NASTAWNE NAWIEWNIKI WIROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NASTAWNE NAWIEWNIKI WIROWE"

Transkrypt

1 OD-, OD-V I OD-V/TR napëd elektryczny C φd przepustnica z blachy perforowanej (P) C RAL 900 M CD Nastawny nawiewnik wirowy OD- Zastosowanie: Nastawny nawiewnik wirowy przeznaczony jest do pomieszczeü o wysoko{ci od do m., w ktörych wymagana jest du`a indukcja powietrza. Stosowany jest w pomieszczeniach, w ktörych wystëpuje du`a rö`nica temperatur pomiëdzy powietrzem nawiewanym i powietrzem w pomieszczeniu. Opis: Nawiewnik sk ada sië z obudowy zakoüczonej lejkiem nawiewnym. Przy pomocy nastawy samoregulujäcych opatek mo`na wybra~ odpowiednie warunki (kierunek) nawiewu powietrza. Wewnëtrzna czë{~ nawiewnika jest specjalnie uformowana, dziëki czemu osiägany jest efekt Coanda. Czë{~ zewnëtrzna nawiewnika wykonana jest z aluminium, opatki z blachy ocynkowanej. Ca y nawiewnik pomalowany jest na kolor RAL 900 lub na dowolny kolor wed ug zamöwienia klienta. Nastawny nawiewnik wirowy OD-V Model nawiewnika OD-V jest wyposa`ony w samoregulujäce opatki nastawiane centralnie. Regulacja opatek odbywa sië rëcznie lub te` si ownikiem, ktöry jest montowany po zewnëtrznej stronie nawiewnika. Nawiewnik spe nia wszystkie wymagania dotyczäce regulacji nawiewu. φd OD-V z räczkä (RR). räczkä. {ruba mocujäca Wielko{ci i wymiary Wo{~ φd φd C C A ef (m ) A ef - powierzchnia efektywna (m )

2 OD-, OD-V I OD-V/TR Monta` nawiewnika przy pomocy skrzynki przy äczeniowej 6 A x A φ D φ A T h φ d 0 H Wielko{~ A H h φd φd φa Skrzynka rozprë`na. Kröciec przy äczeniowy. Blacha z perforacjä. Klapa regulacyjna (przepustnica) 5. Poprzeczka 6. Nawiewnik OD-, OD-V, OD-V/TR 7. Przej{ciöwka / adaptor OD-V z termostatem rö`nicujäcym i wyj{ciem analogowym ADT- Opis: Termostat rö`nicujäcy z wyj{ciem analogowym ADT- jest regulatorem, ktöry na podstawie pomiaröw temperatury powietrza w kanale oraz temperatury powietrza w pomieszczeniu automatycznie, w zale`no{ci od potrzeb nastawia kät nachylenia opatek nawiewnika OD-V. Do jednego regulatora ADT- mo`emy przy äczy~ jednorazowo do 0 sztuk nawiewniköw OD-. Zasada dzia ania: Regulator poröwnuje zadanä krzywä temperatur, ktörä nastawiamy w zale`no{ci od pozycji OD-V oraz wytypowanego sposobu pracy z danymi, ktöre uzyskuje z czujniköw temperatury, rozmieszczonych w kanale doprowadzajäcym {wie`e powietrze oraz w pomieszczeniu. Nast pnie uwzgl dniajäc zadanä rö`nic temperatur regulator generuje ciäg y sygna analogowy na wyj{ciu 0-0V DC, ktöry przep ywa do si ownika OD-V. Regulator sam na podstawie pomiaröw temperatur okre{la czy nale`y ch odzi~ czy ogrzewa~ i sam nastawia opatki nawiewnika OD-V. Gdy temperatura powietrza w kanale jest wy`sza ni` w pomieszczeniu, regulator nastawia nawiewnik w tryb grzania, czyli pionowe ustawienie opatek i nawiew ogrzanego powietrza do pomieszczenia. Je{li temperatura powietrza w kanale jest ni`sza ni` w pomieszczeniu wöwczas regulator prze äcza si automatycznie na tryb ch odzenia wysy ajäc sygna, ktöry spowoduje zmian käta opatek OD-V na ch odzenie. T T temperatura powietrza w kanale ( o C) T temperatura powietrza w pomieszczeniu ( o C) T<T: ch odzenie kät nachylenia `aluzji w kierunku 0 o T>T: ogrzewanie kät nachylenia `aluzji w kierunku 90 o Zalety: Zastosowanie ADT- eliminuje ka`dorazowe r czne zmienianie käta opatek, czasami bardzo du`ej ilo{ci nawiewniköw OD-V, gdy` ustawienie odbywa si automatycznie. W ten sposöb zapewniamy röwnie` w a{ciwä i bardziej efektywnä klimatyzacj pomieszczenia. Termostat rö`nicujäcy ADT-. regulator. pokojowa czujka temperatury. kana owa czujka temperatury.. si ownik (wariant B)

3 OD-, OD-V I OD-V/TR Wzör zamöwienia : OD- / P / K / M wielko{~ Wielko{~ M Przepustnica (klapa regulacyjna) K Skrzynka przy äczeniowa P Z blachä perforowanä* *Przy monta`u do skrzynki nie montuje sië p ytki razpraszajäcej P. Wzör zamöwienia : OD- V / P / B / K / M wielko{~ Wielko{~ M Przepustnica (klapa regulacyjna) K Skrzynka przy äczeniowa R Regulacja rëczna RR Rëczna regulacja z räczkä na zewnëtrznej stronie nawiewnika Modele z si ownikami B Belimo LM A B Belimo LM 0A B Belimo LM A SR J Joventa DAN.N J Joventa DAN.N J Joventa DMN.N wielko{ci 60 odpowiada typ si ownika NM i DAS wielko{ci 800 odpowiada typ si ownika AM i DA P Z blachä perforowanä* V Z nastawä centralnä opatek H L Q t z A,B V H t L Q t z x H L.8m V L t L Q (m /h) x (m) H (m) L (m) V L (m/s) t z (K) t L (K) p t (Pa) L WA (db(a)) V H (m/s) A, B (m) Natë`enie strumienia powietrza Odleg o{~ od {ciany w poziomie Wysoko{~ pomieszczenia Odleg o{~ od sufitu do strefy przebywania ludzi Zasiëg strugi (L=H+x) Prëdko{~ strugi powietrza w odleg o{ci L rö`nica temperatur powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu rö`nica temperatur rdzenia strumienia powietrza nawiewanego i powietrza w pomieszczeniu Strata ci{nienia Moc akustyczna Prëdko{~ powietrza w odleg o{ci H Rozstaw miëdzy nawiewnikami wed ug d ugo{ci i szeroko{ci. 5

4 OD-, OD-V I OD-V/TR kät po o`enia opatek ( ) RAL 900 CD Nastawny nawiewnik z regulacjä termostatycznä OD-V/TR Zastosowanie: Nastawny nawiewnik wirowy przeznaczony jest do pomieszczeü o wysoko{ci od do m, w ktörych wymagana jest du`a indukcja powietrza. Stosowany jest w pomieszczeniach, w ktörych wystëpuje du`a rö`nica temperatur pomiëdzy powietrzem nawiewanym i powietrzem w pomieszczeniu. Dzia anie: W nawiewniku OD-V/TR kät pochylenia samoregulujäcych, centralnie nastawnych opatek zmienia sië automatycznie dziëki regulacji termostatycznej. Element termostatyczny rozpoznaje temperaturë nawiewanego powietrza i samoczynnie ustawia kät po o`enia opatek. Dodatkowe röd a energii i zasilania nie sä potrzebne, tak samo jak wszystkie instalacje z tym zwiäzane. Zale`no{} miëdzy temperaturä nawiewanego powietrza i kätem pochylenia opatek zosta a przedstawiona w diagramie poni`ej Temperatura ( C) spadanie temperatury {rednia warto{} wzrastanie temperatury Diagram pokazuje histerezë charakterystyki g owicy termostatycznej przy ch odzeniu lub ogrzewaniu. Podczas ustalania temperatury kät po o`enia opatek po oko o 5 minutach ustala sië na {redniä warto{}. Opis: Nawiewnik OD-V/TR sk ada sië z obudowy zakoüczonej na spodzie lejkiem nawiewnym oraz samoregulujäcych opatek. [rodkowa czë{} nawiewnika jest specjalnie uformowana, dziëki czemu osiägany jest efekt Coanda. Obudowa nawiewnika wykonana jest z aluminium a opatki z blachy ocynkowanej. Ca y nawiewnik pomalowany jest na kolor RAL 900 lub na dowolny kolor wed ug zamöwienia klienta. Wielko{ci: Typ OD-V/TR jest dostëpny w wielko{ciach: 00, 50, 5, 00, 500, 60 i 800 (wielko{ci 5 i 60 nie sä dostëpne). 6

5 OD-, OD-V I OD-V/TR kät po o`enia opatek ( ) Temperatura ( C) Ilo{} dodanych podk adek 0 Kät koücowy opatek Regulacja poczätkowego i koücowego po o`enia käta opatek: Podczas doboru odpowiednich nawiewniköw do konkretnego pomieszczenia przy zastosowaniu pakietu programu komputerowego Klima ADE zostajä wyliczone dok adne käty, ktöre sä uzale`nione od wysoko{ci, na ktörej zostanie zamontowany nawiewnik w pomieszczeniu, ilo{ci doprowadzanego powietrza z przeliczeniem na nawiewnik oraz rö`nica miëdzy temperaturä doprowadzanego powietrza i temperaturä w pomieszczeniu. Podstawä wyliczenia jest prëdko{} strugi powietrza 0. m/s w strefie przebywania. OD-V/TR umo`liwia regulacjë poczätkowego i koücowego käta po o`enia opatek nawiewnika. Kät poczätkowy opatek wstäpnie nastawia sië za pomocä specjalnej nakrëtki w zakresie od 0-. Nastawa poczätkowego käta oznacza, `e samoczynne otwieranie opatek rozpocznie sië gdy temperatura osiägnie warto{}, ktöra jest uzale`niona od käta ustawionego wed ug diagramu przy przednastawie käta poczätkowego na i bez dodatkowych podk adek : Kät koücowy 75 zostaje osiägniëty miëdzy.5- C. (w diagramie oznaczenie ) Kät koücowy opatek ustawia sië stosujäc podk adki, dodajäc je pod g owicä termostatycznä. Podstawowa, wmontowna wy`sza podk adka umo`liwia ca kowite otwarcie opatek do 75. Wraz z dodaniem ka`dej podk adki kät koücowy zmniejsza sië o 5. Dok adanie podk adek ma wp yw röwnie` na zmianë charakterystyki g owicy termostatycznej (w diagramie zosta y podane {rednie warto{ci charakterystyk z uwzglëdnieniem ilo{ci dodanych podk adek). Wzör zamöwienia : OD- V / TR / P / K / M wielko{~ 5 5 wielko{} (00, 50, 5, 00, 500, 60 i 800) M przepustnica regulacyjna K skrzynka rozprë`na P TR p yta rozpraszajäca z blachy perforowanej (przy monta`u do skrzynki przy äczeniowej nie montuje sië p ytki rozpraszajäcej P) element termostatyczny V samoregulujäce sië opatki centralnie nastawne 7

6 OD-, OD-V I OD-V/TR Przyk ad doboru poczätkowego i koücowego käta `aluzji nawiewnika OD-V/TR przy wykorzystaniu programu Klima ADE 5. Rezultat wyliczenia: minimalny kät przy ch odzeniu = Dane poczätkowe: Ilo{} powietrza Temperatura powietrza Wielko{} pomieszczenia Wielko{} nawiewnika Wyliczenie: Rezultat wyliczenia: minimalny kät przy ogrzewaniu = Nastawiamy kät: (w diagramie oznaczenie ) Nastawiamy kät: (w diagramie oznaczenie ) dla u`ywamy podk adek (patrz tabela na str.) 8

7 OD-, OD-V I OD-V/TR DANE TECHNICZNE Diagram szybkiego doboru nawiewnika: OD-V wlk. 5 OD-V wlk. 60 OD-V wlk. 00 OD-V wlk. 50 OD-V wlk. 5 OD-V wlk. 00 OD-V wlk. 500 OD-V wlk. 60 OD-V wlk. 800 DIAGRAM SZYBKIEGO DOBORU Przyk ady doboru,, : patrz nastëpne strony ch odzenie 5 ogrzewanie Kät `aluzji 5-5 db(a) 5-5 db(a) WSPÓ\CZYNNIK KORYGUJÄCY Je{li nawiewnik jest zamontowany w {cianie nale`y wöwczas prëdko{~ V h na wysoko{ci A/+H pomno`y~ przez czynnik, (ze wzglëdu na efekt COANDA). Dotyczy to zaröwno grzania jak i ch odzenia, je{li kät `aluzji jest mniejszy ni` 0. Wielko{~ nawiewnika ze wzglëdu na rozstaw i prëdko{} koücowä strumienia Proponowana A,B (m) Kät otwarcia `aluzji w wersji ch odzenia i grzania: OD-V 5 CH\ODZENIE Kät `aluzji 0 - Przyk ad (ch odzenie) Q = 0 m /h H = m H = H-,8=-,8=,m v H = 0,m/s = - Proponowana wielko{~ 5 +0 K 0,6 0,0 0,0 0,05 0,0 0,5 v H / v ef v ef = Q/A ef 600 = 0/0,0 600 v ef =,7 m/s v H /v ef = 0,/,7=0,07 Kät `aluzji 6 Przyk ad (ogrzewanie) Q = 0 m /h H = m H=,m v H = 0,m/s = + Proponowana wielko{~ 5 v ef =,7 m/s Kät `aluzji 80 +K 5 0,6 5 9

8 OD-, OD-V I OD-V/TR DANE TECHNICZNE Kät otwarcia `aluzji w wersji ch odzenia i grzania: OD-V 60 CH\ODZENIE Kät `aluzji 0 +0 K +K 5 0,0 0,0 0,05 0,0 0,5 v H / v ef 5 - OD-V 00 CH\ODZENIE 0 Kät `aluzji - Przyk ad (ch odzenie) Q = 50 m /h H =,m v H = 0,5m/s = -8 K Proponowana wielko{~ 00 v ef = Q/A ef 600 = 50/0,0 600 v ef =,m/s v H /v ef = 0,5/,=0,06 Kät `aluzji +0 K 5 6 0,0 0,0 0,05 v H / v ef 0,0 0,5 (Kät `aluzji efekt Coanda) H =,, =,96m H = H+,8 =,96+,8 =,67m lub H =, v H = 0,5, = 0,5m/s +K

9 Kät otwarcia `aluzji w wersji ch odzenia i grzania: OD-, OD-V I OD-V/TR DANE TECHNICZNE CH\ODZENIE 0 +0 K +K OD-V ,0 Kät `aluzji 0,0 0,05 0,0 0,5 v H / v ef K +K OD-V 5 CH\ODZENIE 5 8 0,0 0,0 0,05 Kät `aluzji v H / v ef ,0 0,5-0 OD-V 00 OD-V 500 CH\ODZENIE 0 Kät `aluzji - CH\ODZENIE 0 Kät `aluzji - +0 K 5 0 0,0 0,0 0,05 0,0 0,5 v H / v ef 5 0 0,0 +0 K 0,0 0,05 0,0 0,5 v H / v ef +K +K

10 OD-, OD-V I OD-V/TR DANE TECHNICZNE Kät otwarcia `aluzji w wersji ch odzenia i grzania: +K OD-V 60 CH\ODZENIE Kät `aluzji K 0, ,0 0,05 0,0 0,5 v H / v ef Przyk ad (ch odzenie) Q = 700 m /h v H = 0,m/s t z = - H = 9m H = 9-,8 = 7,m Proponowana wielko{~ 60 v ef = Q/A ef 600 = 700/0, 600 v ef =,m/s v H /v ef = 0,/, = 0,08 Kät `aluzji OD-V 800 CH\ODZENIE Kät `aluzji ,0 0,0 0,05 0,0 0,5 v / v H ef T z +0 K 0 5 0,6 5 0

11 OD-, OD-V I OD-V/TR DANE TECHNICZNE Straty ci{nienia i moc akustyczna: dla wersji z p ytkä perforowanä (perforacjä) 0 7 5,5 00 OD-V Wielko{~ STRATY CI[NIENIA I MOC AKUSTYCZNA Q (m /h) Przyk ad (ch odzenie) Q = 50 m /h L WA = 8 db(a) p = 77Pa Kät `aluzji L WA (db(a)) p t (Pa) Przyk ad (ch odzenie) Q = 700 m /h L WA = 7 db(a) p = 6Pa Kät `aluzji 0

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE LD-17, LD-18

NAWIEWNIKI SZCZELINOWE LD-17, LD-18 Nawiewniki szczelinowe LD-17, LD-18 Zastosowanie: W pomieszczeniach o wysokości od 2,5 do 4m. Do ogrzewania i chłodzenia powietrza Poprzez nastawę ruchomych kierownic pozwala na ustawienie wybranego trybu

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe

SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA. materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe SYSTEM A1RC PRESO AERECO WENTYLACJA MECHANICZNA materiały projektowe, budownictwo mieszkaniowe Zbiorcza,

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK

Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK PL Instrukcja monta u nap dów rurowych Typ 15 i 15 NHK Nale y zachowaç niniejszà instrukcj! Po wmontowaniu nap du rurowego nale y umocowaç niniejszà instrukcj na kablu. Nale y przestrzegaç nast pujàcych

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków

Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków 3 20 30 Grzałki elektryczne 5 modele(i) Nagrzewnica Panther 20-30 Mocna nagrzewnica do dużych budynków Zastosowanie Nagrzewnice serii Panther 20 30 to ciche, stacjonarne urządzenia o dużej mocy, przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

Jaki klimatyzator wybrać?

Jaki klimatyzator wybrać? Jaki klimatyzator wybrać? Zadaniem klimatyzacji jest zapewnienie określonych parametrów powietrza w pomieszczeniu według wymaganych warunków higienicznych. System klimatyzacji wpływa na poprawę samopoczucia

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja zależna od potrzeb

Klimatyzacja zależna od potrzeb Klimatyzacja zależna od potrzeb WISETM Powietrzny system klimatyzacyjny GOLDTM Centrala wentylacyjna - rozwiązanie systemowe CONDUCTORTM Wodny system klimatyzacyjny www.swegon.pl Demand-controlled ventilation

Bardziej szczegółowo

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe.

Pompy BFP sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Arkusz informacyjny Pompa olejowa 10/11/20/21/41 Zastosowanie Pompy sà przeznaczone do palników o mocy do 400 kw; stosowane mogà byç w ma- ych palnikach, równie jako pompy serwisowe. Zró nicowanie wymagaƒ

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE

GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE GŁÓWNY GEODETA KRAJU ZASADY WYKONYWANIA ORTOFOTOMAP W SKALI 1:10000 WYTYCZNE TECHNICZNE Główny Urzd Geodezji i Kartografii Warszawa 2000 R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ortofotomapy w skali 1

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Halton M.A.R.V.E.L. Inteligentny system sterowania wydajnością wentylacji w kuchni w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Enabling Wellbeing

Halton M.A.R.V.E.L. Inteligentny system sterowania wydajnością wentylacji w kuchni w zależności od chwilowego zapotrzebowania. Enabling Wellbeing Halton M.A.R.V.E.L. Inteligentny system sterowania wydajnością wentylacji w kuchni w zależności od chwilowego zapotrzebowania Enabling Wellbeing M.A.R.V.E.L. : Rewolucyjna zmiana w zużyciu energii przez

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI

IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI IV. ZASADY PROJEKTOWE DLA KANALIZACJI 4.1. Zasady projektowe dla kanalizacji grawitacyjnej Poniej przedstawiono zasady, którymi naley kierowa si przy programowaniu, a głównie projektowaniu układu sieci

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam.

Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011. Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Katalog urządzeń z cenami 01-07-2011 Istnieje możliwość zmiany cen. Copyright 2014 Mark Climate Technology, Veendam. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części niniejszej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i programowania

Instrukcja instalacji i programowania Instrukcja instalacji i programowania SPIS TRECI Informacje ogólne o ORBIT-14 3 Główne cechy centrali: 3 Dane techniczne 5 Instalacja 7 Monta płyty głównej 7 Schemat połcze płyty głównej 7 Podłczenie linii

Bardziej szczegółowo