ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ABC PRAWA AUTORSKIEGO. mam prawo do prawa ABC ABC ABC. Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie. Opracował Adam Poszewiecki"

Transkrypt

1 mam prawo do prawa wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna publikacje wydane Fi publikacja bezpłatna publikacje planowane wydawnictwo wydawnictwo wydawnictwo Fika info publikacja bezpłatna Fika info publikacja bezpłatna Fika info publikacja bezpłatna wydawnictwo Fika info MEDIACJI ABC PRAWA RODZINNEGO I SPADKOWEGO autorka: Sandra Kołodziejska Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie Publikacja projektu MAM PRAWO DO PRAWA realizowanego przez Fundację Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie "Rozwój dialogu obywatelskiego". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. ISBN Opracował Adam Poszewiecki Wolontariatu ABC Opracował Adam Poszewiecki Opracowała Monika Falej ABC Opracowała Marzena Radzka-Wiśniewska Komiks WOLONTARIAT ABC PRAWA AUTORSKIEGO Fundacja "Inicjatywa Kobiet Aktywnych" FIKA w Olsztynie

2 Broszurę opracował: Adam Poszewiecki Projekt: maxvizual Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych FIKA Biuro: ul. Tarasa Szewczenki 1, Olsztyn Tel , KRS , Regon , NIP Nr ewid. w rejestrze Instytucji Szkoleniowych WUP w Olsztynie 2.28/00054/2010 Copyright by Fika, Olsztyn 2012

3 Spis Treści Skąd wzięło się prawo autorskie? 4 Kogo i co chroni prawo autorskie? 5 Czym jest utwór? 6 Co nie jest utworem? 8 Kim jest twórca? 9 Jakie prawa przysługują twórcy? 10 Jakie uprawnienia do utworu ma pracodawca? 12 Jak długo trwa ochrona utworu prawem autorskim? 13 W jaki sposób można korzystać z utworu? 14 Prawo autorskie w organizacjach pozarządowych 15 Czym jest plagiat? Jak wystrzegać się go? 17 Zamierzam skorzystać z utworu znajdującego się za granicą. Jakie prawo zastosować? 19 Jakie środki służą autorowi do ochrony jego praw? 20 Czy naruszenie praw autorskich może być przestępstwem? 22 Jak poprawnie przenieść autorskie prawa majątkowe do utworu? 24 Nasza organizacja pragnie nawiązać kontakt przez internet czy korespondencja może być uznana za SPAM? 27 Jak dochodzić swoich praw przed sądem cywilnym? 29 Jak dochodzić swoich praw przed organami ścigania? 30 Gdzie mogę szukać informacji o prawie autorskim? 31 Słowniczek 34 Organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi 36 Gdzie szukać ochrony swoich praw? 38 Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 41 1

4 2

5 od autora Na pierwszy rzut oka prawo autorskie wydaje się być dziedziną nieco egzotyczną, oderwaną od codziennego życia, domeną pisarzy, malarzy i piosenkarzy, ale nie każdego z nas. Czy jest tak naprawdę? W rzeczywistości prawo autorskie towarzyszy wszystkim niemalże codziennie. XXI wiek przez wielu nazywany jest epoką społeczeństwa opartego na wiedzy, społeczeństwa informacyjnego. Przez wiele stuleci dobra kultury dostępne były nielicznym. Pierwszą rewolucję przyniósł wynalazek druku, dzięki któremu upowszechniła się zdolność czytania i pisania. Kolejną rewolucję przyniosło wprowadzenie środków społecznego przekazu, takich jak radio i telewizja. Ostatnim, jak do tej pory, przełomem technologicznym, który wpłynął na dystrybucję dóbr intelektualnych jest upowszechnienie dostępu do internetu. Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że współczesny człowiek nie może już funkcjonować bez korzystania z wytworów ludzkiego umysłu. Każdego dnia korzystamy z prasy, radia i telewizji, czytamy książki, bierzemy udział w życiu społeczności internetowych. Nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy, za każdym razem, gdy wykorzystujemy dobra intelektualne, dotykamy prawa autorskiego. Stało się ono równie powszechne, jak dobra, które ma chronić. Stosowanie prawa autorskiego w praktyce przynosi jednak wiele pytań. Niejedno z nich stwarza prawdziwy problem nawet wielkim znawcom tej problematyki. Prawo autorskie funkcjonuje bowiem w stale zmieniającym się środowisku. Musi dostosowywać się do każdej zmiany technologicznej, można powiedzieć, że zawsze jest o krok do tyłu za rozwojem technologii. Nie oznacza to jednak, że prawo autorskie jest rodzajem wiedzy tajemnej, która dostępna jest jedynie dla wybranych. Podstawowe zasady tego prawa powinien obecnie znać niemalże każdy, zarówno piszący pracę magisterską student, twórca stron internetowych czy wolontariusz organizacji pozarządowych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najistotniejszych zagadnień prawa autorskiego w przystępny i zrozumiały sposób. Autor wyraża nadzieję, że uda mu się osiągnąć założony cel. 3

6 Skąd wzięło się prawo autorskie? Prawo autorskie jest jedną z najmłodszych dziedzin współczesnego prawa. Nie może się pochwalić korzeniami sięgającymi do prawa rzymskiego, jak ma to miejsce w przypadku prawa cywilnego. Za miejsce narodzin tej gałęzi wiedzy uważa się Wielką Brytanię i Francję. Początki prawa autorskiego w Wielkiej Brytanii sięgają przywilejów drukarskich wydawanych w końcu XVII wieku. Za pierwszą na świecie ustawę regulującą prawo autorskie uważa się Statut Anny z 1710 r. Ten akt prawny dał początek anglosaskiej szkole prawa autorskiego, która koncentruje się bardziej na ochronie praw majątkowych, szkoła ta dominuje obecnie w Wielkiej Brytanii i krajach kulturowo z nią związanych, takich jak Stany Zjednoczone czy Australia. Z kolei francuska szkoła prawa autorskiego, której twórcami byli między innymi francuscy Encyklopedyści, postrzegała ochronę praw autorskich zdecydowanie szerzej. W opinii twórców francuskiego prawa autorskiego, dzieło, które jest wytworem ludzkiego umysłu jest odzwierciedleniem osobowości autora i to właśnie osobowość autora wyrażona poprzez dzieło powinna być chroniona. Zwracano również uwagę na fakt, że w poprzednich stuleciach nawet wielcy twórcy żyli w skrajnej nędzy, nie mogli bowiem korzystać z efektów materialnych swojej pracy. Dlatego też francuska szkoła prawa autorskiego wyróżniła autorskie prawa osobiste i autorskie prawa majątkowe. Pierwsze akty prawne dotyczące prawa autorskiego we Francji wydane zostały w latach 1791 i Szkoła francuska wywarła ogromny wpływ na rozwój europejskiego prawa autorskiego. Można stwierdzić, że podstawowe jej założenia znalazły odzwierciedlenie w rozwiązaniach obowiązujących obecnie m.in. w Polsce. Wiek XIX, epoka rewolucji przemysłowej i burzliwych zmian społecznych, był czasem rozkwitu prawa autorskiego. Kolejne państwa przyjmowały swoje regulacje. Pojawiła się także potrzeba międzynarodowej ochrony praw autorskich. Pierwszą próbę stworzenia systemu międzynarodowej ochrony praw autorskich podjęto z inicjatywy twórcy Nędzników, Victora Hugo, a jej efektem było przyjęcie w 1886 r. w szwajcarskim Bernie konwencji o ochronie dzieł literackich 4

7 i artystycznych. Konwencja ta, po licznych rewizjach obowiązuje po dziś dzień. Historia polskiego prawa autorskiego rozpoczęła się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Już w 1920 r. nasz kraj przystąpił do konwencji berneńskiej. W tym samym roku pracę rozpoczęła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, która miała stworzyć pierwszą polską ustawę o prawie autorskim. Ostatecznie ustawa ta została przyjęta w 1926 r. Wśród jej twórców wspomnieć należy m.in. Jana Lesmana, szerzej znanego jako Jan Brzechwa, literata i wybitnego warszawskiego adwokata. Zmiany ustrojowe, jakie nastąpiły po drugiej wojnie światowej spowodowały konieczność uchwalenia nowej ustawy o prawie autorskim, która została przyjęta w 1952 r. Ustawa ta obowiązywała kolejne 42 lata. Postęp technologiczny, jak również poważne zmiany, które nastąpiły w 1989 r., spowodowały, że ustawa z lat pięćdziesiątych nie przystawała do szybko zmieniających się realiów. Konieczne stało się uchwalenie nowego prawa autorskiego, które przyjęto w lutym 1994 r. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 1994 r. obowiązuje po licznych nowelizacjach do dnia dzisiejszego. Ponadto Polska zaciągnęła szereg zobowiązań międzynarodowych dotyczących tej materii oraz w 2004 r., po wstąpieniu do Unii Europejskiej, przyjęła cały dorobek prawa wspólnotowego. Kogo i CO chroni prawo autorskie? Prawo autorskie ma za zadanie chronić i zabezpieczać interesy majątkowe i niemajątkowe twórców. Przedmiotem ochrony jest bardzo szeroko pojęty utwór. Pojęcia utworu i twórcy są bardzo istotne dla zrozumienia sensu prawa autorskiego i wymagać będą odrębnego i szerokiego omówienia. Prawo autorskie ma jednak szerszy zakres. Chroni także tzw. prawa pokrewne prawa artystów 5

8 wykonawców, prawa do wideogramu oraz fonogramu, prawo do nadań programów, prawo do pierwszych wydań i wydań naukowych i krytycznych. Ponadto ustawa o prawie autorskim chroni prawo każdego człowieka do ochrony swojego wizerunku. Należy pamiętać o tym, że ochrona praw autorskich jest uregulowana także w szeregu innych ustaw, takich jak kodeks cywilny, prawo prasowe, ustawa o bazach danych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawo o radiofonii i telewizji czy prawo prywatne międzynarodowe. Nie wolno również zapominać o wiążących Polskę umowach międzynarodowych oraz prawie Unii Europejskiej. Czym jest utwór? Utwór to pojęcie podstawowe dla prawa autorskiego. Wystarczy spojrzeć na tekst ustawy o prawie autorskim, by zauważyć, że pojęcie to zdefiniowane zostało w art. 1 ustawy. Artykuł ten mówi, że przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór). Taka definicja ma jednak charakter techniczny i wymaga pewnego omówienia. Aby dobrze ją zrozumieć, należy rozłożyć ją na czynniki podstawowe. Utwór nie jest przedmiotem materialnym i należy odróżnić go od nośnika utworu, czyli przedmiotu na którym utrwalono utwór. Zatem prawo autorskie chroni np. piosenkę, nie zaś płytę CD, na której piosenka jest zapisana. Należy wiedzieć o tym, że utworem może być jedynie przejaw działalności człowieka. Nawet najpiękniejszy wzór stworzony przez przyrodę nigdy nie może zostać uznany za utwór. Ustawa wskazuje, że utwór musi być przejawem działalności twórczej. Prawo autorskie chroni jedynie działa oryginalne. Oznacza to, że utwór ma być efektem pracy kreatywnej. Nie może stanowić odtworzenia lub powielenia, działania w oparciu o szablon. Aby coś mogło zostać uznane za utwór, musi mieć indywidualny charakter, oznacza to, że utwór 6

9 musi wnosić pewne nowe elementy, które stanowią odzwierciedlenie osobowości twórcy. Prawo autorskie chroni już nawet minimalny wkład twórczy i przyznaje mu pełną ochronę. Utworem nie będzie dzieło, które każdy stworzyłby w ten sam sposób. Prawo autorskie chroni utwór od momentu ustalenia. Przez ustalenie należy rozumieć możliwość zapoznania się z dziełem przez osobę inną niż sam twórca. Pojęcie to nie jest tożsame z utrwaleniem. Dla przykładu, poeta, który stworzył wiersz, ustalił go wraz z momentem wypowiedzenia go innej osobie. Natomiast w momencie przelania wiersza na kartkę papieru następuje jego utrwalenie. W praktyce często zdarza się tak, że moment ustalenia i utrwalenia utworu są takie same. Ustawa o prawie autorskim podaje rodzaje utworów. Są nimi utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe), utwory plastyczne, fotograficzne, lutnicze, wzornictwa przemysłowego, utwory architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne, muzyczne i słowno-muzyczne, sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne, audiowizualne (w tym filmowe). Wyliczenie to ma charakter przykładowy. Utworami mogą być również inne dzieła, ważne jednak, by były efektem oryginalnej i indywidualnej pracy twórczej. Prawo autorskie chroni utwory bez względu na ich przeznaczenie i wartość. Takiej samej ochronie podlega wybitne dzieło operowe i kiczowata piosenka dyskotekowa. Podobnie takiej samej ochronie podlega dzieło naukowe, jak i na przykład literatura popularna. Prawo autorskie chroni również utwory, które przedstawiają treści wątpliwe z punktu widzenia moralności. Ochronie prawnoautorskiej podlegać będzie np. film pornograficzny, nierzetelna z punktu widzenia nauki książka, artykuł lub tekst obraźliwy naruszający cudze dobra osobiste. Utworami są także opracowania cudzego utworu, takie jak tłumaczenie, przeróbka lub adaptacja. Jednakże należy pamiętać, że rozporządzanie i korzystanie z opracowania zależy od zezwolenia twórcy utworu pierwotnego, zaś na egzemplarzach 7

10 opracowania należy wymienić twórcę i tytuł utworu pierwotnego. Na podobnej zasadzie zbiory, antologie, wybory, bazy danych spełniające cechy utworu są przedmiotem prawa autorskiego, nawet jeżeli zawierają nie chronione materiały, o ile przyjęty w nich dobór, układ lub zestawienie mają twórczy charakter. Utwory są chronione z mocy samego prawa. W prawie polskim nie istnieje obowiązek ich urzędowej rejestracji dla przyznania ochrony lub oznaczania utworu tzw. notą copyright, czyli znanym symbolem. Oznaczenie tym symbolem może być jednak przydatne, jeżeli utwór będzie wykorzystywany w krajach prawa anglosaskiego. Co nie jest utworem? Prawo autorskie wskazuje również, jakie dzieła nie mogą być uznane za utwór. Prawo autorskie nie chroni odkryć, idei, procedur, metody i zasad działania oraz koncepcji matematycznych. Nie oznacza to jednak, że kwestie te nie podlegają żadnej ochronie prawnej. Instrumentem, który służy ich ochronie jest ochrona dóbr osobistych przewidziana w art. 23 i 24 kodeksu cywilnego. Utworami nie są również wynalazki, wzory przemysłowe, znaki towarowe, których dotyczą przepisy ustawy prawo własności przemysłowej. Ustawa prawo autorskie nie uznaje za utwory aktów normatywnych lub ich urzędowych projektów, dokumentów urzędowych, urzędowych materiałów, znaków i symboli, opublikowanych opisów patentowych lub ochronnych oraz prostych informacji prasowych. Na przykład prawem autorskim nie jest chroniona sama ustawa o prawie autorskim. Podobnie prawo autorskie nie chroni polskiego godła, podlega ono jednak ochronie przewidzianej w Konstytucji i ustawie o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Zgodnie z przepisami tej ustawy symbole Rzeczypospolitej Polskiej nie mogą być umieszczane na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego, jednak dozwolone jest umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła lub barw Rzeczypospolitej Polskiej w formie stylizowanej lub artystycznie przetworzonej. 8

11 Kim jest twórca? Twórca jest osobą podstawową dla prawa autorskiego. To on przez swoje działanie tworzy utwór i to jemu powinna przysługiwać, co do zasady, ochrona prawna. Twórcą może być jedynie człowiek jako osoba fizyczna. Nie ma żadnych ograniczeń co do wieku czy stanu psychicznego twórcy. Twórcą może być zarówno kilkuletnie dziecko, nie posiadające zdolności do czynności prawnych, nastolatek o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, czy też osoba pełnoletnia o pełnej zdolności do czynności prawnych. Na powstanie utworu nie ma wpływu stan świadomości twórcy. Wskazać tu można na przykład dzieła Vincenta Van Gogha, który sporą część swych dzieł stworzył podczas epizodów choroby psychicznej czy Modesta Musorgskiego, który tworzył najczęściej w stanie głębokiego upojenia alkoholowego. Należy jednak pamiętać o tym, że osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych nie będą mogły rozporządzać swoimi prawami majątkowymi bez zgody przedstawiciela ustawowego (rodzica, opiekuna lub kuratora). Bez znaczenia jest również, co do zasady, obywatelstwo twórcy. Jednakże polska ustawa o prawie autorskim chroni utwory, którego twórca lub współtwórca jest obywatelem polskim lub których twórca lub współtwórca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (państwa Unii Europejskiej, Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia i Norwegia), które zostały opublikowane po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo równocześnie na tym terytorium i za granicą, które zostały opublikowane po raz pierwszy w języku polskim, lub które są chronione na podstawie umów międzynarodowych, w zakresie, w jakim ich ochrona wynika z tych umów. Wykluczone jest uznanie za twórcę np. Skarbu Państwa, gminy, stowarzyszenia czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Twórcą nie może być program komputerowy na przykład komputerowy tłumacz lub program do tworzenia automatycznych streszczeń. Podobnie za twórcę nie można uznać zwierzęcia, chociażby nawet stworzyło najpiękniejszy obraz. 9

12 Prawo autorskie przewiduje tzw. domniemanie autorstwa. Oznacza to, że za twórcę uważa się osobę, której nazwisko zostało uwidocznione na egzemplarzu utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Domniemanie to można obalić, jednakże potrzebne do tego jest postępowanie sądowe. Utwór może zostać stworzony przez więcej niż jedną osobę. Mówi się wtedy o tzw. współautorstwie. Współtwórcom przysługuje prawo autorskie wspólnie. Domniemywa się, że wielkości udziałów są równe. Każdy ze współtwórców może żądać określenia wielkości udziałów przez sąd, na podstawie wkładów pracy twórczej. Każdy ze współtwórców może wykonywać prawo autorskie do swojej części utworu mającej samodzielne znaczenie, bez uszczerbku dla praw pozostałych współtwórców. Do wykonywania prawa autorskiego do całości utworu potrzebna jest zgoda wszystkich współtwórców. W przypadku braku takiej zgody każdy ze współtwórców może żądać rozstrzygnięcia przez sąd, który orzeka uwzględniając interesy wszystkich współtwórców. Każdy ze współtwórców może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu. Uzyskane świadczenie przypada wszystkim współtwórcom, stosownie do wielkości ich udziałów. Współtwórcami utworu audiowizualnego są osoby, które wniosły wkład twórczy w jego powstanie, a w szczególności: reżyser, operator obrazu, twórca adaptacji utworu literackiego, twórca stworzonych dla utworu audiowizualnego utworów muzycznych lub słowno-muzycznych oraz twórca scenariusza. Jakie prawa przysługują twórcy? Prawo autorskie ustanawia monopol twórcy na korzystanie z jego dzieła, jednak samo nie jest jednolite, a uprawnienia twórcy względem stworzonego przez niego dzieła mają dwojaki charakter. Po pierwsze, prawo autorskie chroni tzw. autorskie prawa osobiste, czyli nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu lub zbyciu więź twórcy z autorem. Prawo 10

13 autorskie już u zarania swoich dziejów przyjęło, że jego zadaniem jest ochrona osobowości autora, który wyraził ją w utworze. Ustawa stwierdza, że między autorem a utworem istnieje więź szczególnego rodzaju. Nie podlega ona bowiem zrzeczeniu się lub zbyciu. Co ciekawe autor, nawet jeżeli nie jest zadowolony z uzyskanego przez siebie efektu, w świetle prawa nie może wyprzeć się swojego autorstwa. Swoje dzieło może jednak udostępnić anonimowo. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych do autorskich praw osobistych zalicza zgodnie z art. 16 w szczególności prawo do autorstwa utworu, prawo do oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, prawo do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Należy pamiętać o tym, że katalog ten ma charakter otwarty. Spośród wymienionych praw osobistych w poprzednich akapitach omówiono prawo do autorstwa utworu oraz powiązane z nim prawo do oznaczenia utworu nazwiskiem (pseudonimem) autora lub udostępnienia go anonimowo. Należy pamiętać o tym, że oznaczenie utworu pseudonimem lub rozpowszechnienie go anonimowo nie pozbawia autora ochrony prawnej. Uwagi wymaga z pewnością autorskie prawo do nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania. Autor tworząc dzieło nadaje mu pewien oryginalny kształt, formę i treść. Słuszny jest więc postulat, że nikt nie powinien w formę dzieła stworzonego przez twórcę ingerować. Nie wolno więc bez zgody autora wyrażonej na piśmie nic z dzieła usuwać albo do niego dodawać. Z przepisami prawa autorskiego sprzeczna jest praktyka wielu redakcji polegająca na informowaniu potencjalnych autorów materiałów prasowych polegająca na zastrzeżeniu możliwości skracania lub zmian zgodnie z potrzebami redakcji. Podobnie bez zgody autora nie można wykonać tzw. koloryzowania filmu. Wyjątek od tej zasady ustanawia art. 49 ustawy o prawie autorskim, zgodnie z którym wolno jest 11

14 czynić zmiany w utworze, jeżeli jest to spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. W praktyce oznacza to, że istnieje możliwość poprawienia błędów technicznych czy na przykład ortograficznych. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim (art. 17) jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Oznacza to, że o ile przepisy prawa nie mówią nic innego, podmiotem uprawnionym do czerpania korzyści majątkowych ze swojego dzieła jest twórca. Ustawa przewiduje od tej zasady rozliczne wyjątki, z których w praktyce najistotniejszym jest kwestia dysponowania prawami do utworu stworzonego w ramach stosunku pracy. Jakie uprawnienia do utworu ma pracodawca? Zgodnie z art. 12 ustawy o prawie autorskim, jeżeli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej, pracodawca, którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, nabywa z chwilą przyjęcia utworu autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Oznacza to, że, co do zasady, prawa majątkowe do utworu pracowniczego nabywa pracodawca w momencie przyjęcia utworu. Oczywiście prawa osobiste do takiego utworu w dalszym ciągu pozostają przy jego twórcy. Przyjmuje się, że pracodawca przyjmuje utwór w momencie zaakceptowania utworu lub jeżeli pracodawca nie zawiadomi twórcy w terminie sześciu miesięcy od dostarczenia utworu o jego nie przyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od dokonania określonych zmian w wyznaczonym w tym celu odpowiednim terminie, uważa się, że utwór został przyjęty bez zastrzeżeń. 12

15 Jeżeli pracodawca, w okresie dwóch lat od daty przyjęcia utworu, nie przystąpi do rozpowszechniania utworu przeznaczonego w umowie o pracę do rozpowszechnienia, twórca może wyznaczyć pracodawcy na piśmie odpowiedni termin na rozpowszechnienie utworu z tym skutkiem, że po jego bezskutecznym upływie prawa uzyskane przez pracodawcę wraz z własnością przedmiotu, na którym utwór utrwalono, powracają do twórcy, chyba że umowa stanowi inaczej. Warto pamiętać o tym, że pracownik i pracodawca mogą kwestie te uregulować odmiennie w umowie. Odmiennie uregulowano kwestię utworów pracowniczych w przypadku, gdy pracodawcą jest instytucja naukowa. W takiej sytuacji zarówno prawa osobiste, jak i majątkowe do utworu przynależą do pracownika. Instytucja naukowa ma jedynie pierwszeństwo opublikowania utworu naukowego pracownika, który stworzył ten utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy, zaś twórcy przysługuje prawo do wynagrodzenia. Jak długo trwa ochrona utworu prawem autorskim? Ochrona prawnoautorska utworu zaczyna się w momencie ustalenia utworu, to jest w momencie, w którym utwór może zostać udostępniony publiczności, bez względu na to czy został utrwalony na nośniku materialnym. W momencie ustalenia utworu powstają zarówno prawa autorskie osobiste, jak i majątkowe. Moment ustania praw osobistych i majątkowych jest jednak różny. Autorskie prawa osobiste nie kończą się nigdy. Natomiast autorskie prawa majątkowe gasną z upływem lat siedemdziesięciu liczonych: od śmierci twórcy, w odniesieniu do do utworów współautorskich - od śmierci współtwórcy, który przeżył pozostałych, w odniesieniu do utworu, którego twórca nie jest znany - od daty pierwszego rozpowszechnienia, chyba, że pseudonim nie pozostawia wątpliwości 13

16 co do tożsamości autora lub jeżeli autor ujawnił swoją tożsamość, w odniesieniu do utworu, do którego autorskie prawa majątkowe przysługują z mocy ustawy innej osobie niż twórca - od daty rozpowszechnienia utworu, a gdy utwór nie został rozpowszechniony - od daty jego ustalenia, w odniesieniu do utworu audiowizualnego - od śmierci najpóźniej zmarłej z wymienionych osób: głównego reżysera, autora scenariusza, autora dialogów, kompozytora muzyki skomponowanej do utworu audiowizualnego. Po upływie tego czasu dzieło przechodzi do tzw. domeny publicznej. Oznacza to, że każdy może z takiego utworu skorzystać, w zasadzie bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Jednakże producenci lub wydawcy egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, niekorzystających z ochrony autorskich praw majątkowych, są obowiązani do przekazywania na rzecz Funduszu Promocji Twórczości, o którym mowa w art. 111 ustawy o prawie autorskim, wpłaty wynoszącej od 5 % do 8 % wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy tych utworów. W jaki sposób można KOrzystać z utworu? Prawa autora do utworu zostały zakreślone bardzo szeroko. Niejednokrotnie mówi się o istnieniu monopolu autora na korzystanie ze stworzonego przez niego dzieła. Jednakże przyznanie dla autora praw absolutnych mijałoby się z celem, bo w takiej sytuacji nikt nie skorzystałby z utworu, a przecież twórcom w większości przypadków chodzi o to, by z ich dziełami zapoznała się szersza publiczność. Dlatego też ustawodawca musiał znaleźć pewien kompromis pomiędzy prawami autora a uprawnieniami użytkowników utworu. Z tego powodu ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewiduje istnienie 14

17 tzw. dozwolonego użytku. Podstawowe znaczenie ma tzw. dozwolony użytek osobisty. Przepis art. 23 ust. 1 ustawy o prawie autorskim wskazuje, że bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Do dozwolonego użytku osobistego można zaliczyć np. odtwarzanie utworu na własne potrzeby, nie związane z celem zarobkowym, sporządzanie kopii zapasowych, udostępnianie pojedynczych egzemplarzy utworu dla osób, z którymi pozostaje się w związku osobistym, na przykład krewnym, powinowatym, czy znajomym. Dla zilustrowania tej sytuacji można podać przykład. W sklepie internetowym nabyliśmy album CD z piosenkami grupy X. W ramach dozwolonego użytku można skopiować tę płytę dla siebie, przegrać zawartość CD na plik mp3 i odtwarzać go na przykład w telefonie komórkowym, skopiować płytę i udostępnić ją bratu, teściowej czy koledze. W żadnym wypadku nie wolno jednak umieścić nagranego pliku mp3 na ogólnodostępnej stronie internetowej lub w systemie wymiany plików typu torrent lub peerto-peer, jeżeli dostęp do udostępnionych plików miałaby nieograniczona grupa osób. Takie zachowanie, dokonane bez zezwolenia twórcy, może bowiem być potraktowane jako przestępstwo lub delikt prawa cywilnego i nieść za sobą konieczność poniesienia odpowiedzialności prawnej. Należy pamiętać, że określony w ten sposób dozwolony użytek nie dotyczy programów komputerowych w tym gier. Nie można więc sporządzić kopii programu komputerowego i odstąpić go rodzinie lub znajomym. Takie zachowanie jest sprzeczne z prawem. PrAWO autorskie w organizacjach POZArządowych Pisząc o wykorzystaniu utworów chronionych prawem autorskim w organizacjach pozarządowych zauważyć należy, że ustawa o prawie autorskim nie daje tej grupie podmiotów w istocie żadnych szczególnych uprawnień. Są one traktowane w zasadzie jak każdy 15

18 inny podmiot prawa. Organizacje pozarządowe muszą więc dbać o konieczność uzyskania odpowiednich licencji i zezwoleń twórców lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi. Oczywiście od zasady tej istnieją pewne wyjątki, które warto przytoczyć. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawie autorskim, instytucje naukowe i oświatowe mogą w celach dydaktycznych lub prowadzenia własnych badań korzystać z rozpowszechnionych utworów w oryginale i w tłumaczeniu oraz sporządzać w tym celu egzemplarze fragmentów rozpowszechnionego utworu. Dyspozycja przepisu wyraźnie wskazuje, że z tej formy dozwolonego użytku mogą korzystać jedynie instytucje naukowe i oświatowe. W praktyce oznacza to, że przepis ten dotyczy organizacji, których jedynym celem statutowym jest działalność w zakresie nauki i oświaty. Zatem może on dotyczyć np. szkoły podstawowej prowadzonej przez powołane w tym celu stowarzyszenie. Z możliwości zastosowania tego przepisu wyłączone są instytucje, dla których prowadzenie działalności naukowej i oświatowej jest jedną z wielu form prowadzonej działalności. W takim wypadku na każde rozpowszechnienie utworu, na przykład na prowadzonych warsztatach, konieczne jest uzyskanie zgody właściwego podmiotu i ewentualnie zapłacenie stosownego wynagrodzenia. Na podobnej zasadzie wolno nieodpłatnie wykonywać publicznie rozpowszechnione utwory podczas ceremonii religijnych, imprez szkolnych i akademickich lub oficjalnych uroczystości państwowych, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie pośrednio lub bezpośrednio korzyści majątkowych i artyści wykonawcy nie otrzymują wynagrodzenia, z wyłączeniem imprez reklamowych, promocyjnych lub wyborczych. Pewne udogodnienie ustawa o prawie autorskim przewiduje dla podmiotów z sfery pozarządowej zajmujących się pomocą dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 33(1) prawa autorskiego wolno korzystać z już rozpowszechnionych utworów dla dobra osób niepełnosprawnych, jeżeli to korzystanie odnosi się bezpośrednio do ich upośledzenia, nie ma zarobkowego charakteru i jest podejmowane w rozmiarze wynikającym z natury upośledzenia. 16

19 Czym jest plagiat? Jak wystrzegać się go? Zjawisko plagiatu stało się w ostatnich latach prawdziwą plagą. W największym skrócie, plagiatem jest przypisanie sobie autorstwa cudzego utworu. Plagiaty zdarzają się niemalże w każdej dziedzinie życia. Głośny był przypadek niemieckiego ministra spraw zagranicznych, który w swoim doktoracie dopuścił się plagiatu. Efektem jego zachowania była dymisja. Często poruszane są kwestie plagiatów w środowisku naukowym. Samo pojęcie plagiatu nie jest zdefiniowane w prawie autorskim, albowiem zdefiniowanie plagiatu na gruncie prawa jest niezwykle trudne. Granica pomiędzy przypisaniem sobie autorstwa cudzego utworu a dozwoloną w prawie autorskim inspiracją jest czasem niezwykle cienka. Podobnie nie każdy plagiat w języku potocznym, na przykład skopiowanie cudzego pomysłu, będzie naruszeniem prawa autorskiego. Doktryna prawa wyróżnia dwa rodzaje plagiatów plagiat jawny gdy autor wprost podpisuje swoim nazwiskiem cudzy utwór i plagiat ukryty w którym autor w swoim dziele przywłaszcza sobie autorstwo jedynie fragmentu cudzego dzieła bądź cudzy utwór wkomponowuje w strukturę własnego. Literatura prawa porusza także temat autoplagiatu. Co do zasady przytaczanie własnych dzieł w swojej twórczości nie jest zabronione. Problem pojawia się wtedy, gdy autor zobowiązał się do stworzenia zupełnie nowego utworu. Autoplagiat jest także uważany za nieetyczny w przypadku tworzenia dzieł naukowych. Problem plagiatu często pojawia się przy okazji tworzenia prac licencjackich i magisterskich. W ostatnich latach wykryto przynajmniej kilkadziesiąt prac, rzekomo stworzonych przez studentów, a w istocie będących kompilacją dzieł stworzonych przez kogoś innego wcześniej. Praca czy to licencjacka, czy magisterska w świetle prawa autorskiego jest utworem. Zasady prawa o szkolnictwie wyższym, jak również wewnętrzne akty prawne uczelni wskazują, że utwór ten powstaje pod kierownictwem opiekuna naukowego, który powinien dbać o jej poprawność formalną oraz metodologiczną. 17

20 Z zasady prace magisterskie nie muszą być opracowaniami nowych zagadnień naukowych. Oznacza to, że zadaniem takiej pracy jest sprawdzenie, czy student posiada zdolność zebrania odpowiedniego materiału i stworzenia poprawnego tekstu naukowego. Student musi więc korzystać z prac opublikowanych wcześniej. W takiej sytuacji student musi skorzystać z przewidzianego w prawie autorskim prawa cytatu, mieszczącego się w ramach dozwolonego użytku. Zgodnie z art. 29 prawa autorskiego wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości. Aby jednak korzystanie z cudzego utworu nie było bezprawne, należy pamiętać o warunku przewidzianym w art. 34 prawa autorskiego, zgodnie z którym można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła. Podanie twórcy i źródła powinno uwzględniać istniejące możliwości. Oznacza to, że możliwe jest skorzystanie z cudzej twórczości, jednak koniecznym jest oznaczenie, kto jest autorem oryginału. Dotyczy to nie tylko cytatu bezpośredniego, lecz także peryfrazy cudzej wypowiedzi. Pisząc o plagiacie, należy mieć na uwadze, że popełnienie go może grozić odpowiedzialnością karną i cywilną. Zgodnie z art. 115 ust. 1 prawa autorskiego, kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku plagiatu w pracy licencjackiej lub magisterskiej, należy liczyć się z pozbawieniem tytułu uzyskanego na podstawie nierzetelnej pracy. 18

PLAGIAT OSZUSTWO CZY KONIECZNOŚĆ?

PLAGIAT OSZUSTWO CZY KONIECZNOŚĆ? PLAGIAT OSZUSTWO CZY KONIECZNOŚĆ? Dr Alicja Ornowska Plagiat: Nie ma definicji ustawowej pojęcia plagiatu. Łaciński źródłosłów (plagium - kradzież). Pojęcie używane w języku prawniczym i potocznym, pojawia

Bardziej szczegółowo

Konwencja Berneńska. O ochronie dzieł literackich i artystycznych

Konwencja Berneńska. O ochronie dzieł literackich i artystycznych Konwencja Berneńska O ochronie dzieł literackich i artystycznych Konwencja Berneńska W 1886 roku dziesięć europejskich państw podpisało Konwencję Berneńską o Ochronie Dzieł Literackich i Artystycznych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. opracował Sławomir Pielat

Na podstawie Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. opracował Sławomir Pielat Na podstawie Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych opracował Sławomir Pielat Przedmiot prawa autorskiego Każdy przejaw działalności twórczej o

Bardziej szczegółowo

E-booki w kontekście prawa autorskiego

E-booki w kontekście prawa autorskiego E-booki w kontekście prawa autorskiego Mec. Monika Brzozowska 5.03.13 Źródła prawa autorskiego Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 ze zm.) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1)

USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (1) Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych zmiany: 2002-11-10 Dz.U.2001.128.1402 art. 14 Dz.U.2002.126.1068 art. 11 2003-01-01 Dz.U.2002.197.1662 art. 1 2003-10-07 Dz.U.2003.166.1610 art. 1 2004-05-01

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ

Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo autorskie czy prawa własności przemysłowej? dr Anna Tischner UJ Prawo własności intelektualnej - tradycyjny podział dychotomiczny i prawa pokrewne prawa własności przemysłowej patent prawo ochronne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Spis treści: Wstęp Wykaz skrótów Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Rozdział I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych autorskiego 2. Rozwój prawa autorskiego w Polsce 3. Pojęcie prawa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie.

Dr Anna Fogel. Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa. Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Dr Anna Fogel Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa Wielokrotne wykorzystywanie danych GIS. Dane w IIP a prawo autorskie. Kielce, 13 października 2011 r. Prawa autorskie w informacji

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA. z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2007 r. Nr 99, poz. 662, Nr 176,

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a Lublin Prezentację wykonał: st. insp. Bartłomiej Stępski

Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a Lublin Prezentację wykonał: st. insp. Bartłomiej Stępski Straż Miejska Miasta Lublin ul. Podwale 3a 20-117 Lublin Prezentację wykonał: st. insp. Bartłomiej Stępski Prawo autorskie Kluczowe zagadnienia: Co podlega ochronie prawa autorskiego? Komu przysługuje

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 31 maja) 10. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE CZYLI O TYM, JAK WRESZCIE DOBRZE NA CZYMŚ

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej. Opracował: Tomasz Tokarski

Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej. Opracował: Tomasz Tokarski Wprowadzenie do tematyki własności intelektualnej Opracował: Tomasz Tokarski Własność intelektualna W znaczeniu wąskim prawa składające się na własność intelektualną ograniczają się do utworów jako przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie w kontekście Open Access

Prawa autorskie w kontekście Open Access Międzynarodowy Tydzień OPEN ACCESS 24-28 października 2016 Prawa autorskie w kontekście Open Access Prawo autorskie Prawo autorskie (ang. Copyright) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących

Bardziej szczegółowo

Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych

Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych Nowa regulacja dozwolonego użytku praw autorskich dla instytucji naukowych Agnieszka Wachowska, Radca Prawny, Partner Warszawa, dnia 2 marca 2017 r. EDU IT TRENDS Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE. Aleksandra Maciejewicz

PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE. Aleksandra Maciejewicz PRAWO AUTORSKIE W PRAKTYCE Aleksandra Maciejewicz PRAWO AUTORSKIE Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. UTWÓR Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

Co komu wolno, czyli o prawie autorskim.

Co komu wolno, czyli o prawie autorskim. Szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Co komu wolno, czyli o prawie autorskim. Opracowała: Jolanta Manthey Cele lekcji: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Temat: Prawo autorskie

Temat: Prawo autorskie Temat: Prawo autorskie Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) Pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo zespół norm prawnych wchodzących w skład prawa własności intelektualnej,

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych projekt z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zmianie innych 1) 2) ustaw Art. 1. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna. Cytaty, parafrazy i prawo autorskie Język polski dla celów akademickich r.

Własność intelektualna. Cytaty, parafrazy i prawo autorskie Język polski dla celów akademickich r. Własność intelektualna Cytaty, parafrazy i prawo autorskie Język polski dla celów akademickich 02.06.2014r. Prawo autorskie - przepisy Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych (z dnia 04 lutego

Bardziej szczegółowo

PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki

PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM. Prowadzący : mec. Piotr Grodzki PRAWNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA PRODUKTEM Prowadzący : mec. Piotr Grodzki Czym się będziemy zajmować? 1. Prawne ograniczenia zarządzania produktem 2. Własność przemysłowa 3. Zagadnienia prawne dotyczące promocji

Bardziej szczegółowo

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej

Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Otoczenie prawne biblioteki cyfrowej Barbara Szczepańska kierownik biblioteki i zasobów informacyjnych kancelaria prawna Lovells H. Seisler sp. kom. Typy bibliotek biblioteka (tradycyjna) biblioteka wirtualna

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej. Adam Wiśniewski

Ochrona własności intelektualnej. Adam Wiśniewski Ochrona własności intelektualnej Adam Wiśniewski Ochrona własności Title of the intelektualnej presentation 18.05.2012. Date # 2 Innowacyjność Pracujemy w bardzo trudnych warunkach ekonomicznych. Znaczna

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i wolne licencje

Prawo autorskie i wolne licencje Prawo autorskie i wolne licencje Mariusz Karolak materiał szkoleniowy na licencji CC BY-SA 4.0 Źródło prawa autorskiego w Polsce Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 9 maja 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 662. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1) 2) oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1)

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 Art. 1. Ochronie określonej w ustawie

Bardziej szczegółowo

Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie dr Piotr Zakrzewski Kraków, 21 listopada 2014 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Własność intelektualna Prawa własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Treść prawa autorskiego

Rozdział 3 Treść prawa autorskiego Rozdział 3 Treść prawa autorskiego Oddział 1 Autorskie prawa osobiste Art. 16. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i nie podlegającą zrzeczeniu się

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO PROGRAMU PROFESJONALISTA W EHANDLU FUNDACJI POLAK 2.0 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO PROGRAMU PROFESJONALISTA W EHANDLU FUNDACJI POLAK 2.0 USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych MATERIAŁY SZKOLENIOWE DO PROGRAMU PROFESJONALISTA W EHANDLU FUNDACJI POLAK 2.0 USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t.) Wyciąg Rozdział 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Prawo autorskie osobiste i majątkowe oraz ich ochrona dr inż. Robert Stachniewicz AUTORSKIE PRAWA OSOBISTE (definicja, zastosowanie i ochrona) Autorskie prawa osobiste

Bardziej szczegółowo

Pojęcie plagiatu. Naruszenie praw autorskich.

Pojęcie plagiatu. Naruszenie praw autorskich. Pojęcie plagiatu. Naruszenie praw autorskich. PLAGIAT, czyli przywłaszczenie cudzego autorstwa albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu, może występować w postaci plagiatu

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów

Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów Prawa autorskie w udostępnianiu zbiorów Anna Kujaszewska 16 września 2017 Przepisy Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Ustawa z 10 lipca 1952 roku o prawie autorskim Ustawa

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i licencje Creative Commons

Prawo autorskie i licencje Creative Commons Prawo autorskie i licencje Creative Commons Tradycyjny copyright Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze oznaczające ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie chroni jedynie dzieła oryginalne. Oznacza to, że utwór ma być efektem pracy kreatywnej.

Prawo autorskie chroni jedynie dzieła oryginalne. Oznacza to, że utwór ma być efektem pracy kreatywnej. Krok 1. Sprawdź, czy dzieło jest utworem... 2 Krok 2. Zabezpiecz interes twórcy... 3 Krok 3. Zdefiniuj utwór pracowniczy... 4 Krok 4. Ustal warunki wykorzystania... 4 Krok 5. Wybierz zabezpieczenie utworu...

Bardziej szczegółowo

Kwestie związane z prawem autorskim. Akty prawne. Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Kwestie związane z prawem autorskim. Akty prawne. Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych Kwestie związane z prawem autorskim Akty prawne Ustawa z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1 Rodzaje praw autorskich autorskie prawa osobiste każde wykonane przez nas dzieło (np.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA STACJONARNE PRAWO ROK AKAD. 009/00 Nazwa przedmiotu: Prawo ochrony Punkty ECTS: 6 własności intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-PS5-POW Język przedmiotu: polski Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE

CZĘŚĆ I. PRAWO AUTORSKIE WYDZIAŁ PRAWA UwB STUDIA NIESTACJONARNE EUROPEISTYKA I STOPNIA ROK AKAD. 2009/200 Nazwa przedmiotu: Ochrona własności Punkty ECTS: 2 intelektualnej Kod przedmiotu: 0700-EN-OWI Język przedmiotu: polski

Bardziej szczegółowo

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15

spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 spis treści Jan Błeszyński Przedmowa... 11 Słowo od autorki... 13 Rozdział I. Utwór... 15 1. Co to jest utwór?... 15 2. Kto może być twórcą utworu?... 15 3. Działalność twórcza o indywidualnym charakterze...

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz.

Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. Ustawa z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24 poz. 83) ze zm. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631) Art. 1 ust. 1 "Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa

PRAWO AUTORSKIE. Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. Rozdział I Uwagi wstępne. Rozdział II Źródła prawa PRAWO AUTORSKIE Autorzy: Janusz Barta, Ryszard Markiewicz Rozdział I Uwagi wstępne Rozdział II Źródła prawa Rozdział III Prawo autorskie 1. Przedmiot prawa 1.1. Uwagi ogólne 1.2. Pojęcie utworu w prawie

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w działalności Bibliotek

Prawo autorskie w działalności Bibliotek Prawo autorskie w działalności Bibliotek Marlena Jankowska adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego, WPiA UŚ O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A B I B L I O T E

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja

Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Dziedzictwo w sieci różne aspekty digitalizacji Konferencja Art. 8. 1. Prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 2. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw twórcy, czyli prawo autorskie. dotyczy wszelkich form kreatywnej twórczości (poczynając od słowa pisanego, poprzez muzykę, film itd.

Ochrona praw twórcy, czyli prawo autorskie. dotyczy wszelkich form kreatywnej twórczości (poczynając od słowa pisanego, poprzez muzykę, film itd. Ochrona praw twórcy, czyli prawo autorskie dotyczy wszelkich form kreatywnej twórczości (poczynając od słowa pisanego, poprzez muzykę, film itd.) Literatura do przedmiotu Ustawy Ustawa z dnia 4 lutego

Bardziej szczegółowo

Umowa autorska -podpisuj z głową!

Umowa autorska -podpisuj z głową! Prelegent Krzysztof Lewandowski Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS Umowa autorska -podpisuj z głową! Treść umowy nazwa umowy data zawarcia umowy podmioty umowy przedmiot umowy termin złożenia

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie w obszarze IT. izabela.adamska@cpi.gov.pl

Prawa autorskie w obszarze IT. izabela.adamska@cpi.gov.pl Prawa autorskie w obszarze IT izabela.adamska@cpi.gov.pl Źródła ochrony własności intelektualnej Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 904)

Bardziej szczegółowo

1.1. Definiowanie przedmiotu prawa autorskiego w zakresie utworu architektonicznego i urbanistycznego

1.1. Definiowanie przedmiotu prawa autorskiego w zakresie utworu architektonicznego i urbanistycznego - 2-1. PRZEDMIOT I TREŚĆ PRAWA AUTORSKIEGO 1.1. Definiowanie przedmiotu prawa autorskiego w zakresie utworu architektonicznego i urbanistycznego Pojęcie utworu Ustawa określa przedmiot ochrony prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji

Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji Spis pytań do testu z aspektów prawnych e-edukacji L.p. Pytanie wielokrotnego wyboru Odpowiedź Pierwsza grupa pytań dotyczy zagadnień związanych z organizacją kursu oraz ochroną jego zawartości i ochroną

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część I Definicja Nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania:

Bardziej szczegółowo

Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej

Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej Istotne aspekty umów dotyczących linii produkcyjnych w kontekście prawa własności intelektualnej Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej

KONSPEKT. Wykład nr 0. Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej. Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej Wykład nr 0 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej KONSPEKT wykład adów Instytut InŜynierii i Gospodarki Wodnej Zakład Gospodarki Wodnej OPRACOWAŁ dr hab.inŝ.wojciech Chmielowski prof. PK Wykład

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 2. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 2. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 2 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Własność intelektualna Prawo autorskie Własność przemysłowa Know-how Utwory Przedmioty praw pokrewnych Wynalazki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE

Spis treści. Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE Wykaz skrótów... 19 Wstęp... 27 Część pierwsza PRAWO AUTORSKIE ROZDZIAŁ I. Ogólna charakterystyka prawa autorskiego i praw pokrewnych... 31 1. Źródła prawa autorskiego... 31 2. Rozwój prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PRAWA AUTORSKIE INTERNET ZAGROŻENIA P RAWA A U T O R S K I E Czym są prawa autorskie? Przykłady naruszeń prawa autorskiego w Internecie Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83) Tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631) 2 (zm.: Dz.U. 2006, Nr 94, poz. 658, Nr

Bardziej szczegółowo

Prawa autorskie, licencje mgr inż. Michał Grobelny

Prawa autorskie, licencje mgr inż. Michał Grobelny Prawa autorskie, licencje mgr inż. Michał Grobelny Prawa przysługujące autorowi utwory (oprogramowania) Przepisy pozwalające osobie posiadającej prawa autorskie do dysponowania utworem/dziełem/oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.

UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. SŁOWNICZEK POJĘĆ Z ZAKRESU PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Akty prawne: UPAPP ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych [Dz.U.06.90.631, ze zm.] PWP ustawa z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce

Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce Zarządzanie wytworzoną własnością intelektualną na uczelni oraz w jednostce B+R w świetle obowiązującego prawa w Polsce dr Alicja Adamczak Prezes Urzędu Patentowego RP PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, Spis treści Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. wyd. 3. Warszawa, 2013 Spis treści Wykaz skrótów 11 Rozdział I Uwagi wstępne 17 Rozdział II Źródła prawa 23 Rozdział III Prawo autorskie 29 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1

1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1 1. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 1 z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83) Tekst jednolity z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631) 2 (zm.: Dz.U. 2006, Nr 94, poz. 658, Nr

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA Brak legalnej definicji własności intelektualnej pojęcie odnoszące się do wytworów ludzkiego umysłu (ludzkiej twórczości), to jest: twórczości wynalazczej,

Bardziej szczegółowo

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0

licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Prawo autorskie i licencje. Wprowadzenie Michał Andrzej Woźniak licencja: Creative Commons Uznanie autorstwa Na tych samych warunkach 4.0 Na mocy polskiego prawa autorskiego zdecydowana większość produktów

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji?

Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Prawo autorskie - instrument ograniczenia czy zapewnienia dostępu do informacji? Wybrane zagadnienia autorskoprawne dotyczące ce działalno alności bibliotek dr Sybilla Stanisławska awska-kloc Warszawa

Bardziej szczegółowo

Projektant i jego prawa

Projektant i jego prawa Projektant i jego prawa 1. Uwagi wprowadzające Współczesny rynek nasycony jest jednorodzajowymi produktami, co powoduje konieczność ich odróżnienia tak, aby zwróciły uwagę nabywców. Dla osiągnięcia tego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych

USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402, o ochronie baz danych Art. 1. Ochronie określonej w ustawie podlegają bazy danych, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne

ROZDZIAŁ I Pojęcia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 8/2015 Senatu Akademii Muzycznej w Krakowie z dnia 18 marca 2015 roku REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI ORAZ PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ ORAZ ZASAD

Bardziej szczegółowo

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Regulamin ochrony własności intelektualnej w Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

WARUNKI REALIZACJI UMOWY Umowa nr ROPS Projekt umowy zawarta w dniu.. 2014 r. w Zielonej Górze pomiędzy: Województwem Lubuskim Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści

Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, Spis treści Prawo własności intelektualnej : zarys wykładu / Krzysztof Czub. Warszawa, 2016 Spis treści Wykaz skrótów 11 Wprowadzenie 15 Rozdział I Pojęcie dóbr niematerialnych, własności intelektualnej i przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Do kogo należą prawa autorskie do utworów będących efektem projektów unijnych? Brakuje niestety regulacji rozstrzygających tę kwestię.

Do kogo należą prawa autorskie do utworów będących efektem projektów unijnych? Brakuje niestety regulacji rozstrzygających tę kwestię. Do kogo należą prawa autorskie do utworów będących efektem projektów unijnych? Brakuje niestety regulacji rozstrzygających tę kwestię. Do kogo należą prawa autorskie do utworów będących efektem projektów

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie, własność intelektualna, prawa pokrewne w praktyce. Natalia Mileszyk CC-BY 3.0 Centrum Cyfrowe

Prawo autorskie, własność intelektualna, prawa pokrewne w praktyce. Natalia Mileszyk CC-BY 3.0 Centrum Cyfrowe Prawo autorskie, własność intelektualna, prawa pokrewne w praktyce Natalia Mileszyk CC-BY 3.0 Centrum Cyfrowe Tradycyjny copyright Prawo autorskie (ang. copyright, symbol: ) pojęcie prawnicze oznaczające

Bardziej szczegółowo

Program i harmonogram. lub wychowania. Białystok, 12 lutego 2014 r.

Program i harmonogram. lub wychowania. Białystok, 12 lutego 2014 r. Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Białystok, 12 lutego 2014 r. Program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Art. 34 ust. 2 ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

PRAWO AUTORSKIE. sssiedlce, 9 maja 2011 r..

PRAWO AUTORSKIE. sssiedlce, 9 maja 2011 r.. 1 PRAWO AUTORSKIE sssiedlce, 9 maja 2011 r.. Program szkolenia 2 1. Akty prawne z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych. 2. Podstawowe zagadnienia ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl

PARTNER. www.lubasziwspolnicy.pl PARTNER Bezpieczeństwo danych przetwarzanych w serwerowni w świetle prawa polskiego gromadzenie, udostępnianie, ochrona. Witold Chomiczewski, LL.M. radca prawny Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie w pracy nauczyciela. Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska

Prawo autorskie w pracy nauczyciela. Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska Prawo autorskie w pracy nauczyciela Opracowanie: Mieczysława Skrzypczak Katarzyna Wilczkowska Podstawa prawna Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 5 lutego 1994 roku http://isap.sejm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (wyciąg stan prawny na dzień 1.01.2016r.) Rozdział 1 Przedmiot prawa autorskiego Art. 1. 1. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy

Bardziej szczegółowo

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona własności intelektualnej Ochrona własności intelektualnej Wymiar: Forma: Semestr: 30 h ćwiczenia V Efekty kształcenia: a) w zakresie wiedzy: student zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w Internecie. Prawo autorskie

Własność intelektualna w Internecie. Prawo autorskie Własność intelektualna w Internecie Prawo autorskie Statute of Ann Pierwszy na świecie dokument regulujący kwestie własności intelektualnej to Statute of Ann Statut królowej Anny z 1710 roku. (Anna Stuart

Bardziej szczegółowo

Sposoby eksploatacji utworów przez niepełnosprawnych studentów Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego

Sposoby eksploatacji utworów przez niepełnosprawnych studentów Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Sposoby eksploatacji utworów przez niepełnosprawnych studentów Wybrane zagadnienia z zakresu prawa autorskiego Dr Sybilla Stanisłąwska - Kloc Instytut

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... V

Spis treści. Przedmowa... V Przedmowa..................................................... V Wykaz skrótów................................................. XVII Rozdział I. Geneza i miejsce prawa autorskiego w systemie prawa......

Bardziej szczegółowo

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi

Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi Aneks pierwszy Kwestie prawne związane z otwartą nauką pytania i odpowiedzi urzędowe dokumenty, opublikowane opisy patentowe, proste informacje prasowe. Kim jest twórca? Twórcą jest osoba, która stworzyła

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Ochrona własności intelektualnej. Semestr V. Wykłady

Materiały dydaktyczne. Ochrona własności intelektualnej. Semestr V. Wykłady Materiały dydaktyczne Ochrona własności intelektualnej Semestr V Wykłady 1 Treść zajęć dydaktycznych - Przepisy regulujące prawo autorskie oraz ochronę patentową Podstawowe dokumenty (literatura) opisujące

Bardziej szczegółowo

Prawo autorskie i otwarte licencje

Prawo autorskie i otwarte licencje Prawo autorskie i otwarte licencje co każdy Uczelniany Koordynator programu Erasmus+ wiedzieć powinien Natalia Mileszyk @nmileszyk Centrum Cyfrowe Creative Commons Polska Tradycyjny copyright Prawo autorskie

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1. dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ WYKŁAD 1 dr Jagoda Mrzygłocka- Chojnacka UWAGI WSTĘPNE kurs obejmuje 15 godzin zajęć dydaktycznych Cel kursu - przedstawienie zasad ochrony praw na dobrach niematerialnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot prawa autorskiego

Przedmiot prawa autorskiego Przedmiot prawa autorskiego każdy przejaw działalności twórczej, o charakterze indywidualnym (także program komputerowy) wyłącznie sposób wyrażenia Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie wyników badao naukowych w świetle obowiązujących przepisów oraz dobrych obyczajów w nauce. Michał Nowicki

Upowszechnianie wyników badao naukowych w świetle obowiązujących przepisów oraz dobrych obyczajów w nauce. Michał Nowicki Upowszechnianie wyników badao naukowych w świetle obowiązujących przepisów oraz dobrych obyczajów w nauce Michał Nowicki Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Ustawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I INTERKULTUROWEJ W POZNANIU

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I INTERKULTUROWEJ W POZNANIU REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI AUTORSKIMI W WYŻSZEJ SZKOLE EDUKACJI INTEGRACYJNEJ I INTERKULTUROWEJ W POZNANIU 1 W celu ochrony prawnej dóbr intelektualnych powstających w związku z działalnością naukowo-dydaktyczną

Bardziej szczegółowo

Tel , enia autorskie. ZastrzeŜenia

Tel ,   enia autorskie. ZastrzeŜenia Materiały nr 2 (34 strony) do przedmiotu Tw Twórczo rczość w technice i ochrona własno asności przemysłowej owej przeznaczone do celów dydaktycznych dla studentów V roku studiów niestacjonarnych wydz.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED SPAMEM

OCHRONA PRZED SPAMEM OCHRONA PRZED SPAMEM USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Podstawowe instrumenty ochrony przed spamem określone zostały w ustawie z 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016,

Bardziej szczegółowo

1. Prawo własności przemysłowej

1. Prawo własności przemysłowej 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 17 września 2013 r. (Dz.U. 2013, poz. 1410) 1 Spis treści Art. TytułI.Przepisyogólne... 1

Bardziej szczegółowo

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Wzór. Umowa. Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29 Rektora UW z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie wzorów umów zawieranych na podstawie Regulaminu nabywania, korzystania i ochrony własności intelektualnej na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa

http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa http://www.youtube.com/watch?v=-ly9nl8qroa Mateusz Tuński Umowa NIE dla freelancera. Umowa NIE dla freelancera. Czyli jaka? niezabezpieczająca jego interesów. O czym tutaj usłyszysz? 1. o zaletach zawierania

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SZKOLENIE W RAMACH PODDZIAŁANIA 1.3.2 - WSPARCIE OCHRONY WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ TWORZONEJ W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH W WYNIKU PRAC B+R PROGRAMU INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007-2013 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.1) * (tekst jednolity) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego

Dz.U USTAWA. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.1) * (tekst jednolity) Rozdział 1. Przedmiot prawa autorskiego Dz.U.00.80.904 2002.11.10 zm. Dz.U.01.128.1402 zm. Dz.U.02.126.1068 2003.01.01 zm. Dz.U.02.197.1662 2003.10.07 zm. Dz.U.03.166.1610 2004.05.01 zm. Dz.U.02.197.1662 zm. Dz.U.03.166.1610 zm. Dz.U.04.91.869

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA. z siedzibą w., zwanym dalej Użytkownikiem, reprezentowanym przez: 1)... 2)...

UMOWA LICENCYJNA. z siedzibą w., zwanym dalej Użytkownikiem, reprezentowanym przez: 1)... 2)... UMOWA LICENCYJNA między Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, wpisanym do rejestru instytucji kultury pod nr RNiK 51/2001., NIP: 525-22-14-269,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. 4.sprawowaniu kontroli nad oryginalnością, wysoką jakością merytoryczną i językową tekstów;

UMOWA ZLECENIA. 4.sprawowaniu kontroli nad oryginalnością, wysoką jakością merytoryczną i językową tekstów; UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w... pomiędzy: (1).......zwaną dalej Zleceniodawcą, a (2)...... zwaną dalej Zleceniobiorcą, zwanymi dalej łącznie Stronami. 1. Zakres zlecenia 1.Zleceniodawca zleca, a

Bardziej szczegółowo