Program Erasmus+ połączył w jeden siedem programów funkcjonujących w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Erasmus+ połączył w jeden siedem programów funkcjonujących w latach"

Transkrypt

1

2

3 Program Erasmus+ połączył w jeden siedem programów funkcjonujących w latach to drugi rok wdrażania programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

4 ERASMUS+ Edukacja szkolna Szkolnictwo wyższe Edukacja dorosłych Młodzież Akcja 1 Akcja 2 Akcja 3 Wyjazdy w celach edukacyjnych dla uczniów i przedstawicieli kadry Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych Wsparcie dla reform w obszarze edukacji

5 Cele programu Erasmus+: podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy poprzez mobilność edukacyjną i współpracę między światem edukacji i pracy; podnoszenie jakości, innowacyjności i umiędzynarodowienia instytucji edukacyjnych; modernizację systemów edukacji poprzez wymianę dobrych praktyk i rezultatów oraz wykorzystanie europejskich narzędzi ułatwiających uznawanie i przenoszenie kwalifikacji; rozwijanie międzynarodowego wymiaru edukacji i szkoleń zwłaszcza poprzez współpracę instytucji z krajów uczestniczących w programie z instytucjami z krajów partnerskich programu; nauczanie i uczenie się języków obcych, różnorodność językowa, świadomość międzykulturowa.

6 Kraje programu Erasmus+ Kraje programu (programme countries): 28 państw członkowskich UE; Islandia, Liechtenstein, Norwegia; Turcja; Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. Kraje partnerskie (partner countries): kraje sąsiadujące z UE (podzielone na 4 regiony), Partnerstwo Wschodnie, Basen Morza Śródziemnego, Bałkany Zachodnie, Rosja; pozostałe kraje udział uzależniony od akcji i obszaru (sektora).

7 Ważne cechy programu Erasmus+: uznawanie nabytych umiejętności i kwalifikacji; upowszechnienie i wykorzystanie rezultatów projektów; otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych dokumentów i mediów wyprodukowanych w ramach programu; międzynarodowy wymiar; wielojęzyczność; równe szanse i włączenie (dostęp do programu dla grup z mniejszymi możliwościami i wymagających szczególnego wsparcia).

8 7 lat ok. 14,7 mld EUR dla Europy 2015 r. ok. 101 mln EUR dla Polski na dofinansowanie projektów 2015 r. ok. 27 mln EUR dla sektora Kształcenie i szkolenie zawodowe na dofinansowanie projektów w Polsce z czego: ok. 21 mln EUR dla Akcji 1 Mobilność uczniów i kadry kształcenia zawodowego; ok. 6 mln EUR dla Akcji 2 Partnerstwa strategiczne na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego.

9 AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA

10 Akcja 1 Mobilność edukacyjna Główne działania: staże zawodowe za granicą dla osób kształcących się zawodowo (uczniów i absolwentów); wyjazdy kadry odpowiedzialnej za kształcenie i szkolenie zawodowe.

11 Akcja 1 Mobilność edukacyjna Mobilność uczniów: uczniowie szkół zawodowych i technicznych, osoby w trakcie szkolenia zawodowego u pracodawcy, absolwenci do jednego roku po ukończeniu szkoły. Staże w krajach biorących udział w programie: w przedsiębiorstwie, instytucji publicznej lub organizacji pozarządowej, w centrum kształcenia lub szkolenia zawodowego. Wyjazdy mogą trwać od 2 tygodni do 12 miesięcy.

12 Akcja 1 Mobilność edukacyjna Rezultaty mobilności dla uczniów, absolwentów, praktykantów: poprawa kompetencji zawodowych, zwiększenie zdolności do zatrudnienia, poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości, usamodzielnienie, poczucie własnej wartości, poprawa znajomości języków obcych, zwiększona świadomość międzykulturowa, świadomość wartości europejskich, motywacja do dalszej nauki i udziału w szkoleniach po odbyciu mobilności zagranicznej, zdobycie certyfikatów potwierdzających umiejętności uznawanie kompetencji.

13 Akcja 1 Mobilność edukacyjna Mobilność kadry: osoby zajmujące się kształceniem i szkoleniem zawodowym (np. nauczyciele, trenerzy, opiekunowie praktyk, doradcy zawodowi, osoby odpowiedzialne za kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach itp.). Rodzaje mobilności: praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach, instytucjach kształcenia lub szkolenia zawodowego; Job shadowing w instytucjach kształcenia i szkolenia zawodowego; Prowadzenie kursów i szkoleń w zagranicznych instytucjach partnerskich. Wyjazdy mogą trwać od 2 dni do 2 miesięcy.

14 Akcja 1 Mobilność edukacyjna Rezultaty mobilności dla kadry, pracowników i profesjonalistów: poprawa kompetencji, jakości pracy i metod uczenia; zrozumienie różnych systemów i praktyk, strategii edukacyjnych w krajach; zwiększenie zdolności do inicjowania zmian w kontekście modernizacji i otwarcia organizacji (szkoły) na współpracę; poprawa znajomości języków obcych; zwiększona świadomość międzykulturowa; zapewnienie synergii między edukacją formalną, szkoleniem i rynkiem pracy; zapewnienie lepszego uznawania kompetencji zdobytych podczas okresów nauki za granicą; zwiększenie motywacji i satysfakcji.

15 Akcja 1 Mobilność edukacyjna Zasady finansowania Podstawowe kategorie budżetowe stawki ryczałtowe + Koszty podróży ryczałt w zależności od odległości w kilometrach: km: 180 euro, km: 275 euro, km: 360 euro. + Wsparcie indywidualne = koszty utrzymania, ryczałt wg określonych stawek dla danego kraju. + Wsparcie organizacyjne: ryczałt 350 EUR na1 uczestnika.

16 Akcja 1 Mobilność edukacyjna

17 Akcja 1 Mobilność edukacyjna Zasady finansowania Inne kategorie budżetowe (w szczególnych przypadkach) + Wsparcie językowe: ryczałt 150 EUR/uczestnika (tylko dla staży trwających min. 30 dni tylko inne języki niż EN, DE, IT, ES, FR, NL) EN, DE, IT, ES, FR, NL możliwość skorzystania z kursu online poprzez portal KE. + Wsparcie osób ze specjalnymi potrzebami: koszty dodatkowe związane z udziałem osób niepełnosprawnych (wg kosztów rzeczywistych). + Koszty nadzwyczajne koszty dodatkowe związane z udziałem osób o mniejszych szansach (wg kosztów rzeczywistych).

18 Akcja 1 Mobilność edukacyjna Kto może złożyć wniosek? Organizacja kształcenia i szkolenia zawodowego wysyłająca osoby uczące się i kadrę za granicę. Koordynator krajowego konsorcjum w ramach projektu mobilności. Konsorcjum co najmniej 3 organizacje kształcenia i szkolenia zawodowego z tego samego kraju. Osoby fizyczne nie są uprawnione do składania wniosku. Osoby prowadzące działalność gospodarczą są uprawnione do składania wniosku pod warunkiem posiadania osobowości prawnej.

19 Akcja 1 Mobilność edukacyjna Jak przygotować projekt? Określić cele projektu zgodne z celami i priorytetami akcji i sektora (na podstawie diagnozy potrzeb uczniów, kadry, organizacji). Wybrać odpowiedni kraj docelowy, organizację przyjmującą, czas trwania wyjazdu. Uzgodnić z organizacją przyjmującą program szkolenia i inne szczegóły dotyczące organizacji praktyk, co umożliwi osiągnięcie zakładanych celów edukacyjnych. Określić przejrzyste kryteria wyboru uczestników (sprawiedliwe). Określić efekty uczenia się w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji, jakie mają zostać osiągnięte podczas szkolenia.

20 Akcja 1 Mobilność edukacyjna Jak przygotować projekt? Zaplanować przygotowanie pedagogiczne, kulturowe i językowe. Zaplanować praktyczne aspekty związane z organizacją mobilności, takie jak podróż, zakwaterowanie, ubezpieczenie, mentoring i wsparcie itp. Określić w porozumieniu z organizacją przyjmującą metody oceny efektów uczenia się (z wykorzystaniem dokumentu Europass-Mobilność lub systemu ECVET), by umożliwić uznanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych podczas mobilności. Zaplanować monitoring i ewaluację projektu. Zaplanować upowszechnianie i wykorzystanie rezultatów projektu, by zapewnić jak największe oddziaływanie projektu.

21 Europejskie kształcenie zawodowe kreatywnego pracownika w drodze ponadnarodowych staży Ponadnarodowe staże zawodowe kluczem do świata europejskiej gastronomii Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży Organizacja Wysyłająca Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim Organizacja Goszcząca Stowarzyszenie Restauratorów w Nicei UNION PATRONALE DES CAFETIERS RESTAURATEURS ET METIERS DE LA NUIT CÔTE D AZUR

22 Korzyści zawodowe: zdobycie nowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego z gastronomii (kuchnia/obsługa konsumenta); poznanie kuchni francuskiej, regionu, kultury, obyczajów, nawyków żywieniowych; poznanie specyfiki funkcjonowania francuskiej restauracji; praca z produktami typowymi dla kuchni regionu, np. owoce morza, różne rodzaje oliwek i warzyw; uzyskanie dokumentu Europass Mobilność oraz polsko-francuskiego certyfikatu, wystawionego przez organizację goszczącą i wysyłającą. Le Ligure Nice Restaurant

23 Korzyści językowe: skuteczne komunikowanie się w języku obcym; prawidłowe wykonywanie zadań zleconych przez szefów kuchni/sali; realizacja zamówień konsumentów; poprawienie sprawności posługiwania się językiem francuskim, w tym zawodowym; zachęcanie innych do uczenia się języków obcych. Les Viviers Bretons Koudou

24 Korzyści społeczne/osobiste: umiejętność pracy w zespole wielokulturowym; umiejętność pokonanie stresu i szybka aklimatyzacja; dyscyplina, samodzielność, wzrost pewności siebie, tolerancji; otrzymanie wysokich ocen, pochwał i ofert pracy od praktykodawców; kreatywność, wdrożenie się do kształcenia przez całe życie; wykształcenie przedsiębiorczości i świadomości uczestniczenia we Wspólnocie Europejskiej. Aphrodite Les Jardins du Capitole

25 Atuty projektu: wiarygodny partner; prawidłowa współpraca obu stron (podpisanie umów dwustronnych, precyzyjne ustalenie zadań partnerów); uzgodniony/opracowany z partnerem, możliwy do zrealizowania program stażu; sprawdzone, spełniające wymagania miejsca odbywania stażu; racjonalna kalkulacja budżetu, bieżąca kontrola wydatków i ich dokumentowanie; właściwe przygotowanie uczestników do odbywania stażu (nacisk na podnoszenie umiejętności językowych i komunikatywność); profesjonalna opieka pedagogiczna i merytoryczna (sprawowana przez osoby, znające ideę projektu, zaangażowane w jego realizację); zastosowanie systemu ECVET.

26 Akcja 1 Mobilność edukacyjna Karta jakości mobilności w obszarze Kształcenia i Szkolenia Zawodowego oferta dla instytucji doświadczonych w organizowaniu mobilności, zachęcenie do tworzenia i rozwijania strategii internacjonalizacji, zapewnienie trwałości działań mobilnościowych większe oddziaływanie mobilności na rozwój instytucji, zagwarantowanie środków finansowych na okres kilku lat, Karta jakości mobilności przyznawana w ramach osobnego Zaproszenia do składania wniosków.

27 Akcja 1 Mobilność edukacyjna Karta jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego Publikacja zaproszenia do składania wniosków: grudzień 2014 r., termin składania wniosków: 14 maja 2015 r., termin ogłoszenia wyników: do końca września 2015 r., warunek aplikowania: min. 3 zrealizowane (zakończone) projekty mobilności LdV/Erasmus+, w przypadku konsorcjum każda z organizacji musi wykazać się minimum trzema zrealizowanymi projektami mobilności LdV/Erasmus+, budżet każdego zakończonego projektu wydatkowany na poziomie 80%.

28 VET: Sławomir Sieradzki, CEN, Gdańsk

29 KONTAKT

30 AKCJA 2 PARTNERSTWA STRATEGICZNE

31 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Realizacja projektów współpracy międzynarodowej: wymiana doświadczeń, dobrych praktyk i innowacji, działania skupione na współpracy partnerskiej: budowanie sieci i potencjału instytucji, wdrażanie strategicznych planów współpracy różnych sektorów i podmiotów biznes, instytucje kształcenia i szkoleń zawodowych, instytucje młodzieżowe, edukacji dorosłych, wspieranie długoterminowej współpracy między instytucjami VET, przedsiębiorstwami, młodzieżowymi grupami nieformalnymi, organizacjami pozarządowymi, a także uczelniami, peer learning, warsztaty, współpraca wirtualna.

32 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Realizacja projektów współpracy międzynarodowej Rozwój, testowanie, wdrażanie i adaptowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji zawodowej m.in.: metod i narzędzi w zakresie doradztwa zawodowego, profesjonalizacji i doskonalenia nauczycieli; nowych materiałów i metod kształcenia uwzględniających uczenie się przez praktykę (w miejscu pracy WBL), wykorzystujące OZE i potencjał TIK np. tworzenie wirtualnych laboratoriów; określenie norm w zakresie kompetencji zgodnie z efektami uczenia się.

33 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Realizacja projektów współpracy międzynarodowej Rozwój, testowanie, wdrażanie i adaptowanie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji zawodowej m.in.: opracowywanie programów nauczania w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy i nowych form systemów praktycznych szkoleń zawodowych, rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, uczniami i kadrą; zarządzania i kierowania w instytucjach VET; współpracy na rzecz rozwoju kreatywności i innowacji pomiędzy instytucjami kształcenia i szkoleń zawodowych, uczelniami wyższymi a centrami badawczymi, artystycznymi i innymi.

34 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Priorytety sektorowe: rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego wysokiej jakości z silnym elementem uczenia się opartego na pracy; dopasowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do rynku pracy; wdrażanie ECVET, EQAVET i inych narzędzi UE dla kształcenia i szkolenia zawodowego; poprawa dostępności ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego, również dla grup zagrożonych; rozwój zawodowy nauczycieli i trenerów zajmujących się kształceniem i szkoleniem zawodowym.

35 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Priorytety horyzontalne: rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych przy użyciu innowacyjnych metod; wzmacnianie ścieżek edukacyjnych i szkoleniowych dla edukatorów i osób pracujących z młodzieżą; umożliwienie cyfrowej integracji w zakresie uczenia się, nauczania, szkolenia i pracy z młodzieżą na różnych poziomach; wkład w rozwój europejskiego obszaru umiejętności i kwalifikacji; wspieranie innowacyjnych projektów mających na celu ograniczenie różnic w zakresie efektów uczenia się wpływających na osoby uczące się, pochodzące ze środowisk w niekorzystnej sytuacji/osoby uczące się o mniejszych szansach; zwiększanie efektywności wydatków publicznych oraz inwestycji w obszarze edukacji, szkolenia i młodzieży.

36 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Produkty: metody, programy nauczania, moduły e-learningowe; materiały i metody szkoleniowe, nowe podejścia pedagogiczne; badania, analizy porównawcze, studia przypadku; nowe narzędzia edukacyjne. Odbiorcy VET: nauczyciele zawodu, uczniowie, trenerzy, różne grupy zawodowe, absolwenci szkół zawodowych i wyższych, przedsiębiorcy i inni.

37 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Przykładowe aktywności w projekcie: zarządzanie projektem spotkania partnerskie, ewaluacja, monitorowanie, zarządzanie finansami; przygotowanie rezultatu tworzenie treści, obrazów, dźwięków, adaptacja, tłumaczenia, badania, porównania, testowanie itp.; upowszechnianie rezultatów projektu organizacja seminariów, szkoleń, konferencji, działania z wykorzystaniem TIK, wykorzystywanie istniejących baz danych odbiorców; szkolenia, uczenie się, nauczanie jako wsparcie dla projektu/uczestnika/instytucji: długoterminowe wyjazdy w celu nauczania lub szkolenia (Long-term teaching or training assignments) od 2 do 12 miesięcy, krótkie programy szkoleniowe dla pracowników (Short-term joint staff training events) od 5 dni do 2 miesięcy, mobilność łączona osób w trakcie kształcenia zawodowego (Blended mobility of VET learners) do 2 miesięcy.

38 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Partnerstwo Obejmuje co najmniej 3 instytucje z 3 różnych krajów uczestniczących w programie. Instytucje z krajów partnerskich mogą być partnerami w projektach, o ile ich udział wnosi istotną wartość dodaną. Instytucja wnioskująca Jeden z członków partnerstwa (zarejestrowany w kraju uczestniczącym w programie) wnioskuje w imieniu całego partnerstwa. Jedna grupa partnerska może złożyć jeden wniosek.

39 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Znaczenie projektu m.in. zgodność projektu z celami i priorytetami, innowacyjność 30 punktów 20 punktów Jakość konstrukcji projektu i jego realizacja Jakość partnerstwa i metody współpracy 20 punktów 30 punktów Wpływ projektu i rozpowszechnianie rezultatów

40 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Czas trwania projektu: od 24 do 36 miesięcy. Projekty mogą rozpoczynać się w okresie r. Maksymalne dofinansowania: EUR na projekt; EUR na rok; EUR na miesiąc.

41 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Kategorie kosztów dofinansowania Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania dla instytucji / uczestnika zarządzanie projektem i jego wdrażanie (project management and implementation) zarządzanie projektem, lokalne działania, upowszechnianie, materiały szkoleniowe, zajęcia ze słuchaczami wg stawek kosztów jednostkowych, dla organizacji uczestniczących w projekcie 500 EUR na miesiąc organizacja koordynująca 250 EUR na miesiąc pozostałe organizacje Maksymalnie EUR na miesiąc

42 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Kategorie kosztów dofinansowania Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania dla instytucji / uczestnika międzynarodowe spotkanie projektowe (transnational project meetings) spotkania robocze dotyczące koordynacji i wdrażania projektu wg stawek kosztów jednostkowych, na uczestnika (stawka obejmuje koszty podróży i utrzymania) 575 EUR odległość podróży od 100 km do 1999 km 760 EUR odległość podróży powyżej 2000 km Maksymalnie EUR na rok

43 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Kategorie kosztów dofinansowania Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania dla instytucji / uczestnika rezultaty pracy intelektualnej (intellectual outputs) rezultaty i trwałe produkty intelektualne materiały pedagogiczne, narzędzia, analizy, badania, istotne pod względem jakości i ilości wg stawek kosztów jednostkowych, na pracownika w podziale na 4 kategorie (tj. kierownik, badacz/nauczyciel, personel techniczny i administracyjny), kraju oraz czasu pracy Stawki KE, tabele B B EUR na dzień pracy

44 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Kategorie kosztów dofinansowania Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania dla instytucji / uczestnika wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej (mulitplier events) wydarzenia dotyczące upowszechniania i wdrażania rezultatów i produktów intelektualnych wg stawek kosztów jednostkowych, na uczestnika. Wydarzenia mogą odbywać się w krajach partnerów projektu, w tym w krajach partnerskich jeśli dotyczy. 100 EUR uczestnik lokalny 200 EUR uczestnik zagraniczny Maksymalnie EUR na projekt

45 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Kategorie kosztów dofinansowania Kategoria budżetowa Zasada naliczania dofinansowania Stawka dofinansowania dla instytucji / uczestnika koszy nadzwyczajne: (exceptional costs) podwykonawstwo lub zakup towarów i usług koszty gwarancji finansowej możliwość zaplanowania wg kosztów rzeczywistych (wymaga uzasadnienia we wniosku) 75% uprawnionych kosztów Maksymalnie EUR na projekt

46 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Kategorie kosztów dofinansowania Kategoria budżetowa podróż (koszty podróży) wsparcie indywidualne (koszty utrzymania) wsparcie językowe (wsparcie językowe) Zasada naliczania dofinansowania wg stawek kosztów jednostkowych, na uczestnika wg stawek kosztów jednostkowych, na uczestnika uzależnione od długości, rodzaju i kraju wyjazdu wg stawek kosztów jednostkowych, na uczestnika dla wyjazdów od 2 do 12 miesięcy Stawka dofinansowania dla instytucji / uczestnika 275 EUR odległość podróży od 100 km do 1999 km 360 EUR odległość podróży powyżej 2000 km EUR na dzień 150 EUR

47 Akcja 2 Partnerstwa strategiczne Kontakt

48

49

50

51 Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy. Europass pozwala na porównywanie kwalifikacji zdobytych w różnych krajach, co jest bardzo trudne, bo możliwe jedynie na podstawie szczegółowego i ujednoliconego opisu.

52 równe szanse edukacja praca porównywalność kwalifikacji odrębność systemów edukacji autonomia w nazwach i opisach zawodów i uprawnień

53 EUROPASS OBECNIE

54 Kraje: Unia Europejska + Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Szwajcaria.

55 CELE EUROPASS: promowanie mobilności i przejrzystości kwalifikacji i kompetencji, wspieranie procesu wyrównywania szans na rynku edukacji i pracy, wspieranie instytucji edukacyjnych i pracodawców w lepszej ocenie kompetencji poszczególnych osób, umożliwienie zaprezentowania wiedzy i umiejętności zdobytych nie tylko poprzez formalne kształcenie, ale także poprzez edukację nieformalną i pozaformalną.

56

57

58 EUROPASS STATYSTYKI Europejski portal dostępny w 27 językach. Ponad 100 milionów wizyt na stronie. Ponad 50 milionów CV wypełnionych online. Ponad 78 milionów pobrań dokumentów. Użytkownicy, którzy odwiedzili portal Europass w ciągu roku Użytkownicy, którzy uzupełnili Europass CV online

59

60 Umożliwia porównanie kwalifikacji osób poszukujących pracy i pochodzących z różnych krajów UE (funkcjonuje w 27 językach i w takim samym kształcie na obszarze całej Europy). Ułatwia poszukującym pracy przejrzystą prezentację informacji o posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Umożliwia udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacja formalną, Jest ogólnie dostępny, możliwy do zapisania w formatach MS Office, OpenOffice, Adobe Pdf, HTML, XML i posiada czytelną instrukcję wypełnienia z licznymi przykładami.

61

62 Dokument w spójny sposób przedstawiający opanowane sprawności i umiejętności językowe. Jest wypełniany samodzielnie na podstawie samooceny własnych umiejętności. Tabela samooceny Rozumienie Mówienie Pisanie słuchanie czytanie porozumiewanie się (interakcja) (samodzielne) wypowiadanie się (produkcja)

63 Doświadczenia językowe i kulturowe Historia uczenia się języków obcych (gdzie? jak długo?). Wizyty w miejscach, gdzie język, którego się uczymy jest używany. Kontakty z kulturą i ludźmi posługującymi się tym językiem: prywatne i zawodowe (wymiana, staże, stypendia, praca); kontakt z językami w najbliższym otoczeniu (tv, internet, muzyka); kontakty z cudzoziemcami w Polsce; korespondencja z osobami z innych krajów. Inne czynności, które wzbogaciły naszą wiedzę o języku i kulturze projekty, prace, referaty itd.

64

65 Prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po1 stycznia 2005 r. Dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu zawodowego. Wydawany bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass. Wypełniany przez organizację wysyłającą i przyjmującą (wnioskodawcy indywidualni nie mogą sami występować o wydanie dokumentu). Wydawany w języku polskim i dodatkowo na życzenie w języku obcym.

66 WARUNKI OTRZYMANIA Udział w jednym z programów wspólnotowych z dziedziny edukacji i szkoleń (Erasmus+) bądź w innych wyjazdach (nauka, szkolenie, staż, praktyki) pod warunkiem, że: instytucja wysyłająca i zagraniczny partner przyjmujący mają podpisaną umowę (cele, czas trwania, sposoby monitorowania, etc.); nauka/szkolenie jest nadzorowane przez opiekuna; w projekcie uczestniczą państwa członkowskie UE lub ETFA/EOG; wyjazd organizowany jest w ramach kształcenia lub szkolenia realizowanego w kraju.

67

68

69 Załączany od roku przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej. Zwiększa na europejskim rynku pracy czytelność dyplomów. Dostarcza pełnych informacji na temat: poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych podczas studiów; szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień zawodowych.

70

71 Struktura dokumentów jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich. W danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymują do niego taki sam suplement. Wydawane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i Izby Rzemieślnicze. Wydawany bezpłatnie w języku polskim oraz na życzenie posiadacza dyplomu również w wersji angielskiej.

72 Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe Jest przeznaczony dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdadzą zewnętrzny egzamin zawodowy. Jest sporządzony jest na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, Określa go rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Dokumenty stanowią szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadaczy stosownych dokumentów

73 Europass Suplement do Świadectwa Czeladniczego Europass Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego Wystawiany jest przez izby rzemieślnicze osobie, która zdała egzamin czeladniczy i uzyskała Świadectwo Czeladnicze lub zdała egzamin mistrzowski i uzyskała Dyplom Mistrzowski. Określa go rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. Dokumenty stanowią szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadaczy stosownych dokumentów

74 Zadania Krajowego Centrum Europass w Polsce: współpraca w ramach sieci koordynowanej przez KE (36NEC); koordynowanie, we współpracy z właściwymi organami krajowymi, działań związanych z udostępnianiem oraz wystawianiem dokumentów Europass; szkolenia (warsztaty); prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych m.in. (organizacja, udział w konferencjach, seminariach dla przedstawicieli sektora edukacji, rynku pracy, samorządów i pracodawców, udział w targach, promocja w mediach, kampanie reklamowe, TV spot, gra komputerowa, etc.); wydawanie dokumentu Europass Mobilność; i inne (pomoc, doradztwo, współpraca z europejskimi sieciami).

75 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Dawid Wójcicki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass tel

76 Zapraszamy na targi dobrych praktyk!

EUROPASS. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia r. i obowiązuje od r.

EUROPASS. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia r. i obowiązuje od r. EUROPASS Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ mobilność, rozwój, innowacje. Warsztaty Erasmus+ w praktyce Tarnów, r.

Erasmus+ mobilność, rozwój, innowacje. Warsztaty Erasmus+ w praktyce Tarnów, r. Erasmus+ mobilność, rozwój, innowacje Warsztaty Erasmus+ w praktyce Tarnów, 19.10.2015 r. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015

Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Regionalny Punkt Kontaktowy Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego Warszawa, 29.05.2015 EUROPASS Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji

Bardziej szczegółowo

Dokumenty EUROPASS w poradnictwie zawodowym oferowanym przez Akademickie Biura Karier. IV Kongres Akademickich Biur Karier Warszawa, 14.10.2015 r.

Dokumenty EUROPASS w poradnictwie zawodowym oferowanym przez Akademickie Biura Karier. IV Kongres Akademickich Biur Karier Warszawa, 14.10.2015 r. Dokumenty EUROPASS w poradnictwie zawodowym oferowanym przez Akademickie Biura Karier IV Kongres Akademickich Biur Karier Warszawa, 14.10.2015 r. Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

EUROPASS. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia r. i obowiązuje od r.

EUROPASS. Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia r. i obowiązuje od r. EUROPASS Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 1. Mobilność edukacyjna Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna Cele akcji 1: Mobilność edukacyjna Wsparcie osób uczących się w zdobywaniu kompetencji (wiedza, umiejętności, postawy) doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r.

AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. Warszawa, 11 stycznia 2017 r. AKCJA 1. STAŻE I PRAKTYKI ZAGRANICZNE DLA UCZNIÓW I KADRY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Warszawa, 11 stycznia 2017 r. STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) UCZESTNICY PROGRAMU ERASMUS+ Kraje uczestniczące w programie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 ERASMUS+ Nowy program Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: 2014 2020 E R

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Konferencja Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Warszawa, listopada 2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Konferencja Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Warszawa, listopada 2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Konferencja Sieci informacyjne Unii Europejskiej w Polsce Warszawa, 16-17 listopada 2010 Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą

Bardziej szczegółowo

w kontekście wyjazdów zagranicznych dla młodych pracowników naukowych i doktorantów

w kontekście wyjazdów zagranicznych dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass w kontekście wyjazdów zagranicznych dla młodych pracowników naukowych i doktorantów Szkolenie: Kariera naukowa w Europie. Możliwości finansowania

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Warszawa, 4,18 lutego 2015 W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania opracowywania, przekazywania lub

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Suwałki 09/04/2010

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass. Suwałki 09/04/2010 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Suwałki 09/04/2010 Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtenstainie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Krajowe Centrum Europass www.europass.org.pl e-mail: europass@frse.org.pl European Centre for

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass EUROPA BEZ GRANIC Różne systemy edukacji Różne programy kształcenia Różne nazwy i opisy zawodów oraz uprawnienia Różne wzory świadectw i dyplomów

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. Europass zachęca do dokonywania przeglądu własnych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji www.frse.org.pl Krajowe Centrum Europass www.europass.org.pl e-mail: europass@frse.org.pl European Centre for

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. OFERTA PROGRAMU DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Konkurs 2015

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. OFERTA PROGRAMU DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Konkurs 2015 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe OFERTA PROGRAMU DLA SEKTORA KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE Konkurs 2015 Program Erasmus+ 2014-2020 2015 drugi rok wdrażania programu Unii Europejskiej ERASMUS+

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass EUROPA BEZ GRANIC Różne systemy edukacji Różne opisy zawodów Różne znaczenie dyplomów i świadectw Porównywanie kwalifikacji zdobytych w różnych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE CENTRUM EUROPASS

KRAJOWE CENTRUM EUROPASS KRAJOWE CENTRUM EUROPASS Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy 05-12-06 1 CO TO JEST EUROPASS? zestaw 5 dokumentów umożliwiających pełną prezentację oraz dokumentację posiadanych

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Rimini. Praktyki zawodowe Sofia

Praktyki zawodowe Rimini. Praktyki zawodowe Sofia Praktyki zawodowe Rimini 21.09.2015 16.10.2015 Praktyki zawodowe Sofia 24.05.2015 06.06.2015r. Zawartość 01 02 03 04 Wstęp Uczestnicy Projekt Potrzeby 05 Korzyści i rezultaty Linia czasu Kilka słów o praktykach

Bardziej szczegółowo

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r.

ANDRZEJ WYCZAWSKI. Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE. Częstochowa, 23 maja 2016 r. ANDRZEJ WYCZAWSKI Dyrektor Programu Erasmus+, Członek Zarządu FRSE Częstochowa, 23 maja 2016 r. ERASMUS+ Program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

15.09.2016 14.10.2016 Zawartość Wstęp Uczestnicy Projekt Potrzeby Korzyści i rezultaty Linia czasu Kilka słów o praktykach zagranicznych. Uczestnicy Projekt Uczniowie Niepublicznego Technikum w Opatowie

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r.

Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych. Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Erasmus+ nowa odsłona ciekawych możliwości współpracy dla szkół wyższych Beata Skibińska, Warszawa, 26 marca 2014 r. Plan prezentacji Erasmus+ (2014-2020) a poprzednie odsłony programu Erasmus (1987 -

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych.

Erasmus+ Edukacja dorosłych to sektor realizujący Akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do niezawodowej edukacji osób dorosłych. program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. program Uczenie się przez całe życie i program Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020 2007 r. 2014 r. Erasmus+

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtensteinie oraz krajach

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY)

STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (SEKTORY) STRUKTURA PROGRAMU ERASMUS+ (AKCJE) Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań,

Bardziej szczegółowo

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka

Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne. Anna Bielecka Zasady konstrukcji budżetu projektów typu Partnerstwa strategiczne Anna Bielecka Zasady finansowania Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs. wysokość kwot ryczałtowych Proste wyliczenie

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Łódź, 3 grudnia

Bardziej szczegółowo

Papiery do międzynarodowej kariery.

Papiery do międzynarodowej kariery. Papiery do międzynarodowej kariery. Europass Zestaw pięciu dokumentów pozwalających zaprezentować umiejętności i kwalifikacje w sposób jasny i zrozumiały w całej Europie. Obejmuje portfolio 5 dokumentów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk (KA 2) AKCJA2 SOJUSZE NA RZECZ WIEDZY Celem tych projektów jest wspieranie innowacyjności poprzez współpracę szkół wyższych,

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu.

Informacje ogólne. Po raz pierwszy Erasmus+ oferuje unijne wsparcie na rzecz sportu. ERASMUS+ E R A S M U S + Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączył w jedną całość 7 dotychczasowych programów: Uczenie się przez całe życie" i jego programy

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe. Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Kształcenie i szkolenia zawodowe - Partnerstwa strategiczne. W ramach partnerstw strategicznych dąży się do wspierania

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass RóŜne systemy edukacji RóŜne opisy zawodów EUROPA BEZ GRANIC RóŜne znaczenie dyplomów i świadectw Porównywanie kwalifikacji zdobytych w róŝnych

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SZKOLNICTWIE WYŻSZYM ZASADY FINANSOWANIA Katarzyna Żarek, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ ZASADY FINANSOWANIA Zastosowanie kwot ryczałtowych i rzeczywistych Wkład własny vs.

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Edukacja dorosłych 2014-2020. Grundtvig 2007-2013 Edukacja dorosłych Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił m.in. wcześniejsze programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Grundtvig 2007-2013 Erasmus+ Edukacja dorosłych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2016 15 lutego 2016 r., Warszawa PLAN SPOTKANIA 1. Ogólna charakterystyka Partnerstw strategicznych 2. Prezentacja projektu Freely accesible

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe. Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Oferta programu Erasmus+ dla sektora Kształcenia i szkoleń zawodowych Unijny program w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu 2014-2020 Wspiera edukację,

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE. Konkurs 2017

PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE. Konkurs 2017 PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZASADY OGÓLNE Konkurs 2017 Liczba projektów dofinansowanych w konkursach 2014, 2015, 2016 72 80 wnioski złożone 47 wnioski dofinansowane 12 11 10

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów zgodnie z ideą ECVET

Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów zgodnie z ideą ECVET Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu Uczenie się przez całe życie Zwiększenie porównywalności kwalifikacji i dokumentowania

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe Zasadnicze zmiany do okresu 2007-2013 Mniejsza liczba akcji Wnioskowanie tylko elektroniczne -w postaci eform Praktycznie brak kosztów rzeczywistych

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl

ERASMUS+ erasmusplus.org.pl ERASMUS+ erasmusplus.org.pl Program Erasmus+ Czas trwania Zakres 2014-2020 Wszystkie sektory/ obszary i formy edukacji Podstawa prawna Rozporządzenie 1288/2013 z 11 grudnia 2013 r. Program Erasmus+ Budżet

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU

PRZYGOTOWANIE WNIOSKU PRZYGOTOWANIE WNIOSKU Aspekty jakościowe Warszawa, 11 stycznia 2017 PO PIERWSZE PROJEKT! 1. Należy przygotować jasną i spójną koncepcję projektu: Potrzeby Cele Działania Rezultaty 2. Należy przenieść zaplanowany

Bardziej szczegółowo

EUROPASS - MOBILNOŚĆ. Krajowe Centrum Europass

EUROPASS - MOBILNOŚĆ. Krajowe Centrum Europass EUROPASS - MOBILNOŚĆ Krajowe Centrum Europass CELE EUROPASS zapewnienie łatwiejszego rozpoznawania i uznawania umiejętności i kwalifikacji w poszczególnych krajach oraz na rynku pracy, zdobytych w ramach

Bardziej szczegółowo

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus

Erasmus r r. Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Erasmus Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi programy Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020 2007 r. 2014 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Konkurs 2017

ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Konkurs 2017 ZASADY FINANSOWANIA PROJEKTÓW TYPU PARTNERSTWA STRATEGICZNE W SEKTORZE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Konkurs 2017 Zasady finansowania Dofinansowanie z programu Erasmus+ w większości kategorii budżetowych jest kalkulowane

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty REGIO Plan prezentacji 1. Oferta programów Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji 2. Założenia

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r.

w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. w praktyce Szkolnictwo wyższe Tarnów, 19 października 2015 r. Mobilność w pigułce Mobilność studentów i pracowników Rodzaje mobilności: Wyjazdy studentów Na studia (3-12 miesięcy); Na praktykę (2-12 miesięcy),

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Krajowe Centrum Europass EUROPA BEZ GRANIC Różne systemy edukacji Różne programy kształcenia Różne nazwy i opisy zawodów oraz uprawnienia Różne wzory świadectw i dyplomów

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych

Erasmus+ Edukacja dorosłych. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych Erasmus+ Edukacja dorosłych Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych E R A S M U S + 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera on edukację, szkolenia,

Bardziej szczegółowo

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education. Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe

Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education. Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe Budowanie potencjału w sektorze szkolnictwa wyższego Capacity building in the field of higher education Anna Bielecka Erasmus+, Szkolnictwo wyższe Struktura programu Erasmus+ E R A S M U S + Edukacja szkolna,

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie

EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie EUROPEJSKI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Stykowie 2014 2019 CELE: 1. Podniesienie umiejętności językowych całej kadry nauczycielskiej oraz kadry kierowniczej.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI

Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Doskonalenie umiejętności i rozwój zawodowy nauczyciela kluczem do sukcesu ucznia SZKOLNEJ AKCJA 1 MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI Wyniki konkursu 29 kwi 2016 19:14 Sz. P. Dorota Rachwalik Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować CV? Rodzaje CV - kiedy je stosować? Departament Rynku Pracy MRPiPS Wybierz odpowiednią dla siebie wersję życiorysu:

Jak przygotować CV? Rodzaje CV - kiedy je stosować? Departament Rynku Pracy MRPiPS Wybierz odpowiednią dla siebie wersję życiorysu: Jak przygotować CV? Departament Rynku Pracy MRPiPS 28.04.2014 Rodzaje CV - kiedy je stosować? Wybierz odpowiednią dla siebie wersję życiorysu: Chronologiczny Informacje o wykształceniu i doświadczeniu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Narodowa Agencja w Polsce Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszył nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Wspiera edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

Co to jest EUROPASS?

Co to jest EUROPASS? Co to jest EUROPASS? EUROPASS stwarza możliwości nauki i pracy w Europie, zwiększa szanse na rynku pracy!!! 1 Jeśli ktoś planuje kształcić się, szukać pracy lub zdobywać doświadczenie za granicą, ważne

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji http://www.frse.org.pl/ Jak przygotować i realizować projekt, pozyskiwanie środków, partnerów, wątpliwości, pytania, wymiana doświadczeń - fora, przykłady dobrych praktyk, narzędzia pomocne w realizacji Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 2007-2013 Jean Monnet Tempus Młodzież w działaniu Erasmus Mundus, Alfa, Edulink + Uczenie się przez całe życie Comenius Leonardo

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna

Erasmus+ Edukacja szkolna Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora Edukacji szkolnej Konkurs 2015 2014 2020 E R A S M U S + Edukacja szkolna AKCJA 1 AKCJA 2 Mobilność kadry edukacji szkolnej projekty instytucjonalne

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015

Erasmus+ Edukacja szkolna. Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Erasmus+ Edukacja szkolna Oferta programu Erasmus+ dla sektora edukacji szkolnej konkurs 2015 Akcja 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA Mobilność kadry edukacji szkolnej (KA 101) Akcja KA1 Mobilność edukacyjna Mobilność

Bardziej szczegółowo

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Jakość praktyk/ staży w programie Erasmus+ Warszawa, 21 października 2014 Karta Erasmusa

Bardziej szczegółowo

Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus + od 2014r.

Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus + od 2014r. Celem Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących jest kształcenie z widokiem na przyszłość poprzez realizację projektów unijnych. Szkoła rozpoczęła realizację projektów w ramach programu Erasmus +

Bardziej szczegółowo

Program Uczenie się przez całe Ŝycie

Program Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe Ŝycie Akcje zdecentralizowane w Polsce - przegląd, skala działania i oddziaływania oraz Synergia z innymi działaniami FRSE Tadeusz Wojciechowski

Bardziej szczegółowo

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI

FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI FAQ - PYTANIA i ODPOWIEDZI Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Partnerstwa Strategiczne (KA2) aktualizacja: 22/04/2014 2 1. CZY INSTYTUCJA WNIOSKUJĄCA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU PARTNERSTW STRATEGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego

Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Międzynarodowe programy stażowe z zakresu nowoczesnych form poradnictwa zawodowego Opracowanie: Katarzyna Podobińska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku Gdańsk, 30 września 2014 r. Jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

fiszka uwzględniająca:

fiszka uwzględniająca: Załącznik do uchwały nr 74 KM PO WER z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany w Rocznym Planie Działania na 2015 rok dla IV Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju Lp. Roczny

Bardziej szczegółowo

w drodze ponadnarodowych staŝy

w drodze ponadnarodowych staŝy NICEA 30 maja 20 czerwca 2010 r. Europejskie kształcenie zawodowe kreatywnego pracownika w drodze ponadnarodowych staŝy staŝ młodzieŝy klas gastronomicznych Zespołu Szkół nr 1 Technikum nr 1 w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

ECVET w ZSP w Chojnie

ECVET w ZSP w Chojnie ECVET w ZSP w Chojnie Rok Tytuł projektu Nr umowy Nr projektu Kwota dofinansowania w EURO Liczba stażystów w krajach Łączna liczba stażystów i opiekunów 2006 2007,,Hotel Europa M06/011/k/A/485 PL/06/A/Pla/1744

Bardziej szczegółowo

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach IV osi priorytetowej PO WER 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem IdA. Zgorzelec, 29 stycznia 2014 r.

Programy mobilności ponadnarodowej w ramach IV osi priorytetowej PO WER 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem IdA. Zgorzelec, 29 stycznia 2014 r. Programy mobilności ponadnarodowej w ramach IV osi priorytetowej PO WER 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem IdA Zgorzelec, 29 stycznia 2014 r. 1 Plan prezentacji Europejski Fundusz Społeczny w Polsce

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego

Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego Możliwość wsparcia szkolnictwa zawodowego w ramach Działania 11.2 Europejskiego Funduszu Społecznego spotkanie informacyjne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego / Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo