SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TRZYOSOBOWYCH TYPU FURGON" PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej Ustawą o wartości szacunkowej przekraczającej EUR i nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. oznaczenie postępowania: KP/3/2013 Zamawiający: INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. ul. Wiślana 6, Gniew tel./fax (58) , (58) NIP , REGON Zatwierdził: Prezes Zarządu Jakub Jaskólski Gniew, dnia 9 sierpnia 2013

2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Zamawiającym jest: INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. z siedzibą ul. Wiślana 6, Gniew Adres strony internetowej, na której zamieszczono dokumentację postępowania: 1.2 Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego (zwanego dalej Przetargiem) zgodnie z art. 10 ust.1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu pod nr Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w formie elektronicznej, proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez przesłanie na adres informacji zawierającej dane teleadresowe Wykonawcy. Powyższe pozwoli Zamawiającemu na bieżąco informować Wykonawców np. o modyfikacji treści SIWZ. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych trzyosobowych w zabudowie typu furgon o parametrach użytkowych opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2.2 Pozostałe wymagania dotyczące dostawy: 1) Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego - Gniew, ul. Wiślana 6. 2) Termin dostawy: nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy leasingu. 3) Pojazdy muszą posiadać certyfikaty uprawniające do pracy na terenie polski, w szczególności uprawniające do poruszania się na drogach publicznych. 4) Wykonawca zobowiązuje się do wydania wraz z pojazdem instrukcji obsługi, potwierdzenia warunków gwarancji oraz tablic, dowodu i naklejki rejestracyjnej. 2.3 Wymagania dotyczące finansowania: Pozyskanie pojazdów nastapi w formie leasingu operacyjnego przy następujących parametrach: 1) waluta: PLN 2) opłata wstępna: 40% wartości początkowej każdego z pojazdów płatne w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy leasingu 3) okres leasingu: 36 miesięcy (35 równych rat) 4) raty płatne miesięcznie z dołu w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury 5) opcja wykupu: 1% wartości początkowej, z prawem pierwokupu 6) zabezpieczenie umowy leasingu: dopuszcza się weksel inblanco z deklaracją wekslową. 7) Zamawiający udostępnia dokumenty finansowe do oceny jego zdolności kredytowej poprzez wysłanie ich drogą elektroniczną w odpowiedzi na wniosek kierowany na adres Po uregulowaniu wpłaty początkowej, wszystkich rat oraz wartości końcowej (wykup) przedmiot leasingu na podstawie odrębnej umowy sprzedaży przechodzi na własność Zamawiającego. Pozostałe warunki leasingu regulowane sa przez Ogólne Warunki Leasingu oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. 2.4 Wymagania dotyczące ubezpieczenia: 1) Wykonawca ubezpieczy dostarczane pojazdy odrębną umową w ramach ubezpieczenia OC, AC i NNW. 2) Okres ubezpieczenia 1 rok 3) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego koszty ubezpieczenia za pierwszy rok. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wykupienie usługi ubezpieczenia za kolejne lata u innego podmiotu zewnętrznego. 2.5 Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia to: 1) Pojazdy silnikowe do transportu towarów, 2) Usługi leasingu, 3) Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych.

3 3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający n i e dopuszcza składania ofert częściowych. 4. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 5. POZOSTAŁE USTALENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 5.1 Zamawiający nie przewiduje: - możliwości składania ofert wariantowych, - zawarcia umowy ramowej, - aukcji elektronicznej, - wadium, - ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, - rozliczeń w walutach obcych, - udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, - ograniczeń w powierzeniu prac z podwykonawców (pod warunkiem wskazania ich zakresu) - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - zorganizowania zebrania z wykonawcami. 5.2 Zamawiający n i e ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 5.3 Zamawiający n i e ustala obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: - okres leasingu: 36 miesięcy 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy 2) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. 7.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4 7.3 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 7.4 Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty. 7.5 Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą przesłanki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. 7.6 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu ofert Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 8.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy - zawarte w treści Załącznika Nr 3 do SIWZ, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oświadczenie zawarte w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 8.2 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: 1) Oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - zawarte w treści Załącznika nr 4 do SIWZ. 8.3 W celu wykazania, że dostarczane pojazdy spełniają wymagania niniejszej SIWZ Zamawiający żąda: 1) opisu parametrów technicznych dostarczanych pojazdów wyłącznie poprzez wypełnienie tabeli porównawczej zawartej w formularzu oferty - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 8.4 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 2) Zamawiający dopuszcza składanie elektronicznych kopii dokumentów. 3) Dokumenty złożone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożo na kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 5) Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej SIWZ. 6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez innego upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 7) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych do SIWZ wzorów dokumentów. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania, ewentualnie informację "nie dotyczy". Nie dopuszcza się składania dokumentów alternatywnych co do treści.

5 8) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. 8.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne). 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy winni wykazać, że co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy - wspólnie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Ustawy; - każdy z Wykonawców samodzielnie winien wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 3) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej podmiotów zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 4) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców winno być dołączone do oferty. Uwaga: treść pełnomocnictwa/upoważnienia powinna określać precyzyjnie zakres udzielanego umocowania. 5) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8.6 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 8.1 ppkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 8.7 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 1) Wszelkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. 3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Zamawiający dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy. 5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r nr 153,poz ze zm.), poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

6 9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 9.1 W powyższym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres Zamawiającego wskazany w pkt.1.1 SIWZ), ewentualnie faksem lub drogą elektroniczną (na dane kontaktowe wskazane poniżej w pkt. 9.2). Fakt otrzymania pism faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron niezwłocznie potwierdza tą samą drogą, zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy, przesyłając zwrotnie kopię korespondencji wraz z datą otrzymania. 9.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia, procedur przetargowych oraz potwierdzania przesyłanych przez Wykonawców zawiadomień, oświadczeń i informacji oraz żądania potwierdzenia wysyłanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń i informacji jest: Rafał Kwiatkowski tel.: , fax: (58) wewn. 46, (kontakt możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00). 9.3 Wszelkie wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielane będą zgodnie z zapisami art. 27 i art. 38 Ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy są związani treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 11.1 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą techniką pisarską (na komputerze, maszynie do pisania, lub ręcznie). Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający n i e wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Wszelkie poprawki w tekście powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Zaleca się spięcie i ponumerowanie wszystkich stron oferty (w tym załączników) Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ tak, aby możliwe było porównanie oferty w stosunku do wymogów zawartych w SIWZ, 2) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków wymienione w pkt. 8 SIWZ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed rozpoczęciem sesji otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego, wskazać nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę (co umożliwi zwrot oferty złożonej po terminie) oraz opisać w następujący sposób: Oferta w przetargu nieograniczonym ozn. KP/3/2013 nie otwierać przed dniem r. Godz. 10: Opis dopuszczalnej ingerencji Zamawiającego w treść oferty. 1) Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 Ustawy. 2) Zamawiający dokonuje poprawek w ofercie zgodnie z zapisami art.87 ust.2 Ustawy. 3) Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą formularzy cenowych, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ; brak jakiejkolwiek pozycji w złożonych przez Wykonawcę formularzach cenowych nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy.

7 4) Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym w następujący sposób: a) wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich; b) po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych pozycjach formularza cenowego i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 12.1 Oferty należy składać na adres siedziby Zamawiającego: INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. ul. Wiślana 6, Gniew (Sekretariat - pokój nr 2) w terminie: do dnia r. Godz. 10: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2) dnia r. Godz. 10: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 14.1 Oferta powinna zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zamówienia (w tym VAT). Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wykonawcy samodzielnie określają stawkę VAT, którą uwzględniają w cenie oferty Przez cenę ofertową w niniejszej SIWZ rozumie się sumę pierwszej wpłaty, wszystkich rat leasingowych i wartości końcowej (całkowity koszt leasingu obciążający Zamawiającego) a także koszty ubezpieczenia na pierwszy rok, koszty rejestracji i dostarczenia pojazdu do Zamawiającego Zaoferowana łączna wartość brutto zamówienia będzie stanowiła podstawę oceny ofert, ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie oprócz przypadku związanego ze zmianą przepisów podatkowych Oferta ma zostać skalkulowana w oparciu o stałą stopę procentową, gwarantującą niezmienność rat leasingowych Ewentualne dodatkowe opłaty mogące wynikać z przepisów prawa i nieprzestegania postanowień umowy winny zostać zawarte w karach umownych lub zapisach o odstąpieniu od umowy leasingowej. Opłaty te nie mogą stanowić części składowej wartości zamówienia. 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 15.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował przyznaniem punktacji w następujących kryteriach: Cena [w PLN], Waga 100 %, gdzie: cena najniższej oferty brutto Liczba punktów = x 100 cena oferty badanej brutto 15.2 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 16. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 16.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekazuje informacje zgodnie z art. 92 Ustawy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu podpisania umowy.

8 16.2 Brak stawiennictwa Wykonawcy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego celem podpisania umowy, pomimo dwukrotnego pisemnego monitu, poczytany będzie jako uchylenie się od podpisania umowy i spowoduje podjęcie przez Zamawiającego działań określonych w art. 94 ust. 3 Ustawy, tj. wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY 17.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi Zamawiającemu propozycję umowy leasingu wraz z ogólnymi jej warunkami, w której nie mogą pojawić się zapisy sprzeczne z wymaganiami niniejszej SIWZ. Dodatkowo umowa musi w sposób równy zabezpieczać interesy stron w przypadku jej niewykonania/rozwiązania z winy drugiej strony Zgodne z regulacją art. 144 Ustawy zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności Dopuszczalne będą zmiany nieistotne, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynie na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub wynik postępowania Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w trybie art Ustawy w następujący sposób: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; - urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie kosztów umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszeniewynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 2) konieczność zmian zapisów będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną; 3) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamówienia poprzez przesunięcie w czasie bądź uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy, zgodnie z pierwotnym terminem - zmiany bez których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: - sposobu dokonywania płatności, - terminu rozpoczęcia i wykonania zamówienia, 4) dostosowanie stron umowy w przypadku zmiany danych podmiotowych stron umowy Jeżeli postanowienia wzoru umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień Umowy lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 18.1 Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał lub może doznać uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania. Informacje obejmujące m.in. wskazanie podmiotów uprawnionych, terminów i przesłanek wniesienia odwołania oraz sposób przystąpienia do postępowania odwoławczego zostały szczegółowo określone w dziale VI Ustawy.

9 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ Załącznik Nr 1) Parametry użytkowe dostarczanych pojazdów Załącznik Nr 2) Formularz oferty Załącznik Nr 3) Formularz - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Załącznik Nr 4) Formularz - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Załącznik Nr 5) Formularz - Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 26 ust. 2d Ustawy

10 KP/3/2013 Załącznik Nr 1 do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY UŻYTKOWE DOSTARCZANYCH POJAZDÓW 1. Rodzaj pojazdu: Nadwozie typu Furgon Liczba miejsc w samochodzie 3 Rodzaj samochodu: ciężarowy Rok produkcji Wymiary: Wymiary samochodu: o Rozstaw osi nie mniej niż 2700 mm o Wysokość całkowita pojazdu nie więcej niż 1850 mm o Długość całkowita pojazdu nie mniej niż 4600 mm o Szerokość całkowita pojazdu nie więcej niż 2115 mm z lusterkami Wymiary przestrzeni ładunkowej: o Pojemność użytkowa nie mniej niż 3.7 m3 o Długość użytkowa nie mniej niż 2050 mm o Ładowność użytkowa nie mniej niż 750 kg o Szerokość użytkowa otworów drzwi bocznych nie mniej niż 640 mm 3. Silnik: Pojemność silnika cm3 Rodzaj silnika diesel wysokoprężny Moc silnika nie mniej niż 92 KM 4. Skrzynia biegów: Manualna 5 biegowa (5 biegów + 1 wsteczny) 5. Mechanizmy zabezpieczające samochód Centralny zamek otwierany pilotem Immobiliser 6. Układ kierowniczy: Wspomaganie układu kierowniczego Kolumna kierownicy regulowana 7. Bezpieczeństwo: ABS ESP Regulacja zasięgu reflektorów Trzecie światło stop Światło przeciwmgielne z tyłu Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

11 Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa 8. Funkcjonalność: Klimatyzacja manualna Komputer pokładowy Gniazdo zapalniczki Radio CD z funkcjonalnościami MP3, USB Szyby elektrycznie otwierane w przedziale kierowcy Lusterka boczne sterowane elektrycznie Dodatkowe oświetlenie przedziału ładunkowego Koło zapasowe pełnowymiarowe ze stalową obręczą, lewarek, klucz do koła Obrotomierz Regulacja wysokości fotela kierowcy Podłokietnik fotela kierowcy Drzwi boczne przesuwne, drzwi tylne otwierane na boki asymetryczne Przegroda stała oddzielająca kabinę kierowcy od części bagażowej 9. Kolor: Kolor nadwozia biały Kolory tapicerki tkanina czarna lub szara lub mieszana czarno-szara 10. Pozostałe wymagania jakościowe: emisja dwutlenku węgla nie więcej niż 145 g/km (w cyklu łączonym) pozostałe wartości emisji spalin zgodnie z normą EURO Warunki gwarancji: gwarancja mechaniczna na minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów gwarancja na perforację blach od strony wewnętrznej na zewnątrz nadwozia minimum 60 miesięcy gwarancja na powłokę lakierniczą nadwozia minimum 24 miesiące minimum dwa punkty serwisowe w odległości nie większej niż 80km od siedziby Zamawiającego (Powyższe parametry dotyczą każdego z pojazdów)

12 KP/3/2013 O F E R T A Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum): Nazwa i adres Partnera/-ów (w przypadku Konsorcjum): Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:...; Nr faksu...; Nr telefonu...; Adres do korespondencji:...; w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące postępowania prowadzonego przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego na POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TRZYOSOBOWYCH TYPU FURGON składam/składamy niniejszą ofertę: Wartość przedmiotu leasingu (jeden pojazd)... zł netto,... zł brutto Wartość pojedynczej raty leasingowej:... zł netto,... zł brutto L.p. Wyszczególnienie 1. Wkład własny 40% wartości przedmiotu leasingu 2. Suma rat leasingowych (Wartość pojedynczej raty x 35 m-cy) 3. Wykup 1% wartości przedmiotu leasingu 4. Koszty ubezpieczenia (pierwszy rok) 5. Pozostałe (rejestracja, dostawa, inne)... J.m. Cena jednostkowa netto szt 2 szt 2 szt 2 szt 2 Ilość Wartość netto Wartość brutto Wartość netto SUMA (całkowite koszty zamówienia, tj. punkty od 1-5) w zł Wartość netto słownie Wartość VAT Wartość VAT słownie Wartość brutto Wartość brutto słownie

13 Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" 2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, oferowane dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Rodzaj pojazdu: Nadwozie typu Furgon Liczba miejsc w samochodzie 3 Rodzaj samochodu: ciężarowy Rok produkcji Wymiary: Wymiary samochodu Wymiary przestrzeni ładunkowej o o o o o o o o Rozstaw osi nie mniej niż 2700 mm Wysokość całkowita pojazdu nie więcej niż 1850 mm Długość całkowita pojazdu nie mniej niż 4600 mm Szerokość całkowita pojazdu nie więcej niż 2115 mm z lusterkami Pojemność użytkowa nie mniej niż 3.7 m3 Długość użytkowa nie mniej niż 2050 mm Ładowność użytkowa nie mniej niż 750 kg Szerokość użytkowa otworów drzwi bocznych nie mniej niż 640 mm "TAK"/ "NIE" (uzupełnić) 3. Silnik: Pojemność silnika cm3 Rodzaj silnika diesel wysokoprężny Moc silnika nie mniej niż 92 KM 4. Skrzynia biegów: manualna, 5 biegowa (5 biegów + 1 wsteczny) 5. Mechanizmy zabezpieczające samochód: Centralny zamek otwierany pilotem Immobiliser 6. Układ kierowniczy: Wspomaganie układu kierowniczego Kolumna kierownicy regulowana 7. Bezpieczeństwo: ABS ESP Regulacja zasięgu reflektorów Trzecie światło stop Światło przeciwmgielne z tyłu Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa 8. Funkcjonalność: Klimatyzacja manualna

14 Komputer pokładowy Gniazdo zapalniczki Radio CD z funkcjonalnościami MP3, USB Szyby elektrycznie otwierane w przedziale kierowcy Lusterka boczne sterowane elektrycznie Dodatkowe oświetlenie przedziału ładunkowego Koło zapasowe pełnowymiarowe ze stalową obręczą, lewarek, klucz do koła Obrotomierz Regulacja wysokości fotela kierowcy Podłokietnik fotela kierowcy Drzwi boczne przesuwne, drzwi tylne otwierane na boki asymetryczne Przegroda stała oddzielająca kabinę kierowcy od części bagażowej 9. Kolor: Kolor nadwozia biały Kolory tapicerki tkanina czarna lub szara lub mieszana czarno-szara 10. Pozostałe wymagania : emisja dwutlenku węgla nie więcej niż 145 g/km (w cyklu łączonym) pozostałe wartości emisji spalin zgodnie z normą EURO 5 minimum dwa punkty serwisowe w odległości nie większej niż 80km od siedziby Zamawiającego 4. przedmiotem leasingu będą fabrycznie nowe samochody dostawcze marki... typ... rok produkcji..., posiadające homologację dopuszczającą je do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. a) okres gwarancji mechanicznej wynosi:... (minimum 24 m-ce) bez limitu kilometrów, b) okres gwarancji obejmującej wszelkie wady oryginalnej powłoki lakierniczej wynosi: (minimum 24 m-ce), c) okres gwarancji obejmującej perforację blach od strony wewnętrznej na zewnątrz nadwozia wynosi:...(minimum 60 m-cy). 6. zamówienie będzie realizowane samodzielnie, bądź przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizowali następującą część zamówienia: (Wykonawca winien wskazać zakres przedmiotowy części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom lub wpisać nie dotyczy ) 7. zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia" (oraz jej ewentualnymi modyfikacjami), udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/imy do niej żadnych zastrzeżeń. 8. w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 9. uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert. 11. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty, będące załącznikami o numerach: , , , , , dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

15 KP/3/2013 Załącznik Nr 3 do SIWZ Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego na POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TRZYOSOBOWYCH TYPU FURGON oświadczam/oświadczamy że: brak jest podstaw do wykluczenia mnie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k , dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

16 KP/3/2013 Załącznik Nr 4 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum): Nazwa i adres Partnera/-ów (w przypadku Konsorcjum): OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego na POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TRZYOSOBOWYCH TYPU FURGON oświadczam/oświadczamy że: zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (lub w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi podmiotami) spełniam warunek: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadania wiedzy i doświadczenia, gwarantujących wykonanie zamówienia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k , dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

17 KP/3/2013 Załącznik Nr 5 do SIWZ Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o powiązaniach kapitałowych na podstawie art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego na POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TRZYOSOBOWYCH TYPU FURGON : a) /niepotrzebne skreślić/ Składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (Nazwa podmiotu, forma prawna podmiotu, adres podmiotu, forma powiązania i kapitał) b) /niepotrzebne skreślić/ Informuję, o tym, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k , dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:...

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY: Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... Ja

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Numer ogłoszenia: 227579-2014 data zamieszczenia: 29.10.2014 Kawęczyn: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu 9 - cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług restauracyjnych podczas trzech jednodniowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Nr. rejestu wydatków 3/2015 Słupsk, dnia 02.02.2015

Nr. rejestu wydatków 3/2015 Słupsk, dnia 02.02.2015 Nr. rejestu wydatków 3/2015 Słupsk, dnia 02.02.2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o wartości zamówienia do kwoty określonej w art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA DOSTAWĘ SAMOCHODU DLA POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich - Organizator przetargu działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie

P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie P/9/2007 Warszawa, dnia 11 maja 2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup samochodu dostawczego dla Filmoteki Narodowej w Warszawie Wstęp Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. Program

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP)

ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) Dębe Wielkie, dn. 19.09.2014 r. Znak sprawy ZK-O.252.4.2014 ZMIANY ZAPYTANIA CENOWEGO (Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu przepisów ustawy PZP) W

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 050-083852. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 050-083852. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:83852-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2014/S 050-083852 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgo-jarocin.pl Jarocin: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu Numer ogłoszenia: 327598-2015; data zamieszczenia: 02.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2015-06-16 14:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Budowa odcinka ul. Przemyskiej dla potrzeb obsługi

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-33/15 Warszawa, 30 czerwca 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 1, 90-249 Łódź, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki w Łodzi, Plac Dąbrowskiego 1, 90-249 Łódź, woj. łódzkie, tel. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu ciężarowego o DMC do 11.990 kg dla Teatru Wielkiego w Łodzi w ramach zadania pn. Zakup używanego samochodu ciężarowego o DMC do 11990kg, o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przygotowanie i publikacja materiałów promocyjnych projektu : Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.word.czest.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.word.czest.pl 1 z 5 2013-08-29 12:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.word.czest.pl Częstochowa: Dostawa samochodu przeznaczonego do przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:272273-2014:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi sprzątania 2014/S 151-272273 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie wjazdów dla osób niepełnosprawnych i rodzin zastępczych uczestników projektu systemowego Aktywność naszą Szansą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 191-346330

Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia do sterowania ruchem kolejowym 2015/S 191-346330 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:346330-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, lub taboru kolejowego; urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 Znak sprawy Zp251/101 /2014 Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania wniosków w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Dostawa i montaż rękawów do wyciągu spalin do Centrum Kształceni... 1 Gdańsk: Dostawa i montaż rękawów do wyciągu spalin do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1w Gdańsku, ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu NGO sprawne

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). 3. Szczegółowy opis przedmiotu

kompletny i wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). 3. Szczegółowy opis przedmiotu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgk.brzegdolny.pl Brzeg Dolny: Dostawa samochodu ciężarowego typu furgon w formie leasingu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: ubezpieczenie mienia Kancelarii Senatu oraz odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa MINISTERSTWO ŚRODOWISKA Biuro Dyrektora Generalnego ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych - Pzp (Dz. U. z 2010 r. nr 113,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. euro na: ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO 1. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach

Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Założenie instalacji solarnej na budynku hospicjum im. Chrystusa Króla w Stróżach CPV: 09.33.11.00-9 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła CPV: 71.32.12.00-6

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ dla postępowania, którego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty progu określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14000 euro netto PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. 44-300 WODZISŁAW ŚL. ul. MARKLOWICKA 15 tel: 0-32/ 455 26 34, 455 27 55 sekretariat tel./fax 0-32/455 46 65 e-mail: poczta@pwik-wodzislaw.pl. www.pwik-wodzislaw.pl

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer postępowania: 1/PN/POITBerlin/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Przedmiot: Leasing samochodu dla Polskiego Ośrodka Informacji Turystycznej w Berlinie przez okres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl 1 z 5 2012-09-07 15:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kgkkozienice.pl Kozienice: Dostawa w formie leasingu operacyjnego, fabrycznie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Powiat Zduńskowolski ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiot zamówienia: Założenie ewidencji budynków i lokali oraz weryfikacja danych ewidencyjnych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301858-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa pulsoksymetru, elektrokardiografu i zestawu do 24 godzinnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo