Wykład :54 Języki... wykład 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykład 11. 2014-11-07 14:54 Języki... wykład 11"

Transkrypt

1 Wykład 11 Model połączeniowy ADO.NET Obsługa połączenia - Ciąg połączeniowy - Pula połączeń Obiekt polecenia - Tworzenie - Wykonywanie - Wykonywanie procedur składowanych - Polecenia sparametryzowane Obiekt DataReader - Dostęp do wierszy - Dostęp do wartości kolumn 1

2 Model połączeniowy ADO.NET Obsługa połączenia Wybór klasy do obsługi połączenia zależy od dostawcy danych. Klasy: SqlConnection OracleConnection OleDbConnection OdbcConnection Każda klasa połączeniowa implementuje interfejs IDbConnection 2

3 Kategoria Nazwa Opis Właściwość ConnectionString Pobiera lub ustawia ciąg znaków służący do utworzenia połączenia ze źródłem danych. Właściwość ConnectionTimeout Liczba sekund, które należy czekać na ustanowienie połączenia ze źródłem danych przed przekroczeniem limitu czasu. Właściwość Database Nazwa bazy danych powiązanej z aktualnym połączeniem. Właściwość State Aktualny stan połączenia. Zwraca jedną z wartości wyliczenia ConnectionState: Broken, Closed, Connecting, Executing, Fetching lub Open. 3

4 Metoda Open() Close() Otwiera połączenie. Anuluje wszystkie bieżące operacje i zamyka połączenie, zwracając je do puli połączeń, jeśli taka istnieje. Metoda BeginTransaction() Rozpoczyna transakcję bazodanową. Metoda ChangeDatabase() Zmienia aktualną bazę danych otwartego połączenia. Nazwa nowej bazy danych przekazywana jest do metody w postaci ciągu znaków. Metoda CreateCommand() Tworzy obiekt polecenia wiązany z połączeniem. 4

5 Klasy połączenia związane z konkretnym dostawcą nie muszą udostępniać wszystkich funkcjonalności interfejsu IDbConnection. Ciąg połączeniowy Właściwość ConnectionString czyli ciąg znaków połączenia określa źródło danych i zawiera informacje niezbędne do uzyskania dostępu do źródła danych (np. hasło i nazwę użytkownika). Oprócz tych podstawowych informacji ciąg znaków może zawierać wartości pól specyficznych dla konkretnego dostawcy danych. Przykładowo ciąg znaków połączenia z SQL Server może zawierać wartości właściwości ConnectionTimeout (czas oczekiwania na połączenie) i PacketSize (rozmiar przesyłanych pakietów). Przykładowe ciągi połączeniowe przedstawia tabela. 5

6 Typ połączenia SqlConnection użycie identyfikacji SQL Server SqlConnection użycie identyfikacji Windows OleDbConnection łączenie z bazą Microsoft Access Przykład użycia server=mojserwer;uid=czynszeadmin;pwd=forsa;d atabase=czynsze; lub Data Source=MOJSERWER;UserID=czynszeadmin;Passwor d=forsa;initial Catalog=czynsze; server=mojserwer;database=czynsze;trusted Connection=yes; Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=e:\\nieruchomosci.mdb; w przypadku aplikacji sieciowych należy użyć metody MapPath() dla przekształcenia ścieżki wirtualnej na fizyczną string path=server.mappath( /data/nieruchomosci.mdb ); Data Source= +path+ ; 6

7 OdbcConnection DSN=czynsze Ciąg znaków połączenia można także utworzyć w bezpieczniejszy, obiektowy sposób, używając jednej z klas ConnectionStringBuilder udostępnianych przez zarządzanych dostawców danych. Pokazany dalej fragment kodu przedstawia sposób przypisania wartości składających się na ciąg znaków połączenia do właściwości danej klasy. Wewnętrznie obiekt tworzy ciąg znaków z tych właściwości i udostępnia go jako właściwość ConnectionString: Poszczególni dostawcy mają swoje wersje klasy ConnectionStringBuilder: SqlConnectionStringBuilder OleDbConnectionStringBuilder OracleConnectionStringBuilder ODBCConnectionStringBuilder 7

8 SqlConnectionStringBuilder sqlbldr = new SqlConnectionStringBuilder(); sqlbldr.datasource = "MOJSERWER"; // lub sqlbldr["datasource"] = "MOJSERWER"; sqlbldr.password = forsa"; sqlbldr.userid = czynszeadmin ; sqlbldr.initialcatalog = czynsze"; SqlConnection polaczenie = new SqlConnection(sqlBldr.ConnectionString); polaczenie.open(); 8

9 Obiekt wybranej klasy ConnectionStringBuilder jest szczególnie przydatny, kiedy ciąg znaków połączenia aplikacja pobiera z pliku konfiguracyjnego lub z innego źródła (np. z rejestru systemowego). Wybrane, najważniejsze właściwości przykładowej klasy SqlConnectionStringBuilder 9

10 Właściwość AsynchronousProcessing ConnectionTimeout DataSource MaxPoolSize MinPoolSize Password Pooling Opis Wartość logiczna, która określa, czy połączenie umożliwia przetwarzanie asynchroniczne. Za przesyłanie asynchronicznych poleceń odpowiada obiekt polecenia. Odpowiednik właściwości ConnectionTimeout obiektu Connection. Nazwa lub adres serwera SQL Server, z którym nawiązywane jest połączenie. Ustawia lub zwraca maksymalną i minimalną liczbę połączeń w puli połączeń konkretnego ciągu znaków połączenia. Hasło dostępu do konta SQL Server. Wartość logiczna określająca, czy wykorzystywana jest pula połączeń. UserID Nazwa użytkownika potrzebna do uzyskania dostępu do konta SQL Server. 10

11 Pula połączeń Tworzenie połączenia jest procesem czasochłonnym czasami trwa dłużej niż wykonanie innych poleceń. Aby wyeliminować ten narzut, ADO.NET tworzy pulę identycznych połączeń dla każdego niepowtarzalnego ciągu połączeniowego, którego żądanie otrzymuje. Umożliwia to obsługę przyszłych żądań danego ciągu znaków połączenia z puli. Nie wymaga to ponownego łączenia się z serwerem i wykonywania kosztownych zadań w celu sprawdzenia poprawności połączenia. 11

12 Zasady korzystania z puli połączeń: Pula połączeń jest domyślnie włączona. Można ją wyłączyć dla połączeń SqlConnection, dołączając do ciągu znaków połączenia instrukcję "Pooling=false". OleDbConnection wymaga dołączenia polecenia "OLE DB Services=-4". Każda pula połączeń jest powiązana z odrębnym ciągiem znaków połączenia. Kiedy aplikacja żąda połączenia, mechanizm obsługi puli porównuje ciąg znaków połączenia z tymi, które znajdują się w istniejących pulach. Jeśli pasuje do któregoś z nich, z odpowiedniej puli zostaje przydzielone połączenie. Jeśli w czasie zgłoszenia żądania wszystkie połączenia w puli są zajęte, żądanie zostaje umieszczone w kolejce żądań oczekujących na zwolnienie połączenia. Zwolnienie połączenia następuje po wywołaniu metody 12 Close() lub Dispose().

13 Pula połączeń zostaje zamknięta, kiedy nastąpi zwolnienie jej wszystkich połaczeń przez ich właścicieli i zostanie przekroczony limit czasu. W przypadku bazy danych SQL Server można kontrolować działanie puli połączeń, dodając pary klucz-wartość do ciągu znaków połączenia. Do ustawienia minimalnej i maksymalnej liczby połączeń w puli oraz do określenia, czy połączenie jest zerowane po pobraniu z puli, służą odpowiednie słowa kluczowe. Szczególnie istotne jest słowo kluczowe Lifetime, które określa czas życia połączenia. Ta wartość jest sprawdzana po zwróceniu połączenia do puli. Jeśli połączenie było otwarte dłużej, niż określa wartość Lifetime, to zostaje usunięte. 13

14 Przykład użycia odpowiednich słów kluczowych do obsługi obiektu SqlConnection: cnstring = "Server=MOJSERWER;Trusted_Connection=yes; + database=czynsze;connection reset=false;" + "connection Lifetime=60;" + // W sekundach + "min pool size=l;max pool size=50"; //Domyślnie 100 SqlConnection polaczenie = new SqlConnection(cnString); 14

15 Obiekt polecenia Po utworzeniu obiektu połączenia kolejny etap dostępu do bazy danych w modelu połączeniowym to utworzenie obiektu polecenia. Jego zadanie polega na przekazaniu do źródła danych zapytania lub polecenia działania. Klasy poleceń są udostępniane przez dostawców danych i muszą implementować interfejs IDbCommand. Do utworzenia obiektu polecenia można użyć bezpośrednio jednego z kilku konstruktorów lub wykorzystać klasę ProviderFactory. 15

16 Jak utworzyć obiekt polecenia i ustawić jego właściwości: using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data.Common; using System.Data.Odbc; using System.Data; using System.Drawing; using System.Text; using System.Windows.Forms; namespace WindowsApplication1 { public partial class Form1 : Form { private String ds; private OdbcConnection polacz; private OdbcCommand polecenie; private String lancuch_polecenia; public Form1() { InitializeComponent(); odnumeru.focus(); //String ds; polacz = new OdbcConnection("DSN=ASA_Student_10;UID=dba;PWD=sql;"); polacz.open(); lancuch_polecenia = "select num_stud, nazwisko ' ' imie as nazim " + "from studenci where studenci.num_stud between " :54 ":od_num and :do_num Języki order... wykład by nazwisko, 11 imie"; 16

17 polecenie = new OdbcCommand(); polecenie.connection = polacz; polecenie.commandtext = lancuch_polecenia; } private void donumeru_leave(object sender, EventArgs e) { Int32 start = 0; Int32 stop = 1; lbstudenci.items.clear(); if (odnumeru.text.length == 0) { odnumeru.text = "0"; donumeru.text = "1"; } if (donumeru.text.length > 0) { start = Int32.Parse(odNumeru.Text.ToString()); stop = Int32.Parse(doNumeru.Text.ToString()); } polecenie = new OdbcCommand(); polecenie.connection = polacz; polecenie.commandtext = lancuch_polecenia; polecenie.parameters.addwithvalue("od_num", start); polecenie.parameters.addwithvalue("do_num", stop); OdbcDataReader dr = polecenie.executereader(commandbehavior.closeconnection); 17

18 while (dr.read()) { ds = dr.getstring(0) + " " + dr.getstring(1); lbstudenci.items.add(ds); } } private void button1_click(object sender, EventArgs e) { Application.Exit(); } } } 18

19 19

20 Jeżeli używa się różnych dostawców danych, to elastycznym rozwiązaniem jest wykorzystanie fabryki dostawców: string dostawca = "System.Data.Odbc"; DbProviderFactory fabryka = DbProviderFactories.GetFactory(dostawca); DbCommand rozkaz = fabryka.createcommand(); rozkaz.commandtext = lancuch_polecenia; rozkaz.connection = polacz; DbCommand jest klasą abstrakcyjną. Implementuje interfejs IDbCommand. Pełni ona rolę ogólnego obiektu polecenia. Eliminuje potrzebę rzutowania zwróconego obiektu polecenia na obiekt polecenia specyficzny dla dostawcy, na przykład na OdbcCommand. Rzutowanie takie jest konieczne, gdy potrzebny jest dostęp do niestandardowych właściwości klasy polecenia dostawcy. (np. metodę ExecuteXmlReader() udostępnia jedynie klasa SqlCommand. 20

21 Polecenie SQL zapisane we właściwości CommandText można wykonać wywołując jedną z metod z poniższej tabeli: Metoda ExecuteNonQuery () ExecuteReader() Opis i przykład Wykonuje działanie opisane w zapytaniu i zwraca liczbę zmienionych wierszy: cmd.commandtext = "DELETE from studenci WHERE nazwisko = Sielski "; int et = cmd.executenonquery(); Wykonuje zapytanie i zwraca obiekt DataReader, który umożliwia dostęp do zbioru wynikowego zapytania. Ta metoda przyjmuje opcjonalny obiekt CommandBehavior, który może poprawić wydajność wykonywania. cmd.commandtext="select * FROM studenci WHERE data_ur > ; SqlDataReader rdr = cmd.executereader(); 21

22 ExecuteScalar() ExecuteXmlReader() Wykonuje zapytanie i zwraca wartość pierwszej kolumny w pierwszym wierszu zbioru wynikowego jako wartość skalarną. cmd.commandtext= SELECT COUNT(*) FROM rejestr"; int ilekursow = (int)cmd.executescalar(); Dostępna tylko dla dostawcy danych SQL Server. Zwraca obiekt XmlReader, który pozwala uzyskać dostęp do zbioru wynikowego. 22

23 Spośród wymienionych metod najważniejsza to ExecuteReader(). Zwraca obiekt DataReader, który udostępnia wiersze zwrócone przez zapytanie. Przeciążona wersja tej metody przyjmuje parametr typu CommandBehavior. Można go wykorzystać (niektórzy dostawcy) do optymalizacji wykonywania zapytań. CommandBehavior jest typem wyliczeniowym o wartościach: SingleRow - określa, że zapytanie powinno zwrócić jeden wiersz. Domyślne działanie to zwracanie zbioru wynikowego z wieloma wierszami. SingleResult - zapytanie ma zwrócić pojedynczą wartość skalarną. KeyInfo - zwraca informacje o kolumnie i kluczu głównym. Ta wartość jest używana wraz z metodą GetSchema () obiektu DataReader do pobierania informacji o szablonie kolumny. 23

24 SchemaOnly - służy do pobierania nazw kolumn zbioru wynikowego, na przykład: dr = cmd.executereader(commandbehavior.schemaonly); String kolumna = dr.getname(o); //Nazwa pierwszej kolumny SequentialAccess - umożliwia sekwencyjny dostęp do zwróconych wierszy po poszczególnych kolumnach. Tej wartości używa się do obsługi dużych pól binarnych (BLOB) i pól tekstowych. CloseConnection - zamyka połączenie po zamknięciu obiektu DataReader. 24

25 Procedura składowana - kod SQL przechowywany w bazie danych, który można wykonać jako skrypt. Zalety: hermetyzacja, współdzielenie i powtórne wykorzystywanie tej samej logiki w różnych aplikacjach. ADO.NET umożliwia wykonywanie składowanych procedur dostawców danych OleDb, SqlClient, Odbc i OracleClient. Aby wykonać procedurę składowaną należy: - właściwości Sql.CommandText przypisać nazwę procedury, - ustawić właściwość CommandType na wartość wyliczeniową CommandType.StoredProcedure, - wywołać metodę ExecuteNonQuery(). 25

26 Jeśli składowana procedura ma parametry wejściowe lub wyjściowe, przed jej wykonaniem trzeba dodać odpowiednie parametry do kolekcji Parameters obiektu polecenia. string ciagpolaczenia = "dsn=asa_student_10;uid=dba;pwd=sql"; OdbcConnection polaczenie = new OdbcConnection(); polaczenie.connectionstring = ciagpolaczenia; polaczenie.open(); OdbcCommand rozkaz = new OdbcCommand("DopiszNowego", polaczenie); rozkaz.commandtype = CommandType.StoredProcedure; OdbcParameter param1 = new OdbcParameter(); param1.parametername = "nazw"; param1.odbctype = OdbcType.VarChar; param1.direction = ParameterDirection.Input; param1.value = "Rej"; rozkaz.parameters.add(param1); OdbcParameter param2 = new OdbcParameter(); param2.parametername = "im"; param2.odbctype = OdbcType.VarChar; param2.direction = ParameterDirection.Input; param2.value = "Mikolaj"; rozkaz.parameters.add(param2); ilewierszy = (int)rozkaz.executenonquery(); 26

27 CREATE PROCEDURE "DBA"."DopiszNowego"(in nazw Varchar(25), in im Varchar(25)) begin declare lit char(1); declare pl char(1); declare dt date; select "max"(data_ur) into dt from Studenci where plec in('k','k'); set lit=substr(trim(im),length(trim(im)),1); if lit='a' or lit='a' then set pl='k' else set pl='m' end if; insert into Studenci(nazwisko,imie,plec,data_ur) values(nazw,im,pl,dt+10) end 27

28 Do utworzenia polecenia SQL dopisującego nowego studenta do tabeli Studenci przykładowej bazy Student można użyć sparametryzowanego polecenia: string sql = "insert into studenci (nazwisko, imie, data_ur, adres, plec) values(:pnazw, :Pim, :Pdat_ur, :Padr, :Ppl)"; OdbcCommand cmd = new OdbcCommand(); cmd.commandtext = sql; //Parametry określają zapisywane wartości cmd.parameters.addwithvalue( Pnazw", Schindler"); cmd.parameters.addwithvalue( Pim", Johann"); cmd.parameters.addwithvalue( Pdat_ur", "); cmd.parameters.addwithvalue( Padr, Kraków ); cmd.parameters.addwithvalue( Ppl, M ); 28

29 Alternatywnym rozwiązaniem jest utworzenie polecenia z połączonych ciągów znaków: string nazw = Schindler ; string imie = Johann ; string data_ur = ; string adres = Kraków ; string pl = M ; string sql = "insert into studenci (nazwisko, imie, data_ur, adres, plec) values ; sql += ( + nazw +, + imie + 29

30 Obiekt DataReader Obiekt DataReader, udostępnia wiersze i kolumny danych zwrócone jako wynik przetworzenia zapytania. Dostęp do wierszy definiuje interfejs IDataReader, który musi implementować każdy obiekt DataReader. Dostęp do kolumn definiuje interfejs IDataRecord. Każde wywołanie metody Read() obiektu DataReader zwraca pojedynczy wiersz ze zbioru wynikowego. Jeśli w zbiorze nie ma już więcej wierszy, metoda zwraca false. Obiekt DataReader należy zamknąć po zakończeniu przetwarzania wiersza w celu zwolnienia zasobów systemowych. Do sprawdzenia, czy ten obiekt jest zamknięty, służy właściwość DataReader. IsClosed. 30

31 Mimo że DataReader jest powiązany z pojedynczym poleceniem, to polecenie może zawierać wiele zapytań zwracających wiele zbiorów wynikowych. Przykładowy fragment kodu pokazuje, jak DataReader przetwarza wiersze zwrócone przez dwa zapytania: string ql = "SELECT * FROM studenci WHERE YEAR(data_ur)< 1940"; string q2 = "SELECT * FROM studenci WHERE YEAR(data_ur)> 1980 ; cmd.commandtext = ql + ";" + q2; DbDataReader czytacz = cmd.executereader(); bool nastepny = true; while (nastepny) { while (czytacz.read()) { MessageBox.Show(czytacz.GetString(1)); { nastepny = czytacz.nextresult(); } czytacz.close(); conn.close(); 31

32 Jest wiele sposobów na dostęp do danych w kolumnach danego wiersza obiektu DataReader. Można użyć numeru kolumny (pierwszy wiersz ma numer zero), ponieważ jest to tablica, nazwy jako indeksu, metody GetValue(), przekazując do niej numer kolumny lub jednej ze ściśle typizowanych metod Getxxx(), do których należą GetString(), Getlnt32(), GetDateTime() i GetDouble(). 32

Wykład 10 Architektura ADO.NET Dostawcy danych Modele dostępu do danych model połączeniowy Model bezpołączeniowy

Wykład 10 Architektura ADO.NET Dostawcy danych Modele dostępu do danych model połączeniowy Model bezpołączeniowy Wykład 10 Architektura ADO.NET Dostawcy danych Modele dostępu do danych model połączeniowy Model bezpołączeniowy 1 Architektura ADO.NET - zestaw abstrakcyjnych klas, które udostępniają dane z poziomu środowiska.net

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji

Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Opcja płatności: Standardowa realizacja transakcji podręcznik integracji Tylko do zastosowań profesjonalnych Aktualnie funkcja dostępna wyłącznie w języku angielskim. A usage Professional Uniquement Disponible

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym.

42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. 42. Stany procesów i przejścia między nimi w wielozadaniowym systemie operacyjnym. Proces - to jedno z najbardziej podstawowych pojęć w informatyce. Z definicji jest to po prostu egzemplarz wykonywanego

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna

Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna Zautomatyzowane Systemy Wytwarzania Stacja Meteorologiczna AiR V sem. Gr. A4/2 Bartosz Orszulak Wiktor Pilewski Bartłomiej Wicher Adam Szmajdziński 26 stycznia 2011 1 Spis treści 1 Założenia projektu 4

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16

Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Podręcznik użytkownika programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 Uwaga Przed użyciem tych informacji i produktu, którego dotyczą, należy zapoznać się z informacjami w sekcji Uwagi na stronie

Bardziej szczegółowo

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak

System plików warstwa fizyczna. Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Wykład prowadzą: Jerzy Brzeziński Dariusz Wawrzyniak System plików warstwa fizyczna Celem wykładu jest prezentacja różnych podejść do implementacji systemu plików. Podejścia

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PROGRAMOWANIA

PODSTAWY PROGRAMOWANIA PODSTAWY PROGRAMOWANIA Andrzej Marciniak Prezentacja multimedialna przygotowana za pomocą systemu Corel Presentations X3 Copyright 2003-2012 by Andrzej Marciniak PP-10(1 z 66) Na poprzednim wykładzie...

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

Artykuł jest skierowany przede wszystkim

Artykuł jest skierowany przede wszystkim Piszemy własny moduł PAM Andrzej Nowak Na CD: Na dołączonej do pisma płycie CD zamieszczone są wykorzystywane w artykule programy i dokumentacja. Artykuł jest skierowany przede wszystkim do administratorów

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@)

Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) Informatyczny System Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego (BeSTi@) System powstał w ramach projektu PHARE 2002/000-580.01.09 Zarządzanie Finansami Publicznymi Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo