PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Elżbieta Szczepaniak"

Transkrypt

1 PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elżbieta Szczepaniak

2 Informacje o kursie Prowadzący: Elżbieta Szczepaniak Centrum Studiów Międzynarodowych, Katedra Mikroekonomii, pok. RA108 Kryteria zaliczenia przedmiotu: Opis firmy do biznesplanu (forma prawna, forma opodatkowania, przedmiot działalności wg PKD, struktura właścicieli, lokalizacja) Dokumenty rejestracyjne dla wybranej formy prawnej Deadline przesłania dokumentów: Grupa dzienna: 31 stycznia Grupa zaoczna: 30 grudnia

3 Plan prezentacji akty prawne ograniczenia swobody działalności gospodarczej formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podatek dochodowy

4 Przykładowe akty prawne dot. działalności gospodarczej Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa Kodeks spółek handlowych Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks pracy Ustawa Ordynacja podatkowa Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku akcyzowym i inne.

5 Przedsiębiorca Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą. (Art. 4 ust.1) Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gosp. (Art. 4 ust.2)

6 Swoboda działalności gospodarczej Co oznacza swoboda działalności gospodarczej? koncesje licencje zezwolenia wpis do rejestru działalności regulowanej

7 Ograniczenia swobody działalności gospodarczej Warunki do spełnienia wynikają z ustaw dot. poszczególnych sfer działalności gospodarczej. Mogą to być np. warunki materialne (złożenie zabezpieczenia w formie pieniężnej, posiadanie odpowiednich środków na rachunku bankowym), warunki rzeczowe (posiadanie odpowiednich urządzeń czy linii technologicznych), warunki kwalifikacyjne etc. Mogą podlegać kontroli i mogą zostać cofnięte Mogą podlegać opłatom Różne organy udzielające pozwoleń

8 Koncesje - Art. 46 UoSDG Broń Hazard Górnictwo Koncesje Transport Ochrona RTV Paliwa

9 Zezwolenia Art. 75 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wymienia przepisy prawne, z których wynika obowiązek uzyskania zezwolenia. Uzyskania zezwolenia wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie określonym w przepisach (przykłady): ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ustawy z o grach i zakładach wzajemnych ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie produkcji tablic rejestracyjnych ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ustawy o transporcie drogowym ustawy Prawo pocztowe

10 Zezwolenia - przykłady Alkohol - sprzedaż hurtowa i detaliczna napojów alkoholowych Apteka - wytwarzanie i import produktów leczniczych, prowadzenie hurtowni farmaceutycznej i apteki Finanse - prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego. Działalność ubezpieczeniowa. Prowadzenie funduszu inwestycyjnego oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie papierów wartościowych. Prowadzenie funduszu lub towarzystwa emerytalnego, banku, giełdy towarowej i towarowego domu maklerskiego. GMO - prowadzenie laboratorium referencyjnego, wprowadzenie do obrotu lub do środowiska GMO (organizmu genetycznie modyfikowanego)

11 Zezwolenia - przykłady Hazard m.in. gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach, gry w karty, w kości, gry bingo pieniężne, zakłady wzajemne, Narkotyki - uprawa maku i konopi włóknistych, obrót, wytwarzanie, przetwarzanie, substancji odurzających lub psychotrop. Nauka jazdy Ryby m.in. rybołówstwo morskie, skup /przetwórstwo organizmów morskich, chów lub hodowla ryb i innych organizmów morskich Śmieci Tablice rejestracyjne - produkcja tablic rejestracyjnych Transport lotniska, transport powietrzny Woda - zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zbiorowe odprowadzanie ścieków

12 Działalność regulowana Działalność regulowana polega na zastąpieniu zezwoleń na prowadzenie niektórych rodzajów działalności gospodarczej wpisem do odpowiedniego rejestru. Wpis ten następuje po złożeniu przez przedsiębiorcę pisemnego oświadczenia, iż spełnia warunki do wykonywania tej działalności. Oświadczenie to przedsiębiorca składa w organie ewidencyjnym lub prowadzącemu rejestr.

13 Działalność regulowana Przykłady rodzajów działalności wymagających wpisu do rejestru działalności regulowanej: Organizowanie imprez turystycznych. Wyrób lub rozlew napojów spirytusowych. Wytwarzanie wyrobów tytoniowych. Prowadzenie działalności kantorowej. Przechowywanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania. Prowadzenie działalności telekomunikacyjnej. Prowadzenie stacji kontroli pojazdów Usługi detektywistyczne.

14 Gdzie znaleźć informację o ograniczeniach swobody działalności gospodarczej? Punkt Kontaktowy biznes.gov.pl wyszukiwarka procedur https://www.biznes.gov.pl/szukaj-procedur/

15 Zadania firma.gov.pl 1. Co muszę zrobić i ile mnie to będzie kosztować, żeby: świadczyć usługi detektywistyczne? prowadzić kasyno? prowadzić aptekę w Rzeszowie? organizować wyścigi konne? prowadzić żłobek w Rzeszowie? prowadzić biuro podróży w Rzeszowie? sprzedawać detalicznie napoje alkoholowe w Rzeszowie? 2. Znajdź jeszcze 2 dowolne rodzaje działalności, których swoboda prowadzenia jest ograniczona. 3. Sprawdź czy dla zaplanowanego przez Ciebie rodzaju działalności są jakieś ograniczenia.

16 WYBÓR FORMY PRAWNEJ I FORMY OPODATKOWANIA

17 Rozpoczęcie działalności krok po kroku Koncepcja przedsięwzięcia Wybór formy prawnej i opodatkowania Rejestracja działalności

18 Znaczenie decyzji o wyborze formy prawno-organizacyjnej business vehicle pojazd w biznesowej podróży Na tym etapie przesądzamy kluczowe kwestie Konieczność posiadania gruntownie przemyślanej koncepcji W przyszłości możliwe zmiany ale wtedy dodatkowe koszty, możliwe konflikty

19 Kryteria wyboru formy prawnej rodzaj działalności liczba wspólników skala działalności odpowiedzialność za zobowiązania firmy formę opodatkowania/rodz aj prowadzonej księgowości wpływ na podejmowanie decyzji koszty założenia sposoby pozyskiwania kapitału

20 Przedsiębiorstwo Przedsiębiorstwo indywidualne Spółki Spółdzielnie Przedsiębiorstwa państwowe Spółka cywilna Spółki osobowe Spółka prawa handlowego Spółki kapitałowe Formy organizacyjnoprawne Jawna Akcyjna (SA) Partnerska Z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.) Komandytowa Komandytowo - akcyjna

21 Podmioty gospodarcze w Polsce wg form prawnych, (dane GUS) 1% 8% 8% 1% Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą Spółki cywilne Spółki osobowe Spółki kapitałowe 82% Pozostałe

22 Spółki handlowe wg form prawnych, (dane GUS) 10% 3% 1% 3% Spółki akcyjne Spółki z o.o. Spółki jawne Spółki komandytowe Spółki partnerskie i komandytowo-akcyjne 83%

23 JEDNOOSOBOWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

24 Jednoosobowa działalność gospodarcza Zalety niewielkie formalności elastyczność działania brak wymogów dot. kapitału dostępne wszystkie formy opodatkowania Wady odpowiedzialność majątkiem prywatnym brak możliwości przyjęcia wspólnika możliwe problemy z pozyskaniem kapitału Rejestracja CEIDG - Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

25 REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

26 Zanim zarejestrujesz zastanów się KTO? CO? KIEDY? JAK? Imię i nazwisko Nazwa firmy Sposób i miejsce opodatkowania PESEL NIP Data startu Kategoria działalności wg PKD 2007 Adres Adres działalności Biuro rachunkowe

27 Jaką wybrać nazwę, czyli oznaczenie przedsiębiorcy Art Przedsiębiorca działa pod firmą. Art Firma przedsiębiorcy powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. 2. Firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia. Art Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych.

28 Oznaczenie przedsiębiorcy Art Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. 2. Firma zawiera określenie formy prawnej osoby prawnej, które może być podane w skrócie, a ponadto może wskazywać na przedmiot działalności, siedzibę tej osoby oraz inne określenia dowolnie obrane. 3. Firma osoby prawnej może zawierać nazwisko lub pseudonim osoby fizycznej, jeżeli służy to ukazaniu związków tej osoby z powstaniem lub działalnością przedsiębiorcy. Umieszczenie w firmie nazwiska albo pseudonimu osoby fizycznej wymaga pisemnej zgody tej osoby, a w razie jej śmierci - zgody jej małżonka i dzieci. 4. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy.

29 Przedmiot działalności Wybrany przedmiot działalności musi zostać zakodowany wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Podczas rejestracji należy podać wszystkie rodzaje planowanej działalności W klasyfikacji PKD wszystkie rodzaje działalności zostały pogrupowane w działy oznaczone literami od A do U. Przykład: sklep z zabawkami - kod Z (Sekcja G (Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle) Dział 47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowym Grupa Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Podklasa Z - Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wyszukiwarka pkd

30 A. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo B. Górnictwo i wydobywanie C. Przetwórstwo przemysłowe D. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych E. Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność zw. z rekultywacją F. Budownictwo G. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochod. H. Transport i gospodarka magazynowa I. Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi J. Informacja i komunikacja K. Działalność finansowa i ubezpieczeniowa L. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna N. Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca O. Administracja publ. i obrona narod; obowiązkowe zabezp. społ. P. Edukacja Q. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna R. Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją S. Pozostała działalność usługowa T. Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby U. Organizacje i zespoły eksterytorialne

31 Rejestracja działalności gospodarczej Wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG) Wpis do rejestru przedsiębiorców (Krajowy Rejestr Sądowy) spółka jawna jednoosobowa działalność gospodarcza spółka partnerska spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna wspólnicy spółki cywilnych spółka z o.o. spółka akcyjna

32 Od 1 lipca 2011 Zero okienka Rejestracja działalności przez internet

33 CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis prowadzony jest od 1 lipca 2011 r. w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie dzielności gospodarczej. Od dnia 1 lipca 2011 r. obowiązują nowe przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz nowy formularz CEIDG-1 wniosku do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych, w miejsce dotychczasowego formularza EDG-1.

34 CEIDG-1 online - https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/

35 Wniosek CEIDG-1 Formularz CEIDG-1 bez załączników Załącznik CEIDG-MW - Dodatkowe miejsce wykonywania działalności Załącznik CEIDG-RD - Wykonywana działalność gospodarcza Załącznik CEIDG-RB - Rachunek bankowy Załącznik CEIDG-SC - Udział w spółkach cywilnych Załącznik CEIDG-PN - Udzielone pełnomocnictwa Załącznik CEIDG-POPR - Korekta pomyłek

36 Do czego służy formularz CEIDG-1 wpis do ewidencji zmiana wpisu zawieszenie działalności wznowienie działalności wykreślenie z ewidencji

37 CEIDG-1, czyli nie tylko wpis do ewidencji działalności gospodarczej Zgłoszenie do GUS (REGON) Wpis do ewidencji działalności gosp. Zgłoszenie do ZUS/KRUS (zgłoszenie płatnika składek) Zgłoszenie do urzędu skarbowego (NIP i forma opodatkowania)

38 CEIDG Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis. Wpis jest dokonywany nie później, niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do CEIDG poprawnego wniosku. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. W momencie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej prywatny numer NIP osoby fizycznej staje się numerem firmy. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG składa się oświadczenie o braku orzeczonych wobec osoby, której wpis dotyczy zakazów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

39

40

41

42

43 Profil zaufany Animacja dot. zakładania profilu zaufanego - zobacz

44 Lista punktów potwierdzających profil zaufany - Rzeszów

45 Gdzie mogę kupić bezpieczny podpis elektroniczny? Krajowa Izba Rozliczeniowa, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Unizeto Technologies, MobiCert, Enigma S.O.I.

46 Niby zero okienka, ale trzeba jeszcze odwiedzić Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wniosek do CEDIG jest zgłoszeniem firmy jako płatnika składek, a dodatkowo należy złożyć informację o osobie (osobach) ubezpieczonych. Wizyta w ZUS pozwoli też na wyliczenie pierwszej składki, w zależności od dnia miesiąca, w którym rozpoczyna się działalność. Urząd skarbowy Złożenie w urzędzie skarbowym dokumentów rejestracyjnych dla celów podatków VAT i akcyzy (o ile działalność firmy będzie jej podlegała) Formularz VAT-R - Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług we wniosku CEIDG Bank i pieczątka

47 ZUS Niezależnie od złożenia wniosku CEIDG, przedsiębiorca ma obowiązek dokonać zgłoszenia siebie i osób współpracujących do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Termin zgłoszenia: 7 dni od daty rozpoczęcia działalności Formularze: ZUS ZUA - Zgłoszenie do ubezpieczeń (jeżeli prowadzenie działalności jest jedynym tytułem do ubezpieczeń przedsiębiorcy) ZUS ZZA - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego (jeżeli przedsiębiorca jest zatrudniony na etacie i wynagrodzenie z tego tytułu jest wyższe od krajowego wynagrodzenia minimalnego, zgłoszenie tylko do ubezpieczenia zdrowotnego) Każde takie zgłoszenie dotyczy konkretnej osoby. Przedsiębiorca powinien zatem zgłosić w ten sposób siebie i oddzielnie osoby, które ewentualnie zatrudni (w terminie 7 dni). Formularze można przekazać drogą elektroniczną (jeśli posiada się podpis elektroniczny), złożyć osobiście lub wysłać listem poleconym.

48 Pieczątka Nie ma w obecnych regulacjach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej formalnego wymogu posiadania pieczątki. Nie ma bowiem żadnego przepisu, który by wprost taki obowiązek na przedsiębiorcę nakładał. Praktyka jednak jest taka, zwłaszcza jeśli chodzi o urzędy skarbowe i bank, że wymagają one, aby przedsiębiorca pieczątkę posiadał. Zatem mimo braku nałożonego przez ustawy obowiązku pieczątka wydaje się niezbędna dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą gdyż w przypadku jej braku załatwienie części formalności w bankach, czy urzędach będzie w praktyce niemożliwe. Pieczątka powinna zawierać: pełną nazwę przedsiębiorcy, dane adresowe, numery telefonów, REGON i NIP

49 Rachunek bankowy Art. 22 UoSDG - Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gosp. następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji. Art. 61 Ordynacji podatkowej 1. Zapłata podatków przez podatników prowadzących działalność gospodarczą i obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i rozchodów następuje w formie polecenia przelewu. potrzebne: NIP oraz pieczątka zawierająca: nazwę, adres, REGON i NIP

50 Państwowa inspekcja pracy i sanepid Uwaga! 17 stycznia 2013 r. zniesiono obowiązek zgłaszania działalności gospodarczej do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

51 Zawieszenie działalności gosp. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność i niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 1 miesiąca do 24 miesięcy. Wniosek o zawieszenie działalności następuje na podstawie odpowiedniego wpisu na formularzu CEIDG- 1.

52 CEIDG - podsumowanie ważnych terminów

53 CEIDG - podsumowanie ważnych terminów

54 CEIDG - podsumowanie ważnych terminów

55 CEIDG - podsumowanie ważnych terminów

56 SPÓŁKI

57 Samemu czy ze wspólnikiem? Argumenty za tworzeniem spółki Co dwie głowy to nie jedna - więcej pomysłów, dwie perspektywy przy podejmowaniu decyzji Podział pracy - nie musisz być w firmie cały czas Wysoko zmotywowany współpracownik Komplementarne umiejętności Podział ryzyka Dodatkowy kapitał Argumenty przeciw tworzeniu spółki Sukces, czyli zysk, do podziału Konflikty i różnica zdań Sprzeczne potrzeby i odmienne podejście do biznesu Przy zamknięciu spółki kwestie prawne do rozwiązania

58 Spółka cywilna Spółka cywilna to umowny stosunek cywilnoprawny, w którym wspólnicy, samodzielni przedsiębiorcy, zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Oznacza to, że spółka cywilna nie jest przedsiębiorstwem. Przedsiębiorcami są jej wspólnicy. Działalność spółki cywilnej uregulowana jest w Kodeksie Cywilnym. Art. 860 KC 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

59 Spółka cywilna Najważniejsze cechy spółki cywilnej to: obowiązkowa umowa spółki rejestracja wspólników w CEIDG brak osobowości prawnej wszelkie prawa i obowiązki zaciągane są nie w imieniu spółki, lecz w imieniu jej wspólników solidarna odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki, również majątkiem prywatnym brak wymagań dot. kapitału początkowego udział w zyskach i/lub stratach

60 SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

61 Spółki osobowe rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym ułomna osobowość prawna spółki osobowe nie są osobami prawnymi, jednak mogą one we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane

62 Spółka jawna Spółką jawną jest spółka osobową, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą brak wymagań dot. kapitału założycielskiego umowa spółki powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo nazwisko albo firmę (nazwę) jednego albo kilku wspólników oraz dodatkowe oznaczenie spółka jawna. obowiązek zgłoszenia w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

63 Spółka partnerska spółka utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod wspólną firmą partnerami mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania następujących zawodów: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, inżynier budownictwa, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły spółka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego zawodu umowa spółki w formie aktu notarialnego partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu

64 Spółka komandytowa 2 rodzaje wspólników: komplementariusz i komandytariusz; różna rola i odpowiedzialność wspólników; statut spółki obowiązkowo w formie aktu notarialnego; rejestracja w KRS; brak wymagań dot. kapitału początkowego. komplementariusz komandytariusz prowadzi i reprezentuje spółkę odpowiada za zobowiązania spółki całym majątkiem "cichy wspólnik" nie ma prawa do prowadzenia spraw spółki bez pełnomocnictwa odpowiedzialność ograniczona do sumy komandytowej

65 Spółka komandytowo-akcyjna Spółka komandytowo-akcyjna łączy w sobie cechy charakterystyczne 2 typów spółek: osobowej i kapitałowej. Najważniejsze cechy spółki komandytowej to: 2 rodzaje wspólników - komplementariusz i akcjonariusz; komplementariusz prowadzi działalność i reprezentuje spółkę oraz odpowiada za jej zobowiązania całym swoim majątkiem akcjonariusz angażuje kapitał. różna rola i odpowiedzialność wspólników; umowa spółki obowiązkowo w formie aktu notarialnego; rejestracja w KRS; kapitał zakładowy nie mniejszy niż PLN; możliwość pozyskania kapitału przez emisję akcji.

66 SPÓŁKI KAPITAŁOWE

67 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mała lub duża skala działania jednoosobowa lub wspólnicy spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym majątkiem, natomiast wspólnicy za zobowiązania spółki nie odpowiadają umowa w formie aktu notarialnego minimalny kapitał zakładowy zł konieczność prowadzenia pełnej księgowości Uwaga! Nowość S24 wzorzec umowy spółki z o.o. (rejestracja przez internet)

68 Spółka z o.o. cd zarząd spółki prowadzi sprawy spółki i reprezentuje ją na zewnątrz w większych spółkach: rada nadzorcza (lub komisja rewizyjna) do kontroli posunięć zarządu zgromadzenie wspólników (najwyższy organ władzy) podejmowanie najważniejszych decyzji (np. zatwierdzanie sprawozdania finansowego, podział zysku itp.)

69 Spółka akcyjna najbardziej złożona spółka handlowa przeznaczona minimalny kapitał zł zawiązać spółkę akcyjną może jedna albo więcej osób akt założycielski statut w formie aktu notarialnego akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki możliwość pozyskania kapitału przez nową emisję organy: WZA, rada nadzorcza pełna księgowość

70 Wybór formy prawnej - podsumowanie Samodzielnie czy ze wspólnikami Oddzielenie sfery biznesu od sfery życia osobistego Wymagany poziom kapitału założycielskiego Czas i koszty związane z rejestracją Elastyczność operacyjna Implikacje podatkowe Potencjał rozwojowy 70

71 Samodzielnie czy ze wspólnikami? Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Tylko samodzielnie Tylko ze wspólnikiem (wspólnikami) Może być samodzielnie bądź ze wspólnikami elastyczność zmian w strukturze udziałowców Może być samodzielnie bądź wraz z innymi akcjonariuszami. Struktura typowa dla znacznej liczby akcjonariuszy.

72 Oddzielenie sfery biznesu od sfery życia osobistego Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka jawna Brak rozdzielności. Nieograniczona odpowiedzialność właściciela w zakresie skutków prowadzonej działalności gospodarczej. Brak rozdzielności. Nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdzielność. Jednak odpowiedzialność członków zarządu, którymi często są udziałowcy. Spółka akcyjna Pełna rozdzielność.

73 Poziom kapitału założycielskiego Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka cywilna i jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowoakcyjna Spółka akcyjna Może być na początku minimalny i być powiększany w miarę potrzeb Może być na początku minimalny i być powiększany w miarę potrzeb Minimum 5 tys. PLN Minimum 50 tys. PLN Minimum 100 tys. PLN

74 Czas i koszty związane z rejestracją Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna (Prawie) natychmiast, brak opłat Kilka tygodni, 2-3 tys. PLN Kilka, kilkanaście tygodni, 5-8 tys. PLN (wyjątek: S24) Kilkanaście tygodni, tys. PLN

75 Potencjał rozwojowy Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Niemożność włączenia wspólników. Niezbyt dobry image dla działalności na większą skalę Możliwość powiększenia liczby wspólników i poziomu zaangażowania kapitałowego. Forma rzadko stosowana przy większych przedsięwzięciach. Niemożność przejścia do jednoosobowej własności. Możliwość kształtowania liczby wspólników i poziomu zaangażowania. Dobry image także dla dużych firm. Niemożność wejścia na giełdę. Forma wskazana dla przedsięwzięć na większą skalę, gdzie inwestorzy mają dalekosiężny plan wprowadzenia spółki na giełdę.

76 Elastyczność operacyjna Jednoosobowa działalność gospodarcza Spółka jawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka akcyjna Bardzo duża, zwłaszcza możliwości swobodnego dysponowania środkami zmiany poziomu środków zaangażowanych w biznesie Ograniczenie wewnętrzne umowa spółki Zewnętrzne ogólne regulacje KSH Ograniczenia wewnętrzne umowa spółki Zewnętrzne szczegółowe regulacje KSH Ograniczenia wewnętrzne statut spółki Zewnętrzne szczegółowe wymagania KSH narzucające także procedury np. powszechna notarialna forma uchwał, obowiązek rocznego audytu, szeroki wachlarz danych zgłaszanych do KRS

77 Przykładowe sytuacje Anna i Jacek studiowali razem weterynarię. Oboje są teraz lekarzami weterynarii i postanowili otworzyć swoją własną lecznicę dla zwierząt. Sabina właśnie skończyła studia na kierunku biotechnologia. Ma świetny pomysł na biznes. Posiada wystarczającą wiedzę i chciałaby poświęcić cały swój czas na rozwój swojego biznesu. Niestety, jej pomysł wymaga dużego zaangażowania kapitału na start. Sabinie udało się przekonać do swojego pomysłu wujka, który zadeklarował, że może dostarczyć kapitał, ale ze względu na swoją pracę nie chce się angażować w bieżącą działalność firmy. Janusz jest indywidualistą i najlepiej się czuje samodzielnie kierując firmą. Chce założyć firmę doradczą i przewiduje wysoką rentowność przedsięwzięcia. Wszystkie realizowane zyski chce przeznaczyć na cele konsumpcyjne.

78 Przykładowe sytuacje c.d. Karolina i Radek chcą założyć firmę produkcyjną. Potrzebują znaczącego kapitału na zakup maszyn. Podjęli już rozmowy z bankami nt. ewentualnego kredytu. Obawiają się jednak tego, że jeśli ich pomysł nie wypali, będą musieli z własnego majątku spłacać później kredyt. Grupa studentów i studentek kierunku informatyka ma pomysł na firmę, która będzie świadczyła usługi, jakich nie ma jeszcze na rynku. Zakładają dużą dynamikę rozwoju firmy. Ustalili oni, że docelowo chcieliby wprowadzić swoją spółkę na giełdę. Są przygotowani na znaczące zaangażowanie kapitałowe już na starcie.

79 Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców Osoby zagraniczne: z państw Unii Europejskiej (Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii), z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej (Norwegia, Islandia, Lichtenstein) oraz z państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych ze Wspólnotą Europejską (Szwajcaria), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

80 Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców Cudzoziemcy, obywatele innych państw niż wyżej wymienione na poprzednim slajdzie, którzy: 1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej: a) zezwolenie na osiedlenie się, b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, d) zgodę na pobyt tolerowany, e) status uchodźcy, f) ochronę uzupełniającą, 2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 3) posiadają ważną Kartę Polaka, 4) są członkami rodzin w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U.Nr144,poz.1043 z późn. zm.), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w pkt. I, lub przebywającymi z nimi, mogą również podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

81 Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców Osoby zagraniczne inne niż wymienione na poprzednich slajdach mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością akcyjnej a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile międzynarodowe nie stanowią inaczej.

82 Krajowy Rejestr Sądowy Krajowy Rejestr Sądowy jest scentralizowaną, informatyczną bazą danych składającą się z trzech osobnych rejestrów: rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych. Zadaniem Krajowego Rejestru Sądowego jest powszechne udostępnienie szybkiej i niezawodnej informacji o statusie prawnym zarejestrowanego podmiotu (Centralna Informacja KRS), najważniejszych elementach jego sytuacji finansowej oraz sposobie jego reprezentowania. Ponadto, Krajowy Rejestr Sądowy zawiera inne, istotne dla obrotu gospodarczego, dane o przedsiębiorcy, w tym między innymi: informacje o zaległościach podatkowych i celnych, zaległościach wobec ZUS, wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności. Rejestr Dłużników Niewypłacalnych (RDN) stanowi dodatkowe źródło wiedzy o zadłużonych osobach fizycznych, z którymi prowadzenie wspólnych interesów może się wiązać z podwyższonym ryzykiem.

83 Rejestracja spółek handlowych Przewodnik po formach prawnych podlegających wpisowi do KRS i odpowiadających im formularzach

84 Opłaty w KRS Podmiot podlegający wpisowi do: Wpis stały od wniosku: Rejestru przedsiębiorców Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Rejestru dłużników niewypłacalnych o zarejestrowanie 500,00 zł 250,00 zł 500,00 zł 300,00 zł o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze o wykreślenie tylko z rejestru przedsiębiorców 250,00 zł 150,00 zł 250,00 zł 150,00 zł o wykreślenie z KRS 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 150,00 zł o przyjęcie dokumentów 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł o uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym dotyczącego innego postępowania rejestrowego 40,00 zł 40,00 zł 40,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł 300,00 zł zł za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

85 Rejestracja spółki z o.o.

86 Rejestracja spółki z o.o. Rejestracja spółki z o.o. tradycyjnie w sądzie gospodarczym online S24

87 Jedno okienko dla spółek z o.o. Członkowie zarządu składają we właściwym terytorialnie sądzie rejestrowym wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. Wraz z tym wnioskiem składają dodatkowo: wniosek o nadanie numeru REGON zgłoszenie identyfikacyjne do Urzędu Skarbowego zgłoszenie płatnika składek do ZUS Uwaga! W przypadku składania wniosku przez internet lub wykorzystania wzorca umowy, tzw. S24 wnioskodawcy muszą samodzielnie złożyć wnioski w odpowiednich instytucjach.

88 Obowiązkowe elementy umowy spółki z o.o. Nazwa (firma) i siedziba Przedmiot działalności Wysokość kapitału zakładowego Wniesione wkłady niepieniężne Określenie liczby udziałów wspólnika (czy może mieć więcej niż 1 udział) Liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez wspólników Czas trwania spółki jeśli jest oznaczony Wzorzec umowy przy rejestracji spółki z o.o. online 774

89 Formularze rejestracyjne spółki z o.o. KRS-W3 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców Obowiązkowe załączniki: KRS-WK - Organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania spółki KRS-WM - Przedmiot działania KRS-WE - Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

90 Obowiązkowe załączniki do wniosku o rejestrację spółki z o.o. umowa spółki z o.o. oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie kapitału zakładowego spółki zostały przez wszystkich wspólników w całości wniesione złożone wobec sądu albo poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu dowód uiszczenia opłaty sądowej oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oryginał dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba Dodatkowo, zgodnie z zasadą jednego okienka, do wniosku załącza się formularze do urzędu skarbowego i GUS.

91 PODATEK DOCHODOWY

92 NA TYM ŚWIECIE PEWNE SĄ TYLKO ŚMIERĆ I PODATKI!!! B.FRANKLIN Jest śmierć i podatki, ale podatki są gorsze, bo śmierć przynajmniej nie trafia się człowiekowi co roku T.PRATCHETT

93 Kryteria wyboru formy opodatkowania forma organizacyjnoprawna rodzaj, zakres i skala prowadzonej działalności wielkość prognozowanych przychodów planowana liczba zatrudnionych osób możliwość korzystania z ulg i odliczeń polityka podatkowa

94 Formy opodatkowania

95 Forma organizacyjno-prawna a rodzaj opodatkowania Rodzaj opodatkowania Firma osoby fizycznej, spółka cywilna Spółka jawna Spółka partnerska, komandytowa Spółka z o.o. Spółka akcyjna Karta podatkowa Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Ogólne zasady skala podatkowa Ogólne zasady podatek liniowy Podatek dochodowy od osób prawnych

96 Zgłoszenie formy opodatkowania Jednoosobowa działalność gospodarcza CEIDG-1 Wspólnicy spółek cywilnych - CEIDG-1 (Każdy wspólnik zgłasza do urzędu skarbowego właściwego dla swojego miejsca zamieszkania.) Spółki osobowe zgłoszenie do urzędu skarbowego zgodnie z miejscem siedziby firmy Zmiana formy opodatkowania - zgłoszenie do urzędu skarbowego do 20 stycznia (kontynuacja działalności)

97 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podstawa prawna: ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U nr 144 poz. 930 Dla kogo ryczałt? osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, (w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gosp.) osoby fizyczne będące osobami duchownymi Przychody z poprzedniego roku nie mogą przekroczyć euro.

98 Ryczałt główne informacje stawka podatku zależy od rodzaju pozarolniczej działalności i wynosi odpowiednio 20%, 17%, 8,5%, 5,5% oraz 3% nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg (jedynie ewidencja przychodów) obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, wyposażenia, przechowywania dowodów zakupu towarów

99 Ryczałt główne informacje podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszania o koszty jego uzyskania od przychodu można dokonać odliczeń, m.in. składki na ubezpieczenie społeczne własne i osób współpracujących, straty poniesionej w poprzednim roku, wydatków na cele rehabilitacyjne, internet, darowizny na rzecz org. prowadzących działalność pożytku publ., honorowego krwiodawstwa od ryczałtu (podatku) można odliczyć kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaconej przez podatnika (do 7,75% podstawy)

100 Ryczałt nie m.in. dla osób które prowadzą apteki prowadzą lombardy prowadzą kantory wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym prowadzą działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych wykonują wolne zawody (inne niż wymienione w art. 4 ust. 1 pkt. 11 ustawy o ryczałcie) świadczą usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o ryczałcie

101 Stawki ryczałtu 20% 17% 8,5 % 5,5 % 3%

102 Stawki ryczałtu 20% - przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów 17% 8,5 % 5,5 % 3%

103 Stawki ryczałtu 17% pośrednictwo w sprzedaży pojaz. mech., motocykli, części i akcesoriów wydawanie pakietów gier komp., oprogramowania systemowego i użytkowego w zakresie zarządzania nieruchomościami wynajmu samochodów osobowych i innych środków transportu usługi parkingowe, organizatorzy i pośrednicy turystyczni 8,5 % 5,5 % 3% usługi fotograficzne call center, organizowanie kongresów, targów i wystaw pozyskiwanie personelu dezynfekcja i tępienie szkodników

104 Stawki ryczałtu 8,5 % przychody z działalności usługowej, w tym przychody z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zaw. alkoholu pow. 1,5% przychody związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom przychody ze świadczenia usług związanych z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przychodów ze świadczenia usług związanych z ogrodami botanicznymi i zoologicznymi oraz obszarami i obiektami chronionej przyrody 5,5 % 3% przychody z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze

105 Stawki ryczałtu 5,5 % 3% przychody z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozu ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów

106 Stawki ryczałtu 3% przychody z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu pow. 1,5% przychody z działalności usługowej w zakresie handlu przychody z działalności rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców pochodzących z własnych połowów

107 Ryczałt wady i zalety Zalety Ograniczone formalności (ewidencja przychodów) Podatek zależny od przychodów Możliwość odliczenia straty z lat ubiegłych Możliwość korzystania z niektórych ulg Możliwość odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Wady Limit przychodów Podatek do zapłacenia nawet jeśli firma ma stratę Brak możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem Brak uwzględnienia kosztów

108 Karta podatkowa Podstawa prawna: ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U nr 144 poz. 930 Karta podatkowa to szczególna postać zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Stawki karty podatkowej określone są kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych Wysokość stawek uzależniona jest od: rodzaju i zakresu prowadzonej działalności liczby zatrudnionych pracowników liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza

109 Karta podatkowa przykład stawek

110 Karta podatkowa - obowiązki brak konieczności prowadzenia ksiąg czy składania zeznań podatkowych. obowiązek wydawania na żądanie klienta rachunki i faktury stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi, oraz przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę. podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani prowadzić ewidencję zatrudnienia jeśli zatrudniają pracowników

111 Karta podatkowa wady i zalety Zalety Stała kwota podatku do zapłacenia Brak konieczności prowadzenia ksiąg rachunkowych Możliwość uzyskania obniżki podatku Możliwość odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne Wady Podatek do zapłacenia nawet jeśli firma ma stratę Brak możliwości rozliczenia wspólnie z małżonkiem Brak uwzględnienia kosztów Limit zatrudnienia Ograniczona liczba rodzajów działalności, które mogą korzystać z karty podatkowej

112 Karta podatkowa i ryczałt czy mogę je wybrać? Karta podatkowa Sprawdź w Załączniku nr 3 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne czy Twój rodzaj działalności jest tam wymieniony Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Sprawdź w Art. 8 i Załączniku nr 2 Ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne czy Twój rodzaj działalności NIE JEST tam wymieniony Jeśli nie jest, to w Art. 12 sprawdź stawkę

113 Skala podatkowa podatek dochodowy wg skali podatkowej może opłacać każdy podatnik bez względu na rodzaj prowadzonej działalności oraz formę jej prowadzenia (indywidualnie, w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej) podstawowa forma opłacania podatku dochodowego dla osób fizycznych podstawę opodatkowania stanowi dochód (przychód koszty jego uzyskania) ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg podatkowych stawki: 18% i 32%

114 Obliczanie podatku według obowiązującej w 2013 r. skali podatkowej: Skala podatkowa

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH

TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH TWORZENIE I PROWADZENIE FIRM INNOWACYJNYCH Poradnik dla osób chcących założyć działalność gospodarczą Szczecin, 2011 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Innowacyjność 3 2. Jak założyć i prowadzić własną firmę 5 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych

Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Wszystko o podatku dochodowym od osób fizycznych Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Podatki dochodowe w Polsce... 6 1.2 Charakterystyka podatków dochodowych w Polsce... 6 1.2

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą Poradnik dla nowo powstałych firm Wydanie IV Stan na grudzień 2013 Publikacja bezpłatna

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES?

WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Joanna Majerska Koło Naukowe Rachunkowości Uniwersytet Szczeciński WŁASNA FIRMA - SZANSĄ NA SUKCES? Wprowadzenie Zaledwie 11 procent studentów ostatnich lat wiąże swoje losy z założeniem własnej firmy.

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE. Zagadnienia prawne PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W POLSCE Zagadnienia prawne SP.K. UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7 00-236 WARSZAWA www.kmw-adwokaci.pl Marzec 2011 SPIS TREŚCI I. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2013 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą poradnik dla nowo powstałych firm SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 4 1. NA STARCIE 5 1.1. Ile jest wart pomysł na biznes 5 1.2. Czy firma ma szanse powodzenia na rynku

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania

Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/251 Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1.

USTAWA. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rozdział 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania. Art. 1. Kancelaria Sejmu Opracowano s. 1/151 na podstawie: tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228, Nr 122, poz. 1324, z 2001

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych

Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych Pytania i odpowiedzi dotyczące działania Grupy producentów rolnych 1. Czy w wyniku zmian w Kodeksie Spółek Handlowych warto wybrać spółkę jako formę prawną dla grupy producentów rolnych? W styczniu 2009

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady oraz tryb przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r.

Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Główny Urząd Statystyczny Warszawa, maj 2014 r. Notatka na temat różnic między informacjami o podmiotach gospodarki narodowej z rejestru urzędowego REGON oraz o przedsiębiorstwach z badań statystycznych

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej

Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Rozdział 1. Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/47 Dz.U. 2006 Nr 225 poz. 1635 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282, 1448, 1512, z 2013 r. poz. 21, 455,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Kancelaria Sejmu s. 1/33 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635. o opłacie skarbowej 1) Rozdział 1 Przedmiot opłaty skarbowej Art. 1. 1. Opłacie skarbowej

Bardziej szczegółowo