LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Agnieszka Merkisz-Guranowska Politechnika Poznaska LOGISTYKA RECYKLINGU ODPADÓW, JAKO JEDEN Z ELEMENTÓW SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI Rkopis dostarczono, listopad 2010 Streszczenie: Logistyka odzysku zajmuje coraz waniejsze miejsce we wspóczesnych systemach logistycznych. Zmieniajce si otoczenie rynkowe, w tym rosnce oczekiwania klientów co do jakoci produktów i obsugi posprzedaowej oraz regulacje prawne zwizane z ochron rodowiska powoduj, e produkty, które trafiy ju do klientów ostatecznych wracaj do obiegu i musz zosta zagospodarowane przez producentów bd inne podmioty. Rosnce przepywy z tego tytuu spowodoway, e nie mona obecnie budowa systemu logistycznego bez uwzgldnienia wymaga i przepywów generowanych przez logistyk odzysku. Jednym z gównych typów logistyki odzysku jest logistyka zwizana z recyklingiem odpadów, która mimo odrbnej infrastruktury stanowi nieodczny element systemu logistycznego kraju. Sowa kluczowe: Logistyka odzysku, recykling, system logistyczny 1. ZNACZENIE LOGISTYKI ODZYSKU Co raz wicej produktów wdruje w gór acucha logistycznego gównie z uwagi na rosnce wymagania klientów (moliwo zwrotu produktu, serwis, gwarancj i rkojmi) oraz kwestie ochrony rodowiska zwizane z obowizkiem zagospodarowania wycofanych z uytku produktów. Ten aspekt logistyki jest czsto zaniedbywany zarówno na poziomie przedsibiorstw jak i na poziomie makroekonomicznym, czyli gospodarki jako caoci. Tymczasem szacuje si, e w Stanach Zjednoczonych, koszty logistyki odzysku stanowi ju równowarto 1% PKB [7]. Tradycyjna logistyka, okrelana równie jako logistyka do przodu (ang. forward logistics), polega na przepywie dóbr od producentów poprzez poredników w kierunku klientów docelowych. Po dostarczeniu klientowi produktu, czyli w momencie kiedy produkt trafia do miejsca przeznaczenia proces logistyczny koczy si. Klasyczna definicja logistyki okrela logistyk jako proces planowania, implementacji oraz kontroli wydajnego, kosztowo efektywnego przepywu materiaów, zapasów w toku, dóbr finalnych oraz powizanych z nimi informacji z miejsca ich powstania do miejsca

2 90 Agnieszka Merkisz-Guranowska konsumpcji w celu dostosowania do potrzeb odbiorców [1]. Logistyka odzysku (ang. reverse logistics) rozpoczyna si tam, gdzie tradycyjna logistyka si koczy i jest zwizana z tworzeniem wartoci dodanej w powrotnym kierunku w stosunku do pierwotnego przepywu w procesach logistycznych [4]. Obejmuje ona te same dziaania, z tym, e rónica polega na tym, i logistyka odzysku obejmuje je jako dziaajce w kierunku przeciwnym, tj. od miejsca przeznaczenia produktu w kierunku dostawców (rys.1). Mona zatem zdefiniowa logistyk odzysku jako planowanie, implementacj oraz kontrol wydajnego, kosztowo efektywnego przepywu materiaów, zapasów w toku, dóbr finalnych oraz powizanych z nimi informacji z miejsca ich konsumpcji do miejsca ich powstania w celu odzyskania wartoci lub waciwego sposobu ich pozbycia si. Nie jest to jednak zwyke odwrócenie kierunku przepywu, gdy w przepyw powrotny zaangaowane s czsto inne podmioty i podejmowane s inne czynnoci ni w dystrybucji do klienta. Dostawcy Producenci Sie dystrybucji Klienci Dostawcy Klienci Dostawcy Zakady recyklingu Sieodbioru Klienci Logistykaodzysku Logistykatradycyjna Rys.1. Logistyka tradycyjna a logistyka odzysku [opracowanie wasne] W logistyce tradycyjnej producent otrzymuje surowce, materiay i póprodukty od dostawców, a nastpnie dystrybuuje gotowe produkty do licznych punktów sprzeday skd trafiaj do bardzo wielu odbiorców finalnych. W logistyce odzysku proces przepywu jest odwrócony, czyli z bardzo wielu rozproszonych punktów kocowych (konsumentów lub zbiorowych punktów odbioru) naley dostarczy produkt do producentów lub innych podmiotów, w których gestii ley zagospodarowanie produktów wracajcych do sieci logistycznej. Do producenta trafiaj produkty w przypadku zwrotów i reklamacji, natomiast do innych podmiotów, gównie zakadów zajmujcych si odzyskiem i recyklingiem, trafiaj zuyte produkty i te wycofane z rynku. Do zada jakie ma spenia logistyka odzysku nale przede wszystkim: koordynacja przepywu produktów, w tym produktów wycofanych z eksploatacji i klasyfikowanych jako odpady, od konsumentów do producentów bd do innych wyznaczonych w tym celu podmiotów, podporzdkowanie dziaalnoci logistycznej osiganiu korzyci ekonomicznych, poprzez odzysk wartoci ze zwracanych produktów oraz minimalizacj kosztów procesu.

3 Logistyka recyklingu odpadów, jako jeden z elementów Systemu 91 Midzy tradycyjn logistyk a logistyk odzysku mona wyróni pewne wspólne cechy, ale wystpuj take midzy tymi procesami znaczce rónice. Dotycz one przede wszystkim wielkoci przesyek, ich przewidywalnoci i wymaganych informacji Bd! Nie mona odnale róda odwoania.4]. W logistyce odzysku czsto mamy do czynienia w firmach z elementem przypadkowoci nie wiadomo ile towarów bdzie musiao wróci do producenta czy sprzedawcy i kiedy nastpi zwroty. Poza tym w niektórych przypadkach (np. zwrotów i reklamacji) przepyw towarów z powrotem jest znacznie mniejszy ni przy logistyce do przodu. Kolejna rónica zwizana jest tym, e przy logistyce odzysku nakad siy roboczej, w przeliczeniu na przepyw jednostki towaru, jest znacznie wikszy. Kadorazowo dochodzi bowiem ocena i weryfikacja produktu, a dla odpadów take ich czsto rczny demonta. Inne rónice pomidzy logistyk do przodu a logistyk odzysku to konieczno wspópracy z klientem, który musi dostarczy produkt do odpowiedniego punktu odbioru lub odda go do dyspozycji przewonika. Rosn przez to koszty transportu, gdy trzeba produkty odbiera z wielu rozproszonych róde. Mog te wystpi problemy z odpowiednim opakowaniem produktu. W kocu cech charakterystyczn wikszoci dóbr przesyanych z powrotem w acuchu logistycznym jest ich nisza warto w stosunku do produktu pierwotnego [2Bd! Nie mona odnale róda odwoania.. 2. RODZAJE LOGISTYKI ODZYSKU W zalenoci od przyczyny dla jakiej produkty wracaj do sieci logistycznej moemy wyróni nastpujce rodzaje logistyki odzysku: logistyka odzysku zwrotów np. niesprzedane produkty oraz produkty, co do których klient si rozmyli i rezygnuje z ich zakupu np. sprzeda internetowa oraz prowadzona w oparciu o katalogi wysykowe, zwroty niesprzedanych gazet, logistyka odzysku reklamacji zwroty wynikajce z wad produktów zwizane z udzielon gwarancj lub rkojmi na produkt oraz przywoywane przez producentów w zwizku z wykrytymi wadami lub usterkami, logistyka odzysku odpadów moe wynika z przepisów prawa bd z uwarunkowa ekonomicznych, kiedy to opaca si odzyskiwa surowce wtórne pochodzce z odpadów np. zwrot zuytych baterii, zuytego sprztu elektronicznego, AGD czy samochody wycofane z eksploatacji, logistyka odzysku opakowa podobnie jak w przypadku logistyki odzysku odpadów moe wynika z przepisów prawa lub chci ponownego wykorzystania opakowa w cyklu produkcyjnym np. zwrot pustych butelek po napojach. Szczególnego znaczenia nabraa w ostatnim czasie logistyka odzysku odpadów i powizana z ni logistyka odzysku opakowa. W obu przypadkach czynnikiem napdzajcym rozwój s kwestie zwizane z ochron rodowiska i przepisy przenoszce na producentów odpowiedzialno za cay cykl ycia produktu, w tym za zagospodarowanie wycofanych z uycia produktów, gdy rosnce iloci odpadów staj si powanym problemem zwaszcza w krajach uprzemysowionych. Dodatkowym czynnikiem

4 92 Agnieszka Merkisz-Guranowska motywujcym jest take moliwo uzyskania korzyci ekonomicznych w postaci sprzeday cennych surowców wtórnych. W dobie ograniczonych zasobów surowców odzysk zuytych produktów ma kluczowe znaczenie dla rozwijajcego si spoeczestwa ze zwikszajcym si poziomem konsumpcji. Proces polegajcy na odzyskiwaniu surowców wtórnych z odpadów oraz zuytych dóbr fizycznych okrelany jest recyklingiem, std czsto sie logistyki odzysku odpadów okrelana jest sieci logistyki recyklingu. Przez bardzo dugi okres, badania dotyczce zwrotu zuytych produktów koncentroway si wycznie na inynierii produkcji oraz na marketingowych aspektach tego problemu. Dopiero niedawno zauwaono potrzeb zbadania aspektów logistycznych recyklingu odpadów. Z logistycznego punktu widzenia recykling inicjuje dodatkowy przepyw dóbr od odbiorców do producentów (dostawców) wpisujc si w zagadnienia logistyki odzysku. Logistyka odzysku odpadów czy klasyczne podejcie do czynnoci logistycznych z dziaaniami zwizanymi z odbiorem, transportem i przetwarzaniem odpadów (w tym recyklingiem) wynikajcymi z koniecznoci ochrony rodowiska. W ramach logistyki odzysku zwizanej z odpadami przeprowadza si wszelkie dziaania dotyczce zarzdzania odpadami, do których nale: odbiór, sortowanie, weryfikacja, kierowanie odpadów do podmiotów zajmujcych si utylizacj (recyklingiem lub odzyskiem energetycznym) bd likwidacj (bezpiecznym skadowaniem lub spalaniem bez odzysku energii), monitoring przebiegu odpadów, sporzdzanie odpowiednich raportów i udzielanie informacji. 3. WPISANIE LOGISTYKI RECYKLINGU DO OGÓLNEGO SYSTEMU LOGISTYCZNEGO Do gównych podsystemów logistycznych zarówno na poziomie przedsibiorstwa jak i gospodarki, wyodrbnionych w oparciu o kryterium podziau funkcjonalnego, nale[1,3,5]: logistyka zaopatrzenia obejmujca zarzdzanie dostawami materiaów do produkcji, póproduktów i towarów do dalszej odsprzeday, logistyka produkcji na któr skadaj si planowanie, organizacja i kontrola produkcji, logistyka dystrybucji obejmujca zarzdzanie, czyli planowanie, ksztatowanie i kontrol przepywów dóbr od przedsibiorstwa poprzez sie poredników do klienta finalnego, logistyka transportu zwizana z zastosowaniem koncepcji i narzdzi logistycznych w transporcie materiaów i ludzi, logistyka marketingowa obejmujca jednoczenie podsystem logistyki zaopatrzenia i dystrybucji, ale optymalizowana z punktu widzenia wartoci dodanej dla klienta,

5 Logistyka recyklingu odpadów, jako jeden z elementów Systemu 93 logistyka odzysku. Wszystkie wymienione podsystemy logistyki wzajemnie si przenikaj i wspópracuj razem tworzc system logistyczny kraju (lub zwizków pastw) na poziomie makroekonomicznym, regionów na poziomie mezoekonomicznym lub przedsibiorstw na poziomie mikroekonomicznym. PORTY SRÓDLADOWE DROGOWE PRZEJSCIA GRANICZNE IMPORT IM WEJCIERE KOLEJOWE PRZEJSCIA GRANICZNE PORTY MORSKIE LOTNISKA DH Q DH DH DYSTRYBUCJA HURTOWA WEJCIERE PU PRODUKCJA I US UGI Q PU PU WEJCIE/WYJCIERE QIM RE ZP WYDOBYCIE ROLNICTWO RYBO ÓWSTWO WEJCIERE QDH RE QPU RE QRE PU DD DYSTRYBUCJA DETALICZNA WEJCIERE QRE DD Q ZP RE RECYKLING KZ i KI KONSUMPCJA ZBIOROWA KONSUMPCJA INDYWIDUALNA WEJCIERE Q KZ/KI RE PET ALU Q RE WYJCIE RE Q RE EK PORTY MORSKIE PORTY SRÓDLADOWE LOTNISKA WYJCIERE EK DROGOWE PRZEJSCIA GRANICZNE KOLEJOWE PRZEJSCIA GRANICZNE EKSPORT Rys.2. Identyfikacja relacji zachodzcych pomidzy podsystemem recyklingu oraz pozostaymi podsystemami logistycznego systemu Polski [opracowanie wasne]

6 94 Agnieszka Merkisz-Guranowska Na rysunku 2 zidentyfikowane zostay relacje zachodzce pomidzy poszczególnymi podsystemami logistycznego systemu Polski (LSP) i podsystemem recyklingu. Linie cige odpowiadaj przepywowi materiaów, natomiast przerywane dotycz przepywu informacji. Recykling, jest podsystemem o specyficznych wasnociach z punktu widzenia caego logistycznego systemu Polski. Skierowane s do niego strumienie materiaów i towarzyszcych im informacji niemal ze wszystkich pozostaych podsystemów LSP. Wejcia do podsystemu recyklingu to m.in.: punkty sprzeday hurtowej i detalicznej (sklepy, hurtownie, markety), punkty dystrybucji adunków (terminale przeadunkowe, centra logistyczne, obszary magazynowe itp.), obiekty konsumpcji zbiorowej (szpitale, kliniki, domy opieki, stoówki, szkoy, jednostki wojskowe, itp.), obiekty konsumpcji indywidualnej (gospodarstwa domowe), obiekty podsystemu produkcji i usug (fabryki, firmy usugowe, itp.), pozyskanie dóbr naturalnych (kopalnie, gospodarstwa rolne, gospodarstwa hodowlane, przedsibiorstwa rybackie, firmy przemysu drzewnego), przejcia graniczne na wejciu do LSP dla wszystkich importowanych odpadów. Natomiast na wyjciu z podsystemu recyklingu znajduj si obiekty podsystemu produkcji i usug oraz przejcia graniczne dla odpadów eksportowanych zagranic. W podsystemie recyklingu mamy take zjawisko zanikania strumienia materiaów w przypadku kiedy nie mog zosta gospodarczo wykorzystane i s unieszkodliwiane, a w szczególnoci trafiaj na skadowiska odpadów. Opracowane w 2001 roku nowe polskie prawo ekologiczne [8,9] okrelajce podstawowe wymagania dotyczce ochrony rodowiska i gospodarki odpadami wpyno na popraw jakoci zarzdzania odpadami. Wyznaczenie zasad postpowania z odpadami preferujcych minimalizacj powstawania odpadów, w dalszej kolejnoci ich utylizacj, w tym recykling, a w ostatecznoci skadowanie wpyno pozytywnie na ilo odpadów trafiajcych na skadowiska odpadów, mimo nieustannie rosncych iloci odpadów zarówno komunalnych jak i pozostaych generowanych co roku w kraju. W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczce prognozowanych iloci odpadów produkowanych w Polsce w latach W przypadku wikszoci odpadów iloci wymagajce zagospodarowania bd rosy. Wyjtkiem s odpady komunalne niesegregowane, których masa bdzie si zmniejsza w zwizku ze wzrostem segregacji odpadów. Male powinny te iloci odpadów olejowych z powodu wyduania okresu eksploatacji olejów i mniejszego tempa ich wymiany. W zakresie odpadów przemysowych nieujtych w tabeli, zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami [6], powinny wzrosn iloci odpadów powstajcych w nastpujcych sektorach przemysu: przeróbki ropy naftowej, gazu ziemnego i wgla, chemii organicznej, powok ochronnych i chemicznej obróbki i powlekania powierzchni materiaów, procesów termicznych oraz instalacji i urzdze sucych zagospodarowaniu odpadów z oczyszczania cieków i uzdatniania wody. Zmniejszenie iloci powstajcych odpadów powinno z kolei nastpi w sektorach: wydobywczym, spoywczo-rolnym, drzewnopapierniczym, skórzano-tekstylnym i chemicznym syntezy organicznej.

7 Logistyka recyklingu odpadów, jako jeden z elementów Systemu 95 Do iloci odpadów powstajcych w kraju naley doda wielkoci importu, eksportu oraz tranzytu odpadów przez Polsk, gdy odpady te równie s przedmiotem logistyki odzysku. Tablica 1. Prognozowane iloci wybranych typów odpadów produkowanych w Polsce w latach [6] Nazwa strumienia [tys. ton/rok] Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady z czyszczenia ulic i placów Odpady wielkogabarytowe Odpady opakowaniowe Odpady niebezpieczne Odpady olejowe Odpady medyczne i weterynaryjne 8,4 8,8 9,2 Samochody wycofane z eksploatacji Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny Zuyte opony Odpady z budowy, remontów i demontau obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej Rosnca ilo odpadów wymaga odpowiedniego zagospodarowania, a gównym celem tego zagospodarowania jest zmniejszeniu iloci skadowanych odpadów poprzez ich recykling. Model zintegrowanego systemu gospodarki odpadami moe mie charakter statyczny bd dynamiczny. W przypadku modelu dynamicznego musi on uwzgldnia: dynamik zmian powstawania odpadów, moliwoci lokalizacji obiektów systemu, ograniczenia przepustowoci obiektów, planowane uruchomienia nowych procesów recyrkulacji odpadów, dostpno terenu pod lokalizacj nowych obiektów systemu. Charakterystyki techniczne, funkcjonalne i procesowe odpadów wymagaj ich ustalenia ju na etapie projektowania systemu usuwania odpadów. Charakterystyki te dotycz: czstotliwoci gromadzenia (zwózki) odpadów, rodzajów rodków transportu wykorzystywanych do zwózki odpadów oraz rodzaj uytych pojemników i systemu zbierania odpadów, lokalizacji punktów przeadunkowych odpadów dla odpadów, sposobów utylizacji odpadów (przetwarzania polegajcego na sortowaniu, separacji, rozdrabnianiu oraz utylizacji waciwej odpadów), sposobów unieszkodliwiania odpadów.

8 96 Agnieszka Merkisz-Guranowska 4. PODSUMOWANIE W zwizku z rosncym strumieniem odpadów generowanych zarówno w gospodarstwach domowych jak i w przemyle udzia przepywów logistyki zwizanej z recyklingiem odpadów w ogólnym systemie logistycznym bdzie si zwiksza. Sprzyja temu nie tylko rosnca ilo odpadów, ale take zmiany w systemie ich zagospodarowania. Realizacja polityki równowaonego rozwoju w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, powoduje, e wprowadzane s zmiany w przepisach prawa wymuszajce ograniczanie iloci skadowanych odpadów i tym samym zwikszajce zakres recyklingu. Docelowo cao powstajcych odpadów w krajach Unii Europejskiej powinna by utylizowana w formie recyklingu bd odzysku energii. Wanym aspektem podsystemu logistyki recyklingu jest nie tylko rosnca skala przepywów, ale take zakres powiza z innymi podsystemami logistycznymi. Podsystem recyklingu powizany jest z wszystkimi innymi podsystemami, uczestniczy take w transgranicznym przepywie dóbr. Artyku jest efektem prac realizowanych w ramach grantu rozwojowego R /2009 nt. Model systemu logistycznego Polski, jako droga do komodalnoci transportu w Unii Europejskiej. Realizacja projektu zostaa dofinansowana przez Narodowe Centrum Bada i Rozwoju. Bibliografia 1. Coyle J., Bardi E., Langrey Jr. J.: Zarzdzanie Logistyczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa De Brito M., Flapper S., Dekker R.: Reverse logistics, a review of case studies. Econometric Institute Report, nr EI , maj Fertsch M. (red.): Logistyka Produkcji. Instytut Logistyki i Magazynowania, Pozna Harps L.H.: Revving up returns. Inboundlogistics.com, listopad Kolak A.: Transport w logistyce a logistyka w transporcie. Logistyka nr 2/ Krajowy Plan Gospodarki Odpadami Uchwaa Rady Ministrów nr 233 z Monitor Polski nr 90, poz. 946, Moore R.: Reverse Logistics the least used differentiator. A UPS Supply Chain Solutions White Paper, Alpharetta Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001, Dziennik Ustaw nr 62, poz.628, Ustawa Prawo Ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001, Dziennik Ustaw nr 62, poz.627, REVERSE LOGISTICS AS A KEY ELEMENT OF POLAND LOGISTIC SYSTEM Summary: Reverse logistics takes more and more important place in modern logistics systems. Changing market environment, including increasing customer expectations of product quality and customer service as well as legal regulations aiming at an environment protection cause that products that have once reached the final client return to the distribution circuit and have to be treated by producers or other entities. Growing flow of this kind of products makes that it is no longer possible to build a logistic system without reverse logistics requirements. Waste recycling is considered to be one of the main types of reverse logistics that despite the dedicated infrastructure constitutes an integrated element of the whole logistic system. Keywords: Reverse logistics, recycling, logistic system Recenzent: Mirosaw Nader

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki

Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu o zasady logistyki III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów Zagospodarowanie odpadów w świetle nowych przepisów prawnych Zintegrowany system gospodarki odpadami w oparciu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206

Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206 Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie okreêla: 1) katalog

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 1206

Dziennik Ustaw Nr Poz. 1206 Dziennik Ustaw Nr 112 8585 Poz. 1206 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie okreêla: 1) katalog

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE

ZARZ DZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE ZARZDZANIE GOSPODARK ODPADOW W GMINIE WSTP USTAWA 1 PODSTAWOWE DECYZJE PRZY WDRAANIU ANIU USTAWY o o o o ADRESAT 1) SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTAA Z REALIZACJI 1) MARSZAŁEK

Bardziej szczegółowo

Lista kontrolna umowy z podwykonawc

Lista kontrolna umowy z podwykonawc Dane podstawowe projektu:... Zleceniodawca:...... Nazwa podwykonawcy z którym zawierana jest umowa:... Nazwa detalu:... Numer detalu:... Odbiór Czy definicja tymczasowego odbioru jest jasno ustalona? Czy

Bardziej szczegółowo

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami

Rozwój rynku odpadów w Polsce. Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Rozwój rynku odpadów w Polsce Małgorzata Szymborska Ministerstwo Środowiska Departament Gospodarki Odpadami Paliwa alternatywne odpady o kodzie 19 12 10 posiadające zdolność opałową, stanowiące alternatywne

Bardziej szczegółowo

ROLA TRANSPORTU W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSI BIORSTWA

ROLA TRANSPORTU W REALIZACJI PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSI BIORSTWA PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 69 Transport 2009 Ilona JACYNA Politechnika Warszawska Wydział Transportu, Zakład LiST ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Ilona.Jacyna@gmail.com ROLA TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Pińczowskiego na lata 5. PRZYJĘTE CELE W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Planowana gospodarka w powiecie, w zakresie założonych celów będzie zgodna z celami wyznaczonymi w projekcie aktualizacji WPGO. Strategia powiatu w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii

Wykład 4. Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów. E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Wykład 4 Klasyfikacja i metody utylizacji odpadów E. Megiel, Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii Odpady - definicja Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014

UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 Monitor Polski Nr 101 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.12.31 16:08:22 +01'00' 5270 Poz. 1183 1183 v.p l UCHWAŁA Nr 217 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce za rok 2014 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta

Bardziej szczegółowo

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr

logistycznego Polski 3.5. Porty morskie ujścia Wisły i ich rola w systemie logistycznym Polski Porty ujścia Wisły w europejskich korytarzach tr Spis treści: 1. Wprowadzenie 1.1. Pojęcie systemu logistycznego w literaturze 1.2. Elementy systemu logistycznego Polski 1.3. Znaczenie transportu dla realizacji procesów logistycznych w aspekcie komodalności

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA SUWAŁKI ZA 2014 ROK SUWAŁKI, KWIECIEŃ 2015 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie.. 3 1.1 Ramy prawne... 3 1.2 Kształt systemu odbioru

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ODZYSKU SAMOCHODÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

LOGISTYKA ODZYSKU SAMOCHODÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Agnieszka MERKISZ-GURANOWSKA 1 Logistyka odzysku, Samochody wycofane z eksploatacji, Sieć recyklingu

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH

LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH XVIII Konferencja INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI LOGISTYKA POWTÓRNEGO ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW I MOŻLIWOŚCI JEJ ZASTOSOWANIA W PRZEDSIĘBIORSTWACH HUTNICZYCH dr inż. Marzena Kuczyńska-Chałada

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak

Kierunek: Logistyka. Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go. Dr inż. Jacek Borowiak Kierunek: Logistyka Specjalność: Logistyka w motoryzacji Studia stopnia: I-go Dr inż. Jacek Borowiak 1. Systemy informatyczne zarządzania eksploatacją w przedsiębiorstwie transportowym. 2. Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych

Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Wykład 1 Komputerowa optymalizacja sieci logistycznych Dr inż. Adam Deptuła POLITECHNIKA OPOLSKA Katedra Inżynierii Wiedzy Komputerowa Optymalizacja Sieci Logistycznych LOGISTYKA TRANSPORT proces transportowy

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI

AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI AKTUALNY STAN GOSPODARKI ODPADAMI Zapoznanie z aktualnym stanem GO na terenie Krakowa oraz planowanymi kierunkami rozwoju. Autor: Magdalena Więcławek Opiekun: dr inż. Zbigniew Grabowski KRAKÓW 2010 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410)

Mi dzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeda y i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu (4410) IVQ w zakresie sprzeday i marketingu (4410) Midzynarodowe Kwalifikacje Zawodowe (IVQ) w zakresie sprzeday i marketingu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2014 Brzeźnica 2015 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 6. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami Projektowane zadania w ramach wariantów systemu gospodarki odpadami z założenia zawierają działania zmierzające do poprawy sytuacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 lutego 2013 r. Poz. 591 UCHWAŁA NR XXI/152/12 RADY GMINY I MIASTA BŁASZKI w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI

OP ATY ZA US UG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA P ACI STUDIA I PRACE WYDZIAU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZDZANIA NR 37, t. 2 Ewa Rauba Politechnika Biaostocka OPATY ZA USUG ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA CIEKÓW A ZASADA SPRAWCA ZANIECZYSZCZENIA PACI

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Tomice za 2015 rok I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Bardziej szczegółowo

NA , R.

NA , R. PROJEKT ROCZNY PROGRAM WSPÓPRACY GMINY KAWCZYN Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAALNO!CI PO"YTKU PUBLCZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA ROK 2013 Brzeźnica 2013 1 1. WPROWADZENIE 1.1. Cel przygotowania Analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

ROLNICZYCH I ICH WP YW NA KOSZTY

ROLNICZYCH I ICH WP YW NA KOSZTY Wspópraca sfery nauki i instytucji rynkowych w za wiejskich oraz lokalnego przemysu sta ROLNICZYCH I ICH WPYW NA KOSZTY Stanisaw Zaj Zakad Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich sza Szkoa Zawodowa w Kro

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADA Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 BURMISTRZ MIASTA WĄGROWCA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ WĄGROWIEC ZA ROK 2016 Opracował: Wydział Infrastruktury, Architektury i Ekologii Wągrowiec, kwiecień 2017

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015 r. Trzeszczany Pierwsze, kwiecień 2016 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzeszczany za 2015

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 6 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ZAMKNIĘTA PĘTLA ŁAŃCUCHA DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 6 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ZAMKNIĘTA PĘTLA ŁAŃCUCHA DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 6 ĆWICZENIA 6 Środowiskowe aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw: Zamknięta pętla łańcucha dostaw Analiza możliwości recyklingu samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2015 rok Przeciszów, dn. 28.04.2016 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BRENNA ZA ROK 2013 Brenna, kwiecień 2013 Spis treści I. Wstęp. II. Zagadnienia ogólne. III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 3 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PODMIOTOWA GOSPODARKI STAŁYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI A PROCESY LOGISTYCZNE

STRUKTURA PODMIOTOWA GOSPODARKI STAŁYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI A PROCESY LOGISTYCZNE KRZYWDA Dariusz 1 stałe odpady komunalne, procesy logistyczne STRUKTURA PODMIOTOWA GOSPODARKI STAŁYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI A PROCESY LOGISTYCZNE Celem artykułu jest przedstawienie procesów logistycznych

Bardziej szczegółowo

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok

www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok www.e-bit.edu.pl Cennik szkoleń e-learning 2015 rok LOGISTYKA ZARZĄDZANIE ZAPASAMI Podstawowe problemy zarządzania zapasami Popyt Poziom obsługi klienta Zapas zabezpieczający Podstawowe systemy uzupełniania

Bardziej szczegółowo

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami *

Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Badanie efektywnoci procesów logistycznych narzdziem wspomagajcym tworzenie łacuchów zarzdzania dostawami * S. Tkaczyk, M. Roszak Zakład Zarzdzania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2015 ROK URZĄD GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2015 ROK przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 5 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ZAMKNIĘTA PĘTLA ŁAŃCUCHA DOSTAW

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 5 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ZAMKNIĘTA PĘTLA ŁAŃCUCHA DOSTAW 1 ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM I EKOLOGISTYKA ĆWICZENIA 5 ĆWICZENIA 5 Środowiskowe aspekty funkcjonowania łańcuchów dostaw: Zamknięta pętla łańcucha dostaw Analiza możliwości recyklingu samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE 1 PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH PROJEKT SYSTEMY LOGISTYCZNE WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE CEL PODYSTEMU LOGISTYCZNEGO OKREŚLANIE 2 zapewnienie wymaganego poziomu obsługi (...kogo?) w zakresie (...jakim?)

Bardziej szczegółowo

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O,

GZT TELKOM-TELMOR SP. Z O.O, 1 WMX-x17 WMX-x22 Szerokopasmowy wzmacniacz budynkowy Instrukcja Obsługi 1. Informacje ogólne... 3 1.1 Normy ochrony rodowiska... 3 1.2 Ogólne warunki uytkowania... 3 2. Charakterystyka produktu... 4 2.1

Bardziej szczegółowo

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków.

Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Załącznik nr 1 Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Żerków Harmonogram i koszt realizacji programów inwestycyjnych w gospodarce odpadami w Mieście i Gminie Żerków. Tabela nr 1: Koszt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015

IŚ ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 IŚ.6232.16.2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY MIASTA PIONKI ZA ROK 2015 Kwiecień 2016 1 I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PRZEWOZOWE DLA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI

ZADANIA PRZEWOZOWE DLA SYSTEMU LOGISTYCZNEGO POLSKI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Konrad Lewczuk, Roland Jachimowski Politechnika Warszawska Wydzia Transportu Ilona Jacyna, Micha K odawski Studia Doktoranckie Politechnika

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558

Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 558 UCHWAŁA Nr XXXVI/226/12 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM ZA 2014 ROK przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013

Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Sytuacja na rynku przetworów owocowo-warzywnych i soków a reforma rynku ogrodniczego w UE Finansowanie przetwórstwa owoców i warzyw oraz sokownictwa w ramach PROW 2007-2013 Dr Jerzy Małkowski Pozna, 19

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY UCHANIE ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY UCHANIE ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY UCHANIE ROK 2015 Uchanie 2016r. I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Warsztat: Zyskamy na selektywnej zbiórce odpadów

Warsztat: Zyskamy na selektywnej zbiórce odpadów Warsztat: Zyskamy na selektywnej zbiórce odpadów 16-17.06.2016 Warszawa Twitter: #circulareconomy; EEB Europejskie Biuro Ochrony Środowiska EEB: głos obywateli Europy w sprawach im najbliższych, w sprawach

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LESZNO W ROKU 2015 1. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871

Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2012 r. Poz. 9871 UCHWAŁA Nr 749/XXVII/2012 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2015 ROK DLA GMINY WOJKOWICE Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/gospodarka_odpadami/index/analiza-stanu-gospodarki-odpad AMI-KOMUNALNYMI-ZA-2015-ROK-DLA-GMINY-WOJKOWICE/idn:1344/printpdf ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa Stron 5 WYDANIE I Data wydania: 10.03.2006 r. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI I RODOWISKIEM WG NORMY PN-EN ISO 9001:2000 I PN-EN ISO 14001 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

3.8. Ochrona przed naturalnymi niebezpieczestwami 3.9. Ochrona przed promieniowaniem radioaktywnym 3.10. Inne badania nad rodowiskiem

3.8. Ochrona przed naturalnymi niebezpieczestwami 3.9. Ochrona przed promieniowaniem radioaktywnym 3.10. Inne badania nad rodowiskiem NABS 1992 1 Eksploracja i eksploatacja ziemi 1.0. Badania ogólne 1.1. Poszukiwania surowców mineralnych, ropy naftowej i gazu 1.2. Eksploracja i eksploatacja dna morskiego 1.3. Skorupa i płaszcz ziemi

Bardziej szczegółowo

72 Beata STACHOWIAK Uniwersytet Miko!aja Kopernika w Toruniu POTRZEBY EDUKACYJNE MIESZKA!CÓW WSI A RYNEK PRACY W SPO"ECZE!STWIE INFORMACYJNYM Pocz"tek XXI wieku dla Polski to czas budowania nowego spo!ecze#stwa,

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Technik agrobiznesu errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01] Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczestwa

Bardziej szczegółowo

3.2 Analiza otoczenia

3.2 Analiza otoczenia 3.2 Analiza otoczenia Na otoczenie miasta składaj si elementy tworzce blisze i dalsze rodowisko zewntrzne (czynniki oddziaływania gospodarczego i polityczno społecznego), a wic: czynniki makroekonomiczne:

Bardziej szczegółowo

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K

EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K EKOLOGISTYKA Z A J Ę C I A 2 M G R I N Ż. M A G D A L E N A G R A C Z Y K ĆWICZENIA 2 Charakterystyka wybranej działalności gospodarczej: 1. Stosowane surowce, materiały, półprodukty, wyroby ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07]

Zmiany w informatorze technik organizacji us ug gastronomicznych 341[07] Technik organizacji usug gastronomicznych errata sierpie 2011 Zmiany w informatorze technik organizacji usug gastronomicznych 341[07] Strona 22 punkt 3. otrzymuje brzmienie: 3. Bezpiecznie wykonywa zadania

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego.

Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Projektowanie i analiza zadaniowa interfejsu na przykładzie okna dialogowego. Jerzy Grobelny Politechnika Wrocławska Projektowanie zadaniowe jest jednym z podstawowych podej do racjonalnego kształtowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. Projekt z dnia 5 listopada 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2012 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny?

Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Zarys koncepcji Dlaczego taki system jest potrzebny? Krajowy System Monitorowania Technologii rodowiskowych Dlaczego taki system jest potrzebny? Zarys koncepcji Sektor technologii rodowiskowych postrzegany jest w Europie i na wiecie jako jeden z najbardziej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2014 ROK Bałtów, 17 kwiecień 2015 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BAŁTÓW ZA 2015 ROK Bałtów, 8 marca 2016 1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

Cz. 2 Dział I, II. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r.

Cz. 2 Dział I, II. Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Zielona Góra, r. Sporządzanie sprawozdań o odpadach komunalnych, nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi Cz. 2 Dział I, II Dr inż. Paweł Szyszkowski STROBILUS Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi

Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi BIULETYN WAT VOL. LIX, NR 1, 2010 Wykorzystanie modelowania referencyjnego w zarządzaniu procesami logistycznymi PAWEŁ ŚLASKI, DOROTA BURCHART-KOROL 1 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechaniczny,

Bardziej szczegółowo

Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie

Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie Odpady komunalne zmieszane oraz zbierane selektywnie System modułowy dopasowany do potrzeb klienta Sortowanie i biologiczne przetwarzanie. Nasza Specjalność. Perfekcyjne instalacje do sortowania i biologicznego

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.15 Spis treci Wstp...2 Pierwsza czynno...3 Szybka zmiana stawek VAT, nazwy i PKWiU dla produktów...3 Szeroki wydruk rejestru VAT...4 Filtry wydruków dotyczcych VAT...5 Kontrola

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2.

GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz z późn. zm.); 2. GOSPODARKA ODPADAMI Ogólne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.); 2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001

Bardziej szczegółowo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny Aspekty funkcjonowania systemu zagospodarowywania ZSEE w wybranych krajach europejskich Austria Obecnie w Austrii działają systemy zbierania odpadów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska

USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH. Wyk. Maria Anna Wiercińska USTAWA ŚMIECIOWA oraz WYTYCZNE DYREKTYWY 94/62/EEC DOTYCZĄCEJ OPAKOWAŃ I ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Wyk. Maria Anna Wiercińska SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE POJĘCIA Odpady opakowaniowe Gospodarka odpadami opakowaniowymi

Bardziej szczegółowo

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew

Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw weszła w

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Malbork za 2015r. GMINA MALBORK I. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R.

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Urząd Gminy Rokiciny ul. Tomaszowska 9 97-221 Rokiciny ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ROKICINY ZA 2014 R. Rokiciny kwiecień 2015 r. Spis treści 1. Wstęp. 3 2. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 4 Mierniki i wskaźniki logistyczne Dystrybucja Logistyka przedsiębiorstwa Logistyka marketingowa Logistyka materiałowa Logistyka

Bardziej szczegółowo