Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe?"

Transkrypt

1 Zasady prowadzenia inwestycji wodnych w Polsce (roboty melioracyjne konserwacyjne i inwestycyjne wykonywane przez WZMiUW)

2 Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe? 1. Ustawa prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (t. j. DZ. U Nr 239 poz z późn. zm.) 2. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. DZ. U z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.)

3 Obowiązki WZMiUW ustawa prawo wodne Zgodnie z art art pkt. pkt.4 ustawy Prawo wodne Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa w imieniu Marszałka Województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, rolnictwa służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy.

4 Obowiązki WZMiUW ustawa prawo wodne Art. 21 Art Utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela. 2. Obowiązek utrzymywania tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi należy do ich właścicieli, a w kosztach utrzymania tych budowli lub murów właściciel wody uczestniczy proporcjonalnie do odnoszonych korzyści. Podziału kosztów dokonuje, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Art. 22 Art Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody.

5 Obowiązki WZMiUW ustawa prawo wodne Art. 26. Do obowiązków właściciela śródlądowych wód powierzchniowych należy: 1) 2) 3) 4) 5) zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów, będących w jego władaniu; dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód; regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach stosownie do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków hydrologicznych; zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów; współudział w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych.

6 Obowiązki WZMiUW ustawa prawo wodne Art Utrzymywanie urządzeń wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. 2. Właściciel urządzenia wodnego znajdującego się na śródlądowych wodach powierzchniowych jest obowiązany do zapewnienia obsługi, bezpieczeństwa oraz właściwego funkcjonowania tego urządzenia, z uwzględnieniem wymagań wynikających z warunków utrzymywania wód. Art.67 Art Regulacja koryt cieków naturalnych, zwana dalej regulacją wód, służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej. 2. Regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres wykracza poza działania związane z utrzymywaniem wód, a w szczególności na kształtowaniu przekroju podłużnego poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego. 3. Regulacja wód powinna zapewnić dynamiczną równowagę koryta cieku naturalnego.

7 Obowiązki WZMiUW ustawa prawo wodne Art.. 75 Art Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w trybie, o którym mowa w art. 74 ust. 2, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych należy do marszałka województwa.

8 Obowiązki WZMiUW ustawa prawo wodne Art.. 80 Art 80.. Ochronę ludzi i mienia przed powodzią oraz suszą realizuje się w szczególności przez: 1) zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych; 2) racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie przepływami wód; 3) funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze; 4) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi.

9 Obowiązki WZMiUW wynikające z ustawy prawo budowlane Art Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania 2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 7.

10 Obowiązki WZMiUW wynikające z ustawy prawo budowlane Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; 2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Art Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt. 2;

11 Obowiązki WZMiUW wynikające z ustawy prawo budowlane Dodatkowo oprócz przewidzianych w Prawie budowlanym corocznych kontroli okresowych wałów przeciwpowodziowych w gestii właściciela lub zarządcy pozostają kontrole doraźne (awarie, interwencje), które należy wykonywać: - w okresie przepływów wielkich wód przekraczających stany alarmowe albo po nim, jeśli woda doszła do korpusu wału, obejmując nimi odcinki obwałowań, na których stwierdzono występowanie zagrożeń lub uszkodzeń wału (wzmożona filtracja, uszkodzenie lub odkształcenie korpusu wału) albo uszkodzenie budowli towarzyszących; - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń korpusu wału lub towarzyszących budowli, wynikających z innych przyczyn niż przepływ wielkich wód. (Czynności tych dokonuje się na podstawie zaleceń IMUZ Falenty 2008r. pt. Ocena stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych M. Borys, K. Mosiej).

12 Ewidencja wód i urządzeń melioracji wodnych w Polsce dla których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa * Typ/rodzaj urządzenia j.m. stan ilościowy na r. I. 1. Cieki naturalne ogółem 2. Kanały w tym cieki uregulowane 3. Wały przeciwpowodziowe 4. Stacje pomp 5. Urządzenia piętrzące 6. Zbiorniki retencyjne II. 1. Cieki nieuregulowane km km km km szt. 587 szt szt. 329 km Uwaga: *-zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną (Dz.U nr 16 poz. 149 )

13 Brak wykonania nałożonych obowiązków podlega karze na podstawie art. 193 ustawy prawo wodne Art Kto wbrew obowiązkowi: 1) nie utrzymuje w należytym stanie wód lub urządzeń wodnych, 2) uniemożliwia dostęp do wód, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 2, 3) nie prowadzi pomiarów, o których mowa w art. 46, 4) nie wykonuje lub nie utrzymuje w należytym stanie urządzeń zapobiegających szkodom, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 7a, 5) nie prowadzi kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163 ust. 4, 6) nie wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w art. 34c ust. 1 i art. 34d ust. 1 3 podlega karze grzywny.

14 Brak wykonania nałożonych obowiązków może skutkować poniesieniem kosztów odszkodowań z tytułu poniesionych strat art. 186 ustawy prawo wodne Art W sprawie naprawienia szkód innych niż określone w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1 droga sądowa przysługuje po wyczerpaniu trybu, o którym mowa w ust Naprawienie szkody, o której mowa w ust. 1, obejmuje pokrycie strat poniesionych przez poszkodowanego. 3. Na żądanie poszkodowanego organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli szkoda nie jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego właściwy marszałek województwa, ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji; decyzja jest niezaskarżalna. 4. Stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przysługuje droga sądowa; droga sądowa przysługuje również w przypadku niewydania decyzji przez właściwy organ w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego. 5. Wystąpienie na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa w ust. 3.

15 Rodzaje prac melioracyjnych U T R Z Y M A N I E K O N S E R W A C J A Proces koniecznych czynności zmierzających do utrzymywania zasobów majątku Skarbu Państwa służącego rolnictwu w należytym stanie technicznym. Między innymi utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, budowli hydrotechnicznych, zbiorników oraz koryt rzek ich bieżącej eksploatacji, okresowej konserwacji oraz niezbędnych napraw, remontów w celu zachowania przypisanej im funkcji. I N W E S T Y C J E Całokształt skomplikowanego procesu polegającego na wytworzeniu majątku trwałego lub jego zwiększeniu, na podstawie działań określonych w ustawie o samorządzie województwa, w zakresie gospodarki wodnej, oraz ochrony przeciwpowodziowej w rozumieniu ustawy Prawo wodne; w oparciu o poniesione nakłady inwestycyjne (długotrwała procedura opracowania i uzgadniania dokumentacji technicznej), w celu budowy nowych lub odbudowy wyeksploatowanych obiektów hydrotechnicznych (np. stopni wodnych, budowli piętrzących, zbiorników itp.) czyli budowli regulacyjnych, przeciwpowodziowych oraz retencjonujących wodę i zabezpieczających ją w okresach suszy służących rolnictwu.

16 Realizacja robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych podstawowych 1. Konserwacja bieżąca wałów, zbiorników wodnych, budowli piętrzących i koryt rzecznych 2. Konserwacja wykonywana na terenach cennych przyrodniczo (w obszarach chronionych) - w tym zwłaszcza obszarach NATURA 2000, ustanowionych przepisami prawa zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz z póżn. zm.) oraz roboty konserwacyjne, które mogą wpłynąć na zmianę stosunków wodnych.

17 Ad. 1. Konserwacja bieżąca wałów, zbiorników wodnych, budowli piętrzących i koryt rzecznych WZMiUW dążąc do zapewnienia sprawności technicznej koryt rzek oraz budowli piętrzących realizuje konserwację bieżącą. W/w utrzymywanie jest wykonywane bez występowania do RDOŚ oraz innych organów zajmujących się ochroną środowiska.

18 Ad. 2. Konserwacja wykonywana na terenach cennych przyrodniczo (w obszarach chronionych) - w tym zwłaszcza obszarach NATURA 2000, ustanowionych przepisami prawa zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz z późn. zm.) oraz roboty konserwacyjne, które mogą wpłynąć na zmianę stosunków wodnych. Przystąpienie do realizacji robót konserwacyjno utrzymaniowych jest możliwe po uzyskaniu: a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, b) decyzji o warunkach prowadzenia robót robót..

19 Ad.2a. Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów WZMiUW zgodnie z art art.. 83 ust ust.. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. (Dz. U. z 2004 Nr 92 92,, poz z późn. poz późn. zm zm..) występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów krzewów.. Wójt burmistrz, prezydent miasta: miasta: Uznając, że usunięcie drzew lub krzewów nie będzie mogło potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, 2000, wydaje żądaną decyzję zezwolenie WZMiUW realizuje prace Uznając, że usunięcie drzew lub krzewów, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 wydaje postanowienie na podstawie art art.. 96 ust 3 ustawy OOŚ, w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia RDOŚ RDOŚ:: 1)wniosku 1)wniosku o wydanie decyzji 2)karty 2)karty informacyjnej 3)kopii 3)kopii mapy z terenem realizacji przedsięwzięcia poświadczonej przez właściwy organ i obszarem oddziaływania przedsięwzięcia 4) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informacji o jego braku. braku. (Postanowienie organu gminy jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie) zażalenie)..

20 WZMiUW przygotowuje dokumenty zgodnie z postanowieniem i występuje do RDOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu dokumentacji określonej w postanowieniu w terminie 14 dni wydaje postanowienie: Wydaje na podstawie art. 97 ust 1 ustawy ooś postanowienie w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, z jednoczesnym obowiązkiem przedłożenia raportu o określonym zakresie. (Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od daty jego doręczenia, za pośrednictwem RDOŚ). Wydaje na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy ooś postanowienie w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura (Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. Postanowienie otwiera drogę do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów).

21 WZMiUW przygotowuje raport i przedkłada go RDOŚ w terminie nieokreślonym (termin zależy od czasu, który jest potrzebny do sporządzenia raportu) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Występuje do organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art , 38 ustawy, przekazując mu jednocześnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) na podstawie art. 83 ust 1 ustawy o ochronie przyrody. Wydaje decyzje - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. (Decyzja ostateczna, zamyka sprawę oddziaływania na obszar Natura w tym postępowaniu). WZMiUW rozpoczyna prace Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) przeprowadza postępowanie z udziałem społeczeństwa, zbiera zgłoszone w terminie 21 dni uwagi i wnioski i przekazuje je Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wraz z protokołem rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona. ocen 2000

22 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu uwag i wniosków Uzgadnia w formie postanowienia (art. 98 ust 2 ustawy OOŚ) warunki realizacji przedsięwzięcia. Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie oraz jest wiążące dla organu wydającego zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów). Odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (art. 98 ust 3) jeżeli z oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar, a nie zachodzą przesłanki art. 34 ustawy o ochronie przyrody. (Postanowienie odmawiające uzgodnienia jest ostateczne i wiążące dla organu wydającego zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów). Wójt burmistrz, prezydent miasta wydaje na podstawie art. 83 ust 1 ustawy o ochronie przyrody decyzje - zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów. krzewów Wójt, burmistrz, prezydent miasta na podstawie art. 83 ust 1 w związku z art. 101 ust 4 ustawy, odmawia zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewów. krzewów WZMiUW rozpoczyna prace WZMiUW nie rozpoczyna prac

23 Ad.2b. Decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót w obszarach chronionych WZMiUW realizując swoje obowiązki zgłasza Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, zamiar rozpoczęcia prac utrzymaniowych, podając istotne elementy i czynności robót utrzymaniowych, termin i miejsce ich prowadzenia, załącza też ewentualne decyzje - zezwolenia właściwych organów gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) na usuwanie drzew lub krzewów oraz raz kartę informacyjną przedsięwzięcia.. przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczyna postępowanie o ustalenie warunków prowadzenia robót na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zawiadamiając zgłaszającego (strony) o wszczęciu postępowania. Wydaje na podstawie art. 97 ust 1 ustawy ooś postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, z jednoczesnym obowiązkiem przedłożenia raportu o określonym zakresie. ( Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od daty jego doręczenia, za pośrednictwem RDOŚ ). Wydaje na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy ooś postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz wydaje na podstawie art. 118 ust 1 ustawy o ochronie przyrody decyzje o ustaleniu warunków prowadzenia robót. ( Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie ). WZMiUW rozpoczyna prace.

24 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu raportu, przeprowadza czynności zapewniające udział społeczeństwa, zbiera uwagi i wnioski i rozpatruje je. Z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar lub przedsięwzięcie będzie znacząco negatywnie oddziaływać, ale będą występować przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody. Z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko a nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody. RDOŚ wydaje na podstawie art. 101 ust 4 decyzję odmawiającą. RDOŚ wydaje na podstawie art. 118 ust 1 ustawy o ochronie przyrody decyzje o ustaleniu warunków prowadzenia robót. robót WZMiUW rozpoczyna prace. WZMiUW nie rozpoczyna prac.

25 Skutki braku realizacji robót utrzymaniowych Rzeka Kanał SS-W (odcinek uregulowany) województwo łódzkie

26 Rzeka Pyszna (odcinek uregulowany) województwo łódzkie

27 Rzeka Ner (odcinek nieuregulowany) województwo łódzkie

28 Inwestycje melioracyjne PRZEDSIĘWZIĘCIE - INWESTYCJA Przedsięwzięcie inwestycyjne jest to: zamierzenie budowlane polegające na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu (art. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz z późn. zm.) Inwestycja melioracyjna jest to proces polegający na przygotowaniu, zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych, budowli hydrotechnicznych, robót budowlanych oraz przekazaniu do użytkowania. Regulacja koryt cieków naturalnych zwana regulacją wód służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej (Art. 67 ustawy Prawo wodne, tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019)

29 Zasady prowadzenia inwestycji uzgodnienia Przystąpienie do realizacji inwestycji jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy posiadać dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne decyzje i pozwolenia, do których zaliczmy: 1) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa), 3) zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów, 4) pozwolenie wodnoprawne wodnoprawne,, 5) decyzję o warunkach prowadzenia robót zmieniających stosunki wodne na obszarach cennych przyrodniczo przyrodniczo..

30 Ad. 1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji WZMiUW występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w celu określenia: warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych (także w zakresie ochrony środowiska) wyznaczenia linii rozgraniczających teren inwestycji Art. 50, ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

31 Procedura oceny oddziaływania na środowisko Inwestycje prowadzone przez WZMiUW, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczają się do rodzaju inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko. W grupie tej znajdują się przedsięwzięcia, na które obligatoryjnie wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko lub na które właściwy organ ochrony środowiska wydaje postanowienie o konieczności przeprowadzenia tej procedury. (Art. 59, 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz z późn. zm.). Procedurę oceny oddziaływania na środowisko kończy wydana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

32 Ad. 2 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Z uwagi na fakt, że inwestycje z zakresu melioracji wodnych są przedsięwzięciami znacząco oddziałującymi na środowisko WZMiUW występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem następujących decyzji administracyjnych (Art. 72 ust. 1 w/w ustawy): decyzją ustalającą warunki prowadzenia robót, pozwoleniem wodnoprawnym, pozwoleniem na budowę, decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji dla inwestycji przeciwpowodziowych. Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pozwala inwestorowi na realizację planowanej inwestycji oraz określa warunki związane z ochroną środowiska, jakie trzeba spełnić w trakcie realizacji inwestycji.

33 POSTĘPOWANIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWIKOWYCH UWARUNKOWANIACH Inwestor (WZMiUW) WZMiUW) składa do właściwego organu (wójt, burmistrz, prezydent miasta): miasta): wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. (art ,, ust ust.. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) Organ prowadzący postępowanie ustala potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakres, WYDAJĄC POSTANOWIENIE POSTANOWIENIE:: nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu (30 dni) art. 63 ust. 1 (na postanowienie przysługuje zażalenie) stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (30 dni) art. 63 ust. 2 (na postanowienie nie przysługuje zażalenie)

34 WZMiUW przedkłada wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi raport o oddziaływaniu na środowisko Wójt, burmistrz, prezydent miasta: Dokonuje uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i inspektorem sanitarnym oraz zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W uzasadnionych przypadkach organ może odmówić wydania decyzji.

35 Procedura oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura Obejmuje to nie tylko przedsięwzięcia położone w obszarze, ale także przedsięwzięcia położone poza tym obszarem, lecz mogące na obszar oddziaływać. W przypadku wód może to dotyczyć np: piętrzeń oddziałujących na reżim hydrologiczny rzeki wpływającej do obszaru Natura 2000, chroniącego siedliska lub gatunki wrażliwe na takie zmiany reżimu, przedsięwzięć przyspieszających spływ wód ciekiem wypływającym z obszaru Natura 2000 chroniącego siedliska lub gatunki wrażliwe na odwodnienie, przedsięwzięć ingerujących w ciągłość rzeki łączącej obszary Natura 2000 lub łączącej z morzem obszar Natura 2000 chroniący ryby dwuśrodowiskowe. Dla przedsięwzięć wymagających wydania decyzji środowiskowej), ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 przeprowadza się w ramach postępowania o wydanie tej decyzji. Dla przedsięwzięć nie wymagających wydania decyzji środowiskowej, organ wydający jakąkolwiek decyzję mogącą prowadzić do negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 jest obowiązany zwrócić się do RDOŚ o wydanie postanowienia w sprawie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura Postępowanie takie przeprowadza się wówczas w ramach postępowania o wydanie decyzji danej decyzji, zapewniając w nim udział społeczeństwa.

36 Ad. 3 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów WZMiUW zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów. Wniosek musi być zgodny z zapisami art. 83 ust. 4 w/w ustawy. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta po przeanalizowaniu dokumentów i stwierdzeniu, że wycięcie drzew lub krzewów nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 wydaje wnioskowaną decyzję (zezwolenie). W przeciwnym wypadku przed wydaniem decyzji konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na obszar Natura Procedura uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew dla robót inwestycyjnych jest analogiczna do postępowania przy pracach konserwacyjnych.

37 Ad. 4 Procedura pozwolenia wodnoprawnego Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz z późn. zm.) WZMiUW musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne dla inwestycji melioracyjnych. Pozwolenie wodnoprawne wydaje starosta, a w szczególnych okolicznościach marszałek. Stroną postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest tylko ubiegający się o nie wnioskodawca, właściciel wody, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a także właściciel urządzenia wodnego, władający powierzchnią ziemi oraz uprawniony do rybactwa znajdujący się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Prawo wodne nakłada obowiązek uwzględnienia przy projektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz zachowania dobrego stanu wód, a przy projektowaniu budowli piętrzących należy rozważyć umożliwienie migracji ryb, o ile jest to uzasadnione lokalnymi warunkami środowiska (Art. 63 ust 1, 2 prawa wodnego).

38 Ad. 5 Procedura ustalania warunków prowadzenia robót Na podstawie art 118 ustawy o ochronie przyrody, prowadzenie robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, następuje na podstawie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który ustala warunki prowadzenia robót.

39 Decyzja o pozwoleniu na budowę (Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.) WZMiUW występuje z wnioskiem do właściwego organu (wojewoda) o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewoda na podstawie wniosku inwestora (WZMiUW) wydaje decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę WZMiUW mając prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę może rozpocząć roboty budowlane (Art. 28 Prawa budowlanego, t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm)

40 Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji na podstawie tzw. specustawy powodziowej tj. Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Inwestor realizuje inwestycje z zakresu budowy urządzeń przeciwpowodziowych na podstawie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Decyzja dla tych inwestycji zastępuje pozwolenie na budowę. Procedura ta ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procesów decyzyjnych podczas przygotowywania inwestycji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Realizacja inwestycji w trybie tej ustawy nie zwalnia z procedury oceny oddziaływania na środowisko WZMiUW mając prawomocną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji może rozpocząć realizację inwestycji

41 Kiedy ocena oddziaływania na środowisko jest wymagana? 1. Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Art. 59 ust.1, pkt 1) 2. Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (postanowienie organu ws. obowiązku przeprowadzenia OOŚ) Art.59 ust. 1 wraz z art. 63 ust. 1) 3. Dla przedsięwzięć w obszarach NATURA 2000 Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie bezpośrednio związanego z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony. (Art. 59 ust.2, pkt1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla : Przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Termin ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Wniosek o decyzję: pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji (art.72 ust. 3) należy złożyć w ciągu 4 lat od dnia kiedy decyzja środowiskowa stała się ostateczna Termin ten może zostać wydłużony o 2 lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia KIEDY OOŚ? - 1 I Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Art.. 59 ust.1,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 10 maja 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 99, poz. 665. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW

OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW OCHRONA ŚRODOWISKA W PROCESIE INWESTYCYJNYM W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 3 PAŹDZIERNIKA 2008 r. O UDOSTĘPNIANIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE, UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r.

USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski

Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym. mgr inż. Krzysztof Pałkowski Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym mgr inż. Krzysztof Pałkowski Chmielno 2013 Czego dotyczy procedura OOŚ? Przedsięwzięć rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję

Bardziej szczegółowo

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYPEŁNIANIA PRZEZ INWESTORÓW WYMAGAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA DLA REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA MOGĄCEGO ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO W opracowaniu zostały omówione

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Pozwolenia wodnoprawne dla potrzeb stawów hodowlanych. Opracowała : Katarzyna Kucharska

Pozwolenia wodnoprawne dla potrzeb stawów hodowlanych. Opracowała : Katarzyna Kucharska Pozwolenia wodnoprawne dla potrzeb stawów hodowlanych Opracowała : Katarzyna Kucharska 1 Pozwolenia wodnoprawne wydawane są na podstawie ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. tekst jednolity z 10

Bardziej szczegółowo

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r.

Ryszard Zakrzewski, Ministerstwo Środowiska. Warszawa, 16 października 2008 r. Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko najważniejsze kierunki zmian

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego

Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego NATURA 2000 MOTOREM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU http://natura2000.org.pl Natura 2000 a turystyka Procedura OOŚ w kontekście przedsięwzięć z sektora turystycznego Witold Wołoszyn Szkolenie regionalne Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Książka obiektu budowlanego (KOB)

Książka obiektu budowlanego (KOB) Książka obiektu budowlanego (KOB) Zgodnie z art. 64. 1, ustawy Prawo Budowlane właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem,

Bardziej szczegółowo

Dorota Kupper PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UDZIAŁ W PROCESIE INWESTYCYJNYM W KORYTACH RZEK CZĘŚĆ I PODSTAWY PRAWNE. Warszawa, styczeń 2007

Dorota Kupper PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UDZIAŁ W PROCESIE INWESTYCYJNYM W KORYTACH RZEK CZĘŚĆ I PODSTAWY PRAWNE. Warszawa, styczeń 2007 Dorota Kupper PORADNIK DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH UDZIAŁ W PROCESIE INWESTYCYJNYM W KORYTACH RZEK CZĘŚĆ I PODSTAWY PRAWNE Warszawa, styczeń 2007 Autor: Dorota Kupper Redakcja: Magdalena Makles Mierzejewska,

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A

K A R T A I N F O R M A C Y J N A K A R T A I N F O R M A C Y J N A Urząd Gminy w Santoku ul. Gorzowska 59 tel./fax: (95) 7287510, e-mail: mailto:urzad@santok.pl www.santok.pl SYMBOL RGKROŚ. OŚGL 01 NAZWA SPRAWY WYDAWANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe

Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Linie elektroenergetyczne. Decyzje środowiskowe Autor: Sergiusz Urban - WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. K. ( Energia Elektryczna marzec 2013) Realizacja wielu inwestycji nie pozostaje bez wpływu

Bardziej szczegółowo

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH

ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH ROLA GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W PROCESIE OOŚ DLA PRZEDSIĘWIĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Zadania GDOŚ Współudział

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia w użytkowaniu gruntów przyległych do wód, wynikające z ustawy Prawo wodne.

Ograniczenia w użytkowaniu gruntów przyległych do wód, wynikające z ustawy Prawo wodne. Ograniczenia w użytkowaniu gruntów przyległych do wód, wynikające z ustawy Prawo wodne. Lucyna Osuch-Chacińska Prawo wodne gwarantuje każdemu prawo do powszechnego korzystania ze śródlądowych powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska. Magdalena Szymańska

Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska. Magdalena Szymańska Formy ochrony przyrody w Małopolsce wymagania w zakresie ochrony środowiska Magdalena Szymańska PO RYBY 2007 2013, oś 4 działania polegające na ochronie środowiska i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 1 Procedura oceny oddziaływania na środowisko Dystrybucja energii elektrycznej i gazu -działanie 5.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 22 października 2013 r.

Warszawa, 22 października 2013 r. Warszawa, 22 października 2013 r. Przepisy regulujące proces budowlany Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). Rozporządzenia wydane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 w systemie ocen oddziaływania na środowisko Dorota Janic Bora Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

KIK/37 TARLISKA GÓRNEJ RABY UTRZYMANIE RZEK GÓRSKICH

KIK/37 TARLISKA GÓRNEJ RABY UTRZYMANIE RZEK GÓRSKICH KIK/37 TARLISKA GÓRNEJ RABY UTRZYMANIE RZEK GÓRSKICH UTRZYMANIE RZEK W ŚWIETLE PRAWA WODNEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PRZY BUDOWIE DRÓG

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PRZY BUDOWIE DRÓG XIX Sesja N-T pod hasłem POLSKIE DROGI od pomysłu do pozwolenia na budowę SGP, GIG, SPKD, GDDKIA Oddział w Warszawie Piotr Ochnio Referat Nr 5 PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA PRZY BUDOWIE DRÓG Nowy Sącz, 14 16

Bardziej szczegółowo

Obowiązki właścicieli wód w świetle przepisów Prawa wodnego

Obowiązki właścicieli wód w świetle przepisów Prawa wodnego Obowiązki właścicieli wód w świetle przepisów Prawa wodnego Lucyna Osuch-Chacińska Własność wód W myśl przepisu art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wody morza terytorialnego, morskie

Bardziej szczegółowo

w procedurach administracyjnych związanych

w procedurach administracyjnych związanych ŚRODOWISKO w procedurach administracyjnych związanych z MEW Ryszard Babiasz Robert Wawręty (Towarzystwo na rzecz Ziemi) MEW - krok po kroku DOŚU! Krok 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Krok 2.

Bardziej szczegółowo

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA PROCEDURA UZYSKIWANIA DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA ORAZ UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA Bernadetta Czerska Warszawa, 15 października 2009 r. Cz. 1 Procedura

Bardziej szczegółowo

Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o.

Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o. Anna Siwkowska Radca Prawny Ambiens Sp. z o.o. Przez pojęcie oceny oddziaływania na środowisko rozumie się postępowanie administracyjne w sprawie planowanego przedsięwzięcia obejmujące w szczególności:

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E Zdzieszowice, 13 sierpień 2013 r. OŚ.6220.4.2013.JBG O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM

OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA W WOJEWÓDZTWACH MAŁOPOLSKIM I ŚWIĘTOKRZYSKIM Elementy zarządzania ryzykiem powodziowym 1. Zapobieganie 2. Ochrona 3. Gotowość 4. Postępowanie awaryjne 5. Wyciąganie wniosków Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący. Katowice luty 2013r.

Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący. Katowice luty 2013r. Ocena oddziaływania na środowiskowymiana doświadczeń na linii inwestor-organ prowadzący Katowice luty 2013r. Materiały przygotowała Jolanta Tyka Zakres tematyczny I. Wykład 1. Postępowanie oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Organy właściwe do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 1) regionalny dyrektor ochrony środowiska (RDOŚ) w przypadku: a) przedsięwzięć mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: dróg,

Bardziej szczegółowo

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011

r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 Analiza wariantowajako przesłanka wskazania wariantu innego niż proponowany przez inwestora lub odmowy wydania decyzji środowiskowej r.pr. Michał Behnke 12.10.2011 1 PLAN PREZENTACJI Podstawy prawne analizy

Bardziej szczegółowo

Wybrane artykuły Ustawy Prawo Wodne dotyczące melioracji wodnych oraz zasad działania Spółek Wodnych.

Wybrane artykuły Ustawy Prawo Wodne dotyczące melioracji wodnych oraz zasad działania Spółek Wodnych. Gminna Spółka Wodna w Goleszowie działa w oparciu o Ustawę Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001r. tekst jednolity Dz. U. 239 z dnia 7 grudnia 2005r. z późniejszymi zmianami oraz Statut Spółki zatwierdzony

Bardziej szczegółowo

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA.

UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. UG.6220.3.2012 Wielkie Oczy, dnia 29.11.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

STRZEPCZ, CZERWIEC 2010 R.

STRZEPCZ, CZERWIEC 2010 R. PRB MELMAK JERZY PIOTR KOZERSKI PRACOWNIA PROJEKTOWA SIEDZIBA: STRZEPCZ, UL. LIPOWA 21, 84-223 LINIA, TEL. 676-91-02 Rodzaj opracowania: OPERAT WODNOPRAWNY Obiekt: ZBIORNIKI MAŁEJ RETENCJI WODNEJ Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA

MINIPRZEWODNIK INWESTORA MINIPRZEWODNIK INWESTORA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPZP Wypis i wyrys z MPZP Aktualna informacja o MPZP: http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/plany_g.htm Jeżeli dla terenu planowanej

Bardziej szczegółowo

Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych na budowy i modernizacje dróg

Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych na budowy i modernizacje dróg Szczególne problemy zarządców dróg samorządowych z uzyskiwaniem decyzji środowiskowych na budowy i modernizacje dróg Wprowadzenie Wdrażanie wymagań Unii Europejskiej do polskiego ustawodawstwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU

REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU REGULAMIN PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MAKOSZOWIANKA W ZABRZU 2 I. WPROWADZENIE 1. Przedmiot, cel i zakres opracowania. Przedmiotem opracowania jest

Bardziej szczegółowo

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych:

Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych: Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych: Zgodnie z brzmieniem art. 61 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane to właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt

Bardziej szczegółowo

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH

ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH ODSTĘPSTWA OD PRZEPISÓW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DEPARTAMENT DRÓG I AUTOSTRAD MGR INŻ. GRZEGORZ KUCZAJ STANOWISKO DS. TECHNICZNYCH KANAŁ TECHNOLOGICZNY art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

Szkody na obszarach Natura 2000

Szkody na obszarach Natura 2000 Szkody na obszarach Natura 2000 Paulina Kupczyk kancelaria Ochrona Środowiska i działalno inwestycyjna Konsulting Szkolenie Interwencje ekologiczne w obronie ostoi Natura 2000 w ramach projektu Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw

Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw Zmiana ustawy o odpadach oraz zmiana niektórych ustaw USTAWA z dnia 3 marca 2000 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U.2000.22.272 z dnia 31 marca 2000 r.) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL

1. Definicje. 2. Procedury WWW.ZJAZDPROJEKT.PL 2. Zjazd z drogi publicznej INFORMACJE OGÓLE I DEFINICJE Poradnik Inwestora 1. Definicje... 1 2. Procedury... 1 3. Decyzja na lokalizację zjazdu... 2 4. Warunki jakie ma spełniać zjazd... 2 5. Warunki

Bardziej szczegółowo

Informacja Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu nowodworskiego - zagrożenia i plany inwestycyjne

Informacja Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu nowodworskiego - zagrożenia i plany inwestycyjne Informacja Zabezpieczenie przeciwpowodziowe powiatu nowodworskiego - zagrożenia i plany inwestycyjne 1. Stan ewidencyjny urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie powiatu nowodworskiego to:.

Bardziej szczegółowo

Proces podejmowania decyzji administracyjnych

Proces podejmowania decyzji administracyjnych Proces podejmowania decyzji administracyjnych Debata nt. ochrony przed hałasem Warszawa, dn. 11 grudnia 2012 r. Czynniki wpływające na koniecznośd lub obowiązek budowy ekranów akustycznych Etap planowania

Bardziej szczegółowo

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące

Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Konferencja Prasowa 16.04.2013 r. Odtworzenie infrastruktury przeciwpowodziowej i działania monitorujące Witold Sumisławski Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Usuwanie skutków powodzi Szkody powodziowe

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMALNOŚCI KROK PO KROKU

FORMALNOŚCI KROK PO KROKU FORMALNOŚCI KROK PO KROKU Opis inwestycji Poniżej znajdują się podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji. Typ inwestycji Kategoria inwestycji Gmina Powiat Województwo Stacja demontażu pojazdów

Bardziej szczegółowo

Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią i zakres ich kompetencji Organy administracji rządowej i samorządowej powołane ustawowo do ochrony przed powodzią

Bardziej szczegółowo

"Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do

Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do "Działania przygotowawcze do częściowego odtworzenia żwirowych siedlisk dla litofilnych gatunków ryb na odcinku Wisłoki od jazu w Mokrzcu do miejscowości Pustków" Pustków RZEKA WISŁOKA OD JAZU W MOKRZCU

Bardziej szczegółowo

Prawo ochrony środowiska w drogownictwie stan obecny i kierunki zmian

Prawo ochrony środowiska w drogownictwie stan obecny i kierunki zmian LVI TECHNICZNE DNI DROGOWE 13-15 listopada 2013 r. Centrum Konferencyjne Falenty, Raszyn k. Warszawy Prawo ochrony środowiska w drogownictwie stan obecny i kierunki zmian Karolina Rak Departament Środowiska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r.

UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 28 października 2010 r. UCHWAŁA NR NR 0150/XLVIII/1093/10 RADY MIASTA TYCHY w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ujścia Potoku Wyrskiego do rzeki Gostyni i Starej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne

USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 grudnia 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2259. Art. 1. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne

Bardziej szczegółowo

Problemy w zakresie ochrony środowiska

Problemy w zakresie ochrony środowiska Problemy w zakresie ochrony środowiska www.plk-sa.pl Warszawa, 27 marca 2014 r. Plan prezentacji 1. Zagadnienia priorytetowe 2. Inne ważne Regulacje ustawowe 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE

OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa przy wsparciu Euroregionu Nysa OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE (aktualny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ŚRODOWISKU

INFORMACJA O ŚRODOWISKU INFORMACJA O ŚRODOWISKU Prawo ochrony środowiska dr Tomasz Poskrobko PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA PAŃSTWOWY MONITORING ŚRODOWISKA Podstawy prawne PMŚ tworzą: ustawa Prawo ochrony środowiska zawiera

Bardziej szczegółowo

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku

Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku Obowiązki właściciela lub zarządcy budynku zawarte są m.in. art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy

Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy Załącznik nr 4 do SIWZ Warunki zgody i procedury wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem i zobowiązaniem Najemcy 1. Wstęp. Wszystkie roboty budowlane określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Przepisy z zakresu ochrony przyrody, chroniące zwierzęta w budynkach podczas prowadzenia prac budowlanych lub remontowych

Przepisy z zakresu ochrony przyrody, chroniące zwierzęta w budynkach podczas prowadzenia prac budowlanych lub remontowych Przepisy z zakresu ochrony przyrody, chroniące zwierzęta w budynkach podczas prowadzenia prac budowlanych lub remontowych Jakub Dziubecki Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Ochrona gatunkowa zwierząt

Bardziej szczegółowo

Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły

Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły Praktyczne podejście do Ocen Środowiskowych Metodyka uwzględniania RDW na przykładzie programów inwestycyjnych Górnej Wisły Jerzy Grela MGGP S.A. Centrum Nauki Kopernik Warszawa, 8 październik 2015 r 1

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Akty prawne Koncepcja wykonywana jest na podstawie: Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska przed hałasem

Program ochrony środowiska przed hałasem Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych oraz wojewódzkich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, o obciążeniu ponad 3 mln pojazdów

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E Postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. realizacja małej elektrowni wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na rzece Dunajecw

Bardziej szczegółowo

KD-PPB.104 Strona Strona 1 z 6 Decyzja o lokalizacji celu publicznego...

KD-PPB.104 Strona Strona 1 z 6 Decyzja o lokalizacji celu publicznego... KD-PPB.104 Strona Strona 1 z 6 5.07.011r. Decyzja o o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym/ponadlokalnym dla przedsięwzięć nie wymagających decyzji środowiskowych i nie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Art. 6. 1. Kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko, jest obowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu. 2. Kto

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r.

Stowarzyszenie FORUM RECYKLINGU SAMOCHODÓW. Al. Jerozolimskie 202 02-486 WARSZAWA. Warszawa, marzec 2014 r. Poradnik dotyczący sporządzania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w związku z prowadzeniem punktu zbierania pojazdów wycofanych z

Bardziej szczegółowo

Procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na środowisko

Procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na środowisko Procedury wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i oceny oddziaływania na środowisko doświadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Agnieszka Nowak Poznań, 19-20

Bardziej szczegółowo

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu

Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Obszar ograniczonego użytkowania dla lotniska Poznań-Ławica w Poznaniu Wizyta Studyjna Grupy Roboczej ds. Hałasu Poznań, dnia 2-4 kwietnia 2014 r. Obszar

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Mechanizmy prawne udrożnienia rzek w Polsce

Załącznik nr 2. Mechanizmy prawne udrożnienia rzek w Polsce Załącznik nr 2 Mechanizmy prawne udrożnienia rzek w Polsce Stopień drożności rzek w Polsce jest niski. Fakt ten ma znaczący wpływ na warunki bytowania organizmów wodnych, w szczególności ryb gatunków wędrujących.

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska

ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG. Przygotowała: Małgorzata Waligórska ASPEKTY TWORZENIA OBSZARÓW OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA DLA DRÓG Przygotowała: Małgorzata Waligórska Ustawa Prawo ochrony środowiska: Art. 135.2. Obszar ograniczonego użytkowania dla przedsięwzięcia mogącego

Bardziej szczegółowo

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007

Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt futerkowych w świetle przepisów ochrony środowiska KONFERENCJA SZKOLENIOWA BOGUCHWAŁA 2007 Fermowy chów w zwierząt t futerkowych : Wymogi inwestycyjne Kiedy obowiązek opracowania

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. .., dnia ... ... ... ... Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju. podpis wnioskodawcy

W N I O S E K. .., dnia ... ... ... ... Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju. podpis wnioskodawcy .., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora... imię i nazwisko pełnomocnika (upowaŝnienie). adres/tel.kontaktowy Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim Wydział Planowania i Rozwoju ul. Jana Głogowskiego

Bardziej szczegółowo

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI

MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI MIKRORETENCJA JAKO ELEMENT OBIEGU WODY W ROLNICTWIE, SADOWNICTWIE I HODOWLI Waldemar Mioduszewski Instytut Technologiczno-Przyrodniczy 1 października 2015 r. ZAKRES WYSTĄPIENIA 1. Wprowadzenie nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Termin złożenia zawiadomienia na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania.

Termin złożenia zawiadomienia na 30 dni przed terminem oddania do użytkowania. 1. Przyjmowanie zawiadomień o planowanym terminie oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji. Opis sprawy - Inwestor zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pozwolenie na budowę 1)

Wniosek o pozwolenie na budowę 1) AZ-VII.6740. dn. (miejscowość i data) STAROSTA PARCZEWSKI Inwestor: Imię i nazwisko lub nazwa Ulica Nr domu, mieszkania lub lokalu Kod pocztowy Miejscowość Telefon/Fax Adres e-mail Pełnomocnik (jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie w Warszawie Program prac związanych z opracowaniem planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zgodnie z art. 88s ust. 3 pkt. 1 ustawy Prawo wodne. Zakres planowania w gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP

wg rozdzielnika Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. RI.6733.3.2012.LP RI.6733.3.2012.LP Szczutowo, dn. 26.06.2012 r. wg rozdzielnika Działając na podstawie art. 10 w związku z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tj.dz. U. z 2000

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (1) Rozdział 1 zmiany: 2004-01-01 Dz.U.2003.217.2124 art. 13 2005-07-28 Dz.U.2005.113.954 art. 7 2006-01-01 Dz.U.2005.267.2251 art. 9 2006-12-16 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-01-01 Dz.U.2006.220.1601 art. 1 2007-02-27

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r.

Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 31 lipca 2013 r. Wdrażanie Dyrektywy Powodziowej w POLSCE wpływ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 31 lipca 2013 r. mld zł POWODZIE W POLSCE STRATY I SZKODY 25 20 15 7,5 prywatne komunalne Gminy dotknięte powodziami

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w Białymstoku PROTOKÓŁ. kontroli problemowej za okres 2008-2012 r. (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. w Białymstoku PROTOKÓŁ. kontroli problemowej za okres 2008-2012 r. (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO w Białymstoku PROTOKÓŁ kontroli problemowej za okres 2008-2012 r (rodzaj kontroli) przeprowadzonej w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm

(druk nr 1038) Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa tekst usunięty przez Sejm <> druk pogrubiony tekst wstawiony przez Sejm BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 roku. w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły

UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 roku. w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Projekt z dnia 01.06.2011 r. UCHWAŁA Nr. RADY MINISTRÓW z dnia.2011 roku w sprawie ustanowienia Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii:

INFORMACJA NR 5. W nawiązaniu do postępowania przetargowego nr IZ/3840/64/2012 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących kwestii: Wrocław, dnia 24 maja 2012 r. Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/64/2012 INFORMACJA NR 5 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r.

Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA. WFOŚiGW w Zielonej Górze październik, 2015 r. Szkolenie w komponencie GOSPODARKA WODNA październik, 2015 r. ZAKRES SZKOLENIA 1. Działalność Funduszu 2. Kryteria wyboru przedsięwzięć 3. Procedura ubiegania się o dofinansowanie 4. Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1)

WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Numer rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia na budowę (wypełnia organ): 1. Data wpływu wniosku (wypełnia organ): 2. WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ (PB-1) Objaśnienie: Pola oznaczone kwadratem

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP.

PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. PODSUMOWANIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA PROJEKTU PN. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA GORZOWA WLKP. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie

D E C Y Z J A BURMISTRZ ŚWIECIA. WYTWÓRNI STYROPIANU Henryk Piotrowski ul. Chmielniki Świecie Świecie, dnia 2010-07-22 ROŚiGK 7625/12/6/2010 D E C Y Z J A Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

Bardziej szczegółowo

Zasady dla Wnioskodawców. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ocena oddziaływania na środowisko

Zasady dla Wnioskodawców. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Ocena oddziaływania na środowisko ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo