STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu. 2 Towarzystwo jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, prowadzącym działalność gospodarczą i finansową wyłącznie dla potrzeb statutowych. 3 Towarzystwo działa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego oraz na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Toruń. 4 5 Towarzystwo posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego Towarzystwo może należeć do krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach. 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, lub wystąpieniu z nich decyduje Zarząd Towarzystwa zwykłą większością głosów. 7 Towarzystwo opiera swoją podstawową działalność na pracy społecznej członków. Do realizacji swych zadań szczegółowych może zatrudniać pracowników. 8 Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. Rozdział II Cele i sposoby działania 9 Celem Towarzystwa jest w szczególności: 1. Ochrona zwierząt 2. Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, instytucjami, organizacjami ogólnopolskimi i zagranicznymi na rzecz ochrony zwierząt. 3. Kontrola przestrzegania zasad humanitarnego traktowania zwierząt z interwencją włącznie. 4. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie praw i ochrony zwierząt. 5. Inspirowanie współpracy z instytucjami i osobami prywatnymi, działającymi na rzecz ochrony zwierząt. 6. Współpraca ze schroniskami w zakresie adopcji zwierząt. 7. Organizowanie pomocy chorym i niesprawnym zwierzętom. 8. Prowadzenie i nadzór nad schroniskami, hodowlami zwierząt i innymi. 9. Działania w celu zmniejszenia populacji zwierząt wolnożyjących (sterylizacja i kastracja). 10. Propagowanie identyfikacji zwierząt jako metody (środka) kontroli populacji, zapobiegania porzucania i odszukiwania zaginionych zwierząt.

2 2 11. Współpraca z mediami, Policją Państwową, Strażą Miejską w celu walki z patologiami w stosunku do zwierząt Towarzystwo może powoływać inspektorów do spraw ochrony zwierząt, upoważnionych do działania w imieniu Towarzystwa, ustalać zakres ich kompetencji, oraz regulamin działania. 2. Inspektor do spraw ochrony zwierząt ma prawo do podejmowania decyzji i interwencji w sprawach związanych z naruszeniem poszanowania zwierząt, nieprawidłowej opieki zwierząt domowych, gospodarskich, zwierząt wykorzystywanych do celów widowiskowych i rozrywkowych oraz w sprawach wiązanych z przeprowadzaniem uboju i uśmiercaniem 3. Inspektor ma prawo podejmować w imieniu Towarzystwa interwencji w przypadku nieprzestrzegania przepisów ustawy o ochronie zwierząt, a w szczególności w przypadkach okrutnych metod w chowie zwierząt, okrutnym traktowaniu i przypadkach rażącego zaniedbania oraz nieuzasadnionego lub niehumanitarnego zabijania. 4. W zakresie swoich zadań inspektor współpracuje z organami samorządu terytorialnego, Policji i Inspekcją Weterynaryjną. O każdej podjętej interwencji inspektor jest obowiązany powiadomić o tym Zarząd. 11 Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez: 1. Współdziałanie z właściwymi organami samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. 2. Współpracę z władzami oświatowymi w przygotowaniu programów nauczania i wychowywania szkolnego w zakresie dotyczącym ochrony zwierząt. 3. Inspirowanie tworzenia w szkołach klubów przyjaciół zwierząt. 4. Prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechniania właściwych standardów traktowania zwierząt. 5. Inicjowanie i popularyzację programów ochrony zwierząt oraz ograniczania rozrodczości niektórych gatunków. 6. Współpracę z osobami uprawnionymi w celu zmniejszania populacji (sterylizacja i kastracja). 7. Nieodpłatną działalność obejmującą ochronę zwierząt w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), poprzez prowadzenie działalności usługowej związanej z opieką nad zwierzętami domowymi i wyłapanymi bezpańskimi zwierzętami. Rozdział III Członkowie prawa i obowiązki 12 Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym. Towarzystwo może posiadać: 1. członków zwyczajnych 2. członków wspierających 3. członków honorowych Osobom fizycznym zakładającym Towarzystwo przysługuje tytuł członka założyciela. 2. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa. 3. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba niepełnoletnia, która ukończyła 16 rok życia. Małoletni, którzy nie ukończyli lat 16 mogą należeć do Towarzystwa za zgodą przedstawicieli ustawowych. 15

3 3 Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, lub osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, merytoryczną lub rzeczową. 16 Członków przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji, zawierającej imię i nazwisko ( nazwę), datę urodzenia, miejsce zamieszkania (siedzibę), oświadczenie o przystąpieniu oraz zakres deklarowanej pomocy Członkiem honorowym Towarzystwa może być osoba fizyczna lub prawna, która wniosła wybitny wkład w działalność Towarzystwa. 2. Nadanie godności członka honorowego następuje w drodze uchwały Zarządu, na wniosek 10 członków założycieli lub członków zwyczajnych. 18 Członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych mają prawo: 1. biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Towarzystwa. 2. brania udziału w Walnym Zebraniu Członków. 3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa. 4. uczestniczenia w konferencjach, sympozjach, wykładach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo. 5. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa do Komisji Rewizyjnej Członkowie małoletni w wieku od 16 do 18 lat korzystają z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym, że w składzie zarządu Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych. 2. Członkowie małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Towarzystwa, bez prawa udziału w głosowaniu na walnych zebraniach członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa. 3. Powyższe nie ogranicza udziału małoletnich w zarządzie Klubu Przyjaciół Zwierząt Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 2. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń i pomocy. 21 Członkowie Towarzystwa zobowiązani są do: 1. aktywnego uczestniczenia w pracach Towarzystwa, propagowania jego celów i programu. 2. przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa. 3. regularnego opłacania składek Członek honorowy ma prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. 2. Członek honorowy jest zwolniony z regularnego opłacania składek członkowskich. Członkowstwo Towarzystwa ustaje na skutek: 1. pisemnej rezygnacji z członkowstwa złożonej Zarządowi Towarzystwa, 2. skreślenia z listy członków z powodu zalegania ze spłatą składek lub innych świadczeń przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, 3. wykluczenia na skutek: a) łamania Statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, b) działania na szkodę Towarzystwa, 23

4 4 c) uchylania się od czynnego udziału w pracach Towarzystwa, d) na pisemny wniosek trzech członków Towarzystwa, e) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu, 4. w razie śmierci członka Towarzystwa O ustaniu członkostwa orzeka, z zastrzeżeniem ust. 2 Zarząd w drodze uchwały. 2. W przypadku określonym w 23 ust. 3 decyzję o wykluczeniu podejmuje Walne Zebranie Członków. 3. Od powyższych uchwał Zarządu przysługuje zainteresowanym prawo do złożenia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty poinformowania na piśmie o treści uchwały Zarządu. Rozdział IV Władze Towarzystwa Władzami Towarzystwa są: 1. Walne Zebranie Członków 2. Zarząd 3. Komisja Rewizyjna Kadencja wszystkich władz Towarzystwa trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 2. Wybór władz następuje spośród członków założycieli i członków zwyczajnych Towarzystwa. 3. Uchwały władz Towarzystwa, o ile Statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. 4. W przypadku ustąpienia lub wykluczenia członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w wyborach uzupełniających. 5. Członkowie wybrani do władz mogą pełnić tę samą funkcję nie dłużej niż 2 kadencje. Walne Zebranie Członków Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. 2. W Walnym Zebraniu Członków udział biorą: a) członkowie zwyczajni - z głosem stanowiącym b) członkowie wspierający i członkowie honorowi z głosem doradczym c) zaproszeni goście z głosem doradczym Posiedzenie Walnego Zebrania Członków odbywa nie rzadziej niż się raz w roku. 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia Zarząd Towarzystwa co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem. 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków założycieli i członków zwyczajnych. 3. Zarząd Towarzystwa jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla rozpatrzenia których zostało zwołane. 30

5 5 Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością głosów: 1. w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania 2. w drugim terminie, tego samego dnia przynajmniej godzinę później bez względu na liczbę obecnych i uprawnionych do głosowania 31 Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy: 1. uchwalenie statutu i jego zmiany 2. uchwalenie głównych kierunków działania 3. wybór i odwoływanie wszystkich władz Towarzystwa 4. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej 5. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu 6. zatwierdzanie sprawozdań z działalności władz Towarzystwa 7. udzielenie absolutorium Zarządowi, na wniosek Komisji Rewizyjnej 8. ustalanie wysokości składek i innych świadczeń oraz ulg i zwolnień w tym zakresie 9. uchwalenie regulaminu działania Zarządu 10. podejmowanie uchwał o tworzeniu Oddziałów Okręgowych 11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku 12. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, o ile nie są zastrzeżone kompetencjami innych władz Zarząd Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa, reprezentuje je na zewnątrz, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków. 2. Do reprezentacji Towarzystwa uprawnieni są działający łącznie dwaj członkowie Zarządu Zarząd liczy od 4 do 7 członków. 2. W skład Zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik. Pozostałe osoby są członkami Zarządu. 3. W składzie Zarządu co najmniej 3 osoby wybierane są spośród członków założycieli. 4. Zasady i tryb działania Zarządu ustala regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków. 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 6. Prezes Towarzystwa kieruje pracą Zarządu, a w razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes. 34 Do zakresu działania Zarządu należy: 1. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków 3. Określanie szczegółowych kierunków działania Towarzystwa 4. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej wspomagającej działalność statutową 5. Ustalanie budżetu Towarzystwa i przedstawianie sprawozdań finansowych Walnemu Zebraniu Członków 6. Uchwalanie okresowych programów pracy Towarzystwa oraz przygotowywanie sprawozdań z działalności na Walne Zebranie Członków 7. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie) 8. Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz 9. Uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników 10. Powoływanie i odwoływanie inspektorów do spraw ochrony zwierząt oraz określanie ich kompetencji zgodnie z postanowieniami 10 statutu 11. Powoływanie, odwoływanie oraz określanie zasad działania i trybu pracy Młodzieżowych Klubów Przyjaciół Zwierząt 12. Zarządzanie majątkiem Towarzystwa 13. Podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa

6 6 14. Uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu 15. Podejmowanie uchwał o przynależności Towarzystwa do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji i na imprezy zagraniczne 16. Zatwierdzanie porozumień o współpracy z organami administracji rządowej i samorządowej oraz władzami naczelnymi innych organizacji 17. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej 18. Nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Towarzystwa 19. Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swej działalności 20. Wykonywanie innych czynności i działań nie określonych statutem do właściwości innych władz Towarzystwa Komisja Rewizyjna 35 Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. Komisja Rewizyjna składa się z 3 5 członków Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 1) Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa 2) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym w statucie 3) Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzenia kontroli 4) Przygotowanie własnego regulaminu działania i przedstawienie go do zatwierdzenia Walnemu Zebraniu Członków 5) Składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności 2. W celu wykonywania swych zadań kontrolnych Komisja Rewizyjna jest uprawniona do: 1) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Towarzystwa. 2) żądania od członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień w sprawach objętych kontrolą. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Towarzystwa. 38 ROZDZIAŁ V TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE TOWARZYSTWA Terenowymi jednostkami Towarzystwa są: 1. Oddziały Okręgowe 2. Młodzieżowe Kluby Przyjaciół Zwierząt 39 Oddziały Okręgowe Oddział Okręgowy Towarzystwa tworzy się, jeżeli w ocenie Zarządu Towarzystwa jest to niezbędne dla zapewnienia sprawnego działania Towarzystwa. 2. Uchwałę o utworzeniu Oddziału Okręgowego podejmuje Walne Zebranie Członków. 3. Oddział Okręgowy Towarzystwa można utworzyć, jeżeli liczba członków zwyczajnych Towarzystwa stale zamieszkujących na terenie danego miasta przekroczy liczbę 30 osób. 4. Zasady działania Oddziałów Okręgowych określa statut i odrębny regulamin uchwalony przez Zarząd.

7 7 Młodzieżowe Kluby Przyjaciół Zwierząt Młodzieżowe Kluby Przyjaciół Zwierząt zwane dalej Klubami mogą być tworzone jako Kluby Szkolne, Międzyszkolne lub Środowiskowe Kluby tworzy w drodze uchwały Zarząd na pisemny wniosek co najmniej 15 osób zainteresowanych tworzeniem Klubu, zawierający oznaczenie rodzaju, siedziby i terenu działania Klubu. 2. W przypadku tworzenia Klubu, jako szkolnego lub międzyszkolnego, wniosek o jego utworzenie powinien być zaopiniowany przez właściwe władze szkolne Niezwłocznie po podjęciu uchwały o utworzeniu Klubu, Zarząd wyznacza opiekuna nad Klubem. 3. Zasady działania Klubów i tryb ich pracy określa odrębny regulamin uchwalany przez Zarząd 3. Zarząd podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Klubu w razie: a) Nie przejawiania przez Klub żadnej aktywności przez okres 6 miesięcy b) Zmniejszenia liczby członków Klubu poniżej 5 osób c) Uporczywego naruszania przez władze klubowe postanowień statutu i regulaminu ROZDZIAŁ VI MAJĄTEK I FUNDUSZE Majątek Towarzystwa mogą stanowić nieruchomości, ruchomości i fundusze. 2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są: a) Opłaty i składki członkowskie b) Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa c) Dotacje d) Darowizny, zapisy i spadki e) Wpływy z działalności statutowej f) Dochody z ofiarności publicznej g) Świadczenia zadeklarowane przez członków wspierających h) Dochody własne z działalności gospodarczej 3. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa. 4. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca pierwszego kwartału. 5. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 44A W Towarzystwie obowiązuje: a) zakaz udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, b) zakaz przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) zakaz wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa, d) zakaz zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich

8 8 45 Dla ważności oświadczeń woli i podpisywanych dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane są podpisy dwóch członków zarządu w tym, co najmniej prezesa lub wiceprezesa zarządu. ROZDZIAŁ VII ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Towarzystwa mogą być przedmiotem głosowania Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia w tej sprawie należy dołączyć projekty stosownych uchwał. 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz o przeznaczeniu majątku Towarzystwa. ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy o stowarzyszeniach. 2. Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych

STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych STATUT Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych - dalej zwane stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity)

STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE. (tekst jednolity) STATUT JAWORZNICKIEGO STOWARZYSZENIA ABSTYNENCKIEGO RAZEM W JAWORZNIE (tekst jednolity) Stowarzyszenie działa na rzecz ozdrowienia moralnego i psychicznego osób nadużywających alkoholu, reintegracji społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

STATUT. Stowarzyszenia WallraV Racing Club. Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. STATUT Stowarzyszenia WallraV Racing Club Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę WallraV Racing Club i jest dalej zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA

STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA STATUT SPOŁECZNEGO STOWARZYSZENIA PRASOZNAWCZEGO STOPKA Łomża 2013 ROZDZIAŁ I NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER STOWARZYSZENIA 1 Społeczne Stowarzyszenie Prasoznawcze STOPKA zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia Ogólne

Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT AEROKLUBU POLSKIEGO Przyjęty na XXXII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Delegatów Aeroklubu Polskiego obradującym w dniu 29 czerwca 2013 ze zmianami uchwalonymi na XXXIII Walnym Nadzwyczajnym Zgromadzeniu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ S T A T U T FEDERACJI STOWARZYSZEŃ SŁUŻB MUNDUROWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W A R S Z A W A 2009 r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Federacja Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ŻYĆ INACZEJ" Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE * 1 Stowarzyszenie ŻYĆ INACZEJ na rzecz ogółu społeczności, rodzin w sytuacji kryzysowej, a w szczególności kobiet i dzieci, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO POLSKI ZWIĄZEK WĘDKARSKI STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO TEKST JEDNOLITY uwzględniający zmiany uchwalone na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w dniu 19 października

Bardziej szczegółowo

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców,

S T A T U T U. Cechu Rzemiosł Różnych. we Włocławku. - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, J E D N O L I T Y T E K S T S T A T U T U Cechu Rzemiosł Różnych we Włocławku opracowany: - na wewnętrzne potrzeby Cechu, - w celu rejestracji Cechu w KRS jako związku pracodawców, - w celu zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INTEGRACYJNO REHABILITACYJNEGO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH SIRON W Biłgoraju Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE l. 1. Stowarzyszenie nazwane STOWARZYSZENIE INTEGRACYJNO REHABILITACYJNE OSÓB

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy

Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy Statut Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1. Polskie Stowarzyszenie Aktuariuszy jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych i opiera swoją

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/14 Dz.U. 2001 Nr 79 poz. 855 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 31 maja 2001 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Dziennik Ustaw Nr 96 7961 Poz. 619 619 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Polska Akademia Nauk, zwana dalej Akademią, jest państwową instytucją

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/58 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk Rozdział 1 Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 619, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo