Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata Wprowadzenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata 2013-2017 1. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Strategia rozwoju Stowarzyszenia Projekt Tarnów na lata Wprowadzenie Stowarzyszenie Projekt Tarnów powstało w 2010 roku. Zrzesza ono młodych liderów zamieszkałych w Tarnowie i Powiecie Tarnowskim. W jego skład wchodzą byli i obecni radni Młodzieżowej Rady Miejskiej w Tarnowie, przedstawiciele samorządów studenckich, kół naukowych i innych organizacji studenckich, a także młodzi prawnicy, pracownicy administracji samorządowej, przedstawiciele tarnowskich mediów oraz przedstawiciele grup nieformalnych. Stowarzyszenie jest apolityczne. Na co dzień współpracuje z wieloma partnerami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi. Jednym z najważniejszych celów statutowej działalności stowarzyszenia jest działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym oraz na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Wobec tego, najważniejszą grupą beneficjentów są zawsze młodzi ludzie, choć spora część aktywności organizacji oddziałuje także na szerszą grupę obywateli. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w oparciu o trzy filary. Pierwszy z nich koncentruje się na wspieranie dialogu strukturalnego i polityki młodzieżowej w Tarnowie, Powiecie Tarnowskim, Polsce i Unii Europejskiej. Kolejny dotyczy promowania współpracy międzynarodowej i podejmowania działań w ramach dyplomacji społecznej. Ostatni zaś polega na wspieraniu rozwoju tarnowskiej młodzieży i budowy społeczeństwa obywatelskiego opartego na liderach młodzieżowych. Co więcej, do każdego z działań międzynarodowych stowarzyszenie angażuje tarnowską młodzież, tworząc jej warunki do rozwoju osobistego poprzez edukację międzykulturową. Stowarzyszenie tworzy projekty obywatelskie, kulturalne i sportowe, takie jak fora młodzieżowe, międzynarodowe wymiany młodzieży, spotkania i debaty z postaciami życia publicznego, szkolenia, kampanie promocyjne, czy projekty artystyczno sportowe. Asumptem do podejmowanej działalności przez członków Projektu Tarnów jest realizacja przekonania o potrzebie partycypacji młodzieży w życiu publicznym, młodzieńczy zapał i pasja.

2 Niniejszy dokument został stworzony i przyjęty w 2013 roku przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i nawiązuje do zapisów zawartych w: 1. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata , a w szczególności: Obszar 2.4 Wzmocnienie promocji dziedzictwa regionalnego oraz oferty przemysłów czasu wolnego, mówiący o lepszym wykorzystaniu, obecnie zbyt słabej, współpracy pomiędzy podmiotami sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego w celu wdrożenia skutecznych mechanizmów szczególnie w zakresie edukacji, promocji oraz kształtowania nawyków i potrzeb związanych z dziedzictwem regionalnym, estetyką otoczenia oraz ładem przestrzennym. Obszar 7.2 Kształtowanie i rozwój aktywności obywatelskiej oraz wzmacnianie kapitału społecznego, stanowiący, iż podstawą wysokiej aktywności publicznej, przejawiającej się m.in. zaangażowaniem w działalność organizacji pozarządowych, jest świadomość obywatelska i kapitał społeczny. Dlatego właśnie konieczne jest wzmacnianie zaufania publicznego do instytucji samorządowych poprzez prowadzenie partnerskiego dialogu z równoprawnie traktowanymi instytucjami poza samorządowymi oraz rozwój i pełniejsze wykorzystywanie instrumentów partycypacji społecznej. A także, iż zaangażowanie sektora pozarządowego w zadania publiczne wynikające z zapisów Strategii jest konieczne dla prawidłowej realizacji zadań w niej określonych. W tym celu wsparcie udzielane trzeciemu sektorowi ukierunkowane zostanie na pomoc w realizacji konkretnych zadań publicznych podejmowanych przez organizacje pozarządowe. Taka formuła współpracy umożliwi optymalne wykorzystanie potencjału małopolskich organizacji pozarządowych oraz osiągnięcie i poszerzenie wymiernych efektów ich współpracy z samorządem regionalnym. 2. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata , a w szczególności: Obszar kluczowy I: AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, w którym podkreślona jest potrzeba jak najszerzej zakrojonej współpracy pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, prywatnymi przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi

3 oraz pozostałymi instytucjami mającymi bezpośredni bądź pośredni wpływ na rozwój regionu. Współdziałanie jest bowiem najłatwiejszą i najbardziej efektywną drogą do realizacji skutecznej, uwzględniającej wszelkie potrzeby i preferencje polityki regionalnej w większości jej aspektów, z przeciwdziałaniem bezrobociu, rozwojem gospodarczym i sprawnym wykorzystywaniem potencjałów rozwojowych na czele. CEL GŁÓWNY III.3: ZAPEWNIENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG EDUKACYJNYCH NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM I WYŻSZYM, który zawiera zapis, iż tempo i zakres zmian zachodzących na rynku pracy, dynamiczny rozwój nowych technologii oraz zmiany w systemie wartości wymagają umożliwienia osobom dorosłym i młodzieży zdobywania nowych umiejętności i nabywania doświadczeń. Dla zapewnienia maksymalnej efektywności tych działań powinna zostać nawiązana współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi środowiskami lokalnymi, wśród których wiodące pozycje zajmuje samorząd terytorialny, placówki edukacyjne, rodzice i uczniowie, a także pracodawcy i organizacje pozarządowe. Odpowiednie przygotowanie do wejścia na rynek pracy może być zapewnione również poprzez możliwość korzystania przez kształcącą się młodzież z nowoczesnych zdobyczy techniki i udział w nowatorskich projektach edukacyjnych, zwłaszcza o zasięgu międzynarodowym. Cel cząstkowy III.4.2: Realizacja spójnej i komplementarnej oferty kulturalnej subregionu tarnowskiego, gdzie można odnaleźć stwierdzenie, iż zarówno każda z gmin powiatu tarnowskiego, jak i instytucje nie będące bezpośrednio związane z administracją publiczną (np. organizacje pozarządowe) podejmują działania popularyzujące kulturę. Niewykorzystywany pozostaje jednak efekt synergii, co determinuje konieczność podjęcia szeroko zakrojonej współpracy w zakresie stworzenia i realizowania zintegrowanej oferty kulturalnej dla mieszkańców subregionu i nie tylko. Oprócz poszerzenia zasięgu oddziaływania oferty pozwoli to także na obniżenie kosztów jednostkowych. Wiodącą rolę w całym procesie, szczególnie w początkowych jego etapach skupiających się na planowaniu i organizacji, winny odgrywać władze samorządowe. CEL GŁÓWNY V.1: ROZWÓJ WSPÓŁPRACY SAMORZĄDOWEJ I MIĘDZYSEKTOROWEJ, który podkreśla, iż cel dotyczący rozwoju współpracy pomiędzy jednostkami samorządu

4 terytorialnego stanowi niejako uszczegółowienie i usystematyzowanie większości dotychczasowych zapisów Strategii. Przy większości z celów każdego obszaru kluczowego przewija się temat współpracy pomiędzy samorządami (np. w kwestiach promocji gospodarczej, rozwoju turystyki, ochrony zdrowia, transportu publicznego itd.), jako gwarancja sprawniejszego, szybszego i tańszego wykonywania wyznaczonych zadań. Współpraca międzysektorowa to także dostrzeżenie i wykorzystanie potencjału drzemiącego w partnerach prywatnych przedsiębiorcach (będącymi nierza dko liderami lokalnych społeczności) i organizacjach pozarządowych. 2. Strategii Rozwoju Miasta - Tarnów 2020, a w szczególności: 2.1. Tworzenie kreatywnej przestrzeni dla realizacji celów społecznych, oraz wchodzące w jego zakres przedsięwzięcia: Promocja wolontariatu i pracy w organizacjach pozarządowych, Zwiększenie efektywności zadań miejskich realizowanych przy udziale organizacji pozarządowych, Intensyfikacja współpracy z organizacjami pozarządowymi, Wspieranie społecznych inicjatyw (w szczególności kulturalnych, sportowych, zdrowotnych), Katalizowanie aktywności i kreatywności mieszkańców działania realizowane w ramach tego obszaru zmierzać będą w pierwszej kolejności do stworzenia warunków do aktywizacji społeczności miasta i osobistego rozwoju mieszkańców Tarnowa. Dostrzegając rolę znaczenia tzw. trzeciego sektora (organizacji społecznych, pozarządowych, non - profit) w kształtowaniu życia miejskiego, przyjęty kierunek działań zakłada między innymi wsparcie wzrostu aktywności różnych środowisk, przede wszystkim twórczych oraz wykorzystanie ich różnorodności i potencjału do budowy silnego wizerunku miasta. W szczególności przewidziano działania promujące osiągnięcia utalentowanych mieszkańców, kreujące postawy twórcze.

5 2. Wizja i misja organizacji Wizja organizacji w roku 2020: Stowarzyszenie Projekt Tarnów jest w pełni profesjonalną organizacją skupiającą młodych ekspertów z różnych dziedzin. Jest postrzegana jako najprężniej działająca organizacja młodzieżowa w subregionie tarnowskim, a także jako jedna z najważniejszych organizacji zajmujących się kształceniem pozaformalnym i rozwojem młodych ludzi. Prowadzi także szeroko rozwiniętą działalność, w tym w obszarze dyplomacji społecznej, skupiającą się na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, polityki młodzieżowej i budowaniu pozytywnej relacji międzynarodowych opartych na międzynarodowej współpracy młodzieży. Misja organizacji: 1) rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego w Tarnowie i Powiecie Tarnowskim, 2) angażowanie oraz zachęcanie do angażowania się młodych ludzi w ten proces, 3) niesienie wsparcia w realizacji ich własnych inicjatyw i pasji, 4) zachęcanie młodych ludzi do działalności na polu międzynarodowym, 5) organizowanie przedsięwzięć o wymiarze międzynarodowym, ogólnopolskim, jak i lokalnym mających pobudzić zainteresowanie polityką młodzieżową i aktywnym uczestnictwem, 6) propagowanie idei wolontariatu jako drogi do zdobywania doświadczeni i kompetencji przez młodych ludzi, a także jako klucza do sukcesu na rynku pracy, 7) zachęcanie do aktywnego udziału w życiu obywatelskim swoich wspólnot lokalnych, 8) kreowanie liderów młodzieżowych, których zadaniem będzie inspirowanie rówieśników do aktywności społecznej, 9) promocja współpracy międzynarodowej wśród młodzieży, edukacja międzykulturowa, niwelowanie stereotypów i uprzedzeń, 10) promowanie kultury aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i publicznym, 11) inicjowanie i realizowanie międzynarodowych projektów mobilności młodzieży.

6 3. Analiza sytuacji (SWOT) Mocne i słabe strony: Mocne strony, które należycie wykorzystane będą sprzyjać jej rozwojowi, a w chwili obecnej pozytywnie wyróżniające organizację w otoczeniu: Słabe strony organizacji, których nie wyeliminowanie bądź nie zniwelowanie siły ich oddziaływania będzie hamować rozwój organizacji; mogą nimi być: potencjał personalny organizacji - skupia ona ludzi aktywnych na wielu polach, mających rozmaite zainteresowania, a także posiadających bardzo duże doświadczenie, których łączy wspólna pasja jaką jest działalność społeczna oraz związek emocjonalny z Tarnowem; ciągły rozwój oraz różne, stale podnoszone kompetencje i wzrastające doświadczenie poszczególnych członków, a także zróżnicowanie ich działań, powoduje profesjonalizację oraz wzajemne uzupełnianie się; dobra marka i prestiż wśród lokalnej społeczności, w tym wśród decydentów, przedstawicieli nauki oraz środowiska NGO, bogate doświadczenie w dziedzinie ograniczenie czasowe członków (spowodowane pracą, studiami, a niekiedy jednym i drugim, a także co dotyczy niektórych mieszkanie, studiowanie, czy praca poza Tarnowem), charakter działalności wymusza pracę "okazjonalną", tzn. od jednej inicjatywy do kolejnej, co może powodować zmniejszanie motywacji do działania, brak stałej siedziby funkcjonującej w sposób stacjonarny, brak odpowiednio wyposażonego biura, które tworząc komfort pracy pozytywnie wpływało by na rozwój organizacji i jej pracę zespołową, ograniczenia wynikające z kompetencji części zespołu, np. ograniczony poziom

7 organizacji skomplikowanych niektórych umiejętności, brak logistycznie projektów, duża liczba specjalistów z niektórych dziedzin, zdobytych w przeszłości środków zewnętrznych i duża liczba zrealizowanych inicjatyw, duży kapitał relacji członków organizacji w środowisku lokalnym, tzn. relacje z dziennikarzami, innymi organizacjami, firmami, instytucjami, ale także w środowisku ogólnopolskim oraz międzynarodowym (znajomość z przedstawicielami organizacji pozarządowych z większości krajów UE zaangażowanie w pracę stowarzyszenia 3/4 jego członków, dysponowanie małymi środkami, co powoduje konieczność każdorazowego ubiegania się o środki zewnętrzne na realizację większych inicjatyw (brak stałego źródła dochodu), wciąż niewystarczająca profesjonalizacja i specjalizacja wszystkich członków. i Europy Wschodniej), rozpoznawalność marki stowarzyszenia wśród Tarnowian, zwłaszcza wśród młodzieży. Szanse i zagrożenia: Szanse uwarunkowania, które przy umiejętnym wykorzystaniu mogą wpływać pozytywnie na rozwój organizacji: Zagrożenia czynniki, które obecnie nie przeszkadzają funkcjonować organizacji, ale mogące być zagrożeniem w przyszłości: otrzymanie dużego grantu, który da niepowodzenia w zakresie bodziec do przejścia na wyższy poziom pozyskiwania środków zewnętrznych profesjonalizacji i pozwoli na na działalność statutową, działalność stacjonarną i długofalową, zmiany programów grantowych lub ich zdobycie kilku mniejszych grantów, zakończenie,

8 które zapewnią pojedyncze działania i przyczynią się do rozwoju organizacji, nawiązanie współpracy z określoną instytucją np. otrzymanie jakiegoś zadania z samorządu terytorialnego, wraz z finansowaniem, zdobycie nowych wolontariuszy, z których część mogłaby rozwinąć się i wzmocnić szeregi organizacji (wolontariat kompetencyjny), dołączenie jako partner do projektu innej organizacji, który pozwoli na rozwój organizacji, nawiązanie ściślejszej współpracy z decydentami, którzy wspomogą organizację, otwarcie się na inna niszę, poszerzenie działalności o nowe obszary. zagrożenie ubytkami o charakterze osobowym - sytuacja życiowa członków może zmusić ich do przeprowadzki na drugi koniec kraju lub za granicę w celu poszukiwania pracy, co uszczupli potencjał organizacji, rezygnacja członków spowodowana koniecznością poświęcenia większej ilości czasu, np. pracy zarobkowej.

9 4. Cel główny oraz cele szczegółowe Celem głównym organizacji jest uruchomienie centrum młodzieżowego, które będzie zajmowało się szeroko pojętymi działaniami dotyczącymi rozwijania społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorczości, poprzez kreowanie młodych liderów, edukację pozaformalną młodych ludzi oraz promowanie wolontariatu i współpracy międzynarodowej młodzieży. Tego rodzaju centrum powinno mieć charakter zinstytucjonalizowany i mieć zapewnione środki na długofalową działalność. Cel ten może zostać osiągnięty zarówno bezpośrednio np. poprzez uzyskanie grantu na sfinansowanie takiego projektu, ale także pośrednio poprzez połączenie ze sobą kilku mniejszych projektów, które stanowić będą części składowe centrum młodzieżowego. Celami szczegółowymi są: realizacja mniejszych projektów o charakterze obywatelskim skierowanych do młodych mieszkańców Tarnowa i Powiatu Tarnowskiego, organizacja wymian międzynarodowych, spotkań młodzieży i innych projektów o zasięgu międzynarodowym, uzyskanie akredytacji EVS (European Voluntary Service) w celu przyjmowania i wysyłania młodzieży na wolontariat, rozwój organizacji poprzez zdobywanie nowych kompetencji jej członków, ich profesjonalizację oraz specjalizację, a także poprzez rozwój struktury wewnętrznej organizacji. Cele szczegółowe mają w perspektywie prowadzić do realizacji celu głównego strategii, na zasadzie małych kroków.

10 5. Sposoby realizacji celów organizacji: Organizacja będzie dążyć do jak najpełniejszej realizacji swoich celów poprzez: występowanie o środki finansowe niezbędne do realizacji celu strategicznego, w tym środki pochodzące z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, grantodawców krajowych i zagranicznych, darczyńców indywidualnych, a także firm realizujących cele społeczne, integrowanie różnych środowisk, w tym mediów, instytucji publicznych, lokalnych decydentów, przedstawicieli biznesu oraz mediów wokół swego celu, uświadamianie społeczeństwa o wadze misji stowarzyszenia oraz o konieczności przeciwdziałaniu problemowi, z którym się organizacja boryka. 6. Osoby odpowiedzialne za realizację celów Za realizację zapisów przedmiotowej strategii odpowiedzialność ponoszą wszyscy członkowie organizacji, jednak szczególna rola w zakresie jej wdrażania leży w kompetencjach zarządu stowarzyszenia.

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI

PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI PROJEKT OD POMYSŁU DO REALIZACJI Opracowanie Projekt - od pomysłu do realizacji powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce

Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Długofalowa polityka rozwoju wolontariatu w Polsce Opracował Zespół: Magdalena Arczewska Grzegorz Całek Ewa Gliwicka Filip Pazderski Wojciech Rustecki i Kamil Bobek DPP MPiPS Warszawa, czerwiec 2011 Spis

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

VIII. Kapitał społeczny

VIII. Kapitał społeczny VIII. Kapitał społeczny 270 Wersja robocza Wprowadzenie Kapitał społeczny to potencjał zgromadzony w społeczeństwie i w jednostkach w postaci instytucji, norm, wartości, zachowań, tworzący podstawę dla

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo