INFORMACJA O PRACY WÓJTA I URZĘDU GMINY W PRZESMYKACH W 2013ROKU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O PRACY WÓJTA I URZĘDU GMINY W PRZESMYKACH W 2013ROKU."

Transkrypt

1 INFORMACJA O PRACY WÓJTA I URZĘDU GMINY W PRZESMYKACH W 203ROKU. Stan ludności Gminy na 3 grudnia 203r. wynosił 354 osób, w tym: mężczyzn 779, kobiet 762. Liczba ludności maleje systematycznie, w ciągu 203 roku zmalała o 67 osób. Bezrobocie w gminie, na koniec 203 roku wynosiło 48 osób i było o4 osób wyższe niż na koniec roku 202. Gmina Przesmyki jest gminą wiejską o rolniczym charakterze. Głównym źródłem utrzymania ludności jest praca w rolnictwie. Poza sektorem rolniczym i publicznym (Urząd Gminy, jednostki organizacyjne), mieszkańcy gminy zajmują się drobnymi usługami dla ludności. Na koniec 203r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej było zarejestrowanych 70 podmiotów gospodarcze, w tym aktywnych 55, "zawieszonych" 5. W ciągu roku zarejestrowano nowych podmiotów gospodarczych, a 4 zakończyło działalność. Zaewidencjonowane podmioty gospodarcze prowadzą bardzo różnorodną działalność usługową głównie w zakresie handlu (w tym handel obwoźny), budownictwa i transportu. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na koniec 203 roku posiadało 6 podmiotów gospodarczych, o 3 mniej niż w 202 r. Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % alkoholu posiadało 6 podmiotów, od 4,5 % alkoholu do 8 % alkoholu 5 podmiotów, a powyżej 8 % alkoholu 5. Wpływy z korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 203 roku wyniosły 9.305,75 zł. Zadania opieki zdrowotnej i ochrony zdrowia realizują dwa niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, jeden w zakresie medycyny rodzinnej, a drugi w zakresie usług stomatologicznych. Obsługa finansowa mieszkańców i podmiotów gospodarczych możliwa jest jedynie w Przesmykach, gdzie funkcjonuje Oddział Banku Spółdzielczego w Łosicach oraz Oddział Poczty Polskiej.

2 Wójt jako organ wykonawczy Gminy kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Urząd Gminy jest aparatem wykonawczym Wójta, który realizuje zadania: własne, zlecone, wynikające z ustaw szczegółowych, powierzone w ramach porozumień zawartych pomiędzy administracją gminną a administracją powiatową lub wojewódzką. W Urzędzie Gminy na 3 grudnia 203r było zatrudnionych 24 pracowników na 7,925 etatach, w tym 6 pracowników na stanowiskach urzędniczych.. W 203 roku dla 3 osób bezrobotnych zorganizowano roboty publiczne, dla prace interwencyjne, dla umożliwiono odbycie stażu. Do podstawowych obowiązków pracowników samorządowych należy dbałość o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne, z uwzględnieniem interesu publicznego oraz indywidualnych interesów obywateli. Pracownicy samorządowi tut. Urzędu Gminy traktują pracę jako służbę publiczną, na zajmowanych stanowiskach służą państwu i społeczności lokalnej, przestrzegają porządku prawnego oraz wykonują powierzone zadania z dużą starannością i pełną odpowiedzialnością. Poniższa tabela przedstawia strukturę organizacyjną Urzędu oraz podstawowe zadania referatów i samodzielnych stanowisk na koniec 203 roku. Stanowisko/referat Podstawowe działania Ilość etatów Sekretarz Gminy Zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania i działania Urzędu, wykonuje funkcje kierownika administracyjnego Urzędu. Nadzoruje rozpatrywanie indywidualnych spraw mieszkańców, kontroluje i koordynuje działania w zakresie skarg, wniosków i interwencji. Pełni funkcje pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych. Referat Finansowy Gospodarka finansowa Urzędu i jednostek 4,875 organizacyjnych, księgowość budżetowa i podatkowa (opłaty), realizacja dochodów i wydatków budżetu gminy, wymiar i windykacja podatków i opłat. 2

3 Urzędu Stanu Cywilnego (Z-ca Kierownika USC) Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji organizacyjnych i kadrowych obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych. pozyskiwania środków unijnych zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska gospodarki odpadami informatyzacji, obsługi Gminnego Centrum Informacji oraz promocji Gminy obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego. Rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych Inwestycje i zadania remontowe gminy i rad sołeckich; zamówienia publiczne; utrzymanie infrastruktury technicznej wsi; ochrona przeciwpożarowa, gospodarka odpadami Sprawy organizacyjne Urzędu, sprawy kadrowe pracowników urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych, organizacja wyborów oraz prowadzenie archiwum zakładowego. Sprawy obsługi Rady Gminy i jednostek pomocniczych, współpraca z organizacjami pozarządowymi, sprawy kultury, sportu, ochrony zdrowia oraz wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Przygotowywanie wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych programów, oraz zarządzanie projektami realizowanymi z udziałem pozyskanych środków. zagospodarowanie przestrzenne, ochrona środowiska oraz pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych prowadzenie całokształtu spraw związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnych na terenie Gminy Przesmyki Sprawy dotyczące E-Sołectwa, funkcjonowania sprzętu komputerowego i oprogramowań oraz promocja multimedialna gminy, prowadzenie BIP-u oraz obsługa GCI. Prowadzenie Kancelarii Ogólnej Urzędu, realizacja zadań obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 3 wakat 3

4 Woźna Utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych Urzędu Gminy Konserwator Nadzór na piecami centralnego ogrzewania, sprawy gospodarcze lokali gminnych, utrzymanie porządku i czystości na ulicach, przystankach Stanowiska pracy ds. Utrzymanie w sprawności samochodów i sprzętu konserwacji strażackiego samochodów i sprzętu (5 osoby w wymiarze /20, /8, /8, /8, /8 strażackiego etatu)) 0,5 0,55 W 203 roku: Zameldowano - 39 osób Wymeldowano - 66 osób Urodziło się - 28 dzieci Zmarło - 48 osoby Sporządzono aktów małżeństw - 9 Małżeństw zawarto lecie pożycia małżeńskiego obchodziło - 8 par Wydano dowodów osobistych Unieważniono Wydano poświadczeń, zaświadczeń o zameldowaniu - 65 Udzielono informacji adresowej - 8 Wydano decyzji z USC - 4 Wydano odpisów aktów 247 dla 7 osób. Do kwalifikacji wojskowej stanęło - 24 mężczyzn (994r) Wystawiono nakazów płatniczych Korekty nakazów w trakcie roku - 32 Zastosowano ulgi z tyt. nabycia gruntów - 24 na 59,407ha Zastosowano ulgi inwestycyjne - na 3.405,38zł Pozytywnie załatwiono wnioski o umorzenie odsetek - 2 na 593 zł Wnioski o umorzenie zobowiązań podatkowych

5 pozytywnie załatwiono - 5 na 7.630,60 zł Decyzje w sprawie odroczenia terminu płatności - Wydano decyzje w sprawie rozłożenia na raty - 3 na 8.254,60zł Wystawiono upomnień na zaległości podatkowe na ,20 zł odzyskano zaległości w kwocie ,77 zł Wystawiono tytułów wykonawczych - 3 na ,84zł Urząd Skarbowy ściągnął kwotę ,87 zł W sprawach podatkowych wydano zaświadczeń szt. Wydano decyzje określające wysokość opłaty g.o - 2 Wystawiono upomnień na opłatę g.o na 8.548,00 zł odzyskano zaległości w kwocie ,00 zł Decyzje o zwrocie podatku akcyzowego szt. na ,78zł w cenie oleju napędowego Zadekretowano i zaksięgowano wyciągów bankowych raportów kasowych, poleceń księgowania (zaksięgowane pozycje). Zarejestrowano umowy zawarte przez Gminę - 98 Wydano deklaracje podatkowe PIT (,R) - 97 Przeprowadzono postępowania na udzielenie - 5 zamówienia publicznego (3 na roboty budowlane, na usługi, na dostawy) Wydano decyzji w sprawie podziału nieruchomości - Wydano zezwoleń na wycinkę drzew - 72 Zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - Decyzje o warunkach zabudowy - 3 Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 6 Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - 2 Decyzje o zajęcie pasa drogowego - Przygotowano projektów uchwał - 62 Sporządzono protokołów z sesji Rady Gminy - 8 5

6 Sporządzono protokołów z posiedzeń Komisji - 28 Zarządzenia Wójta Gminy - 39 (jako kierownik urzędu 24, organ wykonawczy - 5) Wydano zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych- 3 w tym: jednorazowe na sprzedaż piwa Wpisano do Rejestru działalności regulowanej - 5 podmiotów. Uwzględniając dokumenty strategiczne oraz plany wydatków na zadania inwestycyjne w roku 203 zrealizowano następujące inwestycje i zadania gospodarcze: Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę stanu i dostępności infrastruktury edukacyjnej sieci szkół w gminie Przesmyki projekt zrealizowany w ramach programu RPO działanie 7.2 Infrastruktura służąca edukacji, w ubiegłych latach przeprowadzono kapitalne remonty w obiektach szkolnych w Zespole Szkół w Przesmykach oraz Zespole Szkół w Łysowie wraz z termomodernizacją budynków, utworzeniem infrastruktury sportowej i komunikacyjnej oraz je doposażono. W bieżącym roku złożono do MJWPU wniosek o płatność końcową. W dniach 26 sierpnia września 203r. MJWPU przeprowadziła kontrolę projektu. Zarówno zakres rzeczowy jak i finansowy realizacji projektu został oceniony przez zespół kontrolny pozytywnie. W październiku wpłynęła płatność końcowa w wysokości ,0 zł. Wartość projektu: kwota wydatków całkowitych ,99 zł; kwota wydatków kwalifikowanych ,06 zł; kwota dofinansowania UE ,20 (85%); wkład własny ,79 zł. Słoneczne Gminy Wschodniego Mazowsza - energia solarna energią przyszłości projekt zrealizowany w partnerstwie, w ramach Działania 4.3 Ochrona powietrza, energetyka Schemat Odnawialne źródła energii i kogeneracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Partnerzy projektu - Gmina Przesmyki (lider), 6

7 Korczew, Paprotnia i Repki. Projekt dot. budowy 396 instalacji solarnych dla przygotowania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych (Przesmyki 348, Paprotnia 226, Korczew 239, Repki 583). Konferencja zamknięcia projektu odbyła się w dniu 30 października, 7 listopada podpisany został protokół odbioru końcowego, a w dniu 0 grudnia 203r. złożono wniosek o płatność końcową. W dniach 8 5 kwietnia 204r. MJWPU przeprowadziła kontrolę projektu. Zarówno zakres rzeczowy jak i finansowy realizacji projektu został oceniony przez zespół kontrolny pozytywnie. Wartość projektu: kwota wydatków całkowitych ,84zł; kwota wydatków kwalifikowanych ,36zł; kwota dofinansowania UE ,05zł, wkład własny ,79 zł (Gmina Przesmyki - wydatki całkowite ,39zł; kwota wydatków kwalifikowanych ,96zł; kwota dofinansowania UE ,07zł, wkład własny ,32zł). Modernizacja odcinka drogi Łysów Zaborów poprzez wzmocnienie istniejącej nawierzchni żwirem oraz poczwórne powierzchniowe utrwalenie kamieniem sortowanym dł. 600mb. - Wykonano nawierzchnie żwirową a następnie poczwórne powierzchniowe utrwalenie kruszywem łamanym. Wartość inwestycji ,83 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Budżetu Województwa Mazowieckiego (ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych) w kwocie ,00 zł. Przebudowa dróg na terenie Gminy Przesmyki (462mb ,9zł) w miejscowości: Tarkówek o długości 3mb ,62 zł. Raczyny o długości 76mb ,47 zł. Zalesie o długości 435mb ,82 zł. 7

8 Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Kaliski i Dąbrowa poprzez przebudowę drogi powiatowej wraz z ciągami pieszymi i systemem odwodnień - opracowano dokumentację wydano ,75zł. Złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie zadania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Niestety nasze zadanie zostało potraktowano jako droga powiatowa i mimo dużej ilości punktów (32,20) wniosek uznano jako ponadlimitowy. Wniosek Gminy Przesmyki uzyskał zaledwie 0,20 pkt. mniej niż wniosek uwzględniony do dofinansowania w drogach powiatowych. Natomiast gdyby zadanie zostało uwzględnione w limicie gminnym, z uzyskaną ilością punktów plasowało by się na pierwszej pozycji w drogach gminnych wstępnej listy rankingowej wniosków o dofinansowanie zadań. Przebudowa drogi powiatowej nr 2044W od drogi nr 698 Niemojki Łysów Dąbrowa Korczew na odcinku Dąbrowa granica powiatu Niemojki wniosek Powiatu Siedleckiego został uwzględniony do dofinansowania w ramach programu wieloletniego pod nazwą Narodowy program przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój. Gmina partycypuje w kosztach zadania w kwocie ,00zł. Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Przesmykach wraz z kładką przy stawie i barierką zadanie realizowane przez Powiat, Gmina przekazała ,00 zł dotację. Termomodernizacja budynków domów nauczyciela w Przesmykach i Łysowie - wykonano kompleksową termomodernizację obu budynków domów nauczyciela. Uzyskaliśmy pożyczkę w kwocie 4.00,60zł (w 30 % umorzona) z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wartość inwestycji wynosi ,03 zł. 8

9 Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy Przesmyki etap 4 Wykonano demontaż m 2 pokryć dachowych budynków stanowiących własność 23 osób fizycznych. Wysokość dotacji wynosi 3.477,55 zł., w proporcji po 50 % z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekty kluczowe z RPO realizowanych przez Urząd Marszałkowski: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. * Przeprowadzono szereg szkoleń: poprzez Internet, przy stanowiskowe w Siedlcach oraz ogólną prezentację w siedzibie urzędu z zakresu obsługi systemu EZD - Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, który obecnie jest w trakcie instalacji na przekazanych urzędowi serwerach. Otrzymaliśmy czytnik kodów kreskowych. * Instalowane moduły Systemu EA. szyna procesów biznesowych (ESB) 2. elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) 3. moduł przestrzennej lokalizacji pism i spraw (PLP) 4. moduł ewidencji opłat i płatności (EOP) - lokalny komponent podsystemu płatności elektronicznych 5. system backup 6. lokalna część systemu dystrybucji oprogramowania (SDO) * portal internetowy e-urząd w tym e-formularze, elektroniczna skrzynka podawcza * dodatkowe oprogramowanie w ramach tego projektu. System obsługi prac rady powiatu/gminy; 9

10 2. System obsługi zamówień publicznych; 3. System obsługi ewidencji nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność jednostek samorządu terytorialnego; 4. System ewidencji zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym i na zajęcie pasa drogowego; 5. System ewidencji zabytków; 6. System obsługi ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu. 7. System gospodarki odpadami. Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. * Przekształcenie do postaci cyfrowej studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (udostępniono stosowne dokumenty do zeskanowania) Fundusz sołecki w 203 r. - Wykonano dostawy żwiru oraz kruszywa na drogi lokalne, wykonano prace polegające na profilowaniu dróg przy użyciu równiarki i koparki, wykonano inne prace ziemne było to oczyszczenie istniejącego zbiornika wodnego w miejscowości Wólka Łysowska oraz prace związane z wykonaniem boiska w miejscowości Dąbrowa. Wartość zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego wyniosła 70.4,22zł Wykonano ogrzewanie kominkowe w świetlicach wiejskich w miejscowości Pniewiski i Wólka Łysowska. Wartość w Pniewiskach ,00 zł, w Wólce Łysowskiej ,00zł. Z uwagi na upływające okresy gwarancji wykonano przeglądy następujących odcinków dróg: Kamianki Lackie Bartków i Łysów Myszkowice. Wykonawca w wyznaczonym terminie usunął powstałe usterki. 0

11 Zespół Szkół w Przesmykach trwały naprawy gwarancyjne na budynku związane z przeciekami pokrycia dachowego głównie w miejscach niestarannie wykonanych obróbek kominów wszystkie zgłoszone usterki zostały usunięte. Wymiana kotła centralnego ogrzewania w kotłowni Urzędu Gminy w Przesmykach w związku ze stwierdzeniem przecieku kotła dokonano jego oceny i ustalono, że jest uszkodzony ostatni człon kotła po przedstawieniu kalkulacji cenowej okazało się, że bardziej uzasadniona jest wymiana kotła na nowy niż naprawa istniejącego. Koszt zakupu kotła oraz jego wymiany wyniósł ,00 zł. Konserwacja i naprawa sprzętu do odśnieżania dokonano przeglądu sprzętu, przeprowadzono naprawę pługa czołowego i samochodu star 266 (naprawa sprzęgła, układu hamulcowego). Sprzęt na dzień dzisiejszy jest przygotowany do odśnieżania. INNE DZIAŁANIA I WYDARZENIA Gmina Przesmyki w dniu 8 lutego br. otrzymała CERTYFIKAT o numerze ANC 320 w Europejskim Rejestrze Renomowanych i godło Euro Renoma. W dniach od 25 lutego do 5 marca przeprowadzono zebrania wiejskie w każdym sołectwie, podczas których m.in. prowadzono Kampanię informacyjną na temat praw i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach dot. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. W miesiącu marcu przeszkolono 35 strażaków z naszej Gminy. Szkolenia podstawowe zakończyły się egzaminem w dniu 6 kwietnia. W dniu 26 kwietnia Wójt Gminy uczestniczył w konferencji prasowej w WFOŚiGW w Warszawie na temat Co dalej z azbestem?

12 W dniu 4 lipca w miejscowości Dąbrowa odbyły się ćwiczenia sportowopożarnicze. W manewrach wzięło udział 6 jednostek z terenu gminy. Po zakończeniu ćwiczeń druhowie z jednostek OSP z Gminy Przesmyki otrzymali odznaczenia Za Wysługę lat. Dnia 22 września 203 r. w Gminie Przesmyki odbył się po raz szesnasty Festyn Dokopiny Ziemniaka, którego celem jest integracja środowiska, promocja Gminy Przesmyki, folkloru podlaskiego i regionalnych potraw ziemniaczanych. 20 października 203 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Przesmykach odbyła się uroczystość jubileuszu 30-lecia zespołu folklorystycznego Przesmyczanki. Nowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami - od lipca funkcjonuje nowy system, odbiór odpadów komunalnych odbywa się sprawnie. W ramach przeprowadzonych odbiorów od lipca zebrano 26,78Mg (47,36%) zmieszanych niesegregowanych i 29,77Mg (52,64%) selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym opakowania ze szkła 7,4 (30,79%), opakowania z tworzyw sztucznych 8,84 Mg (5,63%), opakowania z papieru i tektury 2,74 Mg (4,85%), metal 0,78 (,38%). Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi w drugim półroczu 203 roku wyniosło 3.836,40 zł. Według stanu na dzień r. wpłynęło 92 deklaracji oraz wydano 2 decyzje określające (99,78%), z których wynika, że w gospodarstwach domowych zamieszkuje 2993 osoby. Na dzień dzisiejszy z tytułu opłat wpłynęło zł co stanowi 94% należności III i IV raty wynoszącej 73.88,00zł. W maju zorganizowano Zbiórkę zużytych opon z terenu Gminy zainteresowanie mieszkańców przerosło nasze oczekiwania, zebraliśmy ok. 55 ton. Na terenie Gminy Przesmyki przeprowadzana była modernizacja ewidencji gruntów i budynków, przez firmę LEVEL Przedsiębiorstwo Geodezyjno- 2

13 Projektowe Spółka z o.o. w Siedlcach. Projekt operatu Opisowo- Kartograficznego zostanie wyłożony do wglądu w lokalu Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, pokój nr 200 w terminie od r. do r. (5 dni roboczych), w godzinach od 8.00 do Prowadzono Gminne Centrum Informacji. W ubiegłym roku ponad 250 osób skorzystało z usług GCI, głównie rolnicy i młodzież. Rolnicy poszukują informacji nt. możliwości pozyskania środków z funduszy UE dostępnych dla rolnictwa. Przy tym otrzymują na miejscu pomoc w zakresie wypełniania formularzy wniosków i załączników. Z pomocy przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz ONW skorzystało ok. 80 rolników. Drugim przedmiotem zainteresowań rolników to poszukiwanie nowych rynków zbytu oraz nowych kierunków produkcji rolnej. Młodzież, zarówno osoby bezrobotne jak i uczniowie, studenci korzystają ze sprzętu komputerowego w celu zdobycia informacji bądź doskonalenia swych umiejętności na komputerze. Podsumowując ubiegły rok można powiedzieć, że był to kolejny bardzo pracowity rok, w którym realizowano inwestycje (ponad 2% wydatków stanowią wydatki inwestycyjne) oraz inne zadania bieżące zgodnie z obowiązującym prawem. W 203 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Radą Gminy, z jednostkami organizacyjnymi oraz z przedstawicielami jednostek pomocniczych sołtysami. Przesmyki, dnia r. Na podstawie materiałów Urzędu Gminy w Przesmykach Przygotowała: K. Bujnowska -Sekretarz Gminy 3

Przegląd dokonanych inwestycji

Przegląd dokonanych inwestycji Przegląd dokonanych inwestycji Zadania realizowane przy współudziale środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podniesienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY CELESTYNÓW ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU. Dochody w wysokości ,00 zł Wydatki w wysokości Załącznik 3 Budżet Gminy Celestynów na 2008 rok został uchwalony Uchwałą Rady Gminy w Celestynowie Nr 104/08 z dnia 15 marca 2008 roku, który następnie został zmieniony w dniu 08 maja 2008 roku Uchwałą

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Przesmyki na 2014 rok Projekt budżetu Gminy na 2014 rok zakłada pozyskanie dochodów w kwocie 11 788 366,00 zł, w tym : 1. dochody bieżące 8 778 753,00 zł, z tego

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia Gminy. 11.725 ha w tym: użytki rolne 9.123 ha, lasy i gr. leśne 2.293 ha

Powierzchnia Gminy. 11.725 ha w tym: użytki rolne 9.123 ha, lasy i gr. leśne 2.293 ha 28 maja 2013r. Powierzchnia Gminy 11.725 ha w tym: użytki rolne 9.123 ha, lasy i gr. leśne 2.293 ha Stan ludności Gminy Na 31 grudnia 2012r. - 3608 osób (1799 M, 1809 K, ok. 31 os/km2). Liczba ludności

Bardziej szczegółowo

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko, , telefon itd.)

Struktura zbiorów (np. imię i nazwisko,  , telefon itd.) Opis struktury zbiorów danych wskazujący zawartość poszczególnych pól informacyjnych i powiązania między nimi oraz sposób przepływu danych pomiędzy poszczególnymi systemami - załącznik nr 3 do Polityki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ,00 95,90% Dochody bieżące ,00 4,10% Dochody majątkowe ,00 100% RAZEM

PROJEKT ,00 95,90% Dochody bieżące ,00 4,10% Dochody majątkowe ,00 100% RAZEM 2017 rok Dochody bieżące Dochody majątkowe RAZEM PROJEKT 2017 38.894.916,00 95,90% 1.661.905,00 4,10% 40.556.821,00 100% 4,10% Dochody bieżące 38.894.916,00 95,90% Dochody majątkowe 1.661.905,00 WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku

Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku Uchwała Nr IV/31/2015 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 27 lutego 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym

CEL PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ Zapewnienie dostępu do danych i usług przestrzennych wszystkim zainteresowanym KONCEPCJA DZIAŁAŃ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE BUDOWY REGIONALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACJI Dostęp do informacji przestrzennej warunkiem monitorowania zmian przestrzeni i procesów społecznogospodarczych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY. z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 UCHWAŁA NR IV/19/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY z dnia 31 marca w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4i pkt.9 lit. i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie powierzenia Kierownikom Referatów, Głównym Specjalistom, Inspektorom i Podinspektorom odpowiedzialności za przetwarzanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku

Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku Zarządzenie nr BO.120.08.2015 Burmistrza Ozimka z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza nr BO.120.02.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR IX/41/2015 RADY GMINY JAKUBÓW z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Kolno. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych

Urząd Gminy Kolno. Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Urząd Gminy Kolno Rejestr zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych Nazwa Zbioru 1.GOMIG Odpady 2.Ewidencja miejscowości ulic i adresów Kolno Administrator Danych Osobowych

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH URZĘDU MIEJSKIEGO NA ROK 2014 DOCHODY BUDŻETOWE URZĘDU MIEJSKIEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8 /2013 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 3 stycznia 2014 r. I. DOCHODY WŁASNE, w tym :.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 600,00.01095

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi

Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Rejestry, ewidencje i archiwa dostępne w Urzędzie Miasta Rumi REJESTRY I EWIDENCJE dostępne w Urzędzie Miasta Rumi Udostępnianie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 150/15

Zarządzenie Nr 150/15 Zarządzenie Nr 150/15 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 30 października 2015 r. w sprawie: podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu za III kwartał 2015 roku. Na podstawie art. 37 ust.1

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r.

Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 22 maja 2013 r. Poz. 2281 ZARZĄDZENIE NR 192/13 WÓJTA GMINY BRAŃSK z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG:

2. Wydział Działalności Gospodarczej DG: Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle nr 40/Or/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Szczegółowy opis struktury

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 26.2014 Wójta Gminy Grębów z dnia 14 marca 2014r. Wykonanie dochodów budżetu gminy za 2013 rok. Dochody bieżące Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok

I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok I N F O R M A C J A z realizacji budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2009 rok Wleń, marzec 2010 r. WSTĘP Burmistrz Miasta i Gminy Wleń stosownie do postanowień art. 199 ust. 1, pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA 2012 ROK Zgodnie z art. 267 ust.1 pkt 1, art. 269 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016

Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 DOCHODY Materiały informacyjne do budżetu na rok 2016 Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 35 371,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 5 371,00 5 371,00 Dotacja na prace geodezyjno-urządzeniowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 143/05 BURMISTRZA MYSZYŃCA z dnia 4 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz ich aktualizacji Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/263/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 31 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/263/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE. z dnia 31 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 lipca 2014 r. Poz. 6365 UCHWAŁA NR XXV/263/13 RADY MIEJSKIEJ W KOBYŁCE z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę budżetową Miasta na rok

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Plan dochodów na 2016 rok w/g działów i źródeł klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dz. WYSZCZEGÓLNIENIE MIASTO MIASTO NA PRAWACH POWIATU OGÓŁEM 1 2 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000 25 000 Prace geodezyjnourzedzeniowe

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZESMYKI W 2011 ROKU

GMINA PRZESMYKI W 2011 ROKU GMINA PRZESMYKI W 2011 ROKU Położenie Gminy północny-wschód od miasta powiatowego Siedlce, na wschodnich peryferiach woj. mazowieckiego. Powierzchnia Gminy 11.723 ha w tym: użytki rolne 8.771 ha, lasy

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

Nazwa Dochody Realizacja

Nazwa Dochody Realizacja Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/11 Burmistrza Miasta Bielawy z dnia 28 stycznia 2011 r. PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BIELAWA NA 2011 ROK DOCHODY w zł Dział Rozdział Nazwa Dochody Realizacja

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008

Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 Załącznik 3 do zarządzenia nr 44 /2008 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 22 sierpnia 2008 INFORMACJA o w y k o n a n i u b u d ż e t u g m i n y z a I I k w a r t a ł 2 0 0 8 r. Budżet gminy został uchwalony

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 30 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 49/622/2011 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 30 sierpnia 2011 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle nadanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 1651/Or/10 z dnia 4 lutego 2010 r. Szczegółowy opis struktury wewnętrznej jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128

Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 Województwa Lubuskiego Nr 128 Dziennik Urzędowy - 6662 - poz. 1737 w tym: Wpływy z różnych opłat - - 5.639 - - Wpływy z usług - - 11.081 - - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - - 2.037 - - Pozostałe odsetki - - 3.016 - - Wpływy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 7519

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 7519 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Poz. 7519 UCHWAŁA Nr XLV/237/09 RADY POWIATU ŁOSICKIEGO z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na 2009

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r., według którego: ZARZĄDZENIE NR 351/07 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2006 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po

ZESTAWIENIE wydatków budżetowych na 2008 rok w zł Plan po ZESTAWIENIE wydatków na 2008 rok w zł Plan po Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 84/XIV/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28.12.2007r Przewidywane Wskaźnik zmianach uchwały wykonanie Plan % Lp. Dział

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata za I półrocze 2016 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata za I półrocze 2016 r. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stanisławów na lata 2015-2026 za I półrocze 2016 r. Rada Gminy Stanisławów uchwałą Nr XIII/76/2015 na XIII Sesji w dniu 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa ZARZĄDZENIE NR 13/2016 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa Na podstawie 18 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok PROJEKT Uchwała Nr /2015 Rady Gminy Skąpe z dnia.. 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Skąpe na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit i., pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY SIEDLCE z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Siedlce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych

Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi. 31011 Rejestr decyzji określających na podatek od środków transportowych Załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Września z dn. 12 listopada 2007 r. Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna Uwagi II stopnia podziału III stopnia podziału IV stopnia podziału V stopnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok

Wójt Gminy Grybów. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok. Marzec 2013 rok Wójt Gminy Grybów Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Marzec 2013 rok Zestawienie tabelaryczne Nr 1 Plan oraz realizacja dochodów budżetu Gminy Grybów za 2012 rok. Dz. Rozdz. Nazwa / Źródło dochodów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok

Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Realizacja budżetu Miasta Ząbki za 2009 rok Dochody Miasta Ząbki w 2009 roku Realizacja planu dochodów w 2009r. Plan dochodów w wysokości 60.760.581,60 zł zrealizowano w 103,77% na kwotę 63.053.367,00

Bardziej szczegółowo

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00

, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stara Biała Nr 75/X/2011 z dnia 1 grudnia 2011 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2011 rok DOCHODY Dział Źródło dochodów Ogółem dotacje

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r. Zarządzenie Nr OK 5/2009 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2/2006 Wójta Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 13 lutego 2006 r. w sprawie nadania regulaminu

Bardziej szczegółowo

AUTOPOPRAWKA Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

AUTOPOPRAWKA Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: AUTOPOPRAWKA Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 1. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się limit zaciąganych zobowiązań z tytułu: 1) kredytu w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r.

UZASADNIENIE. Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. UZASADNIENIE Zmiany w planie budżetu gminy na 2015 r. 1. 1. Zmniejszenie planu dochodów: 1) W dziale 710- Działalność usługowa rozdz. 71095 - Pozostała działalność - Projekt unijny "Programowanie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 526/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok Plan po zmianach na r. w zł. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 43/2015 Burmistrza Nowogrodźca z dnia 30 marca 2015 roku L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść Wykonanie dochodów budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2014 rok na w 1 010

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Załącznik Nr 1 INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Zgodnie z artykułem 266 ust.1 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885.) Prezydent

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej

Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Plan dochodów budżetu Gminy Korytnica na 2014 rok w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Ogółem Plan na 2014 rok bieżące majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 z

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta.

Opracował: Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Katowice na podstawie sprawozdań budżetowych i opisowych pod kierunkiem Skarbnika Miasta. PREZYDENT MIASTA KATOWICE INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Katowice, listopad 2014 r. INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KATOWICE ZA 3 KWARTAŁY 2014 ROKU Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 57/2013 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 5 sierpnia 2013 r. zmieniające Zarządzenie nr 37/2012 w sprawie ustanowienia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kwilcz Na podstawie art. 33 ust. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Mińsk Mazowiecki na 2014 rok. UCHWAŁA NR XXXVII/308/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy owiecki na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Wąsosz - oficjalny serwis internetowy gminy. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wąsosz - oficjalny serwis internetowy gminy. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Formularze Autor: Administrator 29.06.2007. Zmieniony 14.01.2016. Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Wniosek o ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński

Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński Sprawozdanie z realizacji Budżetu Gminy Somianka za 2013 r. Prezentacja Wójt Gminy Andrzej Żołyński 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 Dochody Plan

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008.

UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. UCHWAŁA NR 133/XI/08 RADY GMINY CZERNICE BOROWE z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Czernice Borowe na rok 2008. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa-

UZASADNIENIE. Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok. - część opisowa- UZASADNIENIE Budżetu Gminy Płośnica na 2007 rok - część opisowa- Budżet Gminy na rok 2007 oszacowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy roku 2006 oraz ustawy o finansach publicznych. Podatki zaplanowano

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 485/2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo