PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Studium Wykonalności"

Transkrypt

1 PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, październik 2010

2 Spis treści 1. Wprowadzenie Cele i założenia opracowania Definicje skrótów Tytuł projektu Streszczenie i wnioski z przeprowadzonej analizy Przedmiot projektu Wnioskodawcy Cel projektu Rezultaty i beneficjenci Produkty Przewidywane nakłady inwestycyjne Kwoty i poziom wnioskowanej dotacji z EFRR Przyczyny realizacji projektu Opis uwarunkowań społeczno gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu Identyfikacja problemów beneficjentów projektu Opis projektu Lokalizacja Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania z innymi projektami Spójność projektu z celami RPO oraz spójność z dokumentami programowymi/strategicznymi (krajowymi, regionalnymi, lokalnymi) Uwarunkowania Formalno-Prawne Wskaźniki rezultatu projektu Przedmiot i produkty projektu Analizy specyficzne dla sektora Analiza potencjału instytucjonalnego wnioskodawcy Charakterystyka wnioskodawcy Partnerzy i opis zasad partnerstwa Trwałość projektu opis podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację przedmiotu inwestycji po jej zakończeniu Doświadczenie w realizacji projektów inwestycyjnych... 69

3 6. Analiza techniczna projektu Funkcjonalność proponowanych rozwiązań Opis rozwiązań technicznych Zbieżność parametrów technicznych projektowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego z celami projektu Zakres i sposób realizacji projektu Opis i ocena wariantów alternatywnych Wariant Wariant Wariant Wybór wariantu rekomendowanego Analiza finansowa Harmonogram, nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe Źródła finansowania Specyfikacja działań w ramach promocji projektu Analiza popytu Przychody Koszty operacyjne Analiza wyniku finansowego wskaźników finansowych Dochody netto generowane poprzez projekt obliczanie luki w finansowaniu Trwałość finansowa projektu Analiza ekonomiczna Korzyści wynikające z realizacji projektu Nakłady i koszty społeczno-gospodarcze związane z realizacją projektu Analiza wskaźników ekonomicznych projektu Analiza oddziaływania na środowisko Formalno-prawna procedura OOŚ Analiza poszczególnych obszarów oddziaływania inwestycji na środowisko Analiza oddziaływania projektu na obszary Natura Analiza ryzyka i wrażliwości Załączniki Odniesienie do kryteriów oceny merytorycznej-jakościowej Arkusze kalkulacyjne w pliku Analizy PSeAP.xlsx

4 1. Wprowadzenie 1.1. Cele i założenia opracowania Celem opracowania jest przedstawienie dla projektu PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej. Niniejsze studium zostało sporządzone na podstawie wytycznych z grudnia 2009 roku do opracowywania studiów wykonalności projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego zgłaszanych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Opisywany projekt jest indywidualnym projektem kluczowym województwa podkarpackiego umieszczonym na liście projektów indykatywnych (Załącznik do uchwały Nr 288/5680/10 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 2 czerwca 2010 roku.). Będzie on realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata z III Osi priorytetowej: Społeczeństwo informacyjne. Okres realizacji projektu obejmuje lata Obszar realizacji to województwo podkarpackie. Projekt dotyczy 159 Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podkarpackiego. Główny nacisk w niniejszym dokumencie położono na zgodność z przepisami krajowymi i Unii Europejskiej dotyczącymi projektów w zakresie e-usług w administracji publicznej. Budowa i wdrażanie platform elektronicznych na poziomie regionalnym i lokalnym oraz tworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu musi uwzględniać szereg istniejących już uregulowań prawnych, a także wdrażanych rozwiązań centralnych jak np. elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej realizowana przez MSWiA Definicje skrótów BUSC Baza Usług Stanu Cywilnego, MSWiA CPI Centralny Portal Internetowy CMS - System zarządzania treścią (ang. Content Management System) epuap - elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, MSWiA ICT - technologia informacyjno-telekomunikacyjna (ang. Information and Communication Technology) JRWA Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt Strona 4 z 124

5 JST - Jednostka Samorządu Terytorialnego LAN - sieć lokalna zazwyczaj w jednym lub kilku budynkach (ang. Local Area Network) PESEL2 - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności PIAP - Publiczny Punkt Dostępu do Internetu (Public Internet Access Point) pl.id polska ID karta (elektroniczny dowód osobisty), MSWiA PSeAP Podkarpacki System e-administracji Publicznej RPO WP - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata SeUI - System e-usług Internetowych SEOD System Elektronicznego Obiegu Dokumentów SOA Architektura zorientowana na usługi (ang. Service Oriented Architecture) WebServices usługi sieciowe UMWP Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego WAN - rozległa sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (ang. Wide Area Network) ZMOKU Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika, MSWiA VPN - wirtualna sieć prywatna (ang. Virtual Private Network), umożliwia kompresję lub szyfrowanie danych przez co zwiększa poziom bezpieczeństwa przesyłanych danych Tytuł projektu Projekt będący przedmiotem niniejszego studium wykonalności ma następujący tytuł: PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej 2. Streszczenie i wnioski z przeprowadzonej analizy 2.1. Przedmiot projektu Przedmiotem projektu PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej jest budowa regionalnego środowiska e-administracji oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji samorządowej w województwie podkarpackim. Województwo Podkarpackie jest liderem projektu, natomiast partnerami są Jednostki Samorządu Terytorialnego szczebla powiatowego (14) oraz szczebla gminnego (144). Projekt Strona 5 z 124

6 zakłada zbudowanie bezpiecznego i skutecznego narzędzia komunikacji pomiędzy interesantem i urzędem w postaci Systemu e-usług Internetowych (SeUI) zintegrowanego z Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD). Proponowane rozwiązanie będzie miało dwupoziomową strukturę SeUI będzie zainstalowany w serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, natomiast SEOD będzie instalowany na serwerach zlokalizowanych w lokalnych Jednostkach Samorządu Terytorialnego biorących udział w projekcie. Oba elementy projektowanego rozwiązania tj. część lokalna i część centralna (regionalna) będą połączone za pośrednictwem bezpiecznego łącza internetowego. Proponowane systemy informatyczne będą tak projektowane aby możliwe było włączanie do systemu pozostałych jednostek samorządu terytorialnego wraz z ich jednostkami organizacyjnymi. Fundamentalnym zagadnieniem w budowie PSeAP jest zintegrowanie oprogramowania z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (epuap). Zgodnie z Planem Informatyzacji Państwa, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata (Dz. U. Nr 61, poz.415) platforma epuap odgrywa podstawową rolę w procesie realizacji zadań publicznych drogą elektroniczną. Stąd też oprogramowanie PSeAP musi być tak zaprojektowane i wdrożone aby poprzez integrację z epuap razem tworzyło jednolity, bezpieczny i w pełni zgodny z obowiązującym prawem elektroniczny kanał udostępniania usług publicznych przez administrację publiczną dla obywateli, przedsiębiorców, instytucji oraz innych podmiotów administracji publicznej. Dla osiągnięcia założonych celów, zaplanowano przeprowadzenie następujących działań: 1. Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie Systemu e-usług Internetowych (SeUI) W skład SeUI będą wchodzić następujące komponenty: Centralny Portal Internetowy, Centralna elektroniczna skrzynka podawcza, Portale internetowe urzędów lokalnych, System Zarządzania Treścią (CMS), Centralny System Zarządzania Infomatami. Wdrożenie oprogramowania podsystemów, umożliwi uruchomienie usług świadczonych drogą elektroniczną m.in. pobranie formularzy ze strony internetowej, wypełnienie ich i wysłanie do odpowiedniego urzędu, a także otrzymanie informacji zwrotnej o przebiegu Strona 6 z 124

7 załatwienia sprawy. Skorzystanie z takiej usługi będzie możliwe zarówno z własnego komputera jak i infomatu znajdującego się w urzędzie. 2.Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) W skład SEOD będą wchodzić następujące komponenty: Program umożliwiający elektroniczny obieg dokumentów współpracujący z Centralnym portalem Internetowym, Programy biurowe wspomagające użytkownika, Program zapewniający współpracę użytkowanego obecnie oprogramowania z elektronicznym obiegiem dokumentów. SEOD umożliwi przyjmowanie dokumentów elektronicznych od interesantów oraz przetworzenie ich przez pracowników urzędów. System ten uporządkuje obieg dokumentów w urzędach, zwiększy efektywność i jakości pracy urzędników, a także przyczyni się do zwiększenia transparentności pracy urzędów. Zakładana funkcjonalność systemu umożliwi budowanie schematów obiegu sprawy (workflow) dla każdego rodzaju sprawy i przyjmowanego dokumentu oraz budowania schematów wewnętrznego obiegu dokumentów. 3. Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów Podstawą sprawnie funkcjonującego urzędu jest sprawnie działająca lokalna sieć informatyczna w urzędzie. W projekcie przewiduje się budowę lub uzupełnienie już istniejącej sieci w obiektach urzędów o część pasywną (okablowanie i gniazda sieci LAN) oraz część aktywną. W urzędach JST, które nie posiadają żadnej infrastruktury sieciowej zostanie taka infrastruktura zbudowana. Tam gdzie infrastruktura sieciowa nie będzie obejmować całego urzędu zostanie uzupełniona. W wielu przypadkach, rozbudowa sieci jest konieczna do tego, aby z efektów projektu mogła korzystać jak największa grupa odbiorców, zarówno pracowników urzędu, ale również klientów. W ramach projektu, przewidywana jest też instalacja urządzeń zabezpieczających sieci lokalne tak by uzyskać ochronę lokalnych zasobów przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz oraz bezpieczne połączenia z innymi jednostkami oraz bezpieczny i wydajny dostęp lokalnych użytkowników do zasobów Internetu 4. Budowa infrastruktury sprzętowej SeUI zlokalizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Przedmiotem tej części projektu będzie dostawa oraz instalacja dużej mocy serwerów, systemów backupu, zestawów komputerowych, notebooków. Serwery te będą obsługiwały m.in. portal e-usług, system zarządzania infomatami, monitorowanie urządzeń sieci rozległej, systemy backupu. Infrastruktura ta zostanie zlokalizowana w budynku Urzędu Strona 7 z 124

8 Marszałkowskiego. Województwo, jako właściciel tej części majątku, będzie ponosiło koszty związane z utrzymaniem tej części infrastruktury w całym okresie trwałości projektu. 5. Wyposażenie urzędów w odpowiedni sprzęt i urządzenia Przewiduje się, że w zależności od wielkości Partnera oraz zakresu prac wdrożeniowych rozwiązanie infrastruktury przetwarzania danych składać się będzie z serwera oraz zestawów komputerowych. Będą to komputery typu PC, notebooki oraz urządzenia wielofunkcyjne. Urzędy zostaną wyposażone w infomaty. Będą to multimedialne kioski informacyjne (łatwe w obsłudze komputery wyposażone w ekran dotykowy), które dostarczać będą obywatelom publicznie dostępne informacje na wybrany temat oraz będą pełnić rolę publicznego dostępu do Internetu. Realizowany będzie zakup, instalacja i wdrożenie systemów backupu i archiwizacji danych. Zakłada się, że u każdego z Partnerów u którego będzie wdrażany SEOD infrastruktura będzie wyposażona w urządzenia do backupu i archiwizacji wraz z odpowiednim oprogramowaniem. Planowany jest również zakup i instalacja systemów antywirusowych. System antywirusowy to podstawowy element w systemie ochrony środowiska teleinformatycznego każdej organizacji. Dobrze dobrany, zabezpiecza przed zagrożeniami płynącymi zarówno z zewnętrznych sieci komputerowych przede wszystkim Internetu, jak i innych nośników danych, które mogą mieć degradujący wpływ na środowisko teleinformatyczne zarówno pod względem fizycznym, jak i softwareowym. 6. Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem będzie realizowane przez wyłonioną w drodze przetargu firmę zarządzającą (Inżyniera Kontraktu). Do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będzie m.in.: - prowadzenie biura Projektu dla wszystkich uczestników projektu (159 podmiotów), - koordynacja etapów realizacji Projektu, - uczestnictwo w odbiorach poszczególnych etapów Projektu u wszystkich partnerów na miejscu (płatność na rzecz partnera zrealizowana zostanie po potwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu dokonania każdego z planowanych odbiorów), oraz odbioru zaawansowanych technologicznie elementów infrastruktury sieciowej w centrali systemu i bezpieczeństwa sieci, - doradztwo techniczne i organizacyjne, - prowadzenie dokumentacji zgodnie z zasadami RPO WP dla wszystkich uczestników projektu; - przygotowywanie wniosków o płatność oraz okresowych sprawozdań z realizacji projektu. Strona 8 z 124

9 7. Promocja projektu Planowane działania promocyjne i informacyjne będą miały na celu poinformowanie ogółu społeczeństwa o współfinansowaniu projektu ze środków UE w ramach EFRR oraz zwiększenie wiedzy potencjalnych użytkowników PSeAP u na temat jego możliwości i korzyści, jakie można dzięki systemowi osiągnąć. Zadania związane z promocją projektu będą realizowane w ramach zadań Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawców projektu. Do zadań Inżyniera Kontraktu będzie przygotowanie oraz montaż w każdym z miejsc realizacji projektu tablic informacyjnych i pamiątkowych o rozmiarach i treści zgodnej z obowiązującymi wytycznymi. Natomiast do zadań Wykonawców projektu dostawcy sprzętu i oprogramowania będzie należało przygotowanie naklejek na sprzęt i urządzenia, a następnie oznaczanie instalowanych urządzeń w miejscu ich docelowej lokalizacji. 8. Audyt zewnętrzny realizacji projektu Celem audytu będzie sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków jakie przeznaczono na realizację projektu. Szczególne wymagania będą dotyczyły weryfikacji poprawności wykonania projektu pod względem technicznym (badanie poprawności wykorzystania dostarczonej infrastruktury oraz poprawności działania wdrożonych systemów) oraz weryfikacji poprawności zrealizowanych zadań pod względem finansowym i prawnym. Mając na uwadze skalę i zakres przedsięwzięcia, a przede wszystkim liczbę zaangażowanych stron (159 podmiotów), niezbędnym jest przeprowadzenie audytu technicznego i finansowego projektu, który umożliwi zidentyfikowanie i korektę ewentualnych błędów i nieprawidłowości Wnioskodawcy Wnioskodawcą o środki EFRR, w rozumieniu prawa europejskiego i krajowego oraz dokumentów programowych, będzie Województwo Podkarpackie. Województwo Podkarpackie zostało utworzone z dniem 1 stycznia 1999 r. na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr 96, poz. 603). Status prawny województwa reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 153, poz i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz oraz z 2004 r. Nr 102, poz i Nr 116, poz. 1206). Ustawa ta mówi, że do zakresu działania samorządu województwa należy wykonywanie zadań Strona 9 z 124

10 publicznych o charakterze wojewódzkim niezastrzeżonych ustawami na rzecz organów administracji rządowej oraz że zakres działania samorządu województwa nie narusza samodzielności powiatu i gminy. Partnerami Projektu będzie 158 Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podkarpackiego. Zasady współpracy w ramach realizacji Projektu zostały określone w dwóch dokumentach. W zawartym w dniu 16 maja 2008 roku Porozumieniu o współpracy w zakresie przygotowania i realizacji projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP oraz zawartych później umowach dwustronnych w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu Cel projektu Głównym celem projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W rezultacie wpłynie to na poprawę: - sprawności działania urzędów administracji samorządowej, - jakości obsługi obywateli, - dostępu obywateli do informacji publicznej. Tak określony cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, które obejmują: 1. Budowę zintegrowanych systemów informatycznych, umożliwiających dostęp obywateli do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (e-administracja). 2. Wprowadzenie zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych w zakresie świadczenie e-usług publicznych przez administrację lokalną. 3. Modernizację infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej i usprawnienie jej działalności. 4. Wzrost jakości zarządzania na szczeblu regionu oraz lokalnym poprzez stworzenie systemu informacji wspomagającego zarządzanie województwem, oraz systemu komunikacji jednostek administracji lokalnej. Strona 10 z 124

11 2.4. Rezultaty i beneficjenci Beneficjentem bezpośrednim są: Województwo Podkarpackie reprezentowae przez Zarząd Województwa Podkarpackiego - lidera projektu oraz partnerzy projektu, którymi jest 158 JST z województwa podkarpackiego. Beneficjentem końcowym projektu będą obywatele Rzeczpospolitej Polski mieszkający na terenie województwa podkarpackiego, przedsiębiorstwa, instytucje oraz pośrednio jednostki samorządu terytorialnego oraz ich pracownicy. Rezultaty projektu charakteryzują wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na otoczenie społeczno ekonomiczne uzyskany bezpośrednio po zakończeniu realizacji projektu. W przypadku projektu PSeAP uzyskane zostaną następujące rezultaty: 1. Zbudowanie bazowej regionalnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej administracji samorządowej Podkarpacia, która pozwoli na wdrażanie projektów społeczeństwa informacyjnego w regionie. 2. Umożliwienie klientom administracji lokalnej bezpośredniego dostępu (on-line) do usług JST drogą elektroniczną. 3. Udostępnienie możliwości klientom administracji lokalnej posługiwania się podpisem elektronicznym. 4. Umożliwienie mieszkańcom województwa podkarpackiego bezpośredniego dostępu do komunikacji elektronicznej poprzez Publiczne Punktu Dostępu do Internetu Produkty Podstawowymi produktami projektu PSeAP są e-usługi dla ludności. Zostały one podzielone na cztery poziomy ze względu na zawansowanie usługi. Są to następujące poziomy: Poziom 1. informacyjny oznacza dostępność on-line (bezpośrednio drogą elektroniczną) informacji niezbędnej do rozpoczęcia jakiegoś procesu. Poziom 2. jednokierunkowy, oznacza możliwość pobierania formularzy z oficjalnej strony podmiotu publicznego, aby po wydrukowaniu móc rozpocząć proces związany z daną usługą. Poziom 3. dwukierunkowy, oznacza możliwość wypełnienia formularza na oficjalnej stronie podmiotu publicznego, niezbędny jest wtedy system autentyfikacji osoby. Strona 11 z 124

12 Poziom 4. w pełni elektroniczny transakcyjny system, udostępniający usługi w całości poprzez sieć, włączając podejmowanie decyzji oraz dostarczanie jej. Nie jest potrzebna forma papierowa na żadnym etapie realizacji usługi. Pozostałe produkty projektu PSeAP to: 1. System e-usług Internetowych (m.in. portal Internetowy e-usług). 2. System Elektronicznego Obiegu Dokumentów. 3. Infrastruktura sprzętowa zlokalizowana w Urzędzie Marszałkowskim (centrum zarządzania siecią) 4. Infrastruktura sieciowa urzędów JST (budowana od początku lub uzupełniana). 5. Sprzęt informatyczny (serwery baz aplikacji, zestawy komputerowe, systemy antywirusowe, systemy archiwizacji dokumentów, infomaty itp.) 2.6. Przewidywane nakłady inwestycyjne Planowane nakłady inwestycyjne w latach wyniosą ,73 PLN (Tabela 2.3.). Kwota obejmuje wydatki kwalifikowane (wydatki brutto) ponoszone na zakup niezbędnej infrastruktury oraz koszt wdrożenia i uruchomienia projektu w wariancie rekomendowanym (Tabela 2.1.), a także wydatki niekwalifikowane (Tabela 2.2.) związane z pracami przygotowawczymi (obsługa prawna projektu oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej) oraz szkolenia. Tabela 2.1. Budżet projektu wydatki kwalifikowane (brutto) Kategoria wydatków Razem System e-usług Internetowych (SeUI) System Elektronicznego Obiegu Dokumentów Uzupełnienie infrastruktury sieciowej urzędów JST Infrastruktura sprzętowa SeUI - Urząd Marszałkowski Wyposażenie urzędów w sprzęt i urządzenia , , , ,12 0, ,88 0, , , , , ,10 0, , , , , , , ,01 Strona 12 z 124

13 Zarządzanie projektem Promocja projektu Audyt projektu (audyt w trakcie realizacji i końcowy) Razem , , , ,00 0, , , ,86 0, , , , , , , ,73 Źródło: opracowanie własne Tabela 2.2. Budżet projektu wydatki niekwalifikowane Kategoria wydatków Szkolenia Przygotowanie dokumentacji projektu Doradztwo prawne Razem Razem 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 Źródło: opracowanie własne Tabela 2.3. Budżet projektu całkowita wartość projektu CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (wydatki kwalifikowalne + niekwalifikowalne) Źródło: opracowanie własne ZŁ EURO , , Kwoty i poziom wnioskowanej dotacji z EFRR Łączna wartość projektu wynosi ,73 PLN. Środki na realizację projektu będą pochodziły z EFRR i budżetów JST. Dofinansowanie z EFRR wyniesie 85 % wartości wydatków kwalifikowanych projektu czyli ,82 PLN. Pozostała cześć kwoty czyli 15 % wydatków kwalifikowanych oraz 100% wydatków niekwalifikowanych zostanie wniesiona Strona 13 z 124

14 przez partnerów projektu ze środków własnych. Informacje o strukturze finansowania zamieszczono w Tabeli 2.4. Tabela 2.4. źródła finansowania wydatków kwalifikowanych ZŁ EURO wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR , ,49 jako % kosztów kwalifikowalnych 85% dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa (dotyczy projektów objętych pomocą - - publiczną) jako % kosztów kwalifikowalnych 0% planowany wkład własny beneficjenta , ,26 jako % kosztów kwalifikowalnych 15% RAZEM , ,75 Całkowita wartość projektu (wydatki kwalifikowane + niekawlifikowane) , ,11 Strona 14 z 124

15 3. Przyczyny realizacji projektu 3.1. Opis uwarunkowań społeczno gospodarczych występujących na obszarze oddziaływania projektu Województwo podkarpackie stanowi najbardziej wysunięty na południowy - wschód region Polski. Od północnego wschodu graniczy z regionem lubelskim, od północnego zachodu ze świętokrzyskim, a od zachodu z małopolskim. Wschodnia i południowa granica województwa jest równocześnie granicą państwa z Ukrainą i Słowacją, a od maja 2004r. wschodnia granica jest również zewnętrzną granicą UE. Strona 15 z 124

16 Poziom i warunki życia mieszkańców województwa podkarpackiego kształtują się poniżej przeciętnej krajowej. Na niskie wartości wskaźnika w tym zakresie wpływają głównie: stosunkowo niski poziom przedsiębiorczości, niski stopień telefonizacji, a także niski poziom dochodów. Poziom dochodów mieszkańców jest znacznie niższy niż w porównaniu z innymi regionami. Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto w 2007 roku, wg Diagnozy Społecznej 2007 Warunki i Jakość Życia Polaków opracowanego przez Radę Monitoringu Społecznego (Raport, Warszawa 2007, s.45), w województwie wyniosło 2142,99 zł i było najniższe w skali kraju (średnia krajowa 2507 zł). Największą dynamiką wzrostu życia w województwie cechowały się w ostatnich latach powiaty mielecki i stalowowolski, a także przemyski i jarosławski, najniższą- generalnie powiaty z dużą ilością gmin wiejskich. W województwie podkarpackim stan zasobów mieszkaniowych w końcu 2005 r. wyniósł 601,6 tyś. mieszkań, tj. 4,7 % ogólnej liczby mieszkań w kraju. Na 1 mieszkanie przypadało najwięcej w kraju, bo aż 3,49 osób. Znaczna cześć zasobów mieszkaniowych wymaga remontów, poprawy izolacji technicznej, rewitalizacji. W województwie podkarpackim wykształciły się 3 podstawowe funkcje województwa w gospodarce krajowej: przemysłowa, rolnicza oraz rekreacyjno-wypoczynkowa i turystyczna. Województwo to należy do regionów europejskich o najniższych wskaźnikach rozwoju gospodarczego. Jeszcze w roku 2003 wartość PKB przypadająca na mieszkańca Podkarpacia była, obok wskaźnika lubelskiego, najniższa w UE i wynosiła 33,3 % średniej spośród 25 krajów Unii. W 2004 r. województwo wytworzyło 3,8 % produktu krajowego brutto. W przeliczeniu na 1 mieszkańca PKB wyniósł ok. 16,9 tyś zł, co plasuje je na 15 pozycji w kraju. Pod względem potencjału innowacyjnego oraz rozwoju infrastruktury badawczorozwojowej Podkarpacie w ostatnich latach plasuje się zdecydowanie poniżej średniej krajowej. Udział województwa podkarpackiego w krajowych nakładach ogółem na działalność B+R wynosił zaledwie 2% (10 miejsce w kraju), Środki począdzące z budżetu państwa w finansowaniu działalności badawczo-rozwojowej w 2004 r. stanowiły 35,5%, środki podmiotów gospodarczych 61,9%, placówek naukowych PAN i jednostek badawczo rozwojowych 0,3%, natomiast środki organizacji międzynarodowych i instytucji zagranicznych 0,6%. Infrastruktura telekomunikacyjna, będąca warunkiem dostępności do internetu i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, nie jest wystarczająco rozbudowana, a sieć telefoniczna w Strona 16 z 124

17 województwie jest zróżnicowana pod względem nowoczesności, stanu technicznego i dostępności do usług teletechnicznych. Wzrasta jakość rozwiązań zapewniających dostęp do Internetu. Łącza komutowane (wdzwaniane) posiadało zaledwie 5% gospodarstw domowych. Z usługi Neostrady Telekomunikacji Polskiej korzystało 44% Internautów, z innych operatorów (Netia, Dialog) korzysta 8%. Coraz bardziej popularne stają się usługi dostępowe świadczone przez operatorów telewizji kablowych (26%). Wciąż jeszcze telefonia mobilna nie stanowi alternatywy dla rozwiązań stacjonarnych z telefonu komórkowego jako terminalu korzysta zaledwie 2%, zaś tylko 3% łączy swój przenośny komputer z siecią za pomocą telefonu komórkowego. Upowszechnieniu dostępu do Internetu nie towarzyszy jednak zasadniczy wzrost szybkości transmisji (przepływności)153, z jakiej korzystają polscy Internauci. Z transmisji o przepływności 1Mb/s korzysta tylko 11,3% użytkowników Internetu, z transmisji 2 Mb/s zaledwie 3,2%, zaś 6Mb/s 0,9%. Na rynku dominują usługi o przepływności 512 kb/s (37,2% użytkowników), znacznie mniejsze grupy stanowią Internauci posiadający dostęp o przepływności 256kb/s 15,1% oraz 128kb/s 10,2% populacji (dane wg Strategii Informatyzacji Województwa Podkarpackiego n lata ). W ostatnich latach nastąpił szybki wzrost liczby użytkowników Internetu. W Polsce w 2007 r. wedle danych GUS 36,6% gospodarstw domowych posiadało komputer osobisty z dostępem do Internetu. Podkarpacie ze wskaźnikiem 30,9% znajdowało się na 7 miejscu wśród polskich regionów. W roku 2008 już 41,9% gospodarstw domowych na Podkarpaciu, wedle danych GUS, było wyposażonych w komputer z dostępem do Internetu. W połowie 2007 roku z komputerów stacjonarnych korzystało na Podkarpaciu aż 49,6% mieszkańców (8 miejsce w kraju), co oznacza, iż w ciągu dwóch lat ich liczba wzrosła o 13,9%. Lokuje to region na 6 miejscu w kraju pod względem dynamiki przyrostu po województwach: zachodniopomorskim (wzrost o 18,5%), pomorskim (18,2%), lubuskim (16,1%), kujawsko-pomorskim (15,5%) i podlaskim (14,3%).W roku 2008 wedle danych GUS 56,1% gospodarstw domowych na Podkarpaciu było wyposażonych w komputer. Poważnym problemem są ograniczenia w dostępie do sieci szerokopasmowych, szczególnie dla mieszkańców małych miast i wsi. Z Internetu korzystał w 2007 roku co czwarty mieszkaniec wsi (25,8%). Zwraca uwagę fakt, że wartość tego wskaźnika jest o blisko połowę mniejsza niż w miastach powyżej mieszkańców. Strona 17 z 124

18 3.2 Identyfikacja problemów beneficjentów projektu Beneficjentem bezpośrednim projektu PSeAP jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, a Partnerami 158 jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego. Beneficjentem końcowym projektu będą obywatele Rzeczpospolitej Polski mieszkający na terenie województwa podkarpackiego, przedsiębiorstwa, instytucje oraz pośrednio jednostki samorządu terytorialnego oraz ich pracownicy. W grudniu 2006 roku Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego przeprowadziło badania społeczne w województwie podkarpackim. Analizując wyniki, zebrane w Studium możliwości rozwoju Internetu szerokopasmowego w województwie podkarpackim (Rzeszów 2007), należy stwierdzić, że stan e-administracji nie spełnia podstawowych wymagań. Największym problemem stają się sprawy sfery technicznej, zaczynając od połączeń internetowych, które są drogie (miesięczne wydatki na połączenie z Internetem wahają się od 59 do 1182 złotych - cena uzależniona jest od typu łącz) a zarazem opanowane w dużym stopniu przez jednego operatora (TP S.A.) oraz niewystarczającej liczbie wykwalifikowanych informatyków zatrudnionych w urzędach na Podkarpaciu. Powoduje to, że w obecnym stanie nie istnieją e-usługi, dzięki którym można udzielać obywatelowi niezbędnych informacji praktycznie bez zbędnego oczekiwania, jak i załatwić wszystkie jego sprawy on-line bez konieczności wizyty w urzędzie. Strony urzędowe dostarczają nam jedynie informacji i tylko niektóre umożliwiają pobranie różnych formularzy, które i tak nie są znormalizowane. Problem niewdrożonego podpisu elektronicznego powoduje, że petent i tak musi udać się z wypełnionym formularzem do urzędu. Wymóg dostosowania funkcjonowania urzędów do przepisów prawa wynikający z Ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym spowodował znaczące zwiększenie wyposażenia urzędów w podpis elektroniczny. Nadal jednak nie istnieją wdrożone w stopniu wystarczającym procedury zapewniające jego optymalne wykorzystanie. Do głównych przeszkód w rozwoju e-administracji ankietowane osoby reprezentujące urzędy na pierwszym miejscu wymieniają brak standardów wymiany dokumentów (ok. 88%), brak środków finansowych (ok. 87%) oraz problem z wysokimi kosztami usług internetowych (ok. 85%). Wyniki uzyskane z powyższego badania spowodowały, że Zarząd Województwa Podkarpackiego zaczął rozważać realizację projektu w zakresie społeczeństwa informacyjnego. Na początku roku 2007 osoby wyznaczone przez Zarząd Województwa Strona 18 z 124

19 rozpoczęły rozmowy z przedstawicielami władz JST o problemach, które dotykają urzędy na drodze do rozwoju e-administarcji. Zdefiniowano następujące problemy kluczowe: 1. Ograniczenie możliwości świadczenia e-usług administracji lokalnej dla ludności ze względu na ubogość infrastruktury teleinformatycznej. 2. Wyposażenie w komputery i inny sprzęt informatyczny daleko mniejsze od średniej krajowej. 3. Brak spełnienia oczekiwań obywateli w zakresie standaryzacji usług. 4. Niespełnianie prawnych zobowiązań wynikających z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji. Opierając się na rozmowach przeprowadzonych z przedstawicielami Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz na badaniach przeprowadzonych w grudniu 2006 r. przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Zarząd Województwa Podkarpackiego określił przyczyny istnienia w/w zagrożeń. W przypadku braku dostępu do odpowiednich narzędzi, a w szczególności braku usług w zakresie e-urząd, przedstawiciele JST wymieniali jako główną przyczynę brak postępu oraz zaangażowania w realizacji projektów informatycznych. Tę tezę potwierdziły badania społeczne przeprowadzone przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie. Z ich badań wynika, że tylko 30,4% gmin oraz 27,7% powiatów zrealizowało w latach projekty z dziedziny społeczeństwo informacyjne. W dokumencie tym również stwierdzono, że w województwie podkarpackim nie zrealizowano ani jednego ogólnowojewódzkiego projektu wykraczającego poza inwestycję dostępu do Internetu oraz modernizację sprzętu komputerowego w instytucjach publicznych. Pośrednim, ale również ważnym elementem jaki był podawany jako przyczyna zaistniałej sytuacji, był brak środków finansowych na realizację tego typów projektu. W tym przypadku mamy również potwierdzenie w wynikach badań. Na pytanie Co Państwa zdaniem stanowi główną przeszkodę w rozwoju e-administracji?, aż 132 gminy oraz 20 powiatów odpowiedziało: brak środków finansowych. Z kolei brak spełnienia oczekiwań obywateli w zakresie standaryzacji usług, wynika z faktu, że każda jednostka JST wdraża projekty od różnych wykonawców. Systemy te nie są ze sobą spójne, także nie można ich scentralizować. Fakt ten został potwierdzony w trakcie rozmów przeprowadzanych z przedstawicielami JST. Również w dokumencie Strategia Informatyzacji Województwa Podkarpackiego możemy odnaleźć informacje na temat typów Strona 19 z 124

20 projektów, które były realizowane w latach Wynika z tego, że każdy projekt był realizowany indywidualnie przez poszczególne JST. Taka sytuacja spowodowała również brak zainteresowania społeczeństwa korzystaniem z usług elektronicznej administracji. Niespełnianie prawnych zobowiązań wynikający z rozporządzeń do ustawy o informatyzacji, wynika z faktu niedostatecznej wiedzy władz samorządowych przy realizacji projektów społeczeństwo informacyjne. Dyskomfort ten powoduje niechęć do podjęcia działań zmierzających do przygotowania dokumentów oraz wytycznych odnośnie projektów e-urząd. W badaniach przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Miasta w Internecie stwierdzono, że władze samorządowe gmin i powiatów Podkarpacia nie wypracowały nowych inicjatyw i koncepcji projektów, które zapewniałyby zmianę jakościową w realizacji regionalnej i lokalnej polityki rozwoju społeczeństwa. Realizacja projektu PSeAP powinna przyczynić się do rozwiązania wskazanych wyżej problemów. Podkarpacki System e-administracji Publicznej stanie się jednolitym systemem funkcjonującym w skali województwa. Oprogramowanie wdrożone lokalnie zapewni komunikację pomiędzy JST, jak i modułami centralnymi. Rozwiązanie to pozwoli spełnić oczekiwania obywateli w zakresie standaryzacji usług oraz spowoduje zmniejszenie różnicy społecznej pomiędzy mieszkańcami miast i wsi. Wdrożenie Projektu dostosuje województwo podkarpackie do realizacji zadań publicznych wynikających z ustawy o informatyzacji, ustawy o podpisie elektronicznym oraz innych ustaw. Ważnym atutem przyszłego wdrożenia jest wspólna realizacja projektu przez wiele powiązanych ze sobą jednostek, co ułatwi i przyśpieszy rzeczywistą obsługę obywateli drogą elektroniczną. Strona 20 z 124

21 4. Opis projektu 4.1. Lokalizacja Województwo podkarpackie zajmuje km 2, co stanowi 5,6% powierzchni kraju i pod tym względem lokuje się na 11 miejscu wśród innych województw. Stolicą województwa podkarpackiego jest Rzeszów, liczący ponad 160 tys. mieszkańców. Pozostałe najważniejsze ośrodki miejskie regionu stanowią: Stalowa Wola (ok. 66 tys.), Przemyśl (ok. 67 tys.), Mielec (ok. 61 tys.), Tarnobrzeg (ok.50 tys.), Krosno (ok. 48 tys.), Dębica (ok. 47 tys.), Sanok (ok. 41 tys.), Jarosław (ok. 40 tys.). Projekt PSeAP - Podkarpacki System e-administaracji Publicznej zostanie wdrożony w następujących lokalizacjach jednostek samorządu terytorialnego: Lp. Nazwa Jednostki Nr Samorządu lokalizacji Terytorialnego Lokalizacja projektu w placówkach JST Lider Projektu 1 Województwo Podkarpackie 1 ul. Cieplińskiego 4 Rzeszów Partnerzy projektu 2 Gmina Adamówka 2 Adamówka 97, Adamówka 3 Gmina Baligród 3 ul. Plac Wolności 13, Baligród 4 Gmina Baranów ul. Gen. L. Okulickiego 1, Sandomierski Baranów Sandomierski 5 Gmina Białobrzegi 5 Białobrzegi 4, Białobrzegi 6 6A ul Bełska 22, Ustrzyki Dolne Powiat Bieszczadzki 7 6B ul. Pionierska 10 Ustrzyki Dolne 8 7A ul. Jana Pawła II 2, Bircza 9 7B ul. Rynek 8, Bircza Gmina Bircza 10 7C ul. Rynek 12/2, Bircza 11 7D ul. Parkowa 3, Bircza 12 8A pl. Jana Pawła II 1, Błażowa Gmina Błażowa 13 8B ul. Lutaka 14, Błażowa Strona 21 z 124

22 14 8C ul. Armii Krajowej 17, Błażowa 15 8D ul. 3-go Maja 15, Błażowa 16 9A ul. Parkowa 5, Bojanów Gmina Bojanów 17 9B ul. Tarnobrzeska 3, Bojanów 18 Gmina Borowa 10 Borowa 223, Borowa 19 Gmina Brzostek 11 ul. Rynek 1, Brzostek 20 Gmina Brzozów 12 ul. Armii Krajowej 1, Brzozów 21 13A ul. Armii Krajowej 1, Brzozów 22 Powiat Brzozowski 13B ul. 3 Maja 43, Brzozów 23 13C ul. Sienkiewicza 2, Brzozów 24 14A Brzyska 1, Brzyska Gmina Brzyska 25 14B Brzyska Brzyska 26 Gmina Bukowsko 15 Bukowsko 290, Bukowsko 27 Gmina Chłopice 16 Chłopice 149a, Chłopice 28 Gmina Chmielnik 17 Chmielnik 50, Chmielnik 29 Gmina Cieszanów 18 Rynek 1, Cieszanów 30 Gmina Cisna 19 Cisna 49, Cisna 31 Gmina Cmolas 20 Cmolas 237b, Cmolas 32 Gmina Czarna (p. bieszczadzki) 33 Gmina Czarna (p. 21 Czarna 74, Czarna 22A ul. Dworcowa 6, Czarna 34 dębicki) 22B ul. Spółdzielcza Czarna 35 Gmina Czermin 23 Czermin 140, Czermin 36 Gmina Czudec 24 ul. Starowiejska 6, Czudec 37 Gmina Dębowiec 25 Dębowiec 101, Dębowiec 38 Gmina Domaradz 26 Domaradz 345, Domaradz 39 Gmina Dubiecko 27 ul. Przemyska 10, Dubiecko 40 Gmina Dukla 28 ul. Trakt Węgierski 11, Dukla 41 Gmina Dydnia 29 Dydnia 224, Dydnia 42 Gmina Dynów 30 ul. Ks. J. Ożoga 2, Dynów 43 Gmina Miejska Dynów 31 ul. Rynek 2, Dynów 44 Gmina Dzikowiec 32 Dzikowiec 2, Dzikowiec Strona 22 z 124

23 45 Gmina Frysztak 33 ul. Ks. W.Blajera 20, Frysztak 46 Gmina Gać 34 Gać 275, Gać 47 Gmina Gawłuszowice 35 Gawłuszowice 5a, Gawłuszowice 48 Gmina Głogów 36A ul. Rynek 1, Głogów Młp. 49 Małopolski 35B ul. Rynek 58, Głogów Młp A ul. Sandomierska 75, Gorzyce Gmina Gorzyce 51 36B ul. 3 Maja 4, Gorzyce 52 Gmina Grębów 38 Grębów 394, Grębów 53 Gmina Grodzisko Dolne 39 Grodzisko Dolne 125a, Grodzisko Dolne 54 Gmina Haczów 40 Haczów 573, Haczów 55 Gmina Harasiuki 41 Harasiuki 112a, Harasiuki 56 Gmina Horyniec-Zdrój 42 Aleja Przyjaźni 5, Horyniec-Zdrój 57 Gmina Hyżne 43 Hyżne 103, Hyżne 58 Gmina Iwierzyce 44 Iwierzyce 80, Iwierzyce 59 45A Al. Słoneczna 28, Iwonicz Zdrój 60 45B Aleja Słoneczna 28, Iwonicz Zdrój 61 Gmina Iwonicz-Zdrój 45C pl. Dietla 2, Iwonicz Zdrój 62 45D ul. Torosiewicza 2, Iwonicz Zdrój 63 45E ul. Jana Rąba 4, Iwonicz Zdrój 64 Gmina Jarocin 46 Jarocin 159, Jarocin 65 Gmina Jarosław 47 ul. Piekarska 5, Jarosław 66 48A ul. Rynek 1, Jarosław 67 Gmina Miejska Jarosław 48B ul. Rynek 6, Jarosław 68 48C ul. Rynek 5, Jarosław 69 Powiat Jarosławski 49 ul. Jana Pawła II 17, Jarosław Jasienica Rosielna 240, Jasienica 70 Gmina Jasienica 50A Rosielna Rosielna 71 50B Blizne 240 a; Blizne 72 Gmina Jasło 51 ul. Słowackiego 4, Jasło 73 Powiat Jasielski 52 ul. Rynek 18, Jasło 74 Gmina Jawornik Polski 53 Jawornik Polski 30, Jawornik Strona 23 z 124

24 Polski 75 Gmina Jedlicze 54 ul. Rynek 6, Jedlicze 76 Gmina Jeżowe 55 Jeżowe 136a, Jeżowe 77 Gmina Jodłowa 56 Jodłowa 1A, Jodłowa 78 Gmina Kamień 57 Kamień 287, Kamień Miasto i Gmina Kańczuga Gmina Kolbuszowa 81 59B 58 ul. M. Konopnickiej 2, Kańczuga 59A ul. Obrońców Pokoju 21, Kolbuszowa ul. Obrońców Pokoju 21A, Kolbuszowa 82 59C ul. Kolejowa 1, Kolbuszowa 83 Powiat Kolbuszowski 60 ul. 11 Listopada 10, Kolbuszowa 84 61A Gmina Kołaczyce 85 61B ul. Rynek 1, Kołaczyce ul. Burmistrza Wiejowskiego 1, Kołaczyce 86 Gmina Komańcza 62 Komańcza 166, Komańcza 87 Gmina Korczyna 63 ul. Rynek 18a, Korczyna 88 Gmina Krasne 64 Krasne 121, Krasne 89 65A Krempna 85, Krempna Gmina Krempna 90 65B Krempna 32, Krempna 91 66A ul. Lwowska 28a, Krosno Gmina Miejska Krosno 92 66B ul. Staszica 2, Krosno 93 Gmina Krościenko- Wyżne 67 ul. Południowa 9, Krościenko Wyżne 94 Gmina Krzeszów 68 ul. Rynek 2, Krzeszów 95 Gmina Kuryłówka 69 Kuryłówka 527, Kuryłówka 96 Gmina Laszki 70 Laszki 36, Laszki 97 71A Lesko ul. Parkowa 1, Lesko Gmina Lesko 98 71B Lesko, ul. Rynek A Lesko ul. Rynek 1, Lesko Powiat Leski B Lesko, ul. Piłsudskiego 5 Strona 24 z 124

25 101 Gmina Leżajsk 73 ul. Opalińskiego 2, Leżajsk 102 Gmina Miejska Leżajsk 74 ul. Rynek 1, Leżajsk A ul. Kopernika 8, Leżajsk Powiat Leżajski B ul. M. C. Skłodowskiej 8, Leżajsk 105 Gmina Lubaczów 76 ul. Jasna 1, Lubaczów 106 Gmina Miejska Lubaczów 77 ul. Rynek 26, Lubaczów 107 Powiat Lubaczowski 78 ul. Jasna 1, Lubaczów 108 Gmina Lutowiska 79 Lutowiska 14, Lutowiska 109 Gmina Łańcut 80 ul. Mickiewicza 2a, Łańcut A Plac Sobieskiego 18, Łańcut 111 Gmina Miejska Łańcut 81B ul. Kościuszki 15, Łańcut C ul. Piłsudskiego 9, Łańcut 113 Gmina Majdan Królewski 82 ul. Rynek 1a, Majdan Królewski 114 Gmina Markowa 83 Markowa 1399, Markowa 115 Gmina Medyka 84 Medyka 288, Medyka 116 Gmina Miejsce Piastowe 85 ul. Dukielska 14, Miejsce Piastowe A ul. Jadernych 7, Mielec B ul. Głowackiego 5, Mielec Gmina Mielec C ul. Chorzelów 307, Mielec D Wola Mielecka Mielec A ul. Żeromskiego 26, Mielec B ul. Żeromskiego 23, Mielec C ul. Niepodległości 7, Mielec Gmina Miejska Mielec D ul. Rynek 4, Mielec E ul. Tańskiego 4a, Mielec F ul Chałubińskiego 1, Mielec A ul. Sękowskiego 2 B, Mielec B ul. Wyspiańskiego 6, Mielec Powiat Mielecki C ul. Chopina 16, Mielec D ul. Sienkiewicza 54, Mielec Strona 25 z 124

26 131 89A ul. Rynek 1, Narol B ul. Kościelna 1, Narol C Łukawica 9, Narol Gmina Narol Ruda Różaniecka 180, Ruda D Różaniecka E ul. Sikorskiego 3, Płazów A Niebylec 170, Niebylec Gmina Niebylec B Niebylec 183, Niebylec 138 Gmina Niwiska 91 Niwiska 430, Niwiska 139 Gmina Nowa Dęba 92 ul. Rzeszowska 3, Nowa Dęba 140 Gmina Nowa Sarzyna 93 ul. M.Kopernika 1, Nowa Sarzyna 141 Gmina Nowy Żmigród 94 ul. Mickiewicza 2, Nowy Żmigród 142 Gmina Nozdrzec 95 Nozdrzec 224, Nozdrzec 143 Gmina Oleszyce 96 ul. Rynek 1, Oleszyce 144 Gmina Olszanica 7 Olszanica 81, Olszanica 145 Gmina Orły 98 ul. Przemyska 3, Orły 146 Gmina Osiek Jasielski 99 Osiek Jasielski 112, Osiek Jasielski A Ostrów 225, Ostrów 148 Gmina Ostrów 100B Ostrów 215, Ostrów C Kamionka 69, Kamionka 150 Gmina Padew Narodowa 101 ul. Grunwaldzka 2, Padew Narodowa 151 Gmina Pawłosiów 102 Pawłosiów 88, Pawłosiów 152 Gmina Pilzno 103 ul. Rynek 6, Pilzno 153 Gmina Pruchnik 104 ul. Rynek 1, Pruchnik 154 Gmina Przecław 105 ul. Kilińskiego 7, Przecław 155 Gmina Przemyśl 106 ul. Borelowskiego 1, Przemyśl A ul. Rynek 1, Przemyśl B ul. Mostowa 2, Przemyśl 158 Gmina Miejska Przemyśl 107C ul. Rynek 20, Przemyśl D ul. Łukasińskigo 7, Przemyśl E ul. Waygarta 1, Przemyśl Strona 26 z 124

27 F ul. Katedralna 5, Przemyśl G ul. Ratuszowa 10A, Przemyśl H ul. Matejki 1, Przemyśl 164 Powiat Przemyski 108 Pl. Dominikański 3, Przemyśl 165 Gmina Przeworsk 109 ul. Bernardyńska 1A, Przeworsk 166 Gmina Miejska Przeworsk 110 ul. Jagiellońska 10, Przeworsk A ul. Jagiellońska 10, Przeworsk Powiat Przeworski B ul. Rynek 1, Przeworsk A ul. Wolności 277, Pysznica Gmina Pysznica B ul. Wolności 275, Pysznica 171 Gmina Radomyśl nad Sanem 113 ul. Rynek Duży 7, Radomyśl n/ Sanem 172 Gmina Radymno 114 ul. Lwowska 38, Radymno A ul. Lwowska 20, Radymno Miasto Radymno B ul. Lwowska 20E, Radymno 175 Gmina Rakszawa 116 Rakszawa 506, Rakszawa 176 Gmina Raniżów 117 ul. Rynek 6, Raniżów 177 Gmina Rokietnica 118 Rokietnica 682, Rokietnica 178 Gmina Ropczyce 119 ul. Krisego 1, Ropczyce 179 Gmina Roźwienica 120 Roźwienica 1, Roźwienica 180 Gmina i Miasto Rudnik 121A 181 nad Sanem 121B A ul. Rynek 40, Rudnik nad Sanem ul. Kilińskiego 19, Rudnik nad Sanem ul.mitkowskiego 14a, Rymanów B ul. Rynek 20, Rymanów Gmina Rymanów C ul. Dworska 42, Rymanów D ul. Rynek 5, Rymanów A ul. Rynek 1, Rzeszów B ul. Okrzei 1, Rzeszów Gmina Miasto Rzeszów C ul. Kopernika 15, Rzeszów D ul. Joselewicza 4, Rzeszów Strona 27 z 124

28 E ul. Ofiar Getta 7, Rzeszów F ul. Rynek 11, Rzeszów G ul. Rynek 12, Rzeszów H ul. Rynek 7, Rzeszów I ul. Targowa 1, Rzeszów J ul. Baldachówka 8, Rzeszów A ul. Kościuszki 23, Sanok Gmina Sanok B Jurowce 102, Jurowce A ul. Rynek 1, Sanok B ul. Rynek 14, Sanok Gmina Miasto Sanok C ul. Rynek 16, Sanok D ul. Rynek 7, Sanok A ul. Rynek 1, Sanok 203 Powiat Sanocki 126B ul. Kościuszki 36, Sanok C ul. Konarskiego 24, Sanok 205 Gmina Sędziszów 127A ul. Rynek 1, Sędziszów Młp. 206 Małopolski 127B ul. Rynek 10, Sędziszów Młp A ul. Rynek 1, Sieniawa B ul. K. Wielkiego 13, Sieniawa Gmino Sieniawa C ul. Kościuszki 4, Sieniawa D ul. Augustowska 13, Sieniawa 211 Gmina Skołyszyn 129 Skołyszyn 12, Skołyszyn 212 Gmina Sokołów Małopolski 130 ul. Rynek 1, Sokołów Małopolski 213 Gmina Solina 131 ul. Wiejska 2, Polańczyk A 216 Gmina Stalowa Wola 132C ul. Wolności 7, Stalowa Wola B ul. Narutowicza 14, Stalowa Wola D ul. Skoczyńskiego 12, Stalowa Wola ul. Skoczyńskiego 14, Stalowa Wola 218 Powiat Stalowowolski 133 ul. Podleśna 15, Stalowa Wola Strona 28 z 124

29 A ul. Kościuszki 79, Stary Dzików Gmina Stary Dzików B ul. Kościuszki 83, Stary Dzików 221 Gmina Strzyżów 135 ul. Przecławczyka 5, Strzyżów 222 Gmina Stubno 136 Stubno 69a, Stubno A Świlcza 168, Świlcza Gmina Świlcza B Świlcza 164, Świlcza 225 Powiat Tarnobrzeski 138 ul. 1 Maja 4, Tarnobrzeg 226 Gmina Tarnowiec 139 Tarnowiec 211, Tarnowiec 227 Gmina Tryńcza 140 Tryńcza 127, Tryńcza 228 Gmina Trzebownisko 141 Trzebownisko 976, Trzebownisko 229 Gmina Tuszów Narodowy Gmina Tyrawa Wołoska 143 Tuszów Narodowy 225, Tuszów Narodowy Tyrawa Wołoska 175, Wołoska 231 Gmina i Miasto Ulanów 144 ul. Rynek 5, Ulanów Tyrawa A ul. Kopernika 1, Ustrzyki Dolne Gmina Ustrzyki Dolne B ul. Wyzwolenia 7, Ustrzyki Dolne 234 Gmina Wadowice Górne 146 Wadowice Górne 116, Wadowice Górne 235 Gmina Wiązownica 147 Wiązownica 208, Wiązownica A ul. Leśna 2, Wielkie Oczy 237 Gmina Wielkie Oczy 148B ul. Leśna Wielkie Oczy C Łukawiec Łukawiec 239 Gmina Wielopole Skrzyńskie 149 Wielopole Skrzyńskie 200, Wielopole Skrzyńskie 240 Gmina Wiśniowa 150 Wiśniowa 150, Wiśniowa Gmina Wojaszówka 151 Wojaszówka 115, Wojaszówka 242 Gmina Zagórz 152 ul. 3 Maja 2, Zagórz 243 Gmina Zaklików 153 ul. Zachodnia 15, Zaklików 244 Gmina Zaleszany 154A ul. Tadeusza Kościuszki 16, Zaleszany B pl. Kościuszki 6, Zaleszany Strona 29 z 124

30 246 Gmina Zarszyn 155 Zarszyn 53, Zarszyn 247 Gmina Zarzecze 156 Zarzecze 175, Zarzecze 248 Gmina Żołynia 157 ul. Rynek 22, Żołynia 249 Gmina Żurawica 158A ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 1, Żurawica B ul. Marcina Króla 3, Żurawica A Żyraków 137, Żyraków Gmina Żyraków B Żyraków 147, Żyraków Źródło: opracowanie własne Warunki topograficzne, hydrogeologiczne i urbanistyczne występujące w województwie podkarpackim nie mają wpływu na realizację planowanego projektu. Projekt PSeAP nie ma powiązań z innymi obiektami infrastrukturalnymi. W zakres realizacji projektu PSeAP wchodzi wykonanie niezbędnych przyłączy logicznych. Zakłada się, że media elektryczne dostępne są w danych lokalizacjach projektu z zastrzeżeniem, że w przypadku braku tego typu mediów partnerzy projektu wykonają je we własnym zakresie. Realizacja projektu nie będzie wymagała prac budowlanych Cel projektu, oddziaływania społeczno-gospodarcze, powiązania z innymi projektami Głównym celem projektu Podkarpacki System e-administracji Publicznej jest zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia lepszego dostępu do szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. W rezultacie wpłynie to na poprawę: - sprawności działania urzędów administracji samorządowej, - jakości obsługi obywateli, - dostępu obywateli do informacji publicznej. Tak określony cel główny projektu będzie realizowany poprzez cele szczegółowe, które obejmują: 1. Budowę zintegrowanych systemów informatycznych, umożliwiających dostęp obywateli do usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (e-administracja). Strona 30 z 124

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r.

Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od 1 września 2012r. Liczba dzieci sześcioletnich, które rozpoczną naukę w klasie I szkoły podstawowej od września 22r. Powiat bieszczadzki Czarna - gmina wiejska 22 Lutowiska - gmina wiejska Ustrzyki Dolne - gmina miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW

Dochody ogółem (w tys. zł) LICZBA PUNKTÓW Gmina typ gminy LICZBA PUNKTÓW Dochody ogółem (w tys. zł) 1 Krosno Gmina miejska 202 3 6 3 11 35 22 26 1 5 90 2 Rzeszów Gmina miejska 206 1 5 1 3 24 19 20 2 3 128 3 Tarnobrzeg Gmina miejska 226 4 4 4 16

Bardziej szczegółowo

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim

Wyniki uczniów według powiatów w województwie podkarpackim Wyniki według powiatów w województwie podkarpackim Powiat W procentach według ów w powiatach bieszczadzki 13 285 26,2 65,6 4,2 7,0 11,9 19,6 21,1 16,8 8,1 6,0 5,3 brzozowski 39 900 27,4 68,5 2,2 4,2 12,3

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według

Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według Tabela 34. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2006 w województwie podkarpackim według bieszczadzki 1801 Czarna 180103 36 33,97 8 93 22,72 5 47 56,69 6 73 bieszczadzki 1801 Lutowiska 180105 40 33,70 8 90 23,88

Bardziej szczegółowo

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo podkarpackie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Kwota Miejscowość Powiat Instytucji dotacji 1 2 3 4 5 Czarna Bieszczadzki 2 000 1 Lutowiska Bieszczadzki 2 000 2 Powiatowa i

Bardziej szczegółowo

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2005 w województwie podkarpackim według gmin W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim

Wyniki sprawdzianu w latach według gmin w województwie podkarpackim Wyniki sprawdzianu w latach 2002-2006 według gmin w województwie podkarpackim W związku z analizami wyników prowadzonymi w różnych gminach i często nieuprawnionymi wnioskami dotyczącymi niższego lub wyższego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2014 r. W 2014 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r.

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim r. 84% Wyk. 1. Stan komputeryzacji bibliotek publicznych na Podkarpaciu. Stan na r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2016 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1

Wynik oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 PI-IV.432.9.6.2016 wniosków o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe (nabór nr IZ.00-18-001/16) L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 18-0001/17 18-0002/17

Bardziej szczegółowo

RPPK IZ /16

RPPK IZ /16 Lista podstawowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działanie 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe nabór nr IZ.00-18-001/16 Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 36 / 10 WOJEWODY PODKARPACKIEGO z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin na terenie województwa podkarpackiego Na podstawie art. 27 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna,

34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, 34. Miastem i Gminą Nisko, reprezentowanym przez... 35. Miastem i Gminą Nowa Dęba, reprezentowanym przez... 36. Miastem i Gminą Nowa Sarzyna, reprezentowanym przez... 37. Miastem i Gminą Oleszyce, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu

LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu LP. Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta Nr telefonu 1. Gmina Nisko/Ośrodek Pomocy Społecznej w Nisku ul. 3-go Maja 10 37-400 Nisko 15 841 23 34 2. Gmina Miejska Jasło/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook)

Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer PC-1, komputer PC-2, notebook) Miejsca i harmonogram dostaw dla części 1 przedmiotu zamówienia Załącznik nr 6 (komputer, komputer, notebook) L.p. Nazwa placówki pocztowej Adres Powiat Gmina 1 Magazyn CI (Rzeszów) 35-959 Rzeszów, ul.

Bardziej szczegółowo

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała

Czas na aktywność w Gminie Besko. Czas na aktywność w gminie Białobrzegi. Czas na aktywność w gminie Błażowa. Czas na aktywność w gminie Boguchwała Dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej, których projekty systemowe uzyskały dofinansowanie w ramach PO KL w Poddziałaniu 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

RPPK IZ /16

RPPK IZ /16 Zaktualizowana Lista rezerwowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.1 Rozwój OZE projekty parasolowe, nabór nr IZ.00-18-001/16 Lp. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rankingu

Opracowanie rankingu Opracowanie rankingu AKTYWNA GMINA PODKARPACIA ZŁOTA SETKA GMIN - 2010 Ranking opracowany przez dr.. Krzysztofa Kaszubę i Artura Chmaja WyŜsza Szkoła a Zarządzania w Rzeszowie Małopolski Instytut Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Aneks nr 1 do PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Rzeszów, 18 listopad 2010 Spis treści 1. Wstęp... 4 1.1. Wprowadzenie... 4 1.2. Podstawowe definicje... 4 1.3. Tytuł projektu... 6 2.

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 2 osoba prawna Nozdrzec elektrownia wiatrowa

Moc przyłączeniowa [kw] Rodzaj instalacji. 2 osoba prawna Nozdrzec elektrownia wiatrowa Informacja o podmiotach ubiegających się o przyłączenie źródeł do sieci o napięciu wyższym niż 1 kv na terenie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów - stan na dzień 30.06.2017 r. Lp. Podmiot Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne [WYCIĄG] OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br.

IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. IMS - wstępna klasyfikacja szkół ewentualne uwagi prosimy kierować do biura PW SZS w Rzeszowie do 20 lipca br. miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 899 2 SP 1 Sanok Sanok m.

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół

IMS - klasyfikacja szkół IMS - klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 855 2 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 788 3 NSS Ustrzyki Dolne Ustrzyki Dolne bieszczadzki 758 4 SP 1 Sanok

Bardziej szczegółowo

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne

Część I Dane zbiorcze. Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego (WYCIĄG) Na podstawie art. 168

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 2 wykreśleni z ewidencji osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień )

IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień ) IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 10.05.2013) (po naliczeniu punktów za zawody rejonowe, półfinały i finały wojewódzkie w dyscyplinach: ind. biegi przełajowe, ind. Mistrz. w LA, koszykówka, unihokej,

Bardziej szczegółowo

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów

IMS - klasyfikacja szkół SP 1 Sanok SP 4 Sanok NSS Ustrzyki Dolne SP 5 Dębica SP Ustianowa Górna SP Jedlicze SP Zarzecze SP 12 Rzeszów IMS - klasyfikacja szkół (stan na dzień 22.03.2013r. po naliczeniu punktów za finały, półfinaly i rejony w lekkiej atletyce, biegach przełajowych, szachach, unihokeju, gimnastyce, łyżwiarstwie, narciarstwie)

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie maj 2014 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Łukasz Furman 1 ROLA WYBRANYCH PODATKÓW W ZASILANIU BUDŻETU PAŃSTWA NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Streszczenie: Artykuł omawia problematykę dochodów budżetowych uzyskiwanych w latach 2011 2015

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

STARA FORMUŁA EGZAMIN MATURALNY 2015 r.

STARA FORMUŁA EGZAMIN MATURALNY 2015 r. bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% 66 51 24 13 49 48 brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 66% 58 57 45 35 57 58 brzozowski Technikum Uzupełniające dla Brzozów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120.

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120 2. Babica Publiczne Przedszkole w Babicy Babica 102 38-120 3. Babica Szkoła Podstawowa w Babicy Babica 102 38-120

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

Zestawienie innych usług dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Zestawienie innych usług dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Zestawienie innych usług dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Lp. Beneficjent Tytuł opracowania Rodzaj usługi Data usługi 1. 2. Tyczyn Błażowa 3. Gmina Chmielnik i Gminy Tyczyn Błażowa Chmielnik 4. Gmina

Bardziej szczegółowo

Godzina postoju - od. Godzina postoju - do. Dzień tygodnia

Godzina postoju - od. Godzina postoju - do. Dzień tygodnia Powiat Gmina Miejscowość Data postoju Dzień tygodnia Godzina postoju - od Godzina postoju - do BRZOZOWSKI NOZDRZEC NOZDRZEC 2017-11-07 wt. 09:00 16:00 Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju NOZDRZEC

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 188/2016 Zarządu PBS z dnia 7 września 2016 r. Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADA NADZORCZA ZARZĄD PREZES ZARZĄDU CZŁONEK

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9 LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008 Rzeszów 2009 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2008, są kolejnym

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Listy podstawowe wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania I. Projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii L.p. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Numer wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) -18-120/12-18-166/12-18-063/12-18-062/12-18-164/12-18-132/12-18-153/12-18-059/12-18-097/12

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2011 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 120/2017 Zarządu PBS z dnia 1 czerwca 2017 r. Schemat organizacyjny Podkarpackiego Banku Spółdzielczego ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI RADA NADZORCZA ZARZĄD PREZES ZARZĄDU WICEPREZES

Bardziej szczegółowo

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

str. 1 Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza osób bezrobotnych w oparciu o dane SI Syriusz Województwo podkarpackie Zakres czasowy raportu: stan na dzień 31 grudnia 2011 r. (zrzut bazy danych) Nr raportu: 1 bezrobotni ogółem Notka metodyczno-organizacyjna

Bardziej szczegółowo

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258

10 Zespół Szkół Nr 1 w Kolbuszowej - Szkoła Podstawowa nr 1 im. H. Sienkiewicza w Kolbuszowej Kolbuszowa 258 Pozycja Szkoła Poczta Suma punktów 1 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy Dębica 568 2 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 11 w Stalowej Woli Stalowa Wola 370 3 Publiczna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) ,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , wszystkie bieszczadzki I Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 12 8% 70,8 46,4 17,5 10 42,0 43,3 2 30,0 28,0 bieszczadzki Technikum 4-letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 17 29% 79,1 44,3 29,8 13 47,7 39,6

Bardziej szczegółowo

CHAPTER VII. EDUCATION

CHAPTER VII. EDUCATION DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA

POLICJA PODKARPACKA OŚRODKI ADOPCYJNE, OPIEKUŃCZE ITP. DOMY DZIECKA POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/inne/45142,osrodki-adopcyjne -opiekuncze-itp.html Wygenerowano: Czwartek, 22 grudnia

Bardziej szczegółowo

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2015 Rzeszów 2016 Wydawnictwo Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2010 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik)

8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) 8. ODPADY 8.1. NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI (Ewa Sitnik) W dniu 1 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , e mail:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie: os. Szkolne 37, Kraków tel. (12) , e mail: bieszczadzki II Liceum Profilowane Ustrzyki Dolne Przemysłowa 14 57% 69,3 40,9 30,9 12 53,3 39,9 2 83,3 66,5 -- -- -- bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 12 0% 61,3 28,5 17,7 9 45,6

Bardziej szczegółowo

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat pocz. organ. 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczady Lutowiska Lutowiska 82/2 38-713 Poradnia

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny Nowa formuła

Egzamin maturalny Nowa formuła bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Ustrzyki Dolne Ustrzykach Dolnych Mikołaja Kopernika 92% 97 64 71 70 71 64 92 79 81 6 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014, są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury

Wyniki z przedmiotów dodatkowych, najczęściej zdawanych przez abiturientów, którzy przystapili pierwszy raz do matury wszystkie bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Mikołaja Ustrzyki Dolne Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych Kopernika 97 64 41 43 31 50 30 32 22 42 14 49 36 45 3 53 41 51 5 36 11 44 4 brzozowski

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00

Tytuł projektu. Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. św. Ojca Pio w Chmielniku. 4 232 269,00 2 327 747,95 0,00 110,00 Wybór projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna, działania. Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej, schemat B Pomoc społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej

PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Sławomir Miklicz Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Sławomir Cynkar Dyrektor Departamentu Społeczeostwa Informacyjnego Społeczeństwo Informacyjne

Bardziej szczegółowo

Matematyka (wynik %) Odsetek sukcesów. termin majowy. przedmioty obowiązkowe. Liczba zdających wszystkie

Matematyka (wynik %) Odsetek sukcesów. termin majowy. przedmioty obowiązkowe. Liczba zdających wszystkie wszystkie bieszczadzki Liceum Ogólnokształcące im. Józefa w Ustrzykach Dolnych Ustrzyki Dolne Mikołaja Kopernika 99 82% 74 62 59 88 68 72 10 65 70 brzozowski II Liceum Ogólnokształcące Brzozów Prof. W.

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE

UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE 1. UWARUNKOWANIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZE Pola uprawne gminy Orły e wsi Okolic lski k Jasie a Osie a gmin ymk Pielgrz Zbiorn ik zapo rowy w Rzeszo wie 1.1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WOJEWÓDZTWA (Jolanta Ciba)

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008

Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008 Ostateczna lista projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr 4/POKL/9.1.2/2008 Lp. WND Nazwa Beneficjenta Adres Beneficjenta 1 WND-POKL.09.01.02-18-002/08 LINGUA Szkoła Języków

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu.

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku przedszkola w Rzemieniu. Wynik oceny merytorycznej wniosków dla osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola (nabór nr 1-IZ.00-18-001/15) Lp. Nr

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM lp. nazwa jednostki / POWIAT BIESZCZADZKI 1 ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne POWIAT BRZOZOWSKI 2 ul. Kazimierzowska 2 36-200 Brzozów 3 36-221

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 172/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 172/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września 2014 r. Załącznik Nr 1 do Postanowienia Nr 172/2014 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 września 2014 r. L.p. Zasięg terytorialny działania urzędnika Nazwisko i Imię 1 Gmina Baranów Sandomierski Cieślińska

Bardziej szczegółowo

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne.

RPPK /15. Gmina Fredropol , ,73 0,00 60 pkt. pozytywna. materiały dydaktyczne. Informacja w sprawie wyboru projektów z listy rezerwowej do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałania 6.4.3 Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01

S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 PODKARPACKI URZĄD WOJEWÓDZKI w RZESZOWIE S-I.9452.29.2015.EK Rzeszów, 2015-07-01 Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej

Bardziej szczegółowo

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis)

Gmina Nazwa podmiotu Pełny adres Tel oraz e-mail Zakres udzielanej pomocy (opis) Baza teleadresowa instytucji, podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Wykaz punktów konsultacyjnych (PK), punktów interwencji kryzysowej

Bardziej szczegółowo

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013

Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Lista sygnatariuszy Stanowiska I Forum Karpackich Gmin na dzień 30 października 2013 Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego Data sposób Nr karty Urząd Gminy Iwonicz - Zdrój 08.10.2013 poczta 157. Starostwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/131/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

UCHWAŁA NR VII/131/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO UCHWAŁA NR VII/131/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2015-2025. Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej Podkarpacki System Informacji Przestrzennej W 2008 roku w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu p.n. Strategia Informatyzacji i studia rozwoju nowoczesnej publicznej infrastruktury informatycznej

Bardziej szczegółowo

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010

Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE. z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu Podkarpackiego SPRAWOZDANIE z działalności Zarządu Okręgu Podkarpackiego ZNP w kadencji 2006 2010 Rzeszów 18 września 2010 r. 2 1. WSTĘP 3 I. DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WYKAZ LOKALI WYBORCZYCH PRZYSTOSOWANYCH DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WYKA OKAI WYBORCYCH RYSTOSOWANYCH DA OTREB OSÓB NIEEŁNOSRAWNYCH WOJEWÓDTWO ODKARACKIE p. Gmina owiat Nr obwodu Siedziba obwodu głosowania Typ obwodu 1 Czarna (gm.) bieszczadzki 1 Urząd Gminy (sala posiedzeń),

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 Rzeszów 2011 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2010 są kolejnym,

Bardziej szczegółowo