PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak"

Transkrypt

1 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak

2 Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 Kryteria zaliczenia przedmiotu: Opis firmy do biznesplanu (forma prawna, forma opodatkowania, przedmiot działalności wg PKD, struktura właścicieli, lokalizacja) Dokumenty rejestracyjne dla wybranej formy prawnej Deadline przesłania dokumentów: Grupa dzienna: 31 stycznia Grupa zaoczna: 30 grudnia

3 Plan prezentacji akty prawne ograniczenia swobody działalności gospodarczej formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podatek dochodowy

4 Przykładowe akty prawne dot. działalności gospodarczej Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa Kodeks spółek handlowych Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks pracy Ustawa Ordynacja podatkowa Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku akcyzowym i inne.

5 Przedsiębiorca Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą. (Art. 4 ust.1) Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gosp. (Art. 4 ust.2)

6 Swoboda działalności gospodarczej Co oznacza swoboda działalności gospodarczej? koncesje licencje zezwolenia wpis do rejestru działalności regulowanej

7 Ograniczenia swobody działalności gospodarczej Warunki do spełnienia wynikają z ustaw dot. poszczególnych sfer działalności gospodarczej. Mogą to być np. warunki materialne (złożenie zabezpieczenia w formie pieniężnej, posiadanie odpowiednich środków na rachunku bankowym), warunki rzeczowe (posiadanie odpowiednich urządzeń czy linii technologicznych), warunki kwalifikacyjne etc. Mogą podlegać kontroli i mogą zostać cofnięte Mogą podlegać opłatom Różne organy udzielające pozwoleń

8 Koncesje - Art. 46 UoSDG Broń Hazard Górnictwo Koncesje Transport Ochrona RTV Paliwa

9 Zezwolenia Art. 75 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymienia przepisy prawne, z których wynika obowiązek uzyskania zezwolenia. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach (przykłady): ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustawy z o grach i zakładach wzajemnych ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ustawy o transporcie drogowym ustawy Prawo pocztowe

10 Zezwolenia - przykłady Alkohol - sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych Apteka - wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i apteki Finanse - prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego. Działalność ubezpieczeniowa. Prowadzenie funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie papierów wartościowych. Prowadzenie funduszu lub towarzystwa emerytalnego, banku, giełdy towarowej i towarowego domu maklerskiego. GMO - prowadzenie laboratorium referencyjnego, wprowadzenie do obrotu lub do środowiska GMO (organizmu genetycznie modyfikowanego)

11 Zezwolenia - przykłady Hazard m.in. gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach, gry w karty, w kości, gry bingo pieniężne, zakłady wzajemne, Narkotyki - uprawa maku i konopi włóknistych, obrót, wytwarzanie, przetwarzanie, substancji odurzających lub psychotrop. Nauka jazdy Ryby m.in. rybołówstwo morskie, skup /przetwórstwo organizmów morskich, chów lub hodowla ryb i innych organizmów morskich Śmieci Tablice rejestracyjne - produkcja tablic rejestracyjnych Transport lotniska, transport powietrzny Woda - zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków

12 Działalność regulowana Działalność regulowana polega na zastąpieniu zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wpisem do odpowiedniego rejestru. Wpis ten następuje po złożeniu przez przedsiębiorcę pisemnego oświadczenia, iż spełnia warunki do wykonywania tej działalności. Oświadczenie to przedsiębiorca składa w organie ewidencyjnym lub prowadzącemu rejestr.

13 Działalność regulowana Przykłady rodzajów działalności wymagających wpisu do rejestru działalności regulowanej: Organizowanie imprez turystycznych. Wyrób lub rozlew napojów spirytusowych. Wytwarzanie wyrobów tytoniowych. Prowadzenie działalności kantorowej. Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Prowadzenie działalności telekomunikacyjnej. Prowadzenie stacji kontroli pojazdów Usługi detektywistyczne.

14 Gdzie znaleźć informację o ograniczeniach swobody działalności gospodarczej? Punkt Kontaktowy biznes.gov.pl wyszukiwarka procedur https://www.biznes.gov.pl/szukaj-procedur/

15 Zadania firma.gov.pl 1. Co muszę zrobić i ile mnie to będzie kosztować, żeby: świadczyć usługi detektywistyczne? prowadzić kasyno? prowadzić aptekę w Rzeszowie? organizować wyścigi konne? prowadzić żłobek w Rzeszowie? prowadzić biuro podróży w Rzeszowie? sprzedawać detalicznie napoje alkoholowe w Rzeszowie? 2. Znajdź jeszcze 2 dowolne rodzaje działalności, których swoboda prowadzenia jest ograniczona. 3. Sprawdź czy dla zaplanowanego przez Ciebie rodzaju działalności są jakieś ograniczenia.

16 WYBÓR FORMY PRAWNEJ I FORMY OPODATKOWANIA

17 Rozpoczęcie działalności krok po kroku Koncepcja przedsięwzięcia Wybór formy prawnej i opodatkowania Rejestracja działalności

18 Znaczenie decyzji o wyborze formy prawno-organizacyjnej business vehicle pojazd w biznesowej podróży Na tym etapie przesądzamy kluczowe kwestie Konieczność posiadania gruntownie przemyślanej koncepcji W przyszłości możliwe zmiany ale wtedy dodatkowe koszty, możliwe konflikty

19 Kryteria wyboru formy prawnej rodzaj działalności liczba wspólników skala działalności odpowiedzialność za zobowiązania firmy formę opodatkowania/rodz aj prowadzonej księgowości wpływ na podejmowanie decyzji koszty założenia sposoby pozyskiwania kapitału

20 Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółdzielnie Przedsiębiorstwa państwowe Spółka cywilna Spółki osobowe Spółka prawa handlowego Spółki kapitałowe Formy organizacyjnoprawne Jawna Akcyjna (SA) Partnerska Z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) Komandytowa Komandytowo - akcyjna

21 Podmioty gospodarcze w Polsce wg form prawnych, (dane GUS) 1% 8% 8% 1% Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Spółki cywilne Spółki osobowe Spółki kapitałowe 82% Pozostałe

22 Spółki handlowe wg form prawnych, (dane GUS) 10% 3% 1% 3% Spółki akcyjne Spółki z o.o. Spółki jawne Spółki komandytowe Spółki partnerskie i komandytowo-akcyjne 83%

23 JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

24 Jednoosobowa działalność gospodarcza Zalety niewielkie formalności elastyczność działania brak wymogów dot. kapitału dostępne wszystkie formy opodatkowania Wady odpowiedzialność majątkiem prywatnym brak możliwości przyjęcia wspólnika możliwe problemy z pozyskaniem kapitału Rejestracja CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

25 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

26 Zanim zarejestrujesz zastanów się KTO? CO? KIEDY? JAK? Imię i nazwisko Nazwa firmy Sposób i miejsce opodatkowania PESEL NIP Data startu Kategoria działalności wg PKD 2007 Adres Adres działalności Biuro rachunkowe

27 Jaką wybrać nazwę, czyli oznaczenie przedsiębiorcy Art Przedsiębiorca działa pod firmą. Art Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Art Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

28 Oznaczenie przedsiębiorcy Art Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci. 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy.

29 Przedmiot działalności Wybrany przedmiot działalności musi zostać zakodowany wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Podczas rejestracji należy podać wszystkie rodzaje planowanej działalności W klasyfikacji PKD wszystkie rodzaje działalności zostały pogrupowane w działy oznaczone literami od A do U. Przykład: sklep z zabawkami - kod Z (Sekcja G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) Dział 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowym Grupa Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Podklasa Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wyszukiwarka pkd

30 A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B. Górnictwo i wydobywanie C. Przetwórstwo przemysłowe D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność zw. z rekultywacją F. Budownictwo G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochod. H. Transport i gospodarka magazynowa I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi J. Informacja i komunikacja K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca O. Administracja publ. i obrona narod; obowiązkowe zabezp. społ. P. Edukacja Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S. Pozostała działalność usługowa T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby U. Organizacje i zespoły eksterytorialne

31 Rejestracja działalności gospodarczej Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) Wpis do rejestru przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy) spółka jawna jednoosobowa działalność gospodarcza spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna wspólnicy spółki cywilnych spółka z o.o. spółka akcyjna

32 Od 1 lipca 2011 Zero okienka Rejestracja działalności przez internet

33 CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie dzielności gospodarczej. Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

34 CEIDG-1 online - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/

35 Wniosek CEIDG-1 Formularz CEIDG-1 bez załączników Załącznik CEIDG-MW - Dodatkowe miejsce wykonywania działalności Załącznik CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza Załącznik CEIDG-RB - Rachunek bankowy Załącznik CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych Załącznik CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa Załącznik CEIDG-POPR - Korekta pomyłek

36 Do czego służy formularz CEIDG-1 wpis do ewidencji zmiana wpisu zawieszenie działalności wznowienie działalności wykreślenie z ewidencji

37 CEIDG-1, czyli nie tylko wpis do ewidencji działalności gospodarczej Zgłoszenie do GUS (REGON) Wpis do ewidencji działalności gosp. Zgłoszenie do ZUS/KRUS (zgłoszenie płatnika składek) Zgłoszenie do urzędu skarbowego (NIP i forma opodatkowania)

38 CEIDG Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych wobec osoby, której wpis dotyczy zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

39

40

41

42

43 Profil zaufany Animacja dot. zakładania profilu zaufanego - zobacz

44 Lista punktów potwierdzających profil zaufany - Rzeszów

45 Gdzie mogę kupić bezpieczny podpis elektroniczny? Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Unizeto Technologies, MobiCert, Enigma S.O.I.

46 Niby zero okienka, ale trzeba jeszcze odwiedzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wniosek do CEDIG jest zgłoszeniem firmy jako płatnika składek, a dodatkowo należy złożyć informację o osobie (osobach) ubezpieczonych. Wizyta w ZUS pozwoli też na wyliczenie pierwszej składki, w zależności od dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się działalność. Urząd skarbowy Złożenie w urzędzie skarbowym dokumentów rejestracyjnych dla celów podatków VAT i akcyzy (o ile działalność firmy będzie jej podlegała) Formularz VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług we wniosku CEIDG Bank i pieczątka

47 ZUS Niezależnie od złożenia wniosku CEIDG, przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zgłoszenia siebie i osób współpracujących do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin zgłoszenia: 7 dni od daty rozpoczęcia działalności Formularze: ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń (jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy) ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony na etacie i wynagrodzenie z tego tytułu jest wyższe od krajowego wynagrodzenia minimalnego, zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego) Każde takie zgłoszenie dotyczy konkretnej osoby. Przedsiębiorca powinien zatem zgłosić w ten sposób siebie i oddzielnie osoby, które ewentualnie zatrudni (w terminie 7 dni). Formularze można przekazać drogą elektroniczną (jeśli posiada się podpis elektroniczny), złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym.

48 Pieczątka Nie ma w obecnych regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej formalnego wymogu posiadania pieczątki. Nie ma bowiem żadnego przepisu, który by wprost taki obowiązek na przedsiębiorcę nakładał. Praktyka jednak jest taka, zwłaszcza jeśli chodzi o urzędy skarbowe i bank, że wymagają one, aby przedsiębiorca pieczątkę posiadał. Zatem mimo braku nałożonego przez ustawy obowiązku pieczątka wydaje się niezbędna dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą gdyż w przypadku jej braku załatwienie części formalności w bankach, czy urzędach będzie w praktyce niemożliwe. Pieczątka powinna zawierać: pełną nazwę przedsiębiorcy, dane adresowe, numery telefonów, REGON i NIP

49 Rachunek bankowy Art. 22 UoSDG - Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gosp. następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Art. 61 Ordynacji podatkowej 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. potrzebne: NIP oraz pieczątka zawierająca: nazwę, adres, REGON i NIP

50 Państwowa inspekcja pracy i sanepid Uwaga! 17 stycznia 2013 r. zniesiono obowiązek zgłaszania działalności gospodarczej do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

51 Zawieszenie działalności gosp. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność i niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Wniosek o zawieszenie działalności następuje na podstawie odpowiedniego wpisu na formularzu CEIDG- 1.

52 CEIDG - podsumowanie ważnych terminów

53 CEIDG - podsumowanie ważnych terminów

54 CEIDG - podsumowanie ważnych terminów

55 CEIDG - podsumowanie ważnych terminów

56 SPÓŁKI

57 Samemu czy ze wspólnikiem? Argumenty za tworzeniem spółki Co dwie głowy to nie jedna - więcej pomysłów, dwie perspektywy przy podejmowaniu decyzji Podział pracy - nie musisz być w firmie cały czas Wysoko zmotywowany współpracownik Komplementarne umiejętności Podział ryzyka Dodatkowy kapitał Argumenty przeciw tworzeniu spółki Sukces, czyli zysk, do podziału Konflikty i różnica zdań Sprzeczne potrzeby i odmienne podejście do biznesu Przy zamknięciu spółki kwestie prawne do rozwiązania

58 Spółka cywilna Spółka cywilna to umowny stosunek cywilnoprawny, w którym wspólnicy, samodzielni przedsiębiorcy, zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Oznacza to, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem. Przedsiębiorcami są jej wspólnicy. Działalność spółki cywilnej uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym. Art. 860 KC 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

59 Spółka cywilna Najważniejsze cechy spółki cywilnej to: obowiązkowa umowa spółki rejestracja wspólników w CEIDG brak osobowości prawnej wszelkie prawa i obowiązki zaciągane są nie w imieniu spółki, lecz w imieniu jej wspólników solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, również majątkiem prywatnym brak wymagań dot. kapitału początkowego udział w zyskach i/lub stratach

60 SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

61 Spółki osobowe rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym ułomna osobowość prawna spółki osobowe nie są osobami prawnymi, jednak mogą one we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane

62 Spółka jawna Spółką jawną jest spółka osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą brak wymagań dot. kapitału założycielskiego umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna. obowiązek zgłoszenia w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

63 Spółka partnerska spółka utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod wspólną firmą partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, inżynier budownictwa, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego zawodu umowa spółki w formie aktu notarialnego partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu

64 Spółka komandytowa 2 rodzaje wspólników: komplementariusz i komandytariusz; różna rola i odpowiedzialność wspólników; statut spółki obowiązkowo w formie aktu notarialnego; rejestracja w KRS; brak wymagań dot. kapitału początkowego. komplementariusz komandytariusz prowadzi i reprezentuje spółkę odpowiada za zobowiązania spółki całym majątkiem "cichy wspólnik" nie ma prawa do prowadzenia spraw spółki bez pełnomocnictwa odpowiedzialność ograniczona do sumy komandytowej

65 Spółka komandytowo-akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna łączy w sobie cechy charakterystyczne 2 typów spółek: osobowej i kapitałowej. Najważniejsze cechy spółki komandytowej to: 2 rodzaje wspólników - komplementariusz i akcjonariusz; komplementariusz prowadzi działalność i reprezentuje spółkę oraz odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem akcjonariusz angażuje kapitał. różna rola i odpowiedzialność wspólników; umowa spółki obowiązkowo w formie aktu notarialnego; rejestracja w KRS; kapitał zakładowy nie mniejszy niż PLN; możliwość pozyskania kapitału przez emisję akcji.

66 SPÓŁKI KAPITAŁOWE

67 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mała lub duża skala działania jednoosobowa lub wspólnicy spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem, natomiast wspólnicy za zobowiązania spółki nie odpowiadają umowa w formie aktu notarialnego minimalny kapitał zakładowy zł konieczność prowadzenia pełnej księgowości Uwaga! Nowość S24 wzorzec umowy spółki z o.o. (rejestracja przez internet)

68 Spółka z o.o. cd zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w większych spółkach: rada nadzorcza (lub komisja rewizyjna) do kontroli posunięć zarządu zgromadzenie wspólników (najwyższy organ władzy) podejmowanie najważniejszych decyzji (np. zatwierdzanie sprawozdania finansowego, podział zysku itp.)

69 Spółka akcyjna najbardziej złożona spółka handlowa przeznaczona minimalny kapitał zł zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób akt założycielski statut w formie aktu notarialnego akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki możliwość pozyskania kapitału przez nową emisję organy: WZA, rada nadzorcza pełna księgowość

70 Wybór formy prawnej - podsumowanie Samodzielnie czy ze wspólnikami Oddzielenie sfery biznesu od sfery życia osobistego Wymagany poziom kapitału założycielskiego Czas i koszty związane z rejestracją Elastyczność operacyjna Implikacje podatkowe Potencjał rozwojowy 70

71 Samodzielnie czy ze wspólnikami? Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Tylko samodzielnie Tylko ze wspólnikiem (wspólnikami) Może być samodzielnie bądź ze wspólnikami elastyczność zmian w strukturze udziałowców Może być samodzielnie bądź wraz z innymi akcjonariuszami. Struktura typowa dla znacznej liczby akcjonariuszy.

72 Oddzielenie sfery biznesu od sfery życia osobistego Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka jawna Brak rozdzielności. Nieograniczona odpowiedzialność właściciela w zakresie skutków prowadzonej działalności gospodarczej. Brak rozdzielności. Nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdzielność. Jednak odpowiedzialność członków zarządu, którymi często są udziałowcy. Spółka akcyjna Pełna rozdzielność.

73 Poziom kapitału założycielskiego Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka cywilna i jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna Spółka akcyjna Może być na początku minimalny i być powiększany w miarę potrzeb Może być na początku minimalny i być powiększany w miarę potrzeb Minimum 5 tys. PLN Minimum 50 tys. PLN Minimum 100 tys. PLN

74 Czas i koszty związane z rejestracją Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna (Prawie) natychmiast, brak opłat Kilka tygodni, 2-3 tys. PLN Kilka, kilkanaście tygodni, 5-8 tys. PLN (wyjątek: S24) Kilkanaście tygodni, tys. PLN

75 Potencjał rozwojowy Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Niemożność włączenia wspólników. Niezbyt dobry image dla działalności na większą skalę Możliwość powiększenia liczby wspólników i poziomu zaangażowania kapitałowego. Forma rzadko stosowana przy większych przedsięwzięciach. Niemożność przejścia do jednoosobowej własności. Możliwość kształtowania liczby wspólników i poziomu zaangażowania. Dobry image także dla dużych firm. Niemożność wejścia na giełdę. Forma wskazana dla przedsięwzięć na większą skalę, gdzie inwestorzy mają dalekosiężny plan wprowadzenia spółki na giełdę.

76 Elastyczność operacyjna Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Bardzo duża, zwłaszcza możliwości swobodnego dysponowania środkami zmiany poziomu środków zaangażowanych w biznesie Ograniczenie wewnętrzne umowa spółki Zewnętrzne ogólne regulacje KSH Ograniczenia wewnętrzne umowa spółki Zewnętrzne szczegółowe regulacje KSH Ograniczenia wewnętrzne statut spółki Zewnętrzne szczegółowe wymagania KSH narzucające także procedury np. powszechna notarialna forma uchwał, obowiązek rocznego audytu, szeroki wachlarz danych zgłaszanych do KRS

77 Przykładowe sytuacje Anna i Jacek studiowali razem weterynarię. Oboje są teraz lekarzami weterynarii i postanowili otworzyć swoją własną lecznicę dla zwierząt. Sabina właśnie skończyła studia na kierunku biotechnologia. Ma świetny pomysł na biznes. Posiada wystarczającą wiedzę i chciałaby poświęcić cały swój czas na rozwój swojego biznesu. Niestety, jej pomysł wymaga dużego zaangażowania kapitału na start. Sabinie udało się przekonać do swojego pomysłu wujka, który zadeklarował, że może dostarczyć kapitał, ale ze względu na swoją pracę nie chce się angażować w bieżącą działalność firmy. Janusz jest indywidualistą i najlepiej się czuje samodzielnie kierując firmą. Chce założyć firmę doradczą i przewiduje wysoką rentowność przedsięwzięcia. Wszystkie realizowane zyski chce przeznaczyć na cele konsumpcyjne.

78 Przykładowe sytuacje c.d. Karolina i Radek chcą założyć firmę produkcyjną. Potrzebują znaczącego kapitału na zakup maszyn. Podjęli już rozmowy z bankami nt. ewentualnego kredytu. Obawiają się jednak tego, że jeśli ich pomysł nie wypali, będą musieli z własnego majątku spłacać później kredyt. Grupa studentów i studentek kierunku informatyka ma pomysł na firmę, która będzie świadczyła usługi, jakich nie ma jeszcze na rynku. Zakładają dużą dynamikę rozwoju firmy. Ustalili oni, że docelowo chcieliby wprowadzić swoją spółkę na giełdę. Są przygotowani na znaczące zaangażowanie kapitałowe już na starcie.

79 Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców Osoby zagraniczne: z państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii), z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską (Szwajcaria), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

80 Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wyżej wymienione na poprzednim slajdzie, którzy: 1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej: a) zezwolenie na osiedlenie się, b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, d) zgodę na pobyt tolerowany, e) status uchodźcy, f) ochronę uzupełniającą, 2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 3) posiadają ważną Kartę Polaka, 4) są członkami rodzin w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.Nr144,poz.1043 z późn. zm.), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w pkt. I, lub przebywającymi z nimi, mogą również podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

81 Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców Osoby zagraniczne inne niż wymienione na poprzednich slajdach mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością akcyjnej a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile międzynarodowe nie stanowią inaczej.

82 Krajowy Rejestr Sądowy Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych. Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Ponadto, Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi: informacje o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.

83 Rejestracja spółek handlowych Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS i odpowiadających im formularzach

84 Opłaty w KRS Podmiot podlegający wpisowi do: Wpis stały od wniosku: Rejestru przedsiębiorców Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestru dłużników niewypłacalnych o zarejestrowanie 500,00 zł 250,00 zł 500,00 zł 300,00 zł o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców 250,00 zł 150,00 zł 250,00 zł 150,00 zł o wykreślenie z KRS 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 150,00 zł o przyjęcie dokumentów 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym dotyczącego innego postępowania rejestrowego 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł zł za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

85 Rejestracja spółki z o.o.

86 Rejestracja spółki z o.o. Rejestracja spółki z o.o. tradycyjnie w sądzie gospodarczym online S24

87 Jedno okienko dla spółek z o.o. Członkowie zarządu składają we właściwym terytorialnie sądzie rejestrowym wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z tym wnioskiem składają dodatkowo: wniosek o nadanie numeru REGON zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego zgłoszenie płatnika składek do ZUS Uwaga! W przypadku składania wniosku przez internet lub wykorzystania wzorca umowy, tzw. S24 wnioskodawcy muszą samodzielnie złożyć wnioski w odpowiednich instytucjach.

88 Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o. Nazwa (firma) i siedziba Przedmiot działalności Wysokość kapitału zakładowego Wniesione wkłady niepieniężne Określenie liczby udziałów wspólnika (czy może mieć więcej niż 1 udział) Liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez wspólników Czas trwania spółki jeśli jest oznaczony Wzorzec umowy przy rejestracji spółki z o.o. online 774

89 Formularze rejestracyjne spółki z o.o. KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Obowiązkowe załączniki: KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM - Przedmiot działania KRS-WE - Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

90 Obowiązkowe załączniki do wniosku o rejestrację spółki z o.o. umowa spółki z o.o. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba Dodatkowo, zgodnie z zasadą jednego okienka, do wniosku załącza się formularze do urzędu skarbowego i GUS.

91 PODATEK DOCHODOWY

92 NA TYM ŚWIECIE PEWNE SĄ TYLKO ŚMIERĆ I PODATKI!!! B.FRANKLIN Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku T.PRATCHETT

93 Kryteria wyboru formy opodatkowania forma organizacyjnoprawna rodzaj, zakres i skala prowadzonej działalności wielkość prognozowanych przychodów planowana liczba zatrudnionych osób możliwość korzystania z ulg i odliczeń polityka podatkowa

94 Formy opodatkowania

95 Forma organizacyjno-prawna a rodzaj opodatkowania Rodzaj opodatkowania Firma osoby fizycznej, spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska, komandytowa Spółka z o.o. Spółka akcyjna Karta podatkowa Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ogólne zasady skala podatkowa Ogólne zasady podatek liniowy Podatek dochodowy od osób prawnych

96 Zgłoszenie formy opodatkowania Jednoosobowa działalność gospodarcza CEIDG-1 Wspólnicy spółek cywilnych - CEIDG-1 (Każdy wspólnik zgłasza do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.) Spółki osobowe zgłoszenie do urzędu skarbowego zgodnie z miejscem siedziby firmy Zmiana formy opodatkowania - zgłoszenie do urzędu skarbowego do 20 stycznia (kontynuacja działalności)

97 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podstawa prawna: ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U nr 144 poz. 930 Dla kogo ryczałt? osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, (w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gosp.) osoby fizyczne będące osobami duchownymi Przychody z poprzedniego roku nie mogą przekroczyć euro.

98 Ryczałt główne informacje stawka podatku zależy od rodzaju pozarolniczej działalności i wynosi odpowiednio 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3% nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg (jedynie ewidencja przychodów) obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, przechowywania dowodów zakupu towarów

99 Ryczałt główne informacje podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania od przychodu można dokonać odliczeń, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne własne i osób współpracujących, straty poniesionej w poprzednim roku, wydatków na cele rehabilitacyjne, internet, darowizny na rzecz org. prowadzących działalność pożytku publ., honorowego krwiodawstwa od ryczałtu (podatku) można odliczyć kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika (do 7,75% podstawy)

100 Ryczałt nie m.in. dla osób które prowadzą apteki prowadzą lombardy prowadzą kantory wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym prowadzą działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych wykonują wolne zawody (inne niż wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ryczałcie) świadczą usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie

101 Stawki ryczałtu 20% 17% 8,5 % 5,5 % 3%

102 Stawki ryczałtu 20% - przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów 17% 8,5 % 5,5 % 3%

103 Stawki ryczałtu 17% pośrednictwo w sprzedaży pojaz. mech., motocykli, części i akcesoriów wydawanie pakietów gier komp., oprogramowania systemowego i użytkowego w zakresie zarządzania nieruchomościami wynajmu samochodów osobowych i innych środków transportu usługi parkingowe, organizatorzy i pośrednicy turystyczni 8,5 % 5,5 % 3% usługi fotograficzne call center, organizowanie kongresów, targów i wystaw pozyskiwanie personelu dezynfekcja i tępienie szkodników

104 Stawki ryczałtu 8,5 % przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zaw. alkoholu pow. 1,5% przychody związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom przychody ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami i obiektami chronionej przyrody 5,5 % 3% przychody z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

105 Stawki ryczałtu 5,5 % 3% przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów

106 Stawki ryczałtu 3% przychody z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 1,5% przychody z działalności usługowej w zakresie handlu przychody z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów

107 Ryczałt wady i zalety Zalety Ograniczone formalności (ewidencja przychodów) Podatek zależny od przychodów Możliwość odliczenia straty z lat ubiegłych Możliwość korzystania z niektórych ulg Możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Wady Limit przychodów Podatek do zapłacenia nawet jeśli firma ma stratę Brak możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem Brak uwzględnienia kosztów

108 Karta podatkowa Podstawa prawna: ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U nr 144 poz. 930 Karta podatkowa to szczególna postać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Wysokość stawek uzależniona jest od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności liczby zatrudnionych pracowników liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza

109 Karta podatkowa przykład stawek

110 Karta podatkowa - obowiązki brak konieczności prowadzenia ksiąg czy składania zeznań podatkowych. obowiązek wydawania na żądanie klienta rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani prowadzić ewidencję zatrudnienia jeśli zatrudniają pracowników

111 Karta podatkowa wady i zalety Zalety Stała kwota podatku do zapłacenia Brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych Możliwość uzyskania obniżki podatku Możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne Wady Podatek do zapłacenia nawet jeśli firma ma stratę Brak możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem Brak uwzględnienia kosztów Limit zatrudnienia Ograniczona liczba rodzajów działalności, które mogą korzystać z karty podatkowej

112 Karta podatkowa i ryczałt czy mogę je wybrać? Karta podatkowa Sprawdź w Załączniku nr 3 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne czy Twój rodzaj działalności jest tam wymieniony Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Sprawdź w Art. 8 i Załączniku nr 2 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne czy Twój rodzaj działalności NIE JEST tam wymieniony Jeśli nie jest, to w Art. 12 sprawdź stawkę

113 Skala podatkowa podatek dochodowy wg skali podatkowej może opłacać każdy podatnik bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz formę jej prowadzenia (indywidualnie, w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej) podstawowa forma opłacania podatku dochodowego dla osób fizycznych podstawę opodatkowania stanowi dochód (przychód koszty jego uzyskania) ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych stawki: 18% i 32%

114 Obliczanie podatku według obowiązującej w 2013 r. skali podatkowej: Skala podatkowa

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego:

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH. 2. w formie ryczałtu ewidencjonowanego: KARTA INFORMACYJNA Nr: PDI/05/2005/01 Nr wersji: 01 Data wydania: 30.11.2005 WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA W ZAKRESIE PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Kogo dotyczy: Wymagane dokumenty: Druki: Opłaty

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności Opracowanie: dr inż. Zofia Kmiecik-Kiszka Formy prowadzenia działalności gospodarczej Definicja przedsiębiorcy i działalności gospodarczej / Wg. USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ABC ABC Czyli jak rozpocząć DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ OSOBY FIZYCZNE W okresie recesji gospodarczej i bardzo wysokiego bezrobocia, często jedyną drogą do uzyskania dochodów pozwalających na normalną egzystencje

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48

Wpisany przez Wyprawka maturzysty sobota, 11 października :46 - Poprawiony sobota, 11 października :48 Każdy początkujący przedsiębiorca musi też podjąć decyzję, w jakiej formie chce się rozliczać z podatku. A ma kilka możliwości. W tym miejscu wspomnimy tylko o tych, dotyczących podatku dochodowego (o

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym

Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza

Opracowanie: Kancelaria Gospodarcza Materiał do zajęć - opracowanie na potrzeby przedmiotu ZW2: przedsiębiorczość: własna firma na rynku, w ramach projektu STREFA ROZWOJU KOMPETENCJI: nowoczesny program przygotowywania studentów wydziału

Bardziej szczegółowo

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy?

ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? ABC przedsiębiorcy - zakładam własny biznes - czyli co, gdzie, kiedy? Zakładam własny biznes Jak otworzyć działalność gospodarczą? Jakie wybrać formy opodatkowania? Jakie koszty nas czekają? Jakie niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

gospodarcza. Formy opodatkowania.

gospodarcza. Formy opodatkowania. Działalno alność gospodarcza. Formy opodatkowania. Podatek dochodowy Podatek od towarów w i usług ug PIT VAT 22 alności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób b fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT)

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej

Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu Rejestracja podatników oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej ul. Rejtana 3b 45-334 Opole tel.:77 442-06-53 us1671@op.mofnet.gov.pl Działalność rolnicza Działalność

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość innowacyjna. Wybór formy prawnej dla nowego biznesu. Blok 5. Stosunki prawne. Stosunki publiczno prawne Stosunki prywatne

Przedsiębiorczość innowacyjna. Wybór formy prawnej dla nowego biznesu. Blok 5. Stosunki prawne. Stosunki publiczno prawne Stosunki prywatne Wybór formy prawnej dla nowego biznesu Blok 5 Stosunki prawne Stosunki publiczno prawne Stosunki prywatne 1 Przedsiębiorca Prawo prywatne Prawo prywatne Prawo cywilne Kodeks Cywilny Kodeks Rodzinny Opiekuńczy

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r.

Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/2 obowiązuje od 30.03.2012 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Urząd Skarbowy w Sanoku, Godziny otwarcia: Pon. 7. 15-18. 00, Wt. -Pt. 7. 15-15. 15 KART A INFORM ACYJNA SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ K- OB/012 Wyd.04z dn.12.05.2015r. INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników

Formy opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez rolników Formy opodatkowania działalności gospodarczej Krystyna Maciejak Dz. Ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 19.09.2017r. Rolnik przed rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI

Spółka cywilna i spółka jawna. Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Spółka cywilna i spółka jawna Wykonanie: Wilkosz Justyna I MSU, GI Forma prawna przedsiębiorstw determinuje: tryb i warunki załoŝenia przedsiębiorstwa; zakres odpowiedzialności właściciela(i) za zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS

PIT. 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS PIT 19.12.2008 r. Warsztaty dla PCSS Sposoby rozliczenia podatku dochodowego: 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych 2. Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych: Karta podatkowa Ryczałt od przychodów

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Prawo Spółek 13.02.2008.

Prawo Spółek 13.02.2008. Prawo Spółek 13.02.2008. Spółka cywilna Jest spółką uregulowaną w kodeksie cywilnym. Wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego poprzez działanie w sposób oznaczony (art.860

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70

zmiana w stosunku do poprzedniego roku ,70 Inwestorzy zagraniczni w 2015 r. W 2015 r. zostało zarejestrowanych 6706 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Oznacza to wzrost o 52,7% w stosunku do rekordowego pod

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą.

KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Żory, dnia 21 grudnia 2011 r. Urząd Skarbowy w Żorach KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO Informacja dla osoby rozpoczynającej działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy mają do wyboru cztery formy opodatkowania:

Bardziej szczegółowo

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy.

Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kluczowe problemy przy zakładaniu własnej firmy. Prelegent: dr Jerzy Jagoda, przedsiębiorca, doradca firm z kapitałem

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania

Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania Poradnik przedsiębiorcy 6. Podatek dochodowy - wybór formy opodatkowania 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 6.1 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych W wyniku nowelizacji ustawy dokonanej ustawą

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników.

Departament Podatków Dochodowych INFORMACJA. dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok. Liczba podatników. INFORMACJA dotycząca ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2013 rok Liczba podatników 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. W 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 7122 spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to najlepszy wynik w historii i wzrost o 6,2 %

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni I kwartał 2017 r. W pierwszym kwartale 2017 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS działalność rozpoczęły 1913 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Jeżeli podobna liczba rejestracji

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW

Załącznik nr 2. Charakterystyka form działalności gospodarczej. FORMY PRAWNE PRZEDSIĘBIORCÓW Podstawa prawna Status prawny Charakter Cel; przeznaczenie 7 2 lipca 2004 r. o swobodzie 1 posiada zdolność do czynności prawnych (pełną) 4 w małym zakresie cywilna 23 kwietnia 1967 r. Kodeks cywilny 2

Bardziej szczegółowo

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1

adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze Zakładanie ponadgimnazjalnych Plan prezentacji 1 Zakładanie adanie własnej asnej firmy multimedialne materiały y pomocnicze dla uczniów w szkół ponadgimnazjalnych 1 Wstęp Podstawy prawne podejmowania działalności gospodarczej Rodzaje działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania* Prowadzenie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z opodatkowaniem

Bardziej szczegółowo

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej

KROK 1. Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? KROK 1 Zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej Założenie działalności wymaga wypełnienia przez przedsiębiorcę formularza CEIDG-1. We wniosku należy podać swoje: dane osobowe,

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FORMY OPODATKOWANIA Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA. FORMY OPODATKOWANIA * Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości

Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Formy opodatkowania małej przedsiębiorczości Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej należy pamiętać o obowiązku wyboru formy opodatkowania zakładanej firmy. Musimy zdecydować się na jedną z czterech

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015

Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym. Warszawa, dnia 02.10.2015 Spółka komandytowa wady i zalety w aspekcie podatkowym i prawnym Warszawa, dnia 02.10.2015 Czym jest spółka komandytowa Jedna ze spółek osobowych (obok jawnej, partnerskiej, SKA) W celu prowadzenie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA Z TYM ZWIĄZANE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA definicję działalności gospodarczej określa art. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek ten dotyczy

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko.

Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. Formy działalności gospodarczej. Finansowanie i ryzyko. dr Rafał Lipniewicz Uniwersytet Wrocławski Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Rok akademicki 2017/2018 Formy prawne działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą.

Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zestaw 19. Zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą. Zadanie 1 Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej są uregulowane w ustawie: a) O

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość małych firm

Rachunkowość małych firm Uniwersytet Szczeciński Katedra Rachunkowości Zakład Teorii Rachunkowości mgr Stanisław Hońko Rachunkowość małych firm Zakładanie działalności gospodarczej Szczecin 05.10.2005 Podstawowe akty prawne 1.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy

Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy. Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Zmiany w PKPiR: dokumentowanie transakcji między innymi nowy dowód księgowy Grzegorz Ziółkowski, Doradca Podatkowy Kto może prowadzić księgę przychodów i rozchodów Podatkową księgę przychodów i rozchodów

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ

WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ WŁASNA FIRMA! plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ CZERWIEC 2015 PLAN SPOTKANIA 1. Aktualne prawo dotyczące rejestrów działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Żanetta Rudzka

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Żanetta Rudzka Formy opodatkowania podatkiem dochodowym Żanetta Rudzka Formy opodatkowania Plan przebiegu szkolenia Karta podatkowa Ryczały od przychodów ewidencjonowanych Podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki

Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Lekcja 31., 32. Temat: Funkcjonowanie systemu podatkowego w Polsce Temat w podręczniku: Podatki Podatek jest to obowiązkowe bezzwrotne świadczenie o charakterze powszechnym, pobierane przez państwo lub

Bardziej szczegółowo

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822)

Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej Sp. z o.o. tel.: (+4822) Inwestorzy zagraniczni w 2016 r. Po 9 miesiącach 2016 r. wśród nowo rejestrowanych firm w KRS rozpoczęło działalność 5349 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. W całym 2016 r. powinno być ich nie mniej

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Działalność gospodarcza. Formy opodatkowania (Stan prawny na dzień 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu nr K-052/4 Urząd Skarbowy w Trzebnicy Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09

zmiana w stosunku do poprzedniego roku 2015* 6584 49,98 2014 4390 20,01 2013 3658 6,03 2012 3450 15,12 2011 2997-1,15 2010 3032 23,40 2009 2457-25,09 Inwestorzy zagraniczni w I połowie 2015 r. W I połowie 2015 r. zostało zarejestrowanych 3292 spółek z udziałem kapitału zagranicznego wśród nowo rejestrowo firm w KRS. Jeśli ta tendencja w drugiej połowie

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Wybór r formy prawnej dla nowego biznesu

Wybór r formy prawnej dla nowego biznesu a Wybór r formy prawnej dla nowego biznesu Znaczenie decyzji o wyborze formy prawno- organizacyjnej business vehicle pojazd w biznesowej podróży Na tym etapie przesądzamy kluczowe kwestie Konieczność posiadania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np.

Swoboda działalności gospodarczej w pewnych dziedzinach życia gospodarczego zostaje jednakże ograniczona, czego przejawem może byd np. ZAKŁADAMY FIRMĘ Prowadzanie własnej gospodarczej stanowi alternatywę wobec pracy na etat. Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca,,na swoim jest lepszym rozwiązaniem niż zatrudnienie na umowę.

Bardziej szczegółowo

Informacja podatkowa na 2017 r.

Informacja podatkowa na 2017 r. - 1 - Informacja podatkowa na 2017 r. W niniejszym komunikacie przedstawiono najważniejsze zmiany podatkowe dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Skala podatku dochodowego na

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą?

Jak założyć działalność gospodarczą? Jak założyć działalność gospodarczą? Kusi Cię chęć posiadania własnej firmy? Masz dość sztywnych godzin pracy? Marzysz o niezależności oraz realizacji własnych celów? Przyjdź do NAS! Pomożemy Ci założyć

Bardziej szczegółowo

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami

Działając jako jednoosobowa firma, jak również w innych formach nie posiadających tzw. osobowości prawnej, jesteśmy płatnikami Opole 2016 Wybór formy opodatkowania to istotny element, który rzutuje na wielkość płaconych przez nas podatków, a także czasochłonność, a tym samym koszt prowadzenia księgowości w naszej firmie. Działając

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY Regulacja rozdziału II USDG Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 1. Wpis do KRS lub centralnej ewidencji działalności gospodarczej (art. 14) 2.

Bardziej szczegółowo

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r.

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw. Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, r. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw Janusz Żak Stowarzyszenie Tarnowskie Forum Edukacyjne ILUMINACJA Lisia Góra, 19.10.2017 r. Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Forma własności. własność mieszana

Forma własności. własność mieszana Lekcja 39. Temat: Klasyfikowanie przedsiębiorstw Temat w podręczniku: Klasyfikacja przedsiębiorstw Podmiotem gospodarczym jest każdy, niezależnie od jego formy organizacyjnej, aktywny uczestnik procesów

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ

WŁASNA FIRMA plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ WŁASNA FIRMA plusy i minusy od czego zacząć procedury związane z otworzeniem własnej firmy KAMIL DERENDARZ LISTOPAD 2015 PLAN SPOTKANIA 1. Aktualne prawo dotyczące rejestrów działalności gospodarczych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Wstęp Tytuł I. Spółka jawna 7 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...17 Wstęp...19 Tytuł I. Spółka jawna...21 Część 1. Zagadnienia podstawowe...21 Rozdział 1. Istota spółki jawnej...21 1. Pojęcie spółki jawnej...21 2. Cel i charakter prawny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY DO PROJEKTU Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY DO PROJEKTU Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru do projektu FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORCY DO PROJEKTU Wsparcie rozwojowe MŚP w województwie śląskim RODZAJ FORMULARZA (zaznaczyć właściwy kwadrat) Formularz

Bardziej szczegółowo