SE 6,0 3,1 DK 1,1 1,8 DE 5,8 20,9 CZ 2,4 1,1 IT -4,3 11,6 MT 10,8 0,1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SE 6,0 3,1 DK 1,1 1,8 DE 5,8 20,9 CZ 2,4 1,1 IT -4,3 11,6 MT 10,8 0,1"

Transkrypt

1

2 2 Ludność n 1 km w 213 r. 2 Inhbitnts per km in Produkt krjowy brutto w 214 r. Gross domestic product in ,2 zmin w stosunku do 21 r. (w ) / percent chnge to 21 3, udził w UE 28 ogółem (w ) / shre of totl (in ) Dl Luksemburg dne z 213 r. For Luxembourg dt for ,5 1,3 7, 16, 3,1 15,3 1,1 4,8 3,1 2,9 4,5,3 1,1 1,8 5,8 2,9-4,3 1 6, 3,1 12,2 3, 2,4 1,1 8,4,5 4,5 2,4 5,5,7 -,5,3-3,8,3 -,3 17,5,1 17,4,2 17,1,3 8,1 1,1 Austri Austri Belgi Belgium Bułgri Bulgri Cypr Cyprus Czechy Czech Republic Niemcy Germny Dni Denmrk Estoni Estoni Grecj Greece Hiszpni Spin Finlndi Finlnd Frncj Frnce Chorwcj Croti Węgry Hungry Irlndi Irelnd Włochy Itly Litw Lithuni Luksemburg Luxembourg Łotw Ltvi Mlt Mlt Holndi Netherlnds Polsk Polnd Portugli Portugl Rumuni Romni Szwecj Sweden Słoweni Sloveni Słowcj Slovki Wielk Brytni United Kingdom 5,3,3-6,5-2,6 7,6-17,5 1,3 1,8,1-9,5,1

3 U W A G A. Dne o ludności orz przeliczeni n 1 mieszkńc (1 ludności itp.) odnoszą się do ludności rezydującej, tj. zgodnie z międzynrodową definicją miejsc zmieszkni. Dne w zkresie rchunków nrodowych podno według metodologii A 21. N O T E. Dt for popultion nd computtion per cpit (1 popultion) refer to usul resident popultion, i.e. ccording to interntionl definition of residence. Dt regrding ntionl ccounts is presented by A 21 methodology. PODSTAWOWE DANE SPOŁENO-GOSPODARE W 214 R. BAC SOCIO-ECONOMIC DA IN 214 Kod Powierzchni w tys. km 2 Totl re in thous. km 2 Ludność w tys. (stn w dniu 1 I) Popultion in thous. (s of 1 I) urodzeni żywe live births Ruch nturlny ludności w 213 r. Vitl sttistics in 213 zgony ogółem totl n 1 ludności deths w tym niemowląt f of which infnt deths f per 1 popultion przyrost nturlny nturl increse Przeciętne trwnie życi w 213 r. Life expectncy in 213 Współczynnik obciążeni demogrficznego Age dependency rtio Wskźnik ztrudnieni b Employment rte b Współczynnik ktywności zwodowej b Activity rte b w in Stop bezroboci (przeciętne w roku) Unemployment rte (nnul verge) Wyksztłcenie osób młodych c Youth eduction ttinment level c Młodzież niekontynuując d nuki Erly levers from school nd eduction d w ludności w tej smej grupie wiekowej in of popultion of the sme ge group Wskźnik zgrożeni ubóstwem e w w 213 r. At-risk- -of-poverty rte e in in 213 Nkłdy n dziłlność B+R w PKB w 213 r. Gross domestic expenditures on R&D in of GDP in 213 EU 4 463, , 9,9 3,7,2 8,6 51,8 69,2 76,9 8 11,1 16,6 2,1 EU 83, ,4 9,4 3,1, 81,3 48,4 74,2 78,5 5,6 89,6 7, 14,4 2,81 3, ,8 3,5 8,7 53,4 67,3 73,4 8,5 84,4 9,8 15,1 2,28 111, ,2 14,4 7,3 5,2 74,9 5, 65,1 73,4 1 85,8 12,9 21,,65 9, ,8 6, 4,9 82,5 43,1 67,6 8,5 16,1 92,4 6,8 15,3,48 78, ,5,2 78,3 47,9 73,5 78,2 6,1 9,7 5,5 8,6 1,91 357, ,5 11,1 3,3 2,6 8,9 5 77,7 81,8 5, 77,1 9,5 16,1 2,85 42, , 9,3 3,5,6 8,4 54,9 75,9 8,9 6,6 72,5 7,7 1 3,6 45, ,3 1 2,1 1,3 77,5 51,9 74,3 8,2 7,4 83,6 1 18, , ,6 3,7 8 54,2 53,3 72,5 26,5 88,4 9, 23,1,8 56, ,1 8,3 2,7,8 83,2 5, 59,9 78,9 24,5 65,8 21,9 2, , ,5 1,8 81,1 55,8 73,1 79,5 8,7 86,3 9,5 11,8 3,31 632, ,4 8,7 3,6 3,7 82,4 57,6 69,8 77,1 1,3 88,6 8,5 13,7 2,23 56, ,4 11,8 4,1 2,5 77,8 49,7 59,2 71, 17,3 96,3 2,7 19,5,81 93, , 12,8 5, 3,8 75,8 47, 66,7 72,2 7,7 85,3 1 14,3 1 69, , 6,4 3,5 8,6 81,1 52,9 67, 75,4 11,3 92,6 6,9 14,1 8 g 32, ,5 1, 2,9 82,9 54,6 59,9 68,4 12,7 79,9 15, 19,1 6 65, ,1 14, 3,7 3,9 74,1 49,4 71,8 8,5 9 5,9 2,6,95 2, ,3 7, 3,9 4,2 81,9 44,7 72,1 76,3 5,9 73,7 6,1 15,9 1,16 64, ,3 4,4 4, 74,3 51, 7,7 79,4 1,8 86,7 8,5 19,4,6, ,5 7,6 6,7 1,9 81,9 47,6 66,3 7,1 5,9 75,5 2,4 15,7, ,4 3,8 1,8 8 52,2 76,1 8 7,4 79,2 8,6 1,98 312, ,7 4,6,5 77, 42,7 66,5 73, 9, 9,4 5,4 17,3,87 92, ,9 2,9 8,9 52,5 67,6 78,7 14,1 72,1 17,4 18,7 1,36 238, ,1 12,4 9,2 3,2 75,2 47,1 65,7 7,4 6,8 79,7 18,1 22,4,39 438, ,8 9,4 2,7 2,4 82, 57,4 8, 86, 7,9 86,9 6,7 14,8 3, ,4 2,9,9 8,5 47,2 67,8 75,1 9,7 9,2 4,4 14,5 2,59 49, ,1 9,6 5,5,5 76,6 4,6 65,9 75,7 13,2 9,9 6,7 12,8,83 248, ,1 9, 3,8 3,2 81,1 54,2 76,2 8,5 6,1 84,1 11,8 15,9 3 Ludność w wieku nieprodukcyjnym ( 14 lt orz 65 lt i więcej) n 1 osób w wieku produkcyjnym (15 64 lt). b d Dotyczy osób w wieku: b 2 64 lt, c 2 24 lt z wyksztłceniem co njmniej zsdniczym zwodowym, d lt z wyksztłceniem podstwowym i/lub z gimnzjlnym, które nie kontynuują nuki i nie doksztłcją się. e Z uwzględnieniem w dochodch trnsferów społecznych. f N 1 urodzeń żywych. g 212 r. Non-working ge popultion (ged 14 nd 65 nd more) to 1 persons of working ge (ged 15 64). b d Concerns popultion ged: b 2 64, c 2 24 hving completed t lest voctionl school, d hving completed primry nd/or lower secondry school nd which does not prticipte in the further eduction nd trining. e After socil trnsfers. f Per 1 live births. g 212. Code

4 WSPÓŁYNNIK DZTNOŚCI WEDŁUG WKU W 213 R. FERTILY RE BY AGE IN 213 2,1 1,8,9,6,3, Ogółem Totl Kobiety w wieku: Femles ged: lt yers 3 34 lt yers,14,12,1,8,6,4,2, STUNCI SZKÓŁ WYŻSZYCH NA 1 TYS. DNOŚCI W KU AKAMICKIM 211/12 STUNTS OF HIGHER EDUCION INSTUTIONS PER 1 THOUS. POPULION IN THE ACAMIC YEAR 211/ Według ISCED 97 poziom 5 i 6. According to ISCED 97 level 5 nd 6. STRTURA PRACUJĄCH WEDŁUG DZAJÓW DZIAŁALNOŚCI W 214 R. STRUCTURE OF EMOYED PERSONS BY KINDS OF ACTIVY IN b Rolnictwo Agriculture Przemysł i budownictwo Industry nd construction Usługi i pozostłe rodzje dziłlności Services nd other kinds of ctivity LFS/A. b 213 r.

5 STOPA ZBOCIA OSÓB MŁODYCH W W 214 R. YOUTH UNEMOYMENT RE IN IN Dotyczy osób w wieku lt. Concerns persons ged DNOŚĆ W WKU 3 34 LA Z WYKSZTAŁCENM WYŻSZYM W DNOŚCI W TEJ SAMEJ GRUP WKOWEJ W 214 R. POPULION AGED 3 34 WH TERTIARY EDUCION IN OF THE POPULION OF THE SAME AGE GUP IN ,9 ZHARMONIZOWANY WAŹNIK CEN KONSUMPJNYCH W 214 R. HARMONIZED INX OF CONSUMER PRIC IN =

6 RACJA NADWYŻKI (+) / TU ( ) ORAZ DŁUGU KTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH DO PDTU KRAJOWEGO BRUTTO W 214 R. RION OF SURUS (+) / C ( ) AND BT OF THE GENERAL GOVERNMENT CTOR TO GSS DOIC PDUCT IN 214 6, 3,, -3, -6, -9, PKB w mld euro GDP in bn euro Ndwyżk / Deficyt w PKB Surplus / Deficit in of GDP -12,, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Dne o PKB z 213 r. Dług w PKB Debt in of GDP GDP dt for 213. Zkłd Wydwnictw Sttystycznych Wrszw

7 PDT KRAJOWY BRUTTO NA 1 MIZKAŃCA WEDŁUG PARYTETU ŁY NABYWEJ W 214 R. GSS DOIC PDUCT PURCHANG POWER PARY PER CAPA IN , 16, 17, 18, Dług w PKB Debt in of GDP nkłdy brutto n środki trwłe ogółem w mld euro w PKB Kod gross fixed totl cpitl in bn euro formtion in of GDP 13, 11, 12, 1, 8, 9, 7, nkłdy spożycie brutto prywtne n środki privte trwłe congross fixed sumption cpitl expenditure formtion Produkcj przemysłowi Industril productioni Produkcj w budownictwiei Production in constructioni n 1 mieszkńc w tys. kgoe per cpit in thous. kgoe ceny stłe constnt prices 213=1 roślinn crop zwierzęc niml ceny bieżące current prices Obroty hndlu zgrnicznego Foreign trde turnover import imports eksport exports w mld euro in bn euro UE/EU=1 EU 13 92, 19,3 11,3 1 12,4 1 12,9 2,2 1, 1,. 328,9 22,1 1,3 1,8 98,4 3,3 2, 136,9 42, 23,1 11,1 1,9 15,1 11, 99,8 1,3 3,1 2,7 42, 21, 1 12, 12,8 1 1,6 17,5 1,8 97,7 8 99,1 82,9,1 1,9,2 154,9 25,3 12, 1 14,5 15, 14,3 2,8 2 93,8 2, 1 11,1 13,3 11,3 12,7 257,4 18,7 11,1 13,7 1,8 13,4 3,. Bilns płtniczy sldo rchunku bieżącego udził obrotów w 213 r. z krjmi UE w obrotch w PKB ogółem w Blnce Code shre of turnover of pywith the EU countries ments in totl turnover in net current ccount in 213 k in eksport import of GDP k exports imports 62,9 63,3 EU 134, 76,8 69,9 2,7 34,6 354,8 65,6 7,7 26,2 22,1 6 62,5 1,9,2 5,1 71,3 56,3 1,9 1,1 114,8 13,9 77,2 82,2 2,7 11,8 14,8 915, ,8 65,6 57,9 7,5 2,5 3,9 74,7 83,6 69,3 63,5 7,3 19,5 25,8 12,1 14,1 97,2 12,4 97,4 4,3 2,2,2,3 13,7 12, , 179,1 1 1,8 11,3 12,7 97,7 115,5,9 3,3 47,8 27,2 48,6 47,9,7 1 58,5 18,9 1 12,4 13,4 11,3 117,5,7 12, 9,5 269,9 244,5 57,1 63,8,8 24, 2, 99,9 99,8 94,9 98, 3,3 4,5,7 57,7 55,9 68,1 57,3 1, ,4 2 98,8 99, 96,5 2,1 19,5 15,9 51,1 438,5 68,3 6,3 1,3 43,1 18,6 99,6 99,3 96, 11,3 92,8,9,7,5 16,9 1,3 75,8 62,9 13,2 2 13, ,1 114,3 1, 2,2 79, 83,4 74,9 79,8 3, 185,4 16,4 14,8 11,1 111,3 122,9 18,2,5,9 3,1 53,4 88,5 68,9 54,7 6, ,3 16,8 99,6 1,3 96,7 99,4 93,,6 2, 13,1 9,8 355,1 398, 57,1 54,7 1, 36,3 19,2 12,9 15,6 18, 116,9,5,8,6 26,5 24,4 63,8 54,9 45,3l 17,1l 12,l 1l 95,5l 16,1 13,4,3 7,6,1,1 2,1 14,4 8,1 82,7 5,2 24,1 23, 12,4 1 11,3 99,1 17,9 1,1 1,9,3,3 13,3 11, 8,5 68,3,8 7,9 19,3 13,5 13,4 19,7 94,3 99,1,,, 4,9 2,1 6,8 48, 4, 662,8 18,2 11, 1, 13,5 97, 13,5 4,1 3, 6,3 6, ,9 46, 75,9 413,1 19,5 13,4 13, 19,2 13,4 14,3 1,9 5,4 6,7 165,5 163,1 69,1 77,1 1,3 173, 14,6 1,9 12,2 12,5 11,8 91,1,6 1,8 58,9 48,2 74,7 7,9,5, 1, 2, Dne o PKB z 213 r. GDP dt for , -9, -6, -3, ogółem totl of which Produkcj rolnicz Agriculturl output, w tym Pozyskiwnie Zużycie energii finlne pierwotenergii nej w 213 r. w 213 r. Finl energy Totl conproducsumption tion of primry in 213 energy in 213 3, 5, 6, 3, 6, Gross domestic product ceny bieżące current prices 14, PKB w mld euro GDP in bn euro Produkt krjowy brutto Ndwyżk / Deficyt w PKB Surplus / Deficit in of GDP RACJA NADWYŻKI (+) / TU ( ) ORAZ DŁUGU KTORA INSTYTUCJI RZĄDOWYCH I SAMORZĄDOWYCH DO PDTU KRAJOWEGO BRUTTO W 214 R. RION OF SURUS (+) / C ( ) AND BT OF THE GENERAL GOVERNMENT CTOR TO GSS DOIC PDUCT IN 214 PODSTAWOWE DANE SPOŁENO-GOSPODARE W 214 R. (dok.) BAC SOCIO-ECONOMIC DA IN 214 (cont.) 15, 22, 12,8 14,5 82,5 16,3 93,3 1,3 1,1 5,4 58,5 52,5 75,3 71,1 1,1 43,3 23,3 1 12,4 17,4 98,3 112, 3,6 3,3 1,3 122,4 123,7 68,7 58,4 6,2 37,2 2,1 12,6 1,3 14, ,5,3,3 25,7 27,2 69,2 75,4 6,3 75,2 21,1 12,4 12,2 15,7 13,7 95,8 2,,6,5 61,8 65,2 76, 84,4 2, ,4 17,2 12,8 12,5 17,8 1 16,5 2,1 5,7 514,9 38,8 53,1 47,9 4,4 i Dne wyrównne dnimi roboczymi. k Według krju wysyłki. l 213 r. i Working dy djusted dt. k By country of consignment. l 213. (PPS =1) = STRTURA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO W 214 R. STRUCTURE OF GSS VAE ADD IN 214 3,6 Rolnictwo, leśnictwo i rybctwo Gospodrstw domowe Households Agriculture, forestry nd fishing Usługi Services Przemysł Industry Pozostłe Other Trnsport Trnsport 2,5 3,4 EMISJA GAZÓW CARNIANYCH WEDŁUG KTORÓW W 212 R. EMISON OF GRNHOU GAS BY CTORS IN ,3 24,3 19,3 7,4 5,1 19, 1 3,1 32,6,2 9,2 1,3 31, 7,1 27,1 6,8 42,5 5,5 4,8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybctwo Agriculture, forestry nd fishing Przemysł i budownictwo Industry nd construction Hndel; nprw pojzdów smochodowych; zkwterownie i gstronomi Wholesle nd retil trde, trnsport, ccomodtion nd food service ctivities Informcj i komunikcj Informtion nd communiction Dziłlność finnsow i ubezpieczeniow Finncil nd insurnce ctivities Obsług rynku nieruchomości Rel estte ctivities 3,8,2 4,1 3,5 18,1 16,9 Dziłlność profesjonln, nukow i techniczn; dministrownie i dziłlność wspierjc Professionl, scientific nd technicl ctivities; dministrtive nd support service ctivities Administrcj publiczn i obron nrodow; obowiązkowe zbezpieczenie społeczne; edukcj; opiek zdrowotn i pomoc społeczn Public dministrtion, defence, eduction, humn helth nd socil work ctivities Dziłlność związn z kulturą, rozrywką i rekrecją; pozostłe usługi Arts, entertinment nd recretion; other services RACJA EKSPORTU I IMPORTU TOWARÓW I USŁUG DO PDTU KRAJOWEGO BRUTTO W 214 R. RION OF EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS AND RVIC TO GSS DOIC PDUCT IN ,6 7,7 Procesy przemysłowe Industril processes Przemysł energetyczny Energy industries Przetwórstwo i budownictwo Mnufcturing industries nd construction Rolnictwo Agriculture Trnsport Trnsport Odpdy Wste Inne (związne z energią) Other (energy relted) Pozostłe Other PRZETWARZAN ODPADÓW KOMUNALNYCH W 213 R. MUNICIPAL WASTE TREMENT IN Skłdownie Lndfilling Eksport Exports Zkłd Wydwnictw Sttystycznych Wrszw ZUŻYC NALNE ENERGII WEDŁUG KTORÓW W 213 R. NAL ENERGY CONSUMION BY CTORS IN 213 Import Imports Splnie Totl incinertion Z odzyskiem energii. Including energy recover y. Recykling Mteril recycling Kompostownie i fermentcj Composting nd digestion Ź r ó d ł o: Eurostt (dne pobrno z bzy w dniu r.), A, KOBiZE, GUS. S o u r c e: Eurostt (dt extrcted from dtbse on 26 June 215), A, KOBiZE, GUS.

8 PDT KRAJOWY BRUTTO NA 1 MIZKAŃCA WEDŁUG PARYTETU ŁY NABYWEJ W 214 R. GSS DOIC PDUCT PURCHANG POWER PARY PER CAPA IN 214 (PPS =1) =1 5 STRTURA WARTOŚCI DODANEJ BRUTTO W 214 R. STRUCTURE OF GSS VAE ADD IN 214 3,6 2,5 3,4 19,3 24,3 14,3 1 19, 7,4 5,1 4,1 3,5 27,1 32,6 5,5 4,8 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybctwo Agriculture, forestry nd fishing Przemysł i budownictwo Industry nd construction Hndel; nprw pojzdów smochodowych; zkwterownie i gstronomi Wholesle nd retil trde, trnsport, ccomodtion nd food service ctivities Informcj i komunikcj Informtion nd communiction Dziłlność finnsow i ubezpieczeniow Finncil nd insurnce ctivities Obsług rynku nieruchomości Rel estte ctivities Dziłlność profesjonln, nukow i techniczn; dministrownie i dziłlność wspierjc Professionl, scientific nd technicl ctivities; dministrtive nd support service ctivities Administrcj publiczn i obron nrodow; obowiązkowe zbezpieczenie społeczne; edukcj; opiek zdrowotn i pomoc społeczn Public dministrtion, defence, eduction, humn helth nd socil work ctivities Dziłlność związn z kulturą, rozrywką i rekrecją; pozostłe usługi Arts, entertinment nd recretion; other services RACJA EKSPORTU I IMPORTU TOWARÓW I USŁUG DO PDTU KRAJOWEGO BRUTTO W 214 R. RION OF EXPORTS AND IMPORTS OF GOODS AND RVIC TO GSS DOIC PDUCT IN Eksport Exports Import Imports

9 ZUŻYC NALNE ENERGII WEDŁUG KTORÓW W 213 R. NAL ENERGY CONSUMION BY CTORS IN Rolnictwo, leśnictwo i rybctwo Agriculture, forestry nd fishing Gospodrstw domowe Households Przemysł Industry Usługi Services Trnsport Trnsport Pozostłe Other EMISJA GAZÓW CARNIANYCH WEDŁUG KTORÓW W 212 R. EMISON OF GRNHOU GAS BY CTORS IN 212 3,1,2 3,8,2 1,3 9,2 7,1 16,9 31, 6,8 18,1 42,5 19, ,7 Przemysł energetyczny Energy industries Przetwórstwo i budownictwo Mnufcturing industries nd construction Trnsport Trnsport Inne (związne z energią) Other (energy relted) Procesy przemysłowe Industril processes Rolnictwo Agriculture Odpdy Wste Pozostłe Other PRZETWARZAN ODPADÓW KOMUNALNYCH W 213 R. MUNICIPAL WASTE TREMENT IN Skłdownie Lndfilling Splnie Totl incinertion Z odzyskiem energii. Including energy recovery. Recykling Mteril recycling Kompostownie i fermentcj Composting nd digestion Ź r ó d ł o: Eurostt (dne pobrno z bzy w dniu r.), A, KOBiZE, GUS. S o u r c e: Eurostt (dt extrcted from dtbse on 26 June 215), A, KOBiZE, GUS.

SE 10,4 3,0 DK 3,3 1,8 DE 7,9 20,7 CZ 6,8 1,1 AT 5,2 2,3 HR -2,3 0,3 IT -3,6 11,2

SE 10,4 3,0 DK 3,3 1,8 DE 7,9 20,7 CZ 6,8 1,1 AT 5,2 2,3 HR -2,3 0,3 IT -3,6 11,2 GŁ ÓWNYURZ ĄDST A T YST Y NY CENT RALST A T I ST I CALOF F I CE wuni i E ur opej s k i ej i nt hee ur ope nuni on 216 2 Ludność n 1 km w 215 r. 2 Popultion per km in 215 3-137 15-299 1-149 5-99 16-49 Produkt

Bardziej szczegółowo

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures)

Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle Świata i Europy w latach 1995-2014 (w liczbach) Poland in World and Europe 1995-2014 (in figures) Warszawa, wrzesień 2015 roku Warsaw, September

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2012 R. WOJEWÓDZTWO = 100 102,8 84,8. ambulatoryjna opieka URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 21 211 212 POWIAT GÓROWSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 212 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność n 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym n 1

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0

MĘŻCZYŹNI. 2010 r. WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2010 R. WOJEWÓDZTWO = 100 122,6 126,1 113,0 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2008 2009 2010 POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W LATACH 2010 I 2035 Poierzchni h 58155 58155 58155 51761 51581 51568 n 1 km 2 89 89

Bardziej szczegółowo

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures)

Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) MINISTERSTWO GOSPODARKI Ministry of Economy Polska na tle świata i Europy w latach 1995 2010 (w liczbach) Poland in the World s and Europe s background in 1995 2010 (in figures) Warszawa, wrzesień 2011

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁÓDZKI WSCHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 500 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁÓDZKI WSCHODNI 23 POWIERZCHNIA w km 2 5 LUDNOŚĆ W 23 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 4 MĘŻCZYŹNI 33526 KOBIETY 36233 WYBRANE DANE 23 2 22 23 STATYSTYCZNE 67987

Bardziej szczegółowo

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI

2013 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS2013.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI 3 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICS3.ORG MIEDZYNARODOWY ROK STATYSTYKI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni... Ochron Środowisk... Ludność... Budżet... Aktywność zwodow ludności...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku.

Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. Warszawa, 22 listopada 2010 r. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w okresie I - IX 2010 roku. W okresie styczeń-wrzesień br. wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw a) uległy poprawie w

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100 106,8 125,2 104,6 33,0 73,3

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100 106,8 125,2 104,6 33,0 73,3 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU WYBRANE DANE STATYSTYCZNE POWIAT JAWORSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2011 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym 100 osób ieku produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PARCZEWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 952 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE POWIAT PARCZEWSKI POWIERZCHNIA w km 2 952 LUDNOŚĆ W R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 38 MĘŻCZYŹNI 17828 KOBIETY 18216 WYBRANE DANE 21 212 STATYSTYCZNE 36486 36147 3644

Bardziej szczegółowo

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

GÓROWSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 738 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU POWIAT GÓROWSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 738 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 49 MĘŻCZYŹNI 17989 KOBIETY 1842 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI

2014 Łódź w liczbach URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI 4 Łódź w liczbch URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Spis treści 3 4 5 6 7 8 9 3 Powierzchni..................................... Ochron Środowisk............................... Ludność.........................................

Bardziej szczegółowo

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

PRZASNYSKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 1219 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT PRZASNYSKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 1219 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 44 MĘŻCZYŹNI 26723 KOBIETY 26813 WYBRANE DANE Województwo 213 21 212 213

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY

WARSZAWSKI ZACHODNI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 534 MĘŻCZYŹNI KOBIETY URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI 213 POWIERZCHNIA w km 2 534 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 28 MĘŻCZYŹNI 53495 KOBIETY 57489 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

OTWOCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km 2 616 MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE POWIAT OTWOCKI 213 POWIERZCHNIA w km 2 616 LUDNOŚĆ W 213 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 2 199 MĘŻCZYŹNI 58587 KOBIETY 63755 WYBRANE DANE 213 21 212 213 STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100. ambulatoryjna opieka

MĘŻCZYŹNI WYBRANE WSKAŹNIKI POWIATOWE W RELACJI DO ŚREDNIEJ WOJEWÓDZTWA W 2011 R. WOJEWÓDZTWO = 100. ambulatoryjna opieka URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE POWIAT MIŃSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2011 R. Poierzchni h... Ludność... Ludność 1 km 2... Ludność ieku nieprodukcyjnym 100 osób ieku produkcyjnym

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS)

PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS) PODZIAŁ POLSKI WEDŁUG NOMENKLATURY JEDNOSTEK TERYTORIALNYCH DO CELÓW STATYSTYCZNYCH (NTS) THE DIVISION OF ACCORDING TO THE NOMENCLATURE OF TERRITORIAL UNITS FOR STATISTICAL PURPOSES (NTS) REGIONY (NTS

Bardziej szczegółowo

P O L S K A maja 2014 r.

P O L S K A maja 2014 r. P O L S K A 1989 2014 30 maja 2014 r. Podział administracyjny Polski Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszła w życie reforma administracyjna, w wyniku której obowiązuje trójstopniowy podział kraju na województwa,

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2012 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Ośrodek Rachunków Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0

14 lokata 3,9% powierzchni kraju. W województwie na 100 mężczyzn przypadało 107 kobiet. POLSKA 2013 4585,9 38478,6 56,7 9,3 58,2 9,3 9,7 10,4 9,8 0,0 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity... Mist n prwch powitu Mist... Gminy... miejskie... wiejskie... miejsko-wiejskie... LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W R.

Bardziej szczegółowo

BYDGOSZCZ, GRUDZIĄDZ, TORUŃ, WŁOCŁAWEK

BYDGOSZCZ, GRUDZIĄDZ, TORUŃ, WŁOCŁAWEK URZĄD STATYSTYCZNY W Y STATISTICAL OFFICE IN,,, W LICZBACH 15 IN IN NUMBERS Bydgoszcz 15 Czy wiesz, że spośród mist n prwch powitu w roku Do You know tht mong the cities with powit sttus in... Jedynie

Bardziej szczegółowo

Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła When publishing the CSO data please indicate the source

Przy publikowaniu danych GUS prosimy o podanie źródła When publishing the CSO data please indicate the source KOMITET REDKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STTYSTYCZNEGO EDITORIL BORD OF CENTRL STTISTICL OFFICE PRZEWODNICZĄCY PRESIDENT Jnusz Witkowski REDKTOR GŁÓWNY CHIEF EDITOR Hlin Dmochowsk CZŁONKOWIE MEMBERS Ew dch-stnkiewicz,

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Analizy Sektorowe. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw wg PKD

Raport Roczny Analizy Sektorowe. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw wg PKD Rport Roczny 215 Anlizy Sektorowe 26 sierpni 215 Sytucj ekonomiczno-finnsow sektor przedsiębiorstw wg PKD Podstwowe dne finnsowe dl 42 brnż, definiownych jko dziły wg Polskiej Klsyfikcji Dziłlności (PKD)

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt?

Akademia Młodego Ekonomisty. Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego. Jak mierzyć dobrobyt? dr Anna Gardocka-Jałowiec Uniwersytet w Białymstoku 7 marzec 2013 r. Dobrobyt, w potocznym rozumieniu, utożsamiać można

Bardziej szczegółowo

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r.

Produkt krajowy brutto w województwie śląskim w 2010 r. Urząd Statystyczny w Katowicach 40 158 Katowice, ul. Owocowa 3 e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 7791 200 fax: 32 7791 300, 258 51 55 OPRACOWANIA SYGNALNE Produkt krajowy brutto w województwie

Bardziej szczegółowo

TOTAL 3,3% 34,0% 39,9% Klasy bonitacyjne Soil valuation classes. I i II III IV. V i VI

TOTAL 3,3% 34,0% 39,9% Klasy bonitacyjne Soil valuation classes. I i II III IV. V i VI UŻYTKOWANIE GRUNTÓW W 9 R. (stn w czerwcu) LAND USE IN 9 (s of June) UŻYTKI ROLNE WEDŁUG KLAS BONITACYJNYCH I WOJEWÓDZTW W R. (stn w dniu 1 I ) AGRICULTURAL LAND BY SOIL VALUATION CLASSES AND BY VOIVODSHIPS

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

9412 16 lokata 3,01% powierzchni kraju. W województwie na 100 mê czyzn przypada³o 107 kobiet. 106 osób na 1 km 52,0% Polska

9412 16 lokata 3,01% powierzchni kraju. W województwie na 100 mê czyzn przypada³o 107 kobiet. 106 osób na 1 km 52,0% Polska nmys³owski kluczborski URZ D STATYSTYCZNY W OPOLU oleski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity............... Mist n prwch powitu Mist.......... Gminy................. miejskie............. wiejskie.............

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Analizy Sektorowe. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw wg PKD

Raport Roczny Analizy Sektorowe. Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora przedsiębiorstw wg PKD Rport Roczny 213 Anlizy Sektorowe 19 sierpni 213 Sytucj ekonomiczno-finnsow sektor przedsiębiorstw wg PKD Podstwowe dne finnsowe dl 42 brnż, definiownych jko dziły wg Polskiej Klsyfikcji Dziłlności (PKD)

Bardziej szczegółowo

51,3% 40,5% a Tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane inne, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjnowypoczynkowe.

51,3% 40,5% a Tereny mieszkaniowe, przemysłowe, zabudowane inne, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjnowypoczynkowe. N I E M C Y G E R M A N Y grnic pństw stte border grnice powitów powit borders grnice gmin gmin borders powit MIĘDZYRZECKI powit grnic podregionów subregions border ZACHODNIOPOMORSKIE Słubice Kostrzyn

Bardziej szczegółowo

Rozszerzone tabele z tekstu

Rozszerzone tabele z tekstu Rozszerzone tabele z tekstu Tabela III.1. Podstawowe dane o OFE w latach 2001-12. Wyszczególnienie Miara 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Członkowie 1,000 10637 10990 11463 11979

Bardziej szczegółowo

Popyt globalny i jego składniki

Popyt globalny i jego składniki Z A G R A N C A Wydtki przedsiębiorstw Model okrężny Rynki czynników Dochody gosp. domowych Przedsiębiorstw Gospodrstw domowe Usługi czynników Usługi czynników Przedsiębiorstw Gospodrstw domowe Produkty

Bardziej szczegółowo

bez opłat a) lokalnych, strefowych i do numerów skróconych oraz do numerów 39x w dni robocze w godz. 0 24 bez opłat

bez opłat a) lokalnych, strefowych i do numerów skróconych oraz do numerów 39x w dni robocze w godz. 0 24 bez opłat PLAN BIZNES 180 Rodzj usługi netto 23% brutto 1. Abonment telefoniczny opłt miesięczn obejmuje pkiet 180 minut pierwszych połączeń loklnych, strefowych, międzystrefowych, do numerów 39x orz połączeń międzynrodowych

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) sytuacja w Polsce oraz na świecie.

Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) sytuacja w Polsce oraz na świecie. Przedsięwzięcia w fazie Start-UP oraz nakłady na badania i rozwój (R&D) sytuacja w Polsce oraz na świecie. 1. Zaangażowanie funduszy Venture capital w projekty gospodarcze znajdujące się w początkowej

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym

Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym Aktualizacja podręcznika podstaw przedsiębiorczości pt. Jak być przedsiębiorczym s. 0 Zamiast WIRR powinno być: Kolejne indeksy to mwig40, który uwzględnia notowania 40 średnich spółek kolejnych 40 spółek

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU pucki wejherowski lęborski Gdyni Sopot Gdńsk słupski nowodworski krtuski gdński bytowski mlborski kościerski człuchowski strogrdzki tczewski chojnicki WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020

Wskaźniki monitorujące Strategię Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Cel główny Wykorzystanie potencjałów województwa lubuskiego do wzrostu jakości życia, dynamizowania konkurencyjnej gospodarki, zwiększenia spójności regionu oraz efektywnego zarządzania jego rozwojem 2011

Bardziej szczegółowo

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE

gołdapski bartoszycki węgorzewski Elbląg lidzbarski kętrzyński olecki elbląski giżycki olsztyński piski szczycieński WARMINSKO-MAZURSKIE URZĄD STATYSTYCZNY W OLSZTYNIE brniewski gołdpski brtoszycki węgorzewski Elbląg lidzbrski kętrzyński olecki elbląski giżycki ostródzki Olsztyn mrągowski ełcki iłwski olsztyński piski szczycieński nowomiejski

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Statystyki Morskiej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W SZCZECINIE Centrum Sttystyki Morskiej INFORMACJE SYGNALNE Wrszw, 26 kwietni 2006 r. GOSPODARKA MORSKA W POLSCE W 2005 R. Porty morskie Obroty łdunkowe w portch

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwalski sejneński M. SUWAŁKI. W województwie. 6,5% powierzchni kraju na 100 mężczyzn 60,4% POLSKA 2013 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU suwlski sejneński M. SUWAŁKI ugustowski JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE Powity................ Mist n prwch powitu Mist........... Gminy................. miejskie..............

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne mld BYR mld USD 1. Produkt krajowy brutto*** ,8 I XII 2013 PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE GOSPODARKI BIAŁORUSI ZA 2013 r. (WSTĘPNE DANE - w oparciu o źródła białoruskie) Mińsk, dnia 03.03.2014 r. L.P. P a r a m e t r Dane 1. Produkt krajowy brutto*** 636

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 10.12.2012 r. Produkt krajowy

Bardziej szczegółowo

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego:

1. 1. Przyjmuję sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2007 r., według którego: ZRZĄDZENIE NR 1228/08 PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2007 r. Na podstawie art. 199 ust.1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, al. Niepodległości 208 tel. (48 22) ,

Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa, al. Niepodległości 208 tel. (48 22) , 1 Prace merytoryczne Compiled by WYDZIAŁ ANALIZ I OPRACOWAŃ REGIONALNYCH W DEPARTAMENCIE BADAŃ REGIONALNYCH I ŚRODOWISKA GUS REGIONAL ANALYSES AND STUDIES SECTION OF REGIONAL AND ENVIRONMENTAL SURVEYS

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R.

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W III KWARTALE 2014 R. (zgodnie z ESA 2010) NAKŁADY INWESTYCYJNE W OKRESIE I IX 2014 R. BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI (BAEL) W III KWARTALE 2014 R. 28 listopada 2014 r.

Bardziej szczegółowo

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów

System opieki zdrowotnej na tle innych krajów System opieki zdrowotnej na tle innych krajów Dr Szczepan Cofta, Dr Rafał Staszewski Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego im. K. Marcinkowskiego

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

7 lokata. 6,8% powierzchni kraju. 146 osób na 1 km2 69,4% POLSKA 2012. Saldo migracji zagranicznych 794

7 lokata. 6,8% powierzchni kraju. 146 osób na 1 km2 69,4% POLSKA 2012. Saldo migracji zagranicznych 794 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU głogowski górowski milicki polkowicki bolesłwiecki wołowski lubiński trzebnicki oleśnicki legnicki zgorzelecki lubński lwówecki złotoryjski Legnic średzki Wrocłw jworski

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na.

Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wnip oraz inwestycji długoterminowych Zwieksz Stan na. STOWARZYSZENIE RYNKÓW FINANSOWYCH ACI POLSKA Afiliowne przy ACI - The Finncil Mrkets Assocition Dodtkowe informcje i objśnieni Wrszw, 21 mrzec 2014 1.1 szczegółowy zkres zmin wrtości grup rodzjowych środków

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W LATACH URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 20.12.2017 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2011 r. PREZYDENT MIST IŁEGOSTOKU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1932/12 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2012 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2011 r. IŁYSTOK MRZE 2012

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Zgierska Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku. Iwona Pasierowska, Renata Strużyńska, Agata Cendrowska.

Agnieszka Zgierska Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych i Rynku. Iwona Pasierowska, Renata Strużyńska, Agata Cendrowska. Oprcownie publikcji Preprtion of the publiction GUS, Deprtment Bdń Demogrficznych i Rynku Prcy CSO, Demogrphic nd Lbour Mrket Surveys Deprtment kierujący supervisor Agnieszk Zgiersk Dyrektor Deprtmentu

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Mierniki dobrobytu gospodarczego Przemysław Pluskota Uniwersytet Szczeciński 05 listopada 2015r. Mierniki dobrobytu gospodarczego MIERZENIE ROZMIARÓW AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ PKB PKB per capita PNB W gospodarce

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011

WSPÓŁCZYNNIK AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ LUDNOŚCI WEDŁUG PŁCI W LATACH 2003 2011 W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

Dług publiczny w Polsce

Dług publiczny w Polsce Dług publiczny w Polsce dług publiczny jest to zadłużenie wszystkich podmiotów sektora finansów publicznych, po wyeliminowaniu przepływów finansowych pomiędzy tymi podmiotami, przy czym w Polsce do sektora

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3

Zróżnicowanie regionalne PKB na 1 mieszkańca według PPP na poziomie NTS 3 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu).

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). TY TY EUROP i Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu publikacji. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. I. UWGI OGÓLNE Uchwałą Nr L/634/09 z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie

Ruchy migracyjne akcentowane w obu landach niemieckich, przyrost naturalny po polskiej stronie 1 W 2009 r. terytorium województwa lubuskiego, Brandenburgii i Berlina, stanowiące część polsko-niemieckiego obszaru transgranicznego zamieszkiwało 7,0 mln osób. W ciągu niemal dekady liczba ludności w

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

ESD Energetyka Gospodarka

ESD Energetyka Gospodarka ESD Energetyka Gospodarka 26.09.2007 Piotr Pawlak Rockwool Polska Sp. z o.o. Co jest celem nadrzędnym Czy zdobycie odpowiedniej, wystarczającej ilości ton węgla, baryłek ropy, kwh, m3 gazu Czy zaspokojenie

Bardziej szczegółowo

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku

Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne w 2013 roku Wstęp Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego Produkt krajowy brutto Rachunki regionalne w 2013 r., zawiera informacje statystyczne dotyczące podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wybrane informacje statystyczne o Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa

Wybrane informacje statystyczne o Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa Wybrane informacje statystyczne o Euroregionie Neisse-Nisa-Nysa Opracowanie grupa robocza EUREX-STATYSTYKA Euroregion Neisse-Nisa-Nysa w 2014 r. Stan w dniu 31 XII D E U T S C H L A N D Bautzen F r e i

Bardziej szczegółowo

kroœnieñski PODKARPACKIE 17846 11 lokata 5,7% powierzchni kraju 41,4% POLSKA 2014

kroœnieñski PODKARPACKIE 17846 11 lokata 5,7% powierzchni kraju 41,4% POLSKA 2014 URZ D STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Trnobrzeg trnobrzeski stlowowolski kolbuszowski mielecki ni ñski le jski lubczowski poprodukcyjnym ³ñcucki dêbicki ropczyckosêdziszowskii Rzeszów przeworski jros³wski WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE INSTYTUCJE KULTURY CULTURAL INSTITUTIONS OF MALOPOLSKA 2012

MAŁOPOLSKIE INSTYTUCJE KULTURY CULTURAL INSTITUTIONS OF MALOPOLSKA 2012 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE STATISTICAL OFFICE IN KRAKÓW OŚRODEK STATYSTYKI KULTURY MAŁOPOLSKIE INSTYTUCJE KULTURY CULTURAL INSTITUTIONS OF MALOPOLSKA 212 KRAKÓW 212 INSTYTUCJE KULTURY W 211 R. CULTURAL

Bardziej szczegółowo

Lata Województwo Warszawa Radom Płock Siedlce Ostrołęka Z liczby ogółem małżeństwa wyznaniowe

Lata Województwo Warszawa Radom Płock Siedlce Ostrołęka Z liczby ogółem małżeństwa wyznaniowe MAŁŻEŃSTWA ZAWARTE W LATACH 2000- WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA PRZED ŚLUBEM W WYBRANYCH JEDNOSTKACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Źródło: Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie mazowieckim z poszczególnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2008 R. 1 PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W 2008 roku wartość wytworzonego produktu krajowego

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Materiał na konferencję prasową w dniu 30 listopada 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Urząd Statystyczny w Katowicach Notatka informacyjna PRODUKT KRAJOWY BRUTTO RACHUNKI REGIONALNE W 2010 R. 1 PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Gospodarka oparta na wiedzy. w województwie zachodniopomorskim. w 2013 r.

Gospodarka oparta na wiedzy. w województwie zachodniopomorskim. w 2013 r. Gospodrk oprt n wiedzy w województwie zchodniopomorskim w 2013 r. Szczecin 2014 Gospodrk oprt n wiedzy w województwie zchodniopomorskim w 2013 r. Szczecin 2014 Zespół redkcyjny PRZEWODNICZĄCY: REDAKTOR

Bardziej szczegółowo

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7

% GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 2007 2008 2009 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Zródło UE 27 2007 UE 27 2008 UE 27 2009 SPOŁECZEŃSTWO 1 Wskaźnik zatrudnienia ogółem (15 lat i więcej, wg BAEL) % GUS-BDR 52,8 53,3 53,7 a) wg

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego

Wskaźniki kontekstowe - zestawienie dla województwa świętokrzyskiego Wskaźniki kontekstowe zestawienie dla województwa świętokrzyskiego 1 2 3 4 5 6 7 8 2007 2007 2006 2007 Nazwa zmiennej lub Jedn. Miary Zródło UE 27 Polska wskaźnika Lp Województwo Świętokrzyskie 1 SPOŁECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

Aneks 2 do raportu o prognozach makroekonomicznych po II kw. 2009 r. Główne zmiany w prognozach na lata 2009-201. PKB, zmiany w % do roku poprzedniego

Aneks 2 do raportu o prognozach makroekonomicznych po II kw. 2009 r. Główne zmiany w prognozach na lata 2009-201. PKB, zmiany w % do roku poprzedniego Aneks 2 do rportu o prognozch mkroekonomicznych po II kw. 20 r. Główne zminy w prognozch n lt 20-201 wyszczgólnienie 2008 śred ni z grud ni 08 PKB, zminy w % do roku poprzedniego średni z kwietni PKB 4,9

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka

LUDNOŚĆ. (stan na dzień 31 marca, na godz. 24:00) Data urodzenia. żonaty/zamężna. wdowiec/wdowa. rozwodnik/rozwódka R E P U B L I K A C H O R W A C J I GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY LUDNOŚĆ (stn n dzień 31 mrc, n godz. 24:00) Formulrz P-1 Wszystkie dne zwrte w niniejszym formulrzu stnowią tjemnicę służbową i zostną wykorzystne

Bardziej szczegółowo

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4

Rok bazowy Zródło UE 27 Polska % 2008 GUS-BDR 53,7 50,4 51,6 49,6 46,4 Wskaźniki kontekstowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Lp Nazwa zmiennej lub wskaźnika Jedn. Miary Rok bazowy Zródło UE 27 Polska wskaźniki kontekstowe dla woj. świętokrzyskiego, dla których rokiem bazowym był rok

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Białegostoku za 2010 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 676/11 Prezydenta Miasta iałegostoku z dnia 30 marca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta iałegostoku za 2010 r. SPIS TREŚI strona I. UWGI OGÓLNE... 1 II. ZMINY

Bardziej szczegółowo

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r.

Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny. Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. Ambasada RP w Moskwie Moskwa, 4 kwietnia 2012 r. Wydział Ekonomiczny Notatka o stanie gospodarki Federacji Rosyjskiej w 2011 r. 1. Dynamika PKB i czynniki wzrostu Wzrost PKB w 2011r. wyniósł 4,3%. Uwarunkowany

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 10 (XXV) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 Urszula Motowidlak 1 Anita Fajczak-Kowalska 2 Zakład

Bardziej szczegółowo

ANEKS B. Makroekonomiczne dane statystyczne dot. Polski i województw w Programie dla Odry 2006 6-292

ANEKS B. Makroekonomiczne dane statystyczne dot. Polski i województw w Programie dla Odry 2006 6-292 ANEKS B Makroekonomiczne dane statystyczne dot. Polski i województw w Programie dla Odry 2006 6-292 Rysunki do rozdziału 2 Rysunek 2.1 Terytorium Polski Terytorium Polski (w km2) 2 8,7 311,9 obszar lądowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres

RAPORT Z REALIZACJI. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata za okres RAPORT Z REALIZACJI Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011 2020 za okres 2011 2013 SPIS TREŚCI CEL GŁÓWNY...9 Wskaźniki osiągnięć... 9 OBSZAR 1. GOSPODARKA WIEDZY I AKTYWNOŚCI... 11 Wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana

Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła z odpadów Wartość dodana Eddie Johansson Rindi Energi www.rindi.se www.rindi.se Inteligentne miasto potrzbuje zarówno rozwiązań technicznych jak i politycznych!

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA

MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Wykład: MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY GOSPODAROWANIA Aktorzy gry rynkowej RZĄD FIRMY GOSPODARSTWA DOMOWE SEKTOR FINANSOWY Rynki makroekonomiczne Obieg okrężny $ Gospodarstwa domowe $ $ $ $ $ Rynek zasobów

Bardziej szczegółowo

KONIUNKTURA GOSPODARCZA A TENDENCJE W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI

KONIUNKTURA GOSPODARCZA A TENDENCJE W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM PRODUKTAMI ROLNO-SPOŻYWCZYMI STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XIV zeszyt 1 251 Mirosława Kozłowska-Burdziak Uniwersytet w Białymstoku KONIUNKTURA GOSPODARCZA A TENDENCJE W POLSKIM HANDLU ZAGRANICZNYM

Bardziej szczegółowo

ŁĘCZYCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2

ŁĘCZYCKI POWIAT URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI LUDNOŚĆ W 2013 R. POWIERZCHNIA w km MĘŻCZYŹNI KOBIETY. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobach na km 2 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI POWIAT ŁĘCZYCKI 13 POWIERZCHNIA w km 773 LUDNOŚĆ W 13 R. GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w osobch n km 67 MĘŻCZYŹNI 518 KOBIETY 6455 WYBRANE DANE Województwo 13 1 1 13 STATYSTYCZNE 557 5198

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DANE O POLSCE BASIC DATA ABOUT POLAND

PODSTAWOWE DANE O POLSCE BASIC DATA ABOUT POLAND 2009 Powierzchnia kraju ogółem w tys. km 2... 312,7 Total area of Poland in thous. km 2 Ludność w tys.... 38167,3 Population in thous. Stolica... Warszawa Capital city Ludność stolicy (stan w dniu 30 VI)

Bardziej szczegółowo

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach

Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach RAPORT Prognoza wielkości wydatków na IT w polskich przedsiębiorstwach PRZYGOTOWANY PRZEZ: Spis treści PORZĄDEK I... 6 Zakupy it: SME i CMA ZAKUPY IT: SME I CMA... 7 Charakterystyka firm i budżetowania

Bardziej szczegółowo

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne

Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne Liberalizacja rynku gazu a bezpieczeństwo energetyczne 8 grudnia 2010 roku, Hotel SOFITEL Victoria, Warszawa 1 Rynek gazu w Europie Środkowej. Polska na przecięciu tras przesyłu gazu Północ-Południe i

Bardziej szczegółowo

Profil gospodarczy Małopolski

Profil gospodarczy Małopolski Profil gospodarczy Małopolski Działania MARR SA Centrum Business in Małopolska Styczeń 2012 Małopolska Powierzchnia: 15 108 km 2 Ludność: 3 200 000 Kraków Słowacja Kraków Ukraina Kraków Czechy Kraków Niemcy

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA I ZAJĘCIA 1. Jan Baran

MAKROEKONOMIA I ZAJĘCIA 1. Jan Baran MAKROEKONOMIA I ZAJĘCIA 1 Jan Baran PLAN ZAJĘĆ Struktura organizacyjna przedmiotu O czym jest makroekonomia? Ruch okrężny w gospodarce Rachunki narodowe ORGANIZACJA PRZEDMIOTU Wykład: Prof. Urszula Sztanderska

Bardziej szczegółowo