1. Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy."

Transkrypt

1 Nr spr. DT/01/2015 r. Załącznik nr 9 do siwz WZÓR - U M O W A Nr DT/../2015 zawarta w dniu.. r. pomiędzy Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego Opole, ul. Mickiewicza 2-4 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Opolu pod numerem KRS: , zwanym w treści umowy Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:.. - Dyrektora a firmą: zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w.. pod numerem.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowaną przez:... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy.), zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), została zawarta umowa o następującej treści: 1 Przedmiotem umowy jest sukcesywne wykonywanie przez Wykonawcę pogwarancyjnych okresowych/kontrolnych przeglądów technicznych - OT, w następującym zakresie: 1) wykonywanie napraw głównych i bieżących: silników, skrzyń biegów, tylnych mostów, zawieszenia przedniego i tylnego, układu kierowniczego, układu hamulcowego, oraz innych podzespołów w pojeździe; 2) przeprowadzanie okresowych-kontrolnych przeglądów technicznych-ot (pogwarancyjnych z częstotliwością i zakresem wynikającym z warunków eksploatacji, wskazań komputera pokładowego lub co km przebiegu pojazdu) zawierających czynności serwisowe wymagane zgodnie z zaleceniami producenta danego typu pojazdu a w szczególności: a) kontrola układu hamulcowego pod względem: szczelności, stanu okładzin hamulcowych, tarcz, bębnów, przewodów hamulcowych, wspomagania układu hamulcowego, układu hamulca awaryjnego-postojowego. b) diagnostyka komputerowa sprawności elektronicznych układów bezpieczeństwa: ABS, ASR, BAS, EBV, ESP. c) kontrola zawieszenia przedniego i tylnego, stanu amortyzatorów. d) kontrola układu kierowniczego. e) kontrola układu napędowego, stanu przegubów i osłon. f) kontrola układu wydechowego. g) kontrola stanu pasków- napędu i osprzętu. h) kontrola wykonania / zlecenie wykonania kolejnej wymiany układu rozrządu. i) kontrola instalacji elektrycznej, styków, przełączników, oświetlenia w pojeździe. j) kontrola stanu układu sprzęgła wysokości pedału sprzęgła. k) wymiana: oleju w silniku, płynów: chłodniczego, hamulcowego, filtrów: oleju, paliwa, powietrza, kabiny, l) uzupełnienie: oleju w skrzyni biegów, mostach napędowych, płynu spryskiwacza szyb; 3) naprawianie niesprawności, uszkodzeń stwierdzonych podczas kontrolnego przeglądu; OT np.: wymiany klocków hamulcowych, sworzni, końcówek itp.; 4) przeglądy i naprawy samochodów objętych gwarancją, jeżeli Wykonawca nie posiada autoryzacji producenta na ich wykonywanie, będą przeprowadzane tylko w zakresie niekolidującym z warunkami gwarancji danego pojazdu; 5) naprawa instalacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych pojazdów, wraz z wymianą zużytych akumulatorów; 6) diagnostyka komputerowa silnika i jego układów; 7) wykonywanie napraw wyposażenia dodatkowego, sygnałów świetlnych, akustycznych itp.; 8) przeprowadzanie pierwszych, okresowych badań technicznych pojazdów samochodowych dodatkowych - dotyczące pojazdu, który ma być używany, jako uprzywilejowany, pojazdów przystosowanych do zasilania gazem na uprawnionej stacji kontroli pojazdów; 9) wykonywanie naprawy i przeglądów instalacji gazowych; 10) wykonywanie naprawy ogrzewań typu Webasto i Eberespacher; 11) wykonywanie napraw i obsługi układów klimatyzacji; 12) wykonywanie innych napraw w pojazdach niż ww., według zlecenia Zamawiającego; 13) serwis ogumienia. a) wymiana opon z wyważeniem, (naprawa-wulkanizacja opony, naprawa uszkodzonej felgi, utylizacja zużytych opon), b) wymiana i wyważenie koła z felgą stalową, aluminiową, c) przechowywanie i konserwacja opon/kół w okresach ich wymiany z letnich na zimowe oraz zimowe na letnie Zleceniodawca oświadcza, że jest właścicielem pojazdów wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.

2 2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany w wykazie samochodów, w tym zmiany ilości samochodów objętych przeglądami i naprawami. Zmiany powyższe nie stanowią zmian umowy wymagających sporządzenia aneksu. W przypadku dokonania zmiany w wykazie samochodów Zamawiający przekaże Wykonawcy zmodyfikowany wykaz samochodów Zakres prac wraz ze stawkami za usługi określa załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Upoważnionych pracowników Zleceniodawcy do współpracy określa załącznik nr 3 do umowy. 3. Zakres obowiązków Wykonawcy określa załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 4. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji niniejszej umowy zatrudnieni zostaną podwykonawcy wymienieni w załączniku nr 5 do niniejszej umowy. 5. Naprawy, badania techniczne pojazdów będą wykonywane w warsztacie samochodowym i stacji kontroli pojazdów położonych na terenie miasta Opola w odległości nie większej niż 6 km (według wskazania licznika km w pojeździe) od siedziby Zamawiającego, tj. od ul. Mickiewicza 2-4 w Opolu, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej umowy. 6. Katalog norm czasowych napraw Wykonawcy stanowi załącznik nr 7 do niniejszej umowy Wykonawca dołączy do umowy (oryginał lub czytelną kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem) opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż zł. 2. Polisa ubezpieczeniowa powinna być ważna do upływu terminu związania z umową. 3. Jeżeli termin ważności polisy będzie upływał przed terminem obowiązywania niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zleceniodawcy nową polisę nie później niż na 7 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego ubezpieczenia Strony ustalają, że szacunkowa wartość umowy ustalona na podstawie przewidywanego zakresu napraw i usług warsztatowych uwzględniającego prawdopodobieństwo ich wystąpienia wynosi łącznie brutto: zł. słownie : Wyliczenie należności będzie następowało według stawek roboczogodzin wyszczególnionych w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. 3. Ceny-stawki jednostkowe wyszczególnione w załączniku nr 2 nie będą podlegały zmianom w trakcie realizacji umowy, z wyłączeniem ceny za badania techniczne na stacji kontroli pojazdów, której zmiana może nastąpić w przypadku zmiany ceny urzędowej oraz zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT. 4. Zmiana ceny urzędowej badania technicznego oraz stawki podatku VAT w trakcie realizacji umowy, zmieniająca wartość wynagrodzenia brutto nie wymaga zmiany niniejszej umowy. 5. Ceny części użytych do napraw będą obniżone o oferowany upust procentowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy. 6. Ustala się normy czasu na usługi naprawcze według katalogu rzemiosła opolskiego ( 3 pkt 6) załącznik nr 7 do umowy. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury VAT obejmującej ilość roboczogodzin oraz wszystkie wykonywane czynności i użyte części i materiały eksploatacyjne do dokonania naprawy lub przeglądu. Wraz fakturą za wykonane usługi zostaną przekazane karty gwarancyjne na zastosowane materiały. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca udostępni do wglądu faktury za zakupione materiały. 8. W przypadku gdy w ocenie Zamawiającego cena użytych do naprawy części zamiennych wskazana w kalkulacji cenowej lub na fakturze będzie rażąco wyższa od średnich cen takich samych części w innych warsztatach naprawczych lub punktach sprzedaży części na terenie Opola, Wykonawca zobowiązuje się do dostosowania ceny części zamiennych do cen średnio rynkowych Zleceniodawca dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 2. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy Wykonawca udziela 12 miesięcy gwarancji na wykonane naprawy, a na zastosowane części zamienne i materiały eksploatacyjne zgodnie z gwarancją przewidzianą przez ich producenta. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru samochodu przez Zamawiającego. 2. W razie użycia podczas przeglądu technicznego części wadliwej, Wykonawca dokona na swój koszt wymiany tej części wolną od wad, w terminie 2 dni od daty powiadomienia.

3 8 1. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy kary umowne: - za zwłokę w wykonaniu zlecenia, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia (należnego za zlecone prace), za każdy dzień opóźnienia; - za odstąpienie od umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę, w wysokości 10% wartości średniej miesięcznej świadczonych usług. 2. W przypadku wadliwego wykonania zleconych usług Zleceniodawca jest zwolniony z zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za prace wadliwie wykonane. 3. Strony postanawiają, że Zleceniodawca uprawniony będzie do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 4. Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wartości średniej miesięcznej świadczonych usług, z zastrzeżeniem 9 ust.2 pkt Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 2. Zleceniodawca ma prawo odstąpić od umowy w następujących sytuacjach: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, nie może natomiast żądać odszkodowania i kar umownych; 2) gdy pomimo dwukrotnych monitów ze strony Zamawiającego, Wykonawca w rażący sposób narusza zobowiązania umowne; 3) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi pomimo przekazania pisemnego zlecenia wykonania usługi przez Zamawiającego oraz dostarczenia samochodu potwierdzonych dokumentem Przyjęcia zlecenia; 4) wykorzystania mienia Zleceniodawcy bez jego zgody; 5) rażącego obniżenia jakości oferowanych usług. 3. Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku określonym w ust. 2 oświadczenie strony odstępującej powinno zawierać uzasadnienie i musi nastąpić w terminie 30 dni od daty wystąpienia okoliczności będących podstawą rozwiązania umowy Niniejsza umowa zawarta jest na czas określony, tj. od dnia... do dnia 2. Strony ustalają, że w sytuacji gdy wartość napraw i usług serwisowych realizowana w ramach niniejszej umowy, przekroczy wartość określaną w załączniku cenowym nr 2 umowa niniejsza wygasa. 3. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do Zleceniodawcy w sytuacji niewykorzystania w trakcie trwania umowy całości kwoty określonej w załączniku nr 2 do umowy Wprowadzenie zmian do umowy musi być zgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego. 3. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu przy wykonaniu umowy, podejmą rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. Jeżeli rokowania, nie doprowadzą do rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZLECENIODAWCA WYKONAWCA

4 Załącznik nr 1 do UMOWY nr DT/./../2015 Wykaz pojazdów Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Opole ul Mickiewicza 2-4 Lp. Marka model Rodzaj Numery Rok Uwagi rejestracyjny produkcji 1. Mercedes Sprinter samochód specjalny OP 1504A 2010 przez. umowa 319 CDI karetka sanitarna 2. Mercedes Sprinter 319 CDI samochód specjalny karetka sanitarna OP 94770C 2010 przeglądy gwarancyjne do Mercedes Sprinter samochód specjalny OP przez. umowa 316 CDI karetka sanitarna 4. Mercedes Sprinter samochód specjalny OP przez. umowa 316 CDI karetka sanitarna 5. VW Transporter samochód specjalny OP przez. umowa 2.0 TDI karetka sanitarna 6. VW Transporter samochód specjalny OP przez. umowa 2.0 TDI karetka sanitarna 7. Mercedes Sprinter CDI samochód specjalny karetka sanitarna OP przez. umowa 8. Mercedes Sprinter CDI 9. Mercedes Sprinter CDI 10. Polonez 1.6 Kat samochód specjalny karetka sanitarna 11. samochód specjalny Renault Master 2.3 dci karetka sanitarna 12. samochód specjalny Renault Master 2.5 dci karetka sanitarna 13. Renault Master 2.8 TDI samochód specjalny karetka sanitarna 14. Renault Master 3.0 dci samochód specjalny karetka sanitarna 15. Renault Master 3.0 dci samochód specjalny karetka sanitarna 16. Renault Master 3.0 dci samochód specjalny karetka sanitarna samochód specjalny 2001 przez. umowa karetka sanitarna OP samochód specjalny OP karetka sanitarna przez. umowa OP przez. umowa OP 4790C 2013 przeglądy gwarancyjne do OP przez. umowa OP przez. umowa OP przez. umowa OP przez. umowa OP przez. umowa 17. Renault Master 3.0 dci samochód specjalny OP przez. umowa karetka sanitarna 18. Renault Master 2.5 dci samochód specjalny OP przez. umowa karetka sanitarna 19. Renault Master 2.5 dci samochód specjalny OP przez. umowa karetka sanitarna 20. Renault Trafic 2.0 dci samochód specjalny karetka sanitarna OP OP0591E 2013 przeglądy gwarancyjne do Renault Kangoo 1.5 dci samochód specjalny OP przez. umowa karetka sanitarna 22. Renault Kangoo 1.5 dci samochód specjalny OP przez. umowa karetka sanitarna 23. Ducato 2.0 Kat samochód specjalny OP przez. umowa karetka sanitarna 24. UNO 1.0 Kat samochód osobowy ODL przez. umowa ZLECENIODAWCA WYKONAWCA

5 ... (pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 2 do UMOWY NR DT/ / Naprawy warsztatowe (ze względu na brak możliwości przewidzenia zakresu napraw i usług serwisowych a przede wszystkim czasochłonności i niezbędnych materiałów i części założono dla potrzeb ustalenia ceny ofertowej i umownej orientacyjną ilość roboczogodzin oraz orientacyjną wartość materiałów i części na podstawie napraw i usług, które wystąpiły w okresie ostatnich 12 m-cy) Robocizna przy naprawach: wykonywanie pogwarancyjnych napraw silników, skrzyń biegów, tylnych mostów, układu hamulcowego, zawieszenia przedniego i tylnego, układu kierowniczego. instalacji gazowych,innych podzespołów.i konserwacji w pojeździe. Oferowana cena rbg netto XXXXXXXXXXX Przewidywana ilość roboczogodzin na okres trwania umowy XXXXXXXXXXX Wartość netto VAT Wartość brutto PLN % wartość 1.2. Orientacyjna wartość materiałów eksploatacyjnych i części samochodowych użytych do naprawy przez okres trwania umowy. Oferowany upust procentowy. XXXXXXXXXXXX Przewidywana wartość użytych części do naprawy przez okres trwania umowy- netto XXXXXXXXXXX Wartość netto VAT Wartość brutto PLN % wartość 2. Przeglądy okresowe (obsługa techniczna OT) po km : czynności serwisowe wymagane zgodnie z zaleceniami producenta danego typu pojazdu a w szczególności czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia- tylko robocizna. Cena netto przeglądu OT Przewidywana ilość kontrolnych przeglądów OT 2.1 MERCEDES SPRINTER 319 CDI (2010) SZT 1 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.1 MERCEDES SPRINTER 319 CDI (2010) SZT 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.2 MERCEDES SPRINTER 316 CDI (2007) SZT 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.3 MERCEDES SPRINTER 313 CDI (2001) SZT 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.4 MERCEDES SPRINTER 216 CDI (2000) SZT 1 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.5 VOLKSWAGEN TRANSPORTER 7J0 2.0 TDI (2010) SZT 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.6 RENAULT MASTER 2.3 dci (2013) SZT 1 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.7 RENAULT MASTER 2.5 dci (2007) SZT 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.8 RENAULT MASTER 3.0 dci ( ) SZT 4 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.9 RENAULT MASTER 2.5 dci (2004) SZT 1 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.10 RENAULT MASTER 2.8 DTI (2004) SZT 1 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.11 RENAULT TRAFIC 2.0 dci (2013) SZT 1 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.12 RENAULT KANGOO 1.5 dci ( ) SZT 2 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.13 FSO POLONEZ 1.6 GLI (1997) z inst. gazową SZT 1 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 2.14 FIAT UNO KAT (1997) SZT 1 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX Wartość netto VAT Wartość brutto PLN % wartość

6 3. Badania techniczne na stacji kontroli pojazdów. Cena badania technicznego - netto Przewidywana ilość rejestracji na okres trwania umowy 3.1 Samochód specjalny sanitarne z inst.gazową XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 3.2 Samochody specjalne sanitarne (ambulans) XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 3.3 Samochód osobowy XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 4. Naprawy ogrzewań typu: Webasto i Eberespacher Oferowana cena rbg jednostkowa netto 5. Wymiana 1 kpl opon (4 szt) z wyważeniem i montażem naprawa opony, felgi. 6. Wymiana 1 kpl kół (4 szt) z wyważeniem i montażem przechowywanie w okresach wymiany zima-lato. 7 Przechowywanie 23 kpl opon/kół w okresach wymiany zima-lato przez okres trwania umowy. XXXXXXXXXXXXX Oferowana cena rbg jednostkowa netto za 1 kpl XXXXXXXXXXXXX Oferowana cena rbg jednostkowa netto za 1 kpl XXXXXXXXXXXXX Oferowana cena rbg jednostkowa netto za 1 kpl XXXXXXXXXXXXX Razem wartość załącznika cenowego wynosi: Przewidywana ilość roboczogodzin na okres trwania umowy XXXXXXXXXXX Przewidywana ilość wymian kpl opon XXXXXXXXXXX Przewidywana ilość wymian kpl kół XXXXXXXXXXX Przewidywana ilość Kpl opn/ kół XXXXXXXXXXX Wartość netto VAT Wartość brutto PLN % wartość Wartość netto VAT Wartość brutto PLN % wartość Wartość netto VAT Wartość brutto PLN % wartość Wartość netto VAT Wartość brutto PLN % wartość XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX Słownie : ZLECENIODAWCA WYKONAWCA

7 Załącznik nr 3 do UMOWY nr DT/./2015 WYKAZ upoważnionych pracowników Zleceniodawcy do współpracy w zakresie wykonania umowy: I. rodzaj upoważnienia : 2. Zatwierdzanie otwieranych zleceń i zakresu wszelkich napraw pojazdów na podstawie zleceń. 3. Przeprowadzania kontroli wykonywanych napraw w pojazdach Zleceniodawcy na warsztacie Wykonawcy. 4. Potwierdzania wykonania napraw zgodnie ze zlecanym zakresem i warunkami umowy. 5. Odbioru faktur za naprawy samochodów Zleceniodawcy po uprzedniej kontroli kpl. dokumentów zakończonego zlecenia naprawy. 6. Przekazywania pojazdów do naprawy. 7. Odbioru pojazdów z naprawy. 8. Wskazania innych pracowników Zleceniodawcy do wykonania czynności związanych z przekazaniem i odbiorem pojazdów. II.. rodzaj upoważnienia : 1. Potwierdzania wykonania naprawy zgodnie ze zlecanym zakresem. 2. Przeprowadzania kontroli wykonywanych napraw w pojazdach Zleceniodawcy na warsztacie Wykonawcy. 3. Przekazywania pojazdów do naprawy. 4. Odbioru pojazdów z naprawy. ZLECENIODAWCA WYKONAWCA

8 Załącznik nr 4 do UMOWY nr DT/ /2015 ZAKRES OBOWIĄZKÓW WYKONAWCY 1. Wykonawca powinien zapewnić nowe podzespoły, części zamienne, i materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania serwisu i napraw samochodów objętych umową. Części i podzespoły powinny spełniać odpowiednie normy techniczne i być wolne od wad prawnych. 2. Dla samochodów nie objętych gwarancją Wykonawca powinien stosować części oryginalne lub dopuszczone zamienniki dokonując wyboru korzystniejszego dla Zamawiającego. 3. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia do wykonania prac określonych w umowie a także odpowiednią wiedzę, doświadczenie w tym zakresie i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką i wiedzą techniczną. 4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot zamówienia, z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych oraz zaleceń producenta samochodów. 5. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać naprawy zleconych pojazdów przy dostępności części zamiennych na rynku wewnętrznym w terminie do 5 dni, przeglądy okresowe techniczne-ot max. do 3 dni od dnia przekazania samochodu wykonawcy przez osobę upoważnioną z ramienia Zamawiającego na podstawie zlecenia wykonania naprawy. 6. Dostarczenie samochodu przez Zamawiającego do stacji obsługi zostanie potwierdzone w dokumencie Zlecenie naprawy, który zostanie wydany pracownikowi Zamawiającego dostarczającemu pojazd. W dokumencie tym strony określają zakres i termin wykonania przeglądu lub naprawy. Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za przekazany mu samochód oraz jego wyposażenie. 7. Naprawy pojazdów Zleceniodawcy będą rozpoczynane w pierwszej kolejności (w dniu otwarcia zlecenia). 8. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zleceniodawcę o szacowanych kosztach naprawy pojazdów przed podjęciem czynności związanych z naprawą.- jeżeli jednorazowy przewidywany przez Wykonawcę koszt naprawy lub serwisu może przekroczyć, wraz z materiałami, kwotę netto 4000 PLN, koszty usługi uzgadniają upoważnieni w umowie przedstawiciele stron. Dopuszcza się uzgodnienia telefoniczne lub wymianę korespondencji pocztą elektroniczną. 9. Samochody po wykonanej naprawie zostaną przekazane upoważnionym przedstawicielom Zleceniodawcy - zgodnie z załącznikiem nr Wykonawca zapewnia, że urządzenia, którymi dysponuje i są przeznaczone do napraw samochodów posiadają niezbędne certyfikaty. 11. Wykonawca zapewnia, że pracownicy zatrudnieni przy realizacji zleceń w warsztacie samochodowym posiadają niezbędne specjalistyczne szkolenia, umiejętności i doświadczenie w wykonywanym zawodzie ZLECENIODAWCA WYKONAWCA

9 Załącznik nr 5 do UMOWY nr DT/../2015 PODWYKONAWCY Lp. Nazwa i adres podwykonawcy Opis powierzonej części zamówienia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za czynności, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 2. Wykonawca na swój koszt pełni funkcję koordynacyjną w stosunku do części zamówienia realizowanego przez jego podwykonawców. ZLECENIODAWCA WYKONAWCA Załącznik nr 6 do UMOWY nr DT/././2015 Wykaz warsztatów/warsztatu, stacji kontroli pojazdów Wykonawcy, na których będą realizowane naprawy okresowe badania techniczne: Lp. Nazwa, adres warsztatu, stacji kontroli pojazdów, rodzaj wykonywanej naprawy. Czas pracy warsztatu ZLECENIODAWCA WYKONAWCA

10 Załącznik nr 7 do UMOWY nr DT/./.../2015. ZLECENIODAWCA WYKONAWCA

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Nr spr. DT/01/2016 r. Załącznik nr 9.

Nr spr. DT/01/2016 r. Załącznik nr 9. Nr spr. DT/01/2016 r. Załącznik nr 9. U M O W A Nr DT/././2016. zawarta w dniu r. pomiędzy Opolskim Centrum Ratownictwa Medycznego 45-369 Opole, ul. Mickiewicza 2-4 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w

Bardziej szczegółowo

Formularz Ofertowy Wykonawcy

Formularz Ofertowy Wykonawcy Nr spr. DT/01/2015 r. Załącznik nr 1. (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) Formularz Ofertowy Wykonawcy Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Opole, ul. Mickiewicza 2-4 45-369 Opole Ja (My) niżej podpisany/i:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy RGZ UMOWA

Znak sprawy RGZ UMOWA UMOWA Nr /2013 Zawarta w dniu. 2013 r. w Szczecinie, pomiędzy Gminą Miasto Szczecin - Straż Miejska w Szczecinie, ul. Zygmunta Felczaka 9, 71-417 Szczecin, NIP 851 23 95 017, reprezentowaną przez: p. Leona

Bardziej szczegółowo

BDG/02/2015/PN zał. nr 7 - Wzór umowy -

BDG/02/2015/PN zał. nr 7 - Wzór umowy - BDG/02/2015/PN zał. nr 7 - Wzór umowy - zawarta w Katowicach w dniu... pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice, NIP: 634-10-87-040, zwanym

Bardziej szczegółowo

Jacka Bielawę Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, zwanym dalej Zamawiającym, a ...

Jacka Bielawę Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego, zwanym dalej Zamawiającym, a ... - Wzór - zał. nr 7 UMOWA Zawarta w dniu.. w Katowicach, pomiędzy: Wyższym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40-055) przy ulicy Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 000332245, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia

Opole, dnia Opole, dnia 2016-11-14 FORMULARZ OFERTY na usługi pogwarancyjnych przeglądów i napraw mechaniczno elektrycznych oraz serwis ogumienia samochodów służbowych Straży Miejskiej w Opolu poniżej 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

Województwem Opolskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127

Województwem Opolskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 UMOWA NR. Załącznik nr 7 W dniu r. w Opolu pomiędzy: Województwem Opolskim - Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127 45-231 Opole, NIP: 754-25-57-300 REGON: 000126528 reprezentowaną przez: -

Bardziej szczegółowo

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA

UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA UMOWA USŁUGI / UU / NR... / 2011 zawarta w dniu.... pomiędzy : SZPITALEM OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM, 18-200 WYSOKIE MAZOWIECKIE, UL.SZPITALNA 5 reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Szpitala mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ... (pieczęć Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawców) załącznik nr 6 do umowy nr../../2014 UMOWA Nr... / p r o j e kt / zawarta w dniu r. we Wrocławiu pomiędzy Skarbem Państwa Wojewódzkim

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,...

Wzór Umowy. zwanym, w dalszej części umowy Zamawiającym a... reprezentowanym przez:...,... Załącznik nr 6 Wzór Umowy zawarta w Katowicach w dniu... 2010 roku pomiędzy: Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice, NIP: 954-22-39-831,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2

UMOWA NR. zawarta w dniu. Zamawiającym Wykonawcą 1 2 UMOWA NR. zawarta w dniu. w Warszawie, pomiędzy Skarbem Państwa, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z upoważnienia którego działa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ OPIS I WARUNKI REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przeglądów okresowych, bieżących napraw samochodów, serwisu ogumienia,

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/

Załącznik nr 6 do SIWZ. UMOWA/wzór/ Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA/wzór/ Zawarta w dniu roku w Zamościu pomiędzy: Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o. o. w Zamościu z siedzibą przy ul. Lipowej 5, 22 400 Zamość, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg

Umowa Nr TT/01/2016 Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, Elbląg Umowa Nr TT/01/016 zawarta w dniu, pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elblągu, ul. Szańcowa 1, 8-300 Elbląg, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus

Dostawę nowego samochodu typu mikrobus ROZDZIAŁ II ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY W dniu grudnia 2010 r. w Mińsku Mazowieckim została zawarta Umowa pomiędzy: 1. Ośrodkiem Centralnego Szkolenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim w likwidacji, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI]

2 [WYNAGRODZENIE UMOWNE I SPOSÓB REALIZACJI NALEŻNOŚCI] Załącznik nr 4 do siwz Umowa nr. Umowa zawarta w dniu.. r. pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Załącznik Nr 5 do SIWZ UMOWA /projekt/ Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu...2014 r. w Choroszczy pomiędzy Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Choroszcz

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania

Zintegrowany System Zarządzania Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy Umowa nr.. projekt z dnia. Znak: NT zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ 159 TEL. 056 63

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu..

UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu.. UMOWA NR..( PROJEKT) na usługę serwisu i konserwacji sprzętu geograficznego dla potrzeb Wojskowego Centrum Geograficznego zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy : reprezentowaną przez : JEDNOSTKĄ WOJSKOWĄ

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia

PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia Załącznik Nr 6 PROJEKT UMOWY dotyczący II części zamówienia W dniu...pomiędzy: Dolnośląskim Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy ul. Oławska 14 50-313 Wrocław reprezentowanym przez: 1. Dyrektora - dr n.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr... na zakup i dostawę materiałów budowlanych i hydraulicznych zawarta w dniu.. 2013 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr ATZ_AA_

UMOWA Nr ATZ_AA_ UMOWA Nr ATZ_AA_...2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) pomiędzy: Warszawskim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014

UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 UMOWA NR AAM/CBP/EL/10362/2014 Zawarta w dniu.. 2014 r. na podstawie art. 4 punkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Warszawskim

Bardziej szczegółowo

UMOWADZ/3323/232/14 zad. nr 1

UMOWADZ/3323/232/14 zad. nr 1 UMOWADZ/3323/232/14 zad. nr 1 Załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania 1 zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy:

WZÓR UMOWY. W dniu.. w Tychach pomiędzy: WZÓR UMOWY W dniu.. w Tychach pomiędzy: Tychy Miasto na prawach powiatu z siedzibą al. Niepodległości 49 w Tychach NIP: 646-00-13-450 REGON: 000166344 zwanym dalej: Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt

Załącznik nr 1 do SIWZ. UMOWA nr - Projekt UMOWA nr - Projekt Załącznik nr 1 do SIWZ zawarta w dniu. r. w Urzędzie Gminy Łaskarzew, ul. Rynek Duży im. Józefa Piłsudskiego 32 pomiędzy: GMINĄ ŁASKARZEW NIP 826-211-73-80 Regon 711582374 reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR

Załącznik nr 6 do SIWZ -WZÓR- UMOWA NR -WZÓR- UMOWA NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Krakowie w dniu... pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zespołem Szkół Nr 2 w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Grochowej 23 zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ.

U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. U M O W A Nr.. NA: DOSTAWĘ SAMOCHODU 9-CIO OSOBOWEGO DLA CENTRUM ZAKUPÓW DLA SĄDOWNICTWA INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ. zawarta w dniu... 2014 r., pomiędzy: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do:

UMOWA NR../ZT/2011. 5. W ramach świadczonych usług kominiarskich Wykonawca jest obowiązany jest do: Wzór umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2011. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-84/16 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych DZI-271-84/16 zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014

WZÓR UMOWY. Umowa nr /2014 Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY Umowa nr /2014 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Szkołą Podstawową nr 64 im. Władysława Broniewskiego z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wojszyckiej 1, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt)

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 2/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-62/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień wzoru umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu... r. w Krakowie pomiędzy: Znak sprawy:

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/9/2008. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, Wrocław

U M O W A Nr RAP/9/2008. Zawarta w dniu roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, Wrocław U M O W A Nr RAP/9/2008 Załącznik nr 5 Zawarta w dniu...2008 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ

Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ Projekt umowy Zał. Nr 7 do SIWZ UMOWA NR../ZT/2012. zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy : Miastem Stołecznym Warszawa - Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy z

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA nr.../2016

WZÓR UMOWA nr.../2016 WZÓR UMOWA nr.../2016 Załącznik nr 4a do SIWZ zawarta w Wałbrzychu w dniu.2016 roku pomiędzy: Miejskim Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 58-300 Wałbrzych wpisanym do

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 do SIWZ znak:... UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem

z siedzibą w... przy ul.. zarejestrowanym w.. prowadzonej przez... pod numerem Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy UMOWA NR. Znak sprawy: PL.2370.6.2014 zawarta w dniu roku w Wołominie pomiędzy Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,... 05-200

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017

UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 PROJEKT UMOWA NR ZO/ 34 / 2017 zawarta w dniu.. 2017 roku w Nowej Soli pomiędzy: Miejskim Zakładem Gospodarki Komunalnej spółka z o. o. w Nowej Soli z siedzibą przy ul. Konstruktorów nr 2, kod 67-100 Nowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu

(PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012. zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu - 1 - Załącznik nr 2 do SIWZ (PROJEKT) UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY NR PKT.2370.01.2012 zawarta w dniu.. 2012 roku w Nowym Tomyślu pomiędzy: Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Tomyślu 64 300

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu r. w Ruścu, pomiędzy: Gminą Rusiec z siedzibą 97-438 Rusiec ul. Wieluńska 35, reprezentowaną przez: Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy zwaną dalej Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu

UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu UMOWA Nr... zawarta w dniu... roku w Skórczu pomiędzy: Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. 83-322 Skórcz ul. Spacerowa 13 zwanym w dalszej treści Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1.

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór)

ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) ZP/9/2014 (dotyczy zadania nr 1, 2) UMOWA nr... (wzór) Zawarta w dniu. w Trzebnicy pomiędzy: Szpitalem im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, kod poczt. 55-100, przy ul. Prusickiej 53-55, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14

PODHALAŃSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Jana Pawła II Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 Sprawa nr ZP-271-13/15 Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY ZP-272-.. /15 zawartej w dniu. 2015 roku w Nowym Targu pomiędzy Podhalańskim Szpitalem Specjalistycznym w Nowym Targu - ul. Szpitalna 14 (REGON: 000308324,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez:

PROJEKT UMOWY. zwaną w dalszej części umowy Sprzedającym reprezentowanym przez: PROJEKT UMOWY Załącznik nr 2 zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Wojewódzką Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Katowicach; 40 074 Katowice, ul. Raciborska 39 ; wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Istotne postanowienia umowy N r zawarta w dniu... 2013 roku w Wolsztynie pomiędzy: KUPUJĄCYM: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie Ul. Wschowska 17 64-200 Wolsztyn

Bardziej szczegółowo

SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL

SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL FORMULARZ CENOWY (nazwa Wykonawcy/Wykonawców) Część A. Podstawowe usługi serwisowe SERWIS I NAPRAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI GDDKiA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE REJON NOWA SÓL Lp. Opis usługi

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA)

POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) Załącznik nr 6 do siwz POSTANOWIENIA UMOWNE (UMOWA) zawarta w dniu...r. w Bytomiu pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 45 w Bytomiu zwaną w treści umowy Zamawiającym, a... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR FPU/NXZ/...

UMOWA NR FPU/NXZ/... UMOWA NR FPU/NXZ/... zawarta w dniu... pomiędzy: Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Bartosza

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009

Projekt Załącznik nr 4. Nr BIGP.IV /2009 Projekt Załącznik nr 4 U M O W A Nr BIGP.IV.342.../2009 zawarta w dniu...2009 r. pomiędzy Gminą Mniów, 26-080 Mniów, ul. Centralna 9, NIP: 959-167-95-18, REGON: 291010346 reprezentowaną przez; Pana...

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy:

znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: znak sprawy: IF/ZP-12/2015 Załącznik 3 (wzór umowy) UMOWA nr zawarta w Krakowie w dniu 2015 r. pomiędzy: Instytutem Farmakologii PAN, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, wpisanym do Rejestru Instytutów

Bardziej szczegółowo

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11

Dostawa defibrylatorów, nr sprawy ZP /268 / 11 UMOWA ZP / 268 / 11 Załącznik nr 3 UMOWA ZP / 268 / 11 Zawarta w dniu.. roku w Katowicach pomiędzy SAMODZIELNYM PUBLICZNYM SZPITALEM KLINICZNYM NR7, ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO w Katowicach, GÓRNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR)

Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Załącznik nr 9 U M O W A (WZÓR) Zawarta w dniu..r., pomiędzy: Łódzkim Domem Kultury, ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź, NIP 724-10-00-092, REGON: 000278273, reprezentowanym przez: Zastępcę Dyrektora Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia.

Zintegrowany System Zarządzania. z dnia. Zintegrowany System Zarządzania Procedura zakupy P/ZSZ -7.4-01 Umowa nr.. projekt z dnia. FS/P-49/2012 zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O. W TORUNIU UL. GRUDZIĄDZKIEJ

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych

Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Umowa nr - projekt na dostawę, montaż oraz naprawę żaluzji pionowych i poziomych Zawarta w dniu... 2017 r. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa:

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Tel. (+48 77) Fax. (+48 77) Strona internetowa: Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006

Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Załącznik nr 4 Wzór umowy (proszę wypełnić miejsca wypunktowane z wyjątkiem numeru umowy i daty jej zawarcia ) UMOWA../2006 Zawarta w dniu 2006 r. w Krynicy-Zdroju roku pomiędzy: 20 Wojskowym Szpitalem

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina,

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, Murowana Goślina, Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Murowanej Goślinie pomiędzy: Stowarzyszenie DZIEJE z siedzibą przy ulicy Jagodowej 36A/7, 62-095 Murowana Goślina, NIP 777-322-03-74,

Bardziej szczegółowo

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU,

MUZEUM NARODOWYM W POZNANIU, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetu XI Działania 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR...

PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... Załącznik nr 7 do siwz PROJEKT U M O W A D O S T A W Y NR... zawarta w dniu... pomiędzy Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Ośrodkiem Transportu Leśnego, 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Szpitalna

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska

CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska Namysłów Polska Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. ul. Mariańska 2 46-100 Namysłów Polska Tel. (+48 77) 410-52-22 Fax. (+48 77) 410-14-82 Strona internetowa: www.ekowod.net e-mail: sekretariat@ekowod.net

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy)

Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) Załącznik Nr 6 do SIWZ 2370.3.2013 Umowa sprzedaży MK.2371.3.2013 (projekt umowy) zawarta w dniu.. r. w Łodzi pomiędzy: Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi 91-446 Łódź, ul. Zgierska 47,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZP

Umowa nr ZP Umowa nr ZP.272.32.2013 Zawarta w dniu.. r. w Tłuszczu, pomiędzy: Gminą Tłuszcz reprezentowaną przez: Pawła Marcina Bednarczyka Burmistrza, zwanego dalej Zamawiającym a... będącym płatnikiem VAT, nr NIP:...,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ

Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA NR /ZT/2011 zawarta w Warszawie w dniu 2011 r. pomiędzy : Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, 01-808 Warszawa, ul. Grębałowska 23/25

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie przeglądów okresowych, konserwacji i napraw pojazdów samochodowych będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Łowiczu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA Nr. /CF/2016

PROJEKT UMOWA Nr. /CF/2016 PROJEKT UMOWA Nr. /CF/2016 Zawarta w dniu 2016 r. w Łodzi, pomiędzy: Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ

Umowa Nr 2012. Załącznik nr 6 do SIWZ Umowa Nr 202 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu w Nowej Suchej pomiędzy: Gmina Nowa Sucha - Usługi Komunalne w Nowej Suchej, z siedzibą: 96-53 Nowa Sucha, Nowa Sucha 50, reprezentowanym przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r.

UMOWA. na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. UMOWA na wykonywanie podziałów geodezyjnych dla potrzeb Miasta i Gminy Połaniec w 2013r. zawarta w dniu..-2013 r. pomiędzy Zastępcę Burmistrza Jarosława Kądzielę NIP. zwanego w treści umowy ZAMAWIAJĄCYM

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego na remont kapitalny silnika głównego na jednostce k/h SYRIUSZ. Umowa nr BONn - II - / 374 / 12 / 01 / 11 (projekt) zawarta w Szczecinie w dniu..., pomiędzy Skarbem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr zawarta w dniu w Barczewie pomiędzy:

Umowa nr zawarta w dniu w Barczewie pomiędzy: Umowa nr zawarta w dniu w Barczewie pomiędzy: załącznik nr 1 do SIWZ Gminą Barczewo, z siedzibą przy Placu Ratuszowym 1, 11 010 Barczewo, NIP 739 38 44 890 zwaną w dalszej treści,,zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY

PROJEKT UMOWY NR... PRZEDMIOT UMOWY PROJEKT UMOWY NR... Załącznik nr 4 do SIWZ Nr spr. 20/ZP/CBA/2007 W dniu... 2007r. w Warszawie, pomiędzy: Centralnym Biurem Antykorupcyjnym reprezentującym Skarb Państwa, z siedzibą w Warszawie, Al. Ujazdowskie

Bardziej szczegółowo