Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) ,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) 858-27-24, e-mail: gcipoczta@op.pl, http://www.gcicieszyn.asp2.cz"

Transkrypt

1 W powiecie cieszyńskim działa 9 GCI. Są to Centra funkcjonujące w Cieszynie, Dębowcu, Goleszowie, HaŜlachu, Istebnej, Skoczowie, Ustroniu, Brennej i Zebrzydowicach: Cieszyn, ul. Błogocka 30, tel. (033) , GCI w Cieszynie jest prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej BYĆ RAZEM w ramach Centrum Edukacji Socjalnej. Naszym celem jest zapewnienie większej dostępności usług teleinformatycznych dla mieszkańców Cieszyna i okolic oraz pomoc wszystkim potrzebującym w działaniach związanych z poruszaniem się po rynku pracy (absolwentom, ludziom bezrobotnym, zagroŝonym utratą pracy lub pragnącym zmienić dotychczasową. Brak barier architektonicznych umoŝliwia korzystanie z GCI osobom niepełnosprawnym. GCI w Cieszynie dysponuje między innymi informacjami na temat: ofert pracy (w tym ogłoszenia z prasy lokalnej i Internetu); zawodów, szkół, instytucji szkolących; warunków i procedur uruchamiania własnej działalności gospodarczej; prawa pracy, zwłaszcza praw i obowiązków bezrobotnego; stron internetowych pomocnych przy poszukiwaniu pracy; instytucji i organizacji związanych z rynkiem pracy; moŝliwości podjęcia wolontariatu. Oferujemy moŝliwość korzystania z komputera i Internetu w celach związanych z planowanie kariery zawodowej i poszukiwaniem pracy, bezpłatne kserowanie, skanowanie oraz drukowanie dokumentów aplikacyjnych. W pracowni GCI dyŝuruje pracownik, który pomoŝe w przygotowaniu i napisaniu CV czy listu motywacyjnego, w obsłudze komputera, poczty

2 elektronicznej i korzystaniu z serwisów internetowych. Prowadzimy równieŝ bezpłatne (dla osób bezrobotnych) warsztaty związane z poszukiwaniem pracy, wyborem zawodu i kierunku dalszej nauki oraz zajęcia szkoleniowe dotyczące obsługi oprogramowania komputerowego i Internetu (m.in.: kurs komputerowy dla początkujących, dla średnio zaawansowanych i dla zaawansowanych, kurs bezwzrokowego pisania na klawiaturze, kurs obsługi komputera na platformie Linux, kurs programowania dla początkujących, makra w MS Office). Godziny pracy: Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: Skoczów, ul. Rynek 2, tel , Gminne Centrum Informacji w Skoczowie działa od 2003r. Sprzęt komputerowy i wyposaŝenie uzyskaliśmy dzięki wygranemu grantowi ówczesnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. MłodzieŜ i dorośli mogą dzięki temu korzystać nieodpłatnie z dostępu do internetu. Realizujemy szkolenia z zakresu obsługi komputera, kojarzymy poszukujących pracę z pracodawcami, pomagamy w napisaniu dokumentów aplikacyjnych. W ciągu 3 lat działalności GCI z komputerów i dostępu do internetu skorzystało ok. 8 tys. osób, ok. 2,5 tys. osób uzyskało porady zawodowe, 200 osób ukończyło szkolenia komputerowe, 40 osób uzyskało pełne kwalifikacje zawodowe spawacza i technologa wykańczania wnętrz. 25 osób zostało przeszkolonych w zakresie obsługi kas fiskalnych. 2

3 Działalność Gminnego Centrum Informacji Zawodowej i Klubu Pracy OHP w Skoczowie na rok Zapraszamy serdecznie na 3 stopniowe szkolenia komputerowe, które prowadzimy przez cały rok. Przeprowadzamy zajęcia warsztatowe w następujących blokach tematycznych: RYNEK PRACY UMIEJETBOSCI INTERPERSONALNE AUTOPREZENTACJA JAK SKUTECZNIE ZNALEŚĆ I UTRZYMAĆ PRACĘ MAŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Prowadzimy pośrednictwo pracy w kraju i za granicą. Posiadamy oferty pracy stałej i krótkoterminowej (uczniowie, studenci). MłodzieŜ do 25 roku Ŝycia zapraszamy do wzięcia udziału w projektach z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach którego moŝna będzie zdobyć i poszerzyć umiejętności zawodowe. We wrześniu odbędą się DRUGIE TARGI EDUKACJI I PRACY W SKOCZOWIE! juŝ dziś zapraszamy do współpracy przedsiębiorców, szkoły, Instytucje Rynku Pracy jak równieŝ pośredników Ustroń, ul. Polańska 95, tel , Przy naszej parafii Dobrego Pasterza w Ustroniu działa Gminne Centrum Informacji. Pomaga w redagowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) oraz zapoznaje z róŝnymi wymaganiami rynku pracy. Nasi doradcy zawodowi pomagają równieŝ przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą. U nas moŝna równieŝ skorzystać z Internetu i poszukać róŝnych ofert pracy na naszym terenie oraz w innych miastach. Wszyscy pracujący w GCI przeszli kurs doradztwa zawodowego, sporządzą metryczkę osoby, która będzie się chciała zarejestrować się w naszej Fundacji, rozumieją problemy bezrobotnych i dlatego starają się podnosić kwalifikacje zawodowe osób poszukujących pracy - organizując kursy zawodowe, komputerowe oraz językowe, aby 3

4 rozpocząć kolejne potrzebne są na to fundusze. Dlatego zwracamy się z prośbą do ludzi dobrego serca i woli o pomoc w przeprowadzeniu tych kursów. Centrum nie zajmuje się tylko osobami bez pracy. Mogą do nas przychodzić równieŝ młodzi ludzie poszukujący materiałów potrzebnych do szkoły. MłodzieŜ, która nie ma moŝliwości korzystania z komputera lub Internetu w domu moŝe to zrobić u nas. Prócz tego młodzi mogą skorzystać z pomocy doradcy, który określi preferencje i predyspozycje zawodowe przydatne przy wyborze przyszłej szkoły oraz poinformuje o ofertach edukacyjnych w powiecie. Na koniec trzeba dodać, Ŝe Gminne Centrum Informacji nie jest pośrednictwem pracy, lecz stara się pomóc w jej znalezieniu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z GCI, które jest czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:00 do 19:00 Nasza Fundacja dnia r. uzyskała status organizacji poŝytku publicznego decyzją Sądu Rejonowego w Bielsku- Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego- sygnatura sprawy BB. VIII NS-REJ.KRS/947/4/ Istebna, Istebna 68, tel , Gminne Centrum Informacji w Istebnej działa od grudnia 2008 roku. W ubiegłym roku upłynął termin obowiązywania umowy na utworzenie i rozwój Gminnego Centrum Informacji, mimo to placówka kontynuuje swoją działalność. Większość osób korzystających ze sprzętu komputerowego to młodzieŝ absolwenci szkół (wielu z nich to osoby niepracujące) i uczniowie. Spory odsetek stanowią takŝe osoby starsze zarówno pracujące jak i bezrobotne. Sprzęt komputerowy wykorzystywany jest przede wszystkim w celu poszukiwania informacji, a tym samym poszerzania wiedzy (Internet) - oferty pracy w serwisach internetowych; oferty szkoleń, kursów; informacje dotyczące szkół, uczelni; szeroko rozumiana informacja z róŝnych dziedzin wiedzy. Pracownicy Centrum udzielają porad indywidualnych dla osób bezrobotnych oraz pomagają napisać dokumenty potrzebne przy staraniu się o pracę CV, listy motywacyjne itp. Osoby bezrobotne i inni mieszkańcy gminy korzystają takŝe z moŝliwości drukowania, skanowania, kserowania i obróbki graficznej dokumentów oraz nagrywania informacji na nośniki komputerowe (dyskietka, płyta). Wiele osób nie posiadających wystarczającej wiedzy korzysta z pomocy pracowników Centrum w zakresie obsługa sprzętu komputerowego, korzystanie z Internetu, poczta elektroniczna itp. Centrum w dalszym ciągu promowało swoją działalność poprzez ogłoszenia dotyczące funkcjonowania, a takŝe artykuły informacyjne zamieszczane na łamach lokalnej gazetki Nasza Trójwieś. W Informatorze zamieszczano takŝe waŝniejsze wiadomości dotyczące inicjatyw innych instytucji związanych z rynkiem pracy. Informacje dotyczące Gminnego Centrum oraz rynku pracy publikowane są teŝ na bieŝąco na stronie internetowej Urzędu Gminy. 4

5 W minionym roku w miesiącach styczeń luty w siedzibie Gminnego Centrum kontynuowano rozpoczęte w październiku 2006 kursy językowe prowadzone przez Ośrodek Językowy SITA w Katowicach w ramach akcji: Gmina bliŝej Europy z 60% dofinansowaniem. W zajęciach uczestniczyło 40 osób z terenu Gminy Istebna. Kurs obejmował 50 godzin zajęć, w czasie których uczestnicy przyswoili sobie około 800 słów i wyraŝeń. W czasie ferii zimowych oraz wakacji z usług Centrum korzystały dzieci. Trzy dni w tygodniu w wydzielonych godzinach dzieci te miały moŝliwość korzystania ze sprzętu komputerowego poznawały funkcjonowanie Internetu oraz niektórych programów komputerowych. Dodatkowo dzieci miały teŝ moŝliwość wzięcia udziału w zajęciach w formie konkursów z drobnymi upominkami. Opracowany został spis stron internetowych dla dzieci. Pracownicy Centrum uczyli korzystania ze stron internetowych, które uczą czytania, pisania, liczenia i ortografii, rozwijają logiczne myślenie oraz wzbogacają zasób słów. Dzięki temu czas spędzony przez dzieci przed komputerem był przyjemny, miły i poŝyteczny. Centrum współpracuje z: - Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie przy rozprowadzaniu ulotek i informatorów oraz publikowaniu ofert pracy PUP, - Urzędem Gminy przy redagowaniu i kolportaŝu kolejnych numerów Informatorze Nasza Trójwieś (m.in. informacje dotyczące GCI) oraz tworzeniu strony internetowej - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy kierowaniu osób bezrobotnych i potrzebujących wsparcia, - Gminnym Ośrodkiem Kultury przy organizacji gminnych imprez kulturalnych i sportowych, - Punktem Informacji Turystycznej w sprawach dotyczących promocji oferty turystycznej gminy opracowywanie materiałów informacyjnych o Gminie, strona internetowa dotycząca turystyki, - parafiami z terenu Gminy informacja o planowanych przedsięwzięciach. Mieszkańcy gminy mogą w dalszym ciągu korzystać z oferty Centrum w podobnej formie jak dotychczas. W chwili obecnej trwają przygotowania do kolejnej edycji kursów językowych, które Gminne Centrum zorganizuje we współpracy z Ośrodkiem Językowym SITA. W okresie ferii zimowych oraz letnich wakacji planuje się organizowanie wzorem ubiegłorocznych - spotkań dla dzieci, które nie będą miały moŝliwości wyjazdu na kolonie. Pod nadzorem pracowników Centrum dzieci będą mogły uczestniczyć w zajęciach z wykorzystaniem komputera i innych zabawach. Istotne znaczenie dla miejscowej społeczności - mającej, co zrozumiałe duŝo bardziej utrudniony dostęp do tego typu nośników informacji oraz kursów niŝ mieszkańcy miast - ma fakt ciągłego funkcjonowania tego typu placówki. Dalsza działalność Centrum jest korzystna dla osób bezrobotnych jak równieŝ miejscowej młodzieŝy, która moŝe tutaj poŝytecznie spędzić wolny czas. 5

6 Dębowiec, ul. Katowicka 6, tel. (033) , GCI świadczy usługi z zakresu: opracowania indywidualnego planu poszukiwania pracy, umiejętnego korzystania z nowoczesnych metod i technik poszukiwania pracy, opracowania dokumentów wymaganych przez pracodawcę, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, podjęcia decyzji o uruchomieniu własnej działalności gospodarczej. Do dyspozycji mieszkańców są: 4 zestawy komputerowe, drukarka, ksero, fax. GCI w Dębowcu jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach: HaŜlach, ul. Główna 57, tel. (33) , Gminne Centrum Informacji przy Urzędzie Gminy w HaŜlachu rozpoczęło działalność 1 grudnia 2004 roku. Jego utworzenie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy w ramach III edycji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca. Zadaniem Centrum jest zapewnienie mieszkańcom Gminy HaŜlach darmowego dostępu do Internetu, za pomocą którego moŝna uzyskać róŝnorodne informacje na temat rynku pracy, organizowanych kursów i szkoleń, a takŝe zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownicy obsługujący Centrum udzielają pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych: podań o pracę, listów motywacyjnych i CV. MoŜna takŝe załoŝyć własne, darmowe konto mailowe oraz poznać podstawy obsługi komputera. Od 1 lutego 2008 r. w lokalu GCI, mieszczącym się w przyziemiu budynku Urzędu Gminy, działa takŝe Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach, uruchomione ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do dyspozycji jest 10 komputerów z dostępem do Internetu, telefax, drukarka, skaner oraz kserokopiarka. Lokal jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. GCI i CKNONW są czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8 do 18, w piątek od godz. 8 do godz

7 Do odwiedzenia Centrum zapraszamy: - uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - absolwentów wszystkich rodzajów szkół - studentów - osoby poszukujące pracy - osoby zagroŝone bezrobociem - osoby gotowe do podnoszenia lub zmiany swoich kwalifikacji - pracodawców i przedsiębiorców z terenu gminy Nowo powstałe Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach oferuje bezpłatne szkolenia dostępne poprzez internetową platformę e-learningową. W ofercie szkoleniowej znajduje się 21 kursów (kończących się otrzymaniem certyfikatu), w tym między innymi: uŝytkowanie komputerów, podstawy technik komputerowych, arkusze kalkulacyjne, ścieŝki kariery Goleszów, ul. Cieszyńska 29, tel. (033) , W ramach realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca z dniem 1 grudnia 2004r. w Goleszowie, przy ulicy Cieszyńskiej 29, rozpoczęło swoją działalność Gminne Centrum Informacji (GCI). GCI realizuje załoŝenia zawarte w projekcie "Drogowskaz do świata pracy", które zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy. Gminne Centrum Informacji w Goleszowie ukierunkowane jest na aktywizację ludzi młodych, głównie w wieku lat, absolwentów wszystkich typów szkół oraz osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) w Cieszynie i innych osób poszukujących, a takŝe zagroŝonych utratą pracy w szczególności z terenu Gminy Goleszów. Działalność GCI słuŝy zapewnieniu dostępu do nowoczesnego sprzętu komputerowego, szerokiej gamy usług teleinformatycznych, wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. 7

8 Korzystanie z usług Centrum jest dobrowolne i bezpłatne. GCI w Goleszowie oferuje dostęp do informacji o lokalnym, regionalnym oraz ogólnokrajowym rynku pracy. Informujemy o moŝliwościach podwyŝszania kwalifikacji zawodowych, odbywania staŝu, praktyk oraz pracy w ramach wolontariatu. UmoŜliwiamy dostęp do adresów urzędów pracy i innych organizacji zajmujących się pomocą na rzecz osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Działalność GCI oparta jest na współpracy z Urzędem Gminy w Goleszowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleszowie oraz innymi instytucjami realizującymi zadania na rzecz osób poszukujących pracę. Gminne Centrum ściśle współpracuje teŝ z Powiatowym Urzędem Pracy w Cieszynie, dzięki czemu w kaŝdy poniedziałek posiadamy aktualne oferty pracy, dysponujemy takŝe informacjami o planowanych kursach przeprowadzanych przez PUP. UmoŜliwiamy młodzieŝy i uczniom szkół zdobywanie poprzez Internet wiadomości i materiałów wykorzystywanych w trakcie nauki szkolnej oraz dostęp do broszur i informatorów szkół ponadgimnazjalych, wyŝszych uczelni. Pomagamy w przygotowaniu dokumentów związanych z poszukiwaniem pracy tj. CV, listów motywacyjnych oraz bezpłatnie powielamy dokumenty związane z poszukiwaniem pracy. Oferujemy pomoc w wypełnianiu poprawnie wniosków o rejestrację działalności gospodarczej, pisaniu biznes planu, poznaniu procedury uruchamiania własnej działalności oraz umoŝliwiamy korzystania z poradników i materiałów dotyczących działalności gospodarczej. W 2008r pracownicy GCI będą prowadzili zadania z zakresu projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki priorytet VII. Organizowane kursy i szkolenia przez GCI Kurs komputerowy Od początku działalności GCI zostało juŝ zorganizowanych VI edycji kursu komputerowego, które ukończyło łącznie 49 osób. Klienci na kursie komputerowym uczą się obsługi komputera min.: Podstawy pracy z komputerem Edytor tekstu WORD Arkusz kalkulacyjny EXCEL Podstawy korzystania z sieci Internet. 8

9 Kurs obsługi kasy fiskalnej Zostały równieŝ przeprowadzone III edycje kursu obsługi kasy fiskalnej, który ukończyły 53 osoby. Klienci na kursie kasy fiskalnej uczą się m.in.: Przepisów Ministra Finansów o zastosowaniu kas fiskalnych w placówkach handlowych Wielskość asortymentu oraz optymalna organizacja placówki Uzyskiwanie raportów kasowych Obsługa kasy fiskalnej. Warsztaty dla gimnazjalistów Od lutego 2005r trwa akcja informacyjna dla gimnazjalistów mająca na celu uświadomienie młodzieŝy, w jakim celu powstało GCI, jak i kiedy uczniowie mogą korzystać z jego usług. Coraz większą popularnością wśród młodzieŝy cieszy się przygotowany wykaz szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Cieszyńskim z aktualnymi telefonami i adresami internetowymi. W czasie warsztatów uczniowie wypełniają róŝne testy np.: na osobowość, poznanie swoich talentów i uzdolnień oraz cech związanych z danym zawodem (np. test: Osobowości wg Dalai Lamy, test: Zanim wybiorę zawód ). Uczniowie wybierając kierunek dalszego kształcenia mogą poprzez Internet obejrzeć szkołę, przeczytać jej historię oraz dowiedzieć się więcej o kierunkach i moŝliwościach, jakie proponują szkoły. Gimnazjaliści maja wgląd do Informatora o zawodach, gdzie mogą dowiedzieć się, które zawody mają największe zapotrzebowanie na rynku pracy. Warsztaty dla osób bezrobotnych Planowane są takŝe warsztaty dla osób bezrobotnych, na których będą mogli zapoznać się z metodami i technikami poszukiwania pracy, poprawnym pisaniem dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) oraz jak naleŝy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej. Pozwoli im to na łatwiejsze poruszanie się po rynku pracy. Gminne Centrum Wolontariatu Ty i Ja Od czerwca 2006 roku rozpoczęło swą działalność Gminne Centrum Wolontariatu Ty i Ja. Potrzeba powołania takiego Centrum wynikła ze stale rosnącego zainteresowania wolontariatem ze strony młodzieŝy. Głównym zadaniem Gminnego Centrum Wolontariatu będzie zbieranie informacji, a w przyszłości stworzenie bazy danych wszystkich wolontariuszy działających na naszym terenie, a takŝe miejsc (rodzin, placówek), w których działalność w takiej formie mogłaby przynieść korzyści. Wolontariusze, w zaleŝności od kwalifikacji oraz zainteresowań, będą mogli wybrać rodzaj wykonywanej pracy, jak np.: Pomoc osobom starszym, niepełnosprawnym Opieka nad dziećmi Pomoc w przygotowywaniu imprez kulturalnych i sportowych gminy 9

10 Inne Taka forma pracy na rzecz innych ludzi jest szansą dla młodych ludzi wstępujących na rynek pracy. W obecnych czasach trudno znaleźć pracę bez odpowiedniego przeszkolenia oraz doświadczenia zawodowego, natomiast wolontariat to świetna okazja do zdobycia potrzebnych umiejętności i wiedzy praktycznej. StaŜe i praktyki Od początku istnienia GCI opiera się na pracy staŝystów i wolontariuszy. Praca z osobami bezrobotnymi spowodowała, iŝ wszyscy staŝyści i trzech wolontariuszy opuszczając GCI zdobyli pracę. MoŜna powiedzieć, Ŝe zdobyte umiejętności w GCI pomogły im w znalezieniu pracy zawodowej. Gminne Centrum Informacji daje takŝe moŝliwość studentom kierunku Praca Socjalna odbywania praktyk, na których poznają charakter pracy z osobami bezrobotnymi i aktywnie uczestniczą w realizowaniu zadań w tym zakresie. Centrum czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach Brenna, ul. Wyzwolenia 69, tel Gminne Centrum Informacji w Brennej funkcjonuje od października 2005r. i ma swoją siedzibę w budynku, w którym znajduje się Ośrodek Promocji Kultury i Sportu. Z usług GCI mogą korzystać mieszkańcy gminy Brenna, a w szczególności absolwenci wszystkich typów szkół, młodzieŝ ucząca się oraz osoby bezrobotne i poszukujące pracy. Usługi centrum są równieŝ skierowane do pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem nowych pracowników. W Gminnym Centrum Informacji w Brennej moŝna uzyskać informacje o aktualnych ofertach pracy (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), podstawowych prawach i obowiązkach osoby bezrobotnej, moŝliwościach podjęcia wolontariatu, najczęściej poszukiwanych na rynku pracy zawodach, a takŝe o funkcjonujących na terenie powiatu i województwa szkołach, uczelniach i instytucjach szkoleniowych. Dostępne są równieŝ informacje dotyczące uruchomienia własnej działalności gospodarczej oraz podstawowe zagadnienia z zakresu prawa pracy. Centrum dysponuje takŝe adresami urzędów pracy oraz innych organizacji świadczących pomoc osobom poszukującym zatrudnienia. Dodatkowo GCI 10

11 w ramach swoich usług oferuje pomoc przy sporządzaniu dokumentów aplikacyjnych, jak równieŝ redagowaniu róŝnego rodzaju pism urzędowych. Klienci mogą skorzystać ze sprzętu biurowego znajdującego się na wyposaŝeniu GCI, a mianowicie z drukarki, skanera, ksera, faxu. Wszelkie usługi świadczone w związku z działalnością GCI w Brennej są nieodpłatne. Z usług Gminnego Centrum Informacji w Brennej moŝna skorzystać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Zebrzydowice, ul. Ks. A. Janusza 21, tel Gminne Centrum Informacji zlokalizowane jest na parterze zamku w Zebrzydowicach, siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach. Miejsce to leŝy w centrum Gminy. Z siedziby GCI blisko jest do wszystkich waŝnych urzędów (gmina poczta, parafia) oraz niedaleko przystanku autobusowego, który leŝy na trasie Jastrzębie Zdrój Cieszyn. Centrum dostosowane jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, posiada linię telefoniczną i stałe łącze internetowe neostrada 1Mb. WyposaŜone jest w 8 komputerów wraz z oprogramowaniem, ksero, faks, telewizor i projektor multimedialny oraz umeblowanie. KaŜdy z klientów bezpłatnie moŝe skorzystać ze sprzętu komputerowego, osoby bezrobotne dodatkowo z darmowego drukowania i kserowania dokumentów wymaganych w ramach poszukiwania pracy, czy wymaganych przez pracodawcę Udzielamy informacji na temat zasad poruszania się po lokalnym rynku pracy (pisanie CV, pomoc w pisaniu stosownych dokumentów, porady na temat pierwszego kontaktu z pracodawcą Znaleźć moŝna u nas informacje dotyczące rynku pracy, prawa pracy (literatura, odpowiednie strony internetowe, broszury, ulotki) KaŜdy ma moŝliwość złoŝenia swojej oferty w tzw. kiosku z pracą na stronie Od początku działalności placówki organizujemy szkolenia komputerowe, które cieszą się ogromną popularnością. Skierowane są one do wszystkich chcących rozpocząć swoją przygodę z nowoczesną technologią. Fachowa kadra i obsługa zapewnia miłą atmosferę i indywidualne podejście do klienta Czas poświęcony na szkolenie dostosowany jest do umiejętności i zdolności klienta. Stąd ogromna popularność tego typu szkoleń wśród osób starszych i nie tylko. Bardzo chętnie odwiedzają nas równieŝ osoby młodsze poszukujące pracy, korzystają z moŝliwości pisania CV, podań i Ŝyciorysów oraz kserowania dokumentów. W czasie gdy sprzęt komputerowy jest wolny, kaŝdy chętny, w tym szczególnie dzieci i młodzieŝ korzysta z dostępu do Internetu w celach prywatnych. Jest to m.in. jeden ze sposobów walki z patologiami. MłodzieŜ i dzieci zostawione samopas mają gdzie spędzić wolny czas, pod kontrolą dorosłych. Sieć Internet 11

12 zawiera wiele treści, które tematyką nie są odpowiednie dla młodych ludzi a na które łatwo w Internecie natrafić. Gminne Centrum Informacji bierze czynny udział w imprezach organizowanych przez róŝne instytucje gminy Zebrzydowice. W ten sposób promujemy swoją działalność. GCI w Zebrzydowicach istnieje juŝ ponad dwa lata (projekt został zakończony), jednak dalej kontynuujemy jego działalność. Staramy się cały czas poszerzać zakres naszej działalności o promocję Gminy Zebrzydowice. Uruchomiliśmy specjalny numer Gadu Gadu za pomocą którego moŝna uzyskać wiele informacji dotyczących naszej Gminy. O tym Ŝe GCI jest waŝnym miejscem działań społecznych, moŝe świadczyć udział naszej placówki w Lokalnym Programie Rewitalizacji Terenów Poprzemysłowych - obszar po zlikwidowanej KWK "Morcinek" Plan działań społecznych opierać się będzie na dwóch głównych punktach: ograniczeniu ryzyka przestępczości na obszarze poprzemysłowym realizację przewiduje się poprzez stworzenie wspólnego systemu monitoringu. Oraz na stworzeniu internetowego systemu danych o obszarze rewitalizowanym. System zmierzać będzie do zebrania w jedno miejsce ogólnych i szczegółowych informacji dla wszystkich podmiotów zainteresowanych. W szczególności projekt skierowany będzie do nowych przedsiębiorstw chcących lokować swoje inwestycje na terenie pokopalnianym. WaŜnym będzie równieŝ przekazanie aktualnych danych na temat moŝliwości preferencyjnego wsparcia inwestycji. Przewiduje się, iŝ zadanie realizowane będzie we współpracy z Gminnym Centrum Informacji. Źródło: Głównym celem GCI w Zebrzydowicach jest wyrównanie moŝliwości dostępu do nowoczesnych technologii dla mieszkańców gminy. Poprzez udostępnienie Internetu zapewniamy dostęp do wszechstronnej wiedzy i informacji obejmującej przede wszystkim zagadnienia rynku pracy, szkoleń a takŝe zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność GCI zapewnia dostęp naszym mieszkańcom do całej gamy usług teleinformatycznych poprzez wykorzystanie sprzętu stanowiącego wyposaŝenie GCI. 12

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2008

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2008 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2008 1. Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Marzec Kwiecień RóŜnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć. Pisanie dokumentów aplikacyjnych w oparciu o edytor tekstu Microsoft Word.

Terminy zajęć. Pisanie dokumentów aplikacyjnych w oparciu o edytor tekstu Microsoft Word. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli zaprasza na bezpłatne zajęcia grupowe dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz studentów. Zajęcia dotyczą zagadnień

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Marzec 2007

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Marzec 2007 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Marzec 2007 I. Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Luty Marzec RóŜnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 7508

Bardziej szczegółowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo

Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy. Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Outplacement nowoczesny instrument rynku pracy Usługi Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie dla osób zwalnianych grupowo Co to jest outplacement? OUTPLACEMENT program zwolnień monitorowanych, którego głównym

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Czerwiec 2005. I. Zmiany na lokalnym rynku pracy

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Czerwiec 2005. I. Zmiany na lokalnym rynku pracy Informacja o cieszyńskim rynku pracy I. Zmiany na lokalnym rynku pracy Czerwiec 2005 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Maj Czerwiec RóŜnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 9490

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Październik 2010

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Październik 2010 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Październik 2010 1. Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Wrzesień Październik RóŜnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17)

Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 39-300 Mielec, ul. Chopina 8 tel./fax (17) 583 02 42 mck.mielec@ohp.pl ppp.mielec@ohp.pl Ochotnicze Hufce Pracy w swojej działalności nawiązują do Ochotniczych Drużyn Roboczych (1932 rok) oraz do Junackich

Bardziej szczegółowo

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy

Terminy zajęć: 4-5 lipca 2012r. Warsztaty poszukiwania pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli informuje o możliwości uczestnictwa w zajęciach grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych

Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych Inicjatywy Fundacji Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo na rzecz osób niepełnosprawnych Podstawowym celem działania Fundacji jest aktywizacja zawodowa w zastosowaniach informatyki cięŝko

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011 5-7.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 12.07 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 14.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Maj 2012

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Maj 2012 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Maj 2012 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Kwiecień Maj Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 7260 7094-166

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej realizuje usługi z zakresu całożyciowego poradnictwa kariery powstało w 1999 roku

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Listopad 2015 rok. Zmiany na lokalnym rynku pracy

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Listopad 2015 rok. Zmiany na lokalnym rynku pracy Informacja o cieszyńskim rynku pracy Listopad 2015 rok 1. Dane statystyczne. Zmiany na lokalnym rynku pracy Wyszczególnienie październik listopad różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych w ramach. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Człowiek - najlepsza inwestycja Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dokument zawiera opis czterech projektów zrealizowanych/realizowanych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie styczeń 2013 8-10.01 16-17.01 30-31.01 8.02 BUDOWANIE PROJEKTU ZAWODOWEGO (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 14.01 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Marzec 2015r. Zmiany na lokalnym rynku pracy

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Marzec 2015r. Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne. 1 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Marzec 2015r. Zmiany na lokalnym rynku pracy Wyszczególnienie Luty Marzec Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 6798

Bardziej szczegółowo

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów

Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Nazwa instytucji Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Olsztynie Centrum Pracy i Pomocy w Elblągu Krótki opis Tematy spotkań, warsztatów Spotkania z młodzieżą pod hasłem Nabycie umiejętności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE z zakresu aktywnego poszukiwania pracy przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które:

SZKOLENIE z zakresu aktywnego poszukiwania pracy przeznaczone jest przede wszystkim dla osób, które: 06-300 Przasnysz, ul. B. Joselewicza 6 Grafika : drukuj / nie drukuj http://www.pupprzasnysz.pl/klient/klub_pracy/download/4c56ff4ce4aaf9573aa5dff913df997a.doc.html Klub Pracy jest bezpłatną formą szkoleń

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie marzec 2013 7-8.03 11-12.03 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH UŁATWIAJĄCYCH ZDOBYCIE ZATRUDNIENIA (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 7.03 RADZENIE SOBIE ZE

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r.

USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. USŁUGI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. OSOBA MŁODA - osoba do 25 roku Ŝycia lub do 27 posiadająca

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Luty 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Luty 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Luty 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Styczeń Luty Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 8168 8251

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach

Projekt jest efektem współpracy instytucji zrzeszonych w ramach PROJEKT Azymut moja pasja, moja szkoła, mój zawód, moja praca realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŝonych wykluczeniem społecznym Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Doradcy Zawodowego. w Gimnazjum. w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Doradcy Zawodowego. w Gimnazjum. w roku szkolnym 2015/2016 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. STEFANA BATOREGO W BISKUPICACH Plan pracy Doradcy Zawodowego w Gimnazjum w roku szkolnym 2015/2016 OPRACOWAŁA: Anna Niewęgłowska-Maik- Doradca Zawodowy Biskupice: 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2013

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2013 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Kwiecień 2013 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Marzec Kwiecień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 8095

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Kraków, 21 kwietnia 2010 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do wzięcia

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Listopad 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Listopad 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie Listopad 2012 5-9.11 KURS INSPIRACJI 8.11 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 8.11 KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIE POSZUKIWANIA PRACY

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M W K U N O W I E

G I M N A Z J U M W K U N O W I E G I M N A Z J U M W K U N O W I E WEWNĄRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO SPIS TREŚCI: WSTĘP 1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU (czas, miejsce realizacji programu). 2. CELE PROGRAMU. 3. ZADANIA PRZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Maj 2011

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Maj 2011 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Maj 2011 1. Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Kwiecień Maj RóŜnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 7355 6889-466

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Motywacja, aktywność - praca

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Motywacja, aktywność - praca POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62 e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Motywacja,

Bardziej szczegółowo

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP

REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia sektora MŚP Gdynia, 12 lutego 2014 r. Ewa Ropela, Agata Sowula Fundacja Gospodarcza REMIE (Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises -Wspólne ropejskie zasoby dla MŚP) to mechanizm pozadotacyjnego wsparcia

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r.

Biuro Karier Politechniki Łódzkiej. Łódź, 2013 r. Biuro Karier Politechniki Łódzkiej Łódź, 2013 r. Usługi Biura Karier PŁ Na stronie pojawia się codziennie kilkanaście nowych ofert pracy, staży oraz praktyk. Wizyta w Biurze Karier pomoże Wam w napisaniu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Czerwiec 2012

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Czerwiec 2012 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Czerwiec 2012 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Maj Czerwiec Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 7094

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ

CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ CZYNNIKI WYBORU DROGI EDUKACYJNO-ZAWODOWEJ Cieszyn, 18.10.2012r. Od 01.09.2012 Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Cieszynie Na mocy uchwały nr XXII/177/12 Rady Powiatu Cieszyńskiego ZDANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Czerwiec 2011

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Czerwiec 2011 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Czerwiec 2011 1. Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Maj Czerwiec Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 6889

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie wrzesień 2012 10-12.09 24-25.09 4-5.10 15.10 BUDOWANIE PROJEKTU ZAWODOWEGO (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 7.09 KOMPUTER I INTERNET JAKO NARZĘDZIE POSZUKIWANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Styczeń 2013

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Styczeń 2013 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Styczeń 2013 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Grudzień Styczeń Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 7458

Bardziej szczegółowo

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Zmieniony

Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Zmieniony Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy 2009-04-01 Zmieniony 2014-06-26 Uwaga!!! - Aktualny harmonogram pracy Klubu Pracy oraz Zajęć Aktywizacyjnych na rok 2013 znajduje się na stronach WWW Urzędu Pracy: www.praca.lukow.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. wrzesień 2012 OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie wrzesień 2012 3-5.09 12-13.09 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH UŁATWIAJĄCYCH ZDOBYCIE ZATRUDNIENIA (ZAPISY NA CAŁY CYKL) 10-12.09

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010

Białystok. Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Maj_2010 Biuletyn Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Białymstoku Nr 05/2010 Szanowni Państwo, Przesyłamy Państwu kolejny numer Biuletynu Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastarni zaprasza Wykonawców do złoŝenia oferty cenowej w zakresie: Jastarnia, dnia 14.01.2010r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia projektu systemowego Moja droga do aktywności zatrudnienie przez szkolenie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Luty 2009

Informacja o cieszyńskim rynku pracy Luty 2009 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Luty 2009 1. Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Styczeń Luty RóŜnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego 5043 5225

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Grudzień 2012

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie. Grudzień 2012 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie Grudzień 2012 3.12 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO WUP Sala Spotkań Grupowych (006) 7.12 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM WUP Sala Spotkań

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Warsztaty dla bezrobotnych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy zaprasza na kolejne warsztaty w Białymstoku, Łomży i Suwałkach. Suwałki 14.03.2007 Pisanie dokumentów

Bardziej szczegółowo

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania.

2. Kształtowanie podstawy przedsiębiorczości i aktywności wobec pracy. 3. Rozbudzanie aspiracji zawodowych i motywowanie do działania. W e w n ą t r z s z k o l n y P r o g r a m D o r a d z t w a Z a w o d o w e g o w Z e s p o l e S z k ó ł S p o r t o w y c h w G o r z o w i e W l k p. I. Podstawy prawne programu Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie styczeń 2014 7.01 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 8.01 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 10.01 KOMPETENCJE I PREDYSPOZYCJE ZAWODOWE 13.01

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania

Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania Profesjonalna pomoc w planowaniu kariery zawodowej i realizowaniu Indywidualnego Planu Działania Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu Podjęcie pracy PIRAMIDA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie

Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie Powiatowy Urząd Pracy w Ostródzie http://pupostroda.pl/strona/centrum-aktywizacji-zawodowej/195 Centrum Aktywizacji Zawodowej Centrum Aktywizacji Zawodowej W Centrum Aktywizacji Zawodowej osoby bezrobotne

Bardziej szczegółowo

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm

Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Działania Fundacji Gospodarczej wspierające powstawanie i rozwój nowych firm Irena Muszkiewicz-Herok Gdynia, 12 marca 2009 r. MISJA FUNDACJI GOSPODARCZEJ Zapewnienie klientom moŝliwości rozwoju zawodowego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY KLUB KARIERY PRZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W KŁODZKU

SZKOLNY KLUB KARIERY PRZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W KŁODZKU SZKOLNY KLUB KARIERY PRZY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W KŁODZKU PROWADZĄCY: AGNIESZKA KOMOROWSKA DORADCA ZAWODOWY, DOROTA WITOWSKA- NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ, JOANNA KOŁACZYK

Bardziej szczegółowo

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM

Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM Biuro Promocji i Karier Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie Zaprasza do udziału w Targach Pracy Wybierz lepszy start w przyszłość Kraków, 19 kwietnia 2011 r. OFERTA DLA FIRM 1 Szanowni Państwo! Mamy

Bardziej szczegółowo

Nowe Metody Pracy Wymiana Dobrych Praktyk na Transgranicznym Rynku Pracy

Nowe Metody Pracy Wymiana Dobrych Praktyk na Transgranicznym Rynku Pracy Nowe Metody Pracy Wymiana Dobrych Praktyk na Transgranicznym Rynku Pracy Projekt Mobilności Programu LEONARDO da VINCI Kraków, 6 grudnia 2009 r. Wymiana Doświadczeń Doradców Zawodowych i Pośredników Pracy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYDŁOWIE SPIS TREŚCI: I. Cele II. Podstawa prawna III. Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym IV. Zadania

Bardziej szczegółowo

ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov.

ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov. P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y ul. Rawicka 7b, 63-700 Krotoszyn, tel. 062 725 44 56, tel./fax 062 725 36 84 www.pupkrotoszyn.pl, e-mail: pokr@praca.gov.pl BANK PROGRAMÓW PORAD GRUPOWYCH ZAWODOWYCH

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO REALIZOWANY W PUBLICZNYM GIMNAZJUM IM. KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku

Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale 2014 roku Wykaz zajęć aktywizacyjnych organizowanych w Dziale Poradnictwa i Informacji Zawodowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie w I kwartale roku Tematyka zajęć aktywizacyjnych Termin zajęć Termin przyjmowania

Bardziej szczegółowo

TARGI PRACY W LEŻAJSKU

TARGI PRACY W LEŻAJSKU TARGI PRACY W LEŻAJSKU 24 kwietnia br. odbyły się VII Leżajskie Targi Pracy. Organizatorem wydarzenia był Powiatowy Urząd Pracy i Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Oferta Targów była skierowana do osób bezrobotnych,

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej Klub Integracji Społecznej W ramach projektu 'Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych - edycja 2014 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! OFERTA WARSZTATÓW w Krakowie Lipiec 2015 15.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA 16-17.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 9.00-15.00 20.07 RADZENIE SOBIE ZE STRESEM 22-24.07 WŁASNA FIRMA - ZANIM ZREALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Dobra praktyka realizacji projektów z funduszy europejskich w zakresie kształcenia dorosłych. Katarzyna Kańczugowska Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw Projekt Aktywizacja, Specjalizacja, Praktyka-promocja

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 im. MARCINA KASPRZAKA w WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 im. MARCINA KASPRZAKA w WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w ZESPOLE SZKÓŁ NR 36 im. MARCINA KASPRZAKA w WARSZAWIE Uzasadnienia programu akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE!

WSZYSTKIE USŁUGI CENTRUM SĄ BEZPŁATNE! Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie kwiecień 2013 11.04 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 10.00-14.00 24-26.04 WŁASNA FIRMA ZANIM ZREALIZUJESZ POMYSŁ 10.00-14.00 25.04 METODY

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Wrzesień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Wrzesień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Zmiany na lokalnym rynku pracy Wrzesień 2014 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Sierpień Wrzesień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie

Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Projekt KLEKSS I KLEKSS BIS realizowany przez Państwową WyŜszą Szkołę Zawodową w Tarnowie Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Tarnowie realizuje projekty: KLEKSS - Kapitał Ludzki Edukacyjny Komponent Strategii

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA

Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Laboratorium Wiedzy REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU AKTYWIZACJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TERAZ SZKOŁA Prowadzący: Piotr Urbaniak 1. CELE PROGRAMU Myślą przewodnią

Bardziej szczegółowo

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu

8 października 2014 Rola zainteresowań, predyspozycji i umiejętności w wyborze zawodu Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy. Zajęcia dotyczą zagadnień

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A Prezydent Miasta Stargard Szczeciński I N F O R M A C J A O REALIZACJI W 2009 ROKU PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA STARGARD SZCZECIŃSKI Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju POKL 2011 W związku z realizacją projektu Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w gminie Poraj w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO

PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO PROGRAM DORADZTWA EDUKACYJNO- ZAWODOWEGO Cel główny: szkoła przygotowuje uczniów do trafnego wyboru dalszego kierunku kształcenia i zaplanowania kariery zawodowej; Cele operacyjne: Uczniowie: poznają siebie,

Bardziej szczegółowo

BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY: ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE:

BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY: ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY: ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE: Zajęcia aktywizacyjne są to 1-dniowe spotkania grupowe, których celem jest nabycie wybranych umiejętności potrzebnych do samodzielnego poszukiwania pracy.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości prowadzi Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy będący elementem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA

PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie PRZEDSIĘBIORCZA EDUKACJA Modelowanie roli edukacji w kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i planowaniu kariery zawodowej Promnice, 08 października 2009r. GENEZA POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie 22-100 Chełm, pl. Niepodległości 1, tel. (082) 562 76 97, fax (082) 562 76 68, e-mail: luch@praca.gov.pl; www.pupchelm.pl Program szkolenia z zakresu umiejętność poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Klub Integracji Społecznej 2010

Klub Integracji Społecznej 2010 Klub Integracji Społecznej 2010 Człowiek Najlepsza Inwestycja Klub Integracji Społecznej równe szanse Grudzień 2010 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieruszowie zakończył realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+

Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+ ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+ Szkolenia w 100 % dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Organizator: INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 4.05 METODY POSZUKIWANIA PRACY 5.05 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO 9-13.05 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dn.21.05.2001 w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół Ustawa z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie zyskac-w-wieku-50- /215

Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie  zyskac-w-wieku-50- /215 Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie http://pupmyszkow.pl/strona/ zyskac-w-wieku-50- /215 Zyskać w wieku 50+ PROJEKT PN. ZYSKAĆ W WIEKU 50+ Powiatowy Urząd Pracy w Myszkowie informuje, że przystąpił do realizacji

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy gmin, gdzie wskaźnik korzystania ze świadczeń pomocy społ. z tytułu bezrobocia jest wyŝszy od średniej województwa

Mieszkańcy gmin, gdzie wskaźnik korzystania ze świadczeń pomocy społ. z tytułu bezrobocia jest wyŝszy od średniej województwa GRUPA DOCELOWA osoby nieaktywne zawodowo w wieku 15-64 lata osoby niepełnosprawne minimum 40% uczestniczek i uczestników osoby pow. 45 r. Ŝycia Mieszkańcy gmin, gdzie wskaźnik korzystania ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego

Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, Opole. Szkolny System Doradztwa Zawodowego Publiczne Gimnazjum nr 5 im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu ul. Ozimska 48a, 45-368 Opole Szkolny System Doradztwa Zawodowego Opole 2015 Obowiązujące akty prawne dotyczące udzielania uczniom pomocy w wyborze

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM

PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM PROJEKT KAŻDY MOŻE ZOSTAĆ OMNIBUSEM Miasto i Gmina Kluczbork Partner Projektu Gmina Miejska Dzierżoniów LIDER PROJEKTU Miasto i Gmina Serock Partner Projektu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo