SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TRZYOSOBOWYCH TYPU FURGON" PRZETARG NIEOGRANICZONY na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwanej dalej Ustawą o wartości szacunkowej przekraczającej EUR i nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. oznaczenie postępowania: KP/3/2013 Zamawiający: INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. ul. Wiślana 6, Gniew tel./fax (58) , (58) NIP , REGON Zatwierdził: Prezes Zarządu Jakub Jaskólski Gniew, dnia 9 sierpnia 2013

2 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Zamawiającym jest: INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. z siedzibą ul. Wiślana 6, Gniew Adres strony internetowej, na której zamieszczono dokumentację postępowania: Zamówienia udziela się w trybie przetargu nieograniczonego (zwanego dalej Przetargiem) zgodnie z art. 10 ust.1 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu pod nr Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w formie elektronicznej, proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez przesłanie na adres informacji zawierającej dane teleadresowe Wykonawcy. Powyższe pozwoli Zamawiającemu na bieżąco informować Wykonawców np. o modyfikacji treści SIWZ. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych trzyosobowych w zabudowie typu furgon o parametrach użytkowych opisanych szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ. 2.2 Pozostałe wymagania dotyczące dostawy: 1) Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego - Gniew, ul. Wiślana 6. 2) Termin dostawy: nie później niż 14 dni od daty zawarcia umowy leasingu. 3) Pojazdy muszą posiadać certyfikaty uprawniające do pracy na terenie polski, w szczególności uprawniające do poruszania się na drogach publicznych. 4) Wykonawca zobowiązuje się do wydania wraz z pojazdem instrukcji obsługi, potwierdzenia warunków gwarancji oraz tablic, dowodu i naklejki rejestracyjnej. 2.3 Wymagania dotyczące finansowania: Pozyskanie pojazdów nastapi w formie leasingu operacyjnego przy następujących parametrach: 1) waluta: PLN 2) opłata wstępna: 40% wartości początkowej każdego z pojazdów płatne w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy leasingu 3) okres leasingu: 36 miesięcy (35 równych rat) 4) raty płatne miesięcznie z dołu w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury 5) opcja wykupu: 1% wartości początkowej, z prawem pierwokupu 6) zabezpieczenie umowy leasingu: dopuszcza się weksel inblanco z deklaracją wekslową. 7) Zamawiający udostępnia dokumenty finansowe do oceny jego zdolności kredytowej poprzez wysłanie ich drogą elektroniczną w odpowiedzi na wniosek kierowany na adres Po uregulowaniu wpłaty początkowej, wszystkich rat oraz wartości końcowej (wykup) przedmiot leasingu na podstawie odrębnej umowy sprzedaży przechodzi na własność Zamawiającego. Pozostałe warunki leasingu regulowane sa przez Ogólne Warunki Leasingu oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego. 2.4 Wymagania dotyczące ubezpieczenia: 1) Wykonawca ubezpieczy dostarczane pojazdy odrębną umową w ramach ubezpieczenia OC, AC i NNW. 2) Okres ubezpieczenia 1 rok 3) Wykonawca przeniesie na Zamawiającego koszty ubezpieczenia za pierwszy rok. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu wykupienie usługi ubezpieczenia za kolejne lata u innego podmiotu zewnętrznego. 2.5 Zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV) przedmiot zamówienia to: 1) Pojazdy silnikowe do transportu towarów, 2) Usługi leasingu, 3) Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych.

3 3. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH Zamawiający n i e dopuszcza składania ofert częściowych. 4. PRZEWIDYWANE ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. 5. POZOSTAŁE USTALENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 5.1 Zamawiający nie przewiduje: - możliwości składania ofert wariantowych, - zawarcia umowy ramowej, - aukcji elektronicznej, - wadium, - ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, - rozliczeń w walutach obcych, - udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, - ograniczeń w powierzeniu prac z podwykonawców (pod warunkiem wskazania ich zakresu) - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, - zorganizowania zebrania z wykonawcami. 5.2 Zamawiający n i e ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 5.3 Zamawiający n i e ustala obowiązku zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia: - okres leasingu: 36 miesięcy 7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w szczególności dotyczące: 1) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy 2) braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania niniejszego przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. b) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie. 7.2 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

4 7.3 Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 7.4 Ocena spełnienia wymienionych wyżej warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą "spełnia/nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty. 7.5 Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą. Ponadto Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdą przesłanki określone w ustawie Prawo zamówień publicznych. 7.6 O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu ofert Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 8.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy - zawarte w treści Załącznika Nr 3 do SIWZ, 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej oświadczenie zawarte w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 8.2 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: 1) Oświadczenia o spełnianiu przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy - zawarte w treści Załącznika nr 4 do SIWZ. 8.3 W celu wykazania, że dostarczane pojazdy spełniają wymagania niniejszej SIWZ Zamawiający żąda: 1) opisu parametrów technicznych dostarczanych pojazdów wyłącznie poprzez wypełnienie tabeli porównawczej zawartej w formularzu oferty - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 8.4 Postanowienia dotyczące składanych dokumentów. 1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 2) Zamawiający dopuszcza składanie elektronicznych kopii dokumentów. 3) Dokumenty złożone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski. 4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożo na kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 5) Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej SIWZ. 6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez innego upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 7) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych do SIWZ wzorów dokumentów. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania, ewentualnie informację "nie dotyczy". Nie dopuszcza się składania dokumentów alternatywnych co do treści.

5 8) Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. 8.5 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne). 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy winni wykazać, że co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy - wspólnie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Ustawy; - każdy z Wykonawców samodzielnie winien wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 3) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej podmiotów zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 4) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo /upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców winno być dołączone do oferty. Uwaga: treść pełnomocnictwa/upoważnienia powinna określać precyzyjnie zakres udzielanego umocowania. 5) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 8.6 Postanowienia dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 8.1 ppkt 2), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 8.7 Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych. 1) Wszelkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. 3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert Zamawiający dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych, w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 Ustawy. 5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r nr 153,poz ze zm.), poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

6 9. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 9.1 W powyższym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie (na adres Zamawiającego wskazany w pkt.1.1 SIWZ), ewentualnie faksem lub drogą elektroniczną (na dane kontaktowe wskazane poniżej w pkt. 9.2). Fakt otrzymania pism faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron niezwłocznie potwierdza tą samą drogą, zgodnie z art. 27 ust. 2 Ustawy, przesyłając zwrotnie kopię korespondencji wraz z datą otrzymania. 9.2 Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawie przedmiotu zamówienia, procedur przetargowych oraz potwierdzania przesyłanych przez Wykonawców zawiadomień, oświadczeń i informacji oraz żądania potwierdzenia wysyłanych przez Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń i informacji jest: Rafał Kwiatkowski tel.: , fax: (58) wewn. 46, (kontakt możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00). 9.3 Wszelkie wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania Wykonawców udzielane będą zgodnie z zapisami art. 27 i art. 38 Ustawy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem). 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawcy są związani treścią złożonej oferty przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 11.1 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą techniką pisarską (na komputerze, maszynie do pisania, lub ręcznie). Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę lub osoby należycie upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Zamawiający n i e wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej. Wszelkie poprawki w tekście powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Zaleca się spięcie i ponumerowanie wszystkich stron oferty (w tym załączników) Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1) Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku Nr 2 do SIWZ tak, aby możliwe było porównanie oferty w stosunku do wymogów zawartych w SIWZ, 2) Dokumenty potwierdzające spełnianie wymaganych warunków wymienione w pkt. 8 SIWZ Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej zapoznanie się z treścią oferty przed rozpoczęciem sesji otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego, wskazać nazwę i adres Wykonawcy składającego ofertę (co umożliwi zwrot oferty złożonej po terminie) oraz opisać w następujący sposób: Oferta w przetargu nieograniczonym ozn. KP/3/2013 nie otwierać przed dniem r. Godz. 10: Opis dopuszczalnej ingerencji Zamawiającego w treść oferty. 1) Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z zapisami art. 89 ust. 1 Ustawy. 2) Zamawiający dokonuje poprawek w ofercie zgodnie z zapisami art.87 ust.2 Ustawy. 3) Zamawiający poprawi omyłki polegające na błędnym wpisaniu ilości jednostek lub nazwy jednostki miary w treści złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą formularzy cenowych, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w SIWZ; brak jakiejkolwiek pozycji w złożonych przez Wykonawcę formularzach cenowych nie będzie poprawiany i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 Ustawy.

7 4) Zamawiający poprawi omyłki polegające na zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu cenowym w następujący sposób: a) wykreśli z formularza cenowego zdublowane pozycje pozostawiając tylko jedną z nich; b) po wykreśleniu zdublowanych pozycji Zamawiający zsumuje wartości podane w pozostawionych pozycjach formularza cenowego i tak obliczoną cenę przyjmie jako cenę ofertową. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 12.1 Oferty należy składać na adres siedziby Zamawiającego: INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o. o. ul. Wiślana 6, Gniew (Sekretariat - pokój nr 2) w terminie: do dnia r. Godz. 10: Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 2) dnia r. Godz. 10: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 14.1 Oferta powinna zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty realizacji zamówienia (w tym VAT). Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wykonawcy samodzielnie określają stawkę VAT, którą uwzględniają w cenie oferty Przez cenę ofertową w niniejszej SIWZ rozumie się sumę pierwszej wpłaty, wszystkich rat leasingowych i wartości końcowej (całkowity koszt leasingu obciążający Zamawiającego) a także koszty ubezpieczenia na pierwszy rok, koszty rejestracji i dostarczenia pojazdu do Zamawiającego Zaoferowana łączna wartość brutto zamówienia będzie stanowiła podstawę oceny ofert, ustalona jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega zmianie oprócz przypadku związanego ze zmianą przepisów podatkowych Oferta ma zostać skalkulowana w oparciu o stałą stopę procentową, gwarantującą niezmienność rat leasingowych Ewentualne dodatkowe opłaty mogące wynikać z przepisów prawa i nieprzestegania postanowień umowy winny zostać zawarte w karach umownych lub zapisach o odstąpieniu od umowy leasingowej. Opłaty te nie mogą stanowić części składowej wartości zamówienia. 15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 15.1 Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował przyznaniem punktacji w następujących kryteriach: Cena [w PLN], Waga 100 %, gdzie: cena najniższej oferty brutto Liczba punktów = x 100 cena oferty badanej brutto 15.2 Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów. 16. FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 16.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekazuje informacje zgodnie z art. 92 Ustawy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana o terminie i miejscu podpisania umowy.

8 16.2 Brak stawiennictwa Wykonawcy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego celem podpisania umowy, pomimo dwukrotnego pisemnego monitu, poczytany będzie jako uchylenie się od podpisania umowy i spowoduje podjęcie przez Zamawiającego działań określonych w art. 94 ust. 3 Ustawy, tj. wybór oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ORAZ WARUNKI ZMIANY UMOWY 17.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przedstawi Zamawiającemu propozycję umowy leasingu wraz z ogólnymi jej warunkami, w której nie mogą pojawić się zapisy sprzeczne z wymaganiami niniejszej SIWZ. Dodatkowo umowa musi w sposób równy zabezpieczać interesy stron w przypadku jej niewykonania/rozwiązania z winy drugiej strony Zgodne z regulacją art. 144 Ustawy zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany Zmiany umowy wymagać będą zachowania formy pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności Dopuszczalne będą zmiany nieistotne, o których wiedza na etapie postępowania o udzielenie zamówienia nie wpłynie na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie lub wynik postępowania Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w trybie art Ustawy w następujący sposób: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; - urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT jeżeli zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT powodować będzie zwiększenie lub zmniejszenie kosztów umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszeniewynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, 2) konieczność zmian zapisów będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną; 3) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian w terminie realizacji zamówienia poprzez przesunięcie w czasie bądź uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy, zgodnie z pierwotnym terminem - zmiany bez których realizacja umowy będzie utrudniona, niemożliwa lub narazi Zamawiającego na szkodę, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie: - sposobu dokonywania płatności, - terminu rozpoczęcia i wykonania zamówienia, 4) dostosowanie stron umowy w przypadku zmiany danych podmiotowych stron umowy Jeżeli postanowienia wzoru umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy. Zamiast nieważnych postanowień Umowy lub jako wypełnienie luki obowiązywać będzie odpowiednia regulacja, która jeżeli będzie to prawnie dopuszczalne w sposób możliwie bliski odpowiadać będzie temu, co Strony ustaliły lub temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie. 18. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 18.1 Każdemu Wykonawcy oraz innym osobom, których interes prawny w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne doznał lub może doznać uszczerbku przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania. Informacje obejmujące m.in. wskazanie podmiotów uprawnionych, terminów i przesłanek wniesienia odwołania oraz sposób przystąpienia do postępowania odwoławczego zostały szczegółowo określone w dziale VI Ustawy.

9 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ Załącznik Nr 1) Parametry użytkowe dostarczanych pojazdów Załącznik Nr 2) Formularz oferty Załącznik Nr 3) Formularz - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Załącznik Nr 4) Formularz - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Załącznik Nr 5) Formularz - Oświadczenie Wykonawcy w związku z art. 26 ust. 2d Ustawy

10 KP/3/2013 Załącznik Nr 1 do SIWZ WYMAGANE PARAMETRY UŻYTKOWE DOSTARCZANYCH POJAZDÓW 1. Rodzaj pojazdu: Nadwozie typu Furgon Liczba miejsc w samochodzie 3 Rodzaj samochodu: ciężarowy Rok produkcji Wymiary: Wymiary samochodu: o Rozstaw osi nie mniej niż 2700 mm o Wysokość całkowita pojazdu nie więcej niż 1850 mm o Długość całkowita pojazdu nie mniej niż 4600 mm o Szerokość całkowita pojazdu nie więcej niż 2115 mm z lusterkami Wymiary przestrzeni ładunkowej: o Pojemność użytkowa nie mniej niż 3.7 m3 o Długość użytkowa nie mniej niż 2050 mm o Ładowność użytkowa nie mniej niż 750 kg o Szerokość użytkowa otworów drzwi bocznych nie mniej niż 640 mm 3. Silnik: Pojemność silnika cm3 Rodzaj silnika diesel wysokoprężny Moc silnika nie mniej niż 92 KM 4. Skrzynia biegów: Manualna 5 biegowa (5 biegów + 1 wsteczny) 5. Mechanizmy zabezpieczające samochód Centralny zamek otwierany pilotem Immobiliser 6. Układ kierowniczy: Wspomaganie układu kierowniczego Kolumna kierownicy regulowana 7. Bezpieczeństwo: ABS ESP Regulacja zasięgu reflektorów Trzecie światło stop Światło przeciwmgielne z tyłu Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera

11 Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa 8. Funkcjonalność: Klimatyzacja manualna Komputer pokładowy Gniazdo zapalniczki Radio CD z funkcjonalnościami MP3, USB Szyby elektrycznie otwierane w przedziale kierowcy Lusterka boczne sterowane elektrycznie Dodatkowe oświetlenie przedziału ładunkowego Koło zapasowe pełnowymiarowe ze stalową obręczą, lewarek, klucz do koła Obrotomierz Regulacja wysokości fotela kierowcy Podłokietnik fotela kierowcy Drzwi boczne przesuwne, drzwi tylne otwierane na boki asymetryczne Przegroda stała oddzielająca kabinę kierowcy od części bagażowej 9. Kolor: Kolor nadwozia biały Kolory tapicerki tkanina czarna lub szara lub mieszana czarno-szara 10. Pozostałe wymagania jakościowe: emisja dwutlenku węgla nie więcej niż 145 g/km (w cyklu łączonym) pozostałe wartości emisji spalin zgodnie z normą EURO Warunki gwarancji: gwarancja mechaniczna na minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów gwarancja na perforację blach od strony wewnętrznej na zewnątrz nadwozia minimum 60 miesięcy gwarancja na powłokę lakierniczą nadwozia minimum 24 miesiące minimum dwa punkty serwisowe w odległości nie większej niż 80km od siedziby Zamawiającego (Powyższe parametry dotyczą każdego z pojazdów)

12 KP/3/2013 O F E R T A Załącznik Nr 2 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum): Nazwa i adres Partnera/-ów (w przypadku Konsorcjum): Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym:...; Nr faksu...; Nr telefonu...; Adres do korespondencji:...; w odpowiedzi na ogłoszenie dotyczące postępowania prowadzonego przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego na POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TRZYOSOBOWYCH TYPU FURGON składam/składamy niniejszą ofertę: Wartość przedmiotu leasingu (jeden pojazd)... zł netto,... zł brutto Wartość pojedynczej raty leasingowej:... zł netto,... zł brutto L.p. Wyszczególnienie 1. Wkład własny 40% wartości przedmiotu leasingu 2. Suma rat leasingowych (Wartość pojedynczej raty x 35 m-cy) 3. Wykup 1% wartości przedmiotu leasingu 4. Koszty ubezpieczenia (pierwszy rok) 5. Pozostałe (rejestracja, dostawa, inne)... J.m. Cena jednostkowa netto szt 2 szt 2 szt 2 szt 2 Ilość Wartość netto Wartość brutto Wartość netto SUMA (całkowite koszty zamówienia, tj. punkty od 1-5) w zł Wartość netto słownie Wartość VAT Wartość VAT słownie Wartość brutto Wartość brutto słownie

13 Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 1. Przedmiotowe zamówienie zobowiązuję/emy się wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" 2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia. 3. Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, oferowane dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z poniższym zestawieniem: 1. Rodzaj pojazdu: Nadwozie typu Furgon Liczba miejsc w samochodzie 3 Rodzaj samochodu: ciężarowy Rok produkcji Wymiary: Wymiary samochodu Wymiary przestrzeni ładunkowej o o o o o o o o Rozstaw osi nie mniej niż 2700 mm Wysokość całkowita pojazdu nie więcej niż 1850 mm Długość całkowita pojazdu nie mniej niż 4600 mm Szerokość całkowita pojazdu nie więcej niż 2115 mm z lusterkami Pojemność użytkowa nie mniej niż 3.7 m3 Długość użytkowa nie mniej niż 2050 mm Ładowność użytkowa nie mniej niż 750 kg Szerokość użytkowa otworów drzwi bocznych nie mniej niż 640 mm "TAK"/ "NIE" (uzupełnić) 3. Silnik: Pojemność silnika cm3 Rodzaj silnika diesel wysokoprężny Moc silnika nie mniej niż 92 KM 4. Skrzynia biegów: manualna, 5 biegowa (5 biegów + 1 wsteczny) 5. Mechanizmy zabezpieczające samochód: Centralny zamek otwierany pilotem Immobiliser 6. Układ kierowniczy: Wspomaganie układu kierowniczego Kolumna kierownicy regulowana 7. Bezpieczeństwo: ABS ESP Regulacja zasięgu reflektorów Trzecie światło stop Światło przeciwmgielne z tyłu Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera Trójpunktowe pasy bezpieczeństwa 8. Funkcjonalność: Klimatyzacja manualna

14 Komputer pokładowy Gniazdo zapalniczki Radio CD z funkcjonalnościami MP3, USB Szyby elektrycznie otwierane w przedziale kierowcy Lusterka boczne sterowane elektrycznie Dodatkowe oświetlenie przedziału ładunkowego Koło zapasowe pełnowymiarowe ze stalową obręczą, lewarek, klucz do koła Obrotomierz Regulacja wysokości fotela kierowcy Podłokietnik fotela kierowcy Drzwi boczne przesuwne, drzwi tylne otwierane na boki asymetryczne Przegroda stała oddzielająca kabinę kierowcy od części bagażowej 9. Kolor: Kolor nadwozia biały Kolory tapicerki tkanina czarna lub szara lub mieszana czarno-szara 10. Pozostałe wymagania : emisja dwutlenku węgla nie więcej niż 145 g/km (w cyklu łączonym) pozostałe wartości emisji spalin zgodnie z normą EURO 5 minimum dwa punkty serwisowe w odległości nie większej niż 80km od siedziby Zamawiającego 4. przedmiotem leasingu będą fabrycznie nowe samochody dostawcze marki... typ... rok produkcji..., posiadające homologację dopuszczającą je do ruchu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 5. a) okres gwarancji mechanicznej wynosi:... (minimum 24 m-ce) bez limitu kilometrów, b) okres gwarancji obejmującej wszelkie wady oryginalnej powłoki lakierniczej wynosi: (minimum 24 m-ce), c) okres gwarancji obejmującej perforację blach od strony wewnętrznej na zewnątrz nadwozia wynosi:...(minimum 60 m-cy). 6. zamówienie będzie realizowane samodzielnie, bądź przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizowali następującą część zamówienia: (Wykonawca winien wskazać zakres przedmiotowy części zamówienia, którą powierzy podwykonawcom lub wpisać nie dotyczy ) 7. zapoznałem/liśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia" (oraz jej ewentualnymi modyfikacjami), udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnoszę/imy do niej żadnych zastrzeżeń. 8. w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązuję/zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 9. uważam/y się za związanego/ych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 10. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień upływu terminu składania ofert. 11. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty, będące załącznikami o numerach: , , , , , dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

15 KP/3/2013 Załącznik Nr 3 do SIWZ Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego na POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TRZYOSOBOWYCH TYPU FURGON oświadczam/oświadczamy że: brak jest podstaw do wykluczenia mnie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k , dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

16 KP/3/2013 Załącznik Nr 4 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy (Pełnomocnika w przypadku Konsorcjum): Nazwa i adres Partnera/-ów (w przypadku Konsorcjum): OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Wypełnia Wykonawca lub Pełnomocnik w przypadku Konsorcjum składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego na POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TRZYOSOBOWYCH TYPU FURGON oświadczam/oświadczamy że: zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (lub w przypadku wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi podmiotami) spełniam warunek: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadania wiedzy i doświadczenia, gwarantujących wykonanie zamówienia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k , dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych)

17 KP/3/2013 Załącznik Nr 5 do SIWZ Pełna nazwa i adres Wykonawcy:... OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o powiązaniach kapitałowych na podstawie art. 26 ust. 2d Ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku oferty wspólnej oświadczenie musi zostać złożone przez każdego z Partnerów z osobna składając ofertę w postępowaniu prowadzonym przez INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego na POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH FABRYCZNIE NOWYCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TRZYOSOBOWYCH TYPU FURGON : a) /niepotrzebne skreślić/ Składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych: (Nazwa podmiotu, forma prawna podmiotu, adres podmiotu, forma powiązania i kapitał) b) /niepotrzebne skreślić/ Informuję, o tym, że nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.). Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 297 k.k , dn r.... (podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych).

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na realizację zadania p.n.: "POZYSKANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH TYPU FURGON" (drugie postępowanie) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON...

O F E R T A. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres siedziby... Adres do korespondencji... Tel... Fax... NIP... REGON... O F E R T A 1. ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Rolniczy Zakład Doświadczalny im. prof. Adama Skoczylasa, Żelazna 43, 96-116 Dębowa Góra. 2. WYKONAWCA: Nazwa/Firma... Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWITZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO SAMOCHODU TYPU BUS DO PRZEWOZU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na zakup samochodu osobowego o wartości nie przekraczającej 60 000 Euro 1. Nazwa i adres Zamawiającego Powiatowy Urząd Pracy w Żarach ul. Mieszka I 15, 68-200

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Na: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego z silnikiem Diesla dla Gminy Zębowice 1. Dane dotyczące wykonawcy: Nazwa. Siedziba Nr telefonu/faks.. adres

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, Znak sprawy: ZP/1/.2012 Olsztyn, dnia 22.11.2012 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. azwa i adres zamawiającego. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA w Olsztynie, ul. Kasprowicza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO.

p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. SPECYFIKACJA PRZETARGOWA p.n.: DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWO DOSTAWCZEGO. Zawartość: 1. Specyfikacja Przetargowa. 2. Druk oferty. 3. Druk oświadczenia. 4. Projekt umowy. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Miejskie

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236. Ogłoszenie o zamówieniu. 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:17236-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne 2016/S 012-017236

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę

WZP/WO/D /12 FORMULARZ OFERTY. Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę WZP/WO/D-332-49/2 Załącznik nr do SIWZ Pieczęć wykonawcy(ów) Ja (my), FORMULARZ OFERTY Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ul. Jagiellońska 74 03 30 Warszawa działając w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r.

Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r. Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. Data zamieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Zamawiającego : 19.12.2014r Wysokie Mazowieckie dn. 04.12.2014r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa urządzenia do pomiarów wymiarów geometrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ

WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ IM.2601.255.2015 WEDŁUG ROZDZIELNIKA / DO ZAMIESZCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Pieczęć wykonawcy:. FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:.... Numer REGON:...

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):..

ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 FORMULARZ OFERTOWY.... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. ZTM-przetarg nieograniczony nr 92/2015 Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy: FORMULARZ OFERTOWY...... Osobą uprawnioną do kontaktu z Zamawiającym jest (imię, nazwisko):.. tel.: fax.: e-mail Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

dostawę higrometru punktu rosy

dostawę higrometru punktu rosy INSTYTUT ENERGETYKI Instytut badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podnosimy kwalifikacje pielęgniarek i położnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 08.07.2016 r. Zapytanie ofertowe nr 03/5.4/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Polskie Centrum Edukacji i Analiz ORDO sp z o. o., ul. Jurowiecka 56, 15 101 Białystok NIP: 542-26-22-985; REGON: 050 86 94 43

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-59/15 Warszawa, 19 listopada 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:...

Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... II. TREŚĆ OFERTY WYKONAWCY: Dane dotyczące wykonawcy Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:... nr rachunku bankowego:... Ja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, Warszawa, Plac Teatralny 3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, Plac Teatralny 3. 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony. 3. Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa elektronicznych

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

- Przetarg II. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

- Przetarg II. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne Skierniewice: Dostawa samochodu ciężarowo-osobowego - Przetarg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r.

Znak sprawy: PN-24/2013 Sułów, 17 grudnia 2013 r. OGŁOSZENIE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAKUP SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200 000 EURO Oznaczenie sprawy: PN-24/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 12/2008 Wałbrzych, dnia 8.09.2008r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Wł. Andersa 48 NIP 886-26-08-287

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam : Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajączkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na roboty budowlane o wartości do 60 000 EURO do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę węgla do Ośrodka DOREN w Różewcu ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Rehabilitacji Uzależnionych Doren im. Berty Trusiewicz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa: Dostawa 9 szt. samochodów dostawczych na potrzeby Mazowieckiego Zarządu Dróg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r.

Wykonywanie usług leśnych mechaniczne przygotowanie gleby na terenie Nadleśnictwa Myślibórz w 2012r. 1. Zamawiający: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE: PRZETARG NIEOGRANICZONY (PRZEKAZANE DO UOPWE W DNIU 07.09.2012 R. POD NUMEREM 2012-124363) Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie ul. Kolejowa 2 43-190 Mikołów Telefon/ faks: 32 738-11- 55 www.cismikolow.pl 2. Tryb udzielenia zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Dostawa samochodu osobowego Numer ogłoszenia: 365428-2012; data zamieszczenia: 25.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo