Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe?"

Transkrypt

1 Zasady prowadzenia inwestycji wodnych w Polsce (roboty melioracyjne konserwacyjne i inwestycyjne wykonywane przez WZMiUW)

2 Na podstawie jakich aktów prawnych WZMiUW realizuje swoje zadania statutowe? 1. Ustawa prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (t. j. DZ. U Nr 239 poz z późn. zm.) 2. Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t. j. DZ. U z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm.)

3 Obowiązki WZMiUW ustawa prawo wodne Zgodnie z art art pkt. pkt.4 ustawy Prawo wodne Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa w imieniu Marszałka Województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez samorząd województwa, w stosunku do wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, rolnictwa służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy.

4 Obowiązki WZMiUW ustawa prawo wodne Art. 21 Art Utrzymywanie wód stanowi obowiązek ich właściciela. 2. Obowiązek utrzymywania tworzących brzeg wody budowli lub murów niebędących urządzeniami wodnymi należy do ich właścicieli, a w kosztach utrzymania tych budowli lub murów właściciel wody uczestniczy proporcjonalnie do odnoszonych korzyści. Podziału kosztów dokonuje, w drodze decyzji, organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego. Art. 22 Art Utrzymywanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów, a także właściwych warunków korzystania z wody.

5 Obowiązki WZMiUW ustawa prawo wodne Art. 26. Do obowiązków właściciela śródlądowych wód powierzchniowych należy: 1) 2) 3) 4) 5) zapewnienie utrzymywania w należytym stanie technicznym koryt cieków naturalnych oraz kanałów, będących w jego władaniu; dbałość o utrzymanie dobrego stanu wód; regulowanie stanu wód lub przepływów w ciekach naturalnych oraz kanałach stosownie do możliwości wynikających ze znajdujących się na nich urządzeń wodnych oraz warunków hydrologicznych; zapewnienie swobodnego spływu wód powodziowych oraz lodów; współudział w odbudowywaniu ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych.

6 Obowiązki WZMiUW ustawa prawo wodne Art Utrzymywanie urządzeń wodnych polega na ich eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji. 2. Właściciel urządzenia wodnego znajdującego się na śródlądowych wodach powierzchniowych jest obowiązany do zapewnienia obsługi, bezpieczeństwa oraz właściwego funkcjonowania tego urządzenia, z uwzględnieniem wymagań wynikających z warunków utrzymywania wód. Art.67 Art Regulacja koryt cieków naturalnych, zwana dalej regulacją wód, służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej. 2. Regulacja wód polega na podejmowaniu przedsięwzięć, których zakres wykracza poza działania związane z utrzymywaniem wód, a w szczególności na kształtowaniu przekroju podłużnego poprzecznego oraz układu poziomego koryta cieku naturalnego. 3. Regulacja wód powinna zapewnić dynamiczną równowagę koryta cieku naturalnego.

7 Obowiązki WZMiUW ustawa prawo wodne Art.. 75 Art Programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w trybie, o którym mowa w art. 74 ust. 2, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych należy do marszałka województwa.

8 Obowiązki WZMiUW ustawa prawo wodne Art.. 80 Art 80.. Ochronę ludzi i mienia przed powodzią oraz suszą realizuje się w szczególności przez: 1) zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych; 2) racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, a także sterowanie przepływami wód; 3) funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze; 4) kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi.

9 Obowiązki WZMiUW wynikające z ustawy prawo budowlane Art Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania 2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 7.

10 Obowiązki WZMiUW wynikające z ustawy prawo budowlane Art. 61. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; 2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Art Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, 2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów; 4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt. 2;

11 Obowiązki WZMiUW wynikające z ustawy prawo budowlane Dodatkowo oprócz przewidzianych w Prawie budowlanym corocznych kontroli okresowych wałów przeciwpowodziowych w gestii właściciela lub zarządcy pozostają kontrole doraźne (awarie, interwencje), które należy wykonywać: - w okresie przepływów wielkich wód przekraczających stany alarmowe albo po nim, jeśli woda doszła do korpusu wału, obejmując nimi odcinki obwałowań, na których stwierdzono występowanie zagrożeń lub uszkodzeń wału (wzmożona filtracja, uszkodzenie lub odkształcenie korpusu wału) albo uszkodzenie budowli towarzyszących; - w przypadku stwierdzenia uszkodzeń korpusu wału lub towarzyszących budowli, wynikających z innych przyczyn niż przepływ wielkich wód. (Czynności tych dokonuje się na podstawie zaleceń IMUZ Falenty 2008r. pt. Ocena stanu technicznego obwałowań przeciwpowodziowych M. Borys, K. Mosiej).

12 Ewidencja wód i urządzeń melioracji wodnych w Polsce dla których prawa właścicielskie sprawuje Marszałek Województwa * Typ/rodzaj urządzenia j.m. stan ilościowy na r. I. 1. Cieki naturalne ogółem 2. Kanały w tym cieki uregulowane 3. Wały przeciwpowodziowe 4. Stacje pomp 5. Urządzenia piętrzące 6. Zbiorniki retencyjne II. 1. Cieki nieuregulowane km km km km szt. 587 szt szt. 329 km Uwaga: *-zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną (Dz.U nr 16 poz. 149 )

13 Brak wykonania nałożonych obowiązków podlega karze na podstawie art. 193 ustawy prawo wodne Art Kto wbrew obowiązkowi: 1) nie utrzymuje w należytym stanie wód lub urządzeń wodnych, 2) uniemożliwia dostęp do wód, o którym mowa w art. 28 ust. 1 i 2, 3) nie prowadzi pomiarów, o których mowa w art. 46, 4) nie wykonuje lub nie utrzymuje w należytym stanie urządzeń zapobiegających szkodom, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 7a, 5) nie prowadzi kontroli wewnętrznej, o której mowa w art. 163 ust. 4, 6) nie wywiązuje się z obowiązków, o których mowa w art. 34c ust. 1 i art. 34d ust. 1 3 podlega karze grzywny.

14 Brak wykonania nałożonych obowiązków może skutkować poniesieniem kosztów odszkodowań z tytułu poniesionych strat art. 186 ustawy prawo wodne Art W sprawie naprawienia szkód innych niż określone w art. 16 ust. 3 i art. 17 ust. 1 droga sądowa przysługuje po wyczerpaniu trybu, o którym mowa w ust Naprawienie szkody, o której mowa w ust. 1, obejmuje pokrycie strat poniesionych przez poszkodowanego. 3. Na żądanie poszkodowanego organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli szkoda nie jest następstwem pozwolenia wodnoprawnego właściwy marszałek województwa, ustala wysokość odszkodowania w drodze decyzji; decyzja jest niezaskarżalna. 4. Stronie niezadowolonej z ustalonego odszkodowania przysługuje droga sądowa; droga sądowa przysługuje również w przypadku niewydania decyzji przez właściwy organ w ciągu trzech miesięcy od zgłoszenia żądania przez poszkodowanego. 5. Wystąpienie na drogę sądową nie wstrzymuje wykonania decyzji, o której mowa w ust. 3.

15 Rodzaje prac melioracyjnych U T R Z Y M A N I E K O N S E R W A C J A Proces koniecznych czynności zmierzających do utrzymywania zasobów majątku Skarbu Państwa służącego rolnictwu w należytym stanie technicznym. Między innymi utrzymanie wałów przeciwpowodziowych, budowli hydrotechnicznych, zbiorników oraz koryt rzek ich bieżącej eksploatacji, okresowej konserwacji oraz niezbędnych napraw, remontów w celu zachowania przypisanej im funkcji. I N W E S T Y C J E Całokształt skomplikowanego procesu polegającego na wytworzeniu majątku trwałego lub jego zwiększeniu, na podstawie działań określonych w ustawie o samorządzie województwa, w zakresie gospodarki wodnej, oraz ochrony przeciwpowodziowej w rozumieniu ustawy Prawo wodne; w oparciu o poniesione nakłady inwestycyjne (długotrwała procedura opracowania i uzgadniania dokumentacji technicznej), w celu budowy nowych lub odbudowy wyeksploatowanych obiektów hydrotechnicznych (np. stopni wodnych, budowli piętrzących, zbiorników itp.) czyli budowli regulacyjnych, przeciwpowodziowych oraz retencjonujących wodę i zabezpieczających ją w okresach suszy służących rolnictwu.

16 Realizacja robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych podstawowych 1. Konserwacja bieżąca wałów, zbiorników wodnych, budowli piętrzących i koryt rzecznych 2. Konserwacja wykonywana na terenach cennych przyrodniczo (w obszarach chronionych) - w tym zwłaszcza obszarach NATURA 2000, ustanowionych przepisami prawa zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz z póżn. zm.) oraz roboty konserwacyjne, które mogą wpłynąć na zmianę stosunków wodnych.

17 Ad. 1. Konserwacja bieżąca wałów, zbiorników wodnych, budowli piętrzących i koryt rzecznych WZMiUW dążąc do zapewnienia sprawności technicznej koryt rzek oraz budowli piętrzących realizuje konserwację bieżącą. W/w utrzymywanie jest wykonywane bez występowania do RDOŚ oraz innych organów zajmujących się ochroną środowiska.

18 Ad. 2. Konserwacja wykonywana na terenach cennych przyrodniczo (w obszarach chronionych) - w tym zwłaszcza obszarach NATURA 2000, ustanowionych przepisami prawa zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz z późn. zm.) oraz roboty konserwacyjne, które mogą wpłynąć na zmianę stosunków wodnych. Przystąpienie do realizacji robót konserwacyjno utrzymaniowych jest możliwe po uzyskaniu: a) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów, b) decyzji o warunkach prowadzenia robót robót..

19 Ad.2a. Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów WZMiUW zgodnie z art art.. 83 ust ust.. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. (Dz. U. z 2004 Nr 92 92,, poz z późn. poz późn. zm zm..) występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów krzewów.. Wójt burmistrz, prezydent miasta: miasta: Uznając, że usunięcie drzew lub krzewów nie będzie mogło potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, 2000, wydaje żądaną decyzję zezwolenie WZMiUW realizuje prace Uznając, że usunięcie drzew lub krzewów, może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 wydaje postanowienie na podstawie art art.. 96 ust 3 ustawy OOŚ, w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia RDOŚ RDOŚ:: 1)wniosku 1)wniosku o wydanie decyzji 2)karty 2)karty informacyjnej 3)kopii 3)kopii mapy z terenem realizacji przedsięwzięcia poświadczonej przez właściwy organ i obszarem oddziaływania przedsięwzięcia 4) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informacji o jego braku. braku. (Postanowienie organu gminy jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie) zażalenie)..

20 WZMiUW przygotowuje dokumenty zgodnie z postanowieniem i występuje do RDOŚ Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu dokumentacji określonej w postanowieniu w terminie 14 dni wydaje postanowienie: Wydaje na podstawie art. 97 ust 1 ustawy ooś postanowienie w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji, stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, z jednoczesnym obowiązkiem przedłożenia raportu o określonym zakresie. (Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od daty jego doręczenia, za pośrednictwem RDOŚ). Wydaje na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy ooś postanowienie w terminie 14 dni od daty otrzymania dokumentacji, stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura (Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie. Postanowienie otwiera drogę do uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów).

21 WZMiUW przygotowuje raport i przedkłada go RDOŚ w terminie nieokreślonym (termin zależy od czasu, który jest potrzebny do sporządzenia raportu) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska Występuje do organu gminy (wójta, burmistrza, prezydenta miasta) o zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w trybie art , 38 ustawy, przekazując mu jednocześnie raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) na podstawie art. 83 ust 1 ustawy o ochronie przyrody. Wydaje decyzje - zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów. (Decyzja ostateczna, zamyka sprawę oddziaływania na obszar Natura w tym postępowaniu). WZMiUW rozpoczyna prace Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) przeprowadza postępowanie z udziałem społeczeństwa, zbiera zgłoszone w terminie 21 dni uwagi i wnioski i przekazuje je Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska wraz z protokołem rozprawy administracyjnej, jeżeli była przeprowadzona. ocen 2000

22 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu uwag i wniosków Uzgadnia w formie postanowienia (art. 98 ust 2 ustawy OOŚ) warunki realizacji przedsięwzięcia. Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie oraz jest wiążące dla organu wydającego zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów). Odmawia uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia (art. 98 ust 3) jeżeli z oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar, a nie zachodzą przesłanki art. 34 ustawy o ochronie przyrody. (Postanowienie odmawiające uzgodnienia jest ostateczne i wiążące dla organu wydającego zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów). Wójt burmistrz, prezydent miasta wydaje na podstawie art. 83 ust 1 ustawy o ochronie przyrody decyzje - zezwolenie na usuniecie drzew lub krzewów. krzewów Wójt, burmistrz, prezydent miasta na podstawie art. 83 ust 1 w związku z art. 101 ust 4 ustawy, odmawia zezwolenia na usunięcia drzewa lub krzewów. krzewów WZMiUW rozpoczyna prace WZMiUW nie rozpoczyna prac

23 Ad.2b. Decyzja ustalająca warunki prowadzenia robót w obszarach chronionych WZMiUW realizując swoje obowiązki zgłasza Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, zamiar rozpoczęcia prac utrzymaniowych, podając istotne elementy i czynności robót utrzymaniowych, termin i miejsce ich prowadzenia, załącza też ewentualne decyzje - zezwolenia właściwych organów gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) na usuwanie drzew lub krzewów oraz raz kartę informacyjną przedsięwzięcia.. przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wszczyna postępowanie o ustalenie warunków prowadzenia robót na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, zawiadamiając zgłaszającego (strony) o wszczęciu postępowania. Wydaje na podstawie art. 97 ust 1 ustawy ooś postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, z jednoczesnym obowiązkiem przedłożenia raportu o określonym zakresie. ( Na postanowienie przysługuje zażalenie w terminie 7 dni do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska od daty jego doręczenia, za pośrednictwem RDOŚ ). Wydaje na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy ooś postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 oraz wydaje na podstawie art. 118 ust 1 ustawy o ochronie przyrody decyzje o ustaleniu warunków prowadzenia robót. ( Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie ). WZMiUW rozpoczyna prace.

24 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska po otrzymaniu raportu, przeprowadza czynności zapewniające udział społeczeństwa, zbiera uwagi i wnioski i rozpatruje je. Z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar lub przedsięwzięcie będzie znacząco negatywnie oddziaływać, ale będą występować przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody. Z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 wynika, że przedsięwzięcie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko a nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy o ochronie przyrody. RDOŚ wydaje na podstawie art. 101 ust 4 decyzję odmawiającą. RDOŚ wydaje na podstawie art. 118 ust 1 ustawy o ochronie przyrody decyzje o ustaleniu warunków prowadzenia robót. robót WZMiUW rozpoczyna prace. WZMiUW nie rozpoczyna prac.

25 Skutki braku realizacji robót utrzymaniowych Rzeka Kanał SS-W (odcinek uregulowany) województwo łódzkie

26 Rzeka Pyszna (odcinek uregulowany) województwo łódzkie

27 Rzeka Ner (odcinek nieuregulowany) województwo łódzkie

28 Inwestycje melioracyjne PRZEDSIĘWZIĘCIE - INWESTYCJA Przedsięwzięcie inwestycyjne jest to: zamierzenie budowlane polegające na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu (art. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz z późn. zm.) Inwestycja melioracyjna jest to proces polegający na przygotowaniu, zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych, budowli hydrotechnicznych, robót budowlanych oraz przekazaniu do użytkowania. Regulacja koryt cieków naturalnych zwana regulacją wód służy poprawie warunków korzystania z wód i ochronie przeciwpowodziowej (Art. 67 ustawy Prawo wodne, tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019)

29 Zasady prowadzenia inwestycji uzgodnienia Przystąpienie do realizacji inwestycji jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia na budowę Aby uzyskać pozwolenie na budowę, należy posiadać dokumentację projektową oraz uzyskać niezbędne decyzje i pozwolenia, do których zaliczmy: 1) decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 2) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (decyzja środowiskowa), 3) zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów, 4) pozwolenie wodnoprawne wodnoprawne,, 5) decyzję o warunkach prowadzenia robót zmieniających stosunki wodne na obszarach cennych przyrodniczo przyrodniczo..

30 Ad. 1 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji WZMiUW występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w celu określenia: warunków i szczegółowych zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikających z przepisów odrębnych (także w zakresie ochrony środowiska) wyznaczenia linii rozgraniczających teren inwestycji Art. 50, ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)

31 Procedura oceny oddziaływania na środowisko Inwestycje prowadzone przez WZMiUW, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczają się do rodzaju inwestycji znacząco oddziałujących na środowisko. W grupie tej znajdują się przedsięwzięcia, na które obligatoryjnie wymagane jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko lub na które właściwy organ ochrony środowiska wydaje postanowienie o konieczności przeprowadzenia tej procedury. (Art. 59, 63 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz z późn. zm.). Procedurę oceny oddziaływania na środowisko kończy wydana przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

32 Ad. 2 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Z uwagi na fakt, że inwestycje z zakresu melioracji wodnych są przedsięwzięciami znacząco oddziałującymi na środowisko WZMiUW występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. (Art. 71 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem następujących decyzji administracyjnych (Art. 72 ust. 1 w/w ustawy): decyzją ustalającą warunki prowadzenia robót, pozwoleniem wodnoprawnym, pozwoleniem na budowę, decyzją o pozwoleniu na realizację inwestycji dla inwestycji przeciwpowodziowych. Prawomocna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach pozwala inwestorowi na realizację planowanej inwestycji oraz określa warunki związane z ochroną środowiska, jakie trzeba spełnić w trakcie realizacji inwestycji.

33 POSTĘPOWANIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO UZYSKANIE DECYZJI O ŚRODOWIKOWYCH UWARUNKOWANIACH Inwestor (WZMiUW) WZMiUW) składa do właściwego organu (wójt, burmistrz, prezydent miasta): miasta): wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. (art ,, ust ust.. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) Organ prowadzący postępowanie ustala potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jego zakres, WYDAJĄC POSTANOWIENIE POSTANOWIENIE:: nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określające zakres raportu (30 dni) art. 63 ust. 1 (na postanowienie przysługuje zażalenie) stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (30 dni) art. 63 ust. 2 (na postanowienie nie przysługuje zażalenie)

34 WZMiUW przedkłada wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi raport o oddziaływaniu na środowisko Wójt, burmistrz, prezydent miasta: Dokonuje uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska i inspektorem sanitarnym oraz zapewnia udział społeczeństwa w postępowaniu Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy. W uzasadnionych przypadkach organ może odmówić wydania decyzji.

35 Procedura oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 Dotyczy przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura Obejmuje to nie tylko przedsięwzięcia położone w obszarze, ale także przedsięwzięcia położone poza tym obszarem, lecz mogące na obszar oddziaływać. W przypadku wód może to dotyczyć np: piętrzeń oddziałujących na reżim hydrologiczny rzeki wpływającej do obszaru Natura 2000, chroniącego siedliska lub gatunki wrażliwe na takie zmiany reżimu, przedsięwzięć przyspieszających spływ wód ciekiem wypływającym z obszaru Natura 2000 chroniącego siedliska lub gatunki wrażliwe na odwodnienie, przedsięwzięć ingerujących w ciągłość rzeki łączącej obszary Natura 2000 lub łączącej z morzem obszar Natura 2000 chroniący ryby dwuśrodowiskowe. Dla przedsięwzięć wymagających wydania decyzji środowiskowej), ocenę oddziaływania na obszar Natura 2000 przeprowadza się w ramach postępowania o wydanie tej decyzji. Dla przedsięwzięć nie wymagających wydania decyzji środowiskowej, organ wydający jakąkolwiek decyzję mogącą prowadzić do negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 jest obowiązany zwrócić się do RDOŚ o wydanie postanowienia w sprawie potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura Postępowanie takie przeprowadza się wówczas w ramach postępowania o wydanie decyzji danej decyzji, zapewniając w nim udział społeczeństwa.

36 Ad. 3 Zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów WZMiUW zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) występuje do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z wnioskiem o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewów. Wniosek musi być zgodny z zapisami art. 83 ust. 4 w/w ustawy. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta po przeanalizowaniu dokumentów i stwierdzeniu, że wycięcie drzew lub krzewów nie będzie potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 wydaje wnioskowaną decyzję (zezwolenie). W przeciwnym wypadku przed wydaniem decyzji konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na obszar Natura Procedura uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew dla robót inwestycyjnych jest analogiczna do postępowania przy pracach konserwacyjnych.

37 Ad. 4 Procedura pozwolenia wodnoprawnego Zgodnie z art. 122 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz z późn. zm.) WZMiUW musi uzyskać pozwolenie wodnoprawne dla inwestycji melioracyjnych. Pozwolenie wodnoprawne wydaje starosta, a w szczególnych okolicznościach marszałek. Stroną postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest tylko ubiegający się o nie wnioskodawca, właściciel wody, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej, a także właściciel urządzenia wodnego, władający powierzchnią ziemi oraz uprawniony do rybactwa znajdujący się w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych. Prawo wodne nakłada obowiązek uwzględnienia przy projektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju oraz zachowania dobrego stanu wód, a przy projektowaniu budowli piętrzących należy rozważyć umożliwienie migracji ryb, o ile jest to uzasadnione lokalnymi warunkami środowiska (Art. 63 ust 1, 2 prawa wodnego).

38 Ad. 5 Procedura ustalania warunków prowadzenia robót Na podstawie art 118 ustawy o ochronie przyrody, prowadzenie robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych, oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologicznych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz tarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych, następuje na podstawie decyzji regionalnego dyrektora ochrony środowiska, który ustala warunki prowadzenia robót.

39 Decyzja o pozwoleniu na budowę (Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.) WZMiUW występuje z wnioskiem do właściwego organu (wojewoda) o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę Wojewoda na podstawie wniosku inwestora (WZMiUW) wydaje decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę WZMiUW mając prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę może rozpocząć roboty budowlane (Art. 28 Prawa budowlanego, t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz z późn. zm)

40 Decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji na podstawie tzw. specustawy powodziowej tj. Ustawy z 8 lipca 2010r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych Inwestor realizuje inwestycje z zakresu budowy urządzeń przeciwpowodziowych na podstawie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji. Decyzja dla tych inwestycji zastępuje pozwolenie na budowę. Procedura ta ma na celu usprawnienie i przyspieszenie procesów decyzyjnych podczas przygotowywania inwestycji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Realizacja inwestycji w trybie tej ustawy nie zwalnia z procedury oceny oddziaływania na środowisko WZMiUW mając prawomocną decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji może rozpocząć realizację inwestycji

41 Kiedy ocena oddziaływania na środowisko jest wymagana? 1. Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (Art. 59 ust.1, pkt 1) 2. Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (postanowienie organu ws. obowiązku przeprowadzenia OOŚ) Art.59 ust. 1 wraz z art. 63 ust. 1) 3. Dla przedsięwzięć w obszarach NATURA 2000 Dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 i nie bezpośrednio związanego z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony. (Art. 59 ust.2, pkt1) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagana dla : Przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko Przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko Termin ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Wniosek o decyzję: pozwolenie na budowę lub pozwolenie na realizację inwestycji (art.72 ust. 3) należy złożyć w ciągu 4 lat od dnia kiedy decyzja środowiskowa stała się ostateczna Termin ten może zostać wydłużony o 2 lata jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/112 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r.

Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Wersja 18 marca 2015 r. USTAWA z dnia 2015 r. Projekt o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r.

USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z z dnia 18 lipca 2001 r. 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. Prawo wodne 1) 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493. USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 2007 Nr 75 poz. 493 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 210, 1101.

Bardziej szczegółowo

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny.

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PRAWIE KRAJOWYM 1. UWAGI OGÓLNE 1) Podstawowym kryterium, według którego przepisy regulują udział w postępowaniu administracyjnym jest rodzaj interesu, który ma być realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1)

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA. z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 1) Kancelaria Sejmu s. 1/220 Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. 1) Prawo wodne 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 10 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 lutego 2012 r. Pozycja 145 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Proces inwestycyjny w prawie wodnym

Proces inwestycyjny w prawie wodnym Proces inwestycyjny w prawie wodnym Agnieszka Sznajder Copyright by Instytut Badań nad Demokracją Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie 151, kl. I, lok.

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne

U S T AWA. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I. Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 25 maja 2015 r. z dnia.. r. Kodeks budowlany DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa - Kodeks budowlany, zwana dalej Kodeksem, określa: 1) działalność obejmującą projektowanie i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/55 Dz.U. 2014 poz. 1101 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk

Postępowanie OOŚ dla I grupy. Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy. Krzysztof Mielniczuk Postępowanie OOŚ dla przedsięwzięć z I grupy Krzysztof Mielniczuk 1 Postępowanie OOŚ dla I grupy I grupa to przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wskazane w 2 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2)

USTAWA. z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) Dziennik Ustaw Nr 163 9430 Poz. 981 981 USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze1) 2) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady i warunki podejmowania, wykonywania oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej WOJEWODA WIELKOPOLSKI IR-III.7820.4.2015.2 Poznań, 1 lipca 2015 r. DECYZJA nr 7/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087. Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 21 maja 2013 roku Projekt Ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH REALIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO Prowadzenie: mgr inż. Krzysztof Piątek Styczeń 2012 r. Spis treści: A. Czynności przygotowawcze poprzedzające rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą :

GMINA DĄBROWA GÓRNICZA. Projekt. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym. dot. zadania pod nazwą : GMINA DĄBROWA GÓRNICZA Projekt Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym dot. zadania pod nazwą : Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/20 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Inspekcja Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16

INSTRUKCJA. utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych. na liniach kolejowych do prędkości 200/250 km/h. Id-16 Załącznik do Zarządzenia Nr 48/2014 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 1 grudnia 2014 r. INSTRUKCJA utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA. z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 1991 Nr 77 poz. 335 USTAWA z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 888, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo