Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012"

Transkrypt

1 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku I. Cel zamówienia Głównym celem przedmiotu zamówienia jest przekazanie wiedzy merytorycznej i specjalistycznej Beneficjentom i Projektodawcom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim. II. Cele szczegółowe zamówienia podsumowanie wdrażania komponentu regionalnego PO KL w latach , informowanie o Planach Działania na kolejny rok wdrażania programu, popularyzacja działań wdrażanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie warmińsko-mazurskim poprzez pokazanie Dobrych Praktyk EFS 2012, zachęcenie projektodawców do starań o dotacje unijne, poinformowanie Beneficjentów i Projektodawców o kolejnej perspektywie finansowej , III. Grupa docelowa Potencjalni Beneficjenci oraz Beneficjenci działań wdrażanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL w województwie warmińsko-mazurskim, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. IV. Zakres zamówienia: Organizacja i obsługa konferencji dotyczącej podsumowania wdrażania PO KL w województwie warmińskomazurskim połączonej z panelem dyskusyjnymi: liczba uczestników konferencji: 250 osób, liczba dni konferencji: 1, termin: pomiędzy 10 listopada a 10 grudnia 2012 roku, w dniu roboczym - środa lub czwartek wybrany przez Zamawiającego, po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt , czas trwania: godz (zapewnienie dostępności sali musi obejmować godziny w celu przeprowadzenia prac montażowych i demontażowych), miejsce konferencji: Olsztyn. V. Opis zamówienia 1. zapewnienie sali konferencyjnej na spotkanie plenarne oraz pomieszczeń pomocniczych, 2. zapewnienie oświetlenia, nagłośnienia i sprzętu technicznego wraz z obsługą, 3. zapewnienie i zakontraktowanie ekspertów, 4. przygotowanie i druk materiałów, 5. rekrutacja uczestników konferencji, 6. obsługa konferencji i panelu dyskusyjnego, 7. zapewnienie cateringu,

2 8. zapewnienie transmisji on-line konferencji, 9. przygotowanie ramowego scenariusza oraz zapewnienie oprawy artystycznej. 1. Zapewnienie sali konferencyjnej na spotkanie plenarne i panelowe, oraz pomieszczeń pomocniczych Miejsce organizacji konferencji: Lokalizacja w Olsztynie, w miejscu dobrze skomunikowanym miejscu w odległości nie większej niż do 15 minut od Dworca Głównego, przy wykorzystaniu środków transportu publicznego Wykonawca przedstawi co najmniej 2 propozycje miejsc organizacji konferencji, wraz z określeniem szczegółowego terminu ich dostępności w terminie 3 miesięcy wstecz od daty konferencji. Zamawiający dokona spośród nich wyboru, z zastrzeżeniem możliwości dokonania przeglądu obiektów przed podjęciem ostatecznej decyzji. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do zgodności zaoferowanych propozycji z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kolejne 2 propozycje miejsc organizacji konferencji w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia tych zastrzeżeń Sala przeznaczona na konferencję musi spełniać następujące warunki: klimatyzowana lub posiadająca inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury oraz wilgotność 45-60% posiadać hall recepcyjny wielofunkcyjny, posiadać salę o standardzie sali odpowiadającej standardowi hotelu co najmniej 3 gwiazdkowego (w rozumieniu przepisów 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006, Nr 22, poz. 169), podział sali na dwie części: widownię i scenę, widownia powinna posiadać co najmniej 300 miejsc, ustawienie krzeseł/siedzeń teatralne, poszczególne rzędy siedzeń mogą być ustawione wyżej od rzędów poprzedzających, program konferencji zakłada stałą obecność na podium ok. 7 osób (moderatorów i prelegentów) zajmujących miejsca na znajdujących się na scenie krzesłach lub fotelach i w niektórych momentach do 30 osób stojących na scenie, wykonawca wyposaży scenę w mównicę z mikrofonem stacjonarnym, ustawioną w taki sposób, aby przemawiający był widoczny z każdego punktu sali oraz mógł być filmowany, wykonawca wyposaży scenę w meble (fotele, stoły lub stoliki) ustawione w kształcie podkowy lub umożliwiające debatę w stylu talk-show, każdorazowo dla maksymalnie 7 osób, wykonawca przygotuję możliwość aranżacji powierzchni w taki sposób aby można było na niej pomieścić w niektórych momentach ok. 30 osób, scena powinna spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnić bezpieczny udźwig przebywających na nim osób, sprzętu i elementów scenografii, wyposażenie sali: 1-2 rzutniki multimedialne oraz 1-2 ekrany do wyświetlania prezentacji (w zależności od opcji ustawienia sali), rozmiar ekranu/ekranów i rodzaj rzutnika/rzutników powinny być dostosowane do wielkości sali, tak by niezależnie od miejsca siedzenia uczestnik mógł swobodnie korzystać z materiałów prezentowanych na ekranie, przystosowana do udziału w spotkaniu osób niepełnosprawnych Pomieszczenie na potrzeby organizacji przerw kawowych i zimnego lunchu muszą być dostosowane do liczby uczestników. Zamawiający dopuszcza by przerwy kawowe oraz lunch zostały zorganizowane we foyer przy sali konferencyjnej lub sali specjalnie do tego celu przygotowanej lub w restauracji, o ile będzie ona zlokalizowana w tym samym budynku i na tym samym piętrze, na którym odbywać się będzie konferencja Wykonawca zapewni pomieszczenie techniczne na potrzeby organizacji konferencji Miejsce organizacji konferencji musi być wyposażone w szatnię (wraz z obsługą) oraz toalety Miejsce organizacji konferencji musi posiadać parking na minimum 10 aut Wykonawca zapewni, że sala konferencyjna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i foyer/lobby będą przeznaczone w głównej mierze na potrzeby uczestników konferencji.

3 1.8. Wykonawca odpowiada za właściwą aranżację przestrzeni konferencyjnej uwzględniającą konieczność szybkiego i sprawnego przemieszczania się uczestników Konferencji, a także ustawienie elementów technicznych (sprzęt, oświetlenie, nagłośnienie). Wykonawca odpowiada za wyposażenie powierzchni konferencyjnej (w tym sali konferencyjnej) w adekwatną do przewidywanej liczby uczestników Konferencji ilość siedzeń, ich ustawienie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, zapewnienie stołu prezydialnego (przykrytego tkaniną sięgającą podłogi) wraz z krzesłami lub foteli dla prelegentów oraz sieć elektryczną zapewniającą bezpieczne działanie przewidzianego do podłączenia wyposażenia technicznego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji sposobu aranżacji sali konferencyjnej przed rozpoczęciem obrad oraz instalacji w nich niezbędnego wyposażenia technicznego Nie później niż na 30 dni przed terminem Konferencji Wykonawca przedstawi szczegółową propozycję scenografii i dekoracji do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający dokona akceptacji propozycji Wykonawcy lub zgłosi uwagi w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku zgłoszenia uwag i/lub wskazówek Wykonawca przedstawi poprawioną propozycję do akceptacji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych Wykonawca przedstawi proponowany sposób oznakowania poszczególnych pomieszczeń powierzchni konferencyjnej do akceptacji Zamawiającego nie później na 20 dni przed terminem Konferencji. Zamawiający dokona akceptacji propozycji Wykonawcy lub zgłosi uwagi w ciągu 3 dni. W przypadku zgłoszenia uwag i/lub wskazówek Wykonawca przedstawi poprawioną propozycję do akceptacji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych Wykonawca będzie także zobowiązany do pozyskania niezbędnych pozwoleń wynajmującego pomieszczenia związanych z organizacją konferencji, w tym m.in. na: dokonanie rejestracji konferencji przez podmioty zewnętrze (np. media), wykorzystanie znaków, nazwy i wizerunku obiektu/ów na potrzeby organizacji konferencji i upowszechniania jego rezultatów, zezwolenie na pracę na terenie organizacji spotkań innych podmiotów zaangażowanych w jego realizację (np. podmiotu odpowiedzialnego za obsługę techniczną, w tym: nagłośnienie, oświetlenie) Zamawiający przed rozpoczęciem i w trakcie konferencji, może dokonać przeglądu pomieszczeń, w których odbywać się będzie konferencja pod kątem zgodności z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Wykonawcą w trakcie przygotowań do konferencji Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za organizację konferencji, ze strony Wykonawcy, z którą Zamawiający będzie utrzymywał stały kontakt mailowy i telefoniczny. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach z Zamawiającym, organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba w trakcie realizacji projektu. Spotkania co do zasady będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego albo w miejscu realizacji konferencji, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 2 Zapewnienie oświetlenia, nagłośnienia i sprzętu technicznego wraz z obsługą 2.1 Wykonawca zapewni niezbędne wyposażenie techniczne powierzchni konferencyjnej, w tym: urządzenia nagłaśniające i oświetleniowe, dostosowane do charakteru i potrzeb Konferencji wraz z obsługą. Zamawiający oczekuje, że na podstawie swojego doświadczenia Wykonawca określi sposób ustawienia, montażu i połączeń elementów wyposażenia technicznego, w sposób gwarantujący prawidłową realizację Konferencji. 2.2 Wykonawca zapewni sprzęt: nagłośnienie umożliwiające dobry odbiór wystąpień z każdego miejsca na Sali, 5 mikrofonów przenośnych na stole prezydialnym i jednego mikrofonu stacjonarnego przy mównicy, inny sprzęt nagłaśniający (w tym głośniki, okablowanie i inne niezbędne wyposażenie) i operatora sprzętu nagłaśniającego, odpowiedzialnego za jego działanie i adaptację do potrzeb sali konferencyjnej. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt umożliwi sterowanie natężeniem dźwięku. 2.3 Wykonawca zapewni oświetlenie zapewniające; komfortowe wystąpienia prelegentów, właściwą ekspozycje osób występujących podczas konferencji, prezentację materiałów, wręczenie nagród Konkursu Ambasador EFS Wykonawca zapewni operatora sprzętu oświetleniowego, odpowiedzialnego za jego działanie i adaptację do potrzeb sali konferencyjnej. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt umożliwi sterowanie m.in. natężeniem, i innymi parametrami oświetlenia.

4 2.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie elementów technicznych pomieszczeń, w których zostanie zorganizowana konferencja. 2.6 Wykonawca będzie także odpowiedzialny za montaż i demontaż wyposażenia oraz za jego obsługę i zapewnienie poprawnego działania podczas konferencji. 2.7 Zamawiający przed rozpoczęciem i w trakcie konferencji, może dokonać przeglądu poprawności działania poszczególnych urządzeń. 3. Zapewnienie i zakontraktowanie ekspertów 3.1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnictwa 3 ekspertów w ramach wymagań wskazanych przez Zamawiającego: ekspert z Polski posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie programowania i zarządzania funduszami unijnymi (wskazana osoba z rządu RP) ekspert naukowy posiadający wiedzę w zakresie programowania i zarządzania funduszami unijnymi (wskazana osoba z jednego z wiodących uniwersytetów w kraju) ekspert przedsiębiorca o skali krajowej posiadający doświadczenie we wdrażaniu funduszy unijnych (wskazana osoba z top 50 najbogatszych biznesmenów w Polsce) 3.2 Wykonawca na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem Konferencji przedstawi propozycje minimum 2 ekspertów z każdego rodzaju z których Zamawiający wybierze w sumie 3 osoby. 3.3 Do zadań ekspertów będzie należał udział w panelu dyskusyjnym przewidzianym w programie konferencji. 3.4 Zamawiający przewiduje, że konieczne będzie podpisanie umów z 3 ekspertami 3.5 Wykonawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie zakontraktowanym ekspertom przy założeniu, iż wynagrodzenie wszystkich ekspertów nie przekroczy łącznie zł brutto (w tym wartość praw majątkowych do wykorzystania ich prezentacji na polach eksploatacji określonych w umowie oraz kosztów transportu na miejsce konferencji i z powrotem a także ewentualnego noclegu wraz z wyżywieniem dla każdego eksperta w hotelu o standardzie minimum 3* w bezpośredniej bliskości miejsca konferencji) 3.6 Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne oraz finansowe wobec pozyskanych ekspertów, w szczególności za zawarcie z nimi umów na podstawie których Wykonawca po zakończeniu konferencji przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do korzystania z wytworzonych przez ekspertów utworów. 4. Przygotowanie i druk materiałów 4.1 Nie później niż na 30 dni przed terminem Konferencji Wykonawca przedstawi propozycję spójnego projektu graficznego wszystkich materiałów (m.in. zaproszenia, oznakowania materiałów informacyjnopromocyjnych, tablic informacyjnych itp.) wraz z propozycją motywu przewodniego. Zamawiający dokona akceptacji propozycji Wykonawcy lub zgłosi uwagi w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku zgłoszenia uwag i/lub wskazówek Wykonawca przedstawi poprawioną propozycję do akceptacji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych 4.2 Przygotowanie 250 szt. torby papierowej oznakowanej zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego i zgodnie ze specyfikacją: materiał: non-woven, kolor: cała torba w kolorze pomarańczowym lub z rączkami w kontrastowym kolorze, wymiary: 36 x 32 x 10 cm (+/- 10%), opis: torba składana, po złożeniu zapinana na zatrzask, nadruk: obustronny, wykonany metodą sitodruku, treść nadruku: ciąg logotypów. 4.3 Przygotowanie 250 szt. notesu oznakowanego zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego i zgodnie ze specyfikacją: materiał: papier z recyklingu, kolor: notes beżowy, z pomarańczową zakładką i elastyczną opaską, wymiary: 14 x 9 x 1,4 cm (+/- 10%),

5 opis: notes papierowy z recyklingu, zamykany elastyczną opaską, czystych kartek, nadruk: wykonany metodą tampondruku, treść nadruku: ciąg logotypów. 4.4 Zapewnienie 250 szt. długopisów dla uczestników oznakowanych zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego i zgodnie ze specyfikacją: materiał: drewno/metal, kolor: długopis w kolorze brązowym z chromowanym wykończeniem, wymiary: 13,5 x 1 cm (+/- 10%), opis: automatyczny długopis drewniany z błyszczącym chromowanym wykończeniem i klipem, z niebieskim wkładem, nadruk: wykonany metodą tampondruku lub grawerowany laserem, treść nadruku: ciąg logotypów 4.5 Wydruk w kolorze programu Konferencji na papierze z recyklingu formatu A4 o gramaturze od 100 g/m2; 4.6 Odbiór od Zamawiającego: materiałów i publikacji (w ilości odpowiadającej liczbie uczestników), w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 4.7 Spakowanie kompletu materiałów zgodnie ze wskazaną przez Zamawiającego kolejnością i umieszczenie ich w torbach. 4.8 Transport materiałów biurowych i informacyjnych dla uczestników na miejsce konferencji oraz ich rozładowanie i dystrybucja, a po zakończeniu konferencji zwrot niewykorzystanych materiałów do siedziby Zamawiającego. 5. Rekrutacja uczestników konferencji 5.1. Przygotowanie zaproszeń, zgodnie z treścią merytoryczną przekazaną przez Zamawiającego, w wersji papierowej i elektronicznej oraz wydruk 500 zaproszeń wraz z kopertą, zgodnie ze specyfikacją: zaproszenia: format DL (99x210), papier kreda 250 g, full-color 4+4, druk dwustronny, koperty: format DL (110x220) z układem logotypów wskazanych przez Zamawiającego i umieszczonych w lewym górnym rogu. 5.2 Wysyłka zaproszeń na konferencję w formie papierowej, zgodnie z listą adresatów przekazaną przez Zamawiającego. 6. Obsługa konferencji i panelu dyskusyjnego 6.1 Przygotowanie recepcji (wraz z wyposażeniem) oraz zapewnienie obsługi: co najmniej 3 osób do obsługi recepcji, w tym 1 osoby ds. technicznych. Organizacja recepcji, w tym: sprawna rejestracja gości, wydawanie materiałów na konferencję, udzielanie gościom informacji dotyczących konferencji, 6.2 Zapewnienie obsługi konferansjerskiej 1 osoba do obsługi panelu dyskusyjnego. 6.3 Wykonawca na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem Konferencji przedstawi propozycje minimum 2 osób (w tym jedną kobietę i jednego mężczyznę) z których Zamawiający wybierze w 1 osobę. Propozycje osób powinny uwzględniać doświadczenie, komunikatywność, otwartość, wysokiej jakości dykcję. Wskazane by wybrana osoba była merytorycznie przygotowana do tematu konferencji i panelu dyskusyjnego. 6.4 Przygotowanie imiennych identyfikatorów dla wszystkich uczestników konferencji oraz prelegentów i ich przekazanie uczestnikom podczas rejestracji. 6.5 Prowadzenie listy obecności uczestników z odpowiednią wizualizacją, zawierającej w stosunku do każdego uczestnika: imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji,

6 adres , podpis. Uczestnictwo w spotkaniu powinno być potwierdzone przez uczestnika własnoręcznym podpisem, złożonym na udostępnionej przez Wykonawcę liście. Oryginalne wersje list obecności zostaną przekazane Zamawiającemu bezpośrednio po konferencji. 6.6 Dostarczenie na miejsce organizacji konferencji materiałów przygotowanych przez Wykonawcę oraz przewiezienie do siedziby Zamawiającego niewykorzystanych egzemplarzy. 6.7 Przewiezienie z siedziby Zamawiającego do miejsca organizacji konferencji wszelkich materiałów, które wraz z materiałami przygotowanymi przez Wykonawcę będą dystrybuowane wśród uczestników oraz zwrot do siedziby Zamawiającego niewykorzystanych egzemplarzy. 6.7 Zapewnienie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, takiego oznakowania obiektów i pomieszczeń, w których odbywać się będzie konferencja, aby zapewnić sprawne poruszanie się po nich uczestników konferencji i obsługi, oraz spełnić wymogi wizualizacji. 6.8 Stała kontrola przebiegu konferencji i panelu, w tym m.in.: obsługi technicznej, sprzętu, czystości pomieszczeń, terminowości i jakości posiłków (w tym jakości serwisu), informowania personelu obsługującego konferencję (w szczególności recepcji i ew. punktu informacyjnego) o wszelkich zmianach w programie konferencji Zapewnienie kontaktu z osobą odpowiedzialną za przygotowanie i nadzór nad przebiegiem konferencji. Osoba ta musi dysponować telefonem komórkowym z numerem dostępnym dla Zamawiającego co najmniej od od godz.. do do godz.. 7. Zapewnienie cateringu 7.1 Zapewnienie cateringu wraz z obsługą (przygotowanie, serwis, sprzątanie): serwis kawowy przed rozpoczęciem spotkania, zimny lunch z serwisem kawowym, dostosowanego do liczby 250 osób uczestniczących w konferencji. 7.2 Zapewnienie wody mineralnej gazowanej i niegazowanej butelkowanej oraz szklanek na stół prezydialny w ilości dostosowanej do liczby prelegentów. 7.3 Zapewnienie stolików koktajlowych w liczbie odpowiadającej planowanej liczbie uczestników poszczególnych posiłków. 7.4 Zapewnienie zastawy stołowej ceramicznej lub szklanej. 7.5 Zapewnienie porządku, czystości, estetyki podania oraz właściwej temperatury dań. 7.6 Zapewnienie menu: w ramach przerwy kawowej przed rozpoczęciem spotkania: świeżo parzoną kawę i herbatę. Ilość na osobę 1 porcja, gramatura - 1 porcja=250 ml. dwa rodzaje ciast na zimno. Ilość na osobę - 2 porcje, gramatura -1 porcja=40-50g w ramach zimnego lunchu z serwisem kawowym, co najmniej: cztery rodzaje kanapek dekoracyjnych typu tartinki na pieczywie białym oraz ciemnym z masłem do wyboru (przynajmniej dwie wegetariańskie); kanapki z przynajmniej 3 dodatkami. Ilość na osobę 4 szt, gramatura 1 szt=40-50 g., dwa rodzaje zimnych przekąsek innych niż kanapki dekoracyjne z przynajmniej 2 dodatkami. Ilość na osobę 2 szt, gramatura 1 szt=25-40 g. dwa rodzaje ciasteczek bankietowych. Ilość na osobę 2 porcje, gramatura - 1porcja=50-60g., dwa rodzaje owoców w tym sezonowe. Ilość na osobę 1 porcja, gramatura -1 porcja=100g., świeżo parzoną kawę i herbatę. Ilość na osobę 1 porcja, gramatura 1 porcja=250 ml., wodę gazowaną i niegazowaną. Ilość na osobę 1 porcja, gramatura 1 porcja=0,3l., 3 rodzaje soków owocowych (100%). Ilość na osobę 1 porcja, gramatura 1 porcja=250 ml.,

7 7.7 Godziny organizacji przerw kawowych i lunchu zostaną ustalone przez Zamawiającego nie później niż na 10 dni przed terminem konferencji. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania nieznacznych przesunięć przerw, w przypadku gdy będzie tego wymagał przebieg konferencji. 7.8 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 2 propozycje menu nie później niż na 20 dni przed terminem konferencji. 8. Zapewnienie transmisji on-line 8.1 Przeprowadzenia transmisji konferencji w Internecie (czas transmisji nie dłuższy niż 3 godziny) dla minimum 250 użytkowników jednocześnie korzystających ze stron internetowych, 8.2 Zapewnienie profesjonalnego sprzętu umożliwiającego transmisję on-line oraz zarejestrowanie danych w sposób nieprzerywany, bezproblemowy i zapewniający dobrą jakość audiowizualną: minimum dwóch kamer i jednej kamery "zwrotka", miksera obrazu, miksera dźwięku, 8.3 Zapewnienie montażu urządzeń i okablowania oraz profesjonalnej obsługi sprzętu podczas transmisji on-line, 8.4 Zapewnienie niezbędnej infrastruktury i oprogramowania do przeprowadzania transmisji, 8.5 Przesłania Zamawiającemu na wskazany przez niego adres raportu statystyk dotyczącego użytkowników transmisji konferencji w ciągu 24h od zakończenia konferencji, 8.6 Dostarczenia Zamawiającemu nagrania konferencji w formacie DVD, FLV w ciągu 48h od zakończenia debaty. 9. Przygotowanie ramowego scenariusza oraz zapewnienie oprawy artystycznej. 9.1 Nie później niż na 30 dni przed terminem Konferencji Wykonawca przedstawi propozycję ramowego scenariusza do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający dokona akceptacji propozycji Wykonawcy lub zgłosi uwagi w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku zgłoszenia uwag i/lub wskazówek Wykonawca przedstawi poprawioną propozycję do akceptacji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych. Scenariusz konferencji powinien zawierać wszelkie działania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz własne propozycje Wykonawcy mogące uatrakcyjnić wydarzenie. 9.2 Zapewnienie muzyki tła przed rozpoczęciem Konferencji oraz w trakcie przerwy kawowej, 9.3 Zapewnienie występu muzycznego instrumentalnego 1 instrument preferowana harfa. 9.4 Zaproponowanie Zamawiającemu stosowny repertuar do wyboru i akceptacji. Elementy repertuaru powinny nawiązywać do polskiej tradycji i kultury i jednocześnie być rozpoznawalne w Europie, 9.5 Występ muzyczny nie może być nie dłuższy niż 30 minut. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

GW-7.ZP.U MK

GW-7.ZP.U MK GW-7.ZP.U.272.44.2015.MK Załącznik Nr 2 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) na zorganizowanie konferencji podsumowujących realizację Projektów Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji informacyjno-uzgodnieniowej dla konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KLUCZEM DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO Pabianice, dnia 22.05.2015

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja XX posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 11-12

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie Uroczystego otwarcia Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT.

Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie Uroczystego otwarcia Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT. Załącznik nr 1 do siwz ZP 31/2012/CZP Przedmiot zamówienia usługi Nazwa: Zorganizowanie i przeprowadzenie Uroczystego otwarcia Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT. Źródło finansowania:

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 27 czerwca 2016 r. w Wigrach (woj. podlaskie, powiat suwalski, gmina Suwałki) jednodniowej konferencji na ok. 150 osób dotyczącej działań

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 22.01.2014r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/49/Łódź Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal, zakwaterowaniem

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/97/Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 11.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w

szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w Rozeznanie rynku na kompleksową organizację międzynarodowej konferencji horyzontalnej Sektor Zdrowia, 16.06.2014 Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 6 czerwca 2016 r. w Dzikowcu (woj. podkarpackie, powiat kolbuszowski) jednodniowej konferencji na ok. 150 osób dotyczącej działań Programu

Bardziej szczegółowo

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Załącznik nr 1 Lp. Warunek Opis 1 Miejscowość Warszawa w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego, z dogodnym dojazdem

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/129/Żory Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 17.12.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkania dla Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 wraz z zapewnieniem noclegu uczestnikom spotkania.

Bardziej szczegółowo

Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/109/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 4.08.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Rozdział I. Dwudniowe spotkanie w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/48/Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 23.01.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia: poszukuje Wykonawcy na organizację spotkań w 2014 roku: Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA Wykonawca przygotuje i zorganizuje ogólnopolską konferencję informacyjno promocyjną w Warszawie pt. Metro czynnikiem miastotwórczym: zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły,

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie powierzchni konferencyjnej oraz zapewnienie usług cateringu w związku z organizacją międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch konferencji szkoleniowych na terenie województwa zachodniopomorskiego:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 30.04.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/98/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 15.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje wstępne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

BDGzp-216/274/48563/11/bk Warszawa, dn. 28 października 2011r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

BDGzp-216/274/48563/11/bk Warszawa, dn. 28 października 2011r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BDGzp-216/274/48563/11/bk Warszawa, dn. 28 października 2011r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania:

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania: Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Sygnatura: ZP-034/2015 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie i restauracyjne dotyczące podawania posiłków oraz udostępnienie wyposażonych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji konferencji otwierającej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam założenia ramowe do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z prośbą o dokonanie wyceny usługi do dnia 20 lutego 2014 roku.

Poniżej przedstawiam założenia ramowe do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z prośbą o dokonanie wyceny usługi do dnia 20 lutego 2014 roku. dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Opis zamówienia OGÓLNE WARUNKI I DZIEŃ KONFERENCJI Wynajem sali konferencyjnej na pierwszy dzień konferencji z wyposażeniem i oprawą wizualną

UWAGA! Opis zamówienia OGÓLNE WARUNKI I DZIEŃ KONFERENCJI Wynajem sali konferencyjnej na pierwszy dzień konferencji z wyposażeniem i oprawą wizualną W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Środowiska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kosztów dotyczących świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 tel. /+42/ 663 33 90 90-051 Łódź fax /+42/ 663 33 91 www.lodzkie.pl zp.info@lodzkie.pl ZP.272.58.2014 Łódź, dn. 18.07.2014

Bardziej szczegółowo

Zakres zapotrzebowania

Zakres zapotrzebowania Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 tel. 0 37 00 00, fax. 0 37 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

2.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rekomendacji uczestnictwa w spotkaniach ekspertów PARP lub innych ekspertów po konsultacji z Wykonawcą.

2.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rekomendacji uczestnictwa w spotkaniach ekspertów PARP lub innych ekspertów po konsultacji z Wykonawcą. Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy 1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizując projekt systemowy Wspieramy e-biznes, planuje organizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.07.2014 r.

Warszawa, 15.07.2014 r. Warszawa, 15.07.2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/100/KSKN usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 322768-2012 z dnia 2012-08-30 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rzeszów Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa: Załącznik nr 1 do siwz - szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zał. do SIWZ Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę przygotowania, przeprowadzenia, organizacji i kompleksowej obsługi międzynarodowej konferencji gospodarczo-inwestycyjnej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I.

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I. Załącznik nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa spotkania z przedstawicielami Urzędów Marszałkowskich.

Bardziej szczegółowo

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r.

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl. Warszawa, dnia 08.04.2015 r. 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl Warszawa, dnia 08.04.2015 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia I. Przedmiot zamówienia Załącznik nr 2-Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi obejmującej zapewnienie: noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej, sali komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Gdańsk, 17.04.2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe Wrocław, dn. 26 stycznia 2016 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących usługi wynajmu sali konferencyjnej i sal warsztatowych

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ

ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ Załącznik nr 3 do SIWZ ZASADY ORAZ WARUNKI ORGANIZACJI SZKOLEŃ I. Zasady ogólne Podstawą organizacji szkoleń jest Plan Szkolenia. W terminie 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia Wykonawca jest

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU SZACOWANIA 1. Przedmiotem szacowania jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 2 dniowego spotkania pod nazwą Forum liderów obszarów wiejskich województwa łódzkiego. Forum musi się odbyć w hotelu/ośrodku/centrum

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie, skompletowanie i dostarczenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa

Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa Zapytanie ofertowe na organizację konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem IT- to Twoja szansa 22 grudnia 2011 r. Przedmiot zamówienia: organizacja konferencji podsumowującej projekt Bądź menadżerem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na potrzeby spotkań/szkoleń/konferencji organizowanych przez Zamawiającego, Departament Wdrażania Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu sal konferencyjnych

Oferta wynajmu sal konferencyjnych Oferta wynajmu sal konferencyjnych Krajowa Izba Gospodarcza, ulica Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel. 22 630 96 08 Oferujemy: 7 sal konferencyjnych: różne możliwości aranżacji miejsc (10 150 osób) Możliwość

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu sal konferencyjnych

Oferta wynajmu sal konferencyjnych Oferta wynajmu sal konferencyjnych Krajowa Izba Gospodarcza, ulica Trębacka 4, 00-074 Warszawa tel. 22 630 96 08 Oferujemy: 7 sal konferencyjnych: różne możliwości aranżacji miejsc (10 150 osób) Możliwość

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 14/2014/TP,

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 9/2014/TP, data: 5.09.2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przez organizację posiedzenia należy rozumieć wykonanie następujących czynności: 1.Zapewnienie sali konferencyjnej z wyposażeniem: a) sala konferencyjna, umożliwiająca przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. III.Opis przedmiotu zamówienia:

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. III.Opis przedmiotu zamówienia: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/6/2013 Warszawa, dn. 29.05.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50, II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Usługa cateringu w czasie trzech Spotkań Interdyscyplinarnych

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelarska, w tym: zapewnienie sal, cateringu oraz zakwaterowania części uczestników konferencji "Giełda Produktów Finansowych" w Poznaniu, 17 maja 2016 r. Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji podsumowującej projekty epuap2 i SIPR w hotelu lub ośrodku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 40/DWF/PN/2012

Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 40/DWF/PN/2012 Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 40/DWF/PN/2012 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch jednodniowych konferencji dotyczących stanu wdraŝania Priorytetu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/06. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/06. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowywane ze środków

Bardziej szczegółowo

!!! SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

!!! SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ThisprojecthasreceivedfundingfromtheEuropeanUnion shorizon2020researchandinnovationprogrammeundergrantagreementn.664470 CEZAMAT/PU/4/2016 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego Przedmiot zamówienia Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 27.09.2011 Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Czas na aktywność w gminie Stalowa Wola współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPOl WSCI Załącznik nr 3 do Regulaminu określającego zasady udzielania w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stalowej Woli zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/130/Warszawa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 14.01.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA Załącznik Nr 1 do SIWZ (załącznik nr 4 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA I Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie usługi hotelarskiej, cateringowej, konferencyjnej, tłumaczeń symultanicznych

Bardziej szczegółowo

Centrum konferencyjne Atrium. Business events in the center

Centrum konferencyjne Atrium. Business events in the center Centrum konferencyjne Atrium Business events in the center Business events in the center Lotnisko Warszawa-Modlin 100 m od przystanków (tramwaje/autobusy) H M 100-250 m od hoteli 400 m od stacji metra

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik Nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowo/warsztatowych, realizowanych przez Departament ds. Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r.

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 11.12.2015 r. w Warszawie jednodniowej konferencji na 200 osób dotyczącej działań Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 08/2013/TP, data: 20.03.2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, dnia 15.11.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Kierujący zapytanie Stowarzyszenie MONAR ul. Nowolipki 9B 00-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP 5261038205 Zwany dalej Zamawiającym Zapraszamy do składania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2016 NA: Organizację w dniu 19 maja 2016r. sesji eksperckiej w ramach Projektu Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym 1. Naukowe Centrum Prawno

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 11 września 2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 64/DWF/PN/2011 Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch jednodniowych konferencji dotyczących stanu wdraŝania Priorytetu I PO KL Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. ZAPRASZA do złożenia oferty na usługę:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. ZAPRASZA do złożenia oferty na usługę: Gdańsk, 3 marca 2014 r. DES-P.052.7.13.2012 EOD: 5014/03/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego ZAPRASZA do złożenia oferty na usługę: wynajmu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany. Część II. Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) - zmodyfikowany Część II Rozdział 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów promocyjnych na konferencję

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WOA.I.ZZP/WPW/U-335-51/09 Załącznik nr 2 do SIWZ WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nr postępowania: DOA-IV.272.35.2016 Zał. nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przygotowanie projektów graficznych, nadruk, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych: taśm rehabilitacyjnych, toreb

Bardziej szczegółowo