UCHWAŁA Nr 613/52/15. Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA Nr 613/52/15. Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku"

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 613/52/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Województwa Pomorskiego za 2014 rok Na podstawie 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 289) oraz w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013 roku, poz. 596 ze zmianami 1 ), uchwala się co następuje: 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Województwa Pomorskiego za 2014 rok, stanowiący Załącznik do Uchwały. 2. Zatwierdzony bilans skonsolidowany przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 zmiany tekstu jednolitego: Dz.U. z 2013 roku poz. 645, Dz.U. z 2014 roku poz. 379, poz. 1072

2 UZASADNIENIE Bilans skonsolidowany Województwa Pomorskiego za rok 2014 został sporządzony w oparciu o przepisy: 1. Rozdziału 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz. 330 ze zmianami 2 ), 2. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz.U. z 2013 roku, poz. 289), 3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 września 2009 roku w sprawie szczegółowych zasad sporządzania przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (Dz.U. z 2009 roku Nr 169, poz. 1327), oraz z zachowaniem zasad określonych w Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Pomorskiego (tekst jedn. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 205/122/12 z dnia 28 lutego 2012 roku ze zmianami 3 ). Zgodnie z powyższym, bilans skonsolidowany Województwa Pomorskiego stanowi połączenie bilansu jednostki samorządu terytorialnego - traktowanej jako jednostka dominująca - oraz łącznych bilansów instytucji kultury, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych osób prawnych oraz spółek prawa handlowego i wg stanu na roku swoim zakresem obejmuje: 1. Bilans jednostki dominującej składający się z: a) bilansu z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego b) łącznego bilansu następujących jednostek budżetowych: 1) Urząd Marszałkowski w Gdańsku 2) Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku 3) Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku 4) Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego w Słupsku 5) Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 6) Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku 7) Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku 8) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej w Gdańsku 9) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Słupsku 10) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych Nr 2 w Gdańsku 2 zmiany tekstu jednolitego: Dz.U. z 2013 roku poz. 613, Dz.U. z 2014 roku poz. 768, poz. 1100, Dz.U. z 2015 roku poz. 4 3 zmiany tekstu jednolitego: Uchwały Zarządu Województwa Pomorskiego: nr 363/237/13 z dnia 9 kwietnia 2013 roku, nr 180/330/14 z dnia 25 lutego 2014 roku, nr 286/28/152 z dnia 31 marca 2015 roku)

3 11) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim 12) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Gdyni 13) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Słupsku 14) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Chojnicach 15) Wojewódzki Zespół Szkół Policealnych w Sztumie 16) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie 17) Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Gdańsku 18) Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku 19) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie 20) Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku 21) Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku 22) Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Gdańsku 2. Łączny bilans instytucji kultury: 1) Teatr Wybrzeże w Gdańsku 2) Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni 3) Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku 4) Opera Bałtycka w Gdańsku 5) Muzeum Narodowe w Gdańsku 6) Muzeum Archeologiczne w Gdańsku 7) Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 8) Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie 9) Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 10) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku 11) Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku 12) Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku 3. Łączny bilans Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej: 1) Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. prof. Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku 2) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdańsku 3) Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr Jadwigi Titz-Kosko w Sopocie 4) Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupsku 5) Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim 6) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku

4 7) Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gdańsku 8) Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 9) Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Gdańsku 4. Łączny bilans samorządowych osób prawnych: 1) Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku 2) Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Słupsku 3) Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku 5. Łączny bilans spółek prawa handlowego, w których organach stanowiących Samorząd Województwa Pomorskiego posiada ponad 50% głosów: 1) Agencja Rozwoju Pomorza S.A. w Gdańsku 2) Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gdańsku 3) Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. w Gdańsku 4) Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Słupsku 5) Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. w Gdańsku 6) Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Sp. z o.o. 7) Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o. w Gdańsku 8) Przemysłowy Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. w Gdańsku 9) Szpital Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni 10) Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. 11) Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. 12) Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku 13) Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie 14) Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni 15) Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o. 6. Wyniki finansowe pozostałych jednostek podporządkowanych (spółki prawa handlowego, w których organach stanowiących Samorząd Województwa Pomorskiego posiada 50% lub mniej głosów): 1) Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. w Sopocie 2) Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku 3) Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku 4) PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. w Gdyni 5) INVENO Sp. z o.o. w Gdańsku 6) InnoBaltica Sp. z o.o. w Gdańsku 7) Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w Warszawie

5 Konsolidacją objęto zgodnie z obowiązującymi przepisami wyłącznie bilanse jednostek (z uwzględnieniem informacji dotyczących wzajemnych korekt i wyłączeń pomiędzy jednostkami) z pominięciem pozostałych elementów sprawozdań finansowych, tj. rachunków zysków i strat oraz zmian w funduszach jednostek. Wynika to ze specyfiki sektora finansów publicznych i różnic występujących pomiędzy zasadami rachunkowości jednostek realizujących zadania samorządu, w szczególności polegających na tym, że: podmioty objęte bilansem skonsolidowanym realizują zadania samorządu w różnych formach prawnych, stosując różne zasady rachunkowości, każda z jednostek jest odrębnym podmiotem rachunkowości, posiadającym odrębną politykę rachunkowości, tj. dopuszczone przepisami prawa wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania, dopasowane do jej działalności i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych, natomiast jednostki samorządu terytorialnego nie mają upoważnienia, aby zobowiązać podmioty, których jednostkowe sprawozdania finansowe podlegają konsolidacji, do ujednolicenia stosowanych zasad rachunkowości. Uzasadnia to dokonywanie konsolidacji wyłącznie bilansów jednostek, pozwalając jednocześnie na zachowanie celu konsolidacji jakim jest pełne i rzetelne odzwierciedlenie sytuacji majątkowej i finansowej Województwa Pomorskiego, przy uwzględnieniu kondycji finansowej zarówno podmiotów podległych Województwu, jak i jednostek podporządkowanych. Zasady przyjęte przy sporządzeniu bilansu skonsolidowanego Przy sporządzeniu bilansu skonsolidowanego za 2014 rok przyjęto następujące zasady: 1) z uwagi na zbieżność terminów sporządzenia bilansu skonsolidowanego i zatwierdzenia bilansów podlegających konsolidacji przez organy zatwierdzające, do konsolidacji przyjęto zarówno bilanse zatwierdzone, jak i oczekujące na zatwierdzenie; 2) w przypadku wykazania przez podmioty konsolidowane rozbieżnych kwot dotyczących wzajemnych należności i zobowiązań, przyjęta wartość wyłączenia odpowiada kwocie ustalonej po wzajemnym uzgodnieniu różnic w zakresie polityki rachunkowości przyjętej przez poszczególne jednostki; 3) w przypadku rozbieżności wartości gruntów podlegających wyłączeniu z bilansu skonsolidowanego, przyjęto wartości zgodne z zapisami w księgach rachunkowych Urzędu Marszałkowskiego; 4) podstawę konsolidacji, w przypadku podmiotów sporządzających sprawozdania finansowe na inny dzień bilansowy niż przyjęty do skonsolidowanego bilansu, stanowiły sporządzone dodatkowo oddzielne bilanse za okres objęty skonsolidowanym bilansem Województwa Pomorskiego, tj. na dzień roku powyższe dotyczyło 5 spółek prawa handlowego, w których organach stanowiących Samorząd Województwa Pomorskiego posiada ponad 50% głosów, tj.: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Copernicus Podmiot Leczniczy

6 Sp. z o.o. w Gdańsku, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie, Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o. Bilans skonsolidowany Województwa Pomorskiego na dzień roku objął skorygowane odpowiednio dane, na które złożyły się: 1. Bilans jednostki dominującej, tj.: bilans z wykonania budżetu Województwa Pomorskiego, łączny bilans 22 jednostek budżetowych Województwa Pomorskiego funkcjonujących na dzień roku, tj. z wyłączeniem bilansu Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku zlikwidowanego z dniem 30 września 2014 roku zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 877/XLI/14 z dnia 30 czerwca 2014 roku - korekta dotyczyła pozycji występujących w bilansie na dzień zakończenia postępowania likwidacyjnego: wynik finansowy roku bieżącego w kwocie ,64 zł oraz fundusze jednostek w kwocie ,64 zł. Przy sporządzaniu bilansu jednostki dominującej dokonano następujących korekt i wyłączeń: pozycję Grunty skorygowano o kwotę ,00 zł stanowiącą wartość gruntów będących własnością Województwa Pomorskiego ujętych zarówno w ewidencji bilansowej Urzędu Marszałkowskiego jak i w bilansie jednostkowym jednostki budżetowej Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, na podstawie decyzji w sprawie przekazania nieruchomości gruntowych w trwały zarząd. Jednocześnie ze względu na wyłączenie gruntów - odpowiednio skorygowano Pasywa w pozycji Fundusze własne; pozycję Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej skorygowano o kwotę ,77 zł, stanowiącą wartość aktywów trwałych wykazanych w bilansie jednostkowym jednostki budżetowej Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, a nie będących własnością Samorządu Województwa. Z uwagi na powyższe skorygowano również pozycję Fundusze jednostek, a w informacji uzupełniającej wartość umorzenia środków trwałych o kwotę ,02 zł; dokonano wyłączeń wzajemnych rozrachunków jednostek wchodzących w skład jednostki dominującej, tj.: zobowiązań jednostek budżetowych wobec budżetu Województwa w łącznej wysokości ,65 zł wynikających z rozliczenia konta 223 Rozliczenie wydatków budżetowych. Bilans jednostki dominującej został włączony do bilansu skonsolidowanego po dokonaniu korekt w następujących pozycjach: Akcje i udziały - o kwotę ,22 zł stanowiącą wartość netto akcji i udziałów posiadanych przez Samorząd Województwa w spółkach prawa handlowego konsolidowanych metodą pełną, zgodną z zapisami w księgach rachunkowych Urzędu Marszałkowskiego.

7 Odpowiednio skorygowano również Fundusz jednostki. Wartość korekty uwzględnia dokonane w spółkach prawa handlowego konsolidowanych metodą pełną: a) zwiększenia wartości udziałów i akcji na łączną kwotę ,22 zł, tj.: zwiększenia wartości udziałów na łączną kwotę ,00 zł z tytułu objęcia udziałów w 7 spółkach utworzonych w wyniku przekształcenia SP ZOZ-ów po cenie wyższej od ich wartości nominalnej (Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o., Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o., Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie, Szpital Morski im. PCK Sp. z o.o. w Gdyni, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Gdańsku Sp. z o.o.), zwiększenia wartości akcji na łączną kwotę ,22 zł z uwagi na objęcie akcji po cenie wyższej od ich wartości nominalnej (Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. i Agencja Rozwoju Pomorza S.A.); b) odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe w łącznej kwocie ,00 zł, tj.: udziały w spółce Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w kwocie ,00 zł, udziały w spółce INVENO Sp. z o.o. w kwocie ,00 zł. Należności i roszczenia o kwotę ,66 zł, dotyczące należności jednostki dominującej od SP ZOZ-ów w kwocie ,57 zł oraz samorządowych osób prawnych w kwocie 5 217,09 zł; Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe o kwotę ,84 zł, na którą złożyły się zobowiązania jednostki dominującej wobec: spółki prawa handlowego konsolidowanej metodą pełną w kwocie ,48 zł, samorządowej osoby prawnej w kwocie 4 112,80 zł oraz SP ZOZ-ów w kwocie 2 221,56 zł. W rezultacie procesu konsolidacji bilansu jednostki dominującej wyłączono: po stronie aktywów ,88 zł po stronie pasywów ,06 zł 2. Łączny bilans instytucji kultury obejmujący bilanse jednostkowe 12 samorządowych wojewódzkich instytucji kultury. Łączny bilans instytucji kultury skorygowano w następujących pozycjach: Grunty - o kwotę ,13 zł stanowiącą wartość gruntów będących własnością Województwa Pomorskiego ujętych zarówno w ewidencji bilansowej Urzędu Marszałkowskiego jak i w bilansach jednostkowych instytucji kultury. Wartość korekty jest następstwem dokonanej przez część instytucji aktualizacji wyceny praw posiadanych na gruntach. Ze względu na wyłączenie gruntów odpowiednio skorygowano pozycje Pasywów: Fundusze własne o kwotę ,79 zł, Rozliczenia międzyokresowe o kwotę ,34 zł; Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - o kwotę 326,00 zł na którą złożyły się zobowiązania wobec SP ZOZ-ów.

8 Suma korekt dokonanych w łącznym bilansie instytucji kultury wyniosła: po stronie aktywów ,13 zł po stronie pasywów ,13 zł 3. Łączny bilans Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej obejmujący bilanse jednostkowe 9 SP ZOZ-ów funkcjonujących na dzień 31 grudnia 2014 roku, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa. Łączny bilans SP ZOZ-ów skorygowano w następujących pozycjach: Grunty, będące własnością Województwa Pomorskiego, ujęte zarówno w ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego jak i ewidencji SP ZOZ-ów o kwotę ,61 zł, z jednoczesną korektą po stronie Pasywów w pozycji Fundusze własne; Należności i roszczenia o kwotę ,56 zł dotyczące: podmiotów leczniczych w łącznej kwocie ,00 zł (z czego od innych SP ZOZ-ów: ,00 zł, a od spółek prawa handlowego konsolidowanych metodą pełną: 40,00 zł), jednostki dominującej w kwocie 2 221,56 zł i instytucji kultury w kwocie 326,00 zł; Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe o kwotę ,08 zł, z tego: ,51 zł w pozycji zobowiązania wobec podmiotów leczniczych (tj. spółek prawa handlowego konsolidowanych metodą pełną: ,51 zł, innych SP ZOZ-ów: ,00 zł) oraz ,57 zł zobowiązania wobec jednostki dominującej. Wyłączenia w łącznym bilansie SP ZOZ-ów zamknęły się kwotami: po stronie aktywów ,17 zł po stronie pasywów ,69 zł 4. Łączny bilans samorządowych osób prawnych obejmujący 2 ośrodki ruchu drogowego oraz Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego funkcjonujące na dzień 31 grudnia 2014 roku. Korekty w łącznym bilansie samorządowych osób prawnych dotyczyły: Gruntów na kwotę ,33 zł, będących własnością Województwa Pomorskiego, ujętych zarówno w ewidencji księgowej Urzędu Marszałkowskiego, jak i w ewidencji samorządowych osób prawnych; Funduszy własnych o kwotę odpowiadającą wartości wyłączenia w pozycji Grunty; wzajemnych rozrachunków pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją, tj.: Należności i roszczeń na kwotę 4 112,80 zł obejmujących należności od jednostki dominującej; Pozostałych zobowiązań krótkoterminowych na kwotę 5 217,09 zł wobec jednostki dominującej. Korekty w łącznym bilansie samorządowych osób prawnych wyniosły: po stronie aktywów ,13 zł po stronie pasywów ,42 zł

9 5. Łączny bilans spółek prawa handlowego konsolidowanych metodą pełną obejmujący 15 spółek, w których organach stanowiących Samorząd Województwa Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadał ponad 50 % głosów, z czego 10 stanowiły podmioty lecznicze utworzone w wyniku przekształcenia SP ZOZ-ów w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Konsolidacja metodą pełną polega na sumowaniu w pełnej wartości poszczególnych pozycji bilansu jednostki dominującej (jst) i bilansów jednostek zależnych (spółek), a także dokonaniu wyłączeń i korekt dotyczących wartości akcji i udziałów posiadanych przez jednostkę dominującą oraz wartości kapitałów nieprzysługujących jednostce dominującej, wykazywanej w Pasywach w pozycji Kapitał mniejszości. W wyniku przeprowadzonych korekt, zmniejszono o łączną kwotę ,74 zł wartość funduszu konsolidowanych spółek, odpowiadającą wysokości udziałów pozostałych udziałowców, którą ujęto w pozycji Kapitał mniejszości. Ponadto dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań jednostek objętych konsolidacją w następujących pozycjach: 1) Należności i roszczenia na kwotę ,98 zł, dotyczące jednostki dominującej ,48 zł oraz podmiotów leczniczych ,50 zł (tj. funkcjonujących w formie spółek z o.o ,99 zł i SP ZOZ-ów ,51 zł). 2) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe na kwotę ,99 zł, w całości dotyczące zobowiązań wobec podmiotów leczniczych, z czego kwota ,99 zł stanowi zobowiązania wobec podmiotów leczniczych funkcjonujących w formie spółek z o.o., a 40,00 zł wobec SP ZOZ-u. Korekty w łącznym bilansie spółek prawa handlowego konsolidowanych metodą pełną wyniosły: po stronie aktywów ,98 zł po stronie pasywów ,99 zł 6. Łączny bilans pozostałych jednostek podporządkowanych konsolidowanych metodą praw własności obejmujący 7 spółek, w których organach stanowiących Samorząd Województwa Pomorskiego na dzień 31 grudnia 2014 roku posiadał 50 % lub mniej głosów. W bilansie skonsolidowanym ujęto kwotę ,99 zł, stanowiącą wynik finansowy jednostek podporządkowanych, w proporcji odpowiadającej wielkości udziałów Samorządu Województwa w kapitale zakładowym poszczególnych spółek. Powyższą kwotę ujęto odpowiednio w pozycjach: Akcje i udziały po stronie Aktywów bilansu oraz Wynik finansowy roku bieżącego po stronie Pasywów. Szczegółowa dokumentacja konsolidacyjna znajduje się w Departamencie Finansów oraz Departamentach nadzorujących merytorycznie konsolidowane jednostki, tj. instytucje kultury, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ośrodki ruchu drogowego i ośrodek doradztwa rolniczego oraz spółki prawa handlowego.

10 Analiza dynamiki i struktury bilansu skonsolidowanego Skonsolidowany bilans Województwa Pomorskiego sporządzony na dzień roku zamknął się sumą bilansową wynoszącą 4 697,1 mln zł wobec 4 316,7 mln zł na koniec poprzedniego roku. Oznacza to, że łączna wartość majątku Województwa z uwzględnieniem podmiotów podległych Województwu i spółek podporządkowanych w ciągu roku wzrosła o 380,4 mln zł, tj. o 8,8 %. stan na r. stan na r. zmiana 4 316,7 mln zł 4 697,1 mln zł +380,4 mln zł Największy wzrost dotyczył Aktywów trwałych (+340,5 mln zł), co w relacji ze wzrostem Funduszu (+214,8 mln zł) i przy jednoczesnym spadku zobowiązań (-84,3 mln zł) świadczy o pozytywnych tendencjach i zwiększaniu potencjału Województwa. 1. Aktywa bilansu na r. Główne pozycje aktywów bilansu /mln zł/ wyszczególnienie stan na stan na struktura zmiana r r. A. Aktywa trwałe 3 675, ,8 85,5 % +340,5 B. Aktywa obrotowe 631,1 671,3 14,3 % +40,2 C. Rozliczenia międzyokresowe 7,6 7,5 0,1 % -0,1 D. Inne aktywa 2,7 2,5 0,1 % -0,2 Suma aktywów 4 316, ,1 100,0 % +380,4 A. Aktywa trwałe O wartości skonsolidowanego majątku Województwa decydują Aktywa trwałe wynoszące na koniec 2014 roku 4 015,8 mln zł, tj. 85,5 % sumy aktywów, znajdujące się głównie w ewidencji spółek konsolidowanych metodą pełną oraz jednostki dominującej. Na Aktywa trwałe składają się przede wszystkim rzeczowe składniki majątku oraz majątek finansowy w formie akcji i udziałów (łącznie 84,8 % na koniec 2014 roku). Wartość aktywów trwałych wzrosła w ciągu roku o 9,3 %, m.in. z tytułu: realizowanego przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. projektu Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej oraz zrealizowanych inwestycji i prowadzonych prac modernizacyjnych w budynkach SP ZOZ-ów, instytucji kultury i ośrodka ruchu drogowego; nabycia przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. gruntów pod realizację przedsięwzięcia Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej; aktualizacji wartości gruntów oraz budynków wg wycen sporządzanych w związku z dokonanymi w trakcie roku przekształceniami SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego; zwiększenia wartości długoterminowych aktywów finansowych głównie w zakresie udziałów w wynikach finansowych spółek konsolidowanych metodą praw własności, w przypadku których

11 wzrost był efektem zwiększenia zysku spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. i obniżenia straty spółki Przewozy Regionalne Sp. z o.o. B. Aktywa obrotowe Aktywa obrotowe Województwa na koniec 2014 roku wyniosły 671,3 mln zł i stanowiły 14,3 % ogółu aktywów. Ich wartość wzrosła o 6,4 % w stosunku do poprzedniego roku, głównie w jednostce dominującej m.in. w efekcie zwiększenia stanu środków pieniężnych na rachunku budżetu oraz należności jednostki budżetowej od budżetu (VAT do zwrotu z tytułu wniesionej zaliczki za zakup i modernizację pojazdów szynowych). C. Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe na koniec 2014 roku wyniosły podobnie jak w poprzednim roku 7,5 mln zł i związane były z dokonywanymi bieżącymi rozliczeniami, głównie w podmiotach leczniczych. D. Inne aktywa Wartość Innych aktywów na koniec 2014 roku wyniosła 2,5 mln zł i praktycznie nie zmieniła się w ciągu roku. Pozycja ta obejmowała inne krótkoterminowe aktywa finansowe w spółkach konsolidowanych metodą pełną oraz odsetki od zaciągniętych pożyczek i od wyemitowanych obligacji przez jednostkę dominującą, stanowiące wydatek przyszłych okresów. 2. Pasywa bilansu na r. Główne pozycje pasywów bilansu /mln zł/ wyszczególnienie stan na stan na struktura zmiana r r. A. Fundusz 2 631, ,5 60,6 % +214,8 B. Zobowiązania długoterminowe 496,4 485,3 10,3 % -11,1 C. Zobowiązania krótkoterminowe 601,2 526,9 11,2 % -74,3 i fundusze specjalne D. Rozliczenia międzyokresowe 584,6 835,7 17,8 % +251,1 E. Inne pasywa 2,8 2,7 0,1 % -0,1 Suma aktywów 4 316, ,1 100,0 % +380,4 A. Fundusz Głównym składnikiem pasywów skonsolidowanego bilansu jest Fundusz o wartości wg stanu na roku wynoszącej 2 846,5 mln zł. W porównaniu do 2013 roku jego wartość wzrosła o 8,2 %, a największy wzrost wystąpił w jednostce dominującej. Na koniec 2014 roku Fundusz finansował 60,6 % skonsolidowanego majątku Województwa i obejmował następujące pozycje: I. Fundusze jednostek w kwocie 2 563,8 mln zł, na które w prawie ¾ złożyły się fundusze spółek konsolidowanych metodą pełną oraz jednostki dominującej. Na przestrzeni ostatnich 3 lat obserwowany jest przepływ funduszy z jednostki dominującej do podmiotów leczniczych w związku z realizowanymi przez Województwo przekształceniami SP ZOZ-ów w spółki prawa handlowego na podstawie ustawy o działalności leczniczej. Na koniec 2014 roku ponad połowa, tj. 10 z 19 szpitali

12 funkcjonowała w formie spółek prawa handlowego z kapitałami w łącznej kwocie 829,2 mln zł. Wartość skonsolidowanych Funduszy jednostek ma tendencję rosnącą w porównaniu do 2013 roku nastąpił wzrost o 57,4 mln zł, tj. o 2,3 % w ramach jednostki dominującej. II. Skumulowany wynik budżetu w kwocie -299,8 tys zł w ciągu roku nastąpiło zmniejszenie niedoboru na zasobach budżetu o kwotę 14,9 mln zł w związku z przeksięgowaniem wyniku roku III. Wynik budżetu w kwocie 71,5 mln zł, stanowiący nadwyżkę budżetu osiągniętą w 2014 roku. IV. Wyniki finansowe roku bieżącego w kwocie 489,8 mln zł - łączny skonsolidowany wynik finansowy 2014 roku był o 49,1 mln zł, tj. o 9,1 % niższy od osiągniętego rok wcześniej, a największy spadek wystąpił w spółkach konsolidowanych metodą pełną. W poszczególnych grupach konsolidowanych jednostek wynik finansowy kształtował się następująco: jednostka dominująca osiągnęła zysk w wysokości 552,3 mln zł, tj. na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku; grupa SP ZOZ w ciągu roku pogłębiła stratę z -16,6 mln zł do -29,4 mln zł, tj. o 77,1 % - rok 2014 ujemnym wynikiem finansowym zakończyły dwa spośród dziewięciu SP ZOZ-ów (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka w Słupsku na kwotę -30,7 mln zł i Wojewódzka Przychodnia Stomatologiczna SP ZOZ w Gdańsku na kwotę -56,0 tys zł); grupa Instytucji Kultury w porównaniu do 2013 roku powiększyła stratę z -5,6 mln zł do -6,5 mln zł, tj. o 16,1 %, a największa strata dotyczyła Polskiej Filharmonii Bałtyckiej (-2,7 mln zł); grupa Samorządowych Osób Prawnych zamknęła rok 2014 wynikiem dodatnim w kwocie 3,1 mln zł, o 63,2 % wyższym od osiągniętego w 2013 roku, co było efektem wypracowania wysokiego zysku w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w kwocie 2,2 mln zł (wobec 0,3 mln zł w 2013 roku); udział w wyniku finansowym spółek prawa handlowego, w których Samorząd Województwa posiada akcje i udziały, stanowiła strata w kwocie -29,7 mln zł wobec zysku na poziomie 3,3 mln zł w poprzednim roku, gdzie dane obejmowały wyniki finansowe 5, spółek za okres krótszy niż 12 miesięcy. Należy podkreślić, że analiza dynamiki danych dotyczących wyniku finansowego odzwierciedlonego w bilansach jednostkowych spółek leczniczych na przestrzeni 2014/2013 jest niezasadna z uwagi na trwający proces przekształceń podmiotów leczniczych, długość roku obrotowego oraz w tym przypadku brak pełnej porównywalności okresu funkcjonowania spółek. IV. Wyniki finansowe lat ubiegłych w kwocie -76,4 mln zł - skumulowana strata za lata ubiegłe zmniejszyła się w ciągu roku o ponad połowę z poziomu -160,5 mln zł na skutek przeksięgowania wyniku finansowego konsolidowanych grup za 2013 rok. V. Kapitał mniejszości w kwocie 89,1 mln zł, odpowiadający wysokości udziałów pozostałych udziałowców w funduszach konsolidowanych spółek. Wartość pozycji w ciągu roku wzrosła ponad 2-krotnie z poziomu 40,9 mln zł, m.in. w związku z objęciem udziałów w podwyższonym kapitale

13 zakładowym Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. VI. Pozostałe pozycje w kwocie 8,5 mln zł, tj. wyższej o 2,6 mln zł w porównaniu do stanu na koniec 2013 roku. Wzrost wystąpił w jednostce dominującej z tytułu utworzenia rezerwy na niewygasające wydatki. B. Zobowiązania długoterminowe Łączna wartość zobowiązań długoterminowych na koniec 2014 roku wyniosła 485,3 mln zł, co stanowi 10,3 % pasywów. Na powyższą kwotę prawie w całości składało się zadłużenie finansowe jednostki dominującej z tytułu kredytu i emisji obligacji w kwocie 320,5 mln zł oraz zadłużenie spółek konsolidowanych metodą pełną w kwocie 163 mln zł. Część zobowiązań finansowych przypadająca do spłaty w terminie 12 mies. ujęta została w zobowiązaniach krótkoterminowych. W porównaniu do 2013 roku łączny poziom zobowiązań długoterminowych obniżył się o 11,1 mln zł, tj. o 2,2 % - spadek wystąpił przede wszystkim w jednostce dominującej (-47,5 mln zł). C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne Na koniec 2014 roku wartość pozycji zobowiązań bieżących i funduszy specjalnych spadła o 12,4 % do kwoty 526,9 mln zł i odpowiadała 11,2% ogółu pasywów. Prawie ¾ zadłużenia krótkoterminowego koncentrowało się w spółkach konsolidowanych metodą pełną, w tym przede wszystkim w podmiotach leczniczych. Spadek zobowiązań w największym stopniu dotyczył jednostki dominującej oraz Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A., co miało związek z realizacją projektu Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej (nastąpiło zwiększenie kwoty zatwierdzonych i rozliczonych zaliczek ze środków unijnych, które zostały przesunięte z pozycji zobowiązań krótkoterminowych do rozliczeń międzyokresowych). D. Rozliczenia międzyokresowe Kwota Rozliczeń międzyokresowych w ciągu roku wzrosła o 43 % i na koniec 2014 roku wyniosła 835,7 mln zł, co stanowi 17,8 % ogółu pasywów skonsolidowanego bilansu. Wzrost dotyczył przede wszystkim spółek prawa handlowego konsolidowanych metodą pełną, w tym głównie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. w związku z dofinansowaniem ze środków unijnych realizowanego projektu Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. E. Inne pasywa Wartość pozycji Inne pasywa na koniec 2014 roku wyniosła 2,7 mln zł (0,1 % pasywów) i była zbliżona do stanu z poprzedniego roku. Analiza wskaźnikowa bilansu skonsolidowanego 1. Wskaźniki płynności Wskaźnik płynności bieżącej i wskaźnik płynności zaostrzony wzrosły w porównaniu z poprzednim rokiem do poziomu wynoszącego odpowiednio: 1,31 i 0,74, osiągając bezpieczne wartości świadczące o zdolności do regulowania zobowiązań bieżących w ramach posiadanych aktywów

14 obrotowych. Poprawa płynności ma m.in. związek ze zwiększeniem stanu środków pieniężnych w jednostce dominującej oraz spadkiem pozostałych zobowiązań krótkoterminowych w spółkach konsolidowanych metodą pełną. Powyższe zmiany po stronie zobowiązań bieżących są w dużej części efektem stopnia zaawansowania realizacji inwestycji prowadzonej przez Pomorską Kolej Metropolitalną S.A i przeksięgowania otrzymanych i rozliczonych zaliczek na realizację projektu Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej z zobowiązań do rozliczeń międzyokresowych do wysokości zatwierdzonych wydatków. 2. Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia wykazał dalszą korzystną tendencję spadkową i obniżył się w porównaniu do 2013 roku o 3,8 pkt % do poziomu 21,3 %. W ciągu roku nastąpiła widoczna redukcja zobowiązań w spółkach konsolidowanych metodą pełną, tj. o ponad 24 mln zł, dotycząca głównie Pomorskiej Kolei Metropolitalnej S.A. Spadł udział zobowiązań długoterminowych w strukturze długu z 34,0 % do 32,1 % m.in. w efekcie spłaty zobowiązań finansowych budżetu, tj. spłaty rat kredytu oraz wcześniejszego wykupu trzech serii obligacji komunalnych, w ramach realizowanej polityki zmniejszania zadłużenia Województwa. Zobowiązania podmiotów leczniczych utrzymały się na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku i wyniosły 374 mln zł, ale ich udział w łącznym zadłużeniu wzrósł z 34,3 % do 37,5 %. 3. Wskaźniki finansowania aktywów trwałych Na koniec 2014 roku wskaźnik pokrycia aktywów trwałych funduszem własnym spadł z 71,6 % do 70,9 %, m.in. w wyniku wzrostu realizowanych inwestycji, finansowanych zobowiązaniami długoterminowymi oraz środkami unijnymi w ramach rozliczeń międzyokresowych.

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

WYKAZ SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały 532/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 lipca 2004 r. w brzmieniu nadanym załącznikiem nr 3 do Uchwały Nr 935/04 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2004

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Załącznik do uchwały nr 158/5/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 1 grudnia 010 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 011 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

I. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

I. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Załącznik do uchwały nr 1291/100/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2015 r. Plan kontroli na rok 2016 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Marzena Dobrowolska. Deklaracje Majątkowe

Marzena Dobrowolska. Deklaracje Majątkowe Marzena Dobrowolska FORMULARZ OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWEGO (http://www.wrotapomorza.pl/download/get/id,102401.json) 2010 (http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/oswiadczenia/2010) 2009 (http://www.wrotapomorza.pl/pl/bip/umwp/oswiadczenia/2009)

Bardziej szczegółowo

1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Załącznik do uchwały nr 1428/311/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan kontroli na rok 2014 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

W WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH OTRZYMUJĄCYCH ŚRODKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

W WOJEWÓDZKICH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ INNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH OTRZYMUJĄCYCH ŚRODKI Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA załącznik do uchwały nr 1538/272/09 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 08 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na rok 2010 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 37/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 37/2014 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Bolesławiec Na podstawieart. 33 ust.3 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 135/1950/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

UCHWAŁA NR 135/1950/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO UCHWAŁA NR 135/1950/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Podlaskiego. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2011 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czersk

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2011 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czersk Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 72/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2011 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czersk Jednostką dominującą jest Gmina Czersk. 1. 2. Dniem bilansowym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 312/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

Zarządzenie Nr 312/2012 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Zarządzenie Nr 312/2012 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY SULIKÓW ZA 2008 ROK 2 3 I FORMACJA DODATKOWA DO SKO SOLIDOWA EGO BILA SU GMI Y SULIKÓW ZA 2008 ROK I. Specyfika działalności oraz struktura organizacyjna gminy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Nowy Targ sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 kwietnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 kwietnia 2014r. ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2014 z dnia 1 kwietnia 2014r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie: art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO. z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu ZARZĄDZENIE NR 82/2013 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu Gminy Środa Wielkopolska sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 roku 1. Część ogólna Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU. z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego UCHWAŁA NR 58.2015 ZARZĄDU POWIATU W MIĘDZYRZECZU z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie bilansu skonsolidowanego Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 312/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 grudnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 312/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 grudnia 2012 roku Zarządzenie Nr 312/12 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GMINY PŁOCK

INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GMINY PŁOCK Załącznik Nr I do Zarządzenia Nr 5545/06 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 września 2006 INSTRUKCJA SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO BILANSU GMINY PŁOCK Skonsolidowany bilans Gminy Płock sporządza się w

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr I/399/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 1 sierpnia 2006 roku

Zarządzenie Nr I/399/2006. Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. z dnia 1 sierpnia 2006 roku Zarządzenie Nr I/399/2006 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 1 sierpnia 2006 roku w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną. USTALENIE BILANSU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA ROK Bilans z wykonania budżetu

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną. USTALENIE BILANSU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ZA ROK Bilans z wykonania budżetu Załącznik nr 3 do Zarządzenia 82/2012 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28 maja 2012r.a Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną Arkusz konsolidacyjny Nr 1 USTALENIE BILANSU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 72/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Zarządzenie nr 72/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2011 r. Zarządzenie nr 72/11 Burmistrza Czerska z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Czersk Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK. Gdańsk, czerwiec 2015 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2014 ROK Gdańsk, czerwiec 2015 Opinia RIO Skład Orzekający RIO uchwałą nr 072/w111/R/II/15 z dnia 10 kwietnia 2015 roku pozytywnie zaopiniował Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 08.06.2010 r.

Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 08.06.2010 r. Zarządzenie Nr 124/2010 Burmistrza Brzeska z dnia 08.06.2010 r. w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Wałbrzych

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Wałbrzych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 299/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 29.03.2007 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Wałbrzych Jednostką dominującą jest Gmina Wałbrzych. 1 2

Bardziej szczegółowo

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZAŁĄCZNIK Nr 5 BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Nazwa i adres BILANS Adresat jednostki sprawozdawczej jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego... sporządzony...

Bardziej szczegółowo

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Koło Terenowe nr 15 STO w Poznaniu Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1, Społeczne Gimnazjum nr 1 oraz Samodzielne Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 66/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 maja 2014 roku. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Ciechocinek.

ZARZĄDZENIE NR 66/14 Burmistrza Ciechocinka z dnia 12 maja 2014 roku. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Ciechocinek. ZARZĄDZENIE NR 66/14 w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Ciechocinek. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

amortyzacji lub umorzenia. TABELA 1 +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA III KWARTAŁY 2008 ROKU W trakcie realizacji budżetu Województwa za III kwartały 2008 roku nastąpiły zmiany w stosunku do budżetu ustalonego Uchwałą

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 371/1299/16 PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA z dnia 14 grudnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 371/1299/16 PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA z dnia 14 grudnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 71/199/16 PREZYDENTA MIASTA KOSZALINA z dnia 1 grudnia 016 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu. Na podstawie art. 0 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00

I TABELA 1. +\- Stan na koniec roku obrotowego 1 Grunty 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Budynki i Budowle 0,00 0,00 0,00 0,00 DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I TABELA 1 Zmiany w zakresie majątku trwałego w roku 2012 LP Nazwa grupy majątku trwałego Stan na początek roku obrotowego Zakup/sprzedaż +/- Inwestycja/likwidacja +\-

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2005 ROK DOCHODY PORÓWNANIE ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW W LATACH 2004-2005 2005 250 200 W 2005 ROKU DOCHODY OGÓŁEM WYNIOSŁY 391,1 mln zł, tj.: o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/199/2014 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA NR XXXVII/199/2014 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 czerwca 2014 roku UCHWAŁA NR XXXVII/199/2014 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 18 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Powiatu Siedleckiego za 2013 rok Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku.

Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku. Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Siedlce Objaśnienia do skonsolidowanego bilansu miasta Siedlce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016. Minister Finansów określił obowiązek sporządzania bilansu

Bardziej szczegółowo

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną

Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 55/2014 Burmistrza Miasta Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 14 maja 2014 roku Wykaz druków stanowiących dokumentację konsolidacyjną Dokumentacja konsolidacyjna zawiera:

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016

WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK. Gdańsk, czerwiec 2016 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZA 2015 ROK Gdańsk, czerwiec 2016 Budżet 2015 wybrane dane dochody wydatki 842 802 pozytywna opinia RIO 2015 wynik budżetu 40 nadwyżka operacyjna 113 spłata i

Bardziej szczegółowo

Anna Zysnarska RachunkowoϾ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej

Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej Anna Zysnarska Rachunkowoœæ sektora bud etowego z elementami analizy finansowej stan prawny na dzieñ 31 sierpnia 2016 r. ODDK Spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ Sp.k. Gdañsk 2016 Wstęp...............................................

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kieleckiego

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kieleckiego Załącznik nr 1 Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kieleckiego 1 1. Jednostką dominującą jest Powiat Kielecki. 2. Grupę kapitałową tworzy Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr BURMISTRZA BARCZEWA z dnia 16 grudnia 2016 roku. w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Gminy Barczewo

ZARZĄDZENIE Nr BURMISTRZA BARCZEWA z dnia 16 grudnia 2016 roku. w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Gminy Barczewo ZARZĄDZENIE Nr 0050.165.2016 BURMISTRZA BARCZEWA z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego Gminy Barczewo Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca z 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR BO BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 7 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR BO BURMISTRZA OZIMKA. z dnia 7 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE NR BO.000.6.0 BURMISTRZA OZIMKA z dnia 7 maja 0 r. w sprawie wzajemnych rozliczeń między jednostkami w ewidencji i łącznym sprawozdaniu finansowym. Na podstawie art. ust. ustawy o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY TRZYDNIK DUŻY ZA 2014 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY TRZYDNIK DUŻY ZA 2014 ROK SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINY TRZYDNIK DUŻY ZA 2014 ROK Trzydnik Duży, maj 2015 rok ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY TRZYDNIK DUŻY z dnia 05 maja 2015 r. w s p r a w i e : sprawozdania finansowego gminy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Wielkopolskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Wprowadza się zasady sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Wielkopolskiego stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 1888 /2012 z dnia 10 maja 2012r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Województwa Wielkopolskiego. Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 225/2017 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO. z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Chodzieskiego

UCHWAŁA NR 225/2017 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO. z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Chodzieskiego UCHWAŁA NR 225/2017 ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Chodzieskiego Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ROA /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia r. w sprawie : sporządzenia skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE NR ROA /2013 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia r. w sprawie : sporządzenia skonsolidowanego bilansu ZARZĄDZENIE NR ROA.0120-33/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 23.05.2013 r. w sprawie : sporządzenia skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2016 R. DO DNIA 31.12.2016 R. SKONSOLIDOWANY BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2016 r. AKTYWA 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Regimin z dnia 17.06.2009 r.

Zarządzenie Nr 40/2009 Wójta Gminy Regimin z dnia 17.06.2009 r. Zarządzenie Nr 40/2009 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 205/2016 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Uchwała Nr 205/2016 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku Uchwała Nr 205/2016 Zarządu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego za 2015 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu

ZARZĄDZENIE NR 93/2015 WÓJTA GMINY STEGNA. z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu ZARZĄDZENIE NR 93/2015 WÓJTA GMINY STEGNA w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.

ZARZĄDZENIE NR 80/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW. z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu. ZARZĄDZENIE NR 80/2014 BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

(Skonsolidowany) Bilans

(Skonsolidowany) Bilans (Skonsolidowany) Bilans Aktywa Lp. Tytuł 31.1.016 w zł 31.1.015 A AKTYWA TRWAŁE 4 66 601 51,18 4 667 943 7,98 I Wartości niematerialne i prawne 379 708,18 674 111,88 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3104/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2013 roku

Zarządzenie Nr 3104/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2013 roku Zarządzenie Nr 3104/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 maja 2013 roku w sprawie "Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy - Miasto Płock". Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 152/2012 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2012r.

Zarządzenie Nr 152/2012 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2012r. Zarządzenie Nr 152/2012 Wójta Gminy Lichnowy z dnia 31 maja 2012r. w sprawie: sporządzania skonsolidowanego bilansu Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ za 2014 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ za 2014 rok Załącznik do uchwały nr 183/18/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 24 lutego 2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ za 2014

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany bilans

Skonsolidowany bilans Skonsolidowane sprawozdania finsowe grupy kapitałowej efekt SA za 2017 Skonsolidowany bilans 0.09.2017 0.06.2017 1.12.2016 0.09.2016 Aktywa A. A k t y w a t r w a ł e 94 724 95 640 97 45 97 742 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE EVEREST FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K. EVEREST FINANSE SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POŁĄCZONE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia 13.09.2017 r. pro-forma

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU Załącznik do Uchwały nr 01/02/2016, z dnia 19 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU Sprawozdanie zawiera: 1. Oświadczenie kierownictwa;

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r.

Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień r. Sprawozdanie finansowe Gminy Korfantów sporządzone na dzień 31.12.2014r. 1. Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego. Gmina Korfantów. AKTYWA Stan na początek PASYWA Stan

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r.

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Społecznych Nr 1 w Rzeszowie za 2010 r. 1/ Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki

Bardziej szczegółowo

Nota autorska... Wykaz skrótów...

Nota autorska... Wykaz skrótów... Nota autorska... Wykaz skrótów... XI XIII Rozdział I. Podstawy prawne i ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w jednostkach sektora finansów publicznych...

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Załącznik Nr 1 do uchwały nr 685/XXX/8 Sejmiku Woj. Pomorskiego z dnia 29.12.28r PLAN DOCHODÓW BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA 29 ROK DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 29 1 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO sporządzonego za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. 1) Gmina Góra Kalwaria z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy w Górze Kalwarii ul. 3

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - - 64-400 MIĘDZYCHÓD Numer identyfikacyjny REGON 210967060 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r. Adresat:

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

rok 2009 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury podległych

rok 2009 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury podległych Gdańsk: Badanie sprawozdania finansowego za rok 2009 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa Pomorskiego Numer ogłoszenia: 225313-2009;

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 303/V/2010 Prezydenta Miasta Konina z dnia 7 października 2010 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS

okresu: 7.677,09 0,00 koniec okresu: 0, ,30 0,00 Druk: MPiPS DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I 1. Zmiany wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. a. grunty własne- początek okresu: 250.988,33; koniec okresu:248.584,33 b. prawo użytkowania

Bardziej szczegółowo

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku,

Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, Gdańsk, dnia 23 marca 2009 roku Uzupełniony porządek obrad XXXIII sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego Gdańsk, 30 marca 2009 roku, 1. Otwarcie obrad Sejmiku. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł.

BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. BILANS Paola S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Wrocławska 52 tys. zł. AKTYWA stan na 2008-10-01 Aktywa trwałe 27,553 Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE. z dnia 28 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXIII/165/14 RADY GMINY DZIADKOWICE z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2013 rok. Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Wiktor Gabrusewicz Marzena Remlein. Sprawozdanie. finansowe. przedsiębiorstwa. jednostkowe i skonsolidowane. Wydanie II zmienione

Wiktor Gabrusewicz Marzena Remlein. Sprawozdanie. finansowe. przedsiębiorstwa. jednostkowe i skonsolidowane. Wydanie II zmienione Wiktor Gabrusewicz Marzena Remlein Sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa jednostkowe i skonsolidowane Wydanie II zmienione Polskie Wydawnictwo Warszawa 2011 Ekonomiczne , SPIS TRESCI Wstęp 9 cz~ść I

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r.

Sprawozdanie kwartalne jednostkowe za I kwartał 2009 r. I kwartał 2009 r. WYBRANE DANE FINANSOWE I kwartał 2009 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2009 r. do dnia 31 marca 2009 r. w tys. zł. I kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 31 marca

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO HFT GROUP S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.2015 R. DO DNIA 31.12.2015 R. I. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 1. Zmiany w

Bardziej szczegółowo

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA

BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego. sporządzony na dzień r. Stan na koniec roku PASYWA Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej pl.jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN Numer identyfikacyjny REGON 510742362 BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2012

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo