rozkład materiału I rok nauki Razem: 70 godz.= 66 godz. + 4 godz. do dyspozycji nauczyciela Rozdziały I VI II rok nauczania Razem: 70 godz. = 66 godz. + 4 godz. do dyspozycji nauczyciela Rozdziały VII XI Proponowana liczba godzin potrzebnych do realizacji treści rozdziałów: I. Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 6 godz. II. Środowisko pracy 14 godz. III. Nauka pisania na klawiaturze komputera 6 godz. IV. Podstawy edycji grafiki 16 godz. V. Podstawy edycji tekstu 16 godz. VI. Komputer w edukacji i rozrywce 8 godz. VII. Arkusz kalkulacyjny 16 godz. VIII. Prezentacja multimedialna 16 godz. IX. Internet jako źródło informacji 16 godz. X. Komputer w naszym otoczeniu 6 godz. XI. Powtórzenie i utrwalenie wiadomości 12 godz.

12 14 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Treści do realizacji w drugim etapie edukacyjnym I. Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze 1. Czym zajmuje się informatyka? 2. Budowa zestawu komputerowego. 3. Prawidłowe rozpoczęcie i zakończenie pracy z komputerem: włączenie komputera, wyłączenie komputera (Windows 98, Windows XP, Linux). 4. Podstawowe terminy i pojęcia używane podczas pracy z komputerem. 5. Bezpieczna praca z komputerem. 6. Komputer a prawo. 7. Wirusy komputerowe i programy antywirusowe. 8. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej. II. Środowisko pracy 1. Podstawowe informacje o popularnych systemach operacyjnych używanych w komputerach. 2. Opis systemów (Windows, Linux): wprowadzenie, uruchamianie programów, opis okien, praca w kilku otwartych oknach. 3. Pliki i katalogi najważniejsze czynności: wprowadzenie, nośniki informacji, tworzenie plików i katalogów, kopiowanie plików i katalogów, zmiana nazwy pliku lub katalogu, usuwanie plików i katalogów, szukanie plików i katalogów w systemie. 4. Korzystanie z wbudowanej pomocy. 5. Akcesoria komputerowe: Kalkulator, Notatnik. Gry w systemach Windows i Linux.

13 M ATERIAŁ NAUCZANIA 15 III. Nauka pisania na klawiaturze komputera IV. Podstawy edycji grafiki 1. Edytory graficzne. 2. Program Tux Paint: uruchomienie i opis okna programu, wykonanie prostego rysunku, zapisywanie i otwieranie pliku, drukowanie, zakończenie pracy z programem. 3. Program Paint: uruchomienie i opis okna programu, wykonanie prostego rysunku, zapisanie pliku, ustawienie wydruku, wydruk pliku, otwieranie pliku, modyfikacja, zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie i inne, wstawianie tekstu, wykorzystanie funkcji Print Screen. V. Podstawy edycji tekstu 1. Edytory tekstu. 2. Przykłady edytorów (Notatnik, WordPad, Microsoft Word i OpenOffice). 3. Tworzenie dokumentu za pomocą edytora tekstu: kursor tekstowy, zasady poprawnego wprowadzania tekstu. 4. Zapisywanie i otwieranie dokumentu tekstowego. 5. Operacje na blokach tekstu. 6. Formatowanie i modyfikacja dokumentu tekstowego: zmiana wyglądu czcionki: jej rodzaju, rozmiaru, stylu, koloru, wyrównanie tekstu, wypunktowanie i numerowanie, sprawdzanie pisowni komputerowy słownik ortograficzny, szukanie w dokumencie tekstowym zadanego ciągu znaków, zamiana ciągu znaków.

14 16 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 7. Wstawianie rysunku do dokumentu tekstowego: galeria ClipArt, rysunki z edytora grafiki, napisy WordArt, autokształty. 8. Numerowanie stron. 9. Wstawianie tabeli. 10. Ustawienia wydruku, wydruk gotowych prac. VI. Komputer w edukacji i rozrywce 1. Co to są multimedia? 2. Multimedialne programy edukacyjne. 3. Edukacja w Internecie. 4. Relaks z komputerem: gry w Internecie, przygotowanie krzyżówki, przygotowanie rebusu. VII. Arkusz kalkulacyjny 1. Uruchomienie i opis okna programu (Microsoft Excel i OpenOffice): uruchomienie arkusza, budowa okna arkusza kalkulacyjnego, wprowadzanie formuł, proste obliczenia. 2. Zapisywanie i otwieranie plików arkusza: zapisanie plików arkusza, otwieranie plików arkusza. 3. Proste zastosowania: działania arytmetyczne, funkcja SUMA, średnia arytmetyczna, kopiowanie formuł, zmiana wyglądu arkusza, podgląd wydruku, porządkowanie danych. 4. Tworzenie prostego wykresu. 5. Ustawienia wydruku, wydruk gotowych prac.

15 Treści nauczania oraz działania uczniów T REŚCI NAUCZANIA ORAZ DZIAŁANIA UCZNIÓW 17 VIII. Prezentacja multimedialna 1. Charakterystyka programów (Microsoft PowerPoint i OpenOffice). 2. Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych. 3. Tworzenie prostej prezentacji: korzystanie z szablonów, wprowadzanie i formatowanie tekstu, dodawanie slajdów, usuwanie slajdów, układ slajdu, efekty specjalne (dodawanie obrazków), animacja i przejścia slajdów, uruchamianie pokazu, zapisanie prezentacji. IX. Internet jako źródło informacji 1. Co to jest Internet? 2. Uruchomienie i obsługa przeglądarki internetowej. 3. Adres internetowy. 4. Wyszukiwanie informacji z użyciem wyszukiwarek internetowych. 5. Poczta elektroniczna ( ). 6. Netykieta. X. Komputer w naszym otoczeniu 1. Zastosowania komputerów. 2. Urządzenia oparte na technologii komputerowej. 7. Treści nauczania oraz działania uczniów Komunikowanie się z komputerem Treści nauczania Podstawowe elementy zestawu komputerowego. Zasady bezpiecznej pracy z komputerem.

16 18 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Podstawowe zasady posługiwania się systemem: uruchamianie programów, operacje w oknach. Sposoby komunikowania się z komputerem, korzystanie z pomocy, akcesoria systemowe. Utrzymywanie porządku na dysku przechowywanie wyników pracy: tworzenie katalogów, zasady poruszania się po strukturze katalogów, wykonywanie operacji na plikach, rodzaje pamięci komputera, ochrona przed wirusami komputerowymi, kopie zapasowe dokumentów. Odczytywanie i prawidłowa interpretacja komunikatów. Działania uczniów 1. Poznają zasady bezpiecznej pracy przy komputerze. 2. Poznają regulamin pracowni komputerowej. 3. Prawidłowo uruchamiają zestaw komputerowy i kończą pracę z nim. 4. Poznają skutki działań niezgodnych z prawem. 5. Poznają pojęcie programu, oprogramowania, systemu operacyjnego, środowiska pracy, dokumentu. 6. Poznają najważniejsze elementy okienkowych systemów operacyjnych. 7. Obsługują okno programu. 8. Poznają sposoby tworzenia i przeglądania struktury katalogów. 9. Poznają różne operacje wykonywane na plikach i katalogach. Stosowanie programów użytkowych Treści nauczania Poznanie zasad pracy grupowej. Łączenie plików różnych typów. Modyfikacja istniejących dokumentów.

17 T REŚCI NAUCZANIA ORAZ DZIAŁANIA UCZNIÓW 19 Przygotowanie dokumentu do druku, wybór opcji drukowania, wydruk. Podstawowe sposoby tworzenia dokumentu tekstowego: nauka poprawnego formatowania tekstu (podział na akapity, ustalenie justowania, wyróżnienia, stosowanie śródtytułów), operacje na blokach tekstu, redagowanie i modyfikacja, szukanie i zastępowanie tekstu, zapisywanie i otwieranie dokumentów, wstawianie do tekstu rysunków (klipartów) i tabel, numerowanie i wyliczanie, tworzenie tekstów użytkowych, redagowanie gazetek szkolnych. Tworzenie rysunków, atrybuty obrazu, operowanie kolorem, kształtem, skalą i przekształcaniem obrazu: odczytywanie i zapisywanie rysunków w komputerze, kopiowanie i wklejanie, wstawianie tekstu oraz gotowych rysunków do tworzonego obrazu, działanie menu okna programu. Tworzenie prostych prezentacji. Przedstawianie graficzne i interpretowanie zależności w arkuszu kalkulacyjnym: podstawowe operacje w arkuszu kalkulacyjnym, modyfikacja arkusza, tworzenie wykresów, wydruk arkusza. Prawidłowe zakończenie pracy programu komputerowego. Poznanie sposobu działania programów antywirusowych. Działania uczniów 1. Poznają układ i przeznaczenie klawiszy na klawiaturze. 2. Ćwiczą pisanie na klawiaturze za pomocą programu do nauki pisania na klawiaturze komputera. 3. Poznają pojęcia takie, jak grafika komputerowa, edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, prezentacja multimedialna, program komputerowy.

18 20 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ 4. Poznają narzędzia wskazanych programów komputerowych i potrafią je prawidłowo zastosować. 5. Wykonują ćwiczenia sprawdzające poznane umiejętności. 6. Omawiają kolejne etapy przygotowania dokumentu do druku. 7. Drukują wykonane przez siebie prace. 8. Poznają metodę korzystania z Pomocy wbudowanej w program. 9. Wykorzystują programy antywirusowe. Rozwiązywanie problemów Treści nauczania Zbieranie, przedstawianie, odczytywanie i interpretowanie danych z życia codziennego. Praca w zespole, komunikowanie się z kolegami podczas pracy nad wspólnym projektem. Sposoby identyfikacji różnych postaci informacji (tekstowej, graficznej, dźwiękowej, multimedialnej) i wspólnego ich wykorzystania w ramach jednej aplikacji. Tworzenie własnych aplikacji (projektów) na podstawie tematów zaproponowanych przez nauczycieli innych przedmiotów. Działania uczniów 1. Poprawnie uruchamiają programy i prawidłowo kończą ich pracę. 2. Poznają sposoby instalacji prostego oprogramowania gier, programów edukacyjnych. 3. Wykorzystują narzędzia i operacje dostępne w poznanych programach do tworzenia własnych dokumentów. 4. Komunikują się za pomocą poczty elektronicznej. 5. Poznają komunikatory internetowe (np. WPKontakt).

19 T REŚCI NAUCZANIA ORAZ DZIAŁANIA UCZNIÓW 21 Zastosowanie komputerów Treści nauczania Zakres zastosowań komputerów i urządzeń techniki komputerowej. Podstawowe terminy i pojęcia stosowane w informatyce. Komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się. Poczta elektroniczna. Relaks i zabawa z komputerem. Działania uczniów 1. Omawiają korzyści wynikające z zastosowania komputerów. 2. Poznają działanie programów użytkowych i systemowych. 3. Poznają przykłady urządzeń opartych na technice komputerowej. 4. Poznają programy edukacyjne z różnych dziedzin, uruchamiają je i poznają zasady ich obsługi. 5. Wykorzystują programy edukacyjne do zdobywania wiedzy i jej utrwalania. 6. Omawiają korzyści wynikające ze stosowania programów edukacyjnych oraz wybranych gier. 7. Poznają i stosują terminologię informatyczną. 8. Poznają czasopisma i literaturę komputerową. Poszukiwanie informacji w różnych źródłach i ich wykorzystywanie Treści nauczania Komputer jako narzędzie wspomagające uczenie się oraz rozwój intelektualny ucznia. Wykorzystanie informacji z różnych źródeł m.in. słowników, encyklopedii, zbiorów bibliotecznych. Wykorzystanie komputera do przesyłania i odbierania informacji. Realizacja wspólnych projektów międzyprzedmiotowych. Tworzenie i realizacja ścieżek międzyprzedmiotowych.

20 22 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ Działania uczniów 1. Poznają przykłady multimedialnych encyklopedii i słowników. 2. Poznają sposoby i metody wyszukiwania informacji z wykorzystaniem różnych narzędzi. 3. Wyszukują informacje na zadany temat z encyklopedii i słowników. 4. Opracowują własną formę wypowiedzi, opierając się na zgromadzonych informacjach. 5. Poznają sposoby przesyłania i odbierania informacji. 6. Opracowują własny dokument i realizują tematy z zakresu innych przedmiotów nauczania, wykorzystując informacje znalezione wcześniej w Internecie. Zagadnienia etyczne i prawne związane z ochroną własności intelektualnej i ochroną danych Treści nauczania Zagrożenia wychowawcze, szkodliwe gry, deprawujące treści, uzależnienie. Szanowanie pracy własnej i innych przy korzystaniu z tego samego komputera. Poufność danych, prawo autorskie. Poznanie zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu. Stosowanie licencjonowanego oprogramowania. Działania uczniów 1. Omawiają prawa i obowiązki użytkowników szkolnej pracowni komputerowej. 2. Poznają pojęcia: licencja, prawo autorskie. 3. Poznają rodzaje licencji freeware, shareware. 4. Poznają zagrożenia dla zdrowia i własnego rozwoju, wynikające z niewłaściwego wyboru gier komputerowych oraz stron internetowych. 5. Dowiadują się o negatywnym wpływie niektórych programów na psychikę dziecka.

21 O CENA PRACY UCZNIA Osiągnięcia ucznia 1. W sposób bezpieczny, zgodny z prawem i przeznaczeniem, posługuje się komputerem. 2. Potrafi zachować prawidłową postawę podczas pracy z komputerem. 3. Rozwija własne zainteresowania. 4. Potrafi wybierać odpowiednie narzędzia informatyczne do wykonywania zadań. 5. Potrafi przy użyciu różnych programów wykonać pracę na zadany temat, służącą realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych. 6. Umie wykonać proste obliczenia i wykresy za pomocą odpowiedniego programu. Potrafi kojarzyć związek między problemem a jego opisem matematycznym. 7. Korzysta z różnych źródeł informacji. 8. Posiada rozeznanie w zakresie podstawowych urządzeń techniki komputerowej. 9. Potrafi uruchomić program z płyty CD, badać możliwości programu multimedialnego i korzystać z nich, wykorzystywać multimedialny program edukacyjny do nauki. 10. Zna sposoby komunikowania się przy użyciu komunikatorów internetowych. 11. Rozumie konieczność odpowiedniego zachowania w społeczności internetowej oraz konieczność przestrzegania zasad prawa autorskiego. 12. Ma świadomość ograniczeń prawnych związanych z Internetem. 13. W trakcie realizacji złożonego zadania potrafi aktywnie współpracować w grupie rówieśniczej. 14. Potrafi zaprezentować swoją pracę innym. 9. Ocena pracy ucznia Ocena pracy ucznia Wiem dobrze, jak trudno jest ocenić obiektywnie i sprawiedliwie ucznia na lekcji informatyki. Pracujemy często w licznych klasach, podział na grupy następuje dopiero przy 25 osobach w oddziale

22 24 PROGRAM NAUCZANIA INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ (ilość stanowisk komputerowych nie ma tu znaczenia). Konieczne jest jednak opracowanie jasnych i czytelnych kryteriów oceniania z tego przedmiotu oraz systemu oceniania zrozumiałego dla ucznia i jego rodziców (opiekunów) przyjętego przez nauczyciela. Pamiętać jednak należy, że kryteria i oceny muszą być dostosowane do możliwości intelektualnych i predyspozycji dziecka. Inne trzeba opracować dla uczniów klas integracyjnych, a inne dla klas o wybitnych osiągnięciach dydaktycznych, np. dla klas, w których jest wielu olimpijczyków. Ocena pracy ucznia powinna zatem obejmować: umiejętność wyboru odpowiedniego oprogramowania i metody rozwiązania zadania; znajomość pojęć i metod związanych z danym zagadnieniem; zrozumienie treści zadania wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią; świadomość wykonywanej pracy działania planowe; sprawność działania umiejętność optymalizacji metod pracy; umiejętność korzystania z różnych pomocy jako stopień samodzielności ucznia; umiejętność realizacji własnych pomysłów. Gdy wykonywane zadanie jest podsumowaniem całego działu, w ocenie powinno się uwzględnić również opanowanie wszystkich wymienionych umiejętności w odniesieniu do danego tematu, metodologię rozwiązania, użyte narzędzia oraz efekt końcowy, którego uzyskanie jest celem pracy z komputerem. Taka selektywna metoda oceniania pozwala na zorientowanie się, w jaki sposób została przyswojona przez ucznia wiedza w zakresie konkretnych tematów. Moim zdaniem ocena pracy ucznia powinna zawsze odbywać się w jego obecności należy również dokładnie ją omówić. Ocena pracy ucznia oprócz zagadnień merytorycznych powinna uwzględniać także aspekty wychowawcze, takie jak: umiejętność tworzenia właściwej atmosfery; umiejętność pracy w grupie;

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe (Windows 98, Windows XP, Linux) Podstawowe informacje o popularnych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:...

Wstęp do poradnika metodycznego 5. 2. Przykładowy rozkład materiału 13 I rok nauczania...13 II rok nauczania...13 Rozkład materiału:... Spis treści Wstęp do poradnika metodycznego 5. Oprogramowanie wykorzystywane w podręczniku 7 Środowisko... 7 Narzędzia... 8. Przykładowy rozkład materiału 3 I rok nauczania...3 II rok nauczania...3 Rozkład

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania informatyka Na ocenę z informatyki składa się sprawdzenie wiadomości i umiejętności na podstawie:

Przedmiotowe zasady oceniania informatyka Na ocenę z informatyki składa się sprawdzenie wiadomości i umiejętności na podstawie: Przedmiotowe zasady oceniania informatyka Na ocenę z informatyki składa się sprawdzenie wiadomości i umiejętności na podstawie: a) ćwiczeń praktycznych, c) postaw uczniów w obszarach takich jak: aktywność,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY SZÓSTEJ W ZAKRESIE I UCZNIÓW Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim.

Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Wymagania edukacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w kl. IV Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Ocena niedostateczna nie zna regulaminu pracowni nie wymieni 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE II ETAP EDUKACYJNY - KLASY IV - VI I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI dla KLASY IV

KRYTERIA OCEN Z INFORMATYKI dla KLASY IV DZIAŁ PROGRAMU 1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA 2. PRACA Z KOMPUTEREM Konieczne K ocena dopuszczająca Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. IV. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 5 Ocena dopuszczajaca:uczeń Ocena dostateczna:uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra:uczeń Ocena celująca: uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PRZEDMIOTU INFORMATYKA Klasa IV Wymagania na ocenę śródroczną: Niedostateczną Uczeń nie spełnia wymogów na ocenę dopuszczającą. Dopuszczającą wymienia podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV oraz PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas V-VI Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH KLASY I III Zgodnie z wytycznymi nowej podstawy programowej zajęcia komputerowe należy prowadzić w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. W klasach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe

WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe WYMAGANIA EDUKACYJNE zajęcia komputerowe Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się, jako priorytetowe na zajęciach komputerowych następujące zadania: bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z informatyki

Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania z informatyki Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: Rozporządzenie MEN z dnia 7 września 2004 roku w sprawie zasad oceniania,

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim

Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 2 godzin w cyklu trzyletnim Autor: Danuta Kiałka Podręcznik: Informatyka Europejczyka (149/05) Danuta Kiałka z zespołem Program

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ INFORMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW KL. V. DOSTOSOWANE DO PROGRAMU NAUCZANIA INFORMATYKA EUROPEJCZYKA Oznaczenia występujące w tabeli: (P) wymagania podstawowe oceny: dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 4 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI.

ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. ROZKŁADY MATERIAŁU PRZEDMIOT ELEMENTY INFORMATYKI KLASA IV, V I VI. Rozkład materiału w klasach IV z przedmiotu "Elementy informatyki" w wymiarze a tygodniowo. Semestr I Lp. Jednostka tematyczna Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć komputerowych klasy IV-VI

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć komputerowych klasy IV-VI Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania z zajęć komputerowych klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem znajdującym się w szkolnej pracowni komputerowej.

Bardziej szczegółowo

Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną

Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną Informatyka klasa VI Wymagania na ocenę śródroczną 1. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA Ocena dopuszczająca Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie 4 Ocena dostateczna :uczeń Ocena dobra: uczeń Ocena bardzo dobra: uczeń Ocena celująca: uczeń zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem, wymienia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE I. Podstawa programowa zajęcia komputerowe Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem; świadomość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI. dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI dla uczniów klas VI SP1 w Szczecinku Zgodnie z podstawą programową (klasy 6) przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach informatyki następujące zadania: przygotowanie

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM

1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 1;1;2 godziny w cyklu trzyletnim

Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 1;1;2 godziny w cyklu trzyletnim Rozkład materiału realizacji informatyki w szkole podstawowej w wymiarze 1;1; w cyklu trzyletnim Autor: Danuta Kiałka Podręcznik: Informatyka Europejczyka (149/05) Danuta Kiałka z zespołem Program nauczania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy:

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL Przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE, KL. 4 6. Program zajęć komputerowych Informatyki Europejczyka kładzie nacisk na następujące wymagania: Bezpieczne posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas V WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. z przedmiotu Informatyki. w klasie VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu Informatyki w klasie VI Ocenę niedostateczna nie zna regulamin pracowni nie potrafi wymienić 3 dowolnych punktów regulaminu nie dba o porządek na

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 im. Obrońców Radiostacji AK w Rembertowie Warszawa ul. Paderewskiego 45 Osi_gni_cia ucznia ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasa 4 Rok szkolmy 2014/2015 Przedmiotowy System Oceniania SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 217 Wiadomości i umiejętności oceniane są według ogólnych kryteriów przyjętych w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZCZECINKU WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI KLASA CZWARTA EDUACYJNE Z INFORMATYI LASA CZWARTA OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU likplik. Informatyka w klasach IV-VI szkoły podstawowej I PODRĘCZNIA O NR DOP. 58/09/S Przewidziane w Programie nauczania likplik treści

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Klasy IV-VI Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE Szkoła Podstawowa Nr 6 w Zamościu WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE 6 zgodne z programem nauczania Informatyka Europejczyka. Program nauczania do zajęć komputerowych w szkole podstawowej.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA. Zakres wiadomości. rozszerzający EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH, KLASA CZWARTA Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający rozszerzający podstawowy konieczny Ocenie podlega:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z INFORMATYKI W KLASIE IV Nauczyciel: mgr Magdalena Witczak PODSTAWOWE ZASADY Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy przy komputerze Stosowanie regulaminu pracowni

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie

Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie Przedmiotowe Ocenianie z zajęć komputerowych w klasach IV VI w Szkole Podstawowej w Chorzewie I. Główne założenia PO II. Obszary aktywności uczniów podlegające ocenie III. Sposoby sprawdzania wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach edukacji wczesnoszkolnej. 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas IV Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Klemensa Branickiego w Białymstoku PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZOSTAŁ SKONSTRUOWANY W OPARCIU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI SZKOŁA PODSTAWOWA rok szkolny 2012/2013 opracowany na podstawie: - Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół w Osiecznej. - Programu nauczania: Grażyna

Bardziej szczegółowo

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej.

Wymagania Uczeń zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem. Uczeń stosuje się do regulaminu szkolnej pracowni komputerowej. I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania - informatyka

Kryteria oceniania - informatyka Kryteria oceniania - informatyka 1. Informatyka jest przedmiotem o charakterze wybitnie praktycznym, co spowodowało stworzenie szczególnych form oceniania wiedzy ucznia. Formy te będą opierać się na rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych:

Ogólne cele kształcenia na zajęciach komputerowych: Cele oceniania: 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania; 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie

Bardziej szczegółowo

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego "Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu "Informatyka"

1.Zasady oceniania wynikają z przyjętego Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i dotyczą uczniów, którzy odbywają zajęcia z przedmiotu Informatyka Przedmiotowy system oceniania - informatyka Rolą oceny nie jest przede wszystkim informowanie uczniów o ich osiągnięciach a także o brakach i trudnościach napotykanych w procesie uczenia się. 1.Zasady

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV rok szkolny 2015/2016 Klasa IVa, b Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Z nowym bitem Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej. Wymagania na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV Na lekcjach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Przedmiotowy System Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV - VI Obszary aktywności ucznia w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw, będące przedmiotem oceny Z uwagi na charakter przedmiotu jedną

Bardziej szczegółowo

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej.

Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ogólne kryteria oceniania z przedmiotu zajęcia komputerowe w klasie czwartej. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który zyskał wiedzę i umiejętności obejmujące pełny zakres programu, a w szczególności: Potrafi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY 6

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY 6 EDUACYJNE Z INFORMATYI DLA LASY 6 1. TECHNIA OMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEA onieczne Dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. orzysta

Bardziej szczegółowo

Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski

Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY 4 Program nauczania: Komputerowe opowieści M. Gulgowski, J. Lipski 1. KOMPUTER JAKO NARZĘDZIE PRACY I ROZRYWKI BEZPIECZNE I ZGODNE Z PRAWEM POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM dopuszczający

Bardziej szczegółowo

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego

Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Obowiązuje od roku szkolnego 000/00 Plan nauczania informatyki Opracował: mgr Daniel Starego Szkoła podstawowa klasy IV VI Dział, tematyka L. godz. I rok II rok. TECHNIKA KOMPUTEROWA W ŻYCIU CZŁOWIEKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM AUTORSKI KOŁA INFORMATYCZNEGO UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ opracowała: mgr Celina Czerwonka nauczyciel informatyki - Szkoły Podstawowej w Tarnawatce SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CELE OGÓLNE...4 UWAGI O

Bardziej szczegółowo

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA

I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA I. EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA 6 Uczeń samodzielnie wykonuje wszystkie zadania na lekcji, zadania dodatkowe. Jego wiadomości i umiejętności wykraczają poza te, które zawarte są w programie nauczania zajęć

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę:

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV. Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV Opis wymagań, które uczeń powinien spełnić, aby uzyskać ocenę: CELUJĄCĄ Opanował wiadomości i umiejętności wynikające z programu nauczania na ocenę bardzo dobrą i ponadto:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKA W KLASIE IV i VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE

Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Wymagania edukacyjne i kryteria oceniania w klasie VI 2013/2014 OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIA PODLEGAJĄCE OCENIE Na zajęciach z informatyki, uczeń jest oceniany w następujących obszarach : praca na lekcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH I-III Uczeń kończący klasę I 1). posługuje się komputerem w podstawowym zakresie: a) uruchamia program, korzystając z myszy i klawiatury; 2). wie, jak

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji

1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym. 2. Komputer jako źródło informacji i narzędzie komunikacji ZAJĘCIA KOMPUTEROWE dla szkoły podstawowej. Klasy IV-VI Opis osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Sprawdzanie i ocenianie uczniów to proces ciągły i systematyczny, który dostarcza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych dla klas czwartych w roku szkolnym 2016/2017 1 Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Posiadł 100% wiedzę i umiejętności określonej w podstawie programowej z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Magdalena Masłowska Zajęcia komputerowe w Szkole podstawowej nr 35 w Toruniu realizowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym

Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej. 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1 Wymagania edukacyjne z zajęć komputerowych w klasie IV szkoły podstawowej 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i programem komputerowym 1. przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4

Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Kryteria ocen zajęcia komputerowe klasa 4 Dopuszczająca: Zna i rozumie przepisy obowiązujące w pracowni komputerowej. Przestrzega regulaminu pracowni. Rozróżnia podstawowe typy współczesnych komputerów.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z INFORMATYKI DLA KLASY V Śródroczne Ocena niedostateczna: Uczeń nie zna regulaminu pracowni komputerowej, nie przestrzega zasad BHP pracy na stanowisku Postawa ucznia na lekcji jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE z Informatyki dla klasy IV Dział lub zagadnienie programowe UMIEJĘTNOŚCI Osiągnięcia ucznia WIADOMOŚCI Komputer jako narzędzie pracy Komunikowanie się z komputerem w środowisku Windows

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Potrafi wymienić Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie 5a, 5b, 5c i 5d.

Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie 5a, 5b, 5c i 5d. Rozkład materiału nauczania informatyki w klasie 5a, 5b, 5c i 5d. Nr Temat lekcji Uwagi o realizacji dz5a dz5b ch5b dz5c ch5c dz5d ch5d Komputerowe środowisko pracy. 1 2 3 4 5 6 Przedmiotowy system oceniania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z INFORMATYKI GIMNAZJUM NR 5 W LUBINIE I. Cele edukacyjne realizowane na zajęciach informatyki Rozwijanie zainteresowań technikami informatycznymi. Kształtowanie umiejętności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 6. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 6. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 6 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2014/2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2014/2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2014/2015 OPRACOWANIE: KAMILA GRUBY - MIODOŃSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE. Informatyka klasa V. DKW 4014 56/99 mgr inż. Jerzy Płatek

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE. Informatyka klasa V. DKW 4014 56/99 mgr inż. Jerzy Płatek WYMAGANIA EDUKACYJNE W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJETNOŚCI UCZNIA Informatyka klasa V DKW 4014 56/99 mgr inż. Jerzy Płatek Konieczne K ocena dopuszczająca zorganizować stanowisko pracy zgodnie z poznanymi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV

KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV KRYTERIA OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASIE IV I OKRES Sprawności 1. Komputery i programy konieczne (ocena: dopuszczający) wymienia z pomocą nauczyciela podstawowe zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V ZAJĘCIA KOMPUTEROWE rok szkolny 2013/14 Wymagania i kryteria ocen w kl. V Nauczyciel mgr Jolanta Brzozoń Program nauczania dla Szkoły Podstawowej dopuszczony przez MEN (592/2/2013) Podręcznik - wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI

PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI PLAN WYNIKOWY Z INFORMATYKI DLA KLASY VI Program Informatyka 2000 DKW-4014-56/99 2 godziny tygodniowo Ok. 60 godzin lekcyjnych Lp. Zagadnienie Ilość lekcji Tematy lekcji 1. Technika 5 1. Lekcja komputerowa

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów 1 Sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów Dla uczniów zainteresowanych przygotowywane są ćwiczenia trudniejsze, aby mogli wykazać się swoimi umiejętnościami i wiedzą. Uczniom mającym trudności

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLAS IV-VI I. CEL OCENY Przedmiotem oceny jest: 1. Aktualny stan wiedzy ucznia i jego umiejętności - zgodny z PP. 2. Tempo przyrostu wiadomości i

Bardziej szczegółowo

z poradni pedagogicznej

z poradni pedagogicznej Kryteria oceniania zajęć komputerowych w klasach kształcenia zintegrowanego dla dzieci z opiniami z poradni pedagogicznej Zajęcia z informatyki są ćwiczeniami praktycznymi, które łączą zabawę z nauką,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe klasa IV, V, VI

Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe klasa IV, V, VI Ocena pracy ucznia Przedmiotowy system oceniania Zajęcia komputerowe klasa IV, V, VI Program Nauczania Informatyka Europejczyka Nr dopuszczenia kl. 4: 475/1/2012, kl5: 475/2/2012, kl6: 475/3/2012 Lekcje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. OBSZARY AKTYWNOŚCI. 1. Pisemne prace sprawdzające (sprawdziany, kartkówki). Sprawdziany i kartkówki są przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka. w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych. w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne z przedmiotu: informatyka dla klasy: IV w Szkole Podstawowej im. S. Czesławy Lorek w Biczykach Dolnych w roku szkolnym 2013/2014 1. Podstawowe zasady posługiwania się komputerem i

Bardziej szczegółowo

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie

Program modułu multimedialnego mgr Urszula Galant. PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie PROGRAM MODUŁU MULTIMEDIALNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV VI SP im. Szarych Szeregów w Płochocinie 1 I. WSTĘP Wraz z powszechną komputeryzacją większości dziedzin życia codziennego oraz szybkim rozwojem sprzętu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II

WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA klasa II I PÓŁROCZE 1. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, korzysta z różnych źródeł informacji i twórczo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum Adam Ryba Wymagania programowe Bezpieczeństwo w sieci Wymagania edukacyjne z informatyki na rok szkolny 2013/2014 Klasa III gimnazjum zna i stosuje zasady etykiety; wie jak bezpiecznie korzystać z zasobów

Bardziej szczegółowo

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie

O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie WYMAGANIA EDUKACYJNE INFORMATYKA GIMNAZJUM KLASA I NA ŚRÓDROCZNĄ I ROCZNĄ OCENĘ KLASYFIKACYJNĄ NA ŚRÓDROCZNĄ: O higienie pracy, komputerze, sieciach komputerowych i Internecie - zna regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 5. Oznaczenia występujące w tabeli:

WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 5. Oznaczenia występujące w tabeli: WYMAGANIA EDUKACYJNE: ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA 5 Danuty Kiałki. opracowano na podstawie Programu nauczania do zajęć komputerowych Informatyka Europejczyka w szkole podstawowej, kl. 4 6, autorstwa Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENINANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENINANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENINANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA VI P R O P O Z Y C J A S T A N D A R D Ó W W Y M A G AŃ ED U K A C Y J N Y C H 6 Ocena pracy ucznia Ocena pracy ucznia Wiem dobrze, jak trudno jest

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH DLA KLASY V Dział Ocena: dopuszczająca Ocena: dostateczna Ocena: dobra Ocena: bardzo dobra Ocena: celująca 1.Komputer dla każdego uruchamia komputer Zna i rozumie

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen

INFORMATYKA KL V. dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen INFORMATYKA KL V OBSZAR ZAGADNIEN DYDAKTYCZNYCH dopuszczającą dostateczną dobra bardzo dobra celująca Minimalna liczba ocen Bezpieczne posługiwanie się komputerem stosuje w sytuacjach typowych podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357)

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw(dz. U. z 2015r.poz.357) Przedmiotowe Zasady Oceniania z zajęć komputerowych w klasach IV-VI obowiązujące od roku szk. 2012/2013 ze zmianami od roku 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 30 im. Marii Zientary Malewskiej w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń

KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń KRYTERIA OCENIANIA II ETAP EDUKACYJNY ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY : zna i potrafi wymienić obowiązujące w pracowni. Określa, za co może uzyskać ocenę; wymienia możliwości

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej

Rozkład materiału nauczania wraz z planem wynikowym z przedmiotu: Zajęcia komputerowe dla klasy 4 szkoły podstawowej Podręcznik: Informatyka Europejczyka dla klasy 4 Robert Gruszewski Rok szkolny 2015/2016 (Nr dopuszczenia 396/1/2011 lub 260/2010) Program nauczania: Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJ. KOMPUTEROWYCH dla uczniów klas VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Zgodnie z podstawą programową przyjmuje się jako priorytetowe na lekcjach zajęć komputerowych następujące zadania:

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V

ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V ROZKŁAD MATERIAŁU ZAJĘCIA KOMPUTEROWE KL.V 1 (1) Bezpiecznie w pracowni i w sieci tworzymy regulamin pracowni 2 (2, 3) Uwaga na wirusy! Bezpieczeństwo w Internecie. Regulamin pracowni komputerowej oraz

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V. Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący SZCZEGÓLOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH klasa V BEZPIECZNE POSŁUGIWANIE SIĘ KOMPUTEREM I JEGO OPROGRAMOWANIEM - organizuje własne stanowisko pracy z zachowaniem podstawowych zasad

Bardziej szczegółowo

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III

AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III AUTORSKI PROGRAM INFORMATYKA W KLASACH I III Opracowała: mgr Jolanta śydek nauczycielka kształcenia zintegrowanego I. CELE NAUCZANIA INFORMATYKI. 1. Posługiwanie się systemem komputerowym. Umiejętność

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch

Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe. Nauczyciel Iwona Matłoch Rok szkolny 2015/16 Przedmiotowe zasady oceniania Zajęcia komputerowe Nauczyciel Iwona Matłoch PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

Bardziej szczegółowo