BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO"

Transkrypt

1 IV Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO w województwie warmińsko - mazurskim w roku 15

2 Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku którego co najmniej jedna osoba zgineła lub odniosła obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia trwajacy dłużej niż 7 dni. Kolizja zdarzenie drogowe, w którym żaden z uczestników nie doznał obrażeń ciała, odnotowano jedynie straty materialne. Ofiara śmiertelna osoba zmarła w wyniku obrażeń doznanych w wypadku drogowym: na miejscu lub w ciagu 3 dni po wypadku. Ofiara ranna osoba, która w wyniku wypadku drogowego odniosła obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia trwajacy dłużej niż 7 dni. Koszt strat koszt wszystkich ofiar zdarzeń drogowych i skutków materialnych przypadąjacy na jednego mieszkańca. Miarą kosztu zdarzeń jest kwota w PLN na mieszkańca analizowanego obszaru. Wskaźnik demograficzny I stosunek liczby wypadków na danym obszarze do liczby mieszkanców obszar ten zamieszkujących. Miarą wskaźnika demograficznego I jest liczba wypadków na 1 tys. mieszkańców. Wskaźnik demograficzny II stosunek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych na danym obszarze do liczby mieszkańców obszar ten zamieszkujących. Miarą wskaźnika demograficznego II jest liczba zabitych na 1 tys. mieszkańców. Ciężkość wypadków stosunek liczby ofiar śmiertelnych do liczby wypadków, w których te ofiary uczestniczyły. Miarą ciężkości wypadków jest liczba zabitych na 1 wypadków. Gęstość wypadków stosunek liczby wypadków na danym obszarze do długości sieci drogowej. Miarą gestości wypadków jest liczba wypadków na 1 km długości dróg. Poziom bezpieczeństwa wielkość charakteryzująca stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, wynikajaca z przyjetego systemu oceny. W niniejszym opracowaniu miarą poziomu bezpieczeństwa jest liczba gwiazdek: od 1 (najniższy poziom) do 5 (najwyższy poziom).

3 IV Raport Warmińsko - Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rok 15 Spis treści Warmińsko - Mazurskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 4 Metodyka oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego 5 Region na tle kraju 6 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w 11 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach 9 Załącznik - Ranking ów pod względem brd 73

4 Warmińsko - Mazurskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Europejska polityka transportowa jest kluczowym uwarunkowaniem dla powstających w państwach członkowskich programów bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz narzędzi wspierających ich realizację. W ostatnich latach jej ważnym elementem była tzw. Biała Księga Polityki Transportowej Czas na decyzję, wskazująca rozwiązania, których wdrożenie - po dostosowaniu do uwarunkowań lokalnych - pozwala na usprawnienie struktur systemowego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego. Jedno z takich rozwiązań stało się przedmiotem zrealizowanego w latach 4-8 europejskiego projektu SafetyNet. Jego produktem końcowym jest Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ERSO European Road Safety Observatory), jako narzędzie wspomagające zarządzanie bezpieczeństwem poprzez dostarczenie informacji o jego stanie oraz wiedzy o skutecznych metodach działań prewencyjnych. Zgodnie z rekomendacjami ERSO, w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej powstać powinno krajowe obserwatorium bezpieczeństwa ruchu drogowego, współpracujące z siecią obserwatoriów alnych. W Polsce w wyniku inicjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w roku 1 otwarto pierwsze obserwatorium alne natomiast w 14 uruchomiono Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Doświadczenia państw, które osiągnęły duże sukcesy w redukcji zagrożenia w ruchu drogowym wyraźnie wskazują na wagę informowania społeczeństwa i wzbudzania jego motywacji do konkretnych działań prewencyjnych. W ten sposób ludzie stają się odpowiedzialni za stan bezpieczeństwa w miejscu, w którym żyją, a mając na uwadze własne zdrowie i życie, chcą ten stan sukcesywnie poprawiać. Kluczem do wypracowania takiego zachowania jest stworzenie narzędzi i procedur informowania społeczeństwa o sytuacji, problemach, planowanych działaniach, jednocześnie umożliwiających uzyskiwanie opinii społeczeństwa o tym, czego ono oczekuje. Komunikacja ze społeczeństwem powinna być bowiem dialogiem, a nie jedynie procesem informowania jednej ze stron o zadaniach dla drugiej. Obserwatorium to organizacja, w której prowadzi się systematyczne obserwacje w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz, na ich podstawie, formułuje projekty zaleceń dla instytucji odpowiadających za wdrażanie strategii i programów prewencyjnych. Monitoruje trendy oraz dostarcza wiarygodnych analiz i informacji o bezpieczeństwie w. Cechą szczególną obserwatorium jest nacisk jaki kładzie ono na formułowanie i rozpowszechnianie wiedzy, tak by była ona łatwo dostępna i zrozumiała nie tylko dla ekspertów, ale dla każdego odbiorcy: począwszy od decydentów, urzędników, polityków, po każdego zainteresowanego tą tematyką. 4

5 Metodyka oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest dostarczanie wiarygodnych informacji i obiektywnych analiz stanu bezpieczeństwa w i poszczególnych ach. W tym celu - zarówno na stronie internetowej obserwatorium, jak i w wydawanych raportach - dane o zdarzeniach prezentowane są w formie liczb bezwzględnych (wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych) oraz wskaźników, dzięki którym możliwe jest porównywanie obszarów o różnym charakterze. Dane wyjściowe do analiz pochodzą z Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, Głównego Urzędu Statystycznego oraz Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie. Analizy opierają się na standardowych wskaźnikach wykorzystywanych w analizach bezpieczeństwa ruchu drogowego zarówno przez instytucje międzynarodowe, jak i krajowe. Definicje wszystkich wskaźników znajdują się na początku raportu. Zaproponowano również własną metodykę oceny umożliwiającą porównywanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych ach w sposób kompleksowy i niejednostronny. Metodyka ta zakłada, że na ocenę każdego u wpływa poziom 4 wskaźników zagrożenia: wskaźnik demograficzny I (liczba wypadków na 1 tys. mieszkańców) określający ryzyko uczestnictwa w wypadku drogowym wskaźnik demograficzny II (liczba zabitych na 1 tys. mieszkańców) określający ryzyko śmierci w wypadku drogowym ciężkość wypadków (liczba zabitych na 1 wypadków) określający jak poważne są konsekwencje wypadków gęstość wypadków (liczba wypadków na 1 km drogi) stanowiący ocenę bezpieczeństwa sieci drogowej na danym obszarze Zestaw wskaźników nie jest przypadkowy. Dobrano je w taki sposób aby możliwie jak najlepiej odzwierciedlały rzeczywisty poziom zagrożenia i umożliwiały sprawiedliwą ocenę. Przyjęta metodyka uwzględnia różnice pomiędzy ami pod względem: demografii, długości sieci, czy specyfiki zagospodarowania przestrzennego. Ta ostatnia kwestia wpływa m.in. na ciężkość zdarzeń. Metodyka zakłada, że w pierwszej kolejności dany obszar oceniany jest pod względem każdego z 4 wyżej wymienionych wskaźników. Różnica pomiędzy wartością maksymalną i minimalną każdego wskaźnika dla wszystkich ów dzielona jest na 5 przedziałów. Każdemu przedziałowi przypisywany jest odpowiedni poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza poziom najniższy, a 5 najwyższy. Przedziały uwzględniają średni poziom ocenianych wskaźników dla całego województwa oraz dla Polski. Ich różnica odpowiada poziomowi dostatecznemu. Średnia z 4 wskaźników daje wynik końcowy. Dla lepszego zobrazowania wyników, w metodyce wykorzystano analogię do systemu rankingowania bezpieczeństwa samochodów EuroNCAP: 1 gwiazdka najniższy poziom bezpieczeństwa, 5 gwiazdek poziom najwyższy. Ostateczna liczba gwiazdek jaką uzyskał dany umożliwia porównanie z pozostałymi. W ten sposób tworzony jest ranking i wyłaniany wojewódzki lider bezpieczeństwa w ocenianym roku. 5

6 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej Region na tle kraju w roku km 645,34 km 93,7 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII krajowe km wojewódzkie 1 91 km owe 8185,4 km gm 11 3,6 km 49,6% WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE 5,8% STRUKTURA SIECI DROGOWEJ 8,4% 36,1% 58,5% POLSKA 4,6% 6,9% 3,1% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni 1869 kolizje koszt zdarzeń (mln zł) 517 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% Polska województwo Polska województwo 6

7 UDZIAŁ WYPADKÓW POZYCJA NA TLE INNYCH WOJEWÓDZTW w województwie 15 kraju kraju Z udziałem pieszych,4% 18,% 3,% Spowodowanych nadmierną prędkością Spowodowanych przez młodych kierujących 16 31,% 14,% 31,% 1 18,% 13,% 1,% Z udziałem nietrzeźwych 13 11,6% 7,% 14,% W wyniku najechania na drzewo 16 14,%,% 14,% Z udziałem rowerzystów 3 1,% 11,% 17,% Z udziałem motocyklistów 3 6,% 5,% 8,% * im wyższa pozycja tym większy poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego na tle 16 województw OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja województwa na tle kraju kraju kraju , 159, , 1, 9 8 5, 17, 7 8 3, 15, 7

8 WYPADKI DROGOWE W LATACH 1-15 województwo woj. mazowieckie woj. śląskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. wielkopolskie woj. pomorskie woj. dolnośląskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. kujawsko-pomorskie woj. zachodniopomorskie woj. podlaskie woj. lubuskie woj. opolskie RAZEM MIEJSCE REGIONU WŚRÓD POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW - WYPADKI 15 woj. mazowieckie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. śląskie woj. pomorskie 675 woj. dolnośląskie woj. wielkopolskie woj. podkarpackie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. zachodniopomorskie woj. lubelskie woj. kujawsko-pomorskie woj. opolskie woj. podlaskie woj. lubuskie

9 OFIARY ŚMIERTELNE WYPADKÓW DROGOWYCH W LATACH 1-15 województwo woj. mazowieckie woj. śląskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. wielkopolskie woj. pomorskie woj. dolnośląskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. kujawsko-pomorskie woj. zachodniopomorskie woj. podlaskie woj. lubuskie woj. opolskie RAZEM MIEJSCE REGIONU WŚRÓD POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW - OFIARY ŚMIERTELNE 15 woj. mazowieckie 487 woj. śląskie woj. wielkopolskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. lubelskie woj. dolnośląskie woj. pomorskie woj. kujawsko-pomorskie woj. warmińsko-mazurskie woj. podkarpackie woj. zachodniopomorskie woj. podlaskie woj. świętokrzyskie woj. opolskie woj. lubuskie

10 OFIARY RANNE WYPADKÓW DROGOWYCH W LATACH 1-15 województwo woj. mazowieckie woj. śląskie woj. łódzkie woj. małopolskie woj. wielkopolskie woj. pomorskie woj. dolnośląskie woj. podkarpackie woj. lubelskie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. kujawsko-pomorskie woj. zachodniopomorskie woj. podlaskie woj. lubuskie woj. opolskie RAZEM MIEJSCE REGIONU WŚRÓD POZOSTAŁYCH WOJEWÓDZTW - OFIARY RANNE 15 woj. łódzkie woj. mazowieckie woj. małopolskie woj. śląskie woj. pomorskie woj. dolnośląskie woj. wielkopolskie woj. podkarpackie woj. warmińsko-mazurskie woj. świętokrzyskie woj. zachodniopomorskie woj. lubelskie woj. kujawsko-pomorskie woj. podlaskie woj. opolskie woj. lubuskie

11 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w w roku 15 W rozdziale zaprezentowano szczegółową ocenę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim. Przedstawiono dane ogólne o zdarzeniach drogowych, analizę głównych wskaźników zagrożenia, a także analizę pod względem: rodzaju, pory występowania, lokalizacji, okoliczności i typu uczestników wypadków. W każdym przypadku dane przedstawiono w formie tabeli i wykresów, tak by możliwy był dostęp do danych wyjściowych. DANE OGÓLNE Zdarzenia drogowe i ich skutki w województwie warmińsko - mazurskim (3-15) Rok Wypadki Zabici Ranni Kolizje

12 WSKAŹNIKI BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Zdarzenia drogowe i ich skutki w roku 15 według ów Wypadki Zabici Ranni ogółem Ciężko ranni Kolizje Powiat 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% bartoszycki 47 98% % 47 9% 6 118% 518 1% braniewski 53 95% 7 1% 57 83% 14 18% 356 9% działdowski % 3 5% 77 95% 6 86% % elbląski 7 74% 4 33% 95 68% 9 66% % ełcki 86 83% 5 1% 1 8% 19 7% % giżycki 5 93% 1 5% 59 91% 14 88% % gołdapski 38 13% % 48 17% 16 13% 1 115% iławski 91 1% 8 133% % 9 85% 87 11% kętrzyński 33 89% 7 78% 35 16% 4 % % lidzbarski 36 97% 7 1% 38 9% 8 133% 375 9% mrągowski 64 7% 4 5% 84 64% 3 97% 58 96% nidzicki 8 1% 9 3% % 16 17% 3 1% nowomiejski 69% 33% 7 84% 5 139% 43 15% olecki 4 138% 5 5% 48 13% % 46 94% olsztyński 19 97% 5 147% % % % ostródzki 75 9% 6 3% 9 8% 39% % piski 4 91% 5 83% 5 98% 5 63% 499 1% szczycieński 8 96% 9 18% 93 85% 1 5% % węgorzewski 8 93% 4 % 34 1% 3 15% 1 11% m. Elbląg 1 97% 4 133% 143 9% 39 89% 11 14% m. Olsztyn 45 91% 3 3% 8 95% 64 8% % RAZEM % 14 95% % % % Wskaźnik gęstości wypadków według ów Powiat symbol Wypadki na 1 km bartoszycki NBA 3,1 braniewski NBR 6, działdowski NDZ 5,9 elbląski NEB 4,9 ełcki NEL 1,5 giżycki NGI 6,6 gołdapski NGO 5,3 iławski NIL 6,6 kętrzyński NKE,4 lidzbarski NLI 4,4 mrągowski NMR 6,5 nidzicki NNI,5 nowomiejski NNM,4 olecki NOE 3,9 olsztyński NOL 9,8 ostródzki NOS 4,5 piski NPI 3,6 szczycieński NSZ 5, węgorzewski NWE 4,8 m. Elbląg NE 56,3 m. Olsztyn NO 71, Suma 1,8 BRANIEWSKI BARTOSZYCKI GOŁDAPSKI WĘGORZEWSKI ELBLĄG LIDZBARSKI KĘTRZYŃSKI OLECKI ELBLĄSKI GIŻYCKI OLSZTYŃSKI MRĄGOWSKI EŁCKI OLSZTYN OSTRÓDZKI PISKI IŁAWSKI SZCZYCIEŃSKI NOWOMIEJSKI NIDZICKI DZIAŁDOWSKI średnia dla u najniższy poziom wskaźnika NBA NBR NDZ NEB NEL NGI NGO NIL NKE NLI NMR NNI NNM NOE NOL NOS NPI NSZ NWE NE NO 1

13 Wskaźnik wypadków na 1 tyś. mieszkańców Powiat symbol Wypadki na 1 tys. mieszkańców bartoszycki NBA 78,6 braniewski NBR 14,8 działdowski NDZ 98,1 elbląski NEB 1,3 ełcki NEL 95,7 giżycki NGI 9,3 gołdapski NGO 138,9 iławski NIL 97,8 kętrzyński NKE 5,7 lidzbarski NLI 84,7 mrągowski NMR 15,7 nidzicki NNI 8,7 nowomiejski NNM 49,7 olecki NOE 114,9 olsztyński NOL 178, ostródzki NOS 7,5 piski NPI 7,7 szczycieński NSZ 11,8 węgorzewski NWE 118,6 m. Elbląg NE 98,1 m. Olsztyn NO 14,9 ELBLĄG ELBLĄSKI IŁAWSKI NOWOMIEJSKI średnia dla u BRANIEWSKI OSTRÓDZKI DZIAŁDOWSKI LIDZBARSKI OLSZTYN BARTOSZYCKI NIDZICKI OLSZTYŃSKI SZCZYCIEŃSKI KĘTRZYŃSKI MRĄGOWSKI WĘGORZEWSKI GIŻYCKI PISKI GOŁDAPSKI OLECKI EŁCKI najniższy poziom wskaźnika Średnia 1,1 NNM NKE NOS NPI NBA NNI NLI NGI NEL NIL NDZ NE NSZ NOE NWE NEB NBR NMR NGO NO NOL Wskaźnik zabitych na 1 tyś. mieszkańców Powiat symbol Zabici na 1 tys. mieszkańców bartoszycki NBA 1,7 braniewski NBR 16,5 działdowski NDZ 4,5 elbląski NEB 6,9 ełcki NEL 5,6 giżycki NGI 17,4 gołdapski NGO, iławski NIL 8,6 kętrzyński NKE 1,8 lidzbarski NLI 16,5 mrągowski NMR 7,9 nidzicki NNI 6,6 nowomiejski NNM 4,5 olecki NOE 14,4 olsztyński NOL,3 ostródzki NOS 5,6 piski NPI 8,7 szczycieński NSZ 1,7 węgorzewski NWE 16,9 m. Elbląg NE 3,3 m. Olsztyn NO 1,7 Średnia 11, BRANIEWSKI GOŁDAPSKI BARTOSZYCKI WĘGORZEWSKI KĘTRZYŃSKI ELBLĄG LIDZBARSKI OLECKI ELBLĄSKI GIŻYCKI OLSZTYŃSKI MRĄGOWSKI EŁCKI OLSZTYN OSTRÓDZKI PISKI IŁAWSKI SZCZYCIEŃSKI NOWOMIEJSKI NIDZICKI DZIAŁDOWSKI średnia dla u najniższy poziom wskaźnika NGO NO NE NDZ NNM NEL NOS NEB NMR NIL NPI NKE NSZ NOE NBR NLI NWE NGI NOL NBA NNI 13

14 Wskaźnik rannych na 1 tyś. mieszkańców Powiat symbol Ranni na 1 tys. mieszkańców bartoszycki NBA 79 braniewski NBR 134 działdowski NDZ 116 elbląski NEB 163 ełcki NEL 113 giżycki NGI 1 gołdapski NGO 175 iławski NIL 13 kętrzyński NKE 54 lidzbarski NLI 89 mrągowski NMR 165 nidzicki NNI 9 nowomiejski NNM 61 olecki NOE 138 olsztyński NOL 56 ostródzki NOS 85 piski NPI 9 szczycieński NSZ 131 węgorzewski NWE 144 m. Elbląg NE 117 m. Olsztyn NO 161 Średnia 13 BRANIEWSKI GOŁDAPSKI BARTOSZYCKI WĘGORZEWSKI KĘTRZYŃSKI ELBLĄG LIDZBARSKI OLECKI ELBLĄSKI GIŻYCKI OLSZTYŃSKI MRĄGOWSKI EŁCKI OLSZTYN OSTRÓDZKI PISKI IŁAWSKI SZCZYCIEŃSKI NOWOMIEJSKI NIDZICKI DZIAŁDOWSKI średnia dla u najniższy poziom wskaźnika NKE NNM NBA NOS NLI NPI NNI NGI NEL NDZ NE NIL NSZ NBR NOE NWE NO NEB NMR NGO NOL Wskaźnik zabitych na 1 wypadków 14 symbol Zabici na 1 wypadów bartoszycki NBA 7,7 braniewski NBR 13, działdowski NDZ 4,6 elbląski NEB 5,7 ełcki NEL 5,8 giżycki NGI 19, gołdapski NGO, iławski NIL 8,8 kętrzyński NKE 1, lidzbarski NLI 19,4 mrągowski NMR 6,3 nidzicki NNI 3,1 nowomiejski NNM 9,1 olecki NOE 1,5 olsztyński NOL 11,4 ostródzki NOS 8, piski NPI 11,9 szczycieński NSZ 11,3 węgorzewski NWE 14,3 m. Elbląg NE 3,3 m. Olsztyn NO 1, ELBLĄG ELBLĄSKI IŁAWSKI NOWOMIEJSKI średnia dla u BRANIEWSKI OSTRÓDZKI DZIAŁDOWSKI LIDZBARSKI OLSZTYN BARTOSZYCKI NIDZICKI OLSZTYŃSKI SZCZYCIEŃSKI KĘTRZYŃSKI MRĄGOWSKI WĘGORZEWSKI GIŻYCKI PISKI GOŁDAPSKI Średnia 11,8 NGO NO NE NDZ NEB NEL NMR NOS NIL NNM NSZ NOL NPI NOE NBR NWE NGI NLI NKE NBA NNI OLECKI EŁCKI najniższy poziom wskaźnika

15 Wskaźnik kosztów ofiar wypadków oraz kolizji na 1 mieszkańca według ów symbol Koszt na 1 mieszkańca* bartoszycki NBA 531 zł braniewski NBR zł działdowski NDZ 961 zł elbląski NEB 4 13 zł ełcki NEL 999 zł giżycki NGI 945 zł gołdapski NGO zł iławski NIL 3 45 zł kętrzyński NKE 1 75 zł lidzbarski NLI 674 zł mrągowski NMR 4 4 zł nidzicki NNI 95 zł nowomiejski NNM zł olecki NOE 3 63 zł olsztyński NOL zł ostródzki NOS 434 zł piski NPI 55 zł szczycieński NSZ zł węgorzewski NWE zł m. Elbląg NE 3 69 zł m. Olsztyn NO zł Średnia 3 33 zł ELBLĄG ELBLĄSKI IŁAWSKI NOWOMIEJSKI średnia dla u BRANIEWSKI OSTRÓDZKI DZIAŁDOWSKI LIDZBARSKI OLSZTYN BARTOSZYCKI NIDZICKI OLSZTYŃSKI SZCZYCIEŃSKI KĘTRZYŃSKI MRĄGOWSKI WĘGORZEWSKI GIŻYCKI PISKI GOŁDAPSKI OLECKI EŁCKI najniższy poziom wskaźnika NKE NNM NOS NPI NBA NLI NNI NGI NDZ NEL NE NIL NSZ NOE NBR NWE NEB NGO NMR NO NOL RODZAJ WYPADKÓW Wypadki i ich skutki w roku 15 według rodzaju zdarzenia Rodzaj zdarzenia Wypadki Zabici Ranni 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 33 84% 3 7% 94 88% 334 9% 13 76% 416 9% 19 96% 39 81% 8 95% % 33 15% 43 77% % 1 5% 8 95% % % 91% Chodzenie nieprawidłową strona drogi % % % Najechanie na pojazd unieruchomiony 9 69% 1 1% 1 86% Najechanie na słup, znak 6 113% % 35 15% Najechanie na barierę ochronną 11 9% % % Najechanie na zwierzę 1,% BRAK 6 1,% Inne 95 94% 1 BRAK % RAZEM % 14 95% % 15

16 Wskaźnik ciężkości wypadków według rodzaju zdarzenia Ofiary śmiertelne na 1 wypadków Inne Średnia PORA WYSTĘPOWANIA WYPADKÓW Wypadki i ich skutki w roku 15 według miesięcy Miesiąc Wypadki Zabici Ranni 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% styczeń 11 17% % % luty 73 66% 1 77% 83 56% marzec 1 9% 8 57% 14 9% kwiecień 116 1% 7 117% 14 97% maj 14 13% % % czerwiec 14 84% 9 8% 19 91% lipiec % 7 5% % sierpień 15 9% % 17 95% wrzesień 14 11% 14 1% % październik % 1 63% % listopad 19 84% 1 111% 13 77% grudzień % 133% 16 77% RAZEM % 14 95% % 16

17 Udział wypadków i ich skutków według miesięcy Wypadki Zabici Ranni I I I XII II XII II XII II XI III XI III XI III X IV X IV X IV IX V IX V IX V VIII VI VIII VI VIII VI VII VII VII 15 średnia średnia średnia 1-14 Wskaźnik ciężkości wypadków według miesięcy Zabici na 1 wypadków I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 15 średnia

18 Wypadki i ich skutki w roku 15 według dni tygodnia Dzień Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% poniedziałek 18 94% 13 59% 75 98% % wtorek 6 1% 3 164% 53 9% % środa 17 97% 138% 61 1% 11 1% czwartek 1 91% 16 17% 37 84% % piątek 66 98% 5 139% 37 1% % sobota 84% 4 75% 6 79% % niedziela % 17 55% 56 85% % RAZEM % 14 95% % % Udział wypadków i ich skutków w ciągu tygodnia Wypadki Zabici Ranni PN PN PN ND WT ND WT ND WT SB ŚR SB ŚR SB ŚR PT CZ PT CZ PT CZ 15 średnia średnia średnia 1-14 Wskaźnik ciężkości wypadków według dni tygodnia Zabici na 1 wypadków PN WT ŚR CZ PT SB ND 15 średnia

19 Wypadki i ich skutki w roku 15 w ciągu doby Godzina Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% % 1 5% 6 76% % % 8 8% 37 77% 18 19% % 6 67% 45 56% 35 18% % 1 86% % % % 7 54% 17 1% % % 6 75% 18 97% % % % 54 94% 86 14% % 169% 9 94% 86 13% % 3 18% 91 99% 43 1% % 1 6% 18 83% % % 8 5% 19 11% % % 7 5% 78 95% 55 16% RAZEM % 14 95% % % Udział wypadków i ich skutków w ciągu tygodnia Wypadki Zabici Ranni średnia średnia średnia 1-14 Wskaźnik ciężkości wypadków w ciągu doby Zabici na 1 wypadków średnia

20 LOKALIZACJA WYPADKÓW Wypadki i ich skutki w roku 15 według rodzaju obszaru Obszar Wypadki Zabici Ranni 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% zabudowany % 6 55% % niezabudowany 686 9% % % RAZEM % 14 95% % Udział wypadków i ich skutków w roku 15 według rodzaju obszaru niezabudowany zabudowany ranni Wskaźnik ciężkości wypadków według rodzaju obszaru Zabici na 1 wypadków zabudowany niezabudowany 15 średnia 1-14

21 Wypadki i ich skutki w roku 15 według geometrii drogi Odcinek Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Odcinek prosty % 91 9% % % Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem 39 9% 13 93% % 63 98% Zakręt, łuk 71 89% 3 119% % % Spadek 35 7% 5 1% 43 66% 53 9% Wzniesienie 19 86% 1 BRAK 9 74% 34 16% Skrzyżowanie o ruchu okrężnym 8 18% % 8 1% % Skrzyżowanie równorzędne 5 1% BRAK 5 1% 63 1% Udział wypadków i ich skutków według geometrii drogi Wypadki Zabici Skrzyżowanie równorzędne Skrzyżowanie równorzędne Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Wzniesienie Wzniesienie Spadek Spadek Zakręt, łuk Zakręt, łuk Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem Odcinek prosty Odcinek prosty średnia średnia Ranni Skrzyżowanie równorzędne Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Wskaźnik ciężkości wypadków według geometrii drogi Zabici na 1 wypadków Skrzyżowanie równorzędne Skrzyżowanie o ruchu okrężnym Wzniesienie Wzniesienie Spadek Spadek Zakręt, łuk Zakręt, łuk Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem Skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem Odcinek prosty Odcinek prosty średnia średnia

22 OKOLICZNOŚCI WYPADKÓW Wypadki i ich skutki w roku 15 według warunków atmosferycznych *- możliwość wystąpienia wielokrotnej opcji w danym kryterium analizy Warunki atmosferyczne Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Dobre warunki atmosferyczne % 7 81% % % Pochmurno % 41 13% % % Opady deszczu % 9 145% 31 76% % Opady śniegu, gradu % 3 3% % % Silny wiatr 13 48% 1 % 1 4% % Mgła, dym 5 86% 1% 35 85% 177 1% Oślepiające słońce 36 84% 3 3% 37 61% 7 95% Wskaźnik ciężkości wypadków według warunków atmosferycznych Zabici na 1 wypadków Oślepiające słońce Mgła, dym Silny wiatr Opady śniegu, gradu Opady deszczu Pochmurno Dobre warunki atmosferyczne średnia

23 Wypadki i ich skutki w roku 15 według stanu nawierzchni *- możliwość wystąpienia wielokrotnej opcji w danym kryterium analizy Stan nawierzchni Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Sucha % 73 83% % % Mokra % 6 17% % % Oblodzona, zaśnieżona 83 97% 9 5% 11 87% % Koleiny, garby 8 6% % 9 56% 93 95% Dziury, wyboje 1 % BRAK 14 14% % Kałuże, rozlewiska 7 7% % 7 64% 8 119% Zanieczyszczona 6 86% % 6 46% 64 64% Wskaźnik ciężkości wypadków według stanu nawierzchni Zabici na 1 wypadków Zanieczyszczona Kałuże, rozlewiska Dziury, wyboje Koleiny, garby Oblodzona, zaśnieżona Mokra Sucha średnia Wypadki i ich skutki w roku 15 według rodzaju drogi Rodzaj drogi Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Dwie jezdnie jednokierunkowe % 4 44% 176 9% 164 1% Jednokierunkowa 37 88% % % Jednojezdniowa dwukierunkowa % 19 93% 167 9% % Ekspresowa 5% 6 7 5% 1 117% % 14 95% % % 3

24 Wypadki i ich skutki w roku 15 według oświetlenia Oświetlenie Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Światło dzienne % 77 18% % % Noc - droga nieoświetlona % 41 95% 74% % Noc - droga oświetlona % 7 39% 181 9% % Zmrok, świt 1 9% 15 94% % % RAZEM % 14 95% % % Wskaźnik ciężkości wypadków według oświetlenia Zabici na 1 wypadków Zmrok, świt Noc - droga oświetlona Noc - droga nieoświetlona Światło dzienne średnia

25 UCZESTNICY WYPADKÓW Ofiary wypadków w 15 roku według wieku Wiek Wypadki Zabici Ranni 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Do 6 lat 67 16% 3 1% 66 19% 7-14 lat 99 8% 1 5% 1 83% lat 93 1% % 97 1% 18-4 lat % 4 77% % 5-39 lat % % 51 84% 4-59 lat % 43 9% % 6 i więcej lat 98 98% 9 81% 7 11% b/d % BRAK % RAZEM % 14 95% % Udział ofiar według wieku Zabici Ranni b/d b/d 6 i więcej lat 6 i więcej lat 4-59 lat 4-59 lat 5-39 lat 5-39 lat 18-4 lat 18-4 lat lat lat 7-14 lat 7-14 lat Do 6 lat Do 6 lat średnia średnia

26 Sprawcy wypadków w 15 roku według wieku Kierujący Wiek Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Do 6 lat % BRAK % 1 5% 7-14 lat 13 18% BRAK 13 18% 4 67% lat 1 5% 1 BRAK 13 48% 39 64% 18-4 lat 7 81% 5 83% 36 75% 166 1% 5-39 lat % 36 1% % 363 1% 4-59 lat % 7 96% % % 6 i więcej lat % 8 67% 7 11% % b/d 53 16% BRAK % 9 11% RAZEM % 97 17% 166 9% % Piesi Wiek Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Do 6 lat 5 83% BRAK 5 83% 1 17% 7-14 lat 9 6% BRAK 9 6% 9 56% lat 8 % BRAK 8 % 5 83% 18-4 lat 7 1% 1 5% 6 1% 7 7% 5-39 lat 17 65% 1 BRAK 16 57% 19 76% 4-59 lat 4 77% 7 1% 19 79% 19 76% 6 i więcej lat 7 9% 8 67% 19 7% 9 6% b/d % BRAK % 1 16% RAZEM 97 8% 17 14% 8 73% 9 78% Udział sprawców według wieku Kierujący Piesi b/d b/d 6 i więcej lat 6 i więcej lat 4-59 lat 4-59 lat 5-39 lat 5-39 lat 18-4 lat 18-4 lat lat lat 7-14 lat 7-14 lat Do 6 lat Do 6 lat średnia średnia

27 Wypadki z winy kierującego i ich skutki według pojazdu sprawcy Pojazd Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Samochód osobowy 19 96% 81 94% % % Rower 85 18% 4 8% 8 14% % Motorower 39 83% 67% 4 89% 13 9% Motocykl 38 83% 4 BRAK 48 86% 59 97% Samochód ciężarowy 66 85% 5 83% 8 8% 17 13% Nieustalony 17 74% BRAK 19 79% % Autobus komunikacji publicznej 15 14% BRAK 18 18% 19 19% Inny pojazd 1 5% % 1 33% 18 58% Autobus inny % BRAK 4 18% 5 113% Ciągnik rolniczy 6 75% % 6 1% % RAZEM % 96 93% % % Wskaźnik ciężkości wypadków według pojazdu sprawcy Zabici na 1 wypadków Ciągnik rolniczy Autobus inny Inny pojazd Samochód ciężarowy Motocykl Motorower Rower Samochód osobowy średnia Nietrzeźwość sprawców wypadków drogowych w 15 r. Nietrzeźwi Wypadki Zabici Ranni Kolizje 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% 15 14=1% Kierujący % 15 1% % % Pieszy 1 55% 3 6% 19 58% 8 88% RAZEM % 18 9% % % 7

28 8

29 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 W rozdziale zaprezentowano syntetyczną informację o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w poszczególnych ach województwa warmińsko-mazurskiego. Oprócz danych o trendach, skutkach i strukturze wypadków, przedstawiono także informacje o sieci drogowej i dane demograficzne. Wskaźniki zagrożenia oraz udział poszczególnych rodzajów wypadków odniesiono do pozostałych ów, dzięki czemu łatwo odczytać pozycję u w poszczególnych kategoriach na tle całego u. Oceniono też poziom bezpieczeństwa pod względem każdego ze wskaźników (wykorzystując system oceny gwiazdkowej), a także całościowo. Najwyższą ocenę w 15 r. uzyskał nowomiejski (4,5), najniższą olsztyński (). Szczegółowe dane o zdarzeniach drogowych i ich skutkach w poszczególnych ach zamieszczono na końcu raportu w załączniku. Poziom bezpieczeństwa w poszczególnych ach w roku 15 ELBLĄG ELBLĄSKI IŁAWSKI NOWOMIEJSKI LIDER 15 BRANIEWSKI OSTRÓDZKI DZIAŁDOWSKI LIDZBARSKI OLSZTYN BARTOSZYCKI NIDZICKI OLSZTYŃSKI SZCZYCIEŃSKI KĘTRZYŃSKI MRĄGOWSKI WĘGORZEWSKI GIŻYCKI PISKI GOŁDAPSKI OLECKI EŁCKI Ocena poziomu bezpieczeństwa ***** **** *** ** 9

30 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT BARTOSZYCKI km 15,1 km 114,9 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie 47,3 km 19,9 km POWIAT 3,1% 7,3% REGION 6% 8% owe 456,4 km gm 888,5 km 3,4% 5% 59,% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni 47 kolizje 518 koszt zdarzeń (mln zł) 151 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 1% % 3% 4% 5% 3

31 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE najniższa w pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 7% 13% 7 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 7% % 16 15% Z udziałem pieszych 9% % 1 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 16% 5% 11 36% W wyniku najechania na drzewo % 1% 17 3% Z udziałem dzieci do lat 14 % % 1 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 18% 4% % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA najniższa w pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 78, **** 1,7 7 * 7,7 3 * 3, **** OCENA OGÓLNA,5 31

32 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT BRANIEWSKI km 89,3 km 74,1 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe gm 45,7 km 16,3 km 411,9 km 36,7 km 34,4% POWIAT 5,1% 14,% 5% REGION 6% 8% 36% 46,3% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 53 7 ranni 57 kolizje 356 koszt zdarzeń (mln zł) 155 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% 45% 3

33 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 6% 13% 5 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 6% % 14 15% Z udziałem pieszych 11% % 16 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 13% 5% 6 36% W wyniku najechania na drzewo 3% 1% 1 3% Z udziałem dzieci do lat 14 6% % 4 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 9% 4% 8 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 14, * 16, ** ** **** OCENA OGÓLNA,5 33

34 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 **** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT DZIAŁDOWSKI km 117,9 km 116,1 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie km 14,7 km POWIAT 11,3% REGION 6% 8% owe 315,9 km gm 667,3 km 6,% 8,5% 5% 36% krajowe wojewódzkie owe krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 65 3 ranni 77 kolizje 476 koszt zdarzeń (mln zł) 196 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% 45% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 34

35 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 4% 13% 3 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 15% % 1 15% Z udziałem pieszych 9% % 13 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 3% 5% 16 36% W wyniku najechania na drzewo 1% 1% 7 3% Z udziałem dzieci do lat 14 13% % 14 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 4% 4% 1 % OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 98, *** 4,5 4 7 **** ***** **** OCENA OGÓLNA 4 35

36 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT ELBLĄSKI km 145,1 km 1,6 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 71,8 km 171,8 km 53 km POWIAT 5,% 1,1% REGION 6% 8% gm 651,6 km 45,7% 5% 37,% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 7 4 ranni 95 kolizje 531 koszt zdarzeń (mln zł) 4 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 1% % 3% 4% 5% 6% 36

37 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 41% 13% 18 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 5% % 1 15% Z udziałem pieszych 5% % 7 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 14% 5% 1 36% W wyniku najechania na drzewo 17% 1% 1 3% Z udziałem dzieci do lat 14 4% % 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 13% 4% 15 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 1, ** 6,9 8 7 **** **** **** OCENA OGÓLNA 3,5 37

38 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT EŁCKI km 818,8 km 73,6 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 83,9 km 36,1 km 71,3 km POWIAT 1,% 4,4% REGION 6% 8% gm 47,5 km 5,% 33,1% 5% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 87 5 ranni 1 kolizje 81 koszt zdarzeń (mln zł) 7 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% 45% 38

39 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 6% 13% 6 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 5% % 11 15% Z udziałem pieszych 17% % 19 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 4% 5% 18 36% W wyniku najechania na drzewo 9% 1% 5 3% Z udziałem dzieci do lat 14 8% % 6 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 1% 4% 1 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 95, *** 5,6 6 7 **** **** *** OCENA OGÓLNA 3,5 39

40 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT GIŻYCKI km 786,7 km 7, km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie 58,3 km 1,3 km POWIAT 7,4% REGION 6% 8% owe gm 353,9 km 7, km 34,6% 13,% 5% 36% 45,% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 5 1 ranni 59 kolizje 458 koszt zdarzeń (mln zł) 17 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% % 1% % 3% 4% 5% 6% 4

41 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 31% 13% 1 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem % % 3 15% Z udziałem pieszych 7% % 9 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 14% 5% 9 36% W wyniku najechania na drzewo 7% 1% 3% Z udziałem dzieci do lat 14 1% % 11 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 8% 4% 8 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 9, *** 17, * ** **** OCENA OGÓLNA,5 41

42 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT GOŁDAPSKI km 716,55 km 9,8 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe,1 km 69,5 km 5,15 km POWIAT,8% 9,7% REGION 6% 8% gm 374,8 km 5,3% 35,% 5% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 38 ranni 48 kolizje 1 koszt zdarzeń (mln zł) 115 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian ,5 4 3,5 3,5 1,5 1,5 TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 4 % 5% 1% 15% % 5% 3% % 5% 1% 15% % 5% 3%

43 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 41% 13% 19 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem % % 1 15% Z udziałem pieszych % % 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 17% 5% 1 36% W wyniku najechania na drzewo % 1% 19 3% Z udziałem dzieci do lat 14 5% % 3 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 1% 4% 13 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 138, *, 1 7 ***** 1 3 ***** **** OCENA OGÓLNA 3,75 43

44 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT IŁAWSKI km 1377,9 km 99,5 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 67,4 km 94,4 km 53, km POWIAT 4,9% 6,9% REGION 6% 8% gm 683,9 km 49,6% 5% 38,6% 36% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm TRENDY 91 8 ranni 114 kolizje 87 koszt zdarzeń (mln zł) 3 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 44

45 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 4% 13% 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 4% % 1 15% Z udziałem pieszych 1% % 17 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa % 5% 15 36% W wyniku najechania na drzewo 7% 1% 4 3% Z udziałem dzieci do lat 14 7% % 5 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 6% 4% 4 % OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 97, *** 8,6 1 7 *** **** **** OCENA OGÓLNA 3,5 45

46 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT KĘTRZYŃSKI km 1359, km 11,1 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe km 179, km 47,9 km POWIAT,% 13,% REGION 6% 8% gm 77,1 km 5,% 34,8% 5% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 33 7 ranni 35 kolizje 468 koszt zdarzeń (mln zł) 111 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% % 5% 1% 15% % 5% 3% 46

47 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 37% 13% 17 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem % % 5 15% Z udziałem pieszych 16% % 18 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 5% 5% 1 36% W wyniku najechania na drzewo 1% 1% 18 3% Z udziałem dzieci do lat 14 14% % 18 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 5% 4% % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 5, ***** 1,8 1 7 *** * 1 71 ***** OCENA OGÓLNA 3,5 47

48 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT LIDZBARSKI km 819,8 km 88,6 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 5,6 km 118,8 km 33, km POWIAT 3,1% 14,5% REGION 6% 8% gm 35, km 43,% 5% 39,4% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 36 7 ranni 38 kolizje 375 koszt zdarzeń (mln zł) 114 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% 45% 48

49 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 8% 13% 8 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 3% % 6 15% Z udziałem pieszych 9% % 14 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 19% 5% 14 36% W wyniku najechania na drzewo 16% 1% 1 3% Z udziałem dzieci do lat 14 13% % 1 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 13% 4% 14 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 84, **** 16, ** ** **** OCENA OGÓLNA 3 49

50 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT MRĄGOWSKI km 988, km 9,8 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie 114,1 km 64 km POWIAT 11,5% REGION 6% 8% owe 355 km 6,5% gm 455, km 46,1% 5% 35,9% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 64 4 ranni 84 kolizje 58 koszt zdarzeń (mln zł) 16 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 5 % 5% 1% 15% % 5% % 1% % 3% 4% 5% 6%

51 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 3% 13% 13 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 7% % 15 15% Z udziałem pieszych 8% % 11 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 7% 5% 36% W wyniku najechania na drzewo % 1% 15 3% Z udziałem dzieci do lat 14 16% % 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 11% 4% 11 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 15, * 7,9 9 7 *** **** **** OCENA OGÓLNA 3 51

52 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT NIDZICKI km 113,9 km 117, km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 3, km 71,1 km 414,9 km POWIAT,7% 6,3% REGION 6% 8% gm 67,6 km 54,1% 36,9% 5% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 8 9 ranni 31 kolizje 3 koszt zdarzeń (mln zł) 99 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 5

53 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 34% 13% 14 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 3% % 8 15% Z udziałem pieszych % % 1 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 17% 5% 13 36% W wyniku najechania na drzewo 14% 1% 8 3% Z udziałem dzieci do lat 14 14% % 17 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 17% 4% 19 % OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 8, **** 6,6 1 7 * * 3 71 ***** OCENA OGÓLNA,75 53

54 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 **** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT NOWOMIEJSKI km 96,19 km 13,6 km/1 km LIDER 15 DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 18,1 km 59, km 33,89 km POWIAT,% 6,5% REGION 6% 8% gm 595 km 5,8% 5% 65,7% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH ranni 7 kolizje 43 koszt zdarzeń (mln zł) 8 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH 54 % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% % % 4% 6% 8% 1% 1%

55 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 37% 13% 16 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 6% % 13 15% Z udziałem pieszych 3% % 3 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 11% 5% 4 36% W wyniku najechania na drzewo % 1% 15 3% Z udziałem dzieci do lat 14 9% % 8 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 14% 4% 18 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 49, ***** 4,5 4 7 **** *** 1 71 ***** OCENA OGÓLNA 4,5 55

56 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT OLECKI km 15,3 km 117,3 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie 34, km 61,7 km POWIAT 3,3% 6,% REGION 6% 8% owe 35,8 km gm 63,6 km 9,8% 5% 6,8% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 4 5 ranni 48 kolizje 46 koszt zdarzeń (mln zł) 16 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% 45% 56

57 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 3% 13% 11 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 11% % 15% Z udziałem pieszych 5% % 7 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 13% 5% 7 36% W wyniku najechania na drzewo 3% 1% 3% Z udziałem dzieci do lat 14 4% % 1 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 13% 4% 15 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 114, ** 14, ** ** **** OCENA OGÓLNA,5 57

58 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT OLSZTYŃSKI km 31,6 km 78,7 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 13,1 km 189,6 km 858 km POWIAT 9,5% 8,5% REGION 6% 8% gm 97,9 km 43,5% 5% 38,4% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 19 5 ranni 315 kolizje 131 koszt zdarzeń (mln zł) 8 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH 58 % 5% 1% 15% % 5% % 1% % 3% 4% 5% 6%

59 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 43% 13% 1 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 4% % 9 15% Z udziałem pieszych 3% % 4 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 9% 5% 3 36% W wyniku najechania na drzewo 18% 1% 13 3% Z udziałem dzieci do lat 14 15% % 19 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 7% 4% 5 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 178, *, * *** *** OCENA OGÓLNA 59

60 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 **** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT OSTRÓDZKI km 1649,8 km 93,4 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 96,9 km 167 km 658 km POWIAT 5,9% 1,1% REGION 6% 8% gm 77,9 km 44,1% 5% 39,9% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 75 6 ranni 9 kolizje 1147 koszt zdarzeń (mln zł) 59 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 6

61 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 5% 13% 4 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem % % 15% Z udziałem pieszych 8% % 1 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 3% 5% 36% W wyniku najechania na drzewo 19% 1% 14 3% Z udziałem dzieci do lat 14 8% % 7 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 8% 4% 7 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 7, **** 5,6 6 7 **** **** **** OCENA OGÓLNA 4 61

62 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT PISKI km 1174,6 km 66, km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 137,3 km 3,1 km 469 km POWIAT 11,7%,6% REGION 6% 8% gm 538, km 45,8% 5% 39,9% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 4 5 ranni 5 kolizje 499 koszt zdarzeń (mln zł) 146 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 6

63 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 9% 13% 9 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 9% % 19 15% Z udziałem pieszych 4% % 6 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 13% 5% 8 36% W wyniku najechania na drzewo 11% 1% 6 3% Z udziałem dzieci do lat 14 13% % 14 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu % 4% 1 % OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 7, **** 8, *** *** **** OCENA OGÓLNA 3,5 63

64 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT SZCZYCIEŃSKI km 1595,8 km 8,6 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 186,8 km 66,1 km 585,8 km POWIAT 11,7% 4,1% REGION 6% 8% gm 757,1 km 47,4% 5% 36,7% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 8 9 ranni 93 kolizje 616 koszt zdarzeń (mln zł) 49 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian TRENDY STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 64

65 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 36% 13% 15 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 8% % 18 15% Z udziałem pieszych 4% % 5 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 1% 5% 5 36% W wyniku najechania na drzewo 17% 1% 11 3% Z udziałem dzieci do lat 14 13% % 13 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 11% 4% 1 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 11, ** 1, ** *** **** OCENA OGÓLNA,75 65

66 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 ** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT WĘGORZEWSKI km 588,4 km 84,9 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie 31,5 km 8,3 km POWIAT 5,4% 4,8% REGION 6% 8% owe 74 km gm 54,6 km 43,3% 5% 46,6% 36% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 8 4 ranni 34 kolizje 1 koszt zdarzeń (mln zł) 88 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW ,5 4 3,5 3,5 1,5 1,5 TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 66

67 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 1% 13% 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 7% % 17 15% Z udziałem pieszych 1% % 15 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 4% 5% 17 36% W wyniku najechania na drzewo 14% 1% 8 3% Z udziałem dzieci do lat 14 1% % 9 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 14% 4% 17 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 118, ** 16, ** ** **** OCENA OGÓLNA,5 67

68 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT ELBLĄG km 13 km 66,3 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe gm 1,6 km 8,8 km 97 km 76,6 km 36,% POWIAT 5,% 13,5% 5% REGION 6% 8% 36% 45,5% SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm TRENDY 1 4 ranni 143 kolizje 11 koszt zdarzeń (mln zł) 376 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian STRUKTURA WYPADKÓW STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% 4% % 1% % 3% 4% 5% 6% 68

69 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 13% 13% 1 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem % % 4 15% Z udziałem pieszych 3% % 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 36% 5% 1 36% W wyniku najechania na drzewo 4% 1% 3 3% Z udziałem dzieci do lat 14 13% % 14 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 8% 4% 6 % OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa 98, *** 3,3 3 7 ***** ***** * OCENA OGÓLNA 3,5 69

70 Bezpieczeństwo ruchu drogowego w ach w roku 15 *** Liczba mieszkańców Powierzchnia Długość dróg Gęstość sieci drogowej POWIAT OLSZTYN km 344, km 391,1 km/1 km DŁUGOŚĆ DRÓG WG KATEGORII STRUKTURA SIECI DROGOWEJ krajowe wojewódzkie owe 5, km 1,9 km 14 km POWIAT 7,3% 3,7% 4,1% REGION 6% 8% gm 9,1 km 5% 36% 84,9% krajowe wojewódzkie owe gm krajowe wojewódzkie owe gm SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH 45 3 ranni 8 kolizje 987 koszt zdarzeń (mln zł) 376 W porównaniu z rokiem ubiegłym: - wzrost - spadek - bez zmian. STRUKTURA WYPADKÓW TRENDY STRUKTURA ZABITYCH % 5% 1% 15% % 5% 3% 35% % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 7

71 Warmińsko - Mazurskie 15 UDZIAŁ WYPADKÓW W POWIECIE pozycja u na tle u* Spowodowanych nadmierną prędkością 31% 13% 11 43% Spowodowanych nieprawidłowym wyprzedzaniem 3% % 6 15% Z udziałem pieszych 4% % 1 4% Spowodowanych wymuszeniem pierwszeństwa 4% 5% 19 36% W wyniku najechania na drzewo 1% 1% 1 3% Z udziałem dzieci do lat 14 11% % 1 4% Spowodowanych pod wpływem alkoholu 6% 4% 3 % * - im niższa liczba tym lepsza pozycja na tle u OCENA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Wskaźnik demograficzny I /1 tyś. mieszkańców Wskaźnik demograficzny II /1 tyś. mieszkańców Ciężkość wypadków /1 wypadków Gęstość wypadków /1 km WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA pozycja u na tle u ocena poziomu bezpieczeństwa * 7 ***** 1 3 ***** * OCENA OGÓLNA 3 71

72 7

73 Załącznik Zdarzenia drogowe i ich skutki w roku 15 według ów Powiat Wypadki Zabici Ranni Kolizje Wypadki/1 tys. Zabici/1 tys. Ranni/1 tys. Zabici/1 mieszkańców mieszkańców mieszkańców wypadków Wypadki/1 km bartoszycki ,6 1,7 78,6 7,7 3,1 braniewski ,8 16,5 134, 13, 6, działdowski ,1 4,5 116, 4,6 5,9 elbląski ,3 6,9 163,3 5,7 4,9 ełcki ,7 5,6 113,5 5,8 1,5 giżycki ,3 17,4 1,5 19, 6,6 gołdapski ,9, 175,5, 5,3 iławski ,8 8,6 1,5 8,8 6,6 kętrzyński ,7 1,8 53,8 1,,4 lidzbarski ,7 16,5 89,4 19,4 4,4 mrągowski ,7 7,9 165, 6,3 6,5 nidzicki ,7 6,6 91,6 3,1,5 nowomiejski ,7 4,5 61, 9,1,4 olecki ,9 14,4 137,9 1,5 3,9 olsztyński ,,3 56, 11,4 9,8 ostródzki ,5 5,6 84,6 8, 4,5 piski ,7 8,7 9, 11,9 3,6 szczycieński ,8 1,7 131, 11,3 5, węgorzewski ,6 16,9 144, 14,3 4,8 m. Elbląg ,1 3,3 116,9 3,3 56,3 m. Olsztyn ,9 1,7 161,1 1, 71, ŚREDNIA ,1 11, 13,3 11,8 1,8 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w r. - ocena Powiat Ocena 15 Ocena 14 Ocena 13 bartoszycki,5 4,5 3 braniewski,5 3 działdowski 4 3,5 3,5 elbląski 3,5 1,75,5 ełcki 3,5 3,5,5 giżycki,5 3,5 gołdapski 3,75,5 3,5 iławski 3,5 3,5,75 kętrzyński 3,5 3 4 lidzbarski 3,5 3,5 mrągowski 3,5 1,75 nidzicki,75 3,75 4 nowomiejski 4,5,75 4,5 olecki,5 4,5,75 olsztyński,5 1,75 ostródzki 4,5 4 piski 3,5 3,5 3 szczycieński,75 3,5 3 węgorzewski,5 3,75 m. Elbląg 3,5 3,5 3,5 m. Olsztyn 3,75 3,5 ŚREDNIA 3,13 3, 3,4 73

74 notatki 74

75 PROWADZIMY SZKOLENIA I KURSY Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul.. Towarowa 17B, Olsztyn Tel. (89) , 43, 51

76 WARMIŃSKO-MAZURSKIE OBSERWATORIUM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO ulica Towarowa 17, Olsztyn tel. (89)

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ AUDYT BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEG DWA LATA DOŚWIADCZEŃ PO IMPLEMENTACJI DYREKTYWY UNIJNEJ STATYSTYKA ZDARZEŃ DROGOWYCH W POLSCE I WOJ. LUBUSKIM W LATACH 2012-2013 POLSKA WYPADKI DROGOWE W POLSCE 37062

Bardziej szczegółowo

Wypadek drogowy. Kolizja. Ofiara śmiertelna. Ofiara ranna. Koszt strat. Wskaźnik demograficzny I. Wskaźnik demograficzny II.

Wypadek drogowy. Kolizja. Ofiara śmiertelna. Ofiara ranna. Koszt strat. Wskaźnik demograficzny I. Wskaźnik demograficzny II. Wypadek drogowy zdarzenie drogowe, w wyniku którego co najmniej jedna osoba zginęła lub odniosła obrażenia ciała powodujące rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni. Kolizja zdarzenie drogowe, w którym

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 2011 roku 1. Zdarzenia drogowe zaistniałe w 2011 roku. W 2011 roku w Polsce doszło do 40 065 wypadków drogowych, w których 4 189 osób zginęło, a 49 501 zostało

Bardziej szczegółowo

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju.

Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania Wypadków przy Pracy 2011-2012 Wypadkowość w województwie warmińsko-mazurskim w porównaniu do innych obszarów w kraju. 2 1 Warmińsko-Mazurska Strategia Ograniczania

Bardziej szczegółowo

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa

Kody. KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa Kody KOD Typ drogi 1 Autostrada 2 Ekspresowa 3 Dwie jezdnie jednokierunkowe 4 Jednokierunkowa 5 Jednojezdniowa dwukierunkowa KOD Obszar 1 Obszar zabudowany 2 Obszar niezabudowany KOD Odcinek 1 Odcinek

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r.

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. Załącznik do uchwały Nr 1/2015 Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2014 r. SŁOWNIK POJĘĆ WYPADEK DROGOWY Zdarzenie

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2010 roku Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku 81 83 KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO ZESPÓŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce w 2010 roku Warszawa, 2011 Opracowanie: Elżbieta SYMON Zespół

Bardziej szczegółowo

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku

Główne przyczyny wypadków drogowych spowodowanych przez kierujących pojazdami, w których poszkodowany został pieszy w 2011 roku Wypadki spowodowane przez innych użytkowników drogi, gdzie poszkodowany został pieszy w 2011 roku Pojazd Samochód osobowy 5 486 423 6 040 Samochód ciężarowy bez przyczepy 251 41 240 Pojazd nieustalony

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO RUCHU DROGOWEGO WYDZIAŁ PROFILAKTYKI I ANALIZ WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2008 ROKU WARSZAWA 2009 Opracowanie: Elżbieta SYMON - Wydział Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania

Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Nadmierna prędkość w ruchu drogowym nowe wyzwania Procentowe porównanie ilości ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w 2010 roku do roku 2001 w państwach Unii Europejskiej Procentowe porównanie ilości

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku

Wypadki drogowe. w Polsce w 2014 roku BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe w Polsce Wypadki w drogowe 2012 roku w Polsce w 2014 roku Warszawa, 2015 2013

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI. Wypadki drogowe. w Polsce w 2013 roku KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI BIURO RUCHU I RUCHU DROGOWEGO DROGOWEGO WYDZIAŁ ZESPÓŁ PROFILAKTYKI RUCHU DROGOWEGO I ANALIZ Wypadki drogowe Wypadki w Polsce w drogowe 2012 roku w Polsce w 2013

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO TAKTYKI ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI WYDZIAŁ ANALIZ PRZESTĘPCZOŚCI WYPADKI DROGOWE W POLSCE W 2004 ROKU WARSZAWA 2005 Opracowanie: nadkom. Elżbieta SYMON - specjalista w Wydziale

Bardziej szczegółowo

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce

Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce IV konferencja brd PKD Udział WORD w poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego Chełm, 26 27 września 2013 Wypadki z udziałem młodych kierowców na drogach w Polsce Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytut

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku Załącznik nr 1 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2011 roku PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE do roku 2020 Zarząd Dróg Wojewódzkich w

Bardziej szczegółowo

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5.

1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. 1. Przedmowa 2. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych 3. Czas i miejsce powstawania wypadków drogowych 4. Rodzaje wypadków drogowych 5. Przyczyny i sprawcy 6. Ofiary wypadków drogowych 7. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH

Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH Wydział Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie Zdarzenia drogowe i ich skutki w Polsce w 2014 roku : SKUTKI ZDARZEŃ DROGOWYCH TRENDY wypadki zabici ranni ciężko ranni kolizje 34970-2,4% 3202-4,6% 42545-3,4% 11696

Bardziej szczegółowo

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych.

II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II. Dane ogólne o motoryzacji i wypadkach drogowych. II.1 Ogólne dane o motoryzacji. Od początku lat dziewięćdziesiątych liczba pojazdów zarejestrowanych w Polsce systematycznie rośnie. Liczba pojazdów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski ILOŚĆ POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski VX200-N 3 KONICA 2007 2A 3A Piotr Guzewski Miliony 1 KONICA

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 213 słownik pojęć Wypadek drogowy Zdarzenie drogowe, które pociągnęło za sobą ofiary w ludziach, w tym także u sprawcy tego

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, grudzień 2010 r. Egz. nr... Projekt wykonały Połączone Zespoły Autorskie Fundacji Rozwoju Inżynierii Lądowej jako Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT Lęborski

Bardziej szczegółowo

ranni w w yniku najechania na drzew o

ranni w w yniku najechania na drzew o INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W ZAKRESIE ZDARZEŃ ZWIĄZANYCH Z NAJECHANIEM POJAZDEM NA DRZEWO Wypadki i ich ofiary na skutek najechania

Bardziej szczegółowo

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r.

Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski. inż. Iwona Kaplar inż. Jakub Maśkiewicz. Opracowanie: Czerwiec 2012r. 2012 Podstawowe statystyki wypadków drogowych na zamiejskiej sieci dróg krajowych w roku 2011 Opracowanie: Wydział Pomiarów Ruchu Departament Studiów GDDKiA Naczelnik Wydziału: mgr inż. Krzysztof Kowalski

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2013 ROKU 2 W grudniu 2013 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 100 wypadków drogowych (o 27 więcej niż w grudniu 2012 r.), w wyniku których 4 osoby

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie -

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie - sprawozdanie - druk senacki nr 896 Posiedzenie senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji

Bardziej szczegółowo

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM

ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM ZOSTAŃ PRZEDSIĘBIORCĄ SPOŁECZNYM REALIZATORZY Stowarzyszenie ESWIP Instytucje wspierające: ROPS, OWIES i IPS w regionie OBSZAR DZIAŁANIA Obszar całego województwa warmińsko-mazurskiego, podzielony na 3

Bardziej szczegółowo

WIZJA ZERO W PRAKTYCE

WIZJA ZERO W PRAKTYCE WIZJA ZERO W PRAKTYCE WORD-RCBRD w Olsztynie 2 z 23 LICZBA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LICZBA ZABITYCH W WYPADKACH DROGOWYCH W SZWECJI 3 z 23 4 z 23 TEZA POCZĄTKI WIZJI ZERO ŹRÓDŁEM SZWEDZKIEGO SUKCESU JEST

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczno - edukacyjny Mój wybór życie

Program profilaktyczno - edukacyjny Mój wybór życie Działania profilaktyczne skierowane do mieszkańców województwa warmińsko- mazurskiego w ramach realizowania regionalnego programu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2014 roku Program profilaktyczno

Bardziej szczegółowo

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Liczba wypadków drogowych w latach 2011 2013 na terenie województwa zachodniopomorskiego I WYPADKI DROGOWE I ICH SKUTKI W 2013 roku na drogach województwa zachodniopomorskiego odnotowano 1 503 wypadki drogowe, w których 155 osób poniosło śmierć i 1 812 osób zostało rannych. Do Policji zgłoszono

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku

Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Korzystanie z telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 1: Wypadki drogowe statystyka i przyczyny. Autor: Piotr Guzewski SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT : Wypadki drogowe statystyka i przyczyny Autor: Piotr Guzewski A 00 Piotr Guzewski A A A A A A Miliony ILOŚĆ POJAZDÓW SILNIKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie

Przyjazna Droga. program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie Przyjazna Droga program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci dróg wojewódzkich realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie W roku 2013 na 1870 km dróg administrowanych przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce

Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce Przeszkody przy drodze jako główne źródło poważnych zagrożeń dla uczestników ruchu w Polsce dr hab. inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Marcin Budzyński mgr inż. Marcin Antoniuk mgr inż. Łukasz Jeliński Plan

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rdos.olsztyn.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rdos.olsztyn.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: rdos.olsztyn.gov.pl Olsztyn: Szacowanie szkód wyrządzonych przez bobry w drzewostanach i zadrzewieniach

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NARODOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO SEKRETARIAT KRAJOWEJ RADY BRD "Safe and Sober", Warszawa, 26.05.2014 r. Schemat prezentacji Narodowy Program BRD 2013-2020 Program Realizacyjny 2014-2015

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2015 2016. Do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

WOJEWÓDZKI PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2015 2016. Do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 WOJEWÓDZKI PROGRAM REALIZACYJNY NA LATA 2015 2016 Do Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 1. Polska na tle państw Unii Europejskiej (źródło: Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok

Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok Analiza bezpieczeństwa za 2014 rok W 2014 roku w województwie zachodniopomorskim do Policji zgłoszono 1 418 wypadków drogowych, które miały miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach

Bardziej szczegółowo

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc]

Październik Data Dzień tygodnia Szczęśliwy numerek [Wybierz inny miesiąc] Szczęśliwe numerki 2014/2015 Wybierz miesiąc: Wrzesień Październik Listopad Grudzień Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Wrzesień 10 wrzesień 2014 Środa 16 11 wrzesień 2014 Czwartek 17 12 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego

Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego 142 Krzysztof Piskorz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Regionalne Centrum BRD w Olsztynie Efekty GAMBITU Warmińsko-Mazurskiego Cel strategiczny programu: zmniejszenie liczby śmiertelnych ofi ar wypadków

Bardziej szczegółowo

Raport. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Województwa Pomorskiego.

Raport. o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego. w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich. Województwa Pomorskiego. Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w kontekście utrzymania sieci dróg wojewódzkich Województwa Pomorskiego w roku 13 Gdańsk, kwiecień-wrzesień 14 roku SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 MATERIAŁY WYJŚCIOWE...

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na organizację wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Znak: WAP.22..20 Olsztyn, dnia 0.06.20 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na organizację letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z K I P L A N

W O J E W Ó D Z K I P L A N W O J E W Ó D Z K I P L A N PRZYGOTOWANIA I DYSTRYBUCJI PŁYNU LUGOLA W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MZURSKIEGO OLSZTYN, KWIECIEŃ 2004 SPIS TREŚCI 1. Przedsięwzięcia w

Bardziej szczegółowo

Część I DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD

Część I DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD GAMBIT Olsztyński MIEJSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO Część I DIAGNOZA STANU I SYSTEMU BRD Gdańsk, wrzesień 2006 r. Egz. nr... Projekt wykonała Autorzy: Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 2010 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego STAN BEZPIECZEŃSTWA NA POLSKICH DROGACH W 21 ROKU Zagrożenia niechronionych uczestników ruchu Warszawa, 211 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur

Regulamin organizacyjny V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur Regulamin organizacyjny V Forum Inicjatyw Lokalnych Warmii i Mazur Zalesie k/olsztyna 24-25.06.2014 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustanowienie zasad rekrutacji i udziału

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020

PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 WOJEWÓDZKA RADA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W LUBLINIE PROGRAM REALIZACYJNY NA ROK 2015 do Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2014-2020 Sekretariat Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Oferta dzienników regionalnych. Biuro Reklamy Mediów Regionalnych

Oferta dzienników regionalnych. Biuro Reklamy Mediów Regionalnych Oferta dzienników regionalnych Biuro Reklamy Mediów Regionalnych Pakiet 13 Wschodni Echo Dnia Codzienna Nowiny Lubuska Pomorska Współczesna Głos - Pomorza Kurier Poranny Nowa Trybuna Opolska Bydgoski Nowości

Bardziej szczegółowo

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku

Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku Stosowanie pasów bezpieczeństwa w Polsce w 2015 roku I Sesja pomiarowa Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928

Bardziej szczegółowo

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1144. Informacja. Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Wypadki drogowe w Polsce i wybranych krajach UE w latach 2000-2004 Sierpień 2005 Adam Kucharz Informacja Nr 1144 W

Bardziej szczegółowo

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe

Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013. Drogi krajowe Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA na rok 2013 Drogi krajowe Seite 1 Raport bezpieczeństwa ruchu drogowego DEKRA 2008-2013 Samochody Samochody Motocykle Piesi i rowerzyści osobowe ciężarowe Człowiek

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA POWIATOWE DLA POWIATÓW W KRAJU WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Autor: Bartosz Niedźwiedź kl.3b LO nr 1 Nauczyciel prowadzący: Zbigniew Trzmiel

Autor: Bartosz Niedźwiedź kl.3b LO nr 1 Nauczyciel prowadzący: Zbigniew Trzmiel Autor: Bartosz Niedźwiedź kl.3b LO nr 1 Nauczyciel prowadzący: Zbigniew Trzmiel Człowiek - najsłabsze ogniwo Tytuł pracy Cel i zakres badań Sprzęt badawczy Analiza wyników badań Symulacja S [m] Drogi hamowania

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 9.01.2013 r.

Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Konferencja prasowa 9.01.2013 r. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Najważniejsze statystyki Rekordowo niska liczba ofiar śmiertelnych! 40 065 wypadków drogowych 4 189 ofiar śmiertelnych 49 501 rannych -8,2%

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego Załącznik do Zarządzenia nr 128 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 czerwca 2013 r. Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe województwa warmińsko-mazurskiego L.p Nazwa jednostki Podmiot prowadzący

Bardziej szczegółowo

2014 - LUBELSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA LATA 2014-2020

2014 - LUBELSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA LATA 2014-2020 2014-2020 LUBELSKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA LATA 2014-2020 SŁOWNIK POJĘĆ KOLIZJA zdarzenie drogowe, w którym żaden z uczestników nie doznał obrażeń ciała, odnotowano jedynie straty materialne.

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZENIE NR 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 22 czerwca 2015 r. DZIEIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 2260 ZARZĄDZEIE R 181 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru placówek

Bardziej szczegółowo

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1

Baza noclegowa w I kwartale 2012 roku 1 Materiał na konferencję prasową w dniu 31 maja 212 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa w I kwartale 212 roku

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS. Informacja MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Departament Rynku Pracy PROGRAM 30 MINUS Informacja dotycząca wykorzystania w roku 2010 środków rezerwy Funduszu Pracy przeznaczonych na realizację Programu aktywizacji

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2005 roku (kwiecień 2006)

Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2005 roku (kwiecień 2006) Załącznik nr 2 Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach wojewódzkich w Małopolsce w 2005 roku (kwiecień 2006) PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE Na lata 2007-2013 Zarząd

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki

Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego. Uwagi / zmiany. powiat bartoszycki Rejestr placówek zapewniających miejsca noclegowe mających siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego L.p. Nazwa jednostki Podmiot prowadzący Dane teleadresowe placówki kod miejscowość ulica

Bardziej szczegółowo

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku

Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku Stosowanie urządzeń zabezpieczających dzieci w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928

Bardziej szczegółowo

296 województwa warmińsko - mazurskiego 5. Model makroekonomiczny HERMIN 298

296 województwa warmińsko - mazurskiego 5. Model makroekonomiczny HERMIN 298 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Raport okresowy nr IV z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego Stan na koniec 2003 r. Olsztyn, czerwiec 2005 SPIS

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r.

Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO. z dnia 24 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 27 czerwca 2013 r. Poz. 2173 ZARZĄDZENIE NR 128 WOJEWODY WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia Rejestru

Bardziej szczegółowo

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych

Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach samorządowych Konferencja Naukowo Techniczna MIASTO I TRANSPORT 2008 Bezpieczny system transportowy Realizacja Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach oraz projekt Programu Uspokajania Ruchu na drogach

Bardziej szczegółowo

System informacji o brd

System informacji o brd System informacji o brd - doświadczenia warmińsko - mazurskie Joanna Żukowska Politechnika Gdańska Krzysztof Piskorz WORD Olsztyn System bezpieczeństwa transportu obszary zarządzania (Źródło: Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej

Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej 1 Prezentacja Gazety Wyborczej Mapa zasięgów lokalnych wydań Gazety Wyborczej wydanie wydanie białostockie wydanie bydgoskie i toruńskie wydanie częstochowskie wydanie katowickie i bielskie wydanie kieleckie

Bardziej szczegółowo

Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w Radomiu w latach 2007-09. Sebastian Pawłowski

Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w Radomiu w latach 2007-09. Sebastian Pawłowski Zdarzenia drogowe z udziałem pieszych w Radomiu w latach 2007-09 Sebastian Pawłowski BRACTWO ROWEROWE Radom, październik 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Wykorzystane materiały... 3 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Sytuacja młodych na rynku pracy

Sytuacja młodych na rynku pracy Sytuacja młodych na rynku pracy Plan prezentacji Zamiany w modelu: w obrębie każdego z obszarów oraz zastosowanych wskaźników cząstkowych w metodologii obliczeń wskaźników syntetycznych w obrębie syntetycznego

Bardziej szczegółowo

METODA KLASYFIKACJI RYZYKA ZAGROŻEŃ WYPADKAMI DROGOWYMI NA OBSZARACH WOJEWÓDZTW I POWIATÓW

METODA KLASYFIKACJI RYZYKA ZAGROŻEŃ WYPADKAMI DROGOWYMI NA OBSZARACH WOJEWÓDZTW I POWIATÓW Metodologia klasyfikacji dla wybranych rodzajów wypadków drogowych na drogach wojewódzkich oraz dla obszarów województw i powiatów wraz z dokonaniem klasyfikacji i przedstawieniem wyników na mapach Etap

Bardziej szczegółowo

313 województwa warmińsko mazurskiego 5. Obszary problemowe. Analiza stanu obszarów popegeerowskich w województwie 316

313 województwa warmińsko mazurskiego 5. Obszary problemowe. Analiza stanu obszarów popegeerowskich w województwie 316 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Raport okresowy nr V z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego Stan na koniec 2004 r. Olsztyn, maj 2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Oferta dzienników regionalnych. Media Regionalne Biuro Reklamy

Oferta dzienników regionalnych. Media Regionalne Biuro Reklamy Oferta dzienników regionalnych Media Regionalne Biuro Reklamy Oferta pakietowa Mediów Regionalnych Biuro Reklamy Pakiet 13 Dziennik Wschodni Echo Dnia Gazeta Codzienna Nowiny Gazeta Lubuska Gazeta Pomorska

Bardziej szczegółowo

Organizowane konferencje IX FESTYN Integracyjny Jesteśmy razem

Organizowane konferencje IX FESTYN Integracyjny Jesteśmy razem Organizowane konferencje» 20 maja 2007r.» 2 26 luty 2007r. IX FESTYN Integracyjny Jesteśmy razem pt. Majówka ze zdrowiem dla lekarzy POZ - Rola lekarza POZ w diagnostyce i leczeniu» 27 28 maja 2007r. dla

Bardziej szczegółowo

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

ŚREDNIE CENY GRUNTÓW W OBROCIE PRYWATNYM W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., WG DANYCH GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM W I KWARTALE 2008 R., Od dnia 01.07.2008 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego obowiązują ceny gruntów rolnych stosowane Średnie ceny gruntów w obrocie prywatnym

Bardziej szczegółowo

w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska

w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska Atlas ryzyka na drogach krajowych w Polsce Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Wojciech Kustra, Politechnika Gdańska Zakres projektu Europejski Atlas BRD Etap I 2008 drogi międzynarodowe ę 5 500 km Etap

Bardziej szczegółowo

Olsztyn - czerwiec 2004 rok

Olsztyn - czerwiec 2004 rok ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Raport okresowy nr III z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego Stan na koniec 2002 r. Olsztyn - czerwiec 2004 rok

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 KONGRES Zwiększanie potencjału na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Warszawa, 2 października 2013 r. Agenda 2 Podstawowe informacje o Polsce

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego

Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego Wojewódzki Ośrodek Koordynujący w Olsztynie Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy Wybierz Ŝycie Doświadczenia Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM WYPADKI DROGOWE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM SZCZECIN 2010 1 Szczecin, dnia 8 lutego 2011 roku Wstęp Województwo zachodniopomorskie usytuowane jest w północno-zachodniej Polsce nad Bałtykiem, a sąsiaduje

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie 2012 Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 24 maja 2013 r. 2 Spis treści Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Tytuły pakietu Big Press

Tytuły pakietu Big Press Tytuły pakietu Big Press Media Regionalne: Dziennik Wschodni Echo Dnia Gazeta Lubuska Gazeta Pomorska Gazeta Współczesna Głos Dziennik Pomorza Kurier Poranny Nowa Trybuna Opolska Nowiny Edytor: Gazeta

Bardziej szczegółowo

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br.

i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Projekt nr 4 z 25 maja br. Priorytet XIII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Ministerstwo Zdrowia Centrum Systemów Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r.

Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 2013 r. Warszawa, 17.1.214 r. Budownictwo mieszkaniowe a) w okresie I-XII 213 r. Według wstępnych danych, w okresie styczeń-grudzień 213 r. oddano do użytkowania 146122 mieszkania, tj. o 4,4% mniej niż w 212 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.)

Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Informacja nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce (data opracowania: kwiecień 2015 r.) Główne wnioski: W 2014 r. wzrosła skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, szczególnie wysoki wzrost dotyczy podejmowania

Bardziej szczegółowo

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego

III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego III Kongres Rozwoju Ruchu Rowerowego Warszawa, 22-23 IX 2014 Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ www.miastadlarowerow.pl

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Gala Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny Fundacja Kierowca Bezpieczny została założona w marcu 2004 r. przez znanego i utytułowanego

Bardziej szczegółowo

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku

Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku Stosowanie kasków ochronnych przez użytkowników motocykli, motorowerów i rowerów w Polsce w 2014 roku Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI 2005. Zamawiający:

WOJEWÓDZKI PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO GAMBIT OPOLSKI 2005. Zamawiający: GAMBI TOPOLSKI2005 Woj ewódz kipr ogr ambez pi ecz eńs t waruchudr ogowego Kl uczbor k Br zeg Opol e Nysa Kędzi er zynkoźl e Gł uchoł azy Tr zebi na ECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO WOJEWÓDZKA RADA BEZPI W OPOLU

Bardziej szczegółowo

2014 Kalendarz. Szkoły Uczącej Się. Szkoła Ucząca Się buduje kapitał społeczny w szkole

2014 Kalendarz. Szkoły Uczącej Się. Szkoła Ucząca Się buduje kapitał społeczny w szkole 204 Kalendarz Szkoły Uczącej Się Szkoła Ucząca Się buduje kapitał społeczny w szkole OK - ocenianie kształtujące pomaga mi nauczać, a moim uczniom uczyć się świadomie i efektywnie Styczeń 204 30 3 2 3

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE, OFIARY ŚMIERTELNE, RANNI W POLSCE

WYPADKI DROGOWE, OFIARY ŚMIERTELNE, RANNI W POLSCE WYPADKI DROGOWE W POLSCE 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 WYPADKI DROGOWE 56 904 57 331 53 799 53 559 51 078 51 069 48 100 46 876 49 536 49 054 44 196 38

Bardziej szczegółowo

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Biuletyn Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy KPP Numer 4 Ewolucja poziomu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw Czerwiec był piątym kolejnym miesiącem, w którym mieliśmy do czynienia ze spadkiem

Bardziej szczegółowo

Powiat Lp. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Telefon Formy pomocy. Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach

Powiat Lp. Nazwa placówki Podmiot prowadzący Adres Telefon Formy pomocy. Zarząd Rejonowy PKPS w Bartoszycach Schroniska, domy dla bezdomnych, noclegownie, lokale socjalne i inne miejsca świadczące usługi dla osób bezdomnych na terenie województwa warmińsko mazurskiego wg stanu na dzień 15 września 2007 r. Powiat

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW

BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH I ROWERZYSTÓW Codziennie rano wiele osób wyrusza w drogę do pracy, szkoły, na zakupy lub w okresie weekendu odpoczywa zwyczajnie odpoczywa podczas wycieczek pieszych lub rowerowych

Bardziej szczegółowo

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1

GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W KATOWICACH 1 Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Przebudowa węzła stan Krajowych projektowany i Autostrad w Katowicach administruje na terenie woj.

Bardziej szczegółowo