Temat szkolenia: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT- zagadnienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat szkolenia: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT- zagadnienia ogólne"

Transkrypt

1 Temat szkolenia: Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT- zagadnienia ogólne Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Definicja i cechy podatku Podatek obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. 4 podstawowe cechy podatku: nieodpłatność przymusowość publicznoprawność bezzwrotność

3 Podział podatków Podatki dzielą się na bezpośrednie i pośrednie. podatki bezpośrednie: nałożone na dochód lub majątek podatnika, np. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy. podatki pośrednie: nakładane na przedmiot spożycia, np. VAT, akcyza ostatecznie płaci konsument. Polski podatek od towarów i usług VAT jest podatkiem pośrednim będącym odmianą podatku od wartości dodanej na terytorium UE.

4 Od 1 maja 2004r. źródłem prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej stały się akty prawa pierwotnego wynikające z traktatów założycielskich UE i prawa pochodnego (wtórnego) Unii Europejskiej. Akty prawa pochodnego dzielą się na dwie grupy: 1. akty bezwzględnie obowiązujące, których nieprzestrzeganie jest zagrożone określonymi sankcjami (t.zw. hard law) rozporządzenia dyrektywy decyzje 2. akty nie posiadające mocy wiążącej, wyrażające pewne zalecenia nie zagrożone sankcją (tzw. soft law)

5 Problematyka podatkowa jest ujęta w dyrektywach, które zobowiązują państwa członkowskie do ich właściwej realizacji, czyli implementacji ich postanowień. Ustawa o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. jest rezultatem transpozycji do polskiego systemu prawnego Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977r. w sprawie harmonizacji przepisów Państw Członkowskich dotyczących podatków obrotowych wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa podatku (77-388/EEC). Od 1 stycznia 2007 r. najważniejszym unijnym aktem prawnym w zakresie VAT jest Dyrektywa 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE L 347 z 11 grudnia 2006 r.), zwana dalej Nową Dyrektywą.

6 W Traktacie ustanawiającym Wspólnotę Europejską przewiduje się zgodnie z art.93 harmonizację podatków obrotowych, akcyzowych i innych podatków pośrednich w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla swobodnego przepływu towarów i usług pomiędzy państwami Wspólnoty w ramach wspólnego rynku wewnętrznego UE. reguła pochodzenia - system docelowego rozliczania podatku od towarów i usług w warunkach jednolitej stawki podatku VAT na terytorium Wspólnoty reguła przeznaczenia - regulacja przejściowa na której oparto konstrukcję t.zw. transakcji wewnątrzwspólnotowych

7 Terytorium Wspólnoty to zgodnie z art.2 pkt.3 ustawy o VAT co do zasady terytoria wszystkich państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej. Od 1 stycznia 2007r. państwami członkowskimi są: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Wielka Brytania, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Szwecja, a zatem 27 państw członkowskich.

8 Za terytorium Wspólnoty nie są uznawane: Helgoland, terytorium Buesingen w Republice Federalnej Niemiec, Ceuta, Melilla, Wyspy Kanaryjskie w Królestwie Hiszpanii, Livigno, Campione d Italia, włoska część jeziora Lugano w Republice Włoskiej, departamenty zamorskie Republiki Francuskiej w Republice Francuskiej, góra Athos w Republice Greckiej, Wyspy Alandzkie w Republice Finlandii, Wyspy Normandzkie w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Gibraltar

9 Terytoria nie należące do terytoriów państw członkowskich UE włączone do terytorium Wspólnoty na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług. Księstwo Monako - jako terytorium Republiki Francuskiej Wyspa Man jako terytorium Zjednoczonego Królestw Wielkiej Brytanii i Irlandii Płn. suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia - jako terytorium Republiki Cypru Pojęcie terytorium Wspólnoty Europejskiej w ustawie o VAT podobnie jak w dyrektywach różni się od jej obszaru geograficznego, gdyż dla potrzeb tego podatku pewne terytoria zostają z niego wyłączone, a inne się do niego zalicza.

10 Podatek od wartości dodanej w UE zgodnie ze słowniczkiem ustawy o podatku od towarów i usług jest to podatek od wartości dodanej nakładany na terytorium państwa członkowskiego z wyjątkiem podatku od towarów i usług nakładanego polską ustawą. A zatem jest to VAT nakładany w którymkolwiek państwie członkowskim poza Polską. VAT (skrót od value added tax podatek od wartości dodanej) jest podatkiem pośrednim (obrotowym) pobieranym od dostawy towarów i świadczenia usług.

11 W polskiej ustawie o podatku od towarów i usług objęte są nim: 1. dostawa towarów i świadczenie usług na terytorium kraju, 2. eksport towarów, 3. import towarów, 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

12 Zasadnicze cechy harmonizacji podatków pośrednich w ramach Wspólnoty Europejskiej: 1. powszechność opodatkowania 2. wielofazowość 3. potrącalność 4. neutralność dla podatników jako podatku od konsumpcji 5. opodatkowanie dostawy w kraju konsumpcji 6. zasada jednokrotności opodatkowania w relacjach pomiędzy podatnikami VAT

13 Obrót towarowy wewnątrz Unii Europejskiej: 1. sprzedaż (dostawa) towarów dla kontrahentów z Unii Europejskiej będących podatnikami podatku od wartości dodanej wewnątrzwspólnotowa dostawa WDT (przed eksport), 2. kupno (nabycie) towarów od podatników od wartości dodanej w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej wenątrzwspólnotowe nabycie WNT (przed import) Pojęcia eksportu i importu zostały zachowane dla obrotu towarowego z kontrahentami z terytorium państwa trzeciego (terytorium państwa nie wchodzące w skład terytorium Wspólnoty w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług).

14 W ramach systemu przejściowego podatku VAT wprowadzonego 1 stycznia 1993r. i przyjętego w polskiej ustawie o podatku od towarów i usług występują 2 reżimy podatkowe: 1. nabywca jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych w innym niż dostawca kraju członkowskim UE Dostawa wewnątrzwspólnotowa nie jest obciążana podatkiem w kraju wysyłki (0% lub zwolnienia z prawem do odliczenia, a nabycie wewnątrzwspólnotowe zostaje opodatkowane w kraju przeznaczenia (konsumpcji) według stawki obowiązującej dla towarów krajowych

15 2. nabywca nie będący podatnikiem podatku od wartości dodanej jest ostatecznym konsumentem Zasadą jest opodatkowanie dostawy w miejscu (kraju) wysyłki zgodnie z regułą pochodzenia. Dostawa jest traktowana jak sprzedaż krajowa, a podatek jest naliczany i rozliczany na zasadach ogólnych przez zarejestrowanego dla celów VAT dostawcę w państwie członkowskim z którego towary wysłano. Konsument płaci w momencie nabycia podatek VAT w kraju pochodzenia towaru.

16 Wyjątki od zasady kraju pochodzenia towaru: dostawa nowych środków transportu np. nowe samochody dostawa taka niezależnie od statusu nabywcy jest zawsze opodatkowana w kraju przeznaczenia, do którego konsument sprowadza nowy środek transportu. sprzedaż wysyłkowa w przypadku przekroczenia określonego progu wartości sprzedaży u dostawcy wyznaczonego przez państwo przeznaczenia towarów, co powoduje opodatkowanie w kraju przeznaczenia dostawa wyrobów akcyzowych zharmonizowanych opodatkowana w kraju przeznaczenia

17 Miejsce świadczenia wskazuje miejsce opodatkowania transakcji (miejsce powstania obowiązku podatkowego). Określa w przypadku transakcji międzynarodowej na terytorium którego państwa dostawa została zrealizowana, co uprawnia to państwo do poboru podatku VAT z jej tytułu. Jest to zgodne z charakterem podatku od towarów i usług jako podatku krajowego, który dotyczy czynności wykonywanych na terytorium kraju. Miejsce świadczenia jest często pojęciem fikcyjnym i nie opartym na kryterium faktycznego miejsca wykonania danej czynności. Regulacje dotyczące miejsca świadczenia mają: zapobiegać opodatkowaniu tej samej transakcji w kilku krajach przeciwdziałać sytuacji w których dana czynność nie zostałaby opodatkowana w żadnym państwie członkowskim

18 Miejsce opodatkowania przy dostawie towarów w zależności od rodzaju realizowanej dostawy: dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika dokonującego ich dostawy, ich nabywcę lub przez osobę trzecią (art.22 ust.1 pkt.1 ustawy o VAT) miejscem opodatkowania VAT jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy (w kraju rozpoczęcia dostawy) dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

19 Przykład 1 Towar w wyniku sprzedaży jest wywożony z Polski do Francji na rzecz francuskiego podatnika. Zastosowanie znajdzie reżim 1 zgodnie z regułą przeznaczenia podatnikiem z tytułu dostawy jest sprzedawca w Polsce, który wykaże tę sprzedaż jako wewnątrzwspólnotową dostawę opodatkowaną stawką 0% przy spełnieniu dodatkowych warunków w kraju wysyłki towaru. Nabywca podatnik francuski opodatkuje we Francji wewnątrzwspólnotowe nabycie jako dokonane na terytorium państwa członkowskiego, na którym towary znajdują się w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu zgodnie z art.25 ust.1 ustawy o VAT.

20 Przykład 2 Towar w wyniku sprzedaży jest wywożony z Polski do Francji na rzecz francuskiego odbiorcy nie zarejestrowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych będącego ostatecznym konsumentem. Zastosowanie znajdzie reżim 2 zgodnie z regułą pochodzenia podatnikiem z tytułu dostawy jest sprzedawca w Polsce, który wykaże tę sprzedaż jako dostawę towarów opodatkowaną stawką krajową w kraju wysyłki towaru podobnie jak dostawa na terytorium Polski. Nabywca odbiorca francuski nie ma żadnych obowiązków podatkowych w związku z nabyciem towaru, ponieważ miejscem opodatkowania dostawy jest kraj wysyłki Polska a ze względu na status nabywcy nie mamy do czynienia z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru. Konsument z innego państwa członkowskiego dokonując nabycia od polskiego podatnika VAT towarów pozostających na terytorium UE płaci podatek VAT zawarty w cenie nabywanych towarów tak jak konsument polski.

21 2. dostawa towarów niewysyłanych lub nietransportowanych (art.22 ust.1 pkt.3 ustawy o VAT) miejscem opodatkowania VAT jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Zasada ta znajduje zastosowanie m.in. w handlu detalicznym lub w innych przypadkach wydania towaru w siedzibie sprzedawcy towary nie zmieniają położenia w związku z transakcją. Należy tu zaliczyć przypadki gdy transport nie ma charakteru zorganizowanego. Reguła ta ma zastosowanie: zawsze w przypadku sprzedaży nieruchomości, które z natury rzeczy nie mogą być przemieszczane dostawa ma miejsce w kraju położenia nieruchomości w przypadku gdy charakter towarów nie wyklucza ich transportu (rzeczy ruchome) ale w danej konkretnej dostawie nie są przemieszczane

22 3. dostawa towarów instalowanych lub montowanych z próbnym uruchomieniem lub bez niego przez dokonującego dostawy lub na jego rzecz miejscem dostawy towarów jest miejsce, w którym towary są instalowane lub montowane państwo dostawy (instalacji) będące jednocześnie miejscem przeznaczenia towaru. Za instalację lub montaż ustawa VAT nie uznaje prostych czynności umożliwiających funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem. Co do zasady za montaż lub instalację należy uznawać takie czynności, które wymagają pewnych wiadomości (umiejętności) specjalnych znanych przede wszystkim dostawcy montowanego (instalowanego) towaru. W przypadku dostawy towarów instalowanych lub montowanych: u dostawcy nie występuje wewnątrzwspólnotowa dostawa nabywca nie rozpoznaje wewnątrzwspólnotowego nabycia

23 4. dostawa towarów na pokładach statków, samolotów lub pociągów w trakcie części transportu pasażerów wykonywanej na terytorium Wspólnoty miejscem dostawy towarów jest miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów. Dostawa towarów (posiłków, napojów, kosmetyków) następuje na pokładach środkow transportu publicznego podczas podróży terytorium Wspólnoty t.zw. podróż wspólnotowa. mających miejsce na W przypadku podróży w obydwie strony powrotny odcinek transportu uznaje się za transport pośredni. Definicja pojęć: część transportu pasażerów wykonana na terytorium Wspólnoty miejsce rozpoczęcia transportu pasażerów miejsce zakończenia transportu pasażerów

24 5. sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju (z Polski) dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i usług lub na jego rachunek z terutorium kraju (Polski) na terytorium innego państwa członkowskiego (państwa przeznaczenia) pod warunkiem, że dostawa dokonywana jest na rzecz: podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej nie będącej podatnikiem którzy nie mają obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów innego podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej, np. osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju jest w zasadzie odpowiednikiem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, ale następuje na rzecz podmiotu nierozpoznającego u siebie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

25 Zasadą w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest opodatkowanie w państwie przeznaczenia towarów (państwie faktycznej konsumpcji). Podatek rozlicza zgodnie z ogólnymi zasadami podmiot dokonujący dostawy. Oznacza to konieczność rejestracji dostawcy w państwie na terytorium którego znajduje się miejsce świadczenia sprzedaży wysyłkowej (w kraju nabywcy) w celu uniknięcia zagrożeń konkurencji. Reguła ta ma jednak zastosowanie wówczas gdy wartość sprzedaży wysyłkowej do danego państwa członkowskiego w ciągu roku podatkowego oraz w poprzednim roku podatkowym przekroczyła określone kwoty (w większości państw członkowskich jest to limit euro).

26 W przypadku obrotów poniżej limitu uzyskiwanych przez jednego podatnika w ramach sprzedaży wysyłkowej do jednego państwa członkowskiego obowiązuje zasada opodatkowania dostawy w państwie wysyłki towarów (w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w Polsce) z możliwością wyboru miejsca opodatkowania w państwie przeznaczenia towarów.

27 Wyłączenia sprzedaży wysyłkowej ze względu na przedmiot dostawy: dostawa nowych środków transportu, która jest zawsze uznawana za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (opodatkowanie wewnątrzwspólnotowego nabycia NŚT w kraju zakończenia ich wysyłki lub transportu); dostawa towarów instalowanych lub montowanych z próbnym uruchomieniem lub bez niego miejscem dostawy niezależnie od wartości towarów jest zawsze państwo przeznaczenia; dostawa z kraju na rzecz podmiotu z innego państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (paliwa silnikowe, oleje opałowe, gaz, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe) miejscem opodatkowania jest zawsze państwo przeznaczenia.

28 6. sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju (do Polski) dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rachunek z terytorium innego państwa członkowskiego na terytorium Polski, będącej miejscem przeznaczenia towarów pod warunkiem, że dostawa dokonywana jest na rzecz podatnika podatku od towarów i usług lub osoby prawnej nie będącej podatnikiem którzy nie mają obowiązku rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów innego podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od towarów i usług, np. osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej

29 Sprzedaż wysyłkowa na terytorium kraju jest w zasadzie odpowiednikiem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Jest to w zasadzie WNT, które występuje u podmiotu nierozpoznającego u siebie transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zasadą w przypadku sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju jest opodatkowanie w państwie przeznaczenia towarów (państwie faktycznej konsumpcji), czyli na terytorium Polski. Podatek rozlicza zgodnie z ogólnymi zasadami podmiot dokonujący dostawy. Oznacza to konieczność rejestracji dostawcy w państwie na terytorium którego znajduje się miejsce świadczenia sprzedaży wysyłkowej (w Polsce) w celu uniknięcia zagrożeń konkurencji.

30 Reguła ta ma jednak zastosowanie wówczas gdy wartość sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju w ciągu roku podatkowego oraz w poprzednim roku podatkowym dokonana przez jednego podatnika podatku wartości dodanej przekroczyła kwotę zł. W przypadku obrotów poniżej limitu uzyskiwanych przez jednego podatnika w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju obowiązuje zasada opodatkowania dostawy w państwie wysyłki towarów z możliwością wyboru miejsca opodatkowania w państwie przeznaczenia towarów (w Polsce).

31 Wyłączenia sprzedaży wysyłkowej ze względu na przedmiot dostawy: nabycie nowych środków transportu, które jest zawsze opodatkowane w kraju zakończenia ich wysyłki lub transportu przy zastosowaniu stawek krajowych jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nabycie towarów instalowanych lub montowanych z próbnym uruchomieniem lub bez niego miejscem dostawy niezależnie od wartości towarów jest zawsze państwo przeznaczenia; nabycie od podmiotu z innego państwa członkowskiego wyrobów akcyzowych zharmonizowanych (paliwa silnikowe, oleje opałowe, gaz, napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe) miejscem opodatkowania jest zawsze państwo przeznaczenia

32 Numer identyfikacyjny VAT odgrywa bardzo istotną rolę w obrocie handlowym towarami pomiędzy podatnikami VAT z państw członkowskich Unii Europejskiej. Jego poprawne stosowanie jest jednym z warunków skorzystania z 0% stawki VAT w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Nabywca posługujący się numerem identyfikacyjnym NIP wskazuje dostawcy że jest podatnikiem VAT odpowiedzialnym za rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w swoim kraju.

33 Nadanie podatnikom numerów identyfikacyjnych i posługiwanie się nimi w transakcjach wewnątrzwspólnotowych umożliwia państwom członkowskim kontrolę tych transakcji i prawidłowości ich rozliczeń. Każdy podatnik VAT zarejestrowany dla potrzeb obrotu wewnątrzwspólnotowego posiada unikalny numer dla potrzeb transakcji na terytorium Wspólnoty przyznany przez administrację podatkową państwa członkowskiego, w którym jest zarejestrowany dla celów VAT.

34 W Polsce numer identyfikacyjny VAT UE którym podatnik posługuje się po zarejestrowaniu w obrocie wenątrzwspólnotowym to jego 10-cyfrowy numer identyfikacji podatkowej (NIP) z dodatkowym dwuliterowym kodem państwa PL według formatu: PL Kod państwa+nip (bez przerw, myślników i kropek) W niektórych państwach członkowskich np. w Niemczech podatnik otrzymuje odrębny numer z przeznaczeniem tylko i wyłącznie dla potrzeb handlu wewnątrzwspólntowego podczas gdy wewnętrzny numer podatkowy jest wykorzystywany dla potrzeb krajowych.

35 Każdy kraj członkowski ma indywidualny odrębny format numeru VAT zawierający dwuliterowy kod kraju oraz różną ilość znaków którymi mogą być tylko cyfry lub cyfry w kombinacji z literami. Numer identyfikacyjny VAT podatnika i kontrahenta należy zamieszczać na fakturach, kwartalnych informacjach podsumowujących oraz innych dokumentach związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi.

36 Procedura potwierdzania numerów NIP funkcjonująca na terenie Wspólnoty służy weryfikacji ważności numerów VAT kontrahentów z innych państw członkowskich, co umożliwia prawidłowe stosowanie stawki 0% w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zarejestrowani podatnicy VAT są uprawnieni do złożenia wniosku o potwierdzenia zidentyfikowania określonego podmiotu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym państwie członkowskim: do naczelnika urzędu skarbowego do biura wymiany informacji o podatku VAT Instytucje te potwierdzają lub nie potwierdzają zidentyfikowanie podmiotu na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.

37 Na stronie internetowej Komisji Europejskiej: możliwe jest dokonanie potwierdzenia (zweryfikowania) numerów identyfikacyjnych VAT swoich kontrahentów z państw członkowskich UE. Osoba zainteresowana po wprowadzeniu kodu państwa kontrahenta oraz numeru VAT uzyskuje odpowiedź: TAK numer jest ważny w danym momencie NIE podany numer jest nieważny albo nieprawidłowy

38 Wymagania związane z rozliczaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych 1. deklaracja VAT podatnicy dokonujący dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych są zobowiązani podawać: sumę dostaw do podatników podatku od wartości dodanej w innych państwach Unii Europejskiej sumę nabyć od podatników podatku od wartości dodanej z innych państw Unii Europejskiej

39 2. kwartalna informacja podsumowująca - składana przez podatników uczestniczących w obrocie towarami na terytorium Wspólnoty do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału ma zawierać: okres, którego dotyczy informacja (kwartał i rok), nazwę podatnika lub jego imię i nazwisko, adres podatnika, NIP podatnika z kodem PL oddzielnie dla każdego kontrahenta odrębnie w zakresie dostaw i nabyć wewnątrzwspólnotowych kod państwa numer identyfikacyjny VAT sumę dostaw (nabyć) w danym kwartale Dane wynikające z deklaracji VAT oraz kwartalnych informacji podsumowujących powinny być zgodne.

40 Państwa członkowskie Unii Europejskiej prowadzą szeroko zakrojoną współpracę administracyjną i kontrolną w zakresie podatków pośrednich. Stworzono specjalny system informatyczny VIES (VAT Information Exchange System), który służy do komunikacji pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty i do wymiany niezbędnych informacji o transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz podatnikach VAT. System ten składa się z krajowych elektronicznych baz danych zawierających informacje o zarejestrowanych w danym państwie podatnikach VAT w postaci ich numerów VAT i danych identyfikacyjnych oraz dane wynikające z informacji (sprawozdań) podsumowujących. Bazy krajowe są połączone we wspólną sieć obejmującą wszystkie państwa członkowskie UE. Dzięki systemowi VIES dostawca za pośrednictwem własnej administracji podatkowej może sprawdzić czy nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w swoim kraju dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.

41 Dziękuję za uwagę Biuro projektu: Advisor Consulting Daniel Budaj ul. Limanowskiego 25/4, Olsztyn tel/fax Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 41

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r.

Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Transakcje unijne w podatku VAT Warszawa, 14.10.2015 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy Czynności podlegające opodatkowaniu Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zwanym dalej "podatkiem",

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnik zamierzający rozpocząć dokonywanie transakcji handlowych z podmiotami z państw

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Zespół wfirma.pl

Data: Autor: Zespół wfirma.pl Transakcje zagraniczne dotyczące towarów ustawa o VAT rozróżnia jako: 1. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT), 2. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), 3. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,

Bardziej szczegółowo

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady)

WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) WNT i WDT - Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów oraz Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów (zasady) Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi wewnątrzwspólnotowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 r. Poz. 724 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia czerwca 0 r. Poz. 7 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ) z dnia 7 czerwca 0 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług

Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług Miejsce świadczenia przy dostawie towarów i świadczeniu usług Celem niniejszej broszury jest przybliżenie polskim podatnikom regulacji w zakresie zasad określania miejsca świadczenia w przypadku dostaw

Bardziej szczegółowo

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe

Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Transakcje zagraniczne. Sprowadzanie towarów na sprzedaż poza UE, dostawy łańcuchowe Księgowe czwartki w SIT Zasady ogólne -opodatkowanie transakcji zagranicznych miejsce dokonania dostawy towarów Determinuje

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu 1 Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowych środków transportu* I. Co należy rozumieć pod pojęciem

Bardziej szczegółowo

VAT część 1. po zmianach. e-poradnik

VAT część 1. po zmianach. e-poradnik e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki VAT część 1 po zmianach ujednolicona ustawa o podatku od towaru i usług z oznaczonymi najnowszymi zmianami, z datami wejścia w życie w 2013, 2014 i 2016 r. komentarze

Bardziej szczegółowo

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce

podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT podatek VAT pierwszy raz wprowadzono we Francji w 1954 r. od 1993 r. VAT obowiązuje również w Polsce VAT - wielofazowe obciążenie przyrostu wartości w każdej fazie obrotu gospodarczego, obciążający

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów warunki i definicja

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów warunki i definicja Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów warunki i definicja Wraz ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej rozpoczęły się prace nad regulacjami prawnymi i zasadami wymiany towarów i usług pomiędzy krajami

Bardziej szczegółowo

VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT

VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT VIES system - cel umożliwienia podmiotom zaangażowanym w dostawy wewnątrzwspólnotowe towarów lub usług uzyskania potwierdzenia aktywności numeru VAT danego podmiotu zgodnie z art. 27 Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika

Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika Zmiany w programie związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej Poradnik Użytkownika River Sp. z o.o. 30-133 Kraków, ul. Juliusza Lea 210 B; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min

PROGRAM. Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min PROGRAM Podatek VAT specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w 2015 r. 7 MAJA 2015 (CZWARTEK) 1-szy dzień kursu : 6 h 15 min MODUŁ 1 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów Uczymy się prawidłowego rozliczania

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych

Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych Teresa Martyniuk * Dokumentacja transakcji wewnątrzwspólnotowych 1. Istota i rodzaje transakcji wewnątrzwspólnotowych Nowa ustawa o podatku od towarów i usług VAT z dnia 11 marca 2004 roku zawiera unormowania

Bardziej szczegółowo

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy

II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy 1/30 II. Zakres opodatkowania III. Podatnicy i płatnicy Opracowali: Katarzyna Dyrcz Tomasz Łanowy Wrocław, 2014 2/30 Plan prezentacji Przypomnienie Zakres opodatkowania Podatnicy i płatnicy Bibliografia

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje)

Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) Podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatki obrotowe 1) ogólny (powszechny) podatek obrotowy ustawa z dnia 11

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT

Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów - WNT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista rozliczeń VAT jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji.

Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Autorka wskazuje na konkretnym przykładzie, jak należy rozwiązywać problemy dotyczące rozpoznawania takich transakcji. Po kilku latach funkcjonowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2007.12.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Broszura niniejsza nie stanowi wykładni prawnej

Broszura niniejsza nie stanowi wykładni prawnej Podatek VAT w handlu z państwami Unii Europejskiej Transakcje wewnątrzwspólnotowe a podatek VAT zagadnienia ogólne Broszura przeznaczona dla podatników VAT, którzy od 1 maja 2004 r. będą dokonywali wymiany

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn

Data: Autor: Ewa Szpytko-Waszczyszyn Transakcje sprzedaży do krajów UE Sprzedaż towarów Świadczenie usług dla których stosuje się art. 28b podatku VAT; Wyjątki od zasad ogólnych dotyczące ustalania miejsca świadczenia usług zawiera ustawa

Bardziej szczegółowo

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł...

Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posł... 1 z 5 2010-09-30 15:51 Dołącz do grupy na Facebook: Kto ma obowiązek posiadać numer VAT UE i kiedy naleŝy się nim posługiwać Karolina Gierszewska Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Krzysztof Komorniczak

Bardziej szczegółowo

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych Podatnikami dokonującymi transakcji wewnątrzwspólnotowych są: podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany towarów, podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowej wymiany usług. Na gruncie polskiego prawa

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.04.08 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym

VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym VAT w transporcie wewnątrzwspólnotowym Wewnątrzwspólnotowa usługa towarów to usługa polegająca na transportowaniu towaru, której rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce na terytorium dwóch różnych państw

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE

TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE ORAZ TRANSAKCJE TRÓJSTRONNE I. TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE Transakcje łańcuchowe są rodzajem transakcji zawieranych pomiędzy kilkoma kontrahentami w ten sposób, że towar jest wysyłany od

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 16 PODATKI POŚREDNIE JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2002-2007

ROZDZIAŁ 16 PODATKI POŚREDNIE JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 2002-2007 Jerzy Sokołowski ROZDZIAŁ 16 PODATKI POŚREDNIE JAKO ŹRÓDŁO DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA W LATACH 02-0 Wprowadzenie Nazwa podatki pośrednie odnosi się do grupy podatków, których wysokość producent czy sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Podatek Vat. Maria Chołuj

Podatek Vat. Maria Chołuj 1 Podatek Vat Maria Chołuj 2 Podstawy prawne Ustawa z 1 1 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DU 54 poz.535) Ustawa o zmianie ustawy o podatku vat z 23.10.2009 r. (DU 195 poz.1504) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r.

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócone obciążenie art. 199 Dyrektywy VAT 2 Prace budowlane Transakcja Zapewnienie personelu

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 201019 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Aneta Kaźmierczyk Opracowanie stanowi wyczerpujące przedstawienie zasadniczych kwestii dotyczących podatku VAT. W książce, w sposób przystępny i zrozumiały, omówione zostały

Bardziej szczegółowo

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie

Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Handel samochodami sprowadzonymi - rozliczenie Wielu przedsiębiorców trudni się sprzedażą samochodów używanych. Największą popularnością cieszy się handel samochodami sprowadzonymi z zagranicy, gdyż w

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Dział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r.

Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. Regulamin usługi Pakiet Internet w UE w ofercie nju z rachunkiem obowiązuje od dnia 30 czerwca 2015 r. 1. Pakiet Internet w UE (dalej: Usługa ) to usługa dostępna dla abonentów oferty nju z rachunkiem

Bardziej szczegółowo

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów

Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów Miejsce opodatkowania w VAT Wykład V Wykład VI Wybrane przypadki i problemy VAT zajęcia warsztatowo-wykładowe Dr Izabella Ewa Cech Materiały dla Studentów PWSZ Głogów 2011-12-08 1 Przepisy wykonawcze Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.2011.108.626 2014.01.01 zm. Dz.U.2013.1645 art. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym,

Bardziej szczegółowo

Elementy systemu podatkowego

Elementy systemu podatkowego Elementy systemu podatkowego I. ogólne prawo podatkowe 1. zobowiązania podatkowe i postępowanie podatkowe ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa 1 2. kontrola skarbowa -ustawa z dnia 28 września

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym

Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym 6 grudnia 2010 r. Rozliczenie na gruncie VAT świadczenia usług w obrocie zagranicznym Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Miejsce świadczenia usług po 1 stycznia 2010 r. Art. 28b. 1. Miejscem

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 1)

z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/145 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 1) 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe

100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe 100 pytań o transakcje wewnątrzwspólnotowe Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) wprowadziła szereg nowych regulacji i instytucji prawa podatkowego

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/ /15-2/WH Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/4512-871/15-2/WH Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Zgodnie z art. 100 ust. 8 pkt 3 ustawy, informacja podsumowująca powinna zawierać następujące

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Dz.U. z 2011 nr 108 poz. 626 - Ustawa o podatku akcyzowym - Lege USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.o podatku akcyzowym 1) DZIAŁ I.

Dz.U. z 2011 nr 108 poz. 626 - Ustawa o podatku akcyzowym - Lege USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.o podatku akcyzowym 1) DZIAŁ I. Dz.U. z 2011 nr 108 poz. 626 - Ustawa o podatku akcyzowym - Lege USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r.o podatku akcyzowym 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa opodatkowanie podatkiem akcyzowym,

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW

Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW Temat szkolenia: PODATEK VAT EKSPORT TOWARÓW Wykładowca: TERESA PUZIO 1 EKSPORT TOWARÓW 1.Pojęcie eksportu towarów Stosownie do art.2 pkt 8 ustawy o podatku od towarów i usług, eksportem towarów jest potwierdzony

Bardziej szczegółowo

Ustawa o podatku akcyzowym

Ustawa o podatku akcyzowym 1) Ustawa o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. (Dz.U. 2009 Nr 3, poz. 11) tj. z dnia 29 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 626) (zm. Dz.U. z 2013 r. poz. 1645, Dz.U. z 2013 r. poz. 1231, Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Faktury 2013 zasady wystawiania

Faktury 2013 zasady wystawiania Faktury 2013 zasady wystawiania Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja w zakresie

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym.

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 6 września 2007 r. Druk nr 516 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A O P O D A T K U A K C Y Z O W Y M USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I.

U S T A W A O P O D A T K U A K C Y Z O W Y M USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 1) (tekst jednolity) DZIAŁ I. Dz.U.2011.108.626 2013.01.01 zm. Dz.U.2012.1342 art. 15 zm. Dz.U.2012.1456 art. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 1) (tekst jednolity) Pełen tekst ustawy wraz z załącznikami został

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu

INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT. www.e100.eu INSTRUKCJA E100 NETTO : ZWROT VAT www.e100.eu Е 100 oferuje swoim klientom możliwość skorzystania z usługi E100 Netto. Już teraz nasi klienci mają możliwość otrzymywania faktur bez VAT i uzyskiwania zwrotu

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT

Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Partner wiodący: Partner projektu: Temat szkolenia: Praktyczne zastosowanie zasad rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych w świetle przepisów VAT Wykładowca: Ewa Stolarczyk Projekt: Profesjonalista

Bardziej szczegółowo

Reakcja Ministra Finansów na wyrok ETS o odliczeniach VAT od paliwa do samochodów

Reakcja Ministra Finansów na wyrok ETS o odliczeniach VAT od paliwa do samochodów Niespełna dwa miesiące po tym wyroku, minister finansów w interpretacji ogólnej wskazał, jak w praktyce z tej możliwości mogą skorzystać wszyscy podatnicy VAT. Niespełna dwa miesiące po wyroku ETS dotyczącym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK VIII

ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK VIII KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 10.3.2014 r. COM(2014) 148 final ANNEX 8 ZAŁĄCZNIK ZAŁĄCZNIK VIII Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich Państwami

Bardziej szczegółowo

Odzyskaj VAT zapłacony za granicą. Procedura Objaśnienia Wzory wniosków na CD

Odzyskaj VAT zapłacony za granicą. Procedura Objaśnienia Wzory wniosków na CD Odzyskaj VAT zapłacony za granicą Procedura Objaśnienia Wzory wniosków na CD Adam Bartosiewicz Iwona Kaczorowska Odzyskaj VAT zapłacony za granicą Procedura Objaśnienia Wzory wniosków na CD Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r.

Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. Podatek VAT SPECJALISTA ds. handlu wewnątrzwspólnotowego po zmianach w 2013 r. CEL: Celem kursu jest kompleksowe omówienie zagadnień z dziedziny handlu wewnątrzwspólnotowego, przyswojenie uczestnikom praktycznej

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę.

Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Dostawa towarów będzie opodatkowana dopiero w momencie ich poboru z magazynu konsygnacyjnego przez nabywcę. Ostatnie projekty zmian do ustawy o podatku od towarów i usług (ustawa o VAT) przewidują wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYBÓR ORZECZNICTWA. redakcja naukowa Małgorzata Militz

WYBÓR ORZECZNICTWA. redakcja naukowa Małgorzata Militz VAT WYBÓR ORZECZNICTWA redakcja naukowa Małgorzata Militz Adam Bącal Dagmara Dominik-Ogińska Maciej Jaśniewicz Ewa Michna Małgorzata Militz Piotr Ogiński Tomasz Siennicki Roman Wiatrowski Zamów książkę

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników.

Celem szkolenia jest omówienie ww. zmian oraz wyjaśnienie, w jaki sposób wpłyną one w praktyce na rozliczanie VAT przez podatników. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845213 Temat: Podatek od towarów i usług - nowelizacja ustawy wchodząca w życie od 1 października 2013r. oraz od 1 stycznia 2014 r. 16 Grudzień Olsztyn, Centrum

Bardziej szczegółowo

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie

Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie Podatki w działalności gospodarczej Podwójne opodatkowanie dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak Podwójne opodatkowanie Podwójne opodatkowanie problem Krajowy Międzynarodowy Problem krajowy dywidendy Problem

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5 Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR From: Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR Sent: 11 września 201503:02 To: 'towarzystwo@towarzystwo.org.pl' Subject: Transakcje

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1)

USTAWA z dnia 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 23 października 2009 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 195, poz. 1504. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT

Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: Odwrotne obciążenie uciążliwy obowiązek podatników VAT czynnych i zwolnionych w rozliczeniu podatku VAT Pragniemy Państwa zaprosić na szkolenie

Bardziej szczegółowo

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM

CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM CENNIK OFERTY PLAY ONLINE NA KARTĘ Z MODEMEM Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 sp. z o.o. obowiązuje od 23.08.2010 r. do odwołania (zmieniony dn. 01.07.2014 r.) Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane

Bardziej szczegółowo

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19

PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 1.11.2013 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 292/19 KOMISJA EUROPEJSKA, DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 31 października 2013 r. dotycząca dostosowania rocznych limitów emisji państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 517114 Temat: WDT, WNT, Eksport i Import towarów, Import usług. Aktualne problemy i projektowane zmiany na 2015 10 Grudzień Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług (VAT)

Podatek od towarów i usług (VAT) Podatek od towarów i usług (VAT) Cechy podatku od towarów i usług - uregulowany ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - podatek konsumpcyjny - podatek pośredni, wielofazowy - zharmonizowany

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie 1 z 6 2011-12-01 08:53 Powrót Drukuj Wyszukiwarka Rodzaj dokumentu Sygnatura Data interpretacja indywidualna IPPP1-443-1337/09-4/BS 2010.04.01 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w "Poradniku Przewoźnika" Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa.

Więcej porad dla firm transportowych znajdziesz w Poradniku Przewoźnika Zamów poradnik na bezpłatny 14-dniowy test. www.firmatransportowa. Spis treści 01 Rozdział 1... 1 Rozdział 2 Obowiązek podatkowy... 9 Rozdział 3 Transport drogowy towarów... 16 Transport krajowy... 16 Transport wewnątrzwspólnotowy... 17 Transport międzynarodowy... 31

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 43

Warszawa, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 43 Warszawa, dnia 9 stycznia 2017 r. Poz. 43 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku akcyzowym 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 90/106 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 28.3.2013 DECYZJA KOMISJI z dnia 26 marca 2013 r. określająca roczne limity emisji państw członkowskich na lata 2013 2020 zgodnie z decyzją Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU

ZWOLNIENIE PODMIOTOWE OD PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W ROKU W Dziennikach Ustaw Nr 222 i 224 z 2009 roku zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów w związku ze zmianami w podatku VAT w 2010 roku. Dotyczą one między innymi: zwolnień z obowiązku prowadzenia

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DOTYCZĄCE MIEJSCA

GŁÓWNE ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DOTYCZĄCE MIEJSCA GŁÓWNE ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG OBOWIĄZUJĄCE OD 1 STYCZNIA 2010 R. DOTYCZĄCE MIEJSCA ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ OBOWIĄZKÓW SPRAWOZDAWCZYCH Ustawa z dnia 23 października 2009 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/137 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 98, poz. 819, Nr 168, poz. 1323, Nr 215, poz. 1667, z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2

Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja 2 projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Cennik Oferty Play Mix

Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Oferty Play Mix Cennik Usług Telekomunikacyjnych P4 Sp. z o.o. obowiązuje od 3 września 2007r do odwołania Wszystkie ceny w niniejszym Cenniku podane są w złotych polskich

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r.

Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2009 Nr 3 poz. 11 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 752, 1559, 1662, 1877, z 2015 r. poz. 18, 211. Kancelaria Sejmu s.

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 lipca 2010 r.

USTAWA. z dnia 22 lipca 2010 r. 1013 USTAWA z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11,

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień

KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień Krajowa Izba Podatkowa zaprasza do udziału w szkoleniu pt.: KURS SPECJALISTY PODATKU VAT I stopień Kurs 4-dniowy: 1 dzień 21.10, 2 dzień 22.10, 3 dzień 25.11, 4 dzień 26.11 Szkolenie 4-dniowe organizowane

Bardziej szczegółowo