M I N I S T E R S T W O S P R A W I E D L I W O Ś C I WERSJA 8.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "M I N I S T E R S T W O S P R A W I E D L I W O Ś C I WERSJA 8.0"

Transkrypt

1 K S I Ę G A J A K O Ś C I WERSJA 8.0

2 Strona 2 z 32 ZMIANY W KSIĘDZE JAKOŚCI W STOSUNKU DO WERSJI 7.0 Lp Punkt KJ Zakres zmiany 1. Cały tekst Dostosowano zapisy uwzględniając zmianę polegającą na rozdzieleniu funkcji Ministra Sprawiedliwości od Prokuratora Generalnego 2. Cały tekst Uwzględniono zmiany związane z wprowadzeniem systemu kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości Księga Jakości wersja 8.0 IMIĘ NAZWISKO PODPIS DATA (dd-mm-rrrr) OPRACOWAŁ: Anna Jakóbczyk-Szulc /-/ Jan Ciszewski /-/ r. Cezary Góralczyk /-/ r. Karol Dałek /-/ r. Tomasz Karczewski /-/ r. Iwona Kujawa /-/ r. SPRAWDZIŁ: Marek Łukaszewicz /-/ r. Grażyna Nowak-Szulejewska /-/ r. Jarosław Paszke /-/ r. Elżbieta Rosłoń /-/ r. Andrzej Kamiński /-/ r. Jolanta Zaborska /-/ r. ZATWIERDZIŁ: Radosław Płucisz /-/ r.

3 Strona 3 z 32 I. MINISTERSTWO KIEROWNICTWO MISJA MINISTERSTWA... 5 II. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W MINISTERSTWIE ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ KIEROWNICTWO I ORGANIZACJA BIUR/ DEPARTAMENTÓW OBJĘTYCH SYSTEMEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 8 III. POLITYKA JAKOŚCI... 9 IV. PODEJŚCIE PROCESOWE V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA, ROLA KOORDYNATORÓW I DOKUMENTACJA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA KOORDYNATORZY HIERARCHIA DOKUMENTÓW SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CHARAKTERYSTYKA DOKUMENTÓW VI. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI INFRASTRUKTURA VII. REALIZACJA WYROBÓW WYROBY OBSŁUGA KLIENTA PLANOWANIE ZAKUPY PRODUKCJA I DOSTARCZANIE USŁUG IDENTYFIKACJA I IDENTYFIKOWALNOŚĆ WŁASNOŚĆ KLIENTA ZABEZPIECZENIE WYROBU NADZOROWANIE WYPOSAŻENIA DO MONITOROWANIA I POMIARÓW VIII. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE BADANIA ZADOWOLENIA KLIENTA AUDIT WEWNĘTRZNY MONITOROWANIE I POMIAR PROCESÓW MONITOROWANIE I POMIAR WYROBÓW NADZOROWANIE WYROBU NIEZGODNEGO ANALIZA DANYCH DOSKONALENIE IX. SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM ODNIESIENIE DO WYMAGAŃ DODATKOWYCH... 28

4 Strona 4 z 32 I. MINISTERSTWO Ministerstwo Sprawiedliwości jest urzędem administracji rządowej, obsługującym Ministra Sprawiedliwości i powołanym do wykonywania jego zarządzeń, decyzji i poleceń. Zakres działania Ministra Sprawiedliwości obejmuje sprawy wskazane w ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. W skład Ministerstwa wchodzą: Gabinet Polityczny Ministra oraz departamenty i biura jako podstawowe komórki organizacyjne powołane do realizacji zadań merytorycznych oraz zadań związanych z obsługą Ministerstwa. Struktura organizacyjna Ministerstwa określona jest w statucie. Departamenty i biura wykonują swoje zadania w zakresie ustalonym przepisami regulaminu organizacyjnego. Zgodnie z zapisami artykułów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w Ministerstwie Sprawiedliwości funkcjonuje kontrola zarządcza stanowiąca ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Kontrola zarządcza stanowi podstawę efektywnego zarządzania, dostarczając niezbędnych informacji do podejmowania decyzji związanych z zarządzaniem, sygnalizując przypadki naruszenia prawa, zaniedbania i nieprawidłowości, ewentualne nadużycia i inne uchybienia związane z funkcjonowaniem jednostki. Podstawowymi dokumentami opisującymi system kontroli zarządczej w Ministerstwie jest Komunikat w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość wydany przez Ministra Sprawiedliwości w dniu 18 października 2010 r. oraz zarządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 223/10/BDG z dniu 3 grudnia 2010 r. w sprawie metodologii kontroli zarządczej w Ministerstwie Sprawiedliwości uwzględniającej uregulowania powstałe na potrzeby Systemu Zarządzania Jakością. 1. Kierownictwo Na czele Ministerstwa Sprawiedliwości stoi Minister Sprawiedliwości Sekretarz Stanu, Podsekretarze Stanu.

5 Strona 5 z 32 Dyrektor Generalny urzędu, w świetle przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy urzędu, warunki jego działania, a także organizację jego pracy. dyrektorzy. Poszczególnymi komórkami organizacyjnymi (biurami i departamentami) kierują Mając na uwadze powyższe, Minister Sprawiedliwości zarządzeniem wprowadzającym regulamin organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości określił, iż Najwyższym Kierownictwem Urzędu w rozumieniu normy PN-EN ISO 9000: 2006 jest Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości wraz z dyrektorami komórek organizacyjnych objętych system zarządzania jakością. 2. Misja Ministerstwa Sprawiedliwości Wypełniając swoje ustawowe zadania, Ministerstwo Sprawiedliwości kieruje się zasadą racjonalnego gospodarowania oraz interesem publicznym. Realizacja tych zasad ma na celu ciągłe doskonalenie funkcjonowania resortu, tak aby najskuteczniej zaspokajać potrzeby obywateli. Misją Ministerstwa Sprawiedliwości jest sprawna obsługa Ministra Sprawiedliwości w celu odpowiedniego wykonywania przez niego ustawowych zadań dotyczących resortu sprawiedliwości, zapewnianie resortowi sprawiedliwości warunków umożliwiających podnoszenie na wyższy poziom ochrony prawnej i bezpieczeństwa obywateli oraz dążenie do spełnienia wymagań klientów Ministerstwa Kierując się założeniami misji, Ministerstwo wyznacza sobie cele, których sukcesywna realizacja zmierzać będzie do wypełniania misji. Cele Ministerstwa, jako urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości, realizującego zadania związane z koordynacją i nadzorem nad bieżącą działalnością jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz planowaniem strategicznym i wyznaczaniem pożądanych kierunków rozwoju polityki państwa w obszarze szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości, ustalane są z uwzględnieniem i w sposób zapewniający ich zgodność z celami strategicznymi i celami głównymi dotyczącymi resortu sprawiedliwości, wynikającymi z dokumentów o charakterze strategicznym i programowym, tj. strategii rządowych, polityk rozwoju, programów reform, planów wieloletnich oraz rocznego planu

6 Strona 6 z 32 działalności Ministra Sprawiedliwości dla działu administracji rządowej sprawiedliwość wydanego na podstawie art. 70 ust. 7 ww. ustawy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania.

7 Strona 7 z 32 II. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W MINISTERSTWIE Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości Zarządzeniem Nr 38 z dnia 1 lipca 2003 r. podjął decyzję o wdrożeniu i utrzymywaniu systemu zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001: Przez zatwierdzenie Księgi Jakości w wersji 7.0 Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości zdecydował o utrzymywaniu systemu zarządzania jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2009. Celem wprowadzenia systemu jest podniesienie efektywności działań podejmowanych w ramach misji Ministerstwa Sprawiedliwości. System zarządzania jakością pozwala wdrażać i utrzymywać procesowe, kompleksowe podejście do zarządzania Ministerstwem, czego efektem jest skuteczna realizacja założonych celów. Obecnie system zarządzania jakością (SZJ) w Ministerstwie Sprawiedliwości obejmuje zintegrowane wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 9001:2009 oraz wymagania dodatkowe Systemu odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym opracowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Krajową Izbę Gospodarczą. Pojęcie system zarządzania jakością (SZJ), używane w dokumentach Ministerstwa, oznacza oba wymienione systemy, chyba że w danym fragmencie dokumentacji zostały one wyraźnie rozróżnione. 3. Zakres systemu zarządzania jakością System zarządzania jakością został opracowany i wdrożony w dwunastu komórkach organizacyjnych Ministerstwa: o Biurze Ministra, o Biurze Dyrektora Generalnego, o Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, o Departamencie Organizacyjnym, o Departamencie Kadr, o Departamencie Informatyzacji i Rejestrów Sądowych, o Departamencie Sądów Wojskowych,

8 Strona 8 z 32 o Departamencie Nadzoru nad Aplikacjami Prawniczymi, o Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, o Biurze do Spraw Wydawania Monitora Sądowego i Gospodarczego, o Biurze Ochrony Informacji Niejawnych, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, o Biurze Administracyjno-Finansowym, zwanych dalej Biurami i Departamentami objętymi systemem zarządzania jakością. System obejmuje swym zakresem wszystkie zadania i cele stawiane tym komórkom. Zadania komórek opisane są w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. Natomiast wewnętrzny regulamin organizacyjny departamentu /biura/ określa strukturę organizacyjną departamentu /biura/, podporządkowanie wydziałów, zespołów, stanowisk pracy i innych wewnętrznych komórek organizacyjnych, szczegółowy zakres zadań departamentu /biura/, wynikający z zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa, szczegółowy podział zadań między wydziałami, zespołami, samodzielnymi stanowiskami pracy i innymi komórkami organizacyjnymi oraz zadania i zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy. Ustala go dyrektor departamentu /biura/ i zatwierdza po uzyskaniu akceptacji właściwego członka kierownictwa Ministerstwa Dyrektor Generalny. Z wymagań normy postanowiono wyłączyć punkt dotyczący walidacji procesów (7.5.2) ze względu na możliwość weryfikacji wyników procesów poprzez monitorowanie lub pomiar. Wyłączenie nie obejmuje wymagania WD 18 systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. 4. Kierownictwo i organizacja biur/ departamentów objętych systemem zarządzania jakością Kierownictwo biura/ departamentu stanowią dyrektor, zastępca dyrektora oraz naczelnicy wydziałów i kierownicy zespołów. Struktura biura/ departamentu określona jest w wewnętrznym regulaminie organizacyjnym biura/ departamentu.

9 Strona 9 z 32 III. POLITYKA JAKOŚCI Polityka Jakości stanowi załącznik nr 1 do Księgi Jakości. Przeglądu Polityki Jakości i jej ewentualnej zmiany dokonuje się podczas przeglądu zarządzania, w ramach procesu Dokonywanie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością oraz monitorowanie realizacji celów jakości (C.4.2.).

10 Strona 10 z 32 IV. PODEJŚCIE PROCESOWE W biurach/ departamentach objętych systemem zarządzania jakością zostały wyodrębnione, zdefiniowane, nazwane i opisane procesy, które są w nich realizowane. Procesy, zgodnie z dekompozycją funkcjonalną, zostały podzielone na obszary procesów: A procesy zorientowane na klienta zewnętrznego, B procesy zorientowane na klienta wewnętrznego i administracyjne, C procesy zarządcze i systemowe. W obszarach procesów wyodrębniono procesy główne i grupy procesów wraz z tworzącymi je procesami. Hierarchiczną strukturę procesów przedstawia Załącznik nr 2a. Schemat wzajemnych powiązań na poziomie procesów głównych i grup procesów został przedstawiony w Załączniku nr 2b. Powiązania między procesami określone są również w kartach procesów i niektórych procedurach opisujących procesy. W kartach procesów i procedurach wskazani zostali właściciele poszczególnych procesów, to znaczy osoby, które odpowiadają ze efekty (realizację celu) całości procesu, a co za tym idzie - posiadają odpowiednie uprawnienia do koordynowania i monitorowania jego realizacji. Posiadają także stosowną wiedzę o całości procesu, potrafią zaprojektować jego przebieg oraz mają stosowne uprawnienia do wprowadzania w nim zmian doskonalących. Występujące w procedurach pojęcie osoby odpowiedzialnej za obszar oznacza: w przypadku całości procesu - właściciela procesu, w przypadku części procesu lub działania komórki organizacyjnej - kierującego tą komórką, w przypadku realizacji projektów lub innych przedsięwzięć - osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją projektu lub przedsięwzięcia, w przypadku systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym Dyrektora Generalnego.

11 Strona 11 z 32 V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA, ROLA KOORDYNATORÓW I DOKUMENTACJA 5. Odpowiedzialność kierownictwa Najwyższe Kierownictwo w rozumieniu normy PN-EN ISO 9000: 2006 stanowią Dyrektor Generalny oraz dyrektorzy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością. Przedstawicielem Najwyższego Kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością jest Dyrektor Generalny Ministerstwa, zwany dalej Przedstawicielem Kierownictwa. W celu zapewnienia sprawnego i efektywnego ustanowienia, wdrożenia i utrzymania systemu zarządzania jakością Dyrektor Generalny w każdej komórce organizacyjnej, w której funkcjonuje system zarządzania jakością, wyznacza swojego Pełnomocnika ds. Jakości w osobie dyrektora lub zastępcy dyrektora komórki organizacyjnej. Wdrażając system zarządzania jakością, Najwyższe Kierownictwo realizuje następujące zadania: o przygotowuje Politykę Jakości, przedkłada do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu oraz ogłasza ją w Ministerstwie,, o określa cele dotyczące jakości, o zarządza zasobami, o określa wymagania klientów urzędu, o organizuje przeglądy systemu zarządzania jakością, o zapewnia prawidłową komunikację w ramach urzędu oraz ze środowiskiem zewnętrznym, o uświadamia pracownikom znaczenie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Zakres odpowiedzialności Najwyższego Kierownictwa wynika z regulaminu organizacyjnego Ministerstwa, z regulaminów wewnętrznych poszczególnych komórek organizacyjnych oraz z właściwych dokumentów systemu zarządzania jakością. Najwyższe Kierownictwo określa zakresy uprawnień i odpowiedzialności pozostałych pracowników w opisach stanowisk, opracowanych zgodnie z procesem Prowadzenie rekrutacji (C.2.1.).

12 Strona 12 z Koordynatorzy Koordynatorzy ds. systemu zarządzania jakością ustanowieni w poszczególnych komórkach organizacyjnych wspomagają Pełnomocników ds. Jakości w realizowaniu zadań związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością. Do zadań koordynatorów należy w szczególności: o wspomaganie Pełnomocników w realizowaniu zadań wynikających z poszczególnych procedur, o współpraca z właścicielami procesów w zakresie opracowywania i modyfikacji procedur oraz innych dokumentów SZJ, o udzielanie pracownikom komórek organizacyjnych informacji dotyczących systemu zarządzania jakością, o współpraca z Audytorem Wewnętrznym w zakresie opracowywania planu auditów, o współpraca z innymi koordynatorami, w tym z Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości, w zakresie spraw związanych z systemem zarządzania jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości, w tym przekraczających właściwość jednej komórki organizacyjnej. Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości wspomaga Przedstawiciela Kierownictwa w realizowaniu zadań związanych z utrzymywaniem i doskonaleniem systemu zarządzania jakością. Do zadań Koordynatora ds. Systemu Zarządzania Jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości należy w szczególności: o wspomaganie Przedstawiciela Kierownictwa w realizowaniu zadań wynikających z poszczególnych procedur, o współpraca z Pełnomocnikami ds. Jakości, o współpraca z właścicielami procesów w zakresie opracowywania i modyfikacji procedur, o przygotowywanie szkoleń z zakresu systemu zarządzania jakością, w tym szkoleń dla auditorów wewnętrznych,

13 Strona 13 z 32 o współpraca z Przedstawicielem Kierownictwa w zakresie opracowywania tematu nadrzędnego dla auditów na dany rok, o współpraca z Audytorem Wewnętrznym w zakresie opracowywania planu auditów, o współpraca z koordynatorami ds. systemu zarządzania jakością w komórkach organizacyjnych Ministerstwa. Zadania koordynatorów ds. systemu zarządzania jakością opisane są także w niektórych procedurach. Koordynatorzy ds. SZJ w komórkach organizacyjnych Ministerstwa w zakresie spraw dotyczących systemu ponoszą odpowiedzialność bezpośrednio przed Pełnomocnikiem ds. Jakości w danej komórce, a Koordynator ds. SZJ w Ministerstwie Sprawiedliwości przed Przedstawicielem Kierownictwa. Zależności między Przedstawicielem Kierownictwa, Pełnomocnikami ds. Jakości oraz koordynatorami ds. SZJ obrazuje poniższy schemat: Przedstawiciel Kierownictwa Koordynator ds. SZJ w MS Pełnomocnik ds. Jakości Pełnomocnik ds. Jakości Pełnomocnik ds. Jakości koordynator ds. SZJ koordynator ds. SZJ koordynator ds. SZJ - podległość - współpraca

14 Strona 14 z Hierarchia dokumentów systemu zarządzania jakością Przepisy prawa Polityka Jakości Zarządzenia Dyrektora Generalnego Księga Jakości Karty procesów Decyzje / Dyrektora Departamentu/ Biura Procedury Instrukcje 8. Charakterystyka dokumentów Definicje Księgi Jakości i Polityki Jakości zawarte zostały w normie PN-EN ISO 9000: Księgę Jakości zatwierdza Dyrektor Generalny Ministerstwa Sprawiedliwości. Karta procesu jest dokumentem SZJ zawierającym podstawowe informacje na temat procesu. Procedura jest dokumentem SZJ opisującym przebieg i zasady realizacji procesu lub fragmentu procesu.

15 Strona 15 z 32 Instrukcja jest dokumentem SZJ: - adresowanym do klientów procesu, zawierającym wymagania, które muszą być spełnione w celu realizacji wyrobu lub - opisującym czynność lub zbiór czynności realizowanych na danym stanowisku lub w danym elemencie procesu. Karty procesów, procedury i instrukcje zatwierdzane są przez dyrektora komórki organizacyjnej. Jeżeli zakres procesu, procedury lub instrukcji dotyczy więcej niż jednej komórki organizacyjnej, karta procesu, procedura lub instrukcja jest zatwierdzana przez Dyrektora Generalnego lub dyrektorów wszystkich komórek, których dotyczy. Decyzję o trybie zatwierdzenia podejmuje Dyrektor Generalny. Formularze i załączniki zatwierdzane są przez właściciela procesu lub właściwego koordynatora ds. SZJ. Szczegółowe zasady opracowywania, korzystania, zatwierdzania i nadzoru nad dokumentami i zapisami systemu zarządzania jakością reguluje procedura Nadzór nad dokumentami i zapisami (C ). Zasady nadzoru nad zapisami reguluje także instrukcja kancelaryjna Ministerstwa Sprawiedliwości.

16 Strona 16 z 32 VI. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Kierownictwo Ministerstwa Sprawiedliwości zapewnia prawidłowe planowanie i wykorzystanie zasobów, mając na celu zwiększenie zadowolenia klienta poprzez podnoszenie poziomu spełniania jego wymagań. 9. Zarządzanie zasobami ludzkimi W ramach zarządzania zasobami ludzkimi kierownictwo zapewnia: o określenie kompetencji niezbędnych do wykonywania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy, o ocenę realizacji zadań przez pracowników, o organizację szkoleń i ocenę ich skuteczności, o prawidłową komunikację w ramach organizacji. Szczegółowe zasady zarządzania zasobami uregulowane są w dokumentach opracowanych dla grupy procesów Zarządzanie zasobami ludzkimi w Ministerstwie Sprawiedliwości i obsługa Dyrektora Generalnego w tym zakresie (C.2.) oraz w przepisach regulujących zasady pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w szczególności przepisy ustawy o służbie cywilnej oraz przepisy ustawy kodeks pracy. 10. Infrastruktura Działania w zakresie zapewnienia zasobów technicznych, materiałowych oraz środowiska pracy zostały opisane w dokumentach procesów, w szczególności z grupy B.1. Zapewnienie warunków dla właściwego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości. Głównym realizatorem tych działań są: Biuro Administracyjno-Finansowe i Biuro Dyrektora Generalnego. Do zadań Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych należy zabezpieczenie całej infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania komórek objętych systemem zarządzania jakością. Zasady odnoszące się do zapewnienia infrastruktury są

17 Strona 17 z 32 określone w dokumentach procesu Definiowanie kierunków i obszarów informatyzacji resortu sprawiedliwości (B.5.). Zasady zarządzania infrastrukturą informatyczną są określone w dokumentach procesów: Instalacja, konfiguracja i utrzymywanie w ruchu systemu informatycznego (aspekt techniczny) (B.4.1.), Administrowanie zasobami informatycznymi (B.4.5). Administracja Zasobami Informatycznymi KRK (B.19.).

18 Strona 18 z 32 VII. REALIZACJA WYROBÓW 11. Wyroby Ministerstwo Sprawiedliwości jest urzędem administracji rządowej, którego zakres wykonywanych zadań i świadczonych usług wyznaczają: Konstytucja RP, przepisy ustaw oraz przepisy wykonawcze. Realizacja wyrobów oznacza wykonywanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości zadań z zakresu administracji publicznej. Podział zadań między poszczególne komórki organizacyjne został określony w regulaminie organizacyjnym Ministerstwa Sprawiedliwości. 12. Obsługa klienta Realizując zadania wynikające z przepisów prawa, Ministerstwo Sprawiedliwości rozpatruje sprawy wnoszone przez klientów zewnętrznych (indywidualnych i instytucjonalnych). Klientem wewnętrznym zaś są inne komórki Ministerstwa Sprawiedliwości oraz pracownicy Ministerstwa. Dążeniem kierownictwa jest zapewnienie takich warunków organizacyjnych technicznych i kadrowych, aby zadania realizowane przez urząd spełniały wymagania formalne określone w przepisach prawa, a także oczekiwania klientów, wynikające z ich indywidualnych wniosków. Zapisy dotyczące realizowanych wyrobów spraw przechowywane są w aktach spraw, o ile nie zostało to dla konkretnych wyrobów określone inaczej. Jeżeli wymagania dotyczące określonych wyrobów zmieniają się, Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia wprowadzenie tych zmian w odpowiednich dokumentach, drukach, procedurach, o czym personel zostaje powiadomiony. Ministerstwo jako urząd administracji rządowej realizuje zadania, działając w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz unormowania wewnętrzne.

19 Strona 19 z 32 Informacje o zakresach działalności merytorycznej poszczególnych komórek organizacyjnych oraz inne dane posiadające znaczenie dla interesantów są zamieszczane na internetowych stronach Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: Postępowanie Ministerstwa w tym zakresie zmierza do coraz szerszego i pełniejszego wykorzystania tego środka komunikacji z odbiorcą usług, tak aby dostęp do informacji był pełny i ułatwiający kontakty z klientem. Odpowiedzi i informacje dotyczące realizowanych usług udzielane są telefonicznie i pocztą elektroniczną; przyjmowane są także informacje zwrotne od klientów, co do sposobu załatwienia sprawy (w tym także skargi) oraz inne uwagi. Zasady postępowania ze skargami i wnioskami określone są w Kodeksie postępowania administracyjnego, Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz w instrukcji kancelaryjnej Ministerstwa Sprawiedliwości jak również w procesie Rozpatrywanie skarg i wniosków (A.2.). W stosunku do Biur i Departamentów objętych systemem zarządzania jakością klientami wewnętrznymi są Minister i Gabinet Polityczny oraz pozostałe komórki organizacyjne. W relacjach z klientami wewnętrznymi wykorzystywany jest w szerokim zakresie intranet oraz poczta elektroniczna. 13. Planowanie Planowanie w Ministerstwie Sprawiedliwości realizowane jest poprzez opracowywanie planu działalności Ministerstwa Sprawiedliwości a także przygotowywanie projektów budżetów. Przygotowywanie projektu budżetu realizowane jest zgodnie z procedurami procesu Pełnienie funkcji dysponenta środków budżetowych III stopnia dla MS (B.1.1). Planowanie dokonywane jest także podczas opracowywania programów wieloletnich lub innych dokumentów wymaganych dla specyficznych form realizacji przedsięwzięć (np. programy finansowane lub współfinansowane przez Unię Europejską realizowane w procesie B.3.4.). W procesie B.1.4 dotyczącym zakupu towarów i usług stosowana jest procedura Planowanie zamówień publicznych B opisująca czynności podejmowane przy planowaniu zamówień publicznych. Odpowiednie etapy procesów dotyczących projektowania rozwoju resortu w zakresie informatyzacji są realizowane zgodnie z procedurami procesu Definiowanie metod informatyzacji (B.5.1), Identyfikacja obszarów (B.5.2), Tworzenie Punktów

20 Strona 20 z 32 Informacyjnych KRK (B.18.). Przy projektowaniu rozwoju informatyzacji resortu Ministerstwo Sprawiedliwości uwzględnia wymagania obowiązującego i projektowanego prawa, w tym Strategii Informatyzacji Resortu Sprawiedliwości na lata , bieżąco posiadane informacje dotyczące potrzeb resortu w zakresie informatyzacji, a także analizy z wcześniej prowadzonych działań. Plan strategiczny, opracowywany na potrzeby Strategii Informatyzacji, stanowi oddzielny dokument, który zawiera opis głównych projektów strategii, harmonogramy ich realizacji, planowane budżety roczne, planowane działania legislacyjne, planowane zasoby kadrowe, planowane zasoby materialne, planowane szkolenia i inne działania niezbędne do ich realizacji. Planowanie realizowane jest również w zakresie procesu Planowanie obronne (B.15.1). Podczas przygotowywania dokumentów związanych z planowaniem sprawdza się, czy wszystkie dane zostały uwzględnione i czy są kompletne oraz wzajemnie niesprzeczne. Przedmiotowa dokumentacja stanowi podstawę do opracowywania planów zakupów oraz innych podstawowych procesów działania Ministerstwa Sprawiedliwości, a także jest podstawą prowadzenia kontroli zgodności realizowanych działań z planowanymi. Prowadzi się również walidację procesu projektowania poprzez sporządzanie sprawozdań z realizacji planu działalności Ministerstwa Sprawiedliwości. Wszystkie zmiany w projektowaniu rozwoju są identyfikowane i zapisywane przez odpowiednie komórki organizacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiedzialne za opracowywanie i nadzorowanie dokumentów dotyczących im właściwych procesów. 14. Zakupy Zasady nabywania wyrobów i materiałów oraz usług niezbędnych do funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości opierają się na przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ustawa reguluje tryb postępowania dotyczący specyfikowania wymagań nabywanych towarów i usług, planowania zakupów, udzielania zamówień na dostawy, ustanawiania kryteriów wyboru i oceny dostawców. Przedmiotową kwestię uregulowano w procedurach Planowanie zamówień publicznych (B.1.4.1) oraz Udzielanie zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych (B.1.4.2). Odrębna procedura określa sposób zakupów wyłączonych z ustawy o zamówieniach publicznych

21 Strona 21 z 32 Zakup towarów i usług bez konieczności stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (B.1.4.3). Ustanowienie kryteriów wyboru i ocena dostawców dokonywane są zarówno przy zamówieniach udzielanych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak i przy zakupach realizowanych bez konieczności stosowania ustawy. Ocena dostawców omawiana jest również podczas przeglądów jakości. Ustalone zostały zasady sprawdzania towarów pod kątem ich zgodności z zamówieniem, a także zasady zabezpieczania towarów i usług w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zapisy dotyczące zakupów i wszystkich czynności związanych z zamówieniami są gromadzone i przechowywane. 15. Produkcja i dostarczanie usług Realizacja zadań Ministerstwa Sprawiedliwości przebiega według określonych procesów, które mają wpływ na wysoką jakość obsługi klientów. W wyniku realizacji procesów powstają wyroby, które zostały zidentyfikowane i przedstawione w poszczególnych procedurach. 16. Identyfikacja i identyfikowalność Ministerstwo Sprawiedliwości stosuje ustalony i precyzyjny system identyfikacji wszystkich wyrobów. Sposób identyfikacji poszczególnych wyrobów wynika z procedur związanych z ich wytworzeniem. Obieg dokumentów papierowych w Ministerstwie Sprawiedliwości jest zorganizowany zgodnie z instrukcją kancelaryjną Ministerstwa Sprawiedliwości. Obieg dokumentów elektronicznych (o ile występują) jest określony w dokumentach odpowiednich procesów. 17. Własność klienta W Ministerstwie Sprawiedliwości funkcjonuje system przyjmowania i postępowania z dokumentami dotyczącymi spraw wnoszonych przez klienta. Szczegółowy opis zasad rejestracji, znakowania, przydzielania, załatwiania i przechowywania dokumentów

22 Strona 22 z 32 otrzymanych od klientów oraz sposób postępowania z dokumentami określony jest w procedurach i instrukcjach procesu: Udzielania informacji z RZ, KRS, NKW (A.8.1.), Wykonywania szczególnych rejestracji w systemach centralnych (A.8.2.), Wydawania zaświadczeń interesantom (A.4.1.), Wydawania zaświadczeń w odpowiedzi na zapytania/ wnioski przesłane za pośrednictwem Poczty, elektronicznie i w Punktach Informacyjnych KRK (A.4.2.), Rozpatrywanie skarg i wniosków ( A.2.). W przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu podejmowane są czynności zlecone przez dyrektora departamentu/biura. 18. Zabezpieczenie wyrobu Zasady gospodarowania drukami, formularzami i materiałami eksploatacyjnymi niezbędnymi do wykonywania zadań merytorycznych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zapewniają ich dostępność oraz utrzymanie wartości użytkowej. Wyraża się to w następujących działaniach: o druki i materiały niezbędne do realizacji usług są przechowywane w miejscach do tego przeznaczonych i według określonych zasad, o dokumenty przygotowywane do wysyłki są w odpowiedni sposób identyfikowane, pakowane i dostarczane, o przesyłki do klientów są w odpowiedni sposób pakowane, zabezpieczane i dostarczane. Wszystkie czynności związane z przygotowaniem wyrobu oraz jego dystrybucją są wykonywane przez pracowników odpowiednich komórek zgodnie z określonymi procedurami. Dostęp do pomieszczeń, w których odbywa się wytworzenie wyrobu zorganizowany jest w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych.

23 Strona 23 z Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów Charakter wyrobów Ministerstwa Sprawiedliwości nie wymaga stosowania specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Tego typu urządzenia stosowane są przez Ministerstwo Sprawiedliwości wyłącznie do monitorowania warunków środowiska w pomieszczeniach służących do magazynowania i podlegają nadzorowi.

24 Strona 24 z 32 VIII. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach doskonalenia systemu zarządzania jakością zaplanowało i wdrożyło procesy monitorowania, pomiaru, analizy i doskonalenia. 20. Badania zadowolenia klienta Ministerstwo Sprawiedliwości przeprowadza badania zadowolenia klienta. Metody i formy uzyskiwania informacji o zadowoleniu klienta określa procedura Monitorowanie zadowolenia klientów (C ). 21. Audit wewnętrzny Ministerstwo Sprawiedliwości systematycznie prowadzi audity systemu zarządzania jakością w celu określenia, czy system zarządzania jakością jest skutecznie wdrożony, utrzymywany oraz zgodny z zaplanowanymi ustaleniami. Szczegółowe zasady prowadzenia auditów wewnętrznych reguluje procedura Prowadzenie auditów wewnętrznych (C.4.1.1). 22. Monitorowanie i pomiar procesów Ministerstwo Sprawiedliwości monitoruje oraz, jeżeli jest to zasadne, dokonuje pomiarów procesów. Celem monitorowania jest bieżąca obserwacja procesów, ich przebiegu jak również ocena ich skuteczności. Ogólne zasady monitorowania i ewentualnego pomiaru procesów zostały określone w procedurze Dokonywanie przeglądu Systemu Zarządzania Jakością oraz monitorowanie realizacji celów jakości (C.4.2.1). Wynikają one również z odpowiedzialności i uprawnień właściciela procesu. Ponadto w kartach procesów oraz w sformalizowanych procedurach określono szczegółowe zasady monitorowania i, jeżeli jest to zasadne, pomiaru procesów.

25 Strona 25 z Monitorowanie i pomiar wyrobów Ministerstwo Sprawiedliwości monitoruje właściwości swoich wyrobów w celu sprawdzenia, czy spełniają one określone wcześniej wymagania. Weryfikacja prowadzona jest przez kierownictwo oraz pracowników - zgodnie z posiadanymi przez nich uprawnieniami. Zasady weryfikacji wynikają z szeregu regulacji prawnych jak również zapisów dokumentów wewnętrznych. Za kluczowe z nich należy uznać regulamin organizacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości, regulaminy wewnętrzne komórek organizacyjnych, procedury i instrukcje jakości. Z czynności związanych z weryfikacją sporządzane są właściwe dla danej sprawy zapisy, które umożliwiają właściwą identyfikację i identyfikowalność, w tym możliwość określenia osoby, która dokonała weryfikacji. 24. Nadzorowanie wyrobu niezgodnego W procedurze Postępowanie z nieprawidłowościami (C ) zostały określone generalne zasady postępowania z wyrobami niezgodnymi. Dla kluczowych potencjalnych wyrobów niezgodnych opracowano sposób postępowania opisany w załącznikach do kart procesów. Przewidziano obowiązek rejestracji stwierdzonych nieprawidłowości. Wprowadzono zasadę, iż wystąpienie nieprawidłowości, która może mieć istotny wpływ na poziom satysfakcji klienta, jakość wyrobu lub osiągnięcie przyjętych celów jakości powinno skutkować analizą przyczyn oraz, jeżeli jest to uzasadnione, podjęciem działań doskonalących. Postępowanie z wyrobami niezgodnymi określają również niektóre procedury opisujące procesy, w których wyroby te są realizowane. Ocena funkcjonowania Ministerstwa, a co za tym idzie ocena prawidłowości realizowanych zadań, wyrobów i procesów odbywa się także w procesie kontroli i audytu wewnętrznego. 25. Analiza danych W celu oceny możliwości doskonalenia systemu zarządzania jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości prowadzona jest analiza odpowiednich danych w sposób opisany procedurami: Monitorowanie zadowolenia klientów (C ), Dokonywanie przeglądu

26 Strona 26 z 32 Systemu Zarządzania Jakością oraz monitorowanie realizacji celów jakości (C ) oraz Postępowanie z nieprawidłowościami (C.4.3.1). 26. Doskonalenie Ministerstwo Sprawiedliwości, realizując politykę jakości, doskonali skuteczność systemu zarządzania jakością poprzez ustanawianie i monitorowanie celów jakości, analizę danych (w tym wyników auditów), dokonywanie przeglądów zarządzania oraz podejmowanie działań doskonalących. Sposób ich realizacji reguluje procedura Realizacja działań doskonalących (C.4.4.1). Przez sformułowanie działania doskonalące rozumie się: - działania korygujące eliminujące przyczyny zaistniałych nieprawidłowości w celu uniknięcia ich powtórnego wystąpienia, - działania zapobiegawcze - eliminujące przyczyny potencjalnych nieprawidłowości w celu uniknięcia ich wystąpienia, - inne działania mające na celu usprawnienie funkcjonowania organizacji poprzez poprawę terminowości, obniżenie kosztów, zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych zadań, procesów, programów itp. Działania doskonalące (w szczególności działania korygujące i zapobiegawcze) dokumentowane są przez osobę odpowiedzialną za obszar w Karcie działań doskonalących C.4.4_F2. Działania doskonalące w odniesieniu do nadzorowanych systemów informatycznych uregulowane są w procedurze HelpDesk Przyjmowanie, dystrybucja, realizacja i nadzór nad realizacją zgłoszeń (B.4.3.1). 27. Zarządzanie ryzykiem W ramach funkcjonującej w Ministerstwie Sprawiedliwości kontroli zarządczej wprowadzono zasady dotyczące zarządzania ryzykiem obejmujące proces identyfikacji ryzyka, analizy ryzyka i reakcji na ryzyko. Zasady dotyczące zarządzania ryzykiem opisane zostały w procesie C.4.5 Zarządzanie ryzkiem.

27 Strona 27 z 32 IX. SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA ZAGROŻENIOM KORUPCYJNYM W celu rzetelnej realizacji zadań Ministerstwa Sprawiedliwości oraz podnoszenia poziomu zaufania społecznego do Ministerstwa ustanowiony został system przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. System przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości stanowi integralną część systemu zarządzania jakością. Ilekroć w dokumentacji mowa jest o systemie zarządzania jakością, należy przez to rozumieć system obejmujący zintegrowane wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 9001:2009 oraz wymagania dodatkowe Systemu odpowiedzialności społecznej i przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym opracowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. oraz Krajową Izbę Gospodarczą, chyba że w danym fragmencie dokumentacji wyraźnie rozgraniczono oba systemy. Na potrzeby systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w Ministerstwie Sprawiedliwości przyjmuje się następującą definicję korupcji: Korupcja działanie lub obietnica działania w celu uzyskania nienależnej korzyści. Pojęcie korupcji obejmuje korzyści: - materialne i niematerialne, - bezpośrednie i pośrednie, - przekazane, obiecane oraz domniemane. Przez działanie należy także rozumieć zaniechanie działania.

28 Strona 28 z Odniesienie do wymagań dodatkowych WD 01, WD 23 Zasady i sposób prowadzenia analizy ryzyka wystąpienia zagrożeń korupcyjnych określone zostały w procedurze Analiza ryzyka zagrożenia korupcyjnego (C ). Zasady monitowania procesów zagrożonych ryzykiem korupcyjnym określone zostały w odpowiednich kartach procesów oraz procedurach. W trakcie wdrażania systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym została wykonana i udokumentowana pierwsza analiza ryzyka dla wszystkich procesów. W jej wyniku zidentyfikowano procesy, w których ryzyko korupcji jest istotne i objęto je właściwym nadzorem, w tym monitorowaniem. Ponowne analizy ryzyka wykonywane są w miarę potrzeb, zgodnie z procedurą C WD 02, WD 03, WD 04, WD 14 Polityka antykorupcyjna jest integralną częścią Polityki Jakości Ministerstwa Sprawiedliwości, która stanowi załącznik nr 1 do Księgi Jakości. Postanowienia dotyczące systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym zamieszczono w odpowiednich dokumentach systemu zarządzania jakością. Do części już istniejącej dokumentacji wprowadzono odpowiednie poprawki i uzupełnienia związane z wdrożeniem systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. W procesie C.5. Zarządzanie systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym opracowane zostały odpowiednie procedury. Wykaz podstawowych aktów prawnych, charakterystycznych dla specyfiki działania Ministerstwa Sprawiedliwości, które z racji przedmiotu regulacji mogą powodować zagrożenia wystąpienia działań korupcyjnych (tj. tych, dla których ryzyko korupcyjne jest równe lub przekracza 64) stanowi załącznik nr 3 do Księgi Jakości. Aktualizacja wykazu odbywa się zgodnie z regulacją zawartą w procedurze nadzoru nad dokumentami i zapisami (C ).

29 Strona 29 z 32 WD 05 Zasady współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z otoczeniem uregulowane zostały w przepisach prawa (m.in. ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o dostępie do informacji publicznej, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków) oraz w dokumentach poszczególnych procesów (w szczególności A.1. Zarządzanie informacją publiczną i wewnętrzną, A.2. Rozpatrywanie skarg i wniosków, A.4. Udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, A.7. Wydawanie Monitora Sądowego i Gospodarczego, A.8.1. Udzielanie informacji z RZ, KRS, NKW, B.1.4. Zakup towarów i usług, C.5. Zarządzanie systemem przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym). WD 06, WD 07 Zasady dokonywania przeglądu systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym oraz ustanawianie celów w zakresie polityki antykorupcyjnej określone są w procedurze C.4.2. Dokonywanie przeglądów SZJ oraz monitorowanie realizacji celów jakości. WD 08 Integracja systemu zarządzania jakością i systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym obejmuje również ujednolicenie funkcji, zadań i odpowiedzialności Najwyższego Kierownictwa, które realizowane są zgodnie z opisem zawartym w rozdziale V. Odpowiedzialność kierownictwa, rola koordynatorów i dokumentacja niniejszej Księgi Jakości. WD 09 Przedstawiciel Kierownictwa posiada kompetencje niezbędne do kierowania, kształtowania i rozwoju systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym.

30 Strona 30 z 32 WD 10, WD 11 Wymagania dotyczące przeglądu zarządzania w zakresie przeciwdziałania korupcji uwzględnione zostały w procedurze C Dokonywanie przeglądów SZJ oraz monitorowanie realizacji celów jakości. WD 12 Ministerstwo Sprawiedliwości zapewnia odpowiednie zasoby dla systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym. Szczególną troską Ministerstwa jest zapewnienie odpowiednich zasobów związanych ze świadomością pracowników (tj. szkolenia) oraz bezpieczeństwem informacji działania związane z ochroną danych osobowych i informacji niejawnych. Ogólne zasady zarządzania zasobami określone zostały w rozdziale VI niniejszej Księgi Jakości. WD 13 Kryteria, zasady i tryb postępowania podczas kwalifikacji pracowników uczestniczących w procesach, w których zidentyfikowano podwyższone ryzyko wystąpienia zjawisk korupcyjnych, określone zostały w dokumentach procesu C.2.1. Prowadzenie rekrutacji. Zasady późniejszego nadzoru nad tymi pracownikami określone zostały w dokumentach poszczególnych procesów, a także w procesie C.2.3. Prowadzenie oceny okresowej członków korpusu służby cywilnej. WD 15 W wyniku przeprowadzonej analizy ryzyka zidentyfikowano procesy, które wymagają szczególnego nadzoru. Biorąc pod uwagę rodzaj zagrożenia, jak również możliwość i zasadność wprowadzenia działań ograniczających ryzyko wystąpienia zjawisk o charakterze korupcyjnym, zaplanowano (w przypadku nowych procesów) lub zmieniono i uzupełniono plany realizacji usług i wyrobów, co ma swoje odzwierciedlenie w stosownych kartach procesów i/lub procedurach SZJ.

31 Strona 31 z 32 WD 16, WD 21, WD 24 Zasady oraz tryb postępowania w przypadku wystąpienia działań korupcyjnych oraz odpowiedzialność i uprawnienia dotyczące dalszego postępowania określone zostały w procedurze C Zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia działań o charakterze korupcyjnym. WD 17 Zasady realizacji zakupów opisane są w dokumentach określających zasady postępowania w procesie B.1.4. Zakup towarów i usług. WD 18 W przypadku zidentyfikowania w procesie ryzyka o wartości równej lub wyższej od 125 podejmowane są działania doskonalące w celu obniżenia ryzyka. Jeżeli zmniejszenie wartości ryzyka nie jest możliwe lub zasadne, wprowadzane są zasady walidacji zgodnie z procedurą C Analiza ryzyka zagrożenia korupcyjnego. WD 19 Charakter wyrobów stanowiących wynik procesów realizowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz specyfika działalności Ministerstwa zapewniają jednoznaczną identyfikację i identyfikowalność w ramach realizowanych procesów. WD 20 W związku z usługowym charakterem zadań realizowanych w Ministerstwie oraz przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej i innych ustaw Ministerstwo zobowiązane jest działać w sposób jawny. Wyłączenie jawności możliwe jest tylko w przypadkach przewidzianych ustawą m.in. w ustawie o ochronie informacji niejawnych, ustawie o ochronie danych osobowych oraz ustawie o statystyce publicznej. Zasady postępowania z informacją niejawną obejmuje grupa procesów B.14. Ochrona informacji niejawnych. WD 22

32 Strona 32 z 32 Planowanie oraz realizacja auditów wewnętrznych, w tym auditów systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym uregulowane zostały w procedurze C Prowadzenie auditów wewnętrznych. WD 25 Gromadzenie danych dotyczących podejmowanych działań antykorupcyjnych w skali kraju jest obowiązkiem Koordynatora ds. SZJ w Ministerstwie Sprawiedliwości. Informacje te stanowią dane wejściowe do przeglądu systemu zarządzania jakością w Ministerstwie Sprawiedliwości. WD 26, WD 27 Realizacja działań doskonalących, w tym korygujących i zapobiegawczych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym uregulowana została w procedurze C Realizacja działań doskonalących.

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r. Poz. 11 ZARZĄDZENIE NR 12 MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 1) z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Dobre praktyki integracji systemów zarządzania w administracji rządowej, na przykładzie Ministerstwa Gospodarki Warszawa, 25 lutego 2015 r. 2 W celu zapewnienia, jak również ciągłego doskonalenia jakości,

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta

Księga Jakości. Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Księga Jakości Zawsze w zgodzie z prawem, uczciwie, dla dobra klienta Wydanie nr 2 z dnia 25.02.2013r. Organizacja: Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej Adres: ul. Konarskiego 20 Tel: 41 39 53 011

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ VI.01.00/01 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI. Lider procedury: Jerzy Pawłowski Urząd Gminy i Miasta w Lubrańcu PN-EN ISO 9001: 2009 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ I ZAPISAMI Lider procedury: Jerzy Pawłowski Opracował: Data Imię i nazwisko Podpis Grażyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 31 grudnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 558/2010 PREZYDENTA MIASTA KIELCE w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania oraz metod monitorowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r.

Poz. 237 KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 1 grudnia 2015 r. KOMUNIKAT MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie kontroli zarządczej dla działu administracji rządowej sprawiedliwość Na podstawie art. 69 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZARZĄDZENIE NR 178/11 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze.

Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. ostępowanie z usługą niezgodną. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Celem procedury jest zapewnienie, że istnieją i funkcjonują mechanizmy identyfikowania niezgodności oraz ich nadzorowania, podejmowania działań

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej.

Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Michałowice z dnia 24 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wytycznych kontroli zarządczej. Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r.

GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. GP-0050/1613/2011 ZARZĄDZENIE NR 1613/2011 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w mieście stołecznym Warszawie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA

WYMAGANIA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA POLSKIE CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI S.A. System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym - SPZK WYMAGANIA Własność Krajowej Izby Gospodarczej ul. Trębacka 4, Warszawa i Polskiego

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO.

Procedura jest stosowana przy planowaniu, realizacji i dokumentowaniu działań korygujących i zapobiegawczych we wszystkich KO. PG-PS-ISO-6 PROCEDURA PROCESOWA 1 / 2 PROCES SYSTEMOWY DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Data 2006-08-10 1. CEL Celem procedury jest skuteczne eliminowanie przyczyn rzeczywistych i potencjalnych niezgodności

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118

Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. Poz. 118 Warszawa, dnia 4 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 13 lutego 2013 r. w sprawie prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście

Przedszkole Nr 30 - Śródmieście RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Przedszkole Nr 30 - Śródmieście raport za rok: 2016 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów

Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia 04 stycznia 2017r. Zasady systemu kontroli zarządczej Urzędu Miasta Ciechanów I. Definicje i skróty Prezydent Prezydent Miasta

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia

Zarządzenie Nr 1697/2011. Prezydenta Miasta Radomia Zarządzenie Nr 1697/2011 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 51 ZARZĄ DZENIE NR 49 MINISTRA FINANSÓW z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie kontroli zarządczej Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r.

Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia r. Zarządzenie Nr 21/2010 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Machowinie z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. Zarządzenie Nr 458/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury wewnętrznych auditów Systemu Zarządzania Jakością (NS-01). Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzeszczanach z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził

Karta procesu wydanie 2 z dnia Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Karta procesu wydanie 2 z dnia 17.01.2013 Nazwa procesu Zarządzanie i doskonalenie SZJ Właściciel procesu Anna Dąbek Zatwierdził Zakres stosowania, ds. SZJ Cel i miary procesu Podstawowe akty prawne (dokumenty

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO

DZIENNIK URZÊ DO WY. Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊ DO WY WY SZEGO URZÊDU GÓR NI CZE GO Katowice, dnia 2 kwietnia 2010 r. Nr 5 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO 32 nr 3 w sprawie systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18

Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Warszawa, dnia 6 maja 2016 r. Poz. 18 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 14 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik do zarządzenia nr 11/2006 Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 czerwca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SEKCJI AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Sekcja Audytu Wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 3. Nadzór nad zapisami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona: 2 z 7 NAZWA PROCESU Istota / cel procesu System Zarządzania Jakością. Planowane, systematyczne i obiektywne badanie zgodności i skuteczności procesów realizowanych w ramach ustanowionego systemu

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku ZARZĄDZENIE nr 31/2012 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 17 października 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w GZS w Ozimku Na podstawie art.. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań.

Celem zarządzania ryzykiem w Urzędzie jest zwiększenie efektywności i skuteczności realizowanych celów i zadań. Zarządzanie ryzykiem Strona: 2 z 6 Nr edycji: VII.06.00/02 1. Cel działania. Celem głównym procedury jest określenie zasad zarządzania ryzykiem w Urzędzie Marszałkowskim. Zarządzanie ryzykiem stanowi podstawę

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Kontrola zarządcza stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. ANKIETA / KWESTIONARIUSZ DLA JEDNOSTEK PODLEGŁYCH / NADZOROWANYCH PRZEZ MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA STANDARDÓW KONTROLI ZARZĄDCZEJ Kontrola zarządcza stanowi ogół działań

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak

PROCEDURA. Działania korygujące i zapobiegawcze DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE. Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Strona 1 Stron 8 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Reszka Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Załącznik do zarządzenia Rektora UŚ nr 38 z dnia 28 lutego 2012 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach Zatwierdzam: Rektor Uniwersytetu Śląskiego Karta audytu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Katowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. oraz ustawy o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 1996 r.

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej

PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ. Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej PROCEDURA KONTROLI ZARZĄDZCZEJ Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej I. Postanowienia ogólne 1. Procedury kontroli zarządczej zostały opracowane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej ZARZĄDZENIE NR 19/2011/2012 DYREKTORA PRZEDSZKOLA KRÓLA Maciusia I w Komornikach z dnia 30.11.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu kontroli zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje

Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Definicje Załącznik do Zarządzenia nr 70/2015 Rektora UEP z dnia 27 listopada 2015 roku Polityka zarządzania ryzykiem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Definicje Określenia użyte w Polityce zarządzania

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A.

Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Opis systemu kontroli wewnętrznej funkcjonującego w Banku Pocztowym S.A. Działający w Banku Pocztowym S.A. (dalej: Bank) system kontroli wewnętrznej stanowi jeden z elementów systemu zarządzania Bankiem.

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzam Zasady kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Wprowadzam Zasady kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. ZARZĄDZENIE NR 71 /17 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY RODZINIE W TORUNIU z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kontroli zarządczej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu. Na

Bardziej szczegółowo

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób

Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku. Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2. Liczba pracowników: 100 200 osób Instytucja: Starostwo Powiatowe w Białymstoku Adres instytucji: 15-569 Białystok ul. Borsucza 2 Liczba pracowników: 100 200 osób Wyzwanie z zakresu zarządzania: Wiele instytucji publicznych posiada system

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie Załącznik Do Zarządzenia Nr 37/2015 Dyrektora ZSS przy USzD w Lublinie z dnia 22 grudnia 2015 roku REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

KSIĘGA JAKOŚCI 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 1/9. 2/9..1. Zaangażowanie kierownictwa. Najwyższe kierownictwo Urzędu Miejskiego zaangażowało się we wdrożenie, rozwój oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością według normy PN EN ISO 9001:2009.

Bardziej szczegółowo

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016

Team Prevent Poland Sp. z o.o. Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i IATF 16949:2016 Graficzna prezentacja struktury ISO 9001:2015 i 16949:2016 Struktura ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 4. Kontekst organizacji 5. Przywództwo 6. Planowanie 7. Wsparcie 8. Działania operacyjne 9. Ocena efektów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK..

KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 532011 Prezydenta Miasta Konina z dnia 11 sierpnia 2011roku KWESTIONARIUSZ SAMOOCENY SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK.. Lp. Pytanie Tak Nie Nie wiem Uwagi/wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin

PROCEDURA P- VI-06. Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Audyt wewnętrzny w Urzędzie Miasta Szczecin PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P-VI-06 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad wykonywania

Bardziej szczegółowo

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konstytucja RP Art. 147. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 149. Ministrowie kierują

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66. z dnia 30 sierpnia 2016 r. Warszawa, dnia 14 września 2016 r. Poz. 66 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 5 4 M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie postępowania ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr 89/2013 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 138/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r.

DECYZJA Nr 138/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 17 maja 2013 r. Warszawa, dnia 20 maja 2013 r. Poz. 134 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 138/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 17 maja 2013 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w dziale

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zarządzenie Nr 4854/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo