Chrzest duchem / chrzest wodny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Chrzest duchem / chrzest wodny"

Transkrypt

1 Chrzest duchem / chrzest wodny Streszczenie wykładu: sens Biblijnego chrztu jest definicyjnie przedstawiony w Rzym. 6:3-5. Niniejszy wykład bazuje na tym tekście i kontekstach pokrewnych w celu omówienia sensu chrztu duchem oraz tego, w jaki sposób jego dwie fazy (poświęcenie i zrodzenie z ducha) są pokazane w chrzcie wodnym. Spis treści BIBLIJNA DEFINICJA CHRZTU... 1 POŚWIĘCENIE... 2 ZRODZENIE Z DUCHA... 3 CHRZEST WODNY... 5 CHRZEST DUCHEM, CZYLI POKUTA I NAWRÓCENIE... 6 CHRZEST JEZUSA CHRYSTUSA... 7 CHRZEST W KONTEKSTACH BIBLIJNYCH... 8 O tym, jak istotny jest temat chrztu, może świadczyć choćby fakt, że jest on przedmiotem ostatnich słów naszego Pana wypowiedzianych na ziemi: "Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego" (Mt. 28:19 BG). Jeśli natomiast celem naszego nauczania jest udzielanie chrztu, musimy dobrze rozumieć, czym jest chrzest, kto go udziela i co to wszystko znaczy dla tych, którzy się chrztowi poddają. Chrześcijaństwo wypracowało na temat chrztu, jak niemal na każdy inny temat Biblijny, szereg poglądów. Jedni chrzczą dorosłych, inni niemowlęta; jedni chrzczą przez zanurzenie, inni przez polanie głowy wodą; jedni spodziewają się, że po chrzcie będą mówić językami, jak uczniowie w dniu Pięćdziesiątnicy, inni wręcz przeciwnie - nie doświadczają żadnych takich nadprzyrodzonych manifestacji. Ponieważ jest to temat tak istotny, nikt oddany Bogu nie może kształtować swojej znajomości tematu na zasadzie losowania: w tym wyznaniu akurat się znalazłem, więc mam ten, a nie inny pogląd. Jeśli rzeczywiście jesteśmy 'szlachetnie usposobieni' wobec poszukiwania prawdy, przyjmujmy i my Słowo "z największą gotowością umysłu, każdego dnia starannie badając Pisma, czy tak się rzeczy mają" (Dzieje 17:11 NW). BIBLIJNA DEFINICJA CHRZTU Nie musimy dzięki Bogu żyć w domysłach na temat tego, czym jest chrzest. Apostoł Paweł wyjaśnia tę kwestię ponad wszelką wątpliwość w Rzym. 6:3-5, który warto w tym miejscu zacytować w całości: "Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez 1

2 śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie" (BT). Przede wszystkim, trzeba zauważyć, że "chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa" nie oznacza w tym miejscu chrztu wodnego. Kościół powszechny rzeczywiście naucza, że chrzest wodny jest nadrzędny wobec chrztu duchem - nie ma chrztu wodnego, nie ma zbawienia. Tymczasem Bóg nie potrzebuje wody, żeby udzielić człowiekowi swego ducha. Chrzest duchem jest wynikiem Bożej obietnicy dla tych, których On sam wybrał (Mt. 3:11; Łk. 3:16; Dzieje 1:4,5; Ef. 1:3-6; 1 Tes. 1:4-7; 2 Tm. 1:9). Poddajemy się chrztowi wodnemu jako świadectwo tego, że Bóg udzielił nam chrztu swoim duchem, a nie na odwrót. Bóg nigdzie w Piśmie nie zobowiązał się udzielić swego ducha komuś, kto został ochrzczony jako niemowlę, ponieważ "nie zależy to od chcącego ani od biegnącego, lecz od Boga, który okazuje miłosierdzie" (Rzym. 9:6-16; por. Rdz. 27:34,35). Definicja apostoła Pawła wskazuje dwie fazy, czy też dwie czynności, które mają miejsce podczas chrztu duchem: poświęcenie oraz zrodzenie z ducha. Poświęcenie zostało opisane jako 'zanurzenie w śmierć Jezusa Chrystusa', a także jako 'pogrzebanie nas z Nim'. Zrodzenie z ducha to 'wkroczenie w nowe życie' oraz 'powstanie z martwych dzięki chwale Ojca'. Zaskakujące w tym opisie jest to, że chociaż wyraźnie nawiązuje on do śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa i jego zmartwychwstania po 3 dniach ('pogrzebanie', 'powstanie z martwych'), nie ma tam mowy o momencie ukrzyżowania, ale o momencie chrztu, kiedy to Jezus pojawił się u Jana nad Jordanem. Pytanie zatem, na które chcemy znaleźć odpowiedź w kontekście chrztu, dotyczy tego, w jaki sposób nasz Pan został pogrzebany i wzbudzony nad Jordanem, i w jaki sposób to samo pogrzebanie i wzbudzenie dotyczy nas? POŚWIĘCENIE W Hbr. 10:5-10 apostoł Paweł opisuje poświęcenie naszego Pana, który 'przychodzi, aby wykonywać wolę Twoją, Boże' (NW). W przypadku Jezusa poświęcenie nierozerwalnie wiązało się z wykonywaniem woli Bożej, i nie inaczej jest w naszym przypadku. W deklaracji Jezusa jest jednak coś więcej: "Ofiary i daru ofiarnego nie chciałeś, lecz przygotowałeś mi ciało" (NW). Zatem wykonywanie woli Bożej oznaczało dla naszego Pana złożenie na Boskim ołtarzu swojego ludzkiego życia. Także i dla nas poświęcenie oznacza przeznaczenie naszego życia na śmierć, "Przez którą wolę jesteśmy poświęceni przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz uczynioną" (Hbr. 10:10 BG). Ta sama wola Boża, która przygotowała Jezusowi ciało i wymagała złożenia go w ofierze Bogu, wymaga także od wszystkich poddających się chrztowi złożenia swojego życia. To oznacza dla nas dwie rzeczy. Po pierwsze, od tej pory żyjemy tak, aby nasze życie było podporządkowane sprawom Pana. "Proszę was tedy, bracia! przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszę" (Rzym. 12:1 BG). Tak jak Jezus położył swoje ciało i swoje życie, tak i my mamy 'stawiać ciała nasze ofiarą'. Ale zauważmy jednocześnie, że stawiamy je "ofiarą świętą", a zatem już poświęconą. Możemy ofiarować się Bogu, ale "przez litości Boże" - przez to, że On sam nas wybrał i sam nas poświęcił. Nigdzie w Nowym Testamencie nie znajdziemy zapisu, jakobyśmy się sami mogli Bogu poświęcić. Greckie hagiazo, ilekroć użyte jest w sensie poświęcenia, nigdy w stosunku do człowieka nie występuje w stronie czynnej, czego przykład 2

3 znajdujemy w już cytowanym Hbr. 10:10 - "Przez którą wolę jesteśmy poświęceni", a nie "sami się poświęcamy". Tę samą myśl mamy potwierdzoną w Rzym. 6:3-5: "Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani" (BT) - trzy formy bierne, ani jednej czynnej. Podobnie w innych miejscach: 1 Kor. 1:1,2 ("Paweł, powołany Apostoł... Zborowi Bożemu... poświęconym w Chrystusie Jezusie"); 1 Kor. 6:11 ("aleście poświęceni" BG); Ef. 5:25,26 ("jako i Chrystus umiłował kościół... Aby go poświęcił" BG); 1 Tes. 5:23 ("A sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci" BG). Pogląd, że to Bóg nas poświęca, jest zresztą spójny z tym, co zostało powiedziane przy okazji definicji chrztu w poprzednim śródtytule: Bóg wybiera sobie tych, którym chce udzielić chrztu swoim duchem. Nie ma takiej możliwości, żeby człowiek mógł sobie ten dar wziąć bez pytania. W jaki sposób Bóg nas poświęca? Udzielając nam wiary, jesteśmy "poświęconymi przez wiarę" (Dzieje 26:18). Wiara jest owocem działania ducha Bożego, co dodatkowo potwierdza myśl omawianą w poprzednim paragrafie (Gal. 5:22,23). Udzielając nam wiary, Bóg wlewa w nasze serca swojego ducha poświęcenia. "... miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany" i który wzbudza w nas teraz pragnienie oddania się Bogu (Rzym. 5:5 BG). "Przymusza nas bowiem miłość Chrystusa, ponieważ osądziliśmy, że jeden człowiek umarł za wszystkich, toteż wszyscy umarli; a umarł za wszystkich, aby ci, co żyją, nie żyli już dla samych siebie, lecz dla tego, który za nich umarł i został wskrzeszony" (2 Kor. 5:14,15 NW). Kiedy pojawia się w nas pragnienie poświęcenia się - 'nie życia już dla samego siebie' - to znaczy, że to Bóg działa w nas przez swego ducha. Apostoł Paweł definiuje w Rzym. 6:3-5 poświęcenie jako 'zanurzenie / pogrzebanie w śmierć z Jezusem Chrystusem'. Kiedy umieramy, ciało jeszcze jakiś czas istnieje w procesie rozkładu, ale nie ma już człowieka jako osoby - myślącej, czującej, działającej. Podobnie poświęcenie oznacza śmierć człowieka takiego, jakim był do tej pory. Nasza dotychczasowa osobowość przestaje istnieć, choć nie oznacza to natychmiastowej śmierci naszych ciał. Paweł wyjaśnia tę sytuację: "wiemy, iż nasza stara osobowość zawisła z nim na palu, żeby nasze grzeszne ciało stało się nieczynne, abyśmy już dłużej nie byli niewolnikami grzechu. Bo kto umarł, został uwolniony od swego grzechu" (Rzym. 6:6,7 NW). Ciało z definicji troszczy się tylko o siebie, nie dostrzega niczego, co istnieje na zewnątrz. Dlatego jego unieczynnienie - zawieszenie na krzyżu - jest dla nas sprawą podstawową. Chrystus może w nas mieszkać tylko wtedy, kiedy "Już nie ja żyję" (Gal. 2:20 NW). Dlatego w Zakonie poświęcenie było zobrazowane obrzezaniem. "Dzięki więzi z nim zostaliście też obrzezani obrzezaniem dokonanym bez udziału rąk, przez zrzucenie ciała cielesnego - obrzezaniem właściwym Chrystusowi, zostaliście bowiem z nim pogrzebani w jego chrzcie..." (Kol. 2:11,12). Odcięcie części fizycznego ciała pod Przymierzem Zakonu było obrazem tego, w jaki sposób pod Nowym Przymierzem jest poświęcane całe nasze życie, a nasze ciała fizyczne służą już tylko jako narzędzia do pełnienia 'rozumnej służby' dla Boga (Rzym. 12:1). Niemniej, abyśmy tę służbę mogli pełnić, chrzest duchem nie polega jedynie na poświęceniu nas. Gdyby tak było, moment poświęcenia musiałby być jednocześnie także momentem naszej fizycznej śmierci. Bóg jednak przewidział w chrzcie nie tylko naszą śmierć, ale także nasze zmartwychwstanie. ZRODZENIE Z DUCHA 3

4 Drugą czynnością, której jesteśmy poddani w chrzcie duchem, jest zrodzenie z ducha. W opisie z Rzym. 6:3-5 apostoł Paweł określa zrodzenie z ducha jako 'wejście w nowe życie' i 'powstanie z martwych'. W świetle nauki o poświęceniu te określenia nie powinny dziwić. Jeśli w poświęceniu doświadczamy śmierci - nasza stara osobowość umiera w zrodzeniu z ducha otrzymujemy zaczątek nowej osobowości. O tym właśnie nauczał Jezus Nikodema: "Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego... Jeźliby się kto nie narodził z wody i z Ducha, nie może wnijść do królestwa Bożego" (Jn. 3:3-5 BG). Narodzenie z wody i z ducha, o którym mówi nasz Pan, wyraźnie nawiązuje do chrztu duchem, którego doświadczamy z ręki Pańskiej, oraz chrztu wodnego, któremu w związku z tym powinniśmy się poddać. Fakt, że nasza stara osobowość umiera w poświęceniu, nie oznacza, że Bóg daje nam natychmiast nową osobowość. Bóg wlewa w nasze serca ducha, który nasz "przymusza", mobilizuje do trwania w poświęceniu i do duchowego rozwoju (2 Kor. 5:14,15). Ale wypracowanie w sobie takiego 'nowego człowieka' jest naszym zadaniem. My nie otrzymujemy pełni, a jedynie "zadatek": Bóg "zostawił zadatek Ducha w sercach naszych" (2 Kor. 1:22 BT). To jest kapitał początkowy, którym mamy obracać i pomnażać go (por. Mt. 25:14-30). Pięknie wyraził tę myśl apostoł Paweł w Ef. 4:21-24: "Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości" (BT). 'Duch w waszym myśleniu' to nic innego jak właśnie ów zadatek, dzięki któremu możemy się rozwijać "do męża dorosłego, do miary wzrostu właściwego pełni Chrystusowej" (Ef. 4:13 NW). Z duchowego punktu widzenia chrzest jest nie tylko zapoczątkowaniem w nas nowej osobowości, ale wręcz zapoczątkowaniem nowego człowieka, nowego stworzenia. Co więcej, Biblia rzeczywiście dwukrotnie używa w tym kontekście określenia "nowe stworzenie" (2 Kor. 5:17; Gal. 6:15). W chrzcie duchem rzeczywiście doświadczamy ogromnej zmiany, którą niezwykle kontrastowo opisuje apostoł Paweł w Ef. 2:1-6. Wcześniej byliśmy "martwi w wykroczeniach i grzechach,... postępowaliśmy zgodnie z pragnieniami naszego ciała... i byliśmy z natury dziećmi srogiego gniewu", stworzeni pod potępieniem adamowym. Tymczasem obdarzając nas swoim duchem, Bóg "ożywił nas wespół z Chrystusem, i razem nas wskrzesił i posadził nas razem w miejscach niebiańskich" (NW). Byliśmy dziećmi gniewu, staliśmy się "obywatelami niebios" (Flp. 3:20,21). Fakt naszego ciągłego przebywania w ciele nie koliduje z tym naszym nowym obywatelstwem. Paweł wyjaśnia w 2 Kor. 5:1-5, że nasza cielesność staje się w momencie zrodzenia z ducha zaledwie tymczasowym okryciem, tymczasowym namiotem. Tak jak Abraham obchodził ziemię obiecaną, mieszkając w namiotach, podobnie i my przebywamy w naszym duchowym Kanaanie w namiotach naszych ciał, oczekując trwałej budowli od Boga. "A właśnie na to zrodził nas Bóg, który nam dał zadatek tego, co ma przyjść, mianowicie ducha" (2 Kor. 5:5 NW). Ważną informacją w kontekście zrodzenia z ducha jest fakt, że jako "nowe stworzenie" nie podlegamy już więcej adamowemu wyrokowi śmierci. W świetle faktu, że wszyscy tak czy inaczej umieramy, może się to wydawać stwierdzeniem dość dyskusyjnym, ale mimo wszystko znajdującym poparcie w tekście Biblijnym. Będąc 'nowymi stworzeniami', umieramy bowiem nie dlatego, że ciąży na nas wyrok śmierci po ojcu Adamie, ale dlatego, że 4

5 nasze ludzkie życie zostało w poświęceniu położone na ofiarę Bogu. Zgodnie z Rzym. 12:1, nasze ludzkie ciała mają być położone na ofiarę Bogu, aż do samej śmierci. My natomiast nie żyjemy już jako potępione w Adamie "dzieci gniewu", ale jako "żywi spośród umarłych" (Rzym. 6:13 NW). Jeśli umarliśmy (w poświęceniu), adamowy wyrok śmierci już na nas więcej nie ciąży (Rzym. 6:7). Ponadto, z Biblijnego punktu widzenia nie jesteśmy już "dziećmi srogiego gniewu", ale prawdziwie dziećmi Bożymi. Spełnia się to, o czym nasz Pan nauczał Nikodema: rodzimy się na nowo, stajemy się 'nowym stworzeniem' przez ducha, który jest wlany w nasze serca przez Ewangelię (1 Pt. 1:23). A jeśli prowadzi nas duch Boży, jesteśmy synami Bożymi (Rzym. 8:14). Ważnym aspektem zrodzenia z ducha, który pojawia sie w tym miejscu, jest definicja synostwa. Synem Bożym jest ten, który w chrzcie duchem narodził się na nowo jako duchowe "nowe stworzenie". W tym sensie ludzie, którzy nie są obdarzeni wiarą, nie są synami Bożymi - są synami Adama stworzonymi na jego obraz i na jego podobieństwo (Rdz. 5:3). CHRZEST WODNY W związku z tym, co zostało dotychczas powiedziane na temat chrztu duchem, powstają dwa pytania: 1) jaką formę powinien przybrać chrzest wodny? oraz 2) kto i w którym momencie powinien poddać się chrztowi? Forma chrztu wypływa bezpośrednio z jego treści. W chrzcie duchem jesteśmy zanurzani w śmierć z Chrystusem, aby następnie powstać do nowego życia jako "nowe stworzenie". Właściwym symbolicznym wyrażeniem tej sytuacji może być tylko chrzest zanurzenia. Podobnie chrzest Jezusa Chrystusa także był chrztem zanurzenia (Mt. 3:13-17). Greckie baptizo, które w Nowym Testamencie jest tłumaczone jako "chrzcić", oznacza także 'zanurzyć' lub 'zatopić', wskazując tym samym na właściwą metodę chrztu wodnego. Polewanie czy pokropienie głowy jako metoda przeprowadzenia chrztu nie tylko nie znajduje poparcia w warstwie językowej, ale także w żaden sposób nie wyraża chrztu duchem w jego fazie poświęcenia (zanurzenia w śmierć) i zrodzenia z ducha (powstania do nowego życia z śmierci). Kolejny argument przemawiający za formą zanurzenia znajdujemy w 1 Kor. 10:1,2 - "A nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć bracia! iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli; I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu" (BG). Izrael wychodzący z Egiptu także doświadczył chrztu, który figurował chrzest duchowego Izraela wychodzącego z pozaobrazowego Egiptu. Aby wejść do swojego Kanaanu, Izrael także musiał być "zanurzony w śmierci", przechodząc po dnie morza. Gdyby nie podtrzymująca ich moc Boża, mogli w każdej chwili być zatopieni w sposób całkiem literalny. Podobnie my, w chrzcie duchem polegamy na Bogu, który poddaje nas zanurzeniu, ale także z tego zanurzenia nas podnosi i wprowadza do naszego Kanaanu duchowego (por. Hbr. 4:1-10). Historia wyjścia Izraela pomaga także odpowiedzieć na pytanie, kto i kiedy powinien poddać się chrztowi wodnemu. Zanim Żydzi przeszli przez morze stały się dwie rzeczy, i to stały się jeszcze w Egipcie: Bóg objawił się im przez Mojżesza, a oni zareagowali na to objawienie posłuszeństwem i gotowością wyjścia. Podobnie w przypadku Izraela duchowego: Bóg objawia nam się przez wiarę w pozafiguralnego Mojżesza, którym jest nasz Pan Jezus (Pwt. 18:15-20). Wiara powoduje, że jesteśmy gotowi za nim pójść - wyjść z pozafiguralnego Egiptu (zostawić za sobą świat i jego ambicje) i zdążać do naszego Kanaanu w pełnym 5

6 posłuszeństwie Bogu (Hbr. 3:7-12; 1 Jn. 2:15-17). Jeśli się w tę drogę udamy, po drodze będzie nasze Morze Czerwone, nasz chrzest. Chrzest wodny symbolizuje to, co się z nami stało. Jeśli jesteśmy wybrani i zostaliśmy w związku z tym ochrzczeni duchem, symbolizujemy ten fakt chrztem wodnym (1 Tes. 1:4-7). I tylko w tej kolejności. Bardzo wyraźnie wskazał także na tę kolejność apostoł Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy: "Nawróćcie się - powiedział do nich Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych..." (Dzieje 2:38). Ta sama sytuacja miała miejsce jeszcze pod Zakonem. Jan Chrzciciel chrzcił na znak pokuty i powrotu do Zakonu (Łk. 3:3). Każdy pokutujący przychodził do Jana, aby dać się zanurzyć na znak tego, że w jego sercu miała miejsce przemiana. Tak jak Izrael przeszedł przez morze po zawarciu z Bogiem przymierza, Żyd poddający się chrztowi Janowemu symbolicznie przechodził przez morze, aby dalej chodzić zgodnie z Zakonem Pańskim. To samo mówi Piotr do Żydów. Jeśli pokutujecie, ochrzcijcie się. Chrzest wodny ma nadal ten sam sens - jest znakiem pokuty. Ale nie pokuty ku Zakonowi, ale pokuty ku przyjęciu Chrystusa. Każdy pokutujący Żyd dawał jednocześnie świadectwo tego, że otrzymał przez wiarę chrzest duchem, a jego zanurzenie było początkiem jego drogi nie do Kanaanu fizycznego, ale duchowego w chwale nieba (Kol. 3:1-4). Jednocześnie chrzest, zgodnie z oświadczeniem Piotra, był "na odpuszczenie grzechów waszych". Poddanie się chrztowi wodnemu było - i nadal jest - potwierdzeniem tego, że zadziałał w nas Bóg i w tym sensie jest dopełnieniem całego procesu. Moment, w którym poddajemy się chrztowi, jest ostatecznym świadectwem tego, że wola Pana stała się w przez wiarę także i naszą wolą. To ważny punkt w formacji naszego 'nowego stworzenia', a jednocześnie naszego usprawiedliwienia, w którym nasze grzechy są odpuszczone, a potępiający nas w Adamie wyrok zdjęty (zobacz komentarz Biblijny do Jak. 2:24,26). A więc znaczenie chrztu wodnego w rzeczywistości nie zmieniło się od czasów Jana. Wówczas chrzest był znakiem pokuty, był nim w dniu Pięćdziesiątnicy i jest nim dzisiaj, dla Żydów i nie-żydów. Pokuta dla Żyda chrzczącego się u Jana nie wiązała się jednak z chrztem duchem. Jan mówi o tym wyraźnie, że ten, który będzie chrzcił duchem, dopiero nadchodzi (Mt. 3:11; Jn. 1:12,13). Jaki skutek ma w nas chrzest duchem? Przywodzi nas do nawrócenia, które zawiera w sobie dwa elementy: musi być w tym decyzja oddania się Bogu, ale najpierw musi być także pokuta i pragnienie zerwania z dotychczasowym sposobem życia dedykowanym sprawom tego świata i tego życia. W tym sensie "poganom dał Bóg pokutę" i w tym sensie chrzest wodny jest także świadectwem, że ta pokuta się w nas odbyła (Dzieje 11:18 BG). CHRZEST DUCHEM, CZYLI POKUTA I NAWRÓCENIE Warto w tym miejscu powiedzieć kilka słów więcej na temat tego, co dla powołanych chrzest duchem oznacza w praktyce. Jeśli mam poddać się chrztowi wodnemu na znak doświadczenia chrztu duchem, skąd mam wiedzieć, że tego chrztu rzeczywiście doświadczyłem? Pojęcia poświęcenia i zrodzenia z ducha są niezwykle ważne, ale opisują chrzest w jakimś sensie z punktu widzenia Boga i tego, co On dla nas czyni. Pytanie, w jaki sposób to działanie Boże my możemy w sobie dostrzec? Chrzest duchem w wybranych jest bardzo manifestacyjny, ale nie w formie płomieni ognia czy mówienia językami, ale w sensie zmiany, jaka zachodzi w człowieku. Jeśli Nowy Testament używa pojęć 'poświęcenie' i 'zrodzenie z ducha' na określenie działania 6

7 Bożego w powołanych, w stosunku do ich własnego działania czytamy o pokucie i nawróceniu. Pokuta jest pojęciem odpowiadającym poświęceniu. Jeśli Bóg poddaje mnie procesowi poświęcenia, wiara, którą od niego otrzymałem, przywodzi mnie do pokuty. W tym sensie "poganom dał Bóg pokutę", udzielając im miarę wiary, która do tej pokuty ich prowadzi (Dzieje 11:18, 26:18; Rzym. 12:3). Pokuta i poświęcenie są pojęciami równoległymi. W poświęceniu w śmierć zanurzony jest nasz "stary człowiek", nasza dotychczasowa osobowość oddana sprawom świata. Jeśli pokutujemy, dzieje się dokładnie ta sama rzecz: żałujemy naszego dotychczasowego sposobu działania, w jakimś sensie 'uśmiercając' człowieka, jakim dotąd byliśmy. Rzeczywista pokuta bowiem nie jest chwilowa, ale powinna prowadzić do trwałej zmiany (por. 2 Pt. 2:20-22). Jeśli zatem Bóg nas poświęca, wlewa w nasze serca miarę swojej miłości, która prowadzi nas do rozpoznania naszych grzechów i porzucenia ich (1 Kor. 6:9-11). Pokuta i poświęcenie to zatem w jakimś sensie pojęcia synonimiczne, z tą tylko różnicą, że pokutujemy my, a poświęcenia przez wiarę dokonuje Bóg. Podobnie rzecz się ma w przypadku nawrócenia i zrodzenia z ducha. Sensem zrodzenia z ducha jest zapoczątkowanie w nas nowej osobowości, z naciskiem na 'zapoczątkowanie', bowiem osobowość wymaga wypracowania, wykształtowania. Nowa osobowość w nas nie rodzi się natychmiast, ale miłość Boża, która wlana jest w nasze serca, powoduje w nas pragnienie postępowania zgodnego z wolą Boga, prowadząc nas do zmian także w naszym charakterze (Rzym. 5:5, 8:29; 2 Kor. 5:14,15). Jeśli Słowo, które słyszymy, jest w nas skuteczne przez wiarę, to rozwija w nas nowy, duchowy charakter - tak jak nasienie padające na dobrą glebę wyda nową roślinę (Mt. 13:1-9,18-23; 1 Pt. 1:23). Podobnie jest z nawróceniem. Nawracając się, wykonujemy w naszym życiu zwrot. Jeśli przeszliśmy etap pokuty, w którym porzuciliśmy dotychczasowy tryb życia, w nawróceniu podejmujemy decyzję, że odtąd nasze działanie będzie skupione na sprawach Bożych i zgodne z wymaganiami Boga względem nas. Podobnie zatem jak w przypadku pokuty i poświęcenia, nawrócenie i zrodzenie z ducha to także pojęcia w sensie ich skutków synonimiczne. Nawrócenie prowadzi nas do zmiany osobowości i zrodzenie z ducha także oznacza zapoczątkowanie w człowieku nowego charakteru. Różnica jest ta, że zrodzenia z ducha dokonuje w nas Bóg, nawrócenie jest działaniem naszej własnej woli. W praktyce jednak mówimy o jednym wydarzeniu. Jeśli doświadczyliśmy pokuty i nawróciliśmy się do Boga, to znaczy, że On udzielił nam chrztu swoim duchem. CHRZEST JEZUSA CHRYSTUSA Omawiając temat chrztu, przyjrzyjmy się także chrztowi, któremu poddał się Jezus Chrystus. Biblia podaje na temat tego wydarzenia szereg informacji, które warto zobaczyć w kontekście nauki o chrzcie przedstawionej w Rzym. 6:3-5. Choć widzimy tę sytuację przede wszystkim przez pryzmat chrztu wodnego opisanego w Mt. 3:13-17, mają tam miejsce także określenia wskazujące na jej aspekt duchowy. W zapisie ewangelii Mateusza czytamy: "Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie? Jezus mu odpowiedział: Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe. Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł 7

8 z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (BT). Pierwsza obserwacja dotyczy samej formy chrztu. Chrzest janowy był chrztem zanurzenia. Także i Jezus ochrzczony jest przez zanurzenie, o czym może świadczyć użycie w relacji Mateusza greckiego baptizo, jak i sam fakt, że chrzest odbywał się w rzece. Mówienie w tym miejscu o chrzcie w postaci polewania głowy wodą jest co najmniej nieuzasadnione. Jeśli zatem chcemy podążać śladem Mistrza, praktykujmy ten rodzaj chrztu, któremu on sam się poddał. Nie tylko jako chrzest wodny, ale także jako chrzest duchem doświadczenie naszego Pana było analogiczne do doświadczenia wybranych. On także został przez Boga poświęcony i także został przez Niego wzbudzony jako "nowe stworzenie". Element poświęcenia jest wyraźnie widoczny w proroczym oznajmieniu Jezusa, o którym czytamy w Hbr. 10:5-7, "... przygotowałeś mi ciało... Oto przychodzę... aby wykonywać wolę twoją, Boże" (NW). I tak nasz Pan przyszedł, aby tę wolę wykonywać, do Jana. Ponieważ jednak chrzest janowy był chrztem pokuty, "ten próbował go (Jezusa) powstrzymać" (Mt. 3:14 NW). Odpowiedź Jezusa pokazuje, że w tym wszystkim jest coś więcej niż tylko pokuta, "albowiem tak przystoi na nas, abyśmy wypełnili wszelką sprawiedliwość" (Mt. 3:15 BG). Na czym zatem polegała sprawiedliwość, którą wypełnił nasz Pan? Właśnie na tym elemencie pokazanym w Hbr. 10:5-7. Bóg przygotował Jezusa jako naszego Baranka i Bóg go poświęcił, ale nie mogło się to odbyć bez woli Jezusa. "Oto przychodzę" było niezbędne, aby chrzest duchem mógł być dopełniony. Bóg nikogo nie zmusza do poświęcenia. Bóg daje wszystko, co jest niezbędne, aby ono mogło być wykonywane, niemniej sprawiedliwe w Jego oczach jest, aby ten ostatni krok wykonał człowiek, osobiście poddając się wpływowi ducha. O tym właśnie pisze Paweł w Flp. 2:12,13. Nasze wybawienie wypracowujemy my sami, ale tylko dlatego, że "to Bóg ze względu na swe upodobanie działa w was, byście i chcieli, i działali" (NW). Jest w chrzcie naszego Pana także mocno zaznaczony element zrodzenia z ducha. Widzimy nie tylko ducha w postaci gołębicy zstępującego na Jezusa, ale także słyszymy głos Boży oznajmiający "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (BT). O tej samej sytuacji pisze także apostoł Paweł, mówiąc o Jezusie, "pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym" (Rzym. 1:3,4 BT). Trzeba cały czas pamiętać o tym, czym jest chrzest duchem - procesem, w którym otrzymujemy nowe życie. Nasze życie dotychczasowe zostaje poświęcone na Boskim ołtarzu (zakończone), a my rodzimy się na nowo jako "nowe stworzenie". W tym sensie zrodzenie z ducha jest także zmartwychwstaniem. I w tym sensie w Jordanie Jezus stał się synem Bożym "przez powstanie z martwych" - jego ludzkie życie zostało zakończone, a on sam został stworzony od nowa - zrodzony z ducha - "według Ducha Świętości". Przekład Biblii Gdańskiej słusznie mówi w tym miejscu o 'duchu poświęcenia', ponieważ nasz Pan powstał jako "nowe stworzenie" przez tego samego ducha, w którym zostało poświęcone jego dotychczasowe życie. W ten sposób widzimy chrzest naszego Pana jako odpowiadający chrztowi każdego z członków jego Kościoła. CHRZEST W KONTEKSTACH BIBLIJNYCH 8

9 Nauka do chrzcie należy do podstaw nauczania Biblii (Ef. 4:4,5; Hbr. 6:1-3). Możemy nie rozumieć proroctw, chronologii, typów i antytypów Zakonu i szeregu innych spraw, ale niezrozumienie istoty chrztu to niezrozumienie naszej relacji z Bogiem, naszego stanowiska i naszej odpowiedzialności. Ta ważność chrztu jest także odzwierciedlona w Biblii, w dziesiątkach, a być może w setkach, wersetów Nowego Testamentu. Niektóre z nich zostaną skrótowo omówione poniżej: Mt. 3:11 (NW) - "Ten będzie was chrzcił duchem świętym i ogniem" [ogień jest w Biblii m.in. symbolem prób. Jezus zapowiada tutaj, że wszystkich poświęconych czekają także doświadczenia] Jn. 1:12,13 (NW) - "Jednakże tym wszystkim, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, ponieważ wierzyli w jego imię; i narodzili się nie z krwi ani z woli ciała, ani z woli człowieka, lecz z Boga" [rodzimy się z Boga - z Jego ducha poświęcenia - i jako tacy stajemy się dziećmi Bożymi, 'ponieważ wierzymy w jego (Jezusa) imię'. Udzielona nam przez Boga wiara prowadzi nas do poświęcenia, a jednocześnie do powstania w nas nowego, duchowego życia] Ef. 2:4-6 (BT) - "A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni. Razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich - w Chrystusie Jezusie" [Paweł określa tutaj zrodzenie z ducha jako 'przywrócenie do życia' (zdjęcie z wybranych wyroku śmierci w Adamie) oraz wskrzeszenie (udzielenie nam nowego życia przez zrodzenie z ducha). Co więcej, jesteśmy 'posadzeni na wyżynach niebieskich' - "nowe stworzenie", którym się staliśmy, nie jest bytem cielesnym, ale duchowym (nowym sercem i umysłem)] Ef. 5:25,26 (BG) - "Chrystus umiłował kościół i wydał samego siebie za niego, aby go poświęcił, oczyściwszy omyciem wody przez słowo" [złożenie przez Chrystusa Okupu umożliwiło jego zastosowanie za Kościół w chrzcie duchem. Woda jest często w Nowym Testamencie symbolem ducha. Zatem dowiadujemy się tutaj, że jesteśmy poświęceni dzięki zasłudze Chrystusa w chrzcie duchem, co jest równoznaczne z usprawiedliwieniem nas, przez słowo, a więc dzięki zaznajomieniu nas z Ewangelią] Flp. 3:3 (NW) - "My bowiem mamy rzeczywiste obrzezanie, my, którzy za sprawą ducha Bożego pełnimy świętą służbę..." ['rzeczywistym obrzezaniem' jest poświęcenie w chrzcie duchem. Mając to obrzezanie, pełnimy służbę w duchu świętym, ponieważ przez poświęcenie i zrodzenie z ducha staliśmy się 'nowymi stworzeniami'] Flp. 3:8-10 (NW) - "... bylebym pozyskał Chrystusa i został znaleziony w Jedności z nim, nie mając własnej prawości, która wynika z prawa, ale tę, która jest dzięki wierze w Chrystusa, prawość pochodzącą od Boga na podstawie wiary [w usprawiedliwieniu przypisanym, bez udziału uczynków], żeby poznać i jego, i moc jego zmartwychwstania [w zrodzeniu z ducha], i współudział w jego cierpieniach, poddając się śmierci podobnej do jego śmierci... [w poświęceniu]" Kol. 2:11,12 (NW) - "Dzięki więzi z nim zostaliście też obrzezani obrzezaniem dokonanym bez udziału rąk, przez zrzucenie ciała cielesnego - obrzezaniem właściwym Chrystusowi, zostaliście bowiem z nim pogrzebani w jego chrzcie i dzięki więzi z nim zostaliście też razem wskrzeszeni za sprawą waszej wiary w działanie Boga, który go wskrzesił z martwych" 9

10 [obrzezanie pod Przymierzem Zakonu było symbolem poświęcenia pod Przymierzem Nowym, w którym 'zrzucamy' nasze ciała jako ofiarę dla Boga. W ten sposób jesteśmy "pogrzebani w jego chrzcie" jako poświęceni członkowie Ciała Chrystusowego, ale jednocześnie zostaliśmy też "wskrzeszeni za sprawą wiary", bowiem to wiara jest środkiem, przez który rodzimy się od nowa jako "nowe stworzenie" w nowym umyśle i sercu] Kol. 3:1-3 (BT) - "Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu" [apostoł Paweł opisuje tutaj chrzest duchem w jego dwóch fazach. W poświęceniu nasze życie zostało złożone na ofiarę Bogu ("Umarliście bowiem"). W zrodzeniu z ducha zostaliśmy stworzeni od nowa ("Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych"). Jeśli zatem doświadczyliśmy chrztu duchem i otrzymaliśmy nowe, duchowe życie, koncentrujmy się na tych sprawach, do których należymy ("szukajcie tego, co w górze")] 1 Pt. 1:23 (NW) - "Dano wam bowiem nowe zrodzenie, nie ze zniszczalnego, lecz z niezniszczalnego nasienia, przez słowo Boga, który żyje i trwa" [tak jak nowa roślina rozwija się z pojedynczego nasionka, nasze "nowe stworzenie" ma swój początek w wynikającym z wiary słuchaniu Słowa] 1 Pt. 3:21 (BG) - "Czego teraz chrzest wzorem będąc, zbawia nas (nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica spólna sumienia dobrego u Boga)" [chrzest duchem zbawia nas nie w tym, że jest obietnicą, ale zapewnieniem dobrego sumienia. W poświęceniu Bóg zdejmuje z nas adamowy wyrok śmierci, a jeśli zdarza nam się grzeszyć, mamy u Boga Orędownika, który wyjednuje nam przebaczenie] 10

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Piotra Komantarzbiblijny.pl Komentarze 1 list apostoła Piotra Październik 2015 1 Spis treści 1 Pt. 3:21... 3 2 Komentarz Biblijny do 1 Pt. 3:21 "Odpowiednik tego teraz i was wybawia, mianowicie chrzest (nie usunięcie

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. List Jakuba

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. List Jakuba Komantarzbiblijny.pl Komentarze List Jakuba Październik 2015 1 Spis treści Jak. 2:24,26... 3 2 Komentarz Biblijny do Jak. 2:24,26 "Widzicie, że człowiek dostępuje usprawiedliwienia na podstawie uczynków,

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

6. Chrześcijanin i chrzest

6. Chrześcijanin i chrzest 6. Chrześcijanin i chrzest 1. Jaki obrządek jest ściśle związany z zawierzeniem Ewangelii? (s.2) 2. Z czym łączy się chrzest według apostoła Pawła? (s.2) 3. Jakie wskazówki otrzymał strażnik więzienia

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. Księga Kapłańska

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. Księga Kapłańska Komantarzbiblijny.pl Komentarze Księga Kapłańska Październik 2015 1 Spis treści Kpł. 8:1-36... 3 2 Komentarz Biblijny do Kpł. 8:1-36 "Potem Pan powiedział do Mojżesza: Weź Aarona i jego synów, szaty, oliwę

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię

Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię Spotkanie 2 Zrozumieć powody przyjścia Chrystusa na ziemię W co naprawdę wierzy nasza młodzież? Badania pokazują, że 64% młodzieży chodzącej do kościoła wierzy, że Chrystus przyszedł na ziemię, aby nauczyć

Bardziej szczegółowo

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31)

Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) Lekcja 5 na 4 listopada 2017 Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy (Rzymian 3:31) W dniu 31 października 1517 r. Marcin Luter zawiesił swoje dziewięćdziesiąt pięć

Bardziej szczegółowo

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica

Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12. RóŜnica Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi BoŜymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Ew. Jana 1:12 Stworzenie BoŜe Dziecko BoŜe Naturalna rasa pochodzenie ziemskie Duchowa rasa pochodzenie niebiańskie

Bardziej szczegółowo

GŁOSZENIE EWANGELII - wszystkim narodom - Mt. 28:19,20 - nauczanie i prorokowanie vs. ewangelizacja - Flp. 1:18 HAGAR - typem Przymierza Zakonu -

GŁOSZENIE EWANGELII - wszystkim narodom - Mt. 28:19,20 - nauczanie i prorokowanie vs. ewangelizacja - Flp. 1:18 HAGAR - typem Przymierza Zakonu - Indeks tematyczny ABRAHAM - ojcem wierzących - Rzym. 4:11,12 - typem Przymierza Abrahamowego - Gal. 4:21-31 BABEL - jako proroctwo na czas końca - Rdz. 11:1-9 CIERPIENIE Z CHRYSTUSEM - w jaki sposób "wspólnie

Bardziej szczegółowo

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY

ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY Archidiecezjalny Program Duszpasterski ADWENT, BOŻE NARODZENIE I OKRES ZWYKŁY ROK A Komentarze do niedzielnej liturgii słowa Poznań 2007/2008 25 Adwent I Niedziela Adwentu 2 grudnia 2007 Iz 2, 1-5 Ps 122

Bardziej szczegółowo

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam

raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam raniero cantalamessa w co wierzysz? rozwazania na kazdy dzien przelozyl Zbigniew Kasprzyk wydawnictwo wam 3 Spis treści Przedmowa.... 5 CZĘŚĆ PIERWSZA Otwórzcie drzwi wiary! 1. Drzwi wiary są otwarte...

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1

Ewangelia wg św. Jana. Rozdział 1 Ewangelia wg św. Jana Rozdział 1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. 2 Ono było na początku u Boga. 3 Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało.

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ

USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ USPRAWIEDLIWIENIE WYŁĄCZNIE PRZEZ WIARĘ Lekcja 4 na 22 lipca 2017 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany; żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus; a obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 2 list apostoła Pawła do Koryntian

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 2 list apostoła Pawła do Koryntian Komantarzbiblijny.pl Komentarze 2 list apostoła Pawła do Koryntian Październik 2015 1 Spis treści 2 Kor. 1:21,22... 3 2 Kor. 5:17... 7 2 Komentarz Biblijny do 2 Kor. 1:21,22 "Tym zaś, który umacnia nas

Bardziej szczegółowo

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017

Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Lekcja 4 na 28 stycznia 2017 Czy Duch Święty jest siłą wypływającą od Boga, czy też boską Osobą równą Ojcu i Synowi? Czy ta kwestia ma znaczenie i czy wpływa ona na nasze relacje z Bogiem? Jezus i Duch:

Bardziej szczegółowo

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego,

A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Lekcja 6 na 11 lutego 2017 A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa (1 Tesaloniczan

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10)

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Lekcja 5 na 4 lutego 2017 Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały (Jan 10:10) Możemy dowiedzieć się o chrzcie Duchem Świętym i jak wierzący

Bardziej szczegółowo

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ew. Jana 1,1 W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ew. Jana 1,4 1 Jezus powiedział: Ja jestem światłością świata; kto idzie

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,12-21

Lectio Divina Rz 5,12-21 Lectio Divina Rz 5,12-21 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina 8, 1-11

Lectio Divina 8, 1-11 Lectio Divina 8, 1-11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus powiedzieć.

Bardziej szczegółowo

Chrzest w Duchu Świętym

Chrzest w Duchu Świętym Chrzest w Duchu Świętym Niniejszy traktat, w formie pytań i odpowiedzi, omawia zagadnienie chrztu w Duchu Świętym. Jako taki stanowi on niejako część I względem traktatu Dary Ducha Świętego. Chrzest w

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57

pójdziemy do kina Gimnazjum kl. I, Temat 57 pójdziemy do kina pragnę sprawić Ci radość kupię kwiaty chcę być z Tobą ofiaruję prezent dobrze jest być razem przygotuję dobre jedzenie przyjaźń z Tobą jest dla mnie ważna Grupa 1 Przeczytaj poniższy

Bardziej szczegółowo

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA ADORACJA EUCHARYSTYCZNA Gdy w środowisku chrześcijańskim mówi się o adoracji, spontanicznie i słusznie myślimy o adoracji Najświętszego Sakramentu. Ona jest źródłem i uprzywilejowanym miejscem wszelkiej

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty?

Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? Jak odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz Różaniec Święty? - *** - Jak odmawiać Koronkę lub Różaniec? Pytanie to może wyda Wam się banalne, ale czy takie jest w rzeczywistości. Wielu ludzi bardzo

Bardziej szczegółowo

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU

OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘDY SAKRAMENTU CHRZTU OBRZĘD PRZYJĘCIA DZIECKA Rodzice: Rodzice: Rodzice: Chrzestni: Drodzy rodzice, jakie imię wybraliście dla swojego dziecka?... O co prosicie Kościół Boży dla? O chrzest. Drodzy

Bardziej szczegółowo

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje?

Czyż nie jest wam wiadomo, bracia - mówię przecież do tych, co Prawo znają - że Prawo ma moc nad człowiekiem, dopóki on żyje? Lectio Divina Rz 7, 1-6 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne

Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne Nabożeństwo powołaniowo-misyjne (Wystawienie Najświętszego Sakramentu) K: O Boże, Pasterzu i nauczycielu wiernych, któryś dla zachowania i rozszerzenia swojego Kościoła

Bardziej szczegółowo

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio

Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio 3 Modlitwa powierzenia się św. Ojcu Pio Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie

Bardziej szczegółowo

List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne

List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne List do Rzymian podręcznik do nauki religii w drugiej klasie szkoły ponadgimnazjalnej razem 22 jednostki lekcyjne Zagadnienia programowe Lekcja organizacyjna Tematyka Cele i treści szczegółowe Liczba lekcji

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel

żyjący Odkupiciel Odkupiciel stał się człowiekiem. godny naśladowania Odkupiciel ukrzyżowany Odkupiciel cierpiący Odkupiciel zwycięski Odkupiciel Lekcja 12 na 17 grudnia 2016 Pod koniec historii Joba Bóg przedstawia się jako Wielki Stworzyciel i cierpienia Joba kończą się. Niemniej jednak konflikt między Bogiem a szatanem, który spowodował ten

Bardziej szczegółowo

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii

Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl Konspekt szkółki niedzielnej propozycja 1. niedziela po Epifanii Główna myśl: Pan Jezus chce być blisko każdego z nas. Tekst: Mt 3,13-17: Chrzest Jezusa Wiersz:

Bardziej szczegółowo

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił?

Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dlaczego bywa ciężko i jak nabierać sił? Dwie rzeczywistości Dobro i zło Inicjatywa królestwa światłości Inicjatywa królestwa światłości Chrześcijanin Zaplecze Zadanie Zaplecze w Bogu Ef. 1, 3-14 Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej

Uczeń spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą, oraz: - wykazuje w jaki sposób powstała Biblia. - opisuje symbole Ewangelistów w sztuce sakralnej WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Religia klasa 5 : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie wymagań: Aby uzyskać kolejną,

Bardziej szczegółowo

Temat: Objawiona Boża wola; Świętość

Temat: Objawiona Boża wola; Świętość Nabożeństwo: niedziela 24.06.2012 Temat: Objawiona Boża wola; Świętość 2 Tym. 3:15-17 15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty

Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Trójca Święta wzór doskonałej wspólnoty Prawda o Bogu w Trójcy Jedynym należy do największych tajemnic chrześcijaństwa, której nie da się zgłębić do końca. Można jedynie się do niej zbliżyć, czemu mają

Bardziej szczegółowo

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks

Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia. Andreas Matuszak. InspiredBooks Studium biblijne numer 12. Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks październik 2013, dla niniejszego wydania Ver. 1.0 www.inspiredbooks.de Prawdziwa religia Andreas Matuszak InspiredBooks 4 Prawdziwa

Bardziej szczegółowo

Lekcja 10 na 2 września 2017

Lekcja 10 na 2 września 2017 Lekcja 10 na 2 września 2017 DWA PRZYMIERZA Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą (Galacjan 4:26) W Liście do Galacjan 4: 21-31 Paweł używa alegorii do porównania zbawienia

Bardziej szczegółowo

Lekcja 2 na 14 października 2017

Lekcja 2 na 14 października 2017 Lekcja 2 na 14 października 2017 Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa (Jan 1:17) Wielkie obietnice: lepsze życie w zamian za posłuszeństwo. Lepsze

Bardziej szczegółowo

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA

AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA AUTORYTET I EWANGELIA PAWŁA Lekcja 2 na 8 lipca 2017 A teraz, czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. List apostoła Pawła do Rzymian

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. List apostoła Pawła do Rzymian Komantarzbiblijny.pl Komentarze List apostoła Pawła do Rzymian Maj 2016 1 Spis treści Rzym. 1:1-4... 3 Rzym. 4:1-8... 6 Rzym. 4:9,10... 10 Rzym. 4:11,12... 12 Rzym. 5:5... 16 Rzym. 6:3-5... 18 Rzym. 8:14-18...

Bardziej szczegółowo

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej

Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Pozytywna atmosfera szkoły chrześcijańskiej Co odróżnia szkoły chrześcijański? Zapisz trzy rzeczy, które - twoim zdaniem odróżniają szkołę chrześcijańską od innych szkół. Podziel się swoimi przemyśleniami

Bardziej szczegółowo

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada 1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie piątek, 6 listopada Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA SPIS TREŚ CI Wprowadzenie... 5 Przedmowa Rufina... 45 KSIĘGA PIERWSZA Przedmowa... 51 ROZDZIAŁ I. O Bogu... 58 (1 3. Bóg Istota niecielesna. 4 7. Bóg jest duchem. 8 9. Bóg jest niepodzielny.) Fragmenty

Bardziej szczegółowo

NIE MA POTĘPIENIA. Tekst biblijny: Rz 8,1

NIE MA POTĘPIENIA. Tekst biblijny: Rz 8,1 Lekcja 9 2 grudnia NIE MA POTĘPIENIA Tekst biblijny: Rz 8,1 Cel lekcji: Poznanie: Zrozumienie, że sprawiedliwi żyją przez wiarę oraz co znaczy napełnienie Duchem Świętym. Odczucie: Znalezienie nadziei

Bardziej szczegółowo

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia

KERYGMAT. Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia KERYGMAT Opowieść o Bogu, który pragnie naszego zbawienia 1. BOŻA MIŁOŚĆ Ukochałem cię odwieczną miłością Bóg kocha cię osobiście. Bóg kocha właśnie ciebie, ponieważ jest TWOIM Ojcem. Iz 43, 1 Ja i Ty

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza

Komantarzbiblijny.pl. Komentarze. 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza Komantarzbiblijny.pl Komentarze 1 list apostoła Pawła do Tymoteusza Październik 2015 1 Spis treści 1 Tm. 3:16... 3 2 Komentarz Biblijny do 1 Tm. 3:16 "A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności.

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Witamy serdecznie. Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Witamy serdecznie Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim, nieobliczonym na zysk,

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 5,1 11

Lectio Divina Rz 5,1 11 Lectio Divina Rz 5,1 11 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Jeden CZŁOWIEK. Międzynarodowa konferencja scalania Baarlo, Holandia października 2012 r.

Jeden CZŁOWIEK. Międzynarodowa konferencja scalania Baarlo, Holandia października 2012 r. Jeden NOWY CZŁOWIEK Międzynarodowa konferencja scalania Baarlo, Holandia 26-28 października 2012 r. Międzynarodowa konferencja scalania Baarlo, Holandia 26-28 października 2012 r. PLAN KONFERENCJI 26 PIĄTEK

Bardziej szczegółowo

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym.

ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym - o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Lectio Divina Rz 1,1-17 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego]

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele i uroczystości. Gliwice 2015 [Do użytku wewnętrznego] Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Bożego Narodzenia 2015/16... 3 Spotkania na uroczystości i niedziele Okresu Bożego Narodzenia 2015/16: LITURGIA DOMOWA Uroczystość Bożego Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca:

Poniżej lista modlitw które są wypowiadane przy każdym odmawianiu różańca: 1. Na krzyżyku, na stojąco odmawiamy Wierzę w Boga. 2. Odmawiamy Ojcze nasz. 3. Teraz mamy trzy paciorki na każdym z nich odmawiamy Zdrowaś Maryjo Pierwsza modlitwa to jest modlitwa za pogłębienie wiary,

Bardziej szczegółowo

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE

Spis treści MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE Spis treści Słowo wstępne MARYJNE I HAGIOGRAFICZNE O. ANTONI BOCHM OMI Przygotować drogę Chrystusowi Kazanie odpustowe z okazji Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. 11 O. ANTONI BOCHM OMI Wzór odwagi

Bardziej szczegółowo

CHRZEST GŁÓWNYM TEMATEM WIELKIEGO POSTU

CHRZEST GŁÓWNYM TEMATEM WIELKIEGO POSTU CHRZEST GŁÓWNYM TEMATEM WIELKIEGO POSTU Spotkanie z lektorami w oparciu o teksty mszalne Okres Paschalny (Przygotowanie do Paschy, jak i okres Pięćdziesiątnicy Paschalnej) jest czasem, w którym wierni

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Dekalog? Poniżej drukowany jest wywiad z chrześcijaninem przestrzegającym biblijny Dekalog, jest okazją do

Dlaczego Dekalog? Poniżej drukowany jest wywiad z chrześcijaninem przestrzegającym biblijny Dekalog, jest okazją do Dlaczego Dekalog? Od redakcji: W Duchu Czasów często piszemy na temat ważności i roli Dziesięciorga Bożych Przykazań. Jest to naturalne, gdyż o ile dla usprawiedliwienia nas z popełnionych grzechów Dekalog

Bardziej szczegółowo

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was Lekcja 8 na 20 maja 2017 On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was (1 Piotra 2:24) Piotr znał Jezusa i osobiście

Bardziej szczegółowo

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV

Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Religia ks. Paweł Mielecki Klasa IV Na ocenę celującą uczeń: Posiada wiedzę i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrym (co najmniej w 90%), a nad to: Samodzielnie i twórczo rozwija własne zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu

Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu Nowenna za zmarłych cierpiących w czyśćcu Nowennę za zmarłych można odprawiać w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśćcu. Można ją odprawić po śmierci

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa

Biblia dla Dzieci przedstawia. Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Przełożony świątyni odwiedza Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

Temat: Sakrament chrztu świętego

Temat: Sakrament chrztu świętego Temat: Sakrament chrztu świętego UWAGA! Do spotkania należy przygotować obrzędy chrztu świętego (powinny być dostępne w zakrystii) oraz w miarę możliwości drugą część spotkania przeprowadzić w kościele

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

IV. P CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE

IV. P CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE IV. P : CZYNIĆ MIŁOSIERDZIE 52 Miłosierni jak Ojciec. Dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie w roku 2016/2017 Uwielbienie Boga bogatego w miłosierdzie, miłosierdzie objawione w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym

Bardziej szczegółowo

Prawda o Duchu Świętym

Prawda o Duchu Świętym Prawda o Duchu Świętym Truth about the Holy Ghost WSTĘP: Czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście?" (Dz Ap 19:2). Jeśli nie, to nie otrzymaliście tego daru, którego Bóg dał wszystkim w Niego

Bardziej szczegółowo

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus wychodzi z grobu. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy. Jezus przychodzi mimo zamkniętych drzwi. Przedstaw otrzymane zdanie za pomocą pantomimy.

Bardziej szczegółowo

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz

I. Ty ścieżkę życia mi ukażesz Ks. Michał Miecznik ROZKŁAD MATERAŁU W KLASACH LO (zgodny z programem nauczania nr AZ-4-0/). Ty ścieżkę życia mi ukażesz MESĄC LCZBA GODZN TREŚC NAUCZANA WYNKAJĄCE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ KATECHEZY. Ukochani

Bardziej szczegółowo

Prawda O Chrzcie Wodnym

Prawda O Chrzcie Wodnym Prawda O Chrzcie Wodnym (Truth about W ater Baptism) WSTĘ Każdy człowiek przychodzący do Jezusa będąc przyciągany przez Ducha Swiętego, będzie chciał się ochrzcić. W rzeczywistości, aby otrzymał on pełne

Bardziej szczegółowo

Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga (Galacjan 4:7)

Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga (Galacjan 4:7) Lekcja 8 na 19 sierpnia 2017 Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga (Galacjan 4:7) SYNOWIE I SPADKOBIERCY BOGA (Galacjan 3:26-29) BÓG ZESŁAŁ SWEGO SYNA

Bardziej szczegółowo

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi.

Modlitwa Różańcowa stanowi swego rodzaju streszczenie Ewangelii i składa się z czterech tajemnic opisujących wydarzenia z życia Jezusa i Maryi. Poprawne odmawianie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Dzięki temu odmawianie różańca jest tak wspaniałym przeżyciem duchowym. Każda z tajemnic różańca koncentruje się

Bardziej szczegółowo

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14).

2. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości (Kol 3, 14). Miłość jest cnotą teologalną, dzięki której miłujemy Boga nade wszystko dla Niego samego, a naszych bliźnich jak siebie samych ze względu na miłość Boga. 1. "Bóg jest miłością" (1 J 4, 8. 16): miłość jest

Bardziej szczegółowo

Sakramenty - pośrednicy zbawienia

Sakramenty - pośrednicy zbawienia Sakramenty - pośrednicy zbawienia SAKRAMENTY W Kościele jest siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie (chryzmacja), Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, sakrament święceń, małżeństwo. ----------------------------------

Bardziej szczegółowo

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań

Bp H. Tomasik: Przed nami czas zadań W najbliższą niedzielę zakończy się Rok Wiary. Jakie będą jego owoce? Biskup Henryk Tomasik przedstawia kilka propozycji: poszanowanie dnia świętego, systematyczne uczestnictwo w niedzielnej Mszy Świętej,

Bardziej szczegółowo

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1

Nowenna do Najświętszego Serca Jezusowego. Wpisany przez Administrator piątek, 11 kwietnia :32 - DZIEŃ 1 DZIEŃ 1 O Jezu, Ty mnie tak bardzo umiłowałeś, że zstąpiłeś z nieba i przyjąłeś nędze ludzkie aż po śmierć, i to śmierć krzyżową, aby mnie zbawić. Pragnę na Twoją miłość odpowiedzieć miłością. Rozpal więc

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 8,18-30

Lectio Divina Rz 8,18-30 Lectio Divina Rz 8,18-30 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY

KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? PYTANIA 1. KONKURS BIBLIJNY EWANGELIA WEDŁUG ŚW ŁUKASZA ( rozdział 6) CZY CZYTASZ ZE ZROZUMIENIEM? KLUCZ DO ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO?! Trzęsienie ziemi w Indiach ofiar. Powódź w Bangladeszu ofiar. Elba- sierpień powódź stulecia,

DLACZEGO?! Trzęsienie ziemi w Indiach ofiar. Powódź w Bangladeszu ofiar. Elba- sierpień powódź stulecia, DLACZEGO?! Trzęsienie ziemi w Indiach- 10 000 ofiar. Powódź w Bangladeszu- 1000 ofiar. Elba- sierpień 2002- powódź stulecia, Śmierć i cierpienie są wszechobecne. Czy w obliczu tego wszystkiego może istnieć

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści

Wydawnictwo WAM, 2013 HOMILIE NA ROK B; Andrzej Napiórkowski OSPPE. Spis treści 5 Spis treści Wstęp 11 Ku przemienionemu człowiekowi I Niedziela Adwentu Mk 13, 33-37 15 Czuwać nad sobą! II Niedziela Adwentu Mk 1, 1-8 19 Wyznać grzechy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24

Wpisany przez Redaktor niedziela, 20 listopada :10 - Poprawiony niedziela, 20 listopada :24 Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu! W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ TRZECI Uzdrowienie wewnętrzne Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk. 4, 38-42 Wysoka gorączka

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek

Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek Nie ma innego Tylko Jezus Mariusz Śmiałek http://onlyjesus.co.uk Nie ma innego Pan moim światłem Emmanuel (Wysławiamy Cię) Tańcz dla Pana Pan zmartwychwstał Niewidomi widzą Jak łania W Twoim ogniu (Duchu

Bardziej szczegółowo

Mateusz Wichary. Można je streścić następująco:

Mateusz Wichary. Można je streścić następująco: Mateusz Wichary Ewangelia to Boże przesłanie o ratunku. Jest słowami św. Pawła mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy. Jest największym skarbem Kościoła, zdeponowanym w Piśmie Świętym, które należy

Bardziej szczegółowo

Celebracja zamknięcia Roku Wiary

Celebracja zamknięcia Roku Wiary Celebracja zamknięcia Roku Wiary W czasie Mszy św. niedzielnej 24 listopada 2013 roku. Jest to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. 1. Przed Mszą św. wiernym rozdaje się świece i zapala się paschał

Bardziej szczegółowo

Ofiara Jezusa Chrystusa

Ofiara Jezusa Chrystusa Ofiara Jezusa Chrystusa Streszczenie wykładu: wykład omawia w możliwie kompleksowy sposób istotę ofiary, którą złożył Jezus Chrystus dla zbawienia człowieka: skąd potrzeba takiej ofiary, w jaki sposób

Bardziej szczegółowo