Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis Przedmiotu Zamówienia. Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012"

Transkrypt

1 Opis Przedmiotu Zamówienia Konferencja podsumowująca wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2012 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji podsumowującej wdrażanie POKL w województwie warmińsko-mazurskim w roku I. Cel zamówienia Głównym celem przedmiotu zamówienia jest przekazanie wiedzy merytorycznej i specjalistycznej Beneficjentom i Projektodawcom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie warmińsko-mazurskim. II. Cele szczegółowe zamówienia podsumowanie wdrażania komponentu regionalnego PO KL w latach , informowanie o Planach Działania na kolejny rok wdrażania programu, popularyzacja działań wdrażanych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie warmińsko-mazurskim poprzez pokazanie Dobrych Praktyk EFS 2012, zachęcenie projektodawców do starań o dotacje unijne, poinformowanie Beneficjentów i Projektodawców o kolejnej perspektywie finansowej , III. Grupa docelowa Potencjalni Beneficjenci oraz Beneficjenci działań wdrażanych przez instytucje zaangażowane we wdrażanie PO KL w województwie warmińsko-mazurskim, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe. IV. Zakres zamówienia: Organizacja i obsługa konferencji dotyczącej podsumowania wdrażania PO KL w województwie warmińskomazurskim połączonej z panelem dyskusyjnymi: liczba uczestników konferencji: 250 osób, liczba dni konferencji: 1, termin: pomiędzy 10 listopada a 10 grudnia 2012 roku, w dniu roboczym - środa lub czwartek wybrany przez Zamawiającego, po uzyskaniu informacji, o których mowa w pkt , czas trwania: godz (zapewnienie dostępności sali musi obejmować godziny w celu przeprowadzenia prac montażowych i demontażowych), miejsce konferencji: Olsztyn. V. Opis zamówienia 1. zapewnienie sali konferencyjnej na spotkanie plenarne oraz pomieszczeń pomocniczych, 2. zapewnienie oświetlenia, nagłośnienia i sprzętu technicznego wraz z obsługą, 3. zapewnienie i zakontraktowanie ekspertów, 4. przygotowanie i druk materiałów, 5. rekrutacja uczestników konferencji, 6. obsługa konferencji i panelu dyskusyjnego, 7. zapewnienie cateringu,

2 8. zapewnienie transmisji on-line konferencji, 9. przygotowanie ramowego scenariusza oraz zapewnienie oprawy artystycznej. 1. Zapewnienie sali konferencyjnej na spotkanie plenarne i panelowe, oraz pomieszczeń pomocniczych Miejsce organizacji konferencji: Lokalizacja w Olsztynie, w miejscu dobrze skomunikowanym miejscu w odległości nie większej niż do 15 minut od Dworca Głównego, przy wykorzystaniu środków transportu publicznego Wykonawca przedstawi co najmniej 2 propozycje miejsc organizacji konferencji, wraz z określeniem szczegółowego terminu ich dostępności w terminie 3 miesięcy wstecz od daty konferencji. Zamawiający dokona spośród nich wyboru, z zastrzeżeniem możliwości dokonania przeglądu obiektów przed podjęciem ostatecznej decyzji. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń co do zgodności zaoferowanych propozycji z niniejszym Opisem Przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kolejne 2 propozycje miejsc organizacji konferencji w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia tych zastrzeżeń Sala przeznaczona na konferencję musi spełniać następujące warunki: klimatyzowana lub posiadająca inne urządzenia i systemy zapewniające wymianę powietrza i utrzymanie temperatury oraz wilgotność 45-60% posiadać hall recepcyjny wielofunkcyjny, posiadać salę o standardzie sali odpowiadającej standardowi hotelu co najmniej 3 gwiazdkowego (w rozumieniu przepisów 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006, Nr 22, poz. 169), podział sali na dwie części: widownię i scenę, widownia powinna posiadać co najmniej 300 miejsc, ustawienie krzeseł/siedzeń teatralne, poszczególne rzędy siedzeń mogą być ustawione wyżej od rzędów poprzedzających, program konferencji zakłada stałą obecność na podium ok. 7 osób (moderatorów i prelegentów) zajmujących miejsca na znajdujących się na scenie krzesłach lub fotelach i w niektórych momentach do 30 osób stojących na scenie, wykonawca wyposaży scenę w mównicę z mikrofonem stacjonarnym, ustawioną w taki sposób, aby przemawiający był widoczny z każdego punktu sali oraz mógł być filmowany, wykonawca wyposaży scenę w meble (fotele, stoły lub stoliki) ustawione w kształcie podkowy lub umożliwiające debatę w stylu talk-show, każdorazowo dla maksymalnie 7 osób, wykonawca przygotuję możliwość aranżacji powierzchni w taki sposób aby można było na niej pomieścić w niektórych momentach ok. 30 osób, scena powinna spełniać wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz zapewnić bezpieczny udźwig przebywających na nim osób, sprzętu i elementów scenografii, wyposażenie sali: 1-2 rzutniki multimedialne oraz 1-2 ekrany do wyświetlania prezentacji (w zależności od opcji ustawienia sali), rozmiar ekranu/ekranów i rodzaj rzutnika/rzutników powinny być dostosowane do wielkości sali, tak by niezależnie od miejsca siedzenia uczestnik mógł swobodnie korzystać z materiałów prezentowanych na ekranie, przystosowana do udziału w spotkaniu osób niepełnosprawnych Pomieszczenie na potrzeby organizacji przerw kawowych i zimnego lunchu muszą być dostosowane do liczby uczestników. Zamawiający dopuszcza by przerwy kawowe oraz lunch zostały zorganizowane we foyer przy sali konferencyjnej lub sali specjalnie do tego celu przygotowanej lub w restauracji, o ile będzie ona zlokalizowana w tym samym budynku i na tym samym piętrze, na którym odbywać się będzie konferencja Wykonawca zapewni pomieszczenie techniczne na potrzeby organizacji konferencji Miejsce organizacji konferencji musi być wyposażone w szatnię (wraz z obsługą) oraz toalety Miejsce organizacji konferencji musi posiadać parking na minimum 10 aut Wykonawca zapewni, że sala konferencyjna wraz z pomieszczeniami pomocniczymi i foyer/lobby będą przeznaczone w głównej mierze na potrzeby uczestników konferencji.

3 1.8. Wykonawca odpowiada za właściwą aranżację przestrzeni konferencyjnej uwzględniającą konieczność szybkiego i sprawnego przemieszczania się uczestników Konferencji, a także ustawienie elementów technicznych (sprzęt, oświetlenie, nagłośnienie). Wykonawca odpowiada za wyposażenie powierzchni konferencyjnej (w tym sali konferencyjnej) w adekwatną do przewidywanej liczby uczestników Konferencji ilość siedzeń, ich ustawienie w sposób uzgodniony z Zamawiającym, zapewnienie stołu prezydialnego (przykrytego tkaniną sięgającą podłogi) wraz z krzesłami lub foteli dla prelegentów oraz sieć elektryczną zapewniającą bezpieczne działanie przewidzianego do podłączenia wyposażenia technicznego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji sposobu aranżacji sali konferencyjnej przed rozpoczęciem obrad oraz instalacji w nich niezbędnego wyposażenia technicznego Nie później niż na 30 dni przed terminem Konferencji Wykonawca przedstawi szczegółową propozycję scenografii i dekoracji do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający dokona akceptacji propozycji Wykonawcy lub zgłosi uwagi w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku zgłoszenia uwag i/lub wskazówek Wykonawca przedstawi poprawioną propozycję do akceptacji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych Wykonawca przedstawi proponowany sposób oznakowania poszczególnych pomieszczeń powierzchni konferencyjnej do akceptacji Zamawiającego nie później na 20 dni przed terminem Konferencji. Zamawiający dokona akceptacji propozycji Wykonawcy lub zgłosi uwagi w ciągu 3 dni. W przypadku zgłoszenia uwag i/lub wskazówek Wykonawca przedstawi poprawioną propozycję do akceptacji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych Wykonawca będzie także zobowiązany do pozyskania niezbędnych pozwoleń wynajmującego pomieszczenia związanych z organizacją konferencji, w tym m.in. na: dokonanie rejestracji konferencji przez podmioty zewnętrze (np. media), wykorzystanie znaków, nazwy i wizerunku obiektu/ów na potrzeby organizacji konferencji i upowszechniania jego rezultatów, zezwolenie na pracę na terenie organizacji spotkań innych podmiotów zaangażowanych w jego realizację (np. podmiotu odpowiedzialnego za obsługę techniczną, w tym: nagłośnienie, oświetlenie) Zamawiający przed rozpoczęciem i w trakcie konferencji, może dokonać przeglądu pomieszczeń, w których odbywać się będzie konferencja pod kątem zgodności z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Wykonawcą w trakcie przygotowań do konferencji Wykonawca wskaże osobę odpowiedzialną za organizację konferencji, ze strony Wykonawcy, z którą Zamawiający będzie utrzymywał stały kontakt mailowy i telefoniczny. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach z Zamawiającym, organizowanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, w przypadku gdy zajdzie taka potrzeba w trakcie realizacji projektu. Spotkania co do zasady będą odbywały się w siedzibie Zamawiającego albo w miejscu realizacji konferencji, chyba że Zamawiający postanowi inaczej. 2 Zapewnienie oświetlenia, nagłośnienia i sprzętu technicznego wraz z obsługą 2.1 Wykonawca zapewni niezbędne wyposażenie techniczne powierzchni konferencyjnej, w tym: urządzenia nagłaśniające i oświetleniowe, dostosowane do charakteru i potrzeb Konferencji wraz z obsługą. Zamawiający oczekuje, że na podstawie swojego doświadczenia Wykonawca określi sposób ustawienia, montażu i połączeń elementów wyposażenia technicznego, w sposób gwarantujący prawidłową realizację Konferencji. 2.2 Wykonawca zapewni sprzęt: nagłośnienie umożliwiające dobry odbiór wystąpień z każdego miejsca na Sali, 5 mikrofonów przenośnych na stole prezydialnym i jednego mikrofonu stacjonarnego przy mównicy, inny sprzęt nagłaśniający (w tym głośniki, okablowanie i inne niezbędne wyposażenie) i operatora sprzętu nagłaśniającego, odpowiedzialnego za jego działanie i adaptację do potrzeb sali konferencyjnej. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt umożliwi sterowanie natężeniem dźwięku. 2.3 Wykonawca zapewni oświetlenie zapewniające; komfortowe wystąpienia prelegentów, właściwą ekspozycje osób występujących podczas konferencji, prezentację materiałów, wręczenie nagród Konkursu Ambasador EFS Wykonawca zapewni operatora sprzętu oświetleniowego, odpowiedzialnego za jego działanie i adaptację do potrzeb sali konferencyjnej. Zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt umożliwi sterowanie m.in. natężeniem, i innymi parametrami oświetlenia.

4 2.5 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie elementów technicznych pomieszczeń, w których zostanie zorganizowana konferencja. 2.6 Wykonawca będzie także odpowiedzialny za montaż i demontaż wyposażenia oraz za jego obsługę i zapewnienie poprawnego działania podczas konferencji. 2.7 Zamawiający przed rozpoczęciem i w trakcie konferencji, może dokonać przeglądu poprawności działania poszczególnych urządzeń. 3. Zapewnienie i zakontraktowanie ekspertów 3.1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnictwa 3 ekspertów w ramach wymagań wskazanych przez Zamawiającego: ekspert z Polski posiadający wiedzę i doświadczenie w zakresie programowania i zarządzania funduszami unijnymi (wskazana osoba z rządu RP) ekspert naukowy posiadający wiedzę w zakresie programowania i zarządzania funduszami unijnymi (wskazana osoba z jednego z wiodących uniwersytetów w kraju) ekspert przedsiębiorca o skali krajowej posiadający doświadczenie we wdrażaniu funduszy unijnych (wskazana osoba z top 50 najbogatszych biznesmenów w Polsce) 3.2 Wykonawca na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem Konferencji przedstawi propozycje minimum 2 ekspertów z każdego rodzaju z których Zamawiający wybierze w sumie 3 osoby. 3.3 Do zadań ekspertów będzie należał udział w panelu dyskusyjnym przewidzianym w programie konferencji. 3.4 Zamawiający przewiduje, że konieczne będzie podpisanie umów z 3 ekspertami 3.5 Wykonawca jest zobowiązany wypłacić wynagrodzenie zakontraktowanym ekspertom przy założeniu, iż wynagrodzenie wszystkich ekspertów nie przekroczy łącznie zł brutto (w tym wartość praw majątkowych do wykorzystania ich prezentacji na polach eksploatacji określonych w umowie oraz kosztów transportu na miejsce konferencji i z powrotem a także ewentualnego noclegu wraz z wyżywieniem dla każdego eksperta w hotelu o standardzie minimum 3* w bezpośredniej bliskości miejsca konferencji) 3.6 Wykonawca odpowiada za wszelkie zobowiązania formalno-prawne oraz finansowe wobec pozyskanych ekspertów, w szczególności za zawarcie z nimi umów na podstawie których Wykonawca po zakończeniu konferencji przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do korzystania z wytworzonych przez ekspertów utworów. 4. Przygotowanie i druk materiałów 4.1 Nie później niż na 30 dni przed terminem Konferencji Wykonawca przedstawi propozycję spójnego projektu graficznego wszystkich materiałów (m.in. zaproszenia, oznakowania materiałów informacyjnopromocyjnych, tablic informacyjnych itp.) wraz z propozycją motywu przewodniego. Zamawiający dokona akceptacji propozycji Wykonawcy lub zgłosi uwagi w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku zgłoszenia uwag i/lub wskazówek Wykonawca przedstawi poprawioną propozycję do akceptacji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych 4.2 Przygotowanie 250 szt. torby papierowej oznakowanej zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego i zgodnie ze specyfikacją: materiał: non-woven, kolor: cała torba w kolorze pomarańczowym lub z rączkami w kontrastowym kolorze, wymiary: 36 x 32 x 10 cm (+/- 10%), opis: torba składana, po złożeniu zapinana na zatrzask, nadruk: obustronny, wykonany metodą sitodruku, treść nadruku: ciąg logotypów. 4.3 Przygotowanie 250 szt. notesu oznakowanego zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego i zgodnie ze specyfikacją: materiał: papier z recyklingu, kolor: notes beżowy, z pomarańczową zakładką i elastyczną opaską, wymiary: 14 x 9 x 1,4 cm (+/- 10%),

5 opis: notes papierowy z recyklingu, zamykany elastyczną opaską, czystych kartek, nadruk: wykonany metodą tampondruku, treść nadruku: ciąg logotypów. 4.4 Zapewnienie 250 szt. długopisów dla uczestników oznakowanych zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego i zgodnie ze specyfikacją: materiał: drewno/metal, kolor: długopis w kolorze brązowym z chromowanym wykończeniem, wymiary: 13,5 x 1 cm (+/- 10%), opis: automatyczny długopis drewniany z błyszczącym chromowanym wykończeniem i klipem, z niebieskim wkładem, nadruk: wykonany metodą tampondruku lub grawerowany laserem, treść nadruku: ciąg logotypów 4.5 Wydruk w kolorze programu Konferencji na papierze z recyklingu formatu A4 o gramaturze od 100 g/m2; 4.6 Odbiór od Zamawiającego: materiałów i publikacji (w ilości odpowiadającej liczbie uczestników), w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 4.7 Spakowanie kompletu materiałów zgodnie ze wskazaną przez Zamawiającego kolejnością i umieszczenie ich w torbach. 4.8 Transport materiałów biurowych i informacyjnych dla uczestników na miejsce konferencji oraz ich rozładowanie i dystrybucja, a po zakończeniu konferencji zwrot niewykorzystanych materiałów do siedziby Zamawiającego. 5. Rekrutacja uczestników konferencji 5.1. Przygotowanie zaproszeń, zgodnie z treścią merytoryczną przekazaną przez Zamawiającego, w wersji papierowej i elektronicznej oraz wydruk 500 zaproszeń wraz z kopertą, zgodnie ze specyfikacją: zaproszenia: format DL (99x210), papier kreda 250 g, full-color 4+4, druk dwustronny, koperty: format DL (110x220) z układem logotypów wskazanych przez Zamawiającego i umieszczonych w lewym górnym rogu. 5.2 Wysyłka zaproszeń na konferencję w formie papierowej, zgodnie z listą adresatów przekazaną przez Zamawiającego. 6. Obsługa konferencji i panelu dyskusyjnego 6.1 Przygotowanie recepcji (wraz z wyposażeniem) oraz zapewnienie obsługi: co najmniej 3 osób do obsługi recepcji, w tym 1 osoby ds. technicznych. Organizacja recepcji, w tym: sprawna rejestracja gości, wydawanie materiałów na konferencję, udzielanie gościom informacji dotyczących konferencji, 6.2 Zapewnienie obsługi konferansjerskiej 1 osoba do obsługi panelu dyskusyjnego. 6.3 Wykonawca na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem Konferencji przedstawi propozycje minimum 2 osób (w tym jedną kobietę i jednego mężczyznę) z których Zamawiający wybierze w 1 osobę. Propozycje osób powinny uwzględniać doświadczenie, komunikatywność, otwartość, wysokiej jakości dykcję. Wskazane by wybrana osoba była merytorycznie przygotowana do tematu konferencji i panelu dyskusyjnego. 6.4 Przygotowanie imiennych identyfikatorów dla wszystkich uczestników konferencji oraz prelegentów i ich przekazanie uczestnikom podczas rejestracji. 6.5 Prowadzenie listy obecności uczestników z odpowiednią wizualizacją, zawierającej w stosunku do każdego uczestnika: imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji,

6 adres , podpis. Uczestnictwo w spotkaniu powinno być potwierdzone przez uczestnika własnoręcznym podpisem, złożonym na udostępnionej przez Wykonawcę liście. Oryginalne wersje list obecności zostaną przekazane Zamawiającemu bezpośrednio po konferencji. 6.6 Dostarczenie na miejsce organizacji konferencji materiałów przygotowanych przez Wykonawcę oraz przewiezienie do siedziby Zamawiającego niewykorzystanych egzemplarzy. 6.7 Przewiezienie z siedziby Zamawiającego do miejsca organizacji konferencji wszelkich materiałów, które wraz z materiałami przygotowanymi przez Wykonawcę będą dystrybuowane wśród uczestników oraz zwrot do siedziby Zamawiającego niewykorzystanych egzemplarzy. 6.7 Zapewnienie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, takiego oznakowania obiektów i pomieszczeń, w których odbywać się będzie konferencja, aby zapewnić sprawne poruszanie się po nich uczestników konferencji i obsługi, oraz spełnić wymogi wizualizacji. 6.8 Stała kontrola przebiegu konferencji i panelu, w tym m.in.: obsługi technicznej, sprzętu, czystości pomieszczeń, terminowości i jakości posiłków (w tym jakości serwisu), informowania personelu obsługującego konferencję (w szczególności recepcji i ew. punktu informacyjnego) o wszelkich zmianach w programie konferencji Zapewnienie kontaktu z osobą odpowiedzialną za przygotowanie i nadzór nad przebiegiem konferencji. Osoba ta musi dysponować telefonem komórkowym z numerem dostępnym dla Zamawiającego co najmniej od od godz.. do do godz.. 7. Zapewnienie cateringu 7.1 Zapewnienie cateringu wraz z obsługą (przygotowanie, serwis, sprzątanie): serwis kawowy przed rozpoczęciem spotkania, zimny lunch z serwisem kawowym, dostosowanego do liczby 250 osób uczestniczących w konferencji. 7.2 Zapewnienie wody mineralnej gazowanej i niegazowanej butelkowanej oraz szklanek na stół prezydialny w ilości dostosowanej do liczby prelegentów. 7.3 Zapewnienie stolików koktajlowych w liczbie odpowiadającej planowanej liczbie uczestników poszczególnych posiłków. 7.4 Zapewnienie zastawy stołowej ceramicznej lub szklanej. 7.5 Zapewnienie porządku, czystości, estetyki podania oraz właściwej temperatury dań. 7.6 Zapewnienie menu: w ramach przerwy kawowej przed rozpoczęciem spotkania: świeżo parzoną kawę i herbatę. Ilość na osobę 1 porcja, gramatura - 1 porcja=250 ml. dwa rodzaje ciast na zimno. Ilość na osobę - 2 porcje, gramatura -1 porcja=40-50g w ramach zimnego lunchu z serwisem kawowym, co najmniej: cztery rodzaje kanapek dekoracyjnych typu tartinki na pieczywie białym oraz ciemnym z masłem do wyboru (przynajmniej dwie wegetariańskie); kanapki z przynajmniej 3 dodatkami. Ilość na osobę 4 szt, gramatura 1 szt=40-50 g., dwa rodzaje zimnych przekąsek innych niż kanapki dekoracyjne z przynajmniej 2 dodatkami. Ilość na osobę 2 szt, gramatura 1 szt=25-40 g. dwa rodzaje ciasteczek bankietowych. Ilość na osobę 2 porcje, gramatura - 1porcja=50-60g., dwa rodzaje owoców w tym sezonowe. Ilość na osobę 1 porcja, gramatura -1 porcja=100g., świeżo parzoną kawę i herbatę. Ilość na osobę 1 porcja, gramatura 1 porcja=250 ml., wodę gazowaną i niegazowaną. Ilość na osobę 1 porcja, gramatura 1 porcja=0,3l., 3 rodzaje soków owocowych (100%). Ilość na osobę 1 porcja, gramatura 1 porcja=250 ml.,

7 7.7 Godziny organizacji przerw kawowych i lunchu zostaną ustalone przez Zamawiającego nie później niż na 10 dni przed terminem konferencji. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania nieznacznych przesunięć przerw, w przypadku gdy będzie tego wymagał przebieg konferencji. 7.8 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu co najmniej 2 propozycje menu nie później niż na 20 dni przed terminem konferencji. 8. Zapewnienie transmisji on-line 8.1 Przeprowadzenia transmisji konferencji w Internecie (czas transmisji nie dłuższy niż 3 godziny) dla minimum 250 użytkowników jednocześnie korzystających ze stron internetowych, 8.2 Zapewnienie profesjonalnego sprzętu umożliwiającego transmisję on-line oraz zarejestrowanie danych w sposób nieprzerywany, bezproblemowy i zapewniający dobrą jakość audiowizualną: minimum dwóch kamer i jednej kamery "zwrotka", miksera obrazu, miksera dźwięku, 8.3 Zapewnienie montażu urządzeń i okablowania oraz profesjonalnej obsługi sprzętu podczas transmisji on-line, 8.4 Zapewnienie niezbędnej infrastruktury i oprogramowania do przeprowadzania transmisji, 8.5 Przesłania Zamawiającemu na wskazany przez niego adres raportu statystyk dotyczącego użytkowników transmisji konferencji w ciągu 24h od zakończenia konferencji, 8.6 Dostarczenia Zamawiającemu nagrania konferencji w formacie DVD, FLV w ciągu 48h od zakończenia debaty. 9. Przygotowanie ramowego scenariusza oraz zapewnienie oprawy artystycznej. 9.1 Nie później niż na 30 dni przed terminem Konferencji Wykonawca przedstawi propozycję ramowego scenariusza do akceptacji Zamawiającemu. Zamawiający dokona akceptacji propozycji Wykonawcy lub zgłosi uwagi w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku zgłoszenia uwag i/lub wskazówek Wykonawca przedstawi poprawioną propozycję do akceptacji Zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych. Scenariusz konferencji powinien zawierać wszelkie działania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz własne propozycje Wykonawcy mogące uatrakcyjnić wydarzenie. 9.2 Zapewnienie muzyki tła przed rozpoczęciem Konferencji oraz w trakcie przerwy kawowej, 9.3 Zapewnienie występu muzycznego instrumentalnego 1 instrument preferowana harfa. 9.4 Zaproponowanie Zamawiającemu stosowny repertuar do wyboru i akceptacji. Elementy repertuaru powinny nawiązywać do polskiej tradycji i kultury i jednocześnie być rozpoznawalne w Europie, 9.5 Występ muzyczny nie może być nie dłuższy niż 30 minut. Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju

- PROJEKT - Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/ / / Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. Poz. 667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/16(01)/05/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo