RYNEK WEWNĘTRZNY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RYNEK WEWNĘTRZNY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO"

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ( g lat 200 lii Sm fajki Polskiej RYNEK WEWNĘTRZNY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO q 2 o i m listopad 1993

2 Opracowała: mgr Halina Byrczek

3 UWAGI OGOLNE Publikacja zawiera informacje o sieci i działalności handlowej w województwie katowickim w r. Zaprezentowano w niej również wybrane informacje za 1991r. dokonując porównań. Została opracowana na podstawie badania sieci sklepów detalicznych, magazynów hurtowych i magazynów rozdzielczych detalu, jak też działalności tych placówek. Wykorzystano w niej również dane o liczbie podmiotów gospodarczych w działe "Handel" zarejestrowanych w systemie REGON tj. osób prawnych oraz zarejestrowanych w izbach skarbowych zakładach osób fizycznych. Informacje o liczbie pracujących w dziale "Handel" pochodzą z badania jednostek małych zatrudniających do 5 osób oraz sprawozdawczości z zatrudnienia, którymi objęte są podmioty powyżej 5 osób. Dane o sprzedaży detalicznej w województwie pochodzą z jednostek handlowych objętych sprawozdawczością tj. podmiotów powyżej 20 zatrudnionych, doszacowanej wartości sprzedaży jednostek handlowych poniżej 20 zatrudnionych oraz doszacowanej wartości wszystkich jednostek niehandlowych.

4 PODMIOTY GOSPODARCZE W DZIALE HANDEL W r. działalność handlową prowadziło zlokalizowanych na terenie województwa około 76 tys. podmiotów gospodarczych zaliczonych do działu ''Handel tj. o 20% więcej niż w 1991 r. i aż 70% więcej niż w 1990 r. Jednostki handlowe z terenu województwa stanowiły w r., analogicznie jak rok wcześniej, około 10% podmiotów zaliczonych do działu w województwie. "Handel" w kraju i około 45% w całej gospodarce Liczbę podmiotów gospodarczych w dziale ilustruje poniższe zestawienie: WYSZCZEGÓLNIENIE w liczbach bezwzględnych "Handel" w latach 1990 = = 100 O G O Ł E M ,8 119,9 Jednostki osób: prawnych ,4 128,3 fizycznych ,8 119,6 Sektor publiczny koncentrował w r. zaledwie 0,1% podmiotów z działu "Handel" i udział ten systematycznie obniża się, rośnie natomiast udział sektora prywatnego, który w zasadzie jest monopolistą w tym dziale gospodarki. Wśród jednostek sektora prywatnego, zakłady osób fizycznych stanowiły 97%. Również udział zakładów osób fizycznych w globalnej liczbie jednostek w dziale "Handel" był na poziomie 97%. Chociaż zbiorowość osób fizycznych stanowi o potencjale tego działu gospodarki w szybszym tempie rośnie liczba jednostek osób prawnych.

5 Podmioty gospodarcze 3 Dynamikę jednostek z działu "Handel1' ilustruje wykres rok poprzedni= Jednostki osób prawnych Jednostki osób fizycznych i k Zakłady prowadzone przez osoby fizyczne to w 94% placówki handlowe i 6% gastronomiczne. Liczbę zakładów osób fizycznych według Izby Skarbowej (stan w dniu 31 XII) przedstawia poniższe zestawienie: WYSZCZEGÓLNIENIE w liczbach bezwzględnych 1990 = = 100 Handel Gastronomia ,5 118,8 134,7 Chociaż trudniących się gastronomią jest obecnie niewielu, zainteresowanie tą formą działalności dynamicznie rośnie,co zaczyna być odczuwalne (chociaż dalekie do potrzeb) przez konsumentów tego rodzaju usług.

6 4 Podmioty gospodarcze to w: Jednostki osób prawnych w dziale "Handel" w r. - 76,3% spółki prywatne, - 10,9% spółki joint ventures, 7,8% spółdzielnie, 2,1% przedsiębiorstwa państwowe, 2,9% pozostałe. W stosunku do 1991 r. zaobserwowano bardzo dynamiczny rozwój spółek joint ventures 3,5-krotny oraz znaczny (o prawie 30%) wzrost spółek prywatnych. PODMIOTY GOSPODARCZE W GOSPODARCE NARODOWEJ W R. (zarejestrowane w systemie REOOM oraz Izbie Skarbowej) Stan w dniu 31 X II dzidły poza prod materialną it

7 PRACUJĄCY W JEDNOSTKACH HANDLOWYCH W jednostkach zaliczanych do działu "Handel" pracowało według stanu na koniec r. około 158 tys. osób tj. o 15 tys. (9%) mniej niż rok wcześniej. Zakłady osób fizycznych zatrudniały na koniec r. 77 tys. osób, co stanowi prawie 50% pracujących w dziale "Handel". Pracujący w tym dziale, to 11% zbiorowości pracujących w gospodarce narodowej w województwie. Sektor publiczny koncentrował 7% pracujących w handlu, prywatny 9 3% pracujących. W jednostkach małych zatrudniających do 5 osób, pracowało w r. 66 tys. osób (dane przeciętne uogólnione na podstawie badania DG-3). Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę stanowili 21%. Pozostały odsetek stanowili właściciele, współwłaściciele i pomagający członkowie rodzin. W jednostkach handlowych zatrudniających powyżej 5 osób, pracujący stanowili na koniec r. 92 tys. tj. 6% ogółu pracujących w gospodarce narodowej w województwie. Z ogólnej liczby pracujących w handlu 75,1 tys. osób (47%) pracowała w sklepach, z czego 26% w sklepach zatrudniających do 5 osób, 74% w sklepach o obsadzie powyżej 5 osób. Na 1 pracującego w sklepach przypadało w końcu r. 53 mieszkańców województwa, podczas gdy w 1991 r W porównaniu z 1991 r. liczba pracujących wzrosła o 12% przy czym o 21% wzrosła liczba pracujących w sklepach do 5 osób, natomiast obniżyła się o 7% w sklepach o obsadzie powyżej 5 osób. Sektor publiczny koncentrował w r. zaledwie 2,2% pracujących w sklepach, sektor prywatny 97,8% i były to głównie osoby fizyczne.

8 6 Pracujący Liczbę pracujących w sklepach według branż EKD w 1991 i r. (stan w dniu 31 XII) prezentuje poniższa tablica: WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem Pracujący w sklepach zatrudniających do 5 osób w odsetkach rsjiie3 O G O Ł E M ,5 31, ,7 26,3 Ogólnospożywcza ,9 2Ś' ,2 32,8 Owocowo-warzywna ,0 43, ,4 20,6 Mięsna ,4 17, ,7 8,3 Rybna ,3 39, ,8 14,2 Piekarniczo-ciastkarska ,4 34, ,5 24,5 Z napojami alkoholowymi , ,9 28,1 Spożywczo-przemysłowa , ,4 22,6 Kosmetyczno-toaletowa ,9 35, ,5 25,5 Z wyrobami włókien ,7 26,3 niczymi ,8 25,2 Z odzieżą, obuwiem ,9 19,1 i wyrobami skórzanymi ,2 26,8 Z meblami i sprzętem ,7 18,3 oświetleniowym ,3 27,7 RTV i sprzętem gospo ,5 18,5 darstwa domowego ,8 19,2 Księgarnie i materiały ,7 piśmienne ,6 30,4 3i'3 Pozostałe ,4 35, ,5 27,5

9 Pracujący 7 Wśród sklepów o obsadzie do 5 osób, najwyższy odsetek pracujących jest w branżach: mięsnej, rybnej oraz sprzętu RTV i gospodarstwa domowego (tj % pracujących w tych branżach), natomiast pracujący w sklepach o obsadzie większej niż 5 osób koncentrują się w branży ogólnospożywczej (33% pracujących w tej branży). W sklepach o mniejszej obsadzie nastąpił znaczny wzrost w stosunku do 1991 r. odsetka pracujących w sklepach owocowo-warzywnych i rybnych, natomiast obniżył się odsetek pracujących w sklepach z odzieżą, obuwiem, meblami i sprzętem oświetleniowym. W placówkach o większej obsadzie, w sklepach owocowo-warzywnych i rybnych znacznie obniżył się odsetek pracujących w tych branżach, natomiast wzrósł w sklepach z odzieżą, obuwiem, meblami i sprzętem oświetleniowym. STRUKTURA PRACUJĄCYCH W SKLEPACH WEDŁUG BRANŻ EKD W R. Stan w dniu 31 XH 9, 1,8'! 2,8" 10, ogólnos x>żywcza S owocowo-warzywna mięsna O plekamlczo-clastkarska z na X>jaml alkoholowymi 0 sjjożywczo-prze i n ysłowa U 7. odzieży,obuwiem.wyr.skorz. 01 z meblam i 1sprz.oświetleniowym 8 KTV 1art. gospodarstwa domowego Q pozostałe C4

10 SPRZEDAZ DETALICZNA I HURTOWA Wartość sprzedaży detalicznej jednostek handlowych (bez względu na liczbę zatrudnionych) oraz niehandlowych prowadzących sprzedaż detaliczną wyniosła w r. 78,7 bln zł (12% wartości krajowej) i była prawie o 50% wyższa niż w 1991 r. (w cenach bieżących). Jednostki handlowe dały 72,0 bln zł tj.91% wartości globalnej sprzedaży detalicznej (w 1991 r.-89%). W jednostkach małych do 5 zatrudnionych zajmujących się sprzedażą detaliczną wartość sprzedaży stanowiła w r. 63% globalnej wartości w województwie, natomiast jednostki średnie i duże powyżej 5 zatrudnionych dały 37% wartości tej sprzedaży. Wysoki udział jednostek małych w zrealizowanej sprzedaży detalicznej jest konsekwencją ukształtowanej struktury sieci jak też asortymentów tj. między innymi artykułów pierwszej potrzeby. Wśród wszystkich placówek trudniących się sprzedażą detaliczną, wartość sprzedaży detalicznej uzyskanej przez sklepy (prowadzone przez jednostki handlowe i niehandlowe) wyszacowano na 64 bln zł. Wartość i strukturę sprzedaży w r. (według stanu w dniu 31 XII) przedstawia poniższe zestawienie i wykres: SPECJALIZACJA BRANŻOWA Udział procentowy poszczególnych branż Wartość sprzedaży detalicznej w min zł O G O Ł E M , ,0 Ogólnospożywcza... 35, ,3 Owocowo-warzywna... 0, ,5 Mięsna... 10, ,3 Rybna... 0, ,7 Piekarniczo-ciastkarska... 1, ,0 Z napojami alkoholowymi... 5, ,5 Spożywczo-przemysłowa... 8, ,5 Kosmetyczno-toaletowa... 5, ,3

11 Sprzedaż detaliczna i hurtowa 9 dok.tabl. SPECJALIZACJA BRANŻOWA Udział procentowy poszczególnych branż Wartość sprzedaży detalicznej w min zł Z wyrobami włókienniczymi 1, ,8 Z odzieżą... 1, ,7 Z obuwiem i wyrobami skórzanymi.... 0, ,2 Z meblami i sprzętem oświetleniowym... 4, ,8 RTV i ze sprzętem gospodarstwa domowego... 7, ,8 Księgarnie i materiały piśmienne... 0, ,8 Inna... 16, ,8 STRUKTURA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ W SKLEPACH WEDŁUG BRANŻ EKD W R. Stan w dniu 31 XI 22,5% ogńtnotpoływcm trt n*h»na j i napojami alkoholowymi spolywccoprzemyałowa koamelyczno-loalwowa Q i meblami I apf* o»*1elienlo*<yni ^ KTV I an goapodantwa domowego ij) ;o;n«a)r Z ogólnej wartości sprzedaży detalicznej, którą dają jednostki średnie i duże tj. 29 bln zł, udział jednostek powyżej 20 zatrudnionych wyniósł w r. około 40% tj. nieco mniej niż w 1991 r. (o 4 pkt).

12 10 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż detaliczną i hurtową towarów w "Handlu" w jednostkach powyżej 20 zatrudnionych (ceny bieżące) przedstawia poniższa tablica: WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem żywność Towary nieżywnościowe napoje alkoholowe konsumpcyjne niekonsumpcyjne SPRZEDAZ DETALICZNA w miliardach złotych O G 0 Ł E M 1991 Sektor publiczny Sektor prywatny , ,7 4624,4 1382,0 9291, , ,2 285,5 3935,4 4541,1 2634,5 2282,2 989,4 371,3 1645,1 1910,9 5687,9 3367,8 2523,6 592,7 3164,3 2775,1 1213,3 1027,1 666, , w odsetkach 0 G 0 Ł E M ,0 31,5 18,9 40,9 100,0 42,0 19,8 29,3 Sektor ,0 9,6 21,4 54, 6 publiczny 100,0 20,6 26,9 42,9 Sektor ,0 42,3 17,7 34,1 prywatny 100,0 44,9 18,9 27, ,4 9, SPRZEDAZ HURTOWA w miliardach złotych O G 0 Ł E M ,6 1210,7 1087,5 2174, ,2 1378,1 1104,7 4314,2 Sektor ,0 624,1 739,1 1300,2 publiczny 8693,5 344, 1 385,3 3262,5 Sektor ,6 586,6 348,4 874,1 prywatny 5689,7 1034,0 719,4 1051, , w odsetkach 0 G 0 Ł E M ,0 8,6 7,8 15,6 100,0 9,6 7,7 30,3 Sektor ,0 5,4 6,4 11,3 publiczny 100,0 4,0 4,4 37,5 Sektor ,0 24, 3 14, 5 36,2 prywatny 100,0 18,2 12,6 18,5 68, ,9 54,1 25,0 50.7

13 Sprzedaż detaliczna i hurtowa 11 Strukturę sprzedaży w detalu i hurcie w jednostkach dużych ilustruje wykres: DETAL % HURT % żywność napoje art. nie 2ywno6c k o n s u m p c y jn e j art nieżywnosc. nlekoiisum pc. [~ ]

14 CHARAKTERYSTYKA SIECI HANDLOWEJ Na koniec r. na terenie województwa działalność handlową prowadziło 34,3 tys. sklepów, z czego prawie 90% na terenie miast. Sieć sklepów w województwie stanowiła prawie 10% sieci krajowej. W stosunku do 1991 r. sieć sklepów powiększyła się o 4,5 tys. placówek (tj. o 15%), natomiast w porównaniu z 1990 r. wzrost był około 50%. Na 1 sklep przypadało w r. 115 mieszkańców województwa co oznacza, że dostępność tych placówek dla potencjalnych klientów była większa niż rok wcześniej (w 1991 r mieszkańców na 1 sklep). W kraju wskaźnik ten wyniósł w r osób. Przeciętnie w sklepie pracowały analogicznie jak w 1991 r. 2 osoby, natomiast przeciętna powierzchnia sprzedażowa sklepu to 70m2, w 1991 r. - 82m2. Rośnie zatem sieć sklepów o mniejszej powierzchni. O Odsetek sklepów dużych o powierzchni sprzedażowej powyżej 400m był nieznaczny (0,5%) i podobnie jak w 1991 r. było ich niecałe 200 placówek. Efektem procesów prywatyzacyjnych w handlu był w r. 99% udział sektora prywatnego w globalnej sieci sklepów w województwie. Pod względem powierzchni sprzedażowej udział sektora prywatnego był 98%. Zmiany w strukturze sektorowej sieci na przestrzeni minionych dwóch lat przedstawiały się jak poniżej: WYSZCZEGÓLNIENIE Sektor publiczny Sektor prywatny w % ogółem Sklepy... 2,0 0,9 98,0 99,1 Powierzchnia sprzedażowa... 3,5 1,7 96,5 98,3

15 Charakterystyka sieci handlowej 13 Sieć sklepów jest w 91% własnością osob fizycznych, w 7% stanowi własność spółdzielczą i zaledwie w 1% własność państwową i w 1% własność innych podmiotów sektora prywatnego. Wśród trudniących się handlem w r., większe było zainteresowanie prowadzeniem sklepów z artykułami żywnościowymi (placówek takich było około 50%) niż nieźywńościowymi (około 38%) i spożywczo - przemysłowymi (około 10%). Do ukształtowania się takiej struktury sieci przyczynił się w znacznej mierze dynamiczny rozwój importu żywności stymulowany popytem na te artykuły. Struktura branżowa sieci sklepów w ciągu 1991 i r. pozostała w zasadzie niezmienna a ilustruje ją poniższy wykres: STRUKTURA BRANŻOWA SIECI SKLEPÓW WEDŁUG EKD W R. Stan w dniu 31 XII ogólnospożywcze Ł3 owocowo-warzywne m ięsne plekam lczo-clastkarskie z napojami alkoholowymi W spożywczo-przemysłowe z odzieżą obuwiem.wyr.skórz. z meblami 1sprz oświetleniowym S RTV 1gospodarstw a dom ow ego B pozostałe

16 14 Charakterystyka sieci handlowej Liczbę sklepów według branż EKD w latach 1991 i (stan w dniu 31 XII) przedstawia poniższa tablica. WYSZCZEGÓLNIENIE ogółem Liczba sklepów z tego zatrudniających do 5 osób w odsetkach zatrudniających powy zej 5 osób OGOŁEM ,5 15, ,5 11,5 Ogólnospożywcze ,3 15, ,0 13,0 Owocowo-warzywne ,7 33, ,0 15,0 Mięsne ,0 13, ,7 6,3 Rybne ,6 19, ,3 2,7 Piekarniczo ,3 18,7 -ciastkarskie ,7 16,3 Z napojami alkoho , 6 21,4 lowymi ,4 14,6 Spożywczo ,9 11,1 -przemysłowe ,9 6,1 Kosmetyczno ,3 29,7 -toaletowe ,1 20,9 Z wyrobami włókien , 6 19,4 niczymi ,6 15,4 Z odzieżą, obuwiem ,0 10,0 i wyr. skórzanymi ,9 8,1 Z meblami i sprzętem ,5 7,5 oświetleniowym ,4 7,6 RTV i sprzętem gospo ,4 13,6 darstwa domowego ,6 11,4 Księgarnie i artykuły , 1 piśmiennicze ,0 16,0 Pozostałe ,1 18, ,9 15,1

17 Charakterystyka sieci handlowej 15 Dynamikę sieci sklepów w r. według branż EKD ilustruje wykres = ogólnospożywcze owocowo-warzywne mięsne rybne plekamlczo-clastkarskle z napojami alkoholowymi spożywczo-prze mysłowe kosmetyczno-toaletowe z wyr.włókienniczymi z odzleżą,obuwlem,wyr.skórzanyml z meblami I sprz. oświetleniowym RTV I sprz. gospodarstwa domowego księgarnie I artykuły piśmiennicze pozostałe o/o 0 ile wśród sklepów do 5 zatrudnionych jak też placówek zatrudniających powyżej 5 osób najwięcej było sklepów ogólnospożywczych (około 1/3 całej sieci sklepów), generalnie wśród sklepów wszystkich branż zdecydowanie dominowały sklepy 0 obsadzie mniejszej tj. do 5 osób (w granicach od 79,1% do 97,3%). Najwyższy odsetek sklepów o mniejszej obsadzie zanotowano w r. wśród sklepów rybnych, mięsnych, spożywczo-przemysłowych, z meblami i sprzętem oświetleniowym, odzieżą i obuwiem tj. powyżej 90%, natomiast w 1991 r. były to sklepy z meblami i sprzętem oświetleniowym oraz odzieżą 1 obuwiem. Sklepów o większej obsadzie (powyżej 5 zatrudnionych) było w r. prawie 12%, podczas gdy rok wcześniej prawie 16%.

18 16 Charakterystyka sieci handlowej W poszczególnych branżach odsetek ten był w granicach od 3% wśród sklepów rybnych do 21% kosmetyczno-toaletowych. Zmiany w stukturze sklepów w wybranych branżach na przestrzeni minionych dwóch lat ilustruje wykres 1991 rok ogólnospożywcze owocowo-warzywne mięsne z napojami alkoholowymi spożywcze z odzieżą, u bu wiem, wyr.skórz. z meblami isprz.oświet. RTV iart.gospod.domowego rok ogólnospożywcze owocowo-warzywne mięsne z napojami alkoholowymi spożywcze z odzieżą,obuwiem,wyr.skórz. z meblami isprz.oświet. RTV iart.gosp.domowego *4 Zatrudnienie: do 5 osób H pow yżej 5 osób P

19 Charakterystyka sieci handlowej 17 W ciągu r. wśród 6klepów owocowo-warzywnych i rybnych zaobserwowano najwyższy bo odpowiednio o 19 i 17 punktów wzrost odsetka sklepów do 5 zatrudnionych, w pozostałych branżach wzrost odsetka był w granicach 10 punktów. Udział sklepów powyżej 5 zatrudnionych generalnie obniżył się i w najwyższym stopniu (o 18 i 17 pkt) w branżach owocowo-warzywnej i rybnej. Uzupełnieniem sieci sklepów są dynamicznie powstające drobnodetaliczne kioski, budki oraz obwoźne punkty sprzedaży. Szacuje się, że liczba punktów sprzedaży detalicznej (łącznie ze sklepami) w końcu r. wyniosła około 76 tys. co oznacza, że powiększyła się o 21% w stosunku do 1991 r.i stanowiła 11% sieci krajowej. Rozwój różnorodnych form handlu detalicznego spowodował zwiększenie dostępności towarów. Na 1 punkt sprzedaży detalicznej przypadało w r. około 52 mieszkańców województwa, podczas gdy w 1991 r. około 63 mieszkańców. Obok stosunkowo dobrze rozwiniętej ale drobnej i rozproszonej '0 sieci placówek sprzedaży detalicznej obserwuje się rozwój pośrednictwa handlowego oraz sprzedaży hurtowej co warunkuje sieć magazynowa. W stosunku do 1991 r. liczba magazynów wzrosła o 36% przy czym prawie o połowę powiększyła się sieć magazynów w sektorze prywatnym. Liczbę magazynów według form własności (stan w dniu 31 XII) przedstawia poniższa tabela WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Sektor publiczny prywatny Magazyny ogółem Pomieszczenia zamknięte liczba powierzchnia w m

20 18 Charakterystyka sieci handlowej dok.tabl. WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem publiczny Sektor prywatny Pomieszczenia zadaszone liczba powierzchnia w m Place składowe liczba powierzchnia w m Silosy i zbiorniki liczba W zależności od sposobu gromadzenia i przechowywania towarów, strukturę sieci magazynów ilustruje wykres: % pomieszczenia zadaszone pomieszczenia zamknięte place składowe silosy 1991

21 Charakterystyka sieci handlowej 19 Podstawową sieć magazynów stanowią pomieszczenia zamknięte i w r. było ich około 80%, w 1991 r.~ 70%. W najszybszym tempie przyrasta ilość pomieszczeń zamkniętych (wzrost w stosunku do 1991 r. o 62%), natomiast ubywa placów składowych oraz silosów i zbiorników (odpowiednio o:13% i 46%). O ile w sektorze publicznym ubyło w stosunku do 1991 r. zarówno pomieszczeń jak też placów składowych a nastąpił przyrost silosów i zbiorników, o tyle w sektorze prywatnym znacznie powiększyła się sieć pomieszczeń natomiast znacznie ubyło silosów i zbiorników.

22

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU

HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU HANDEL I GASRONOMIA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2007 ROKU W województwie świętokrzyskim handel w dalszym ciągu pozostaje tą działalnością gospodarczą, w którą najczęściej angażują się mieszkańcy. W

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI GOSPODARCZEJ MIASTA KONIN W LATACH 2009 2013 5 KLASTRY 125 RAPORT O BARIERACH INWESTYCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2007 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY RYNEK WEWNĘTRZNY W 2007 R. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 sierpnia 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Handlu i Usług Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS RYNEK WEWNĘTRZNY W 2007 R. Na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, luty 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Krajowy

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż detaliczna żywności w Polsce w latach analiza

Sprzedaż detaliczna żywności w Polsce w latach analiza Sprzedaż detaliczna żywności w Polsce w latach 2011-2016 - analiza data aktualizacji: 2017.01.18 prof. Krystyna Świetlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowego Instytutu

Bardziej szczegółowo

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R.

PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Opracowania sygnalne PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2006 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 032 779

Bardziej szczegółowo

3.5. Stan sektora MSP w regionach

3.5. Stan sektora MSP w regionach wartość wyniosła 57,4 tys. na podmiot. W Transporcie przeciętna wartość eksportu w średnich firmach wyniosła 49 tys. euro na podmiot, natomiast wartość importu 53 tys. euro. W Pośrednictwie finansowym

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy i Warunków Życia MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Uwagi ogólne Od 2007 roku badanie popytu na pracę ma charakter reprezentacyjny

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu ANALIZY STATYSTYCZNE SIEĆ HANDLOWA W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 1997 R. WROCŁAW 1998 R.

URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu ANALIZY STATYSTYCZNE SIEĆ HANDLOWA W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 1997 R. WROCŁAW 1998 R. URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu ANALIZY STATYSTYCZNE SIEĆ HANDLOWA W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 997 R. WROCŁAW 998 R. OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) Zero ( 0 ) - zjawisko nie wystąpiło - zjawisko

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2011 ROKU. Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015

VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 VIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu 2015 8th Food Market & Retail Forum 2015 Warszawa, hotel Sheraton, 5 listopada 2015 Sesja tematyczna: Rynek dystrybucji. Sektor hurtowej sprzedaży żywności w decydującej

Bardziej szczegółowo

32 Ewa Bąk-Filipek STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

32 Ewa Bąk-Filipek STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 32 Ewa Bąk-Filipek STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 Ewa Bąk-Filipek Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie FORMY I ORGANIZACJA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO)

ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Dagmara K. Zuzek ROZDZIAŁ 19 RYNEK PRACY A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE (Z UWZGLĘDNIENIEM PRZYKŁADU WOJ. MAŁOPOLSKIEGO) Wstęp Funkcjonowanie każdej gospodarki rynkowej oparte jest

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH RYNEK WEWNĘTRZNY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W 1991 R.

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH RYNEK WEWNĘTRZNY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W 1991 R. WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH RYNEK WEWNĘTRZNY WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W 1991 R. SIERPIEŃ, 1992 Opracowała mgr Halina BYRCZEK WSTĘP Publikacja niniejsza zawiera informacje o działalności

Bardziej szczegółowo

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku

Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku Roman Matusiak Polska Izba Odzieżowo-Tekstylna Polski przemysł tekstylny i odzieżowy w 2003 roku W Polsce, okres recesji spowodował, podobnie jak w innych krajach europejskich poważne ograniczenie produkcji

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r.

Tabela 1. Liczba spółek z udziałem kapitału zagranicznego zarejestrowanych w województwie łódzkim (wg REGON) w VIII r. Projekt Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu aktualnego i przyszłego profilu gospodarczego województwa łódzkiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2014 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: http://bialystok.stat.gov.pl Zgodnie

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2007 R. Według stanu z końca grudnia 2007 r. w rejestrze REGON województwa świętokrzyskiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /271 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 13.09.2016/271 2016 1.1. Małe, średnie i duże firmy w 2015 roku Jak wynika z danych GUS, liczba firm zatrudniających w 2015 roku co najmniej 10 osób wyniosła

Bardziej szczegółowo

cen towarów i usług konsumpcyjnych

cen towarów i usług konsumpcyjnych Warszawa, 2014.03.14 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Główny Urząd Statystyczny, podobnie jak w latach ubiegłych, w lutym br. dokonał aktualizacji systemu wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika

Bardziej szczegółowo

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku Urząd Marszałkowski Województw a Opolskiego Departament Rozwoju Regionalnego Referat Badań i Analiz Strategicznych Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa opolskiego we wrześniu 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2015 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ 1 W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM Stan na koniec 2011 r. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2012 Kontakt: e mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI 2015 R. Łódź lipiec 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe Podmioty

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2015 R. Łódź grudzień 2015 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim

Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Komunikat na temat uwarunkowań społeczno gospodarczych funkcjonowania przedsiębiorstw w kraju i województwie warmińsko - mazurskim Kwiecień 2016 1. Rynek pracy w województwie warmińsko-mazurskim Liczba

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ W REJESTRZE REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2014 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, lipiec 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI I POŁOWA 2016 R. Łódź listopad 2016 SPIS TREŚCI Ludność Wynagrodzenia Rynek pracy - zatrudnienie Rynek pracy - bezrobocie Przemysł Budownictwo Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu. rolnic SIEĆ HANDLOWA W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 1996 R. WROCŁAW 1997 r.

URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu. rolnic SIEĆ HANDLOWA W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 1996 R. WROCŁAW 1997 r. URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu rolnic SIEĆ HANDLOWA W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 1996 R. \\ WROCŁAW 1997 r. ' URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu SIEĆ HANDLOWA W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 1996 R. WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2011 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2011 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

SIEC HANDLOWA W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 1995 R.

SIEC HANDLOWA W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 1995 R. URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu SIEC HANDLOWA W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 1995 R. BIBLIOTEKA %% een _* )), NR fnw /ć W ANEKSIE - Charakterystyka przedsiębiorstw realizujących sprzedaż detaliczną WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2

1. PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA W PODMIOTACH O LICZBIE PRACUJĄCYCH POWYŻEJ 9 OSÓB...2 OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ OPOLSKI SYSTEM INFORMACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL WWW.OSISG.OPOLSKIE.PL Analiza określająca aktualną sytuację społeczno-gospodarczą

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE. Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw RAPORT O STANIE SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa, 2011 Spis treści Województwo dolnośląskie...3 Województwo kujawsko-pomorskie...6

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu RYNEK WEWNĘTRZNY W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 1993 R. ' i. WROCŁAW SIERPIEŃ 1994 r.

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu RYNEK WEWNĘTRZNY W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 1993 R. ' i. WROCŁAW SIERPIEŃ 1994 r. WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu RYNEK WEWNĘTRZNY W WOJEWÓDZTWIE WROCŁAWSKIM W 1993 R. ' i E WROCŁAW SIERPIEŃ 1994 r. Y..' /I,-:/T/X, - rv i,. WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY we Wrocławiu RYNEK

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2014 IV KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 42,4% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Rozdział 8 Marzena Talar, Maja Wasilewska, Dorota Węcławska Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw W rozdziale przedstawiona została charakterystyka stanu sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski

Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy. Zmiany w handlu w okresie chwiejnego rozwoju gospodarczego Polski Handel niezależny i sieciowy w Polsce wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji Warszawa, 2 marca 2015 r. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku

Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Warszawa, 2014.12.12 Podmioty gospodarcze według rodzajów i miejsc prowadzenia działalności w 2013 roku Liczba jednostek, biorących udział w rocznym badaniu przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY IV KWARTAŁ 2015 IV KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 41,9% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym o 0,5 p. proc.

Bardziej szczegółowo

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie.

Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Sierpień przyniósł kolejne zmniejszenie liczby bezrobotnych, a co za tym idzie, także obniżenie stopy bezrobocia w naszym regionie. Niepokoi jedynie stale spadająca ilość ofert wpływająca od pracodawców.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.04.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2015 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE TRENDY W PRODUKCJI

NAJWAŻNIEJSZE TRENDY W PRODUKCJI FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30, Pokój 338 tel. (+48 22) 623 19 81 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl/saepr e-mail: saepr@fapa.org.pl

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LUTY 2014 R. Na koniec lutego 2014 r. stopa bezrobocia na Mazowszu pozostała na poziomie sprzed miesiąca (11,4%). Jak wynika z informacji publikowanych przez GUS, przeciętne zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017

SYTUACJA SPOŁECZNO EKONOMICZNA W ŁODZI ŁÓDŹ MAJ 2017 W ŁODZI 2016 ŁÓDŹ MAJ 2017 SPIS TREŚCI LUDNOŚĆ WYNAGRODZENIA RYNEK PRACY - ZATRUDNIENIE RYNEK PRACY - BEZROBOCIE PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ HANDEL BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi 2012 rok Łódź MAJ 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY... 5 3. WYNAGRODZENIA...

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2013 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2012 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r.

Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 03.10.2016 r. Opracowanie sygnalne Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2015 r. W 2015 r. działalność gospodarczą w Polsce prowadziło

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.10.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2016 I KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 44,3% ludności w wieku 15 lat i więcej, co oznacza pogorszenie sytuacji w ujęciu rocznym o 1,1 p.

Bardziej szczegółowo

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki

Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce. Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki Łódzki rynek pracy na tle dużych miast w Polsce Eugeniusz Kwiatkowski Uniwersytet Łódzki 1 Cele: uchwycenie tendencji zmian na rynku pracy w Łodzi na tle innych dużych miast w Polsce 2 Struktura: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw

Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Melania Nieć, Maja Wasilewska, Joanna Orłowska Rozdział 8. Profile regionalne małych i średnich przedsiębiorstw Struktura podmiotowa Województwo dolnośląskie W 2012 r. w systemie REGON w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.06.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2015 r., utrzymały się przeciętnie na poziomie

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2015 I KWARTAŁ 2015 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,2% ludności w wieku 15 lat i więcej co oznacza poprawę sytuacji w ujęciu rocznym. W województwie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD'STATYSTYCZNY

WOJEWÓDZKI URZĄD'STATYSTYCZNY MATERIAŁY STATYSTYCZNE * SPRZEOAŻ NAPOObw ALKOHOLOWYCH W USPOŁECZNIONYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH HANDLU WEWNĘTRZNEGO RYNKOWEGO W WOOEWbDZTWIE WAŁBRZYSKIM W 1935 R. Zrśzył nr 26 Wałbrzych, 1986-07-01 WOJEWÓDZKI

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC CZERWCA 2014 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2012 rok. Łódź Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2012 rok Łódź LISTOPAD 2012 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku.

Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi. Biuro Strategii Miasta. Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi. I połowa 2013 roku. Departament Prezydenta Urząd Miasta Łodzi Biuro Strategii Miasta Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Łodzi I połowa 2013 roku Łódź listopad 2013 Spis Treści 1. ŁÓDŹ NA TLE WOJEWÓDZTWA... 3 2. RYNEK PRACY...

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY II KWARTAŁ 2016 II KWARTAŁ 2016 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,4% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2014 I KWARTAŁ 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Sytuacja na mazowieckim rynku pracy wyróżnia się pozytywnie na tle kraju. Kobiety rzadziej uczestniczą w rynku pracy niż mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.08.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. Opracowania sygnalne PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM. STAN NA KONIEC 2009 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice www.stat.gov.pl/katow

Bardziej szczegółowo

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS

W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS W lipcu ceny żywności w sklepach spadły o 1 proc. - raport GUS data aktualizacji: 2016.08.12 Według danych GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.09.2015 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2015 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca

Bardziej szczegółowo

RYNEK WEWNÊTRZNY. URZ D STATYSTYCZNY we WROC AWIU W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŒL SKIM W LATACH 2003-2005 HANDEL I GASTRONOMIA

RYNEK WEWNÊTRZNY. URZ D STATYSTYCZNY we WROC AWIU W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŒL SKIM W LATACH 2003-2005 HANDEL I GASTRONOMIA URZ D STATYSTYCZNY we WROC AWIU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE RYNEK WEWNÊTRZNY W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŒL SKIM W LATACH 2003-2005 HANDEL I GASTRONOMIA Wroc³aw 2006 2 ZESPÓŁ REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE MAZOWIECKI RYNEK PRACY I KWARTAŁ 2017 I KWARTAŁ 2017 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Na Mazowszu nie pracowało 43,3% ludności w wieku 15 lat i więcej. W województwie mazowieckim populacja pracujących wyniosła

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R.

MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. MAZOWIECKI RYNEK PRACY LISTOPAD 2013 R. Po raz pierwszy od ośmiu miesięcy nastąpił wzrost stopy bezrobocia zarówno w Polsce, jak i na Mazowszu. Bardziej optymistyczna informacja dotyczy zatrudnienia w

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC GRUDNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r.

K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 2014 r. Warszawa, 214 8 22 K O N I U N K T U R A G O S P O D A R C Z A Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w sierpniu 214 r. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w sierpniu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU tel. (077) 423 01 10 11, 423 01 20 21 e mail: wui.opl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 2 Wyniki wstępne

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC WRZEŚNIA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze

Bardziej szczegółowo

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW Informacja na temat zatrudniania cudzoziemców w Polsce 1 (data opracowania: grudzień 214 r.) Główne wnioski: W 214 r. rośnie skala zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, przede wszystkim w ramach tzw. procedury

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. Warszawa, 2009.10.16 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PRZEDSIĘBIORSTW O LICZBIE PRACUJĄCYCH DO 9 OSÓB W 2008 R. W Polsce w 2008 r. prowadziło działalność 1780 tys. przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w I kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - I kwartał 2017 w liczbach 02 Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 11% w porównaniu do I kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku

Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał 2011 roku Raport upadłości polskich firm D&B Poland / II kwartał roku W pierwszych sześciu miesiącach roku sądy gospodarcze ogłosiły upadłość 307 polskich przedsiębiorstw. Tym samym blisko 12 tys. Polaków straciło

Bardziej szczegółowo

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013

KONIN URZĄD MIEJSKI W KONINIE RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 Załącznik nr 1 do Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2014 2016. URZĄD MIEJSKI W KONINIE KONIN RAPORT O PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LATACH 2009-2013 POZNAŃ 2013 2 SPIS TREŚCI RAPORT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, styczeń 2010 r. DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2006-2008 W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wyniki badania działalności innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Warszawa, 2014.06.13 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2014 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE

AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE AKTUALNA SYTUACJA W BUDOWNICTWIE 2013 w świetle danych statystycznych Małgorzata Kowalska Dyrektor Departamentu Produkcji Janusz Kobylarz Naczelnik Wydziału Budownictwa Główny Urząd Statystyczny Warszawa

Bardziej szczegółowo