Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz"

Transkrypt

1 W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) , GCI w Cieszynie jest prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM w ramach Centrum Edukacji Socjalnej. Naszym celem jest zapewnienie większej dostępności usług teleinformatycznych dla mieszkańców Cieszyna i okolic oraz pomoc wszystkim potrzebującym w działaniach związanych z poruszaniem się po rynku pracy (absolwentom, ludziom bezrobotnym, zagroŝonym utratą pracy lub pragnącym zmienić dotychczasową. Brak barier architektonicznych umoŝliwia korzystanie z GCI osobom niepełnosprawnym. GCI w Cieszynie dysponuje między innymi informacjami na temat: ofert pracy (w tym ogłoszenia z prasy lokalnej i Internetu); zawodów, szkół, instytucji szkolących; warunków i procedur uruchamiania własnej działalności gospodarczej; prawa pracy, zwłaszcza praw i obowiązków bezrobotnego; stron internetowych pomocnych przy poszukiwaniu pracy; instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy; moŝliwości podjęcia wolontariatu. Oferujemy moŝliwość korzystania z komputera i Internetu w celach związanych z planowanie kariery zawodowej i poszukiwaniem pracy, bezpłatne kserowanie, skanowanie oraz drukowanie dokumentów aplikacyjnych. W pracowni GCI dyŝuruje pracownik, który pomoŝe w przygotowaniu i napisaniu CV czy listu motywacyjnego, w obsłudze komputera, poczty

2 elektronicznej i korzystaniu z serwisów internetowych. Prowadzimy równieŝ bezpłatne (dla osób bezrobotnych) warsztaty związane z poszukiwaniem pracy, wyborem zawodu i kierunku dalszej nauki oraz zajęcia szkoleniowe dotyczące obsługi oprogramowania komputerowego i Internetu (m.in.: kurs komputerowy dla początkujących, dla średnio zaawansowanych i dla zaawansowanych, kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze, kurs obsługi komputera na platformie Linux, kurs programowania dla początkujących, makra w MS Office). Godziny pracy: Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: Skoczów, ul. Rynek 2, tel , Gminne Centrum Informacji w Skoczowie działa od 2003r. Sprzęt komputerowy i wyposaŝenie uzyskaliśmy dzięki wygranemu grantowi ówczesnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. MłodzieŜ i dorośli mogą dzięki temu korzystać nieodpłatnie z dostępu do internetu. Realizujemy szkolenia z zakresu obsługi komputera, kojarzymy poszukujących pracę z pracodawcami, pomagamy w napisaniu dokumentów aplikacyjnych. W ciągu 3 lat działalności GCI z komputerów i dostępu do internetu skorzystało ok. 8 tys. osób, ok. 2,5 tys. osób uzyskało porady zawodowe, 200 osób ukończyło szkolenia komputerowe, 40 osób uzyskało pełne kwalifikacje zawodowe spawacza i technologa wykańczania wnętrz. 25 osób zostało przeszkolonych w zakresie obsługi kas fiskalnych. 2

3 Działalność Gminnego Centrum Informacji Zawodowej i Klubu Pracy OHP w Skoczowie na rok Zapraszamy serdecznie na 3 stopniowe szkolenia komputerowe, które prowadzimy przez cały rok. Przeprowadzamy zajęcia warsztatowe w następujących blokach tematycznych: RYNEK PRACY UMIEJETBOSCI INTERPERSONALNE AUTOPREZENTACJA JAK SKUTECZNIE ZNALEŚĆ I UTRZYMAĆ PRACĘ MAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Prowadzimy pośrednictwo pracy w kraju i za granicą. Posiadamy oferty pracy stałej i krótkoterminowej (uczniowie, studenci). MłodzieŜ do 25 roku Ŝycia zapraszamy do wzięcia udziału w projektach z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach którego moŝna będzie zdobyć i poszerzyć umiejętności zawodowe. We wrześniu odbędą się DRUGIE TARGI EDUKACJI I PRACY W SKOCZOWIE! juŝ dziś zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, szkoły, Instytucje Rynku Pracy jak równieŝ pośredników Ustroń, ul. Polańska 95, tel , Przy naszej parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu działa Gminne Centrum Informacji. Pomaga w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) oraz zapoznaje z róŝnymi wymaganiami rynku pracy. Nasi doradcy zawodowi pomagają równieŝ przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. U nas moŝna równieŝ skorzystać z Internetu i poszukać róŝnych ofert pracy na naszym terenie oraz w innych miastach. Wszyscy pracujący w GCI przeszli kurs doradztwa zawodowego, sporządzą metryczkę osoby, która będzie się chciała zarejestrować się w naszej Fundacji, rozumieją problemy bezrobotnych i dlatego starają się podnosić kwalifikacje zawodowe osób poszukujących pracy - organizując kursy zawodowe, komputerowe oraz językowe, aby 3

4 rozpocząć kolejne potrzebne są na to fundusze. Dlatego zwracamy się z prośbą do ludzi dobrego serca i woli o pomoc w przeprowadzeniu tych kursów. Centrum nie zajmuje się tylko osobami bez pracy. Mogą do nas przychodzić równieŝ młodzi ludzie poszukujący materiałów potrzebnych do szkoły. MłodzieŜ, która nie ma moŝliwości korzystania z komputera lub Internetu w domu moŝe to zrobić u nas. Prócz tego młodzi mogą skorzystać z pomocy doradcy, który określi preferencje i predyspozycje zawodowe przydatne przy wyborze przyszłej szkoły oraz poinformuje o ofertach edukacyjnych w powiecie. Na koniec trzeba dodać, Ŝe Gminne Centrum Informacji nie jest pośrednictwem pracy, lecz stara się pomóc w jej znalezieniu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z GCI, które jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 19:00 Nasza Fundacja dnia r. uzyskała status organizacji poŝytku publicznego decyzją Sądu Rejonowego w Bielsku- Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego- sygnatura sprawy BB. VIII NS-REJ.KRS/947/4/ Istebna, Istebna 68, tel , Gminne Centrum Informacji w Istebnej działa od grudnia 2008 roku. W ubiegłym roku upłynął termin obowiązywania umowy na utworzenie i rozwój Gminnego Centrum Informacji, mimo to placówka kontynuuje swoją działalność. Większość osób korzystających ze sprzętu komputerowego to młodzieŝ absolwenci szkół (wielu z nich to osoby niepracujące) i uczniowie. Spory odsetek stanowią takŝe osoby starsze zarówno pracujące jak i bezrobotne. Sprzęt komputerowy wykorzystywany jest przede wszystkim w celu poszukiwania informacji, a tym samym poszerzania wiedzy (Internet) - oferty pracy w serwisach internetowych; oferty szkoleń, kursów; informacje dotyczące szkół, uczelni; szeroko rozumiana informacja z róŝnych dziedzin wiedzy. Pracownicy Centrum udzielają porad indywidualnych dla osób bezrobotnych oraz pomagają napisać dokumenty potrzebne przy staraniu się o pracę CV, listy motywacyjne itp. Osoby bezrobotne i inni mieszkańcy gminy korzystają takŝe z moŝliwości drukowania, skanowania, kserowania i obróbki graficznej dokumentów oraz nagrywania informacji na nośniki komputerowe (dyskietka, płyta). Wiele osób nie posiadających wystarczającej wiedzy korzysta z pomocy pracowników Centrum w zakresie obsługa sprzętu komputerowego, korzystanie z Internetu, poczta elektroniczna itp. Centrum w dalszym ciągu promowało swoją działalność poprzez ogłoszenia dotyczące funkcjonowania, a takŝe artykuły informacyjne zamieszczane na łamach lokalnej gazetki Nasza Trójwieś. W Informatorze zamieszczano takŝe waŝniejsze wiadomości dotyczące inicjatyw innych instytucji związanych z rynkiem pracy. Informacje dotyczące Gminnego Centrum oraz rynku pracy publikowane są teŝ na bieŝąco na stronie internetowej Urzędu Gminy. 4

5 W minionym roku w miesiącach styczeń luty w siedzibie Gminnego Centrum kontynuowano rozpoczęte w październiku 2006 kursy językowe prowadzone przez Ośrodek Językowy SITA w Katowicach w ramach akcji: Gmina bliŝej Europy z 60% dofinansowaniem. W zajęciach uczestniczyło 40 osób z terenu Gminy Istebna. Kurs obejmował 50 godzin zajęć, w czasie których uczestnicy przyswoili sobie około 800 słów i wyraŝeń. W czasie ferii zimowych oraz wakacji z usług Centrum korzystały dzieci. Trzy dni w tygodniu w wydzielonych godzinach dzieci te miały moŝliwość korzystania ze sprzętu komputerowego poznawały funkcjonowanie Internetu oraz niektórych programów komputerowych. Dodatkowo dzieci miały teŝ moŝliwość wzięcia udziału w zajęciach w formie konkursów z drobnymi upominkami. Opracowany został spis stron internetowych dla dzieci. Pracownicy Centrum uczyli korzystania ze stron internetowych, które uczą czytania, pisania, liczenia i ortografii, rozwijają logiczne myślenie oraz wzbogacają zasób słów. Dzięki temu czas spędzony przez dzieci przed komputerem był przyjemny, miły i poŝyteczny. Centrum współpracuje z: - Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie przy rozprowadzaniu ulotek i informatorów oraz publikowaniu ofert pracy PUP, - Urzędem Gminy przy redagowaniu i kolportaŝu kolejnych numerów Informatorze Nasza Trójwieś (m.in. informacje dotyczące GCI) oraz tworzeniu strony internetowej - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy kierowaniu osób bezrobotnych i potrzebujących wsparcia, - Gminnym Ośrodkiem Kultury przy organizacji gminnych imprez kulturalnych i sportowych, - Punktem Informacji Turystycznej w sprawach dotyczących promocji oferty turystycznej gminy opracowywanie materiałów informacyjnych o Gminie, strona internetowa dotycząca turystyki, - parafiami z terenu Gminy informacja o planowanych przedsięwzięciach. Mieszkańcy gminy mogą w dalszym ciągu korzystać z oferty Centrum w podobnej formie jak dotychczas. W chwili obecnej trwają przygotowania do kolejnej edycji kursów językowych, które Gminne Centrum zorganizuje we współpracy z Ośrodkiem Językowym SITA. W okresie ferii zimowych oraz letnich wakacji planuje się organizowanie wzorem ubiegłorocznych - spotkań dla dzieci, które nie będą miały moŝliwości wyjazdu na kolonie. Pod nadzorem pracowników Centrum dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem komputera i innych zabawach. Istotne znaczenie dla miejscowej społeczności - mającej, co zrozumiałe duŝo bardziej utrudniony dostęp do tego typu nośników informacji oraz kursów niŝ mieszkańcy miast - ma fakt ciągłego funkcjonowania tego typu placówki. Dalsza działalność Centrum jest korzystna dla osób bezrobotnych jak równieŝ miejscowej młodzieŝy, która moŝe tutaj poŝytecznie spędzić wolny czas. 5

6 Dębowiec, ul. Katowicka 6, tel. (033) , GCI świadczy usługi z zakresu: opracowania indywidualnego planu poszukiwania pracy, umiejętnego korzystania z nowoczesnych metod i technik poszukiwania pracy, opracowania dokumentów wymaganych przez pracodawcę, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, podjęcia decyzji o uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. Do dyspozycji mieszkańców są: 4 zestawy komputerowe, drukarka, ksero, fax. GCI w Dębowcu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: HaŜlach, ul. Główna 57, tel. (33) , Gminne Centrum Informacji przy Urzędzie Gminy w HaŜlachu rozpoczęło działalność 1 grudnia 2004 roku. Jego utworzenie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach III edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca. Zadaniem Centrum jest zapewnienie mieszkańcom Gminy HaŜlach darmowego dostępu do Internetu, za pomocą którego moŝna uzyskać róŝnorodne informacje na temat rynku pracy, organizowanych kursów i szkoleń, a takŝe zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownicy obsługujący Centrum udzielają pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych: podań o pracę, listów motywacyjnych i CV. MoŜna takŝe załoŝyć własne, darmowe konto mailowe oraz poznać podstawy obsługi komputera. Od 1 lutego 2008 r. w lokalu GCI, mieszczącym się w przyziemiu budynku Urzędu Gminy, działa takŝe Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, uruchomione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do dyspozycji jest 10 komputerów z dostępem do Internetu, telefax, drukarka, skaner oraz kserokopiarka. Lokal jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. GCI i CKNONW są czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 18, w piątek od godz. 8 do godz

7 Do odwiedzenia Centrum zapraszamy: - uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - absolwentów wszystkich rodzajów szkół - studentów - osoby poszukujące pracy - osoby zagroŝone bezrobociem - osoby gotowe do podnoszenia lub zmiany swoich kwalifikacji - pracodawców i przedsiębiorców z terenu gminy Nowo powstałe Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach oferuje bezpłatne szkolenia dostępne poprzez internetową platformę e-learningową. W ofercie szkoleniowej znajduje się 21 kursów (kończących się otrzymaniem certyfikatu), w tym między innymi: uŝytkowanie komputerów, podstawy technik komputerowych, arkusze kalkulacyjne, ścieŝki kariery Goleszów, ul. Cieszyńska 29, tel. (033) , W ramach realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca z dniem 1 grudnia 2004r. w Goleszowie, przy ulicy Cieszyńskiej 29, rozpoczęło swoją działalność Gminne Centrum Informacji (GCI). GCI realizuje załoŝenia zawarte w projekcie "Drogowskaz do świata pracy", które zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Gminne Centrum Informacji w Goleszowie ukierunkowane jest na aktywizację ludzi młodych, głównie w wieku lat, absolwentów wszystkich typów szkół oraz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Cieszynie i innych osób poszukujących, a takŝe zagroŝonych utratą pracy w szczególności z terenu Gminy Goleszów. Działalność GCI słuŝy zapewnieniu dostępu do nowoczesnego sprzętu komputerowego, szerokiej gamy usług teleinformatycznych, wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 7

8 Korzystanie z usług Centrum jest dobrowolne i bezpłatne. GCI w Goleszowie oferuje dostęp do informacji o lokalnym, regionalnym oraz ogólnokrajowym rynku pracy. Informujemy o moŝliwościach podwyŝszania kwalifikacji zawodowych, odbywania staŝu, praktyk oraz pracy w ramach wolontariatu. UmoŜliwiamy dostęp do adresów urzędów pracy i innych organizacji zajmujących się pomocą na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działalność GCI oparta jest na współpracy z Urzędem Gminy w Goleszowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleszowie oraz innymi instytucjami realizującymi zadania na rzecz osób poszukujących pracę. Gminne Centrum ściśle współpracuje teŝ z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie, dzięki czemu w kaŝdy poniedziałek posiadamy aktualne oferty pracy, dysponujemy takŝe informacjami o planowanych kursach przeprowadzanych przez PUP. UmoŜliwiamy młodzieŝy i uczniom szkół zdobywanie poprzez Internet wiadomości i materiałów wykorzystywanych w trakcie nauki szkolnej oraz dostęp do broszur i informatorów szkół ponadgimnazjalych, wyŝszych uczelni. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów związanych z poszukiwaniem pracy tj. CV, listów motywacyjnych oraz bezpłatnie powielamy dokumenty związane z poszukiwaniem pracy. Oferujemy pomoc w wypełnianiu poprawnie wniosków o rejestrację działalności gospodarczej, pisaniu biznes planu, poznaniu procedury uruchamiania własnej działalności oraz umoŝliwiamy korzystania z poradników i materiałów dotyczących działalności gospodarczej. W 2008r pracownicy GCI będą prowadzili zadania z zakresu projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII. Organizowane kursy i szkolenia przez GCI Kurs komputerowy Od początku działalności GCI zostało juŝ zorganizowanych VI edycji kursu komputerowego, które ukończyło łącznie 49 osób. Klienci na kursie komputerowym uczą się obsługi komputera min.: Podstawy pracy z komputerem Edytor tekstu WORD Arkusz kalkulacyjny EXCEL Podstawy korzystania z sieci Internet. 8

9 Kurs obsługi kasy fiskalnej Zostały równieŝ przeprowadzone III edycje kursu obsługi kasy fiskalnej, który ukończyły 53 osoby. Klienci na kursie kasy fiskalnej uczą się m.in.: Przepisów Ministra Finansów o zastosowaniu kas fiskalnych w placówkach handlowych Wielskość asortymentu oraz optymalna organizacja placówki Uzyskiwanie raportów kasowych Obsługa kasy fiskalnej. Warsztaty dla gimnazjalistów Od lutego 2005r trwa akcja informacyjna dla gimnazjalistów mająca na celu uświadomienie młodzieŝy, w jakim celu powstało GCI, jak i kiedy uczniowie mogą korzystać z jego usług. Coraz większą popularnością wśród młodzieŝy cieszy się przygotowany wykaz szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Cieszyńskim z aktualnymi telefonami i adresami internetowymi. W czasie warsztatów uczniowie wypełniają róŝne testy np.: na osobowość, poznanie swoich talentów i uzdolnień oraz cech związanych z danym zawodem (np. test: Osobowości wg Dalai Lamy, test: Zanim wybiorę zawód ). Uczniowie wybierając kierunek dalszego kształcenia mogą poprzez Internet obejrzeć szkołę, przeczytać jej historię oraz dowiedzieć się więcej o kierunkach i moŝliwościach, jakie proponują szkoły. Gimnazjaliści maja wgląd do Informatora o zawodach, gdzie mogą dowiedzieć się, które zawody mają największe zapotrzebowanie na rynku pracy. Warsztaty dla osób bezrobotnych Planowane są takŝe warsztaty dla osób bezrobotnych, na których będą mogli zapoznać się z metodami i technikami poszukiwania pracy, poprawnym pisaniem dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz jak naleŝy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pozwoli im to na łatwiejsze poruszanie się po rynku pracy. Gminne Centrum Wolontariatu Ty i Ja Od czerwca 2006 roku rozpoczęło swą działalność Gminne Centrum Wolontariatu Ty i Ja. Potrzeba powołania takiego Centrum wynikła ze stale rosnącego zainteresowania wolontariatem ze strony młodzieŝy. Głównym zadaniem Gminnego Centrum Wolontariatu będzie zbieranie informacji, a w przyszłości stworzenie bazy danych wszystkich wolontariuszy działających na naszym terenie, a takŝe miejsc (rodzin, placówek), w których działalność w takiej formie mogłaby przynieść korzyści. Wolontariusze, w zaleŝności od kwalifikacji oraz zainteresowań, będą mogli wybrać rodzaj wykonywanej pracy, jak np.: Pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym Opieka nad dziećmi Pomoc w przygotowywaniu imprez kulturalnych i sportowych gminy 9

10 Inne Taka forma pracy na rzecz innych ludzi jest szansą dla młodych ludzi wstępujących na rynek pracy. W obecnych czasach trudno znaleźć pracę bez odpowiedniego przeszkolenia oraz doświadczenia zawodowego, natomiast wolontariat to świetna okazja do zdobycia potrzebnych umiejętności i wiedzy praktycznej. StaŜe i praktyki Od początku istnienia GCI opiera się na pracy staŝystów i wolontariuszy. Praca z osobami bezrobotnymi spowodowała, iŝ wszyscy staŝyści i trzech wolontariuszy opuszczając GCI zdobyli pracę. MoŜna powiedzieć, Ŝe zdobyte umiejętności w GCI pomogły im w znalezieniu pracy zawodowej. Gminne Centrum Informacji daje takŝe moŝliwość studentom kierunku Praca Socjalna odbywania praktyk, na których poznają charakter pracy z osobami bezrobotnymi i aktywnie uczestniczą w realizowaniu zadań w tym zakresie. Centrum czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel Gminne Centrum Informacji w Brennej funkcjonuje od października 2005r. i ma swoją siedzibę w budynku, w którym znajduje się Ośrodek Promocji Kultury i Sportu. Z usług GCI mogą korzystać mieszkańcy gminy Brenna, a w szczególności absolwenci wszystkich typów szkół, młodzieŝ ucząca się oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Usługi centrum są równieŝ skierowane do pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem nowych pracowników. W Gminnym Centrum Informacji w Brennej moŝna uzyskać informacje o aktualnych ofertach pracy (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), podstawowych prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej, moŝliwościach podjęcia wolontariatu, najczęściej poszukiwanych na rynku pracy zawodach, a takŝe o funkcjonujących na terenie powiatu i województwa szkołach, uczelniach i instytucjach szkoleniowych. Dostępne są równieŝ informacje dotyczące uruchomienia własnej działalności gospodarczej oraz podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy. Centrum dysponuje takŝe adresami urzędów pracy oraz innych organizacji świadczących pomoc osobom poszukującym zatrudnienia. Dodatkowo GCI 10

11 w ramach swoich usług oferuje pomoc przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, jak równieŝ redagowaniu róŝnego rodzaju pism urzędowych. Klienci mogą skorzystać ze sprzętu biurowego znajdującego się na wyposaŝeniu GCI, a mianowicie z drukarki, skanera, ksera, faxu. Wszelkie usługi świadczone w związku z działalnością GCI w Brennej są nieodpłatne. Z usług Gminnego Centrum Informacji w Brennej moŝna skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, tel Gminne Centrum Informacji zlokalizowane jest na parterze zamku w Zebrzydowicach, siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach. Miejsce to leŝy w centrum Gminy. Z siedziby GCI blisko jest do wszystkich waŝnych urzędów (gmina poczta, parafia) oraz niedaleko przystanku autobusowego, który leŝy na trasie Jastrzębie Zdrój Cieszyn. Centrum dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada linię telefoniczną i stałe łącze internetowe neostrada 1Mb. WyposaŜone jest w 8 komputerów wraz z oprogramowaniem, ksero, faks, telewizor i projektor multimedialny oraz umeblowanie. KaŜdy z klientów bezpłatnie moŝe skorzystać ze sprzętu komputerowego, osoby bezrobotne dodatkowo z darmowego drukowania i kserowania dokumentów wymaganych w ramach poszukiwania pracy, czy wymaganych przez pracodawcę Udzielamy informacji na temat zasad poruszania się po lokalnym rynku pracy (pisanie CV, pomoc w pisaniu stosownych dokumentów, porady na temat pierwszego kontaktu z pracodawcą Znaleźć moŝna u nas informacje dotyczące rynku pracy, prawa pracy (literatura, odpowiednie strony internetowe, broszury, ulotki) KaŜdy ma moŝliwość złoŝenia swojej oferty w tzw. kiosku z pracą na stronie Od początku działalności placówki organizujemy szkolenia komputerowe, które cieszą się ogromną popularnością. Skierowane są one do wszystkich chcących rozpocząć swoją przygodę z nowoczesną technologią. Fachowa kadra i obsługa zapewnia miłą atmosferę i indywidualne podejście do klienta Czas poświęcony na szkolenie dostosowany jest do umiejętności i zdolności klienta. Stąd ogromna popularność tego typu szkoleń wśród osób starszych i nie tylko. Bardzo chętnie odwiedzają nas równieŝ osoby młodsze poszukujące pracy, korzystają z moŝliwości pisania CV, podań i Ŝyciorysów oraz kserowania dokumentów. W czasie gdy sprzęt komputerowy jest wolny, kaŝdy chętny, w tym szczególnie dzieci i młodzieŝ korzysta z dostępu do Internetu w celach prywatnych. Jest to m.in. jeden ze sposobów walki z patologiami. MłodzieŜ i dzieci zostawione samopas mają gdzie spędzić wolny czas, pod kontrolą dorosłych. Sieć Internet 11

12 zawiera wiele treści, które tematyką nie są odpowiednie dla młodych ludzi a na które łatwo w Internecie natrafić. Gminne Centrum Informacji bierze czynny udział w imprezach organizowanych przez róŝne instytucje gminy Zebrzydowice. W ten sposób promujemy swoją działalność. GCI w Zebrzydowicach istnieje juŝ ponad dwa lata (projekt został zakończony), jednak dalej kontynuujemy jego działalność. Staramy się cały czas poszerzać zakres naszej działalności o promocję Gminy Zebrzydowice. Uruchomiliśmy specjalny numer Gadu Gadu za pomocą którego moŝna uzyskać wiele informacji dotyczących naszej Gminy. O tym Ŝe GCI jest waŝnym miejscem działań społecznych, moŝe świadczyć udział naszej placówki w Lokalnym Programie Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych - obszar po zlikwidowanej KWK "Morcinek" Plan działań społecznych opierać się będzie na dwóch głównych punktach: ograniczeniu ryzyka przestępczości na obszarze poprzemysłowym realizację przewiduje się poprzez stworzenie wspólnego systemu monitoringu. Oraz na stworzeniu internetowego systemu danych o obszarze rewitalizowanym. System zmierzać będzie do zebrania w jedno miejsce ogólnych i szczegółowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych. W szczególności projekt skierowany będzie do nowych przedsiębiorstw chcących lokować swoje inwestycje na terenie pokopalnianym. WaŜnym będzie równieŝ przekazanie aktualnych danych na temat moŝliwości preferencyjnego wsparcia inwestycji. Przewiduje się, iŝ zadanie realizowane będzie we współpracy z Gminnym Centrum Informacji. Źródło: Głównym celem GCI w Zebrzydowicach jest wyrównanie moŝliwości dostępu do nowoczesnych technologii dla mieszkańców gminy. Poprzez udostępnienie Internetu zapewniamy dostęp do wszechstronnej wiedzy i informacji obejmującej przede wszystkim zagadnienia rynku pracy, szkoleń a takŝe zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność GCI zapewnia dostęp naszym mieszkańcom do całej gamy usług teleinformatycznych poprzez wykorzystanie sprzętu stanowiącego wyposaŝenie GCI. 12

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich

Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Przegląd projektów organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców rekomendowanych do finansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.5 i 1.6 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł

450.000,00 zł. Koszt całkowity projektu w zł. Koszty kwalifikowalne. 450.000,00 zł. Koszty niekwalifikowalne. 0,00 zł Nazwa projektu Beneficjent Koszt całkowity projektu w zł Koszty kwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne Aktywizacja społeczno zawodowa osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym poprzez realizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek

Jolanta Perek-Białas. Hanna Strzałkowska. Konrad Turek Jolanta Perek-Białas Hanna Strzałkowska Konrad Turek ANALIZA DESK RESEARCH W RAMACH BADAŃ DOT. STWORZENIA MODELU ŚWIADCZENIA USŁUG DORADZTWA I ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW 50+ Raport opracowany na zlecenie

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę

RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE. kurs na pracę RYNEK PRACY / PORADNICTWO ZAWODOWE / POŚREDNICTWO PRACY / FUNDUSZE EUROPEJSKIE Nr 4/2013 kurs na pracę Własny biznes szansą na sukces Pomorski Ośrodek Kompetencji IDG ma już 4 lata Issn 2082-0275 fot.

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia

Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politañska Indywidualizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dostosowanie warunków kszta³cenia Magdalena Politańska pedagog specjalny, wieloletnia dyrektorka Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Program Biblioteczny raport z badań terenowych w 20 gminach

Program Biblioteczny raport z badań terenowych w 20 gminach Program Biblioteczny raport z badań terenowych w 20 gminach Aleksandra Gołdys, Magdalena Stec lipiec sierpień 2008 Raport powstał w Pracowni Kapitału Społecznego Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU POWIATOWY URZĄD PRACY W BRZESKU ul. J. Piłsudskiego 9, 32-8 Brzesko tel. 4 66-35-22, 4 66-35-46, 4 68-636-44 e-mail: urzad@pup-brzesko.pl www.pup-brzesko.pl Informacja o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 PR.061.1.2014 A.S. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWOJU POWIATU TORUŃSKIEGO NA LATA 2012-2020 Niniejsze opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji celów strategicznych wynikających ze Strategii

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

"DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU RAPORT Z BADANIA "DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH INSTYTUCJI KULTURALNYCH NA MAZOWSZU" RAPORT Z BADANIA Raport z badania realizowanego przez zespół Fundacji Obserwatorium na zlecenie Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R.

Pracownik socjalny. czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Pracownik socjalny czyli rzecz o bardzo specjalnym zawodzie KONFERENCJA PROMOCYJNO-INFORMACYJNA TORUŃ, 28 29 LISTOPADA 2011 R. Zapraszamy do udziału w konferencji i życzymy owocnych dyskusji w sesjach

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem!

Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! Masz więcej niż 50 lat? Zostań wolontariuszem! WOLONTARIAT TO MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA POSIADANEGO DOŚWIADCZENIA. TO TAKŻE WYJŚCIE Z OSAMOTNIENIA, WYPEŁNIENIE WOLNEGO CZASU I ZADOWOLENIE Z BYCIA POTRZEBNYM

Bardziej szczegółowo

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy

Jestem niepełnosprawny, idę do pracy ROZWÓJ POTENCJAŁU I OFERTY DYDAKTYCZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Anna Twarda Jestem niepełnosprawny, idę do pracy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski

Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji. Bartłomiej Piotrowski Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 2 Outplacement Podstawowy Pakiet Informacji Bartłomiej Piotrowski 1 Przewodnik powstał w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki

człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki człowiek najlepsza inwestycja Podręcznik outplacementu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PODRĘCZNIK OUTPLACEMENTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo