Rozwój regionalny Wybrane aspekty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój regionalny Wybrane aspekty"

Transkrypt

1 1

2 Naukowe Wydawnictwo IVG BEI Tom I Rozwój regionalny - Wybrane aspekty redaktor naukowy prof. nadzw. dr hab. Jerzy Olszewski autorzy rozdziałów: Mgr Aleksandra Fudali Mgr Marta Zygier Mgr Anna Tomczyk Mgr Dariusz Grzybek Dr Ilisio Manuel de Jesus Dr Agnieszka Napiórkowska-Baryła Dr Mirosława Witkowska-Dąbrowska Dr inż. Łukasz Matwiej Dr inż. Krzysztof Wiaderek, Dr Maria Kukurba Dr inż. Krzysztof Gąsiorowski Szczecin

3 BEI Tom I: Rozwój regionalny - Wybrane aspekty Redaktor Naukowy: Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Olszewski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Prof. nadzw. dr hab. Jacek Lisowski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Prof. dr hab. Elżbieta Kryńska Uniwersytet Łódzki Prof. dr hab. Marek Ciesielski Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Autorzy Rozdziałów: Mgr Aleksandra Fudali, Mgr Marta Zygier, Mgr Anna Tomczyk, Mgr Dariusz Grzybek, Dr Ilisio Manuel de Jesus, Dr Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Dr Mirosława Witkowska-Dąbrowska, Dr inż. Łukasz Matwiej, Dr inż. Krzysztof Wiaderek, Dr Maria Kukurba, Dr inż. Krzysztof Gąsiorowski Recenzenci Naukowi: Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Uniwersytet Warszawski Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Uniwersytet Zielonogórski Redaktor Statystyczny: Dr Anna Witaszczyk Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Katedra Metod Statystycznych Uniwersytet Łódzki Redaktorzy Tematyczni: Dr inż. Michał Krystkowiak Politechnika Poznańska Dr inż. Arkadiusz Borowiec Politechnika Poznańska Dr Mariusz Szuster Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dr Anna Maryniak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dr Wojciech Domagalski Dr Katarzyna Lis Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dr Piotr Michoń Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dr inż. Emilia den Boer Politechnika Wrocławska Dr Katarzyna Mroczek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dr hab. Elżbieta Rychłowska-Musiał Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dr hab. inż. Michał Gwóźdź Politechnika Poznańska Komitet Naukowy: Prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy- Kania Uniwersytet Gdański Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer Uniwersytet Warszawski Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki Uniwersytet Warszawski Prof. UW dr hab. Grzegorz Karasiewicz Uniwersytet Warszawski Prof. zw. dr hab. Andrzej Wiatrak Uniwersytet Warszawski Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Uniwersytet Zielonogórski Miejsce wydania: Szczecin Wydawca: Naukowe Wydawnictwo IVG Ilość stron: 108 Objętość arkuszy: 7.20 Forma książki: druk, ebook ISBN Copyright by Groupivg.com 2014 Printed in Poland by Naukowe Wydawnictwo IVG 3

4 Spis treści Aleksandra Fudali Rozdział I Polityka i strategia rozwoju regionalnego 1.1. Polityka regionalna oraz jej aspekty 1.2. Rozwój miast, jako zdolność do kreowania wzrostu gospodarczego 1.3. Analiza podstawowych wskaźników ekonomicznych 1.4. Ekspertyza: Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce 1.5. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego : Regiony, Miasta, Obszary wiejskie (KSRR) Marta Zygier Rozdział II Rozwój regionalny w Polsce a przedsiębiorcy zagraniczni Wstęp 2.1. Pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego 2.2. Wpływ przedsiębiorców zagranicznych na rozwój regionalny w Polsce Zakończenie Anna Tomczyk Rozdział III Znaczenie innowacyjności dla rozwoju województwa podlaskiego 3.1. Rozwój w ujęciu regionalnym oraz jego uwarunkowania w województwie podlaskim 3.2. Innowacyjność i wskaźniki określające jej poziom 3.3. Innowacyjność jako czynnik rozwoju w województwie podlaskim Zakończenie Dariusz Grzybek Rozdział IV Związek Podhalan Północnej Ameryki w rozwoju regionalnym Podhala 4.1. Migracje zagraniczne w rozwoju regionalnym 4.2. Powstanie i struktura organizacyjna Związku Podhalan Północnej Ameryki 4.3. Wspomaganie rozwoju Podhala przez Związek Podhalan Północnej Ameryki 4.4. Wpływ działań Związku Podhalan Północnej Ameryki na rozwój regionalny Podhala

5 Polish Highlanders Alliance of North America in Regional Development of Podhale Summary Ilisio Manuel de Jesus, Agnieszka Napiórkowska-Baryła, Mirosława Witkowska-Dąbrowska Rozdział V Źródła finansowania infrastruktury publicznej w gminie Wstęp 5.1. Cel, zakres i metodyka badań 5.2. Charakterystyka terenu i przedmiotu badań 5.3. Inwestycje zrealizowane w gminie Ostrów Mazowiecka w latach Źródła finansowania infrastruktury technicznej i społecznej w gminie Ostrów 5.5. Wpływ inwestycji na budżet gminy Ostrów Mazowiecka Sources of financing the public Infrastructure in commune Summary Informacja o autorach Łukasz Matwiej, Krzysztof Wiaderek Rozdział VI Rozwój polskich przedsiębiorstw przemysłu drzewnego w oparciu o współpracę z nauką 6.1. Transfer technologii Formy transferu technologii Proces transferu technologii Wsparcie w zakresie transferu technologii 6.2. Przyczyny problemów na drodze rozwoju przedsiębiorstw przemysłu drzewnego Problemy po stronie przedsiębiorców Problemy po stronie wyższych uczelni 6.3. Studium przypadku Ekspertyzy i opinie techniczne Zamawiane prace dyplomowe Udział w konsorcjach naukowo-przemysłowych Informacja o autorach Maria Kukurba Rozdział VII Rynek walutowy i pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach raport NBP Wstęp

6 7.1. Tendencje zmian na kasowym rynku walutowym i OTC walutowych, i procentowych instrumentów pochodnych w Polsce w latach Uczestnicy rynku OTC a struktura obrotów w latach Struktura terminowa transakcji outright forward i fx swap 7.4. Struktura terminowa dla instrumentów pochodnych stóp procentowych 7.5. Struktura walutowa transakcji Foreign Exchange market and OTC derivatives in the years Report NBP Summary Krzysztof Gąsiorowski Rozdział VIII Rozwój przedsiębiorstwa innowacyjnego na przykładzie firmy Jotkel w Krotoszynie - województwo wielkopolskie 8.1. Innowacje pojęcia i definicje 8.2. Krótka historia firmy i charakterystyka jej działalności Charakterystyka działalności innowacyjnego przedsiębiorstwa JOTKEL Dynamiczny i wymagający współczesny międzynarodowy rynek Produkty spełniające współczesne potrzeby wymagających klientów Aktywna, innowacyjna, nowoczesna i ambitna firma 8.3. Prestiż i nowe technologie oraz fundusze strukturalne Realizacja Programów Phare i współpraca z ARR w Koninie Realizacja większych i trudniejszych projektów Doświadczenia firmy w eksporcie wyrobów za granicę Czynnik ludzki w przedsiębiorstwie, rozwój kapitału ludzkiego Doświadczenie w realizacji projektów Przedsiębiorstwo JOTKEL przed dylematem w roku Realizacja programów Phare przez przedsiębiorstwo Realizacja dużych projektów przez firmę JOTKEL Wsparcie w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw na uczestnictwo w targach w Paryżu i Kolonii Cenne doświadczenia w realizacji programów pomocowych 8.4. Patenty i nowe technologie 8.5. Wyniki przeprowadzonych badań Wnioski Zakończenie Wykaz bibliografii

7 Przedmiotem monografii naukowej Rozwój regionalny Wybrane aspekty jest problematyka rozwoju regionalnego i polityki regionalnej, które zostały ujęte w aspektach ważniejszych celów administracji publicznej oraz jako konieczny warunek efektywnego i sprawnego funkcjonowania współczesnego państwa. Publikacja jest efektem pracy pracowników naukowych, którzy prezentują własny dorobek naukowy w tych dziedzinach. Książka składa się z kolejnych poniżej pokrótce omówionych rozdziałów. Część pierwsza, w najbliższym czasie oraz w perspektywie kilkunastu nadchodzących lat zaistnieje w Polsce zasadnicza potrzeba prowadzenia polityki rozwojowej mającej na celu zwiększenie konkurencyjności gospodarki polskiej przez uruchamianie niewykorzystanych zasobów pracy, absorpcję i tworzenie innowacji, stymulowanie rozwoju kapitału społecznego, zapewnianie odpowiednich warunków technicznych oraz instytucjonalnych dla zwiększania poziomu inwestycji, a także wsparcie dla zmian w strukturze wytwarzania PKB oraz zatrudnienia. Taka strategia rozwojowa, oznacza konieczność ponownego spojrzenia na Polską przestrzeń, problematykę rozwoju regionalnego i politykę regionalną rozumianą, jako instrument realizacji celów rozwojowych kraju zdefiniowanych w odniesieniu do przestrzeni. Potrzeby szybkiego rozwoju wymagają skoncentrowania uwagi polityki regionalnej na optymalnym wykorzystaniu potencjałów rozwojowych poszczególnych regionów dla powodzenia strategii ogólnorozwojowej. Drugi rozdział, prezentuje wpływ przedsiębiorców zagranicznych na rozwój regionalny. Rozdział III, opisuje, Innowacyjność, jako czynnik rozwoju na przykładzie województwa podlaskiego. Część IV, w artykule przedstawiono rolę organizacji Związek Podhalan Północnej Ameryki (ZPPA) w rozwoju regionalnym Podhala. ZPPA tworzą imigranci z Podhala i ich potomkowie w Stanach Zjednoczonych. We wprowadzeniu zaprezentowano misję ZPPA, jaką jest zachowanie przez kolejne pokolenia imigrantów elementów rodzimej, podhalańskiej kultury oraz wspieranie finansowe społeczności lokalnych na Podhalu. W pierwszym punkcie artykułu krótko scharakteryzowano wpływ migracji na rozwój regionalny. W następnym punkcie przedstawiono powstanie i strukturę organizacyjną ZPPA, która jest oparta na niezależnych finansowo oraz posiadających znaczną autonomię jednostkach organizacyjnych nazywanych kołami. W kolejnych punktach przedstawiono cele i elementy procesu organizowania pomocy dla społeczności lokalnych na Podhalu oraz scharakteryzowano wpływ działalności ZPPA na rozwój regionalny Podhala. Artykuł zakończony jest podsumowaniem, w którym zwrócono uwagę na to, że struktura organizacyjna ZPPA jest podstawą wysokiej efektywności wspierania rozwoju społeczności lokalnych na Podhalu. Rozdział V, w pracy analizowano źródła finansowania inwestycji w infrastrukturę publiczną w gminie. Przedmiotem badań był budżet oraz plany inwestycyjne gminy Ostrów Mazowiecki. Analizy źródeł finansowania inwestycji 7

8 dokonano na podstawie danych z Urzędu Gminy, w szczególności były to sprawozdania z wykonania budżetu. Na gminie ciąży obowiązek realizacji inwestycji w sferze komunalnej, infrastruktury technicznej, utrzymania dróg oraz infrastruktury społecznej a szczególnie: w zakresie oświaty, kultury, sportu i rekreacji. Podejmowane były działania inwestycyjne związane z infrastrukturą techniczną i społeczną. Rozwój infrastruktury w gminie napotykał wiele problemów, głównie związanych z pozyskiwaniem środków finansowych oraz wyborem priorytetów do finansowania. Liczba i zakres prowadzonych inwestycji infrastruktury publicznej uzależniona była od nakładów potrzebnych na ich realizację. Rozdział IV, w artykule przedstawiono główne założenia rozwoju polskich przedsiębiorstw przemysłu drzewnego w oparciu o transfer wiedzy naukowej. Dziś transfer wiedzy i innowacyjnych technologii przybiera różne oblicze. Z jednej strony przedsiębiorstwa mają do dyspozycji źródła zewnętrzne jak: firmy doradcze, patenty, publikacje czy współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi. Natomiast z drugiej strony coraz chętniej korzystają ze współpracy z uczelniami wyższymi, w tym biorąc udział w konferencjach i szkoleniach, możliwości zamawiania ekspertyz i opinii technicznych, możliwości rozwiązywania problemów technologicznych w ramach zamawianych prac dyplomowych czy udziale w konsorcjach naukowo-przemysłowych. Zdaniem autorów właśnie ta ostatnia ścieżka współpracy jest najbardziej efektywna ze względu na obopólne korzyści płynące z długoterminowej, opartej na wzajemnym doświadczeniu współpracy. W pracy przedstawiono również studium przypadku kilka przykładów form współpracy przemysłu drzewnego z Wydziałem Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prowadzonych działań na rzecz rozwoju badań naukowych i ich wypływu na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw Rozdział VII, wnioski i analizy, próbą odpowiedzi na pytania: - Jakie działania regulacyjne i kontroli wprowadzono i/lub zamierza się jeszcze wprowadzić, aby uniknąć powtórzenia sytuacji z lat w Polsce i innych krajach? - Jak rozwija się rynek OTC w Polsce na tle innych krajów europejskich, głównie krajów Europy Środkowo-Wschodniej? Rozdział VIII, Przedmiotem niniejszego artykułu jest kwestia innowacyjności polskiej gospodarki. Według J. Łapińskiego w gospodarkach rozwiniętych, głównym mechanizmem napędowym wzrostu produktywności są innowacje oparte na trzech podstawach: badaniach i rozwoju (B+R), wiedzy oraz edukacji [Łapinski 2010]. Innowacyjność jest jednym z kluczowych mierników konkurencyjności. Działania innowacyjne przedsiębiorstw tworzą znaczną wartość dodaną dla usług i przemysłu oraz w znacznym stopniu przyczyniają się do umocnienia zdolności konkurencyjnej naszej gospodarki na rynkach międzynarodowych. Innowacyjność jest podstawowym elementem zwiększającym produktywność, wydajność, a także wzrost gospodarczy, zwłaszcza w okresie gwałtownych zmian gospodarczych. Tendencje rozwojowe państw wysoko rozwiniętych gospodarczo, wskazują, że głównie budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach, tworzy trwały rozwój gospodarczy 8

9 oraz powstawanie nowych, bardziej nowoczesnych miejsc pracy o znacznie wyższych kompetencjach zawodowych. Rozdział ten prezentuje praktyczny przykład opisujący rozwój przedsiębiorstwa innowacyjnego. Książka została stworzona dla wszystkich, którzy interesują się tymi zagadnieniami. W szczególności adresujemy do środowiska akademickiego oraz świata biznesu. Naukowe Wydawnictwo IVG BEI 9

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1

Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Wpływ barier na zakres współpracy przedsiębiorstw ze sferą B+R i ich implikacje dla rozwoju innowacji w Polsce. Aneta Sokół 1 Streszczenie: We współczesnej teorii innowacji dominuje podejście systemowe.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY

ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ REGIONU POPRZEZ ROZWÓJ I WZROST SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PROGNOZA ROZWOJU SEKTORA MŚP W KONTEKŚCIE RYNKU PRACY Adam Jabłoński Marek Jabłoński Recenzenci Prof. dr

Bardziej szczegółowo

Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe

Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe Local Economic and Employment Development Business Clusters: Promoting Enterprise in Central and Eastern Europe Summary in Polish Rozwój gospodarki i zatrudnienia na szczeblu lokalnym Klastry gospodarcze:

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak

Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski. Redaktor prowadzący Anna Matysiak Projekt okładki i stron tytułowych Jakub Rakusa-Suszczewski Redaktor prowadzący Anna Matysiak Opracowanie graficzne Redaktor techniczny Zofia Kosińska Redakcja i korekta Anna Matysiak Skład i łamanie Logoscript

Bardziej szczegółowo

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych

Strategiczne obszary rozwoju parków technologicznych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu

Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu Warszawa, 2006 Autorzy: Michał Górzyński CASE Doradcy Sp. z o.o. Wojciech Pander CASE Doradcy Sp. z o.o. Patryk Koć

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY

RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY RAPORT PROBLEMOWY: USŁUGI PUBLICZNE A ROZWÓJ LOKALNY I REGIONALNY na potrzeby realizacji projektu Opracował Zespół w składzie: Prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki Dr Andrzej Gałązka Dr Ewa Jastrzębska Dr

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych

Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych Propozycja instrumentu służącego zwiększeniu stopnia transferu wiedzy i technologii w ramach inicjatyw klastrowych dr Tomasz Brodzicki dr Piotr Tamowicz Opracowanie na zlecenie Instytutu Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020

Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Wartości bazowe i docelowe wskaźników realizacji Regionalnej Strategii Innowacyjności Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020 Dokument powstał na zlecenie: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej

Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej 2012 Rozwój klastrów w Polsce Wschodniej Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Publikacja bezpłatna Stan na listopad 2012 r. ISBN 978-83-7633-131-7 Nakład: 2000 egz. Realizacja: Smartlink

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014

Lipiec 2014. Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Lipiec 2014 Badania i rozwój w Polsce Raport 2014 Kluczowe wnioski Liczba firm, które zamierzają przeznaczyć więcej środków na działalność badawczo-rozwojową, zwiększyła się w stosunku do 2013 r.: 47,2%

Bardziej szczegółowo