PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO"

Transkrypt

1 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO

2

3 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA POMORZU ZACHODNIM. JĘZYKI. EKONOMIA. PRAWO pod redakcją Ewy Komorowskiej, Agnieszki Szlachty, Małgorzaty Tarczyńskiej-Łuniewskiej SZCZECIN 2013

4 Recenzenci prof. zw. dr hab. Kazimierz Górka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) dr hab. Halina Chodurska, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie) Opracowanie redakcyjne i korekta Agnieszka Krzanowska fot. Ewa Komorowska ISBN Druk Druk i wydanie Volumia.pl Daniel Krzanowski ul. Ks. Witolda ul. Mieszka 7-9, I 63/64 Szczecin 71- te Wydanie publikacji z

5 Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Przedmowa Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka... 9 Kinga Flaga-Gieruszyńska, Bezpłatna pomoc prawna w sprawach cywilnych skandynawskie modele i polskie doświadczenia Anna Gonerko-Frej, Global English: Languaging Polish Identities Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska, Development of Capital Market in Baltic States Ewa Komorowska, Studia skandynawskie szansą rozwoju miasta i regionu Piotr Krzystek, Daniel Wacinkiewicz, Formalne podstawy realizacji zadań służących rozwojowi przedsiębiorczości w praktyce działalności samorządu Miasta Szczecin Harald Nilsen, Ewa Jarvoll Nilsen, A short dive in Language framed in a philosophical, knowledge based perspective, and in a practical based Sylvia Liseling-Nilsson, Szwecja i Polska. Wspólna historia, różnice historyczne i wzajemne stereotypy Dominik Rozkrut, Skandynawski model systemu innowacji Monika Rozkrut, Struktura zatrudnienia w wybranych krajach Morza Bałtyckiego jako czynnik wzrostu gospodarczego Renata Sadowska, Wybrane problemy realizacji projektu Harmonizacja i optymalizacja zarządzania siedliskami i ostojami Natura 2000 w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry Dorota Tubielewicz-Mattsson, Kody kulturowe w Szwecji i Polsce. Próba zrozumienia Harry Walter, Was ist politisch korrekt? Kulturelle Sprachfallen im Deutsch-Slawischen Sprachvergleich Magdalena Woźniak-Miszewska, Inwestycje duńskie jako nośnik praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu. Doświadczenia zachodniopomorskie Nesna University College informacje

6

7 Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo WSTĘP Inspiracją do powstania niniejszej monografii tematycznej stało się spotkanie, które odbyło się w dniach listopada 2013 roku w Szczecinie. Jego myślą przewodnią było hasło: Skandynawistyka szansą rozwoju miasta i regionu. O wysokiej randze spotkania przesądzał przede wszystkim dobór prelegentów oraz gości, m.in. pracowników naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego i pozostałych szczecińskich uczelni, badaczy reprezentujących inne ośrodki akademickie z Polski i zagranicy oraz przedsiębiorców liderów biznesu regionalnego i zagranicznego współpracujących z firmami na Pomorzu Zachodnim. Tematyka spotkania, dotycząca w szczególności współpracy ze Skandynawią tak aktualna na Pomorzu Zachodnim wzbudziła szeroką dyskusję, której uczestnikami stały się władze województwa zachodniopomorskiego i Miasta Szczecin oraz środowisko akademickie i biznesowe basenu Morza Bałtyckiego. W ciągu trzech dni odbyły się obrady w panelach: językowo-kulturowym i ekonomiczno-prawnym oraz promocja wybranych wydawnictw z zakresu kontaktów językowo-kulturowych: Polska Skandynawia Niemcy. Naukowe spotkanie stanowiące pomost łączący świat nauki ze światem biznesu zostało zorganizowane przez Wydział Filologiczny US i Urząd Miasta Szczecin we współpracy z Wydziałem Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US oraz Wydziałem Prawa i Administracji US. Jego międzynarodowy charakter i otwarta tematyka przyczyniły się w moim przekonaniu do wzrostu znaczenia województwa zachodniopomorskiego w łączącej się naukowo, gospodarczo i kulturowo Europie. Niniejsza monografia tematyczna nawiązuje do tematyki listopadowego spotkania i stanowi przegląd zagadnień związanych z przedsiębiorczością na Pomorzu Zachodnim z punktu widzenia komunikacji językowej, ekonomii i prawa. Zawarte w niej artykuły przygotowane zostały zarówno przez naukowców filologów, ekonomistów, prawników z Uniwersytetu Szczecińskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu w Lund (Szwecja), Uniwersytetu w Sztokholmie (Szwecja), Uniwersytetu w Nesnie (Norwegia), Ernst- Moritz-Arndt-Universität w Greifswaldzie (Niemcy), jak i przedstawicieli Urzędu Miasta Szczecin i Urzędu Marszałkowskiego, a także Skandynawów, Niemców i Polaków, którzy mają kontakt z biznesem polsko-skandynawskim na co dzień. 7

8 Wstęp W artykułach z obszaru zagadnień ekonomiczno-prawnych poruszono takie tematy, jak: bezpłatna pomoc prawna w krajach skandynawskich i w Polsce (Kinga Flaga-Gieruszyńska), specyfika zadań publicznych służących rozwojowi przedsiębiorczości (Piotr Krzystek, Daniel Wacinkiewicz), struktura zatrudnienia w wybranych krajach Morza Bałtyckiego (Monika Rozkrut), skandynawski model systemu innowacji (Daniel Rozkrut) oraz rozwój rynku kapitałowego w krajach bałtyckich (Krzysztof Kompa, Dorota Witkowska). Magdalena Woźniak- Miszewska podjęła zagadnienie inwestycji duńskich postrzeganych jako nośnik praktyk społecznie odpowiedzialnego biznesu, natomiast Renata Sadowska zaprezentowała innowacyjny projekt polsko-niemiecki realizowany w transgranicznym obszarze przyrodniczym Doliny Dolnej Odry. Na pograniczu zagadnień językowych i ekonomicznych znalazł się artykuł gości z Norwegii Haralda Nilsena (Nesna University College) i Ewy Jarvoll-Nilsen na temat: Language framed in a philosophical, knowledge based perspective, and in a practical based. Tematykę językowo-kulturową porusza kolejnych pięć artykułów. Dorota Tubielewicz-Mattsson (Lund University) przedstawiła kody kulturowe w Szwecji i w Polsce. Stereotypy, pojmowane jako bariery w komunikacji na pograniczu kultur, stanowią przedmiot dwóch opracowań. Wzajemne postrzeganie Polaków i Niemców opisał Harry Walter (Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald), zaś różnice między Szwedami a Polakami naszkicowała Sylvia Liseling-Nilsson (Stockholm University). W kręgu zagadnień językoznawczych znalazł się również artykuł Anny Gonerko-Frej, która scharakteryzowała rolę języka angielskiego w globalnej komunikacji. O nowatorskim programie interdyscyplinarnego kształcenia ukierunkowanego na języki i kulturę skandynawską, wdrażanym w Uniwersytecie Szczecińskim, traktuje artykuł piszącej te słowa. Redaktorzy tomu składają serdeczne podziękowania Recenzentom: Pani Profesor Halinie Chodurskiej, Panu Profesorowi Kazimierzowi Górce i Panu Profesorowi Piotrowi Łaskiemu. Przygotowując materiał do druku, Redaktorzy starali się ograniczyć ingerencję w teksty do koniecznych poprawek merytorycznych i korekt technicznych, pozostawiając Autorom swobodę interpretacyjną, a także przyjętą przez nich konwencję stylistyczną. Prof. zw. dr hab. Ewa Komorowska Dziekan Wydziału Filologicznego US 8

9 Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją przyjąłem wiadomość, że po raz pierwszy w Szczecinie odbyła się międzynarodowa konferencja Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo, której głównym założeniem było ukazanie wzrastającego znaczenia współpracy z państwami skandynawskimi. Skandynawia to obecnie newralgiczny dla Szczecina obszar, do którego kierowana jest nowa strategia zakładająca pozyskiwanie inwestycji z sektorów: energii odnawialnej, biotechnologii i ICT. Wydarzenie w swoim założeniu stanowiące pomost łączący świat nauki i biznesu okazało się idealną okazją do wymiany dotychczasowych doświadczeń oraz wytyczenia dalszych kierunków wspólnych działań. Porównanie punktów widzenia ekspertów z różnych dziedzin, wspólne dzielenie się wiedzą wszystkich tych, którzy zainteresowani są intensyfikacją współpracy ze Skandynawią okazały się istotnymi atutami debat odbywających się podczas szczecińskiej konferencji. Główny nacisk uczestników sympozjum został położony na język i kulturę jako podstawy komunikacji w kontaktach biznesowych. Wyrażam nadzieję, że konferencja implikować będzie dalszy proces zacieśnienia dotychczasowych relacji łączących kraje skandynawskie z naszym regionem, co w dalszej konsekwencji przyczyni się do wzrostu znaczenia Szczecina oraz Pomorza Zachodniego w polityce inwestycyjnej, kulturalnej i społecznej krajów Północnej Europy. Ufam, że towarzysząca konferencji atmosfera wydarzenia biznesowego oraz naukowego stanie się dla wszystkich zainteresowanych podmiotów inspiracją do dalszej pracy mającej na celu wymierny rozwój naszego miasta 1. Piotr Krzystek Prezydent Miasta Szczecin 1 Fragment przemówienia Prezydenta Miasta Szczecin Piotra Krzystka wygłoszonego podczas konferencji Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo. 9

10

11 Kinga Flaga-Gieruszyńska Uniwersytet Szczeciński, Polska BEZPŁATNA POMOC PRAWNA W SPRAWACH CYWILNYCH SKANDYNAWSKIE MODELE I POLSKIE DOŚWIADCZENIA Wstęp W polskim systemie prawnym, osadzonym w systemie ochrony praw człowieka na podstawie Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 1, prawo do sądu stanowi jedno z praw i wolności człowieka o charakterze konstytucyjnym. Zgodnie z art. 45 Konstytucji RP każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. W konsekwencji należy uznać, że prawo do sądu ma charakter złożony, składa się bowiem z szeregu praw o charakterze cząstkowym takich, jak dostęp do sądu, prawo do rzetelnego postępowania (fair trial) i prawo do wyroku. Dostęp do sądu może być ograniczony przez dwie bariery: finansową i mentalną. W odniesieniu do tej pierwszej zasadnicze znaczenie ma zwolnienie od kosztów sądowych na wniosek strony, która nie jest w stanie ponieść kosztów w sprawie cywilnej bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W kontekście niniejszych rozważań kluczowe znaczenie ma jednak bariera mentalna odnosząca się do postrzegania wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych również przez osoby o niskich dochodach poszukujące ochrony prawnej. Przykładem diagnozy współczesnego wizerunku sądownictwa są wyniki badań sondażowych przeprowadzonych m. in. w 2009 roku. Pozytywną ocenę polskiej Temidzie wystawiło 37 proc. badanych, negatywną 44 proc. (odpowiedź na pytanie Jaka jest Pani/Pana ogólna ocena działania wymiaru sprawiedliwości? ). Głównym determinantem złej opinii respondentów o tych organach są: przekonanie o niesprawiedliwym orzecznictwie (70,9 proc. wskazań), nierzetelnym wykonywaniu obowiązków przez przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości (69,3 proc.), przekonanie o ich stronniczości (65 proc.), niskiej efektywności ich działań (63,7 proc.) czy wreszcie o wysokich kosztach 1 Dz.U. z 1993 r., nr 61, poz

12 Kinga Flaga-Gieruszyńska, Bezpłatna pomoc prawna w sprawach cywilnych... funkcjonowania organów wymiaru sprawiedliwości (63,5 proc. wskazań). Natomiast w kwestii oceny dostępności instytucji wymiaru sprawiedliwości opinia publiczna jest podzielona. Za względnie dostępne uważa je 52 proc. respondentów, z kolei 48 proc. twierdzi, że są raczej trudno bądź zdecydowanie trudno dostępne. Za najczęstszy powód utrudnionego kontaktu obywatela z sądem badani wskazali brak należytej informacji ogólnej, a także wysokie koszty, które trzeba ponieść w związku z prowadzeniem postępowania. Zdaniem respondentów problemem są też niezrozumiałe procedury i przepisy, brak bezpłatnych porad prawnych, a także brak informacji o prawach obywatela 2. Odpowiedzi dotyczące postrzegania instytucji ochrony prawnej (reprezentatywna grupa 1542 respondentów) wskazują, że jedynie co czwarta osoba w Polsce deklaruje wiedzę z zakresu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Ponadto badani wyrażają szczególne zainteresowanie dostępem do praktycznych porad prawnych (25 proc. odpowiedzi), informacjami na temat funkcjonowania instytucji wymiaru sprawiedliwości, w tym zakresu ich działania i godzin urzędowania (23 proc.), a także zawierającym przystępne słownictwo wydawnictwami z zakresu praw obywatela w sądzie i prokuraturze (22 proc.). O konieczności zwiększenia świadomości prawnej polskiego społeczeństwa mówią też sami przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości 3. Te dane pokazują jak istotną rolę odgrywa stworzenie efektywnego systemu bezpłatnej pomocy prawnej również w sprawach cywilnych. W dzisiejszej dobie podstawą autorytetu organów władzy publicznej w tym wymiaru sprawiedliwości jest jakość i efektywność działania. Pojęcia te są ze sobą ściśle związane, gdyż efektywność pracy nowoczesnych organizacji uzyskuje się poprzez właściwe zarządzanie jakością. Jakość i efektywność ujmowane są łącznie, podobnie jak pomiar wyników i kosztów niezbędne czynniki prawidłowego zarządzania i doskonalenia każdej organizacji 4. Polski system bezpłatnej pomocy prawnej jest obecnie in statu nascendi, a więc ciągle jeszcze nie stanowi konstrukcji kompletnej i na tyle efektywnej, aby spełniała ona w pełni standardy 2 B. Głowacki, Polacy o wymiarze sprawiedliwości. Dwa badania, jeden wniosek, Na wokandzie 2010, nr 1, s B. Głowacki, Informacja o wymiarze sprawiedliwości nowoczesna, atrakcyjna, przystępna, Na wokandzie 2010, nr 2, s Skuteczny wymiar sprawiedliwości działania Ministerstwa Sprawiedliwości na 500 dni, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2010, s

13 Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo Unii Europejskiej dotyczące ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych. Zgodnie z art. 45 zd. 3 Karty Praw Podstawowych pomoc prawna jest udzielana osobom, które nie posiadają wystarczających środków, w zakresie, w jakim jest ona konieczna dla zapewnienia skutecznego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Podobnie Rada Europy przyjęła Zalecenie nr R (93)1 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich co do efektywnego dostępu do prawa i sprawiedliwości dla najuboższych, odnosząc się do dotychczasowego dorobku swojego i innych organizacji w tej materii. Nie można tu bowiem pominąć Zalecenia nr R (76)5 o pomocy prawnej w sprawach cywilnych, handlowych i administracyjnych oraz nr R (78)8 o pomocy i poradach prawnych, czy Zalecenia nr R (81)7 Komitetu Ministrów dla państw członkowskich o środkach ułatwiających dostęp do wymiaru sprawiedliwości, także rezolucji ONZ o prawach człowieka i skrajnym ubóstwie, a przede wszystkim Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 46/121 z roku oraz Rezolucji Komisji Praw Człowieka nr 1992/11 z roku, jak również studium przygotowanego przez Międzynarodowy Ruch ATD Czwarty Świat zatytułowanego Ku sprawiedliwości dostępnej dla wszystkich: mechanizm pomocy prawnej i pewne inicjatywy lokalne z punktu widzenia rodzin dotkniętych poważnym ubóstwem. W zaleceniu nr R (93)1 pojawia się dyrektywa, aby rządy państw członkowskich m. in. ułatwiały dostęp do prawa najuboższym ( prawo do ochrony prawnej ) przez zwracanie kosztów pomocy prawnej dla najuboższych, nie wykluczając możliwości pokrywania skromnej części kosztów przez osoby korzystające z takiej pomocy, gdy tak przewiduje prawo krajowe 5. Reasumując, polski system bezpłatnej pomocy prawnej może czerpać wzorce z tych rozwiązań, które mają dłuższą tradycję i stanowią konstrukcje o szerszym zakresie zastosowania z uwzględnieniem wyzwań współczesnego wymiaru sprawiedliwości, który musi stanowić usługę publiczną, do której prawo dostępu mają wszyscy potrzebujący ochrony prawnej bez względu na status majątkowy i społeczny. Stąd też warto poznać rozwiązania niektórych ze skandynawskich systemów prawnych, odnoszących się do udzielania bezpłatnej pomocy prawnej osobom o niskich dochodach w sprawach cywilnych na etapie przedsądowym i już w trakcie postępowania sądowego r., s

14 Kinga Flaga-Gieruszyńska, Bezpłatna pomoc prawna w sprawach cywilnych... Model norweski Finansowanie systemu pomocy prawnej ze środków publicznych jest w głównej mierze uwarunkowane działaniem prywatnych kancelarii prawniczych, zgodnie z przyjętym w przepisach prawa schematem funkcjonowania bezpłatnych porad prawnych. Bezpłatna pomoc prawna jest nadzorowana i finansowana w skali całego kraju przez Ministerstwo Sprawiedliwości, natomiast poszczególnymi problemami dotyczącymi udzielania bezpłatnej pomocy prawnej zajmują się biura spraw obywatelskich (The Norwegian Civil Affairs Authority) oraz organy okręgowe zajmujące się m. in. przyznawaniem bezpłatnej pomocy w indywidulanych przypadkach. Te pierwsze zajmują się również koordynowaniem systemu pomocy prawnej, przede wszystkim poprzez dbałość o ujednolicenie stanowisk organów przyznających prawo do bezpłatnej pomocy prawnej na obszarze całego państwa, aby w ten sposób stworzyć maksymalnie spójne zasady ułatwiania dostępu do sądu we wszystkich 19 okręgach. Organy okręgowe nie tylko zajmują się wydawaniem decyzji w sprawie bezpłatnej pomocy prawnej, ale również prowadzą obsługę finansową prawników wynagradzanych w ramach przyznanych środków publicznych 6. Natomiast kwestię przyznania bezpłatnej pomocy prawnej na etapie postępowania sądowego rozstrzygają sądy, a ściślej rzecz ujmując wnioski w tej sprawie rozpoznaje przewodniczący w ramach przygotowania sprawy. Obecnie w odniesieniu do fazy przedsądowej wprowadzony został elektroniczny system składania i rozpoznawania wniosków o przyznanie bezpłatnej pomocy prawnej, umożliwiający niemal natychmiastowe rozpatrywanie złożonych wniosków. Jak wskazuje się w źródłach, w 2012 roku 30 procent wniosków zostało złożonych w formie elektronicznej 7. Uzupełnienie państwowego systemu bezpłatnej pomocy prawnej stanowią różnego rodzaju inicjatywy finansowane względnie współfinansowane ze środków publicznych, adresowane do grup wymagających szczególnej uwagi z racji zagrożenia wykluczeniem prawnym. W tego rodzaju przedsięwzięciach szczególną rolę odgrywa aktywność związków zawodowych i organizacji pozarządowych. 6 O. H. Rønning, National report Norway, Prepared for the International Legal Aid Group conference, The Hague 2013, s Ibidem, s

15 Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo Podstawowym wyznacznikiem norweskiego modelu bezpłatnej pomocy prawnej jest podjęcie udanej próby zastosowania kryterium dochodowego jako podstawowego czynnika decydującego o uprawnieniu do udzielenia bezpłatnej pomocy prawnej. Jednak należy podkreślić, że w sprawach o szczególnym znaczeniu dla egzystencji człowieka, to kryterium nie stanowi ograniczenia w zakresie uprawnienia do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego kryterium kwalifikujące do skorzystania z systemu bezpłatnej pomocy prawnej wynosi poniżej NOK (~ ) rocznego dochodu brutto. W odniesieniu do dwuosobowego gospodarstwa domowego jest to kwota poniżej NOK (~ ) rocznego dochodu brutto. Warto dodać, że średni dochód roczny wieloosobowego gospodarstwa domowego wg raportu z marca 2013 roku wynosił NOK (~ ) 8. Nie stosuje się korekty w odniesieniu do gospodarstw domowych, w których są dzieci. Uzupełniającym kryterium jest wysokość aktywów posiadanych przez osobę ubiegającą się o uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej. Ich wartość nie może przekroczyć NOK (~ ). Jak wskazano, w szczególnych przypadkach od tych kryteriów można odstąpić, jednak jak wskazuje się w literaturze w praktyce zdarza się to niezwykle rzadko 9, a dotyczy takich przypadków jak sprawy małżeńskie, sprawy dotyczące najmu i eksmisji, sprawy dotyczące zabezpieczenia społecznego oraz nieuzasadnionego wypowiedzenia o pracę. Odmienną kategorią są te sprawy, które ze względu na swoje znaczenie dla egzystencji na zasadzie wyjątku zostały wyłączone w ogólności spod stosowania kryterium dochodowego, a wśród nich w szczególności te, które wiążą się ze szczególną ingerencją państwa w prawa i wolności obywatela, zwłaszcza w wolność osobistą, życie rodzinne. Warto wskazać tu sprawy związane ze zdrowiem psychicznym (w tym przymusowe leczenie psychiatryczne), sprawy dotyczące opieki nad dziećmi, sprawy dotyczące odszkodowania lub zadośćuczynienia za niezgodne z prawem postępowanie karne, sprawy o roszczenia odszkodowawcze przeciwko sprawcy przestępstwa, sprawy dotyczące zastosowania przymusu przy zawieraniu małżeństwa r. 9 Szerzej: Cf. Bentsen, O. H. Rønning, Bruken av unntaksbestemmelsene i lov om fri rettshjelp, Bokserien 2008, no J. T. Johnsen, Might Norway learn from Finnish legal aid? A comparison of legal aid in Norway and Finland, Welligton 2008, s

16 Kinga Flaga-Gieruszyńska, Bezpłatna pomoc prawna w sprawach cywilnych... Zakres udzielania bezpłatnej pomocy prawnej jest standaryzowany, bowiem w odniesieniu do poszczególnych typów spraw wskazuje się liczbę godzin, jaką profesjonalista powinien maksymalnie poświęcić na udzielenie pomocy osobie uprawnionej, np. w odniesieniu do spraw rozwodowych wymiar ten wynosi do 12 godzin. Średnie zapotrzebowanie klientów na usługi profesjonalistów w poszczególnych kategoriach spraw jest określane przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Nie wyklucza się zaakceptowania przez organ okręgowy lub sąd wydatków dotyczących większej liczby godzin, jednak musi to być uzasadnione charakterem sprawy lub innymi istotnymi okolicznościami (np. poziomem skomplikowania problemu prawnego). Szczególnie ciekawym rozwiązaniem jest zasada partycypacji osoby uprawnionej w kosztach pomocy prawnej. W konsekwencji osoba korzystająca z pomocy prawnej płaci swego rodzaju składkę w wysokości uzależnionej od zakresu uzyskania tej pomocy 925 NOK (~125 ) w przypadku pozasądowej pomocy prawnej, a przy pomocy prawnej w postępowaniu sądowym 25% kosztów, nie więcej niż NOK (~627 ) 11. Takie podejście norweskiego ustawodawcy pozytywnie wpływa na ograniczenie nadużywania uprawnienia do bezpłatnej pomocy prawnej w ramach postawy wykazującej cechy pieniactwa i kwerulanctwa, a tym samym wzmacnia efektywność wymiaru sprawiedliwości i redukuje nieuzasadnione wydatki Skarbu Państwa na sprawy, które w ogóle nie powinny stać się przedmiotem postępowania przed sądami cywilnymi. Reasumując, system norweski w sporym stopniu ogranicza uznaniowość organów państwa w zakresie przyznawania bezpłatnej pomocy prawnej poprzez zdefiniowanie pojęcia osoby ubogiej, tzn. takiej, która z racji swoich dochodów i braku majątku powinna taką pomoc uzyskać, a także poprzez wskazanie kategorii spraw, w których należy szczególnie dbać o ochronę obywatela ze względu na zagrożenie jego egzystencji. Rozwiązania te są na tyle interesujące, że warto rozważyć ich zastosowanie, być może w udoskonalonej formule, w tworzonym polskim systemie bezpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym, a także w ramach doskonalenia już istniejącej pomocy prawnej z urzędu w postępowaniu cywilnym. 11 O. H. Rønning, op. cit., s

17 Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo Model szwedzki W szwedzkim modelu bezpłatnej pomocy prawnej rozróżnia się jej dwa rodzaje: poradę prawną i pomoc prawną sensu stricte. Od strony instytucjonalnej problematyką pomocy prawnej zajmują się wyspecjalizowane urzędy do spraw pomocy prawnej, a na etapie postępowania sądy. Porady prawnej udziela adwokat albo młodszy adwokat w kancelarii prawnej. Obecnie jej wymiar czasowy wynosi do 2 godzin, jednak nie musi to być jednorazowa porada, bowiem istnieje możliwość kilku spotkań w ramach wskazanego limitu czasowego. W tym przypadku pobiera się jedynie zryczałtowaną opłatę SEK (~120 ). Jednak jeżeli osoba potrzebująca porady nie ma wystarczających środków finansowych, opłata ta może być pomniejszona o połowę. Z kolei jeżeli osobą korzystającą z porady prawnej będzie dziecko, nie zostanie pobrana żadna opłata przez prawnika 12. Różnicę w należnej i pobranej opłacie w takim przypadku pokrywa Skarb Państwa. Warto zaznaczyć, że w Szwecji z prawa do porady prawnej mogą skorzystać nie tylko osoby fizyczne, ale także inne podmioty. Również zakres przedmiotowy udzielanych porad w sprawach cywilnych nie jest w żaden sposób ograniczony, choć najczęściej dotyczy to spraw małżeńskich, spadkowych, alimentacyjnych, a także problemów dotyczących umów, w tym konsumenckich. Natomiast w przypadku pomocy prawnej o szerszym zakresie przedmiotowym uprawnienia posiadają jedynie osoby fizyczne, przy czym obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej zrównano w tych uprawnieniach z obywatelami szwedzkimi. O pomoc tę można ubiegać się za pośrednictwem adwokata, który udzielił porady prawnej. W tym względzie zasadnicze znaczenie ma ubezpieczenie dotyczące pomocy prawnej, które może sobie każdy wykupić jako element swojego pakietu ubezpieczeniowego, np. w ramach polisy ubezpieczeniowej domu lub mieszkania. Jeżeli więc w praktyce okaże się, że osoba ubiegająca się o bezpłatną pomoc prawną znajdowała się dotąd w takiej sytuacji, która umożliwiała jej skorzystanie z oferty ubezpieczeniowej w zakresie pomocy prawnej, a tego nie uczyniła, to musi sobie zdawać sprawę z faktu, iż wsparcie państwa co do sfinansowania pomocy prawnej uzyska jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Istnieje również możli r. 17

18 Kinga Flaga-Gieruszyńska, Bezpłatna pomoc prawna w sprawach cywilnych... wość rozwiązania pośredniego, jeżeli uprawniony posiadał stosowne ubezpieczenie, ale w niewystarczającej wysokości w stosunku do zaistniałych potrzeb. Wtedy Skarb Państwa może częściowo pokryć koszty świadczonej mu pomocy prawnej. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o bezpłatną pomoc prawną nie była w stanie pokryć kosztów ubezpieczenia, istnieje możliwość zapewnienia jej wsparcia ze strony Skarbu Państwa pod warunkiem zaistnienia kilku dodatkowych przesłanek. Przede wszystkim osoba ta musi skorzystać z przynajmniej godzinnej porady prawnej, aby była pewność, iż rzeczywiście w tej sprawie istnieje konieczność świadczenia szerszego zakresu pomocy prawnej i nie ma innej możliwości zapewnienia tej osobie należytej ochrony prawnej. Są również takie sprawy, w których z zasady nie udziela się bezpłatnej pomocy prawnej, np. z uwagi na ich nieskomplikowany charakter, czego przykładem jest postępowanie rejestrowe. Ponadto zasadnicze znaczenie dla oceny uprawnienia danej osoby ma jej sytuacja rodzinna, majątkowa oraz dochody. Maksymalna kwota dochodów uprawniająca do uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej to SEK (~ ) rocznie brutto (odlicza się SEK na każde dziecko na utrzymaniu poniżej 18 roku życia, nie więcej niż SEK ). W tym przypadku uwzględnia się również wszystkie istniejące zobowiązania osoby ubiegającej się o udzielenie pomocy prawnej. W modelu szwedzkim występuje również zasada partycypacji osoby korzystającej z pomocy prawnej w jej kosztach, przy czym w tym systemie wysokość partycypacji uzależniono od wysokości rocznego dochodu uzyskiwanego przez uprawnionego. Rozwiązanie to z pewnością pełni taką samą rolę jak w przypadku Norwegii zapory przeciwko nadużywaniu tego uprawnienia, a tym samym kreowaniu nieuzasadnionych kosztów systemu bezpłatnej pomocy prawnej, a także wymiaru sprawiedliwości jako całości, zaangażowanego w rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pozornych, zbędnych albo takich, które można sprawnie i efektywnie rozwiązać bez potrzeby wszczynania postępowania sądowego. 18

19 Przedsiębiorczość na Pomorzu Zachodnim. Języki. Ekonomia. Prawo Wysokość rocznego dochodu SEK ( ) Procentowy udział uprawnionego w kosztach pomocy prawnej Minimalna opłata SEK ( ) SEK ~5580 SEK ~ SEK ~ SEK ~ SEK ~ SEK ~ ,22 2% --- 5% 500 ~ 55,8 10% ~ % ~ 181,8 30% ~ % ~630 Źródło: r. Oczywistym ograniczeniem tej partycypacji jest to, że osoba korzystająca z systemu wsparcia państwa co do pomocy prawnej nie może ponieść wyższych kosztów niż rzeczywiste, jakie miały miejsce w jej sprawie. Reasumując, niewątpliwie ciekawym rozwiązaniem w szwedzkim systemie ochrony prawnej jest nadanie głównego znaczenia gwarancyjnego i ochronnego stosownemu ubezpieczeniu, które koszty są nieuciążliwe dla obywatela o przeciętnych dochodach, a pozwalają zabezpieczyć co do zasady w wystarczającym stopniu koszty niezbędnej pomocy prawnej zarówno w omawianych sprawach cywilnych, jak i w sprawach karnych. Taka oferta połączona z powszechnie obecnie wykorzystywanym w Polsce ubezpieczeniem domu lub mieszkania mogłaby być interesującym rozwiązaniem pakietowym o podobnym kształcie jak występujące wraz z tym ubezpieczeniem głównym ubezpieczenie ruchomości 19

20 Kinga Flaga-Gieruszyńska, Bezpłatna pomoc prawna w sprawach cywilnych... znajdujących się w tym obiekcie czy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w stosunkach sąsiedzkich. Wnioski de lege ferenda dla polskiego systemu bezpłatnej pomocy prawnej w sprawach cywilnych Racjonalnym jest co do zasady, że działalność organów sądowych zaangażowanych do rozstrzygania prywatnych interesów stron w ramach spraw cywilnych powinna być współfinansowana przez te podmioty, które uruchomiły to działanie swoim wnioskiem lub pozwem. Jednak, aby dostęp do sądu nie miał charakteru wyłącznie formalnego, państwo nie może ukształtować wymiaru sprawiedliwości w ten sposób, że uzależni poprzez rozwiązania prawne względnie działania faktyczne możliwość korzystania z wymiaru sprawiedliwości od sytuacji finansowej osób poszukujących ochrony. Oczywistym staje się to, że nie może być zamknięty dostęp do sądu dla osób niezamożnych, które z tego powodu nie mogłyby dochodzić swoich praw przeciwko innym podmiotom, ani też należycie bronić swoich praw przed roszczeniami przeciwników procesowych. Stworzenie tak wadliwie funkcjonującego systemu wymiaru sprawiedliwości może skutkować zwiększeniem obszarów wykluczenia prawnego, zachodzącego wtedy, gdy prawo lub praktyka funkcjonowania prawa utrudnia pewnej grupie obywateli dostęp do różnych społecznie cenionych dóbr (np. opieki zdrowotnej, edukacji), a w tym przypadku prawa do sądu. Ekskluzja prawna może jednak dotyczyć również takiej sytuacji, kiedy utrudnienie dotyczy dostępu do prawa samego w sobie, np. z powodu braku informacji prawnej lub poradnictwa. W literaturze pojawia się interesujące stanowisko, że za wykluczenie prawne można uznać zarówno sam proces ekskluzji prawnej, jak i skutki tego procesu, ponieważ nierówne traktowanie przez prawo lub trudności w dostępie do prawa, nie tylko stanowią przejawy wykluczenia, ale także skutkują dalszą prawną marginalizacją 13. W sytuacji, gdy czynnikiem utrudniającym korzystanie z pomocy prawnej jest jej koszt, wykluczeniu prawnemu przeciwdziała bezpłatne poradnictwo prawne. Bezpłatny dostęp do pomocy prawnej, gwarantowany osobom niebędącym w stanie ponieść kosztów profesjonalnej pomocy prawnej, jest jednym z podstawowym elementów konstytuujących prawo do sądu. Rozwój systemu bezpłat- 13 M. Łojkowska, Wykluczenie prawne, w: Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, red. M. Szarfenberg, Warszawa 2011, s

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Sesja VI. Niedziela 14:00-15:30

Warsztaty Sesja VI. Niedziela 14:00-15:30 Warsztaty Sesja VI Niedziela 14:00-15:30 Zajęcia podzielone są na wykłady oraz warsztaty. Przy każdym z nich znajduje się informacja która grupa uczestników może najbardziej skorzystać na danym wykładzie,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

PSB dla masazystow. Praca Zbiorowa. Click here if your download doesn"t start automatically

PSB dla masazystow. Praca Zbiorowa. Click here if your download doesnt start automatically PSB dla masazystow Praca Zbiorowa Click here if your download doesn"t start automatically PSB dla masazystow Praca Zbiorowa PSB dla masazystow Praca Zbiorowa Podrecznik wydany w formie kieszonkowego przewodnika,

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition)

Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wroclaw, plan nowy: Nowe ulice, 1:22500, sygnalizacja swietlna, wysokosc wiaduktow : Debica = City plan (Polish Edition) Wydawnictwo "Demart" s.c Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Program doradczy EducationUSA - formularz zgłoszeniowy

Program doradczy EducationUSA - formularz zgłoszeniowy 1. Podstawowe informacje 1. Informacje kontaktowe Imię i nazwisko Adres korespondencyjny Miejscowość Kod pocztowy Login Skype Adres e-mail Numer telefonu 2. Jak dowiedziałeś/aś się o Programie doradczym

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM

KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM KOMUNIKACJA W ŚRODOWISKU EUROPEJSKIM S PE C JA L I Z AC JA N A K I ER U N K U F I LO LO G I A A N G I EL S K A Informacja ogólna Podstawowym celem kształcenia w specjalizacji Komunikacja w środowisku europejskim

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH

PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA WOBEC. I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH PIOTR BtljDOWSKI ZOFIA SZWEDA-LEWANDOWSKA POLITYKA WOBEC STAROSCI I STARZENIA Sil; W POLSCE W LATACH 2015-2035 ASPEKTY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE WARSZAWA 2016 Spis tresci WSTIJP 9 1.ZMIANY STRUKTURY DEMOGRAFICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Community Work in a Decade of Crisis. Dr. Val Harris From Sostenga

Community Work in a Decade of Crisis. Dr. Val Harris From Sostenga Community Work in a Decade of Crisis Dr. Val Harris From Sostenga Concept of Transition Transition from one situation to another situation: Where the new situation is clear to communities W przypadku,

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie

Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie Zajęcia z języka angielskiego TELC Gimnazjum Scenariusz lekcji Prowadzący: Jarosław Gołębiewski Temat: Czas Present Perfect - wprowadzenie I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: wie, że czas present perfect

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:.

ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. ZGŁOSZENIE WSPÓLNEGO POLSKO -. PROJEKTU NA LATA: APPLICATION FOR A JOINT POLISH -... PROJECT FOR THE YEARS:. W RAMACH POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ MIĘDZY POLSKĄ AKADEMIĄ NAUK I... UNDER THE AGREEMENT

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo