PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU Dział:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU Dział:"

Transkrypt

1 ANKIETA DO OPISU STANOWISKA PRACY (dotyczy stanowisk kierowniczych i samodzielnych wyższego szczebla) Informacje przedstawione w ankiecie zostaną po przeprowadzeniu wywiadu w celu wyjaśnienia szczegółów wykorzystane przez analityka do opisu stanowiska.im jaśniej zostaną przedstawione informacje w ankiecie, tym łatwiej będzie analitykowi przeprowadzić wywiad oraz sporządzić dokładny opis stanowiska. Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety prosimy zapoznać się ze wszystkimi pytaniami i wykorzystać wszystkie możliwe źródła informacji, które pomogą stworzyć jasny obraz stanowiska. Odpowiedzi na poszczególne pytania można udzielić w dogodnej kolejności, w szczególności dotyczy to części 4,5 i6. Proszę o czytelne wypełnienie ankiety. 1. UDane osobowe i organizacyjne Dane osobowe zamieszczone w tej części umożliwią analitykowi kontakt z osobą zajmującą badane stanowisko jest to niezbędne w celu przeprowadzenia wywiadu. Urząd: PIERWSZY ŚLĄSKI URZĄD SKARBOWY W SOSNOWCU Dział: Referat: Wieloosobowe stanowisko: W celu umożliwienia analitykowi bezpośredniego kontaktu z Panem/Panią proszę podać: Imię i nazwisko: Nr telefonu: 2. UMiejsce w strukturze organizacyjnej urzędu Proszę przedstawić na schemacie miejsce zajmowane przez Pana/Panią w strukturze organizacyjnej urzędu ukazując swoje stanowisko, stanowisko bezpośrednio zwierzchnie i jemu nadrzędne, stanowiska równorzędne i stanowiska bezpośrednio podległe. Urząd Służby Cywilnej - Departament Kadr Służby Cywilnejal. Szucha 2/4, Warszawa, tel./fax (02)

2 2 3.U Zakres odpowiedzialności kierowniczej Część ta dotyczy zarządzanie personelem, środkami finansowymi oraz realizowanymi projektami i programami. Informacje dotyczące personelu powinny obrazować różnorodność pracowników podległych osobie na omawianym stanowisku bezpośrednio lub pośrednio (np. pracownicy merytoryczni: ekonomiści, prawnicy, pracownicy pomocniczy, obsługi) i ich liczbę. Należy również wskazać charakter działań działania organizacyjne, kierownicze, nadzór formalny lub merytoryczny itp. Odnośnie odpowiedzialności finansowej proszę wyjaśnić czy i w jaki sposób opisywane stanowisko sprawuje kontrolę nad realizacją budżetu/środkami finansowymi oraz w jaki sposób wpływa (bezpośrednio czy pośrednio np. poprzez opiniowanie, aprobowanie) na realizację budżetu. Proszę również określić czy osoba na opisywanym stanowisku jest upoważniona do zawierana umów, kontraktów i do jakiej kwoty. - Ile osób Panu/Pani podlega? Dla ilu z nich jest Pan/Pani bezpośrednim przełożonym? - Czy kieruje Pan/Pani osobami nie zatrudnionymi bezpośrednio w podległej Panu/Pani komórce a pracującymi na rzecz projektu bądź programu, za który jest Pan/Pani odpowiedzialny? Jeśli tak, to ile to osób? - Proszę określić ilu pracowników Panu/Pani podlega i jakiego rodzaju są to pracownicy (prawnicy, ekonomiści, pracownicy merytoryczni, pracownicy pomocniczy itp.) oraz określić w jaki sposób realizuje Pan/Pani funkcje kierownicze. - Proszę określić jakie są Pana/Pani uprawnienia w zakresie dysponowania środkami finansowymi czy realizacją budżetu, jaki i jakiego rzędu jest to budżet (wielkość środków finansowych) oraz jakie pozycje się w nim mieszczą. - Czy zarządza Pan/Pani projektami/programami, jeśli tak to jakimi i jaka jest wartość realizowanego projektu/programu?

3 3

4 4 4. UCel istnienia stanowiska Proszę opisać jak najzwięźlej (w jednym lub dwóch zdaniach) jaki ogólny cel ma Pan/Pani realizować na swoim stanowisku. Definicja tu podana wyjaśnić, po co istnieje opisywane stanowisko i na ile jest ono ważne dla organizacji. Nie należy tu opisywać w jaki sposób pełni się obowiązki na tym stanowisku, lecz jaką część celu istnienia całej organizacji stanowisko to realizuje. Należy unikać stwierdzen typu: realizacja zadań departamentu, realizacja zadań ministra w zakrsie, kierowanie pracą departamentu. 5. UGłówne obszary działania Proszę wskazać główne dziedziny/obszary, jakimi zajmuje się opisywane stanowisko, a które służą realizacji celu stanowiska. Proszę spróbować uszeregować obszary poczynając od najważniejszego, kończąc na najmniej istotnym, lub ewentualnie od obszaru pochłaniającego najmniej casu pracy. 6. UGłówne obowiązki/zadaniau Proszę wymienić główne obowiązki jakie wykonuje Pan/Pani na swoim stanowisku, pogrupowane wg zakresów odpowiedzialności ukazanych w punkcie 5 i uporządkowane wg ważności. Proszę spróbować oszacować jaką część czasu pracy Pan/Pani poświęca poszczególnym obowiązkom. Liczba i rodzaj wymienionych obowiązków zobrazują zakres, różnorodność i treść pracy. Ważne w tej części jest określenie wagi głównych obowiązków oraz określenie, jak dzieli się czas między poszczególne obowiązki. Ilość zadań nie musi świadczyć o randze stanowiska; z niektórymi stanowiskami może być związana bardzo niewielka liczba obowiązków natomiast bardzo ważnych i czasochłonnych. Nie trzeba zamieszczać pełnego opisu jak wykonuje się poszczególne obowiązki.

5 5 Obszar działania nr Lp. Obowiązki Częstotliwość wykonywania albo % czasu pracy

6 6 7. UNapotykane problemy Proszę podać kilka przykładowych problemów, z jakimi styka się Pan/Pani w pracy, oraz wskazać skąd może pan/pani uzyskać wskazówki jak je rozwiązać. Proszę zastanowić się jakie problemy wynikają lub mogą wynikać w poszczególnych obszarach działania. W jakich trudnych sytuacjach może znaleźć się osoba na opisywanym stanowisku. Mogą to być np. problemy związane z zarządzaniem, niewystarczającymi zasobami rzeczowymi czy ludzkimi. Opisane problemy powinny rzeczywiście ilustrować największe trudności z jakimi musi się borykać osoba zatrudniona na tym stanowisku. Należy także wskazać do jakiego stopnia osoba na opisywanym stanowisku może przy rozwiązywaniu konkretnych problemów korzystać ze wskazówek i wsparcia ze strony innych osób, ustalonych w danym urzędzie procedur czy stosowanej praktyki.

7 7 8. UPodejmowanie decyzji Proszę określić jaki wkład ma Pan/Pani w decyzje podejmowane na wyższych szczeblach (Pana/Pani opinie, zalecenia, porady). Decyzje o jakim charakterze podejmuje Pan/Pani sam/a, w jakim stopniu ponosi Pan/Pani za nie odpowiedzialność i co ogranicza swobodę działania. W tym punkcie należy określić charakter i zakres podejmowanych na opisywanym stanowisku decyzji oraz wydawanych opinii (służących podejmowaniu decyzji na wyższym szczeblu) Proszę przedstawić przykłady decyzji i opinii charakterystycznych dla poszczególnych zakresów odpowiedzialności oraz wskazać w jakim stopniu są one formułowane samodzielnie, a w jakim wspólnie z innymi. Jeśli na opisywanym stanowisku nie tyle podejmuje się decyzje, co przedstawia zalecenia należy określić czy zalecenia te są ostateczne czy poddawane jeszcze weryfikacji. Decyzje podejmowane samodzielnie: Wkład w decyzje zapadające na wyższym szczeblu, opiniowanie, doradzanie:

8 8 9. UKontakty i reprezentacja Proszę przedstawić zakres i charakter kontaktów jakie Pan/Pani utrzymuje wewnątrz urzędu, i z innymi urzędami, instytucjami, osobami. Na jakim szczeblu utrzymuje Pan/Pani te kontakty. Czy jest Pan/Pani upoważniony do reprezentowania stanowiska swojego departamentu, urzędu czy nawet rządu i jaki ma to charakter? Podmiot kontaktu, jednostka organizacyjna, szczebel kontaktów Kontakty wewnątrz urzędu Zakres, cel i charakter kontaktów Częstotliwość Podmiot kontaktu, jednostka organizacyjna, szczebel kontaktów Kontakty zewnętrzne Zakres, cel i charakter kontaktów Częstotliwość

9 9 U10. Wiedza, umiejętności i doświadczenie Proszę podać wymagane na Pana/Pani stanowisku a) Poziom wykształcenia; b) Szczególne kwalifikacje (dodatkowe uprawnienia zawodowe); c) Przeszkolenie (w jakim zakresie) d) Wymagane szczególne umiejętności menedżerskie czy społeczne; e) Wymagane doświadczenie zawodowe zapewniające kompetentne działanie na tym stanowisku. W tej części należy określić zarówno jakie minimalne kwalifikacje musi posiadać osoba, która można zatrudnić na tym stanowisku, minimalny wymagany poziom wykształcenia, przeszkolenia specjalistycznego oraz minimalne doświadczenie zawodowe w określonej dziedzinie. Proszę także podać inne umiejętności potrzebne na tym stanowisku, np. konkretne umiejętności menegerskie, organizacyjne, przywódcze itp. Przy czym należy koniecznie określić, które wymagania są niezbędne, a które konieczne. Proszę pamiętać, ze wymaganie dotyczą wyłącznie omawianego stanowiska, a nie sa związane z osobą je zajmującą, zatem nie należy określić kwalifikacji osoby zajmującej dane stanowisko. Wymagania Niezbędne Pożądane Wykształcenie Wymagana wiedza Przeszkolenie Wymagane szczególne umiejętności menedżerskie czy społeczne Szczególne kwalifikacje i umiejętności (w tym formalne uprawnienia) Wymagane doświadczenie zawodowe U11. Inne informacje Proszę podać inne uwagi i informacje, które Pana/Pani zdaniem uzupełnią obraz tego stanowiska, lub pomogą odróżnić je od innych, podobnych stanowisk. W szczególności proszę odnotować zmiany następujące obecnie lub planowane w najbliższej przyszłości, które mogą wywrzeć znaczący wpływ na charakter i zakres obowiązków na zjmowanym przez pana/panią stanowisku.

10 10

11 11 Data wypełnienia ankiety: Podpis osoby wypełniającej ankietę:

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 29.05.2011 r.

Wersja z dnia 29.05.2011 r. Warunki organizacyjne prowadzenia profesjonalnej pracy socjalnej z uwzględnieniem struktury organizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia od pracy socjalnej czynności związanych z procedurą

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy

Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Ewa Kolankiewicz Instrukcja wypełniania oferty realizacji zadania publicznego składanej do Urzędu m.st. Warszawy Projekt Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej 2010-2012 jest realizowany, dzięki dofinansowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Puszczykowo, marzec 2013r.

Puszczykowo, marzec 2013r. Raport końcowy z badania własnego w ramach projektu AGNITIO innowacyjny model monitoringu losów absolwentów realizowany przy współpracy z branżowymi medycznymi instytucjami samorządowymi Puszczykowo, marzec

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW

OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW KOMUNIKATY MINISTRA FINANSÓW DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA FINANSÓW Warszawa, dnia 30 grudnia 2009 r. Nr 15 TREŚĆ: Poz.: OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 83 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wykazu podmiotów, którym umorzono zaległości

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE WOLONTARIAT /w EPDw ULLTEzN NAZWA KONKURSU WOLONTARIAT POLSKA POMOC 014 NUMER WNIOSKU.... /WPP /014 / RODZAJ APLIKANTA: Organizacja pozarządowa WNIOSEK WSPÓLNY O DOFINANSOWANIE DZIAŁAŃWOLONTARIUSZA W PROJEKCIE WOLONTARIAT

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów

Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Uznawanie efektów uczenia się nabytych poza edukacją formalną (RPL) Przewodnik dla Kandydatów Opracowanie: Dr Beata Jałocha & Prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek (Uniwersytet Jagielloński) Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo