Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ (OPZ) Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja i obsługa Konferencji oraz Gali z okazji jubileuszu 90-lecia Banku Gospodarstwa Krajowego. Wykonawca jest zobowiązany spełnić wymagania zawarte zarówno w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ), jak i w SIWZ i pozostałych załącznikach ( w szczególności przedmiot zamówienia musi być zgodny z rozdziałem XV SIWZ). I. Zakres Zamówienia: Zadanie nr 1 Organizacja i obsługa konferencji Finansowanie Infrastruktury: Potrzeby i wyzwania a rola banku rozwoju Informacje ogólne: 1. Termin realizacji zamówienia: 5 czerwca 2014 r. 2. Przedział czasowy początek o godzinie 12.00, zakończenie nie później niż godzinie Miejsce: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej, Plac Zamkowy 4, Warszawa Arkady Kubickiego. Zamawiający podpisze odrębną umowę najmu z obiektem Miejsca w którym planowane jest zorganizowanie Konferencji. W związku z powyższym, Zamawiający nie powinien doliczać tego do budżetu. 4. Charakter konferencji: zamknięty. 5. Uczestnicy Konferencji: Uczestnikami konferencji będzie maksymalnie 200 osób, w tym przedstawiciele władz państwowych, kluczowi klienci BGK, przedstawiciele władz BGK. II. Opis Zamówienia Wymagania szczegółowe. Do zadań Wykonawcy przy organizacji Konferencji należeć będzie: 1. scenografia i aranżacja Arkad Kubickiego, 2. oprawa techniczna Konferencji, 3. pozostałe elementy dotyczące Konferencji organizacja recepcji, identyfikatory, tłumaczenie 4. obsługa fotograficzna Konferencji, 5. wykonanie relacji filmowej z Konferencji, 6. zapewnienie koordynatora Konferencji, 7. ubezpieczenie Konferencji. 1

2 Wstępny program konferencji: rejestracja uczestników, rozpoczęcie konferencji lunchem bufetowym wystąpienie otwierające nr 1, wystąpienie otwierające nr 2, CZĘŚC I przemówienie prelegenta Debata panelowa z udziałem 7 panelistów + moderator konferencji przerwa kawowa CZĘŚĆ II wystąpienie prelegenta wystąpienie prelegenta podsumowanie i zamknięcie konferencji wystąpienie Ad. 1 Scenografia i aranżacja Arkad Kubickiego a) Projekt scenografii i aranżacji Arkad Kubickiego Wykonawca przedstawi jako Załącznik do oferty w formie opisu i wizualizacji scenografii oraz wybranych elementów. (minimum scena, aranżacja wnętrza pomieszczenia w którym odbędzie się Konferencja) Wykonawca dołączy do oferty wydruk wizualizacji projektu scenograficznego w programie graficznym. b) Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie oprawy wizualnej Konferencji tj. za zaprojektowanie, wykonanie i instalację scenografii odpowiedniej do charakteru uroczystości. c) Aranżacja i budowa sceny powinna posiadać odpowiednie nagłośnienie, być funkcjonalna, posiadać nowoczesny design. d) Do Wykonawcy będzie należeć również odpowiednie i należyte wysłonięcie okien bocznych oraz dokładna wysłona okna za sceną w Arkadach Kubickiego w celu uzyskania odpowiedniej jakości projekcji. e) Wymagane elementy scenografii: horyzont za sceną, dekoracja kwiatowa lub inna zaproponowana przez Wykonawcę, scena powinna uwzględniać typowe wyposażenie, czyli minimum: mównicę z plexi z mikrofonem np. multimedialną posiadającą wbudowane dwa ekrany-jeden od góry jako podgląd, drugi z przodu do projekcji logo Zamawiającego, nagłośnienie sceniczne dla przemawiających, co najmniej 10 mikrofonów bezprzewodowych, w centralnej części posiadać ekran główny nie mniejszy niż 4mx3m (np. ekran diodowy, ekran bezszwowy 9 modułów itp. umożliwiający np. tylną projekcję) na którym będą wyświetlane filmy, zdjęcia, prezentacje prelegentów lub inne materiały przygotowane przez Zamawiającego. Ekran powinien również umożliwić podgląd na żywo. f) Przestrzeń powinna zostać wyposażona w maksymalnie 200 krzeseł. Krzesła powinny zostać ustawione w jednolitych rzędach, w taki sposób, że każdy uczestnik konferencji będzie usadzony twarzą do głównej sceny, na której zostanie umiejscowiona przestrzeń prezydialna 8 foteli wraz z podręcznymi stoliczkami z pleksi. Na scenie powinno być miejsce na 8 foteli wraz z podręcznymi stoliczkami z pleksi oraz mównicę. Scena o minimalnych wymiarach 4x7 m wys. 60 cm tapicerowana czarnym materiałem. g) We foyer powinny znaleźć się również ekrany plazmowe 42 na statywach w maksymalnej liczbie sztuk 3 do odtwarzania materiałów Zamawiającego (film, zdjęcia, prezentacje, itp.) z podglądem na sale główną. h) Wszystkie elementy scenografii muszą ze sobą współgrać, tworzyć spójną, estetyczną kompozycję, odpowiednią do charakteru i specyfiki Konferencji. i) Przyjęta scenografia oraz scena muszą uwzględniać konieczność sprawnego, bezkolizyjnego wchodzenia i schodzenia ze sceny, m.in. przez poszczególnych 2

3 prelegentów - osoby przemawiające. j) Komplementarnym elementem scenografii musi być właściwe oświetlenie sceny (jego elementy stałe i zmieniające się ze względu na przebieg scenariusza - eksponowanie przemawiających osób, tak aby możliwe było wykonanie zdjęć. k) Wykonawca odpowiada za właściwą aranżację sali tj. ustawienie elementów technicznych (sprzęt, oświetlenie, nagłośnienie itp.). Dla pierwszego rzędu krzeseł, Wykonawca przygotuje oznaczenia rezerwacja". l) Do zadań Wykonawcy należało będzie także przygotowanie prezentacji multimedialnej która wykorzystywana będzie podczas Konferencji (do odtwarzania na scenie). Prezentacja obejmować będzie: logotyp BGK, plansze powitalne/ pożegnalne, plansze z nazwiskami prelegentów, nazwy podmiotów oraz ich logotypy. Informacje do prezentacji Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej 14 dni przed planową datą Konferencji. m) Prezentacja powinna być zgodna merytorycznie i zsynchronizowana czasowo ze scenariuszem Konferencji (kolejność prelegentów) oraz elementami scenografii (oświetlenie, nagłośnienie). n) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wstępny projekt prezentacji na 20 dni przed Konferencją. Zamawiający w terminie 2 dni zaakceptuje przesłany projekt lub zgłosi uwagi, które Wykonawca uwzględni w terminie kolejnych 2 dni. Ostateczna wersja prezentacji powinna zostać zaakceptowana najpóźniej na 5 dni przed terminem Konferencji. o) Ze względu na wymóg prezentacji, oraz prezentacji prelegentów, Wykonawca musi zapewnić odpowiednie miejsce/ przestrzeń do wyświetlania oraz niezbędny sprzęt. p) Wykonawca będzie informował Zamawiającego o kwestiach organizacyjnych związanych ze scenografią, aranżacją sali itp., które mogą mieć wpływ i przebieg Konferencji. q) Jeśli z punktu widzenia scenografii lub wymogów technicznych (związanych m.in. ze scenografią, oświetleniem, nagłośnieniem, nagraniem itp.) zaistnieje konieczność zorganizowania/pozyskania dodatkowego/specjalistycznego wyposażenia (sprzętu) lub wynajęcia go, Wykonawca odpowiada za spełnienie tych wymogów w ramach niniejszego zamówienia. r) Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie elementów technicznych, wprowadzonych przez niego na salę, tak by z jednej strony nie stanowiły zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników Konferencji (kable, lampy, reflektory itp.), a z drugiej nie naruszały estetyki miejsca i wydarzenia. s) Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie wszystkich wymaganych pomieszczeń do Konferencji (montaż) oraz ich uprzątnięcie po zakończeniu uroczystości (demontaż). t) Zamawiający sprawdzi wszystkie elementy pomieszczeń pod kątem zgodności z wymogami Zamawiającego, wskazanymi w dokumentacji niniejszego przedsięwzięcia oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Wykonawcą w trakcie fazy przygotowań do Konferencji. Wszelkie stwierdzone uchybienia będą skutkować naliczeniem kar za nienależyte wykonanie umowy. u) Wszelkie prace i czynności techniczne przed uroczystością muszą być zakończone bezwzględnie w dniu Konferencji, co najmniej na 1 h wcześniej przed godziną rozpoczęcia Konferencji. Ad. 2 Oprawa techniczna Konferencji a) Oświetlenie i nagłośnienie sali podczas Konferencji musi być harmonijne i spójne z przyjętą scenografią oraz dostosowane do charakteru i potrzeb poszczególnych 3

4 części Konferencji. Jednocześnie Wykonawca musi uwzględnić konieczność zapewnienia niezbędnych warunków do realizacji pełnowartościowego materiału filmowego i fotograficznego w trakcie przebiegu uroczystości. b) Wykonawca zapewni niezbędne urządzenia nagłaśniające w ilości wynikającej ze scenariusza Konferencji oraz rozmiarów sali (przemówienia okolicznościowe gości honorowych, prelegentów, prowadzący), włączając także urządzenia rezerwowe. c) Wykonawca odpowiada za koordynację i sprawność działania urządzeń i personelu obsługi technicznej. Ad. 3 Pozostałe elementy dotyczące Konferencji organizacja recepcji, hostessy, identyfikatory, tłumaczenie a) Wykonawca zapewni recepcję gości oraz obsługę recepcji (wraz z wyposażeniem), w liczbie co najmniej 3 osoby. Osoby te powinny być ubrane w jednakowe eleganckie stroje, dostosowane do charakteru uroczystości. Recepcja powinna składać się ze stołów oraz krzeseł. Stoły powinny być pokryte jednolitym kolorystycznie materiałem. b) Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie elektronicznej listy obecności uczestników zawierającej w stosunku do każdego uczestnika: a. - imię i nazwisko, b. - nazwę firmy/instytucji, c. - telefon i adres . Lista obecności zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie do 5 dni po zakończeniu Gali. c) Obsługa recepcyjna oraz osoby do obsługi technicznej będą dostępne na miejscu, przez cały czas trwania Gali. d) Wykonawca zapewni identyfikatory dla gości Konferencji zgodnie z listą nadesłanych potwierdzeń. Minimum 170 identyfikatorów. e) Projekt identyfikatorów Wykonawca prześle do akceptacji Zamawiającego na minimum 30 dni przed datą Konferencji. Zastrzeżenia BGK do identyfikatorów powinny być uwzględnione w terminie 2 dni od daty ich przekazania i przesłane do BGK do ponownej akceptacji. f) Wykonawca przygotuje i zrealizuje obsługę w zakresie tłumaczenia symultanicznego. Zamawiający zapewni kabinę dla tłumaczy symultanicznych wraz z podglądem, aparaturę symultaniczną oraz odbiorniki do tłumaczenia wraz ze słuchawkami. Minimum 170 odbiorników. Minimalna liczba tłumaczy- 2. Tłumaczenie symultaniczne: polski-angielski/ angielski-polski. Ad. 4 Obsługa fotograficzna Konferencji a) Wykonawca zapewni obsługę fotograficzną Konferencji. Należy wykonać zdjęcia reportażowe oraz pamiątkowe (indywidualne i zbiorowe) z przebiegu Konferencji. Łącznie nie więcej niż 200 zdjęć, w tym zdjęcia z przebiegu Konferencji, podczas wystąpień prelegentów, zdjęć obrazujących kuluary Konferencji, zgodnie ze scenariuszem Konferencji. b) Indywidualne zdjęcia pamiątkowe wykonane zostaną: wszystkim prelegentom/mówcom. c) Wykonawca wykona także zbiorowe zdjęcia wszystkich prelegentów. d) Wykonawca będzie odpowiedzialny za skoordynowanie ustawienia prelegentów do zdjęć indywidualnych oraz do zdjęcia grupowego. e) Po zakończeniu uroczystości, nie później niż 5 dni po Konferencji, Wykonawca przekaże Zamawiającemu zdjęcia w formie zapisu cyfrowego - na płycie CD (+ 1 kopia). Uprzednio Wykonawca dokona niezbędnej obróbki zdjęć, celem poprawy ich jakości. 4

5 f) Do płyt zostanie przygotowana i wykonana przez Wykonawcę okładka informująca o zawartości. Okładka powinna zawierać co najmniej: rodzaj materiału zamieszczonego na płycie (zdjęcia z Konferencji), nazwę uroczystości, datę, miejsce, logotyp BGK. g) Wraz z przekazaniem zdjęć w formie zapisu cyfrowego na płycie CD Wykonawca przekaże Zamawiającemu do nich autorskie prawa majątkowe. Ad. 5 Wykonanie relacji filmowej z Konferencji a) Wykonawca odpowiedzialny będzie za zrealizowanie przekrojowej relacji filmowej z Konferencji. Relacja z Konferencji stanowić będzie materiał informacyjny BGK na wewnętrzne potrzeby Zamawiającego. Film zostanie zamieszczony na stronie intranetowej i stronie internetowej Zamawiającego. b) Wykonawca zobowiązany będzie do: zarejestrowania przebiegu Konferencji przy wykorzystaniu co najmniej 2 kamer, przygotowania relacji o charakterze przekrojowym - długość materiału końcowego to minimum 10 minut. c) Elementy składowe materiału to: czołówka, fragmenty przemówień, wywiady z prelegentami i uczestnikami Konferencji wskazanymi przez Zamawiającego, oprawa graficzna, napisy, licencjonowana ścieżka dźwiękowa, plansza końcowa z logotypem i danymi teleadresowymi Zamawiającego. d) Materiał przekazany zostanie Zamawiającemu do kolaudacji. Po zakończeniu uroczystości, nie później niż 10 dni po Konferencji, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt relacji filmowej z Konferencji (po montażu nagrania, grafiki). e) Zamawiający zaakceptuje projekt lub złoży uwagi w ciągu 3 dni od dnia jego przedłożenia. f) W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia relacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni. g) Do płyt zostanie przygotowana i wykonana przez Wykonawcę okładka informująca o zawartości. Okładka powinna zawierać co najmniej: rodzaj materiału zamieszczonego na płycie (film z Konferencji), nazwę uroczystości, datę, miejsce, logotyp BGK. h) Nie później niż 3 dni od daty akceptacji projektu relacji filmowej, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zrealizowany materiał w formie zapisu cyfrowego - na płycie DVD (+ 1 kopia). i) Wykonawca dostarczy również płytę z materiałem filmowym do publikacji w intranecie i internecie (plik dostosowany do zamieszczenia na stronie internetowej). j) Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia wszelkich zobowiązań cywilnoprawnych związanych z utrwaleniem, wykorzystaniem i upowszechnianiem wizerunku osób obecnych na uroczystości a także utworów i materiałów wykorzystanych w filmie. k) Wraz z przekazaniem materiału filmowego w formie zapisu cyfrowego na płytach DVD Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do niego. Ad. 6 Zapewnienie koordynatora Konferencji. a) W czasie Konferencji Wykonawca powinien zapewnić 1 profesjonalnego koordynatora Konferencji do wyłącznej dyspozycji Zamawiającego, jako osobę odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym przez cały czas przygotowań, trwania i rozliczenia Konferencji. b) Wykonawca odpowiada za zapewnienie sprawnej obsługi logistycznej i technicznej Konferencji. Ad. 7 Ubezpieczenie Konferencji. 5

6 a) Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie zabezpieczenie medyczne oraz ochronę Konferencji. Wykonawca powinien zapewnić również odpowiednie ubezpieczenie uczestników Konferencji, 6

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: INWESTOR: Gminny Ośrodek Kultury Silnica 77, 97-532 Żytno Egzemplarz nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa: Adres: OBIEKT: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury z Żytnie,

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104

Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie. Fototechnik 343104 Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie Fototechnik 343104 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa 2012 Informator opracowała Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH Numer OBI/54/1501321 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU UPROSZCZONEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I ROBÓT BUDOWLANYCH A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): słup

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu

Wymagania w zakresie. regulacji monitoringu Wymagania w zakresie regulacji monitoringu Wstęp...2 1. Cel i zakres pożądanych regulacji...9 2. Proponowane definicje...16 3. Obowiązki informacyjne, jakie powinny wykonać podmioty stosujące monitoring,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%...

Strona 1 z 9 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/jmikrut/appdata/local/microsoft/windows/temporary%20internet%... Strona 1 z 9 Borne Sulinowo: Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowokosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnienie wielobranżowego nadzoru autorskiego dla zadania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo