PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I gimnazjum. Rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I gimnazjum Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: English Plus 2 Student's Book Autorzy: Ben Wetz, Diana Pye, Jenny Quintana, James Styring, Nicholas Tims Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach: podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania Obszary oceniania: Ocenianiu podlegają: wiadomości, umiejętności, stosunek do przedmiotu, estetyka prac i materiałów, aktywność (w stopniu decydującym). Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów: Obowiązuje skala ocen od 1 do 6. Uczeń otrzymuje oceny za: English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 1

2 -sprawdziany lub testy po zakończeniu każdego modułu -kartkówki z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału -odpowiedzi ustne - z trzech ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału -czytanie -zadania domowe obowiązkowe -zadania domowe nadobowiązkowe dla chętnych -zeszyt przedmiotowy -zeszyt ćwiczeń -aktywność na zajęciach system znaków + / - ( 3 znaki + to ocena bdb, 3 znaki to ndst) Zasady zgłaszania nieprzygotowania do lekcji: Uczeń może zgłosić brak obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć dwa razy w semestrze. Zgłoszenia musi dokonać przed rozpoczęciem lekcji (w przeciwnym razie w przypadku sprawdzania przygotowania otrzyma ocenę niedostateczną). Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku w sposób umowny. Trzeci i każdy następny brak lub nieprzygotowanie oznacza ocenę cząstkową ndst. Brak przygotowania spowodowany dłuższą chorobą lub szczególnymi wypadkami losowymi rozpatruje się indywidualnie. Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny: Kryteria oceniania z języka angielskiego: 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który częściowo spełnił wymagania na poziom podstawowy i prowadził zeszyt przedmiotowy. 2. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnił wymagania na poziom podstawowy, a ponadto prowadził zeszyt przedmiotowy. 3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który znacznie spełnił wymagania na poziom rozszerzający, a ponadto prowadził zeszyt przedmiotowy i wykazał się aktywnością na lekcjach. 4. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który w pełni spełnił wymagania na poziom dopełniający, a ponadto prowadził zeszyt przedmiotowy i wykazał się dużą aktywnością na lekcjach. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 2

3 5. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełni spełnił wymagania na poziom dopełniający, a ponadto posiadł wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania danej klasy (pisze sprawdziany na maksymalną ilość punktów oraz zadanie dodatkowe z zakresu klasy programowo wyższej) oraz wykonał kilka dodatkowych prac domowych (np. albumy, plakaty, rysunki) i/lub jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu przynajmniej międzyszkolnym. Dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kryteria oceniania są dostosowane do ich poziomu umiejętności i możliwości. Wymagania edukacyjne: 1. Wymagania podstawowe obejmują elementy treści najważniejsze w uczeniu się, główne, proste, uniwersalne, łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego, o niewielkim stopniu złożoności, często powtarzające się w programie nauczania, dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych, określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej. 2. Wymagania rozszerzające obejmują elementy treści istotne w strukturze przedmiotu, bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych, o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej, przydatne ale niezbędne w opanowaniu treści przedmiotu, wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów i przykładów znanych z lekcji i z podręcznika. 3. Wymagania dopełniające obejmują pełny zakres treści określonych pro-gramem nauczania, treści złożone, trudne, ważne do opanowania, wymagające korzystania z różnych źródeł, umożliwiające rozwiązywanie problemów, stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia, zapewniające wy-korzystanie wiadomości dodatkowych. Zasady postępowania w przypadku nieobecności ucznia na sprawdzianie lub innej formie sprawdzania wiedzy: Uczeń nieobecny podlega ocenie w terminach: podczas następnej lekcji w przypadku jednodniowej nieobecności, do 7 dni po powrocie w przypadku nieobecności nie przekraczającej tygodnia, do 14 dni po powrocie w przypadku dłuższych nieobecności. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w umówionym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 3

4 Dostosowanie wymagań dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Wymagania dostosowuje się dla uczniów indywidualnie na podstawie konkretnej opinii z Poradni Pedagogiczno Psychologicznej. Słaba technika czytania, mylenie liter, przestawianie, zatrzymywanie się i ogólnie słabe tempo czytania rzutują na ogólne zrozumienie poleceń i tekstów, wobec czego nauczyciel wydłuża czas przeznaczony na przyswojenie treści modułów tematycznych, na udzielenie odpowiedzi ustnych, zezwala na dłuższą chwilę zastanowienia się w celu przypomnienia sobie obcojęzycznych słówek i całych fraz, pozwala pisać sprawdzian w czasie dłuższym od pozostałych uczniów, dodatkowo wyjaśnia polecenia i nakierowuje na prawidłowy tok myślenia. Ilość popełnianych błędów ortograficznych nie wpływa w żaden sposób na końcową ocenę ze sprawdzianu pisemnego, kartkówki i ocenę za prowadzenie zeszytu czy ćwiczeń. Nauczyciel podaje uczniowi z dysfunkcjami słownictwo konieczne do opanowania na kartkówkę lub sprawdzian, wydłuża czas potrzebny na poprawę oceny ze sprawdzianu. Dopuszcza się możliwość ustnego odpytywania podczas konsultacji indywidualnych, szczególnie z czytania. Zasady pracy z uczniem zdolnym: -włączenie ucznia do pomocy w prowadzeniu zajęć, -kierowanie przez ucznia pracą zespołową, -udział w konkursach przedmiotowych, -udział w zajęciach kół zainteresowań, -zaangażowanie w pomoc koleżeńską i przygotowanie uroczystości szkolnych i klasowych, -zadania dodatkowe. Sposoby informowania rodziców o postępach dziecka: Informacje o postępach ucznia są jawne i odnotowywane są w dzienniku klasowym. Rodzice i opiekunowie powiadamiani są o postępach dziecka w czasie konsultacji zbiorowych i indywidualnych. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się informowanie poprzez rozmowę telefoniczną oraz listownie. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 4

5 Zasady poprawiania ocen cząstkowych: Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę z pracy pisemnej (sprawdzian, test, kartkówka). Na poprawienie oceny ma 7 dni od momentu otrzymania w/w oceny. Poprawa odbywa się po wcześniejszym omówieniu z nauczycielem jej warunków (forma i zakres materiału). Nauczyciel wpisuje do dziennika taką ocenę, na jaką uczeń zaliczył daną partię materiału nawet wówczas, gdy jest to ocena niedostateczna. Stopień z poprawy zostaje oddzielony ukośnikiem i zapisany w dzienniku obok pierwszej oceny - obie oceny mają znaczenie. Gdy uczeń został przyłapany na ściąganiu lub innym oszustwie, otrzymuje ocenę niedostateczną bez prawa do poprawienia. Nauczyciel może pozwolić uczniowi poprawić inne oceny cząstkowe niż z prac pisemnych. Takie prawo przysługuje wszystkim zainteresowanym uczniom, o ile nauczyciel uzna, że postawa ucznia na zajęciach nie wskazywała na lekceważący stosunek do przedmiotu (jest to więc przywilej dla uczniów zaangażowanych w podnoszenie jakości swej pracy). Termin i zasady ustala nauczyciel przedmiotu. Zasady poprawiania ocen proponowanych semestralnych i końcoworocznych: Na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów nauczyciel uzasadnia ocenę planowaną i przedstawia warunki uzyskania oceny wyższej niż proponowana. Rozmowę taką odnotowuje się w dzienniku. Zasady poprawiania oceny niedostatecznej półrocznej i końcoworocznej: W przypadku oceny półrocznej uczeń realizuje zadania bieżące oraz sukcesywnie zalicza wyznaczone przez nauczyciela partie materiału z zakresu pierwszego półrocza konieczne do otrzymania oceny dopuszczającej. W przypadku oceny końcoworocznej rodzice / prawni opiekunowie ucznia mogą wystąpić do dyrekcji szkoły z prośbą o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego zgodnie z procedurami zawartymi w WSO (uczeń również zalicza ocenione nagannie elementy programu nauczania). English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 5

6 English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Opis ludzi siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, zrozumienie Uczeń opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, zrozumienie Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, przynależnością przedmiotów do osób, zajęciami szkolnymi. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z danymi osobowymi, przynależnością przedmiotów do osób, zajęciami szkolnymi, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z danymi osobowymi, przynależnością przedmiotów do osób, zajęciami szkolnymi, popełniając błędy związane z danymi osobowymi, przynależnością przedmiotów do osób, zajęciami szkolnymi, popełniając błędy słownictwo z rozdziału Starter, czasownik be + zaimki osobowe, czasownik have got, formę dzierżawczą s, There is/there are. rozdziału Starter, czasownik be + zaimki osobowe, czasownik have got, formę dzierżawczą s, There is/there are, popełniając nieliczne błędy. rozdziału Starter, czasownik be + zaimki osobowe, czasownik have got, formę dzierżawczą s, There is/there are, popełniając liczne błędy. rozdziału Starter, czasownik be + zaimki osobowe, czasownik have got, formę dzierżawczą s, There is/there are, popełniając bardzo liczne błędy. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 6

7 UNIT 1 Opis ludzi osobowość różnych osób na podstawie przedmiotów przez nich posiadanych, nie popełniając Uczeń opisuje osobowość różnych osób na podstawie przedmiotów przez nich posiadanych, popełniając Uczeń opisuje osobowość różnych osób na podstawie przedmiotów przez nich posiadanych, popełniając błędy Uczeń opisuje osobowość różnych osób na podstawie przedmiotów przez nich posiadanych, popełniając błędy Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o opinie i wyraża swoje zdanie na temat różnych przedmiotów, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń wita się, żegna i przedstawia siebie i inne osoby, nie stosując właściwych form grzecznościowych zrozumienie Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z posiadaniem różnych przedmiotów i formami spędzania czasu wolnego. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z posiadaniem różnych przedmiotów i formami spędzania czasu wolnego, popełniając drobne błędy językowe, nie związane z posiadaniem różnych przedmiotów i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie związane z posiadaniem różnych przedmiotów i formami spędzania czasu wolnego, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie słownictwo z rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, wyrażenia be allowed to i be supposed to, przysłówki częstotliwości, zaimki pytające. rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, wyrażenia be allowed to i be supposed to, przysłówki częstotliwości, zaimki pytające, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, wyrażenia be allowed to i be supposed to, przysłówki częstotliwości, zaimki pytające, popełniając liczne błędy. rozdziału 1, czas present simple, czasownik have/has got, wyrażenia be allowed to i be supposed to, przysłówki częstotliwości, zaimki pytające, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze swój profil internetowy, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze swój profil internetowy, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze swój profil internetowy, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze swój profil internetowy, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 7

8 UNIT 2 Opis miejsc różne domy, uwzględniając ich typ i wyposażenie, stosując różnorodne słownictwo, nie popełniając Uczeń opisuje różne domy, uwzględniając ich typ i wyposażenie, stosując w miarę różnorodne słownictwo, popełniając Uczeń opisuje różne domy, uwzględniając ich typ i wyposażenie, stosując podstawowe słownictwo, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje różne domy, uwzględniając ich typ i wyposażenie, popełniając błędy Opis czynności rutynowe czynności i wydarzenia, czynności wykonywane w chwili mówienia, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, czynności wykonywane w chwili mówienia, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, czynności wykonywane w chwili mówienia, popełniając błędy Uczeń opisuje rutynowe czynności i wydarzenia, czynności wykonywane w chwili mówienia, popełniając błędy Zachowania społeczne i interakcja Uczeń prosi, negocjuje i szuka kompromisu, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń prosi, negocjuje i szuka kompromisu, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń prosi, negocjuje i szuka kompromisu, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń prosi, negocjuje i szuka kompromisu, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywaniem prac domowych oraz opinią na wskazane tematy. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wykonywaniem prac domowych oraz opinią na wskazane tematy, popełniając drobne zrozumienie związane z wykonywaniem prac domowych oraz opinią na wskazane tematy, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie związane z wykonywaniem prac domowych oraz opinią na wskazane tematy, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie słownictwo z rozdziału 2, czas present simple, przysłówki częstotliwości, czas present continuous, przyimki miejsca. rozdziału 2, czas present simple, przysłówki częstotliwości, czas present continuous, przyimki miejsca, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 2 czas present simple, przysłówki częstotliwości, czas present continuous, przyimki miejsca, popełniając liczne błędy. rozdziału 2, czas present simple, przysłówki częstotliwości, czas present continuous, przyimki miejsca, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń opisuje swój idealny dom, oraz autokar sławnej osoby, pisze wiadomość z wakacji, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń opisuje swój idealny dom, oraz autokar sławnej osoby, pisze wiadomość z wakacji, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swój idealny dom, oraz autokar sławnej osoby, pisze wiadomość z wakacji, popełniając błędy wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń opisuje swój idealny dom, oraz autokar sławnej osoby, pisze wiadomość z wakacji, popełniając błędy wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 8

9 UNIT 3 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie popełniając Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, zrozumienie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, zrozumienie Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z doświadczeniami z dzieciństwa i uczuciami, wydarzeniami z przeszłości. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z doświadczeniami z dzieciństwa i uczuciami, wydarzeniami z przeszłości, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z doświadczeniami z dzieciństwa i uczuciami, wydarzeniami z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie związane z doświadczeniami z dzieciństwa i uczuciami, wydarzeniami z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie słownictwo z rozdziału 3, czas present simple, present continuous, past simple, czasownik to be w czasie przeszłym, zaimki pytające, wyrażenie There was/there were. rozdziału 3, czas present simple, present continuous, past simple, czasownik to be w czasie przeszłym, zaimki pytające, wyrażenie There was/there were, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 3, czas present simple, present continuous, past simple, czasownik to be w czasie przeszłym, zaimki pytające, wyrażenie There was/there were, popełniając liczne błędy. rozdziału 3, czas present simple, present continuous, past simple, czasownik to be w czasie przeszłym, zaimki pytające, wyrażenie There was/there were, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze tekst na temat pierwszego dnia w szkole, urodzin lub przyjęcia, dniu spędzonym w domu, wiadomość na temat udanego weekendu, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst na temat pierwszego dnia w szkole, urodzin lub przyjęcia, dniu spędzonym w domu, wiadomość na temat udanego weekendu, popełniając niewielkie zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat pierwszego dnia w szkole, urodzin lub przyjęcia, dniu spędzonym w domu, wiadomość na temat udanego weekendu, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst na temat pierwszego dnia w szkole, urodzin lub przyjęcia, dniu spędzonym w domu, wiadomość na temat udanego weekendu, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 4 Opis przyrody krainy geograficzne, nie popełniając Uczeń opisuje krainy geograficzne, Uczeń opisuje krainy geograficzne, zrozumienie Uczeń opisuje krainy geograficzne, zrozumienie Opis czynności czynności i wydarzenia z przeszłości, nie popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 9

10 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń proponuje i reaguje na propozycje i sugestie, okazuje zainteresowanie, reagując na opowiadanie rozmówcy, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń proponuje i reaguje na propozycje i sugestie, okazuje zainteresowanie, reagując na opowiadanie rozmówcy, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń proponuje i reaguje na propozycje i sugestie, okazuje zainteresowanie, reagując na opowiadanie rozmówcy, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń proponuje i reaguje na propozycje i sugestie, okazuje zainteresowanie, reagując na opowiadanie rozmówcy, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z wydarzeniami z przeszłości oraz opinią na wskazane tematy. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z wydarzeniami z przeszłości oraz opinią na wskazane tematy, popełniając drobne błędy zrozumienie związane z wydarzeniami z przeszłości oraz opinią na wskazane tematy, zrozumienie związane z wydarzeniami z przeszłości oraz opinią na wskazane tematy, zrozumienie słownictwo z rozdziału 4, przyimki ruchu, czasy past simple i past continuous, when, while, as soon as. rozdziału 4, przyimki ruchu, czasy past simple i past continuous, when, while, as soon as, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 4, przyimki ruchu, czasy past simple i past continuous, when, while, as soon as, popełniając liczne błędy. rozdziału 4, przyimki ruchu, czasy past simple i past continuous, when, while, as soon as, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której opisuje wypadek, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której opisuje wypadek popełniając wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której opisuje wypadek, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze tekst, w którym opisuje wybrane miejsce w świecie, swoje wymyślone lub prawdziwe wakacje, akcję ratunkową, pocztówkę z wycieczki w Alpy, pocztówkę, w której opisuje wypadek, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 5 Opis zwierząt i porównuje zwierzęta, uwzględniając ich cechy i umiejętności, nie popełniając Uczeń opisuje i porównuje zwierzęta, uwzględniając ich cechy i umiejętności, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje i porównuje zwierzęta, uwzględniając ich cechy i umiejętności, zrozumienie Uczeń opisuje i porównuje zwierzęta, uwzględniając ich cechy i umiejętności, zrozumienie Opis czynności swoje umiejętności z przeszłości i teraźniejszości, nie popełniając Uczeń opisuje swoje umiejętności z przeszłości i teraźniejszości, Uczeń opisuje swoje umiejętności z przeszłości i teraźniejszości, popełniając błędy językowe, które w niewielkim stopniu wpływają na właściwe zrozumienie Uczeń opisuje swoje umiejętności z przeszłości i teraźniejszości, popełniając błędy językowe, które w znacznym stopniu wpływają na właściwe zrozumienie English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 10

11 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń rozmawia na temat wyboru prezentu, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń rozmawia na temat wyboru prezentu, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń rozmawia na temat wyboru prezentu, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń rozmawia na temat wyboru prezentu, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy słownictwo z rozdziału 5, czasowniki can i could, zdania pytające z How?, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, should/shouldn t i must/mustn t. rozdziału 5, czasowniki can i could, zdania pytające z How?, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, should/shouldn t i must/mustn t, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 5, czasowniki can i could, zdania pytające z How?, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, should/shouldn t i must/mustn t, popełniając liczne błędy. rozdziału 5, czasowniki can i could, zdania pytające z How?, przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym, should/shouldn t i must/mustn t, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze biografię sławnej osoby, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze biografię sławnej osoby, wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze biografię sławnej osoby, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze biografię sławnej osoby, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. UNIT 6 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje charakter i osobowość różnych osób, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje charakter i osobowość różnych osób, popełniając błędy Uczeń opisuje charakter i osobowość różnych osób, popełniając błędy Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłej pracy i przyszłości, nie popełniając Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłej pracy i przyszłości, popełniając drobne błędy zrozumienie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłej pracy i przyszłości, zrozumienie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia dotyczące przyszłej pracy i przyszłości, zrozumienie Uzyskiwanie informacji Uczeń w sposób płynny udziela, pyta i prosi o informacje związane z przyszłością oraz opinią na wskazane tematy. Uczeń udziela, pyta i prosi o informacje związane z przyszłością oraz opinią na wskazane tematy, popełniając drobne błędy językowe, związane z przyszłością oraz opinią na wskazane tematy, popełniając błędy związane z przyszłością oraz opinią na wskazane tematy, popełniając błędy słownictwo z rozdziału 6, will i won t, pierwszy tryb warunkowy, przysłówki probably i definitely, wyrazy nobody i everybody. rozdziału 6, will i won t, pierwszy tryb warunkowy, przysłówki probably i definitely, wyrazy nobody i everybody, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 6, will i won t, pierwszy tryb warunkowy, przysłówki probably i definitely, wyrazy nobody i everybody, popełniając liczne błędy. rozdziału 6, will i won t, pierwszy tryb warunkowy, przysłówki probably i definitely, wyrazy nobody i everybody, popełniając bardzo liczne błędy. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 11

12 Uczeń pisze raport z przeprowadzonej przez siebie ankiety, wiadomość , w której opowiada o opinii znajomych na temat przyszłości muzyki pop, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze raport z przeprowadzonej przez siebie ankiety, wiadomość e- mail, w której opowiada o opinii znajomych na temat przyszłości muzyki pop, popełniając niewielkie zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze raport z przeprowadzonej przez siebie ankiety, wiadomość , w której opowiada o opinii znajomych na temat przyszłości muzyki pop, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze raport z przeprowadzonej przez siebie ankiety, wiadomość , w której opowiada o opinii znajomych na temat przyszłości muzyki pop, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat przyszłości, nie popełniając Uczeń wyraża swoją opinię temat przyszłości, nie popełniając większych błędów, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat przyszłości, nie popełniając większych błędów, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat przyszłości, nie popełniając większych błędów, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie UNIT 7 Zachowania społeczne i interakcja Uczeń doradza w sprawach związanych ze sportem, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń doradza w sprawach związanych ze sportem, stosując właściwe formy grzecznościowe i Uczeń doradza w sprawach związanych ze sportem, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, zrozumienie Uczeń doradza w sprawach związanych ze sportem, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy Opis planów i zamierzeń Uczeń w sposób płynny wyraża swoje plany i zamierzenia, nie popełniając Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia, popełniając drobne błędy zrozumienie Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia, popełniając błędy Uczeń wyraża swoje plany i zamierzenia, zrozumienie słownictwo z rozdziału 7, tryb rozkazujący, wyrażenie be going to, will, rzeczowniki złożone, czas present continuous, zaimki nieokreślone. rozdziału 7, tryb rozkazujący, wyrażenie be going to, will, rzeczowniki złożone, czas present continuous, zaimki nieokreślone, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 7, tryb rozkazujący, wyrażenie be going to, will, rzeczowniki złożone, czas present continuous, zaimki nieokreślone, popełniając liczne błędy. rozdziału 7, tryb rozkazujący, wyrażenie be going to, will, rzeczowniki złożone, czas present continuous, zaimki nieokreślone, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń pisze list formalny do lokalnej firmy z prośbą o sponsorowanie udziału w zawodach rowerowych, list do fotografa, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze list formalny do lokalnej firmy z prośbą o sponsorowanie udziału w zawodach rowerowych, list do fotografa, popełniając niewielkie zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze list formalny do lokalnej firmy z prośbą o sponsorowanie udziału w zawodach rowerowych, list do fotografa, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze list formalny do lokalnej firmy z prośbą o sponsorowanie udziału w zawodach rowerowych, list do fotografa, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 12

13 Wyrażanie opinii Uczeń w sposób płynny wyraża i uzasadnia swoją opinię na temat popularności kobiet i mężczyzn w sporcie, nie popełniając większych błędów. Uczeń wyraża swoją opinię temat popularności kobiet i mężczyzn w sporcie, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat popularności kobiet i mężczyzn w sporcie, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie Uczeń wyraża swoją opinię temat popularności kobiet i mężczyzn w sporcie, popełniając błędy językowe, właściwe zrozumienie UNIT 8 Opis uczuć swoje uczucia związane z lękami i fobiami, nie popełniając większych błędów. Uczeń opisuje swoje uczucia związane z lękami i fobiami, popełniając Uczeń opisuje swoje uczucia związane z lękami i fobiami, popełniając błędy Uczeń opisuje swoje uczucia związane z lękami i fobiami, popełniając błędy Opis czynności czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, nie popełniając Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, popełniając niewielkie zrozumienie Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, popełniając błędy Uczeń opisuje czynności i wydarzenia z przeszłości, mające wpływ na teraźniejszość oraz swoje doświadczenia, zrozumienie Zachowania społeczne i interakcja Uczeń pyta o możliwość udzielenia pomocy i reaguje na takie pytania, stosując właściwe formy grzecznościowe, nie popełniając Uczeń pyta o możliwość udzielenia pomocy i reaguje na takie pytania, stosując właściwe formy grzecznościowe i popełniając Uczeń pyta o możliwość udzielenia pomocy i reaguje na takie pytania, stosując częściowo odpowiednie formy grzecznościowe, popełniając błędy Uczeń pyta o możliwość udzielenia pomocy i reaguje na takie pytania, nie stosując właściwych form grzecznościowych popełniając błędy słownictwo z rozdziału 8, czas present perfect, czas past continuous, przyimki about, at, in, of przed przymiotnikami, przysłówki stopnia, so i because. rozdziału 8, czas present perfect, czas past continuous, przyimki about, at, in, of przed przymiotnikami, przysłówki stopnia, so i because, popełniając nieliczne błędy. rozdziału 8, czas present perfect, czas past continuous, przyimki about, at, in, of przed przymiotnikami, przysłówki stopnia, so i because, popełniając liczne błędy. rozdziału 8, czas present perfect, czas past continuous, przyimki about, at, in, of przed przymiotnikami, przysłówki stopnia, so i because, popełniając bardzo liczne błędy. Uczeń wiadomość , w której opisuje wypadek, który mu/jej się przydarzył podczas gry w piłkę nożną lub koszykówkę, ogłoszenie, informujące o atrakcjach wybranego miejsca, nie popełniając większych błędów i stosując właściwą formę i styl Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wypadek, który mu/jej się przydarzył podczas gry w piłkę nożną lub koszykówkę, ogłoszenie, informujące o atrakcjach wybranego miejsca, popełniając niewielkie błędy zrozumienie wypowiedzi, stosując w miarę właściwą formę i styl. Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wypadek, który mu/jej się przydarzył podczas gry w piłkę nożną lub koszykówkę, ogłoszenie, informujące o atrakcjach wybranego miejsca, zrozumienie wypowiedzi, stosując częściowo właściwą formę i styl. Uczeń pisze wiadomość , w której opisuje wypadek, który mu/jej się przydarzył podczas gry w piłkę nożną lub koszykówkę, ogłoszenie, informujące o atrakcjach wybranego miejsca, zrozumienie wypowiedzi, nie zachowując właściwej formy i stylu. English Plus 2: kryteria oceny Oxford University Press Strona 13

English Plus 2 Kryteria oceny

English Plus 2 Kryteria oceny English Plus 2 Kryteria oceny STARTER UNIT Opis miejsc swoją szkołę, nie popełniając Uczeń opisuje swoją szkołę, Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając błędy językowe, które w niewielkim zrozumienie Uczeń

Bardziej szczegółowo

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi.

Uczeń opisuje swoją szkołę, popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi. JĘZYK ANGIELSKI - KLASA I - POZIOM III.1 Opis miejsc Opis ludzi Uzyskiwanie informacji STARTER UNIT opisuje swoją szkołę, nie opisuje siebie, udzielając podstawowych informacji na swój temat, nie popełniając

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym

Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym Wymagania edukacyjne dla klasy drugiej o profilu ogólnym na podstawie podręcznika English Plus 2 i English Plus 3 wydawnictwa Oxford University Press English Plus 2 Rozdział 5 Opis zwierząt Opis czynności

Bardziej szczegółowo

I. KONTRAKT ZAWARTY MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIAMI II. TREŚCI EDUKACYJNE I OCENIANIE

I. KONTRAKT ZAWARTY MIĘDZY NAUCZYCIELEM A UCZNIAMI II. TREŚCI EDUKACYJNE I OCENIANIE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH IV VI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W SOBÓTCE W ROKU SZKOLNYM 205/206 Podstawa prawna:. Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej w Łaszczowie

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego. w Szkole Podstawowej w Łaszczowie Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Łaszczowie klasy IV VI Obowiązkowe podręczniki: Kl. IV podręcznik Starland 1 Express Publishing - zeszyt ćwiczeń Starland 1 Express

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych

Przedmiotowy system oceniania z języków obcych Przedmiotowy system oceniania z języków obcych Nauczyciele: A. Teper-Ćwirko, M. Rusak Klasy: IVA, IVB, VA, VB, VIA, VIB, VIC Obowiązkowe podręczniki z języka angielskiego: Klasa IV New Friends 1 Klasa

Bardziej szczegółowo

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2,

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward 2, PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Rok szkolny 2016/2017 Nauczyciel: mgr Barbara Nowak Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik i zeszyt ćwiczeń: Steps Forward

Bardziej szczegółowo

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM

New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM New English Plus 2 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM I. Zasady ogólne 1. Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO),

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V 1. Postanowienia ogólne Przedmiotem oceniania w całym roku szkolnym są: wiadomości umiejętności wkład pracy i aktywność ćwiczenia Oceny bieżące uwzględnią

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO English Plus 2 Kryteria oceny KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STARTER UNIT CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis miejsc Uczeń w sposób

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII

JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII JĘZYK ANGIELSKI English Plus Options dla klasy VII OGÓLNE KRYTERIA OCEN: NIEDOSTATECZNA POZIOM PODSTAWOWY DOPUSZCZAJĄCA NISKI STOPIEŃ SPEŁNIENIA WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DOSTATECZNA PODSTAWOWY STOPIEŃ SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu

Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu JĘZYK ANGIELSKI Vd Autor: Administrator 16.02.2015. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V d Rok szkolny 2014/2015 Nauczyciel: mgr Monika Rudnicka-Chadaj Obowiązkowe podręczniki:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. I-III ROK SZKOLNY 2016/2017 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu )

owanie krótkich wypowiedzi ustnych na określony temat.) czytanie (wyszukiwanie z tekstu ważnych informacji, ogólne zrozumienie tekstu ) Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie IV szkoły podstawowej niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych wynikających z realizowanego programu ucząca:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. IV-VI ROK SZKOLNY 2016/2017

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. IV-VI ROK SZKOLNY 2016/2017 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO kl. IV-VI ROK SZKOLNY 2016/2017 1) Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Tytuł podręcznika - Steps Forward

Tytuł podręcznika - Steps Forward PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Tytuł podręcznika - Steps Forward Autorzy:Tim Falla, Paul

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV

Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Steps in English 1 Wymagania edukacyjne dla klasy IV Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Project Third Edition 2 Kryteria oceny

Project Third Edition 2 Kryteria oceny Project Third Edition 2 Kryteria oceny Introduction Opis ludzi wygląd różnych osób, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób, popełniając niewielkie błędy językowe, nie Uczeń opisuje wygląd różnych osób,

Bardziej szczegółowo

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016

New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 New English Zone 2- Język angielski Kryteria oceny klasa 5 2015/2016 Starter Unit Opis ludzi Uczeń w sposób płynny przedstawia się z imienia, podaje swój wiek i opisuje swoją rodzinę, opisuje ubrania różnych

Bardziej szczegółowo

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4

New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 New English Zone 1 Kryteria oceny Klasa 4 Starter Unit Uczeń wita się o różnych porach dnia, żegna i przedstawia siebie z imienia, wydaje i wykonuje polecenia, stosując właściwe formy Uczeń wita się o

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z języka angielskiego Podręcznik: New English Plus 1 Klasa I B, grupa 2 Nauczyciel: Elżbieta Gut Kornik New English Plus 1: kryteria oceny

Bardziej szczegółowo

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

STARTER UNIT OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA New English Plus 2 klasa I Gimnazjum Kryteria oceny Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania

Bardziej szczegółowo

Team Up 1 Kryteria oceny

Team Up 1 Kryteria oceny Team Up 1 Kryteria oceny Welcome rozdziale Welcome i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów, nie popełniając błędów. językowe uwzględnione w rozdziale Welcome i wykonuje zadania tekstów,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV First Steps PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA rozdziale First Steps i wykonuje zadania sprawdzające rozumienie tych tekstów,

Bardziej szczegółowo

Winners Plus 3 Kryteria oceny

Winners Plus 3 Kryteria oceny I okres rozdziały od 1 do 5 II okres rozdziały od 6 do 11 Winners Plus 3 Kryteria oceny UNIT 1 Uczeń wita się, przedstawia siebie z imienia i nazwiska, pyta i odpowiada na pytania o wiek i pochodzenie,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne na poszczególną ocenę z języka angielskiego do podręcznika Steps in English 3 w klasach 6 szkoły podstawowej. WELCOME Opis ludzi opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 1 Opis ludzi charakter i osobowość różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, uwzględniając wiek, pochodzenie, osobowość

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

First Steps OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Steps Forward 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka angielskiego dla klas 4 Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciele prowadzący: mgr Beata Dańda, mgr Joanna Gabriel First Steps PODSTAWY rozdziale

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa VI : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016

Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016 Przedmiotowy system oceniania z j. angielskiego dla klasy I B (grupa III.1), II A, II B i III B gimnazjum w Ścinawce Średniej 2015/2016 Zasady ogólne I. 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Unit 5 jeśli nie zostanie przerobiony w całości w semestrze I Opis rzeczy Uczeń

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny

Steps in English 1 Kryteria oceny Steps in English 1 Kryteria oceny WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, popełniając

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JEZYK ANGIELSKI SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W CZŁUCHOWIE I. 1. Celem przedmiotowego systemu oceniania jest jasne określenie zasad, którymi nauczyciel języka angielskiego będzie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne:

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego klasa V : Zasady ogólne: 1. Uczeń na lekcji ma obowiązek posiadać podręcznik, ćwiczenie i zeszyt przedmiotowy, których brak traktowany jest jako brak przygotowania

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 4 rok szkolny 2016/2017 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy IV - rok szkolny 2015/2016 Program nauczania : Program nauczania języka angielskiego. Kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej. II etap edukacyjny. Melanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 2 OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Winners Plus 1 klasa IV Kryteria oceny Hello! rozdziale Hello! i wykonuje zadania językowe uwzględnione w rozdziale Hello! i wykonuje zadania tekstów, popełniając językowe uwzględnione w rozdziale Hello!

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla uczniów rozpoczynających naukę od podręcznika English Plus 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY I TREŚCI NAUCZANIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ (WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE)

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa IV Wymagania Edukacyjne, Klasa IV 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Nowym Targu WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY OCENIANIA, TRYB ORAZ WARUNKI UZYSKANIA OCENY ROCZNEJ WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE V Nauczyciel:

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA

JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa. Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA JĘZYK ANGIELSKI mgr M.Sowa Klasa VI CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ BARDZO DOBRA DOBRA OCENA DOSTATE CZNA DOPUSZCZAJĄCA Tworzenie Opisu w sposób płynny -opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zasady ogólne: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIE Z J.ANGIELSKIEGO W KLASIE VA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Nauczanie j. angielskiego ma na celu umożliwienie uczniom osiągnięcia poziomu opanowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA. ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie. Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO w SP w Mrzezinie Opracowany przez nauczycieli języków obcych SP w Mrzezinie Postanowienia ogólne SPRAWDZANIE I OCENIANIE OSIĄGNIEĆ UCZNIÓW 1. Formy aktywności:

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b

New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b New Exam Connections Elementary Kryteria oceniania KLASA III a,b UNIT 4 Opis czynności wydarzenia z przeszłości, nie Uczeń opisuje wydarzenia z przeszłości, popełniając niewielkie Uczeń opisuje wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. RDZANOWSKIEGO W RADZIEJOWICACH W KLASACH IV-VI Celem Przedmiotowego Systemu Oceniania z języka angielskiego jest jasne określenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 4a w roku szkolnym 2016/2017 First Steps CEL KSZTAŁCENIA WG językowe uwzględnione w rozdziale First

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL.V SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIETESZY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Ocena celująca: - uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą, - aktywnie uczestniczy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS CZWARTYCH UNIT OCENA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE ŚRÓDRO- CZNE ROCZNE Przedstawianie się Opis przedmiotów Uzyskiwanie informacji Reagowanie w sytuacjach życia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI Załącznik nr 7 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. S. Żeromskiego w Katowicach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI klasy IV-VI I. Informacje wstępne. Zadaniem przedmiotowego systemu oceniania z języka

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany

Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany Nauczyciel: Mirosława Gosa Wyposażenie ucznia na zajęciach: Kryteria oceniania z matematyki dla klas : IV,V, VI. podręcznik, odpowiedni zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania, zatemperowany

Bardziej szczegółowo

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi :

Ocena: bardzo dobry Uczeń w sposób płynny, bez zasadniczych błędów, stosując właściwą formę i styl wypowiedzi : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy V, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Gimnazjum im. Jana Benedykta Solfy w Trzebielu I 1. Przedmiotowy System Oceniania z historii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania (WSO) Gimnazjum im.

Bardziej szczegółowo

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony w semestrze I OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy II Gimnazjum (grupa zaawansowana) w roku szkolnym 2016/2017 UNIT 5 jeśli nie zostanie w całości przerobiony

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 4 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 4 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

English Plus 2 Plan wynikowy

English Plus 2 Plan wynikowy English Plus 2 Plan wynikowy STARTER UNIT WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE ZADANIA SPRAWDZAJĄCE Lekcja 1 Nazwy członków rodziny Czasownik have got Forma dzierżawcza s Pisanie: opisywanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z biologii.

Przedmiotowy system oceniania z biologii. Przedmiotowy system oceniania z biologii. 1. Uczeń otrzymuje oceny za realizację wymagań edukacyjnych, które zostały określone i podane przez nauczyciela na początku roku szkolnego. 2. Uczeń oceniany jest

Bardziej szczegółowo

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry

Liczba procentowa zdobytych punktów. 0 39% niedostateczny % dopuszczający % dostateczny % dobry % bardzo dobry JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA W KLASIE VI Formy aktywności uczniów i sposoby ich oceniania: a. sprawdziany b. kartkówki

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO USTALONY NA PODSTAWIE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNYCH NR 2 W PLESZEWIE 1 1. Podstawowe dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KL. IV-VI Przedmiotowy system oceniania jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 20 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum. Rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA. Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum. Rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY III gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: mgr Stefan Kokoczka Obowiązkowe podręczniki: Podręcznik : New Oxford gimnazjum Expert podręcznik

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS - SZKOŁY PODSTAWOWEJ W klasach - ie będą podlegać następujące formy wypowiedzi: a) odpowiedzi ustne (z zakresu trzech ostatnich lekcji) b) odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka angielskiego dla klasy V I półrocze- ocena śródroczna Opis miejsc swój dom, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3

KRYTERIA OCENIANIA ENGLISH PLUS 3 KRYTERIA OCENIANIA KLASA II PODRĘCZNIK: OXFORD UNIVERSITY PRESS. ENGLISH PLUS 3 STARTER UNIT Ocena dopuszczająca -w niewielkim stopniu opisuje I porównuje różne element świata, przedmioty, osoby, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO OTRZYMANIA PRZEZ UCZNIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE 4 Evolution plus 1 Wymagania obejmują zakres stopni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KL. IV - VI Podręcznik Steps in English 1-2 (kl. IV I V) oraz Winners 3 (kl. VI) I. Obszary aktywności podlegające ocenie: 1. Słownictwo umiejętności

Bardziej szczegółowo

Kontrakt między nauczycielem i uczniem Techniki i wychowania komunikacyjnego rok szkolny 2015/2016

Kontrakt między nauczycielem i uczniem Techniki i wychowania komunikacyjnego rok szkolny 2015/2016 Kontrakt między nauczycielem i uczniem Techniki i wychowania komunikacyjnego rok szkolny 2015/2016 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Przy ustalaniu oceny z techniki, nauczyciel

Bardziej szczegółowo

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania

New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania New Exam Connections Pre-Intermediate Kryteria oceniania UNIT 1 CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA 1 BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Opis ludzi Uczeń w sposób płynny opisuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają następujące formy aktywności ucznia: - wypowiedź ustna - prace pisemne:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego klasy IV - VI Nauczanie języka angielskiego odbywa się w oparciu o: Program Nauczania Języka Angielskiego Kurs dla klas IV VI szkoły podstawowej II etap

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo)

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) Wymagania edukacyjne zjęzyka angielskiego dla klas IV Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie(klasy kontynuujące naukę j. angielskiego, 3 godziny tygodniowo) I. Numer dopuszczenia przez

Bardziej szczegółowo

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I

KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I KLASA IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA SRÓDROCZNE I ROCZNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2016/2017 I okres działy:1,2,3,4 Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z Języka Angielskiego w Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Kołobrzegu na rok szkolny 2013/2014 1. Wymagania edukacyjne spełniają zapisy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowany na podstawie: - Rozporządzenia MEN z dnia 19.04.1999r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania w PSP Nauczyciel: 3.Klasy:

Przedmiotowy System Oceniania w PSP Nauczyciel: 3.Klasy: Przedmiotowy System Oceniania w PSP 24 1.Przedmiot: JEZYK NIEMIECKI język mniejszości 2.Nauczyciel: 3.Klasy: 4.Obowiązujace podręczniki i zeszyty ćwiczeń,,kängoo, Kängoo Deutsch Halina Stasiak i Ewa Andrzejewska

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. Nauczyciel: Aldona Mrozik

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. Nauczyciel: Aldona Mrozik Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Nauczyciel: Aldona Mrozik Spis treści: 1. Postanowienia ogólne 2. Kontrakt z uczniem. 3. Narzędzia i częstotliwość pomiaru badanych obszarów aktywności

Bardziej szczegółowo