Str. Wst p Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jako ci powietrza za 2008 r Województwo zachodniopomorskie... 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Str. Wst p Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jako ci powietrza za 2008 r Województwo zachodniopomorskie... 9"

Transkrypt

1

2 Spis treści Wstęp Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jakości powietrza za 2008 r Kryteria oceny jakości powietrza wykonywanej w roku 2009 za rok Województwo zachodniopomorskie Charakterystyka województwa Podział województwa zachodniopomorskiego na strefy Ogólna charakterystyka warunków meteorologicznych w 2008 r Opis systemu oceny, metody zastosowane w rocznej ocenie jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r Pomiary Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego według oceny rocznej za 2008 r Klasyfikacja stref dla poszczególnych zanieczyszczeń dokonana z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia: poziomów dopuszczalnych, poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji na 2008 r., poziomów docelowych i poziomów celu długoterminowego Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń dokonana z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin: poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celu długoterminowego Lista stref województwa zachodniopomorskiego zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza (POP) na podstawie oceny jakości powietrza za 2008 r Lista stref województwa zachodniopomorskiego, które według oceny za 2008 r. otrzymały klasę D2 ze względu na przekroczenie poziomów celu długoterminowego dla ozonu Zestawienie przypadków przekroczeń wartości kryterialnych poziomów substancji wynik rocznej oceny jakości powietrza za 2008 r Zestawienie przypadków przekroczeń ochrona zdrowia Zestawienie przypadków przekroczeń ochrona roślin Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny według kryteriów ochrony zdrowia Omówienie wyników oceny jakości powietrza za rok 2008 stref województwa zachodniopomorskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń Substancje, dla których obowiązują poziomy dopuszczalne lub poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji Substancje, dla których obowiązują poziomy docelowe oraz poziomy celu długoterminowego w powietrzu Podsumowanie wyników rocznej oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref za 2008 r. dla województwa zachodniopomorskiego Udokumentowanie wyników oceny Str. Załącznik Nr 1. Tabele 1-14 Lista stacji i stanowisk oraz wyniki pomiarów, wykorzystanych na potrzeby Rocznej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim - raport za 2008 rok Załącznik Nr 2. Mapy 1-28 Dokumentacja wyników obliczeń modelowych imisji na potrzeby Rocznej oceny jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport za 2008 rok Załącznik Nr 3. Mapy 1-3 Wybrane elementy z dokumentacji inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza na potrzeby Rocznej oceny jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego- raport za 2008 rok

3 Wstęp Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia raport zawierający wyniki rocznej oceny jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150), Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio: 1) przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji lub poziom dopuszczalny (klasa C); 2) mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji (klasa B); 3) nie przekracza poziomu dopuszczalnego (klasa A); 4) przekracza poziom docelowy (klasa C); 5) nie przekracza poziomu docelowego (klasa A); 6) przekracza poziom celu długoterminowego (klasa D2); 7) nie przekracza poziomu celu długoterminowego (klasa D1). poziom dopuszczalny poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym terminie, i który po tym terminie nie powinien być przekraczany. Poziom dopuszczalny jest standardem jakości powietrza i określony jest dla zanieczyszczeń: SO 2, NO 2, NO x, C 6 H 6, PM10, Pb i CO; poziom docelowy - jest to poziom substancji, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych. Poziom ten określa się w celu zapobiegania lub ograniczania szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość i jest określony dla: As, Cd, Ni, B(a)P i O 3 ; poziom celu długoterminowego jest to poziom substancji, poniżej którego, zgodnie ze stanem współczesnej wiedzy, bezpośredni szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych. Poziom ten dotyczy ozonu. Wyniki oceny oraz klasyfikację stref, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje Marszałkowi Województwa. Klasyfikacja stref jest podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie województwa. Strefę w województwie stanowi: aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego województwa niewchodzący w skład aglomeracji. Oprócz klasyfikacji stref, celem prowadzenia corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub innej strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach, a że wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń. Ponadto, ocena roczna winna dostarczyć informacji na temat braków w istniejącym systemie oceny. Substancje podlegające obowiązkowej ocenie jakości powietrza oraz kryteria oceny określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281). Dla stref, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne substancji powiększone o margines tolerancji, bądź poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu (klasa C) Marszałek Województwa, w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny, przedstawia do zaopiniowania właściwym starostom projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza, mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu. Program ochrony powietrza określa w drodze uchwały Sejmik Województwa w ciągu 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny. Dla stref, w których zostały przekroczone poziomy docelowe substancji w powietrzu (klasa C) Sejmik Województwa, po zasięgnięciu opin właściwych starostów w terminie 15 miesięcy od dnia 5

4 otrzymania wyników oceny i klasyfikacji stref, określa w drodze uchwały, program ochrony powietrza, mający na celu osiągnięcie poziomów docelowych substancji w powietrzu. W przypadku występowania na obszarze aglomeracji lub na pozostałym obszarze województwa przekroczeń poziomu celu długoterminowego (klasa D2) osiągnięcie tego poziomu jest jednym z celów wojewódzkich programów ochrony środowiska. Oceny poziomu substancji w powietrzu na obszarze województwa, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje na podstawie funkcjonującego w danym roku systemu oceny jakości powietrza, szczegółowo określonego w wojewódzkich programach monitoringu środowiska, opracowywanych na poszczególne lata przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska i zatwierdzane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Na system i składają się: pomiary automatyczne, manualne i pasywne w stałych punktach, obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu oraz metody obiektywnego szacowania. 1. Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jakości powietrza za 2008 r. Podstawę wykonania w marcu 2009 r. rocznej oceny jakości powietrza za rok 2008 stanowiły następujące akty prawne: Ustawa z dnia r. Prawo ochrony środowiska tekst jednolity z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 52, poz. 310); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r. Nr 47, poz. 281); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1377); Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 44, poz. 287). Z wykonywaniem ocen jakości powietrza powiązane są również inne przepisy prawa krajowego, ie jak: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. z 2008 r. Nr 38, poz. 221) Kryteria oceny jakości powietrza wykonywanej w roku 2009 za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, rocznej ocenie jakości powietrza za 2008 r. podlegały następujące substancje: dwutlenek siarki (SO 2 ), dwutlenek azotu (NO 2 ), tlenki azotu (NO x ), benzen (C 6 H 6 ), pył zawieszony PM10, ołów (Pb) zawarty w pyle PM10 i tlenek węgla (CO) dla których obowiązują poziomy dopuszczalne substancji w powietrzu; ozon (O 3 ) oraz zawarte w pyle PM10: arsen (As), kadm (Cd), nikiel (Ni) i benzo(a)piren, B(a)P dla których obowiązują poziomy docelowe substancji w powietrzu; ozon podlegający ocenie pod kątem poziomu celu długoterminowego. Kryteria wykorzystane w wykonanej w roku 2009 rocznej ocenie jakości powietrza za rok 2008 przedstawiono w Tabelach

5 Tabela 1.1. Ochrona zdrowia klasyfikacja stref ze względu na zdrowie ludzi dla: NO 2, SO 2, CO, C 6 H 6, PM10, B(a)P, As, Cd, Ni, Pb, O 3 Zanieczyszczenie Obszar Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa B Klasa C dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny 1-godz. więcej niż 18 stężeń 1-godz. nie więcej niż 18 stężeń 1-godz. S1 > 200 µg/m 3 S1 > 200 µg/m 3 więcej niż 18 stężeń 1-godz. i nie więcej niż 18 stężeń 1-godz. S1 > 220 µg/m 3 S1 > 220 µg/m 3 dwutlenek azotu zwykły dopuszczalny rok Sa <= 40 µg/m 3 40 < Sa <=44 µg/m 3 Sa > 44 µg/m 3 dwutlenek azotu uzdrowisko dopuszczalny 1-godz. S1max <= 200 µg/m 3 S1max > 200 µg/m 3 dwutlenek azotu uzdrowisko dopuszczalny rok Sa <= 35 µg/m 3 Sa > 35 µg/m 3 dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 1-godz. nie więcej niż 24 stężenia 1-godz. więcej niż 24 stężenia 1-godz. S1 > 350 µg/m 3 S1 > 350 µg/m 3 dwutlenek siarki zwykły dopuszczalny 24-godz. nie więcej niż 3 stężenia 24-godz. więcej niż 3 stężenia 24-godz. S24 > 125 µg/m 3 S24 > 125 µg/m 3 dwutlenek siarki uzdrowisko dopuszczalny 1-godz. S1max <= 350 µg/m 3 S1max > 350 µg/m 3 dwutlenek siarki uzdrowisko dopuszczalny 24-godz. S24max <= 125 µg/m 3 S24max > 125 µg/m 3 tlenek węgla zwykły dopuszczalny 8-godz. S8max <= µg/m 3 S8max > µg/m 3 tlenek węgla uzdrowisko dopuszczalny 8-godz. S8max <= 5000 µg/m 3 S8max > 5000 µg/m 3 benzen zwykły dopuszczalny rok Sa <= 5 µg/m 3 5 < Sa <= 7 µg/m 3 Sa>7 µg/m 3 benzen uzdrowisko dopuszczalny rok Sa <= 4 µg/m 3 Sa >4 µg/m 3 pył zawieszony zwykły, PM10 pył zawieszony PM10 benzo(a)piren arsen kadm nikiel ołów ozon uzdrowisko zwykły, uzdrowisko zwykły, uzdrowisko zwykły, uzdrowisko zwykły, uzdrowisko zwykły, uzdrowisko zwykły, uzdrowisko zwykły, uzdrowisko dopuszczalny 24-godz. nie więcej niż 35 stężeń 24-godz. S24 > 50 µg/m 3 więcej niż 35 stężeń 24-godz. S24 > 50 µg/m 3 dopuszczalny rok Sa <= 40 µg/m 3 Sa > 40 µg/m 3 docelowy rok Sa <= 1 ng/m 3 Sa > 1 ng/m 3 docelowy rok Sa <= 6 ng/m 3 Sa > 6 ng/m 3 docelowy rok Sa <= 5 ng/m 3 Sa > 5 ng/m 3 docelowy rok Sa <= 20 ng/m 3 Sa > 20 ng/m 3 dopuszczalny rok Sa<=0.5 µg/m 3 Sa > 0.5 µg/m 3 docelowy 8-godz. nie więcej niż 25 dni ze stężeniem S8max > 120 µg/m 3 (średnio dla ostatnich 3 lat) więcej niż 25 dni ze stężeniem S8max > 120 µg/m 3 (średnio dla ostatnich 3 lat) 7

6 Tabela 1.2. Ochrona zdrowia - klasyfikacja stref ze względu na zdrowie ludzi i cel długoterminowy dla O 3 (obszar zwykły i uzdrowiska) Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2 ozon 8-godz. S8max <= 120 µg/m 3 w ocenianym roku S8max > 120 µg/m 3 w ocenianym roku Tabela 1.3.Ochrona roślin - klasyfikacja stref ze względu na ochronę roślin dla NOx SO 2 i O 3 Zanieczyszczenie Normowany poziom Czas uśredniania Klasa A Klasa C tlenki azotu dopuszczalny rok kalendarzowy Sa <= 30 µg/m 3 Sa > 30 µg/m 3 dwutlenek siarki dopuszczalny rok kalendarzowy Sa <= 20 µg/m 3 Sa > 20 µg/m 3 dwutlenek siarki dopuszczalny pora zimowa (okres od 01.X do 31.III) ozon docelowy okres wegetacyjny (1V 31 VII) Sa <= 20 µg/m 3 Sa > 20 µg/m 3 AOT40<= µg/m 3 *h (średnio dla ostatnich 5 lat) AOT40 > µg/m 3 *h (średnio dla ostatnich 5 lat) Tabela 1.4. Ochrona roślin - klasyfikacja stref ze względu na ochronę roślin i cel długoterminowy dla O 3 Zanieczyszczenie Czas uśredniania Klasa D1 Klasa D2 ozon okres wegetacyjny (1V 31 VII) AOT40<= 6000 µg/m 3 *h (średnio dla ostatnich 5 lat) AOT40 > 6000 µg/m 3 *h (średnio dla ostatnich 5 lat) 8

7 2. Województwo zachodniopomorskie 2.1. Charakterystyka województwa Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski nad Morzem Bałtyckim. Od zachodu graniczy z Niemcami Landem Meklemburgia Pomorze Przednie i Landem Brandenburgia, od wschodu z województwem pomorskim, a od południa z województwami lubuskim i wielkopolskim. Według danych GUS za 2007 r., na obszarze województwa zachodniopomorskiego o powierzchni km 2 znajduje się 114 gmin (11 gmin miejskich, 50 miejsko-wiejskich i 53 wiejskie), 18 powiatów ziemskich oraz 3 powiaty grodzkie (Koszalin, Szczecin, Świnoujście). Największym miastem jest Szczecin o liczbie ludności Na terenie województwa znajdują się dwa Parki Narodowe (Woliński i Drawieński) oraz pięć obszarów ochrony uzdrowiskowej (Połczyn Zdrój, Kołobrzeg, Kamień Pomorski, Świnoujście i Dąbki Zdrój). Region zachodniopomorski ma charakter rolniczo przemysłowy. Powierzchnia użytków rolnych wynosi około tys. ha. Podstawową branżą województwa jest przemysł stoczniowy, skupiający producentów statków oraz stocznie remontowe. Równie ważnymi gałęziami przemysłu są: przemysł chemiczny, przetwórstwo rolno-spożywcze, przemysł drzewny oraz produkcja energ elektrycznej. Na terenie województwa zlokalizowanych jest 9 obszarów inwestycyjnych położonych w 3 specjalnych strefach ekonomicznych: Kostrzyńsko-Słubickej (podstrefy: Barlinek, Goleniów, Gryfino, Karlino, Police), Pomorskiej (Regionalny Park w Stargardzie Szczecińskim) i Słupskiej (podstrefy: Koszalin, Szczecinek, Wałcz), powstałych w celu zwiększenia rozwoju gospodarczego regionu. Według danych Urzędu Statystycznego, na koniec 2007 roku, ludność województwa zachodniopomorskiego wynosiła Na 1 km 2 przypadały 74 osoby. Wysoką gęstość zaludnienia mają powiaty grodzkie (Szczecin: 1360; Koszalin: 1293; Świnoujście: 207), najniższą powiat drawski 33 osoby/km 2. Ok. 69% mieszkańców województwa mieszka w 62 miastach. Na terenie województwa można wyróżnić dwie główne krainy geograficzno-fizyczne: Pobrzeże Południowobałtyckie i Pojezierze Pomorskie. Klimat województwa należy do umiarkowanych, o przewadze wiatrów zachodnich. Mnogość zbiorników wodnych i duża powierzchnia lasów determinują wysoką wilgotność powietrza. Średnia roczna temperatura dla województwa wynosi 9,6 C, a średnia roczna wysokość opadów mm. Wody powierzchniowe zajmują około 5,2% obszaru województwa. Oprócz Zalewu Szczecińskiego składają się na nie liczne jeziora występujące na Pojezierzach: Wałeckim, Ińskim, Myśliborskim, Drawskim oraz Pobrzeżu Słowińskim. Na obszarze województwa znajdują się 172 jeziora o powierzchni powyżej 50 ha. W regionie występują naturalne surowce energetyczne (gaz ziemny, ropa naftowa), surowce metaliczne (syderytowe rudy żelaza), surowce skalne (wapienie i margle, kreda jeziorna, surowce ilaste i piaski kwarcowe) a że surowce lecznicze (torfy borowinowe, wody termalne i solanki) Podział województwa zachodniopomorskiego na strefy Jak już wspomniano we wstępie, przepisy prawne definiują system oceny jakości powietrza oparty na klasyfikacji stref w województwie. Strefę stanowi aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy oraz obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego województwa niewchodzący w skład aglomeracji. W województwie zachodniopomorskim, dla zanieczyszczeń: SO 2, NO 2, NO x, C 6 H 6, PM10, Pb, CO, As, Cd, Ni i B(a)P - rocznej ocenie jakości powietrza za 2008 r. podlegała jedna aglomeracja (Aglomeracja Szczecińska) oraz 16 stref pozostałych (12 powiatów i 4 strefy łączone). Ocenie pod kątem występujących poziomów stężeń ozonu w powietrzu podlegały 2 strefy: Aglomeracja Szczecińska i pozostały obszar województwa (strefa zachodniopomorska). Listę stref województwa zachodniopomorskiego objętych roczną oceną jakości powietrza za 2008 rok przedstawiono na mapach (Mapy 2.1 i 2.2) oraz w Tabelach 2.1 i 2.2. Obszary, nazwy i kody stref w województwie zachodniopomorskim określone są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. 9

8 Mapa 2.1. Podział województwa zachodniopomorskiego na strefy dla celów oceny jakości powietrza za 2008 r. pod kątem zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla, benzenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu Mapa 2.2. Podział województwa zachodniopomorskiego na strefy dla celów oceny jakości powietrza za 2008 r. pod kątem zawartości ozonu 10

9 Tabela 2.1. Lista stref województwa zachodniopomorskiego objętych roczną oceną jakości powietrza za 2008 rok pod kątem zawartości dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenków azotu, tlenku węgla i benzenu, pyłu zawieszonego PM10 oraz zawartego w tym pyle ołowiu, arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu Lp. Nazwa strefy Kod strefy Obszar strefy Aglomeracja [Tak/Nie] Ludność [tys.] Powierzchnia strefy [km 2 ] Uzdrowisko na terenie strefy [Tak/Nie] Strefa oceniania ze względu na ochronę roślin [Tak/Nie] 1 Aglomeracja Szczecińska PL a.01 powiat m. Szczecin T N N 2 powiat m. Koszalin PL m.01 m. Koszalin N N N 3 powiat m. Świnoujście PL m.01 m. Świnoujście N T N 4 powiat choszczeński PL p.01 powiat choszczeński N N T 5 powiat goleniowski PL p.01 powiat goleniowski N N T 6 powiat gryfiński PL p.01 powiat gryfiński N N T 7 powiat kołobrzeski PL p.01 powiat kołobrzeski N T T 8 powiat łobeski PL p.01 powiat łobeski N N T 9 powiat myśliborski PL p.01 powiat myśliborski N N T 10 powiat policki PL p.01 powiat policki N N T 11 powiat pyrzycki PL p.01 powiat pyrzycki N N T 12 powiat stargardzki PL p.01 powiat stargardzki N N T 13 powiat szczecinecki PL p.01 powiat szczecinecki N N T 14 strefa białogardzkoświdwińska powiat świdwiński N powiat białogardzki N PL z T T 15 strefa drawsko-wałecka PL z.02 powiat drawski N powiat wałecki N N T 16 strefa gryficko-kamieńska PL z.02 powiat gryficki N powiat kamieński N T T 17 strefa koszalińskosławieńska powiat sławieński N powiat koszaliński N PL z T T Tabela 2.2. Lista stref województwa zachodniopomorskiego objętych roczną oceną jakości powietrza za 2008 rok pod kątem zawartości ozonu Lp. Nazwa strefy Kod strefy Ludność [tys.] Powierzchnia strefy [km 2 ] Strefa oceniania ze względu na ochronę roślin [Tak/Nie] 1 Aglomeracja Szczecińska PL a N 2 strefa zachodniopomorska PL b T 11

10 2.3. Ogólna charakterystyka warunków meteorologicznych w 2008 r. Charakterystyka warunków meteorologicznych występujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 2008 r., została dokonana w oparciu o pomiary parametrów meteorologicznych, towarzyszące automatycznym pomiarom stężeń zanieczyszczeń powietrza na stacjach w Szczecinie: ul. Piłsudskiego, ul. Andrzejewskiego i ul. Łączna oraz na stacji w Koszalinie ul. Arm Krajowej, a że w miejscowościach: Widuchowa (powiat gryfiński), Marwice (powiat gryfiński) i Storkowo (powiat szczecinecki). Stanowiska pomiarowe w Marwicach i Storkowie wprowadzono do systemu w roku Do obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń wykorzystywane są natomiast dane meteorologiczne z modelu WRF (The Weather Research and Forecasting Model). W rozdziale 3.2 opisano charakterystykę warunków meteorologicznych w oparciu o dane z tego modelu. Temperatura powietrza Na wszystkich stanowiskach pomiarowych przebieg temperatur był podobny. W porównaniu z rokiem 2007, kiedy najzimniejszym miesiącem był luty, w 2008 r. najzimniejszym miesiącem był grudzień (dla Marwic i Storkowa styczeń), a najcieplejszym - lipiec. Najniższą średniodobową temperaturę w 2008 r. zarejestrowano, podobnie jak w roku 2007, na stanowisku w Szczecinie (ul. Andrzejewskiego), a najwyższą na stanowisku w Marwicach. Najniższą temperaturę -12,1 st. C, zarejestrowano w dniu 04 stycznia 2008 r., a najwyższą 24 st. C zarejestrowano 27 lipca 2008 r. W 2008 r. miesiące: styczeń i marzec charakteryzowały się znacznie niższymi temperaturami niż w analogicznym okresie roku 2007, natomiast w miesiącu lutym 2008 r. temperatury te były wyższe niż w roku

11 Stanowisko pomiarowe Średnie temperatury okresowe i roczne [st.c] sezon grzewczy sezon letni rok Widuchowa (powiat gryfiński) 2,4 3,6 3,8 15,6 14,8 14,4 9,0 9,2 9,1 Szczecin_Andrzejewskiego 1,6 2,4 2,1 14,5 13,8 13,4 8,0 8,1 7,8 Szczecin_Piłsudskiego 2,0 3,1 3,0 16,0 15,2 14,4 9,0 9,2 8,7 Szczecin_Łączna 1,9 3,0 3,3 14,7 13,9 14,1 8,3 8,5 8,7 Koszalin_Arm Krajowej - 5,8 5,6-15,8 15,2-10,8 10,4 Marwice (powiat gryfiński) - - 3, , ,2 Storkowo (powiat szczecinecki) - - 2, , ,7 13

12 Promieniowanie słoneczne Wykonywane na jednej stacji (Szczecin ul. Łączna) pomiary promieniowania słonecznego wykazały, iż w 2008 r. największe nasłonecznienie występowało w miesiącach od maja do sierpnia. W porównaniu do 2007 r. nastąpiło zmniejszenie intensywności nasłonecznienia w okresie letnim o około 25%. Opad atmosferyczny i wilgotność powietrza W 2008 r. na obu stanowiskach pomiarowych w Szczecinie, na których prowadzono pomiary opadu atmosferycznego i wilgotności, maksymalne wartości opadu zarejestrowano w kwietniu i w październiku, a minimalne w miesiącu maju. Miesiącem o najmniejszej wilgotności był natomiast czerwiec. Rok 2008, w porównaniu z rokiem 2007, charakteryzował się niższymi sumami opadów. 14

13 Prędkość i kierunek wiatru Według obserwacji prowadzonych na stanowiskach pomiarowych w Widuchowej, Marwicach i Storkowie (obszary wiejskie) oraz w Szczecinie (ul. Łączna - obszar niezabudowany, ul. Andrzejewskiego obszar miejski), w 2008 r. przeważały wiatry z kierunków południowozachodnich (roczne róże wiatrów na stanowiskach pomiarowych). Dość znaczny był również udział wiatrów z kierunków wschodnich i północno-wschodnich. Wiatry z kierunków wschodnich przeważały w miesiącach kwiecień i maj, znaczący udział wiatrów z kierunków północno-wschodnich wystąpił w miesiącach czerwiec, lipiec, wrzesień, listopad i grudzień. Średnie miesięczne prędkości wiatru oraz róże wiatru zarejestrowane na wszystkich stanowiskach pomiarowych przedstawiono poniżej. 15

14 Roczne róże wiatrów na poszczególnych stacjach pomiarowych według pomiarów w 2008 r. Szczecin ul. Łączna Szczecin ul. Andrzejewskiego Widuchowa Marwice Storkowo Miesięczne róże wiatrów na poszczególnych stacjach pomiarowych według pomiarów w 2008 r. MIESIĄC 2008 ROKU Szczecin ul. Łączna Szczecin ul. Andrzejewskiego Widuchowa Marwice Storkowo STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ 16

15 MIESIĄC 2008 ROKU Szczecin ul. Łączna Szczecin ul. Andrzejewskiego Widuchowa Marwice Storkowo WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 3. Opis systemu oceny, metody zastosowane w rocznej ocenie jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. Funkcjonujący w 2008 r. w województwie zachodniopomorskim system oceny jakości powietrza został szczegółowo określony w opracowanym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie i zatwierdzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Aneksie nr 1 do programu monitoringu jakości środowiska województwa zachodniopomorskiego w roku W zakresie monitoringu jakości powietrza, program wojewódzki został przygotowany w porozumieniu z jednostkami uczestniczącymi w systemie oceny jakości powietrza: z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym Województwa Zachodniopomorskiego oraz z PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra. W 2008 r na system oceny jakości powietrza składały się: pomiary, w tym: pomiary automatyczne zanieczyszczeń gazowych: SO 2, NO 2, NO x, pył PM10, C 6 H 6, CO, O 3 w stałych punktach; pomiary manualne zanieczyszczeń pyłowych: pył PM10, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P w stałych punktach; pomiary wskaźnikowe SO 2 i NO 2 wykonywane metodą pasywną w stałych punktach; obliczenia z wykorzystaniem modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu; metody obiektywnego szacowania z wykorzystaniem informacji o emisji zanieczyszczeń. Metody zastosowane w ocenie jakości powietrza w strefach województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. dla poszczególnych substancji przedstawiono w Tabelach

16 3.1. Pomiary Do oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. wykorzystano: wyniki pomiarów automatycznych wykonywanych przez WIOŚ w Szczecinie na 5-ciu stacjach pomiarowych zlokalizowanych: w Szczecinie (3 stacje), w Koszalinie (1 stacja) i w miejscowości Widuchowa (powiat gryfiński); wyniki pomiarów manualnych ciągłych i okresowych zanieczyszczeń pyłowych wykonywanych przez WIOŚ w Szczecinie na 2-ch stacjach (Szczecin, Widuchowa); wyniki pomiarów automatycznych rejestrowane na 5 stacjach funkcjonujących w ramach sieci lokalnej PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra: 3 stacje zlokalizowane w powiecie gryfińskim (Gryfino, Stoki, Marwice), 1 stacja w powiecie szczecineckim (Storkowo) oraz 1 stacja w powiecie stargardzkim (Lipnik k/stargardu Szcz.); pomiary manualne ciągłe i okresowe zanieczyszczeń pyłowych wykonywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na 4 stacjach w województwie zlokalizowanych w: Szczecinie, Koszalinie, Świnoujściu i w Szczecinku; pomiary manualne NO 2 wykonywane przez Państwową Inspekcję Sanitarną na 5 stanowiskach w miejscowościach: Szczecin, Koszalin, Stargard Szcz., Kamień Pom., Kołobrzeg; pomiary pasywne SO 2 i NO 2 wykonywane w cyklach miesięcznych przez WIOŚ Szczecin w 34 punktach (pomiarami tymi objęte były wszystkie strefy województwa). Lokalizację wszystkich punktów pomiarowych, z których wyniki uwzględniono w rocznej ocenie jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. przedstawiono na mapach (Mapy 3.1, 3.2 i 3.3). Szczegółową listę wykorzystanych do oceny stacji i stanowisk pomiarowych oraz wyniki pomiarów wartości stężeń odniesionych do poziomów kryterialnych, przedstawiono w Załączniku 1 - w Tabelach Mapa 3.1. Lokalizacja stacji pomiarowych zanieczyszczeń powietrza na potrzeby oceny pod kątem ozonu w 2008 r. - Aglomeracja Szczecińska i strefa zachodniopomorska 18

17 Mapa 3.2. Lokalizacja automatycznych i manualnych stacji pomiarowych na potrzeby oceny jakości powietrza za 2008 r. dla Aglomeracji Szczecińskiej i dla stref województwa zachodniopomorskiego pod kątem zanieczyszczeń: SO 2, NO 2, NOx, CO, C 6 H 6, pyłu PM10, pyłu PM2,5, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P Mapa 3.3. Lokalizacja stacji pomiarów manualnych NO 2 oraz pomiarów pasywnych SO 2 i NO 2 w województwie zachodniopomorskim dla potrzeb oceny jakości powietrza za 2008 r. 19

18 Tabela 3.1. Metody oceny jakości powietrza zastosowane w ocenie za 2008 r. dla poszczególnych zanieczyszczeń gazowych, dla każdej strefy województwa zachodniopomorskiego i ich zgodność z pięcioletnią oceną jakości powietrza za lata ochrona zdrowia i ochrona roślin ochrona zdrowia ochrona roślin SO 2 NO 2 C 6H 6 CO SO 2 NOx Lp. Nazwa strefy Kod strefy Wymagana Zastosowana Zgodność Wymagana Zastosowana Zgodność Wymagana Zastosowana Zgodność Wymagana Zastosowana Zgodność Wymagana Zastosowana Zgodność Wymagana Zastosowana Zgodność 1. Aglomeracja Szczecińska PL a.01 pa, pm, pa, pp, pa, pm, pa, pm, pm, pp, m m pp, m pp, m m pa, m, pa, m pa, m miasto Koszalin PL m.01 pp, m, pa, pm, pm, pp pa, pm, m,, pp, m m pp, m pp m, io m, m, miasto Świnoujście PL m.01 pp, m m, io pp, m m, io m, m, m, m, powiat choszczeński PL p.01 pp, m, pp, m, pp, m, pp, m, m, m, io, m, m, m, m, pi, m pi 5. powiat goleniowski PL p.01 pp, m, pp, m, pp, m, pp, m, m, m, io, m, m, m, m, pi, m, pi 6. powiat gryfiński PL p.01 pp, m, pa, pp, m pp, m, 7. powiat kołobrzeski PL p.01 m, pp, m, m, pa, pp, m pm, pp, m 8. powiat łobeski PL p.01 m, pp, m, m, pp, m, m, 9. powiat myśliborski PL p.01 m, pp, m, m, pp, m, m, 10. powiat policki PL p.01 m, pp, m, ia m, pp, im, ia, 11. powiat pyrzycki PL p.01 m, pp, m, m, pp, m, m, 12. powiat stargardzki PL p.01 m, 13. powiat szczecinecki PL p.01 m, 14. strefa białogardzko - świdwińska pp, ip, im pp, im, ip m, pp, pm, ip, im, m, m, m, m, m, pp, m, m, PL z.02 m, pp, m, m, pp, m, m, 15. strefa drawsko - wałecka PL z.02 m, pp, m, m, pp, m, m, 16. strefa gryficko - kamieńska PL z.02 m, pp, m, m, pp, m, m, 17. strefa koszalińsko - sławieńska PL z.02 m, pp, m, m, pp, im, ia m, m, io, m, io, m, io, m, io, m, io, m, io, m, io, m, io, m, io, m, io, m, io, m, io, m, m, m, pa, pp m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, ia, m, m, m, m, m, m, m, pi, m pi, m pi, m pi, m pi, m pp, pi m, m, m, pa, pp m, m, m, ia, m, m, m, ia, m, m, m, pi, m, m, m, ia, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, pa ia, pi pi pi pi pi ip, ia, ia, ia, pi ia, 20

19 Tabela 3.2. Metody oceny jakości powietrza zastosowane w ocenie za 2008 r. dla poszczególnych zanieczyszczeń pyłowych, dla każdej strefy województwa zachodniopomorskiego i ich zgodność z pięcioletnią oceną jakości powietrza za lata ochrona zdrowia ochrona zdrowia Pył PM10 Pb(PM10) As(PM10) Cd(PM10) Ni(PM10) B(a)P(PM10) Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Wymagana Zastosowana Zgodność Wymagana Zastosowana Zgodność Wymagana Zastosowana Zgodność Wymagana Zastosowana Zgodność Wymagana Zastosowana Zgodność Wymagana Zastosowana Zgodność 1. Aglomeracja Szczecińska PL a.01 pa, pm, pa, pm, pm, pm, m, ip, io, m m, pm, m m, pm, m m, pm, m m m m, m, 2. miasto Koszalin PL m.01 pa, pm, pa, pm, pm, pm, m, pm, m m, m, m, pm, m m, pm, m m m m, m, 3. miasto Świnoujście PL m.01 pm, m pm, im, pm, ia, pm, ia, pm, m, m, m, m, pm, ia, m m, m, ia m m im, ia 4. powiat choszczeński PL p.01 m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, 5. powiat goleniowski PL p.01 m, im, m, m, m, m, m, m, m, m, m, im, 6. powiat gryfiński PL p.01 pm, m, pm, pm, pa, pm m, m, m, pm, m m, pm, m m, pm, m m, m 7. powiat kołobrzeski PL p.01 pm, m, m, nie m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, 8. powiat łobeski PL p.01 m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, 9. powiat myśliborski PL p.01 pm, m, pm, im, nie m, m, m, m, m, m, m, m, m, im, nie 10. powiat policki PL p.01 pm, m, im, ia, pm, nie m, m, m, m, m, m, m, m, m, im, nie 11. powiat pyrzycki PL p.01 m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, im, 12. powiat stargardzki PL p.01 pm, m, pm, ip, im, nie m, m, m, m, m, m, m, m, m, im, nie 13. powiat szczecinecki PL p.01 pm, m, pm, m, pm, m, pm, m m, m, m, pm, m m, pm, m m, m, 14. strefa białogardzko - świdwińska PL z.02 m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, 15. strefa drawsko - wałecka PL z.02 m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, im, 16. strefa gryficko - kamieńska PL z.02 m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, 17. strefa koszalińsko - sławieńska PL z.02 m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, m, 21

20 Tabela 3.3. Metody oceny jakości powietrza zastosowane w ocenie za 2008 r. dla ozonu, dla każdej strefy województwa zachodniopomorskiego i ich zgodność z pięcioletnią oceną jakości powietrza za lata ochrona zdrowia i ochrona roślin ochrona zdrowia ochrona roślin Lp. Nazwa strefy Kod strefy Wymagana Zastosowana Zgodność Wymagana Zastosowana Zgodność 1. Aglomeracja Szczecińska PL a.01 pa pa strefa zachodniopomorska PL b.20 pa pa, ia, pa pa Objaśnienia do Tabel pa pomiary automatyczne w stałych punktach pm pomiary manualne w stałych punktach pp pomiary pasywne w stałych punktach m obliczenia z wykorzystaniem matematycznych modeli rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu pi pomiary w stałych punktach położonych w innej strefie ia analogia do stężeń pomierzonych w innym obszarze io analogia do stężeń pomierzonych w danym obszarze w innym okresie im wyniki modelowania nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny ip pomiary nie stanowiące wystarczającej podstawy oceny inne metody szacowania 3.2. Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu W wykonywanych ocenach jakości powietrza, WIOŚ w Szczecinie od 2002 r. wykorzystuje obliczenia modelowe. W rocznej ocenie jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzonej za rok 2008, zakres obliczeń modelowych objął wszystkie elementy systemu ocen zgodne z prawem Un Europejskiej i Polski. Uwzględniono napływ zanieczyszczeń spoza województwa, wpływ dużych źródeł punktowych (o wysokości emitora powyżej 30 m) z obszaru województwa oraz emitory punktowe niskie, emitory komunikacyjne (emisja liniowa) i komunalne (emisja powierzchniowa). W obliczeniach za rok 2008 r., podobnie jak w latach poprzednich, stosowany był model CALMET CALPUFF. Nowością było zastosowanie w obliczeniach za 2008 r. danych meteorologicznych z modelu WRF (The Weather Research and Forecasting Model). Ze względu na fakt, iż stosowany model w dalszym ciągu podlega kalibracji, wyniki obliczeń nie stanowiły podstawy do wskazania stref do opracowania programu ochrony powietrza (POP). Głównym celem tych obliczeń było wskazanie obszarów w województwie, gdzie można się spodziewać zagrożeń od strony zanieczyszczeń powietrza i gdzie należy wzmocnić istniejący system oceny o pomiary. Określona na podstawie modelowania reprezentatywność poszczególnych stanowisk pomiarowych, w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych lub docelowych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu na obszarze danej strefy, umożliwia określenie obszaru tych przekroczeń, a że wskazanie ewentualnych ich przyczyn. Emisje zanieczyszczeń do powietrza W 2008 r. WIOŚ w Szczecinie, na potrzeby opracowywania rocznych ocen jakości powietrza, dokonał inwentaryzacji bazy emisji punktowej, liniowej i powierzchniowej z uwzględnieniem dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla, benzenu i ołowiu, a że benzo(a)pirenu oraz metali ciężkich (As, Cd, Ni). Aktualizacji dokonano kierując się Wskazówkami do wojewódzkich inwentaryzacji emisji, w oparciu o wszystkie możliwe do uzyskania informacje, które stanowiły: 22

21 ewidencja emisji za 2007 i 2008 r. opracowana na podstawie nadesłanych przez użytkowników środowiska informacji w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska; dane z Głównego Urzędu Statystycznego oraz założenia projektów do planu zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe wykorzystane głównie do uzyskania informacji niezbędnej do obliczenia emisji powierzchniowej z obszarów poszczególnych gmin (liczba ludności, sposób ogrzewania); wyniki automatycznych pomiarów emisji w PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra ; dane z pomiarów monitoringowych wykonanych przez WIOŚ w Szczecinie oraz informacje nadesłane przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie dotyczące natężenia ruchu drogowego dane wykorzystane głównie do obliczenia emisji zanieczyszczeń z transportu samochodowego (emisja liniowa); wykorzystano również dane pochodzące z opracowania Mapa akustyczna miasta Szczecin - natężenie i struktura ruchu pojazdów na danej trasie miasta; dane o emisji napływowej z terenów przygranicznych Niemiec (Meklemburgia-Pomorze Przednie, Brandenburgia). W Tabeli 3.4. i 3.4a. przedstawiono zestawienie wielkości emisji w rozróżnieniu na rodzaje: punktową, powierzchniową i liniową. Udziały poszczególnych typów emisji w emisji całkowitej dla podstawowych zanieczyszczeń powietrza przedstawiono na Rysunkach Spośród całego obszaru województwa największa emisja SO 2 i NO 2 pochodzi z emitorów punktowych zlokalizowanych w jego zachodniej części (głównie Aglomeracji Szczecińskiej oraz z powiatów gryfińskiego i polickiego), gdzie znajdują się największe źródła energetyczne (Elektrownia Dolna Odra, Elektrociepłownia Pomorzany i Szczecin oraz ciepłownie w prawobrzeżnych dzielnicach Szczecina) oraz Zakłady Chemiczne Police. W Tabeli 3.5. odniesiono wielkości emisji podstawowych zanieczyszczeń pochodzących z tych obszarów do lat W roku 2008 emisje z tych źródeł w stosunku do roku 2007, nie uległy istotnym zmianom. Emisja powierzchniowa związana jest głównie z indywidualnym ogrzewaniem mieszkań. Na wysokie stężenia zanieczyszczeń nie bez wpływu pozostaje również sam charakter zabudowy na danym terenie. Średnia i wyższa zabudowa o zwartym charakterze, przy niektórych scenariuszach meteorologicznych sprzyja tworzeniu się sytuacji smogowych. Szczególnie istotnym czynnikiem rozpraszającym jest wiatr, który przy tego typu zabudowie ma ograniczone możliwości przewietrzania. Duży wpływ na wielkość emisji powierzchniowej ma wzrost cen paliw oraz spadek zamożności ludności. Sytuacja ta sprzyja powrotowi do opalania domostw paliwem stałym (głównie węglem i drewnem), generującym znaczne ładunki zanieczyszczeń. Zebrane w wyniku inwentaryzacji za 2008 r. dane o emisji wskazują, iż największy udział emisji powierzchniowej w emisji całkowitej odnotowuje się w przypadku metali ciężkich (ok. 90%), tlenku węgla (ok. 70%) oraz benzo(a)pirenu (45%). Od lat aktualny pozostaje problem zanieczyszczeń transportowych. Wzrost liczby samochodów wiąże się ze wzrostem emisji zanieczyszczeń powietrza, ich jak tlenek węgla, dwutlenek azotu, węglowodory, pył PM10. Pozyskanie pełnej informacji o emisjach powierzchniowej i liniowej jest nadal zadaniem trudnym. Dyskusji należy poddać stosowane wskaźniki do obliczenia emisji z tych źródeł. 23

22 Tabela 3.4. Zestawienie rodzajów i wielkości emisji SO 2, NO 2 i CO w poszczególnych strefach województwa zachodniopomorskiego według danych za 2008 r. Emisja dwutlenku siarki SO2 [Mg/rok] Emisja dwutlenku azotu NO2 [Mg/rok] Emisja tlenku węgla CO [Mg/rok] L.p. Nazwa strefy punktowa powierzchniowa liniowa suma emisji punktowa powierzchniowa liniowa suma emisji punktowa powierzchniowa liniowa suma emisji 1 Aglomeracja Szczecińska miasto Koszalin miasto Świnoujście powiat choszczeński powiat goleniowski powiat gryfiński powiat kołobrzeski powiat łobeski powiat myśliborski powiat policki powiat pyrzycki powiat stargardzki powiat szczecinecki strefa białogardzko-świdwińska strefa drawsko-wałecka strefa gryficko-kamieńska strefa koszalińsko-sławieńska razem województwo zachodniopomorskie

23 Tabela 3.4a. Zestawienie rodzajów i wielkości emisji pyłu PM10, benzenu, metali oraz B(a)P w pyle PM10 w poszczególnych strefach województwa zachodniopomorskiego według danych za 2008 r. Emisja pyłu PM10 [Mg/rok] Emisja ołowiu [kg/rok] Emisja arsenu [kg/rok] Emisja kadmu [kg/rok] Emisja niklu [kg/rok] Emisja benzo(a)pirenu [kg/rok] Emisja benzenu [Mg/rok] L.p. Nazwa strefy punktowa powierzchniowa liniowa suma emisji punktowa powierzchniowa liniowa suma emisji punktowa powierzchniowa suma emisji punktowa powierzchniowa liniowa Suma emisji punktowa powierzchniowa liniowa Suma emisji punktowa powierzchniowa liniowa Suma emisji liniowa 1 Aglomeracja Szczecińska , ,07 1, ,08 1, ,0 186,10 28, ,6 746,7 43, , ,23 2 m. Koszalin , ,13 0, ,35 0, ,4 29,79 7,6 90 3,9 101,5 38,6 28 0,1 66,7 3,32 3 m. Świnoujście , ,08 0, ,65 0, ,1 15,77 16,9 49 0,8 66, ,01 32,01 0,45 4 powiat choszczeński , ,23 0, ,14 0, ,5 66,64 3, ,3 222,8 57,1 62 0,3 119,4 8,19 5 powiat goleniowski , ,79 0, ,55 0, ,7 97,26 14, ,9 338,6 124,7 91 0,5 216,2 15,52 6 powiat gryfiński , ,92 1, ,01 0, ,6 122,51 24, ,5 426,3 71, ,5 185,8 14,71 7 powiat kołobrzeski , ,02 0, ,05 0, ,1 61,15 0, ,1 200,11 37,1 58 0,2 95,3 6,06 8 powiat łobeski , ,34 1, ,22 1, ,0 65,22 6, ,5 214,3 28,4 60 0,2 88,6 5,13 9 powiat myśliborski , ,47 0, ,3 0, ,1 92,41 7, ,4 311,3 847,6 86 0, ,48 10 powiat policki , ,04 0, ,34 0, ,9 41,33 4, ,6 140,2 27,2 38 0,2 65,4 5,99 11 powiat pyrzycki , ,48 0, ,38 0, ,5 56,88 10, ,9 200,3 8,9 53 0,3 62,2 7,68 12 powiat stargardzki , ,85 0, ,66 0, ,3 121,96 18, ,2 418,2 41, , ,29 13 powiat szczecinecki , ,48 0, ,26 0, ,2 96,44 5, ,1 323,7 251,6 90 0, ,33 14 strefa białogardzko-świdwińska , ,32 0, ,21 0, ,9 137,11 5, ,9 449,5 67, ,4 197,6 10,23 15 strefa drawsko-wałecka , ,53 1, ,09 1, ,9 154,98 3, ,7 513,8 63, , ,30 16 strefa gryficko-kamieńska , ,56 0, ,39 0, ,7 149,10 10, ,7 508,3 64, ,6 209,1 15,74 17 strefa koszalińsko-sławieńska , ,13 0, ,85 0, ,2 203,05 22, ,1 687,9 206, ,8 397,4 21,92 razem województwo zachodniopomorskie

24 Rysunki Udziały emisji podstawowych zanieczyszczeń do powietrza oraz udziały emisji As, Cd, Ni i B(a)P do powietrza w strefach województwa zachodniopomorskiego według oceny za 2008 r. 26

25 Tabela 3.5. Zestawienie wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych pochodzących z emitorów punktowych z terenu województwa zachodniopomorskiego, Aglomeracji Szczecińskiej, powiatu gryfińskiego i powiatu polickiego w latach (wg danych WIOŚ w Szczecinie). Wyszczególnienie Województwo Aglomeracja Szczecińska Powiat gryfiński Powiat policki Emisja zanieczyszczeń (Mg/rok) Rok gazowych pyłowych SO 2 NO 2 CO Charakterystyka warunków meteorologicznych wykorzystanych do obliczeń modelowych za 2008 r. W obliczeniach meteorologicznych za 2008 rok wykorzystano dane dla rzeźby i użytkowania terenu w siatkach: 5 kilometrowej dla województwa zachodniopomorskiego i 1 kilometrowej dla miasta Szczecina. Obliczenia zostały wykonane w odwzorowaniu równopowierzchniowym stożkowym Lamberta, ze względu na wykorzystanie danych meteorologicznych z modelu WRF. 27

26 Analizę oparto na danych pochodzących z pojedynczych oczek siatki odpowiadających lokalizacji istniejących stacji meteorologicznych sieci IMGW z zachowaniem nazw stacji. W 2008 roku najwyższy odsetek wiatrów z prędkościami poniżej 1,5 m/s charakteryzował Szczecin- Dąbie, natomiast najmniejszy udział wiatrów o słabych prędkościach występował w Koszalinie. Największy udział wiatrów silnych, przekraczających 8,2 m/s, wystąpił w Świnoujściu, a najmniejszy wyróżniał Szczecin-Dąbie. Warunki wietrzne w 2008 roku w oczku siatki meteorologicznej 5x5 km w województwie zachodniopomorskim Stacja % wiatrów % wiatrów < 1.5 m/s > 8.2 m/s Szczecin-Dąbie Koszalin Resko Świnoujście Szczecinek Poniżej zamieszczono róże wiatrów dla poszczególnych pól meteorologicznych Rysunek 3.9. Roczna róża wiatrów dla oczka siatki meteorologicznej 5x5 km w Szczecinie-Dąbiu w 2008 r. Rysunek Roczna róża wiatrów dla oczka siatki meteorologicznej 5x5 km w Koszalinie w 2008 r. Rysunek Roczna róża wiatrów dla oczka siatki meteorologicznej 5x5 km w Resku w 2008 r. 28

27 Rysunek Roczna róża wiatrów dla oczka siatki meteorologicznej 5x5 km w Świnoujściu w 2008 r. Rysunek Roczna róża wiatrów dla oczka siatki meteorologicznej 5x5 km w Szczecinku w 2008 r. Temperatura powietrza wpływa pośrednio na jakość powietrza. Z punktu widzenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń najistotniejsze są temperatury półrocza zimowego, których spadek wpływa w istotny sposób na wzrost emisji ze źródeł grzewczych. Letnie upały natomiast mogą sprzyjać powstawaniu sytuacji smogowych. W 2008 roku najwyższa średnia roczna wartość temperatury powietrza charakteryzowała Świnoujście, najniższa natomiast wystąpiła w Szczecinku. We wszystkich analizowanych oczkach siatki meteorologicznej najchłodniejszym miesiącem był grudzień, a najcieplejszym lipiec, poza Świnoujściem, gdzie najwyższa średnia miesięczna temperatura wystąpiła w sierpniu. Warunki termiczne w 2008 roku w oczkach siatki meteorologicznej 5 x 5 km w województwie zachodniopomorskim Stacja I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rok Szczecin-Dąbie Koszalin Resko Świnoujście Szczecinek

28 Rysunek Średnie miesięczne temperatury powietrza w 2008 roku w oczkach siatki meteorologicznej 5 x 5 km w województwie zachodniopomorskim Na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń duży wpływa ma wysokość warstwy inwersyjnej. Niskie położenie warstwy inwersyjnej utrudnia dyspersję zanieczyszczeń pochodzących głównie od komunikacji oraz ogrzewania indywidualnego. W 2008 roku najwięcej dni z inwersją poniżej 100 m wystąpiło w Szczecinie-Dąbiu, który wyróżniał się ponadto największą liczbą dni z inwersją w sezonie zimowym. Najmniejsza liczba dni z inwersją wystąpiła natomiast w Świnoujściu. Liczba dni z inwersją w 2008 roku w oczkach siatki meteorologicznej 5 x 5 km w województwie zachodniopomorskim Stacja Dni z inwersją < 100 m Rok W tym zima Szczecin-Dąbie Koszalin Resko Świnoujście Szczecinek Bardzo istotnym parametrem dla rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń jest klasa równowagi atmosfery Pasquilla, która opisuje pionowe ruchy powietrza związane z gradientem temperatury i prędkością wiatru. Występuje 6 klas równowagi atmosfery, z których najmniej korzystne są 1 i 2 oraz 5 i 6. Z poniższej tabeli wynika, iż najczęściej występuje klasa równowagi atmosfery 4, która zdecydowanie jest najkorzystniejsza. Częstość występowania poszczególnych klas równowagi atmosfery w 2008 roku w oczkach siatki meteorologicznej 5 x 5 km w województwie zachodniopomorskim Klasa równowagi atmosfery [%] Stacja Szczecin-Dąbie Koszalin Resko Świnoujście Szczecinek

29 4. Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego według oceny rocznej za 2008 r Klasyfikacja stref dla poszczególnych zanieczyszczeń dokonana z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia: poziomów dopuszczalnych, poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji na 2008r., poziomów docelowych i poziomów celu długoterminowego Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem parametrów kryterialnych dla SO 2 poziomów dopuszczalnych określonych pod kątem ochrony zdrowia według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/ powiatu Kod strefy/ powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO2 Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO2 Symbol klasy wynikowej dla SO2 w strefie Działania wynikające z klasyfikacji 1 godz. 24 godz. Wynikowa 1 godz. 24 godz. Wynikowa Aglomeracja Szczecińska PL a.01 A A A A nie wymagane 2. miasto Koszalin PL m.01 A A A A nie wymagane 3. miasto Świnoujście PL m.01 A A A A A A A nie wymagane 4. powiat choszczeński PL p.01 A A A A nie wymagane 5. powiat goleniowski PL p.01 A A A A nie wymagane 6. powiat gryfiński PL p.01 A A A A nie wymagane 7. powiat kołobrzeski PL p.01 A A A A A A A nie wymagane 8. powiat łobeski PL p.01 A A A A nie wymagane 9. powiat myśliborski PL p.01 A A A A nie wymagane 10. powiat policki PL p.01 A A A A nie wymagane 11. powiat pyrzycki PL p.01 A A A A nie wymagane 12. powiat stargardzki PL p.01 A A A A nie wymagane 13. powiat szczecinecki PL p.01 A A A A nie wymagane 14. strefa białogardzko-świdwińska PL z.02 A A A A A A A nie wymagane 15. strefa drawsko-wałecka PL z.02 A A A A nie wymagane 16. strefa gryficko-kamieńska PL z.02 A A A A A A A nie wymagane 17. strefa koszalińsko-sławieńska PL z.02 A A A A A A A nie wymagane A kolor oznacza klasyfikację na podstawie obliczeń modelowych (m) oraz metod obiektywnego szacowania () Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla SO 2 pod kątem ochrony zdrowia 31

30 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem parametrów kryterialnych dla NO 2 poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji na 2008 r. określonych pod kątem ochrony zdrowia według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/ powiatu Kod strefy/ powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO2 Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO2 Symbol klasy wynikowej dla NO2 w strefie Działania wynikające z klasyfikacji 1 godz. rok Wynikowa 1 godz. rok Wynikowa Aglomeracja Szczecińska PL a.01 A A A A nie wymagane 2. miasto Koszalin PL m.01 A A A A nie wymagane 3. miasto Świnoujście PL m.01 A A A A A A A nie wymagane 4. powiat choszczeński PL p.01 A A A A nie wymagane 5. powiat goleniowski PL p.01 A A A A nie wymagane 6. powiat gryfiński PL p.01 A A A A nie wymagane 7. powiat kołobrzeski PL p.01 A A A A A A A nie wymagane 8. powiat łobeski PL p.01 A A A A nie wymagane 9. powiat myśliborski PL p.01 A A A A nie wymagane 10. powiat policki PL p.01 A A A A nie wymagane 11. powiat pyrzycki PL p.01 A A A A nie wymagane 12. powiat stargardzki PL p.01 A A A A nie wymagane 13. powiat szczecinecki PL p.01 A A A A nie wymagane 14. strefa białogardzko-świdwińska PL z.02 A A A A A A A nie wymagane 15. strefa drawsko-wałecka PL z.02 A A A A nie wymagane 16. strefa gryficko-kamieńska PL z.02 A A A A A A A nie wymagane 17. strefa koszalińsko-sławieńska PL z.02 A A A A A A A nie wymagane A kolor oznacza klasyfikację na podstawie obliczeń modelowych (m) oraz metod obiektywnego szacowania () Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla NO 2 pod kątem ochrony zdrowia 32

31 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem parametrów kryterialnych dla pyłu zawieszonego PM10 poziomów dopuszczalnych określonych pod kątem ochrony zdrowia według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/ powiatu Kod strefy/ powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń PM10 Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń PM10 Symbol klasy wynikowej dla PM10 w strefie Działania wynikające z klasyfikacji 24 godz. rok Wynikowa 24 godz. rok Wynikowa Aglomeracja Szczecińska PL a.01 A A A A nie wymagane 2. miasto Koszalin PL m.01 A A A A nie wymagane 3. miasto Świnoujście PL m.01 A A A A A A A nie wymagane 4. powiat choszczeński PL p.01 A A A A nie wymagane 5. powiat goleniowski PL p.01 A A A A nie wymagane 6. powiat gryfiński PL p.01 A A A A nie wymagane 7. powiat kołobrzeski PL p.01 A A A A A A A nie wymagane 8. powiat łobeski PL p.01 A A A A nie wymagane 9. powiat myśliborski PL p.01 A A A A nie wymagane 10. powiat policki PL p.01 A A A A nie wymagane 11. powiat pyrzycki PL p.01 A A A A nie wymagane 12. powiat stargardzki PL p.01 A A A A nie wymagane 13. powiat szczecinecki PL p.01 A A A A nie wymagane 14. strefa białogardzko-świdwińska PL z.02 A A A A A A A nie wymagane 15. strefa drawsko-wałecka PL z.02 A A A A nie wymagane 16. strefa gryficko-kamieńska PL z.02 A A A A A A A nie wymagane 17. strefa koszalińsko-sławieńska PL z.02 A A A A A A A nie wymagane A kolor oznacza klasyfikację na podstawie obliczeń modelowych (m) oraz metod obiektywnego szacowania () Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla PM10 pod kątem ochrony zdrowia 33

32 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem parametrów kryterialnych dla ołowiu poziomu dopuszczalnego określonego pod kątem ochrony zdrowia według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/ powiatu Kod strefy/ powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla Pb Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie dla Pb Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie dla Pb Działania wynikające z klasyfikacji Aglomeracja Szczecińska PL a.01 A - A nie wymagane 2. miasto Koszalin PL m.01 A - A nie wymagane 3. miasto Świnoujście PL m.01 A A A nie wymagane 4. powiat choszczeński PL p.01 A - A nie wymagane 5. powiat goleniowski PL p.01 A - A nie wymagane 6. powiat gryfiński PL p.01 A - A nie wymagane 7. powiat kołobrzeski PL p.01 A A A nie wymagane 8. powiat łobeski PL p.01 A - A nie wymagane 9. powiat myśliborski PL p.01 A - A nie wymagane 10. powiat policki PL p.01 A - A nie wymagane 11. powiat pyrzycki PL p.01 A - A nie wymagane 12. powiat stargardzki PL p.01 A - A nie wymagane 13. powiat szczecinecki PL p.01 A - A nie wymagane 14. strefa białogardzko-świdwińska PL z.02 A A A nie wymagane 15. strefa drawsko-wałecka PL z.02 A - A nie wymagane 16. strefa gryficko-kamieńska PL z.02 A A A nie wymagane 17. strefa koszalińsko-sławieńska PL z.02 A A A nie wymagane A kolor oznacza klasyfikację na podstawie obliczeń modelowych (m) oraz metod obiektywnego szacowania () Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla ołowiu pod kątem ochrony zdrowia 34

33 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem parametrów kryterialnych dla benzenu poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji na 2008 r. określonego pod kątem ochrony zdrowia według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/ powiatu Kod strefy/ powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla C6H6 Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie dla C6H6 Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie dla C6H6 Działania wynikające z klasyfikacji Aglomeracja Szczecińska PL a.01 A - A nie wymagane 2. miasto Koszalin PL m.01 A - A nie wymagane 3. miasto Świnoujście PL m.01 A A A nie wymagane 4. powiat choszczeński PL p.01 A - A nie wymagane 5. powiat goleniowski PL p.01 A - A nie wymagane 6. powiat gryfiński PL p.01 A - A nie wymagane 7. powiat kołobrzeski PL p.01 A A A nie wymagane 8. powiat łobeski PL p.01 A - A nie wymagane 9. powiat myśliborski PL p.01 A - A nie wymagane 10. powiat policki PL p.01 A - A nie wymagane 11. powiat pyrzycki PL p.01 A - A nie wymagane 12. powiat stargardzki PL p.01 A - A nie wymagane 13. powiat szczecinecki PL p.01 A - A nie wymagane 14. strefa białogardzko-świdwińska PL z.02 A A A nie wymagane 15. strefa drawsko-wałecka PL z.02 A - A nie wymagane 16. strefa gryficko-kamieńska PL z.02 A A A nie wymagane 17. strefa koszalińsko-sławieńska PL z.02 A A A nie wymagane A kolor oznacza klasyfikację na podstawie obliczeń modelowych (m) oraz metod obiektywnego szacowania () Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla benzenu pod kątem ochrony zdrowia 35

34 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem parametrów kryterialnych dla tlenku węgla poziomu dopuszczalnego określonego pod kątem ochrony zdrowia według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/ powiatu Kod strefy/ powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej dla CO Symbol klasy dla obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie dla CO Symbol klasy wynikowej dla substancji w strefie dla CO Działania wynikające z klasyfikacji Aglomeracja Szczecińska PL a.01 A - A nie wymagane 2. miasto Koszalin PL m.01 A - A nie wymagane 3. miasto Świnoujście PL m.01 A A A nie wymagane 4. powiat choszczeński PL p.01 A - A nie wymagane 5. powiat goleniowski PL p.01 A - A nie wymagane 6. powiat gryfiński PL p.01 A - A nie wymagane 7. powiat kołobrzeski PL p.01 A A A nie wymagane 8. powiat łobeski PL p.01 A - A nie wymagane 9. powiat myśliborski PL p.01 A - A nie wymagane 10. powiat policki PL p.01 A - A nie wymagane 11. powiat pyrzycki PL p.01 A - A nie wymagane 12. powiat stargardzki PL p.01 A - A nie wymagane 13. powiat szczecinecki PL p.01 A - A nie wymagane 14. strefa białogardzko-świdwińska PL z.02 A A A nie wymagane 15. strefa drawsko-wałecka PL z.02 A - A nie wymagane 16. strefa gryficko-kamieńska PL z.02 A A A nie wymagane 17. strefa koszalińsko-sławieńska PL z.02 A A A nie wymagane A kolor oznacza klasyfikację na podstawie obliczeń modelowych (m) oraz metod obiektywnego szacowania () Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla tlenku węgla pod kątem ochrony zdrowia 36

35 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem parametru kryterialnego dla arsenu - poziomu docelowego określonego w celu ochrony zdrowia według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/ powiatu Kod strefy/ powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy dla As Działania wynikające z klasyfikacji Aglomeracja Szczecińska PL a.01 A nie wymagane 2. miasto Koszalin PL m.01 A nie wymagane 3. miasto Świnoujście PL m.01 A nie wymagane 4. powiat choszczeński PL p.01 A nie wymagane 5. powiat goleniowski PL p.01 A nie wymagane 6. powiat gryfiński PL p.01 A nie wymagane 7. powiat kołobrzeski PL p.01 A nie wymagane 8. powiat łobeski PL p.01 A nie wymagane 9. powiat myśliborski PL p.01 A nie wymagane 10. powiat policki PL p.01 A nie wymagane 11. powiat pyrzycki PL p.01 A nie wymagane 12. powiat stargardzki PL p.01 A nie wymagane 13. powiat szczecinecki PL p.01 A nie wymagane 14. strefa białogardzko-świdwińska PL z.02 A nie wymagane 15. strefa drawsko-wałecka PL z.02 A nie wymagane 16. strefa gryficko-kamieńska PL z.02 A nie wymagane 17. strefa koszalińsko-sławieńska PL z.02 A nie wymagane A kolor oznacza klasyfikację na podstawie obliczeń modelowych (m) oraz metod obiektywnego szacowania () Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem parametru kryterialnego poziomu docelowego określonego dla As pod kątem ochrony zdrowia 37

36 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem parametru kryterialnego dla benzo(a)pirenu - poziomu docelowego określonego w celu ochrony zdrowia według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/ powiatu Kod strefy/ powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy dla B(a)P Działania wynikające z klasyfikacji Aglomeracja Szczecińska PL a.01 C opracowanie POP 2. miasto Koszalin PL m.01 C opracowanie POP 3. miasto Świnoujście PL m.01 A nie wymagane 4. powiat choszczeński PL p.01 A nie wymagane 5. powiat goleniowski PL p.01 A nie wymagane 6. powiat gryfiński PL p.01 C opracowanie POP 7. powiat kołobrzeski PL p.01 A nie wymagane 8. powiat łobeski PL p.01 A nie wymagane 9. powiat myśliborski PL p.01 A nie wymagane 10. powiat policki PL p.01 A nie wymagane 11. powiat pyrzycki PL p.01 A nie wymagane 12. powiat stargardzki PL p.01 A nie wymagane 13. powiat szczecinecki PL p.01 C opracowanie POP 14. strefa białogardzko-świdwińska PL z.02 A nie wymagane 15. strefa drawsko-wałecka PL z.02 A nie wymagane 16. strefa gryficko-kamieńska PL z.02 A nie wymagane 17. strefa koszalińsko-sławieńska PL z.02 A nie wymagane A kolor oznacza klasyfikację na podstawie obliczeń modelowych (m) oraz metod obiektywnego szacowania () Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem parametru kryterialnego poziomu docelowego określonego dla B(a)P pod kątem ochrony zdrowia 38

37 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem parametru kryterialnego dla kadmu - poziomu docelowego określonego w celu ochrony zdrowia według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/ powiatu Kod strefy/ powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy dla Cd Działania wynikające z klasyfikacji Aglomeracja Szczecińska PL a.01 A nie wymagane 2. miasto Koszalin PL m.01 A nie wymagane 3. miasto Świnoujście PL m.01 A nie wymagane 4. powiat choszczeński PL p.01 A nie wymagane 5. powiat goleniowski PL p.01 A nie wymagane 6. powiat gryfiński PL p.01 A nie wymagane 7. powiat kołobrzeski PL p.01 A nie wymagane 8. powiat łobeski PL p.01 A nie wymagane 9. powiat myśliborski PL p.01 A nie wymagane 10. powiat policki PL p.01 A nie wymagane 11. powiat pyrzycki PL p.01 A nie wymagane 12. powiat stargardzki PL p.01 A nie wymagane 13. powiat szczecinecki PL p.01 A nie wymagane 14. strefa białogardzko-świdwińska PL z.02 A nie wymagane 15. strefa drawsko-wałecka PL z.02 A nie wymagane 16. strefa gryficko-kamieńska PL z.02 A nie wymagane 17. strefa koszalińsko-sławieńska PL z.02 A nie wymagane A kolor oznacza klasyfikację na podstawie obliczeń modelowych (m) oraz metod obiektywnego szacowania () Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem parametru kryterialnego poziomu docelowego określonego dla Cd pod kątem ochrony zdrowia 39

38 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem parametru kryterialnego dla niklu - poziomu docelowego określonego w celu ochrony zdrowia według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/ powiatu Kod strefy/ powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy dla Ni Działania wynikające z klasyfikacji Aglomeracja Szczecińska PL a.01 A nie wymagane 2. miasto Koszalin PL m.01 A nie wymagane 3. miasto Świnoujście PL m.01 A nie wymagane 4. powiat choszczeński PL p.01 A nie wymagane 5. powiat goleniowski PL p.01 A nie wymagane 6. powiat gryfiński PL p.01 A nie wymagane 7. powiat kołobrzeski PL p.01 A nie wymagane 8. powiat łobeski PL p.01 A nie wymagane 9. powiat myśliborski PL p.01 A nie wymagane 10. powiat policki PL p.01 A nie wymagane 11. powiat pyrzycki PL p.01 A nie wymagane 12. powiat stargardzki PL p.01 A nie wymagane 13. powiat szczecinecki PL p.01 A nie wymagane 14. strefa białogardzko-świdwińska PL z.02 A nie wymagane 15. strefa drawsko-wałecka PL z.02 A nie wymagane 16. strefa gryficko-kamieńska PL z.02 A nie wymagane 17. strefa koszalińsko-sławieńska PL z.02 A nie wymagane A kolor oznacza klasyfikację na podstawie obliczeń modelowych (m) oraz metod obiektywnego szacowania () Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem parametru kryterialnego poziomu określonego dla Ni pod kątem ochrony zdrowia 40

39 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem parametru kryterialnego dla ozonu - poziomu docelowego określonego w celu ochrony zdrowia według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/ powiatu Kod strefy/ powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy dla O3 Działania wynikające z klasyfikacji Aglomeracja Szczecińska PL a.01 A nie wymagane 2. strefa zachodniopomorska PL b.20 C opracowanie POP Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem parametru kryterialnego - poziomu docelowego określonego dla ozonu pod kątem ochrony zdrowia 41

40 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem parametru kryterialnego dla ozonu - poziomu celu długoterminowego określonego w celu ochrony zdrowia według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/ powiatu Kod strefy/ powiatu Symbol klasy dla obszaru strefy dla O3 Działania wynikające z klasyfikacji Aglomeracja Szczecińska PL a.01 D1 ograniczenia emisji substancji przyczyniających się do powstania ozonu jako jeden z celów wojewódzkich 2. strefa zachodniopomorska PL b.20 D2 programów ochrony środowiska osiągniecie poziomu celu długoterminowego dla O3 do 2020 r. Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem parametru kryterialnego - poziomu celu długoterminowego określonego dla ozonu pod kątem ochrony zdrowia. 42

41 Tabela Zbiorcze zestawienie klasyfikacji stref województwa zachodniopomorskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia (poziomów dopuszczalnych, docelowych i celu długoterminowego) według rocznej oceny jakości powietrza za 2008 r. Lp. Nazwa strefy Kod strefy Obszar strefy Ludność [tys.] d(c) poziom docelowy; d(t) poziom celu długoterminowego Powierzchnia strefy [km 2 ] Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru strefy - ochrona zdrowia SO 2 NO 2 PM10 Pb C 6 H 6 CO 1 Aglomeracja Szczecińska PL a.01 powiat m. Szczecin A A A A A A A C A A A D2 2 powiat m. Koszalin PL m.01 m. Koszalin A A A A A A A C A A 3 powiat m. Świnoujście PL m.01 m. Świnoujście A A A A A A A A A A 4 powiat choszczeński PL p.01 powiat choszczeński A A A A A A A A A A 5 powiat goleniowski PL p.01 powiat goleniowski A A A A A A A A A A 6 powiat gryfiński PL p.01 powiat gryfiński A A A A A A A C A A 7 powiat kołobrzeski PL p.01 powiat kołobrzeski A A A A A A A A A A 8 powiat łobeski PL p.01 powiat łobeski A A A A A A A A A A 9 powiat myśliborski PL p.01 powiat myśliborski A A A A A A A A A A 10 powiat policki PL p.01 powiat policki A A A A A A A A A A 11 powiat pyrzycki PL p.01 powiat pyrzycki A A A A A A A A A A 12 powiat stargardzki PL p.01 powiat stargardzki A A A A A A A A A A 13 powiat szczecinecki PL p.01 powiat szczecinecki A A A A A A A C A A strefa białogardzkoświdwińska strefa drawskowałecka strefa gryfickokamieńska strefa koszalińskosławieńska strefa zachodniopomorska PL z.02 PL z.02 PL z.02 powiat białogardzki powiat świdwiński powiat drawski powiat wałecki powiat gryficki powiat kamieński As (PM10) BaP (PM10) Cd (PM10) A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A PL z.02 powiat koszaliński A A A A A A A A A A PL b.20 obszar województwa z wyłączeniem Aglomeracji Szczecińskiej Ni (PM10) O 3 (dc) C O 3 (dt) D2 43

42 4.2. Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego dla poszczególnych zanieczyszczeń dokonana z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin: poziomów dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celu długoterminowego Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem kryteriów określonych dla celu ochrony roślin dla SO 2 poziomu dopuszczalnego dla stężenia średniorocznego - według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy dla SO2 w strefie Działania wynikające z klasyfikacji powiat choszczeński PL p.01 A nie wymagane 2. powiat goleniowski PL p.01 A nie wymagane 3. powiat gryfiński PL p.01 A nie wymagane 4. powiat kołobrzeski PL p.01 A nie wymagane 5. powiat łobeski PL p.01 A nie wymagane 6. powiat myśliborski PL p.01 A nie wymagane 7. powiat policki PL p.01 A nie wymagane 8. powiat pyrzycki PL p.01 A nie wymagane 9. powiat stargardzki PL p.01 A nie wymagane 10. powiat szczecinecki PL p.01 A nie wymagane 11. strefa białogardzko-świdwińska PL z.02 A nie wymagane 12. strefa drawsko-wałecka PL z.02 A nie wymagane 13. strefa gryficko-kamieńska PL z.02 A nie wymagane 14. strefa koszalińsko-sławieńska PL z.02 A nie wymagane Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem kryteriów - poziomu dopuszczalnego dla stężenia średniorocznego określonego dla SO 2 pod kątem ochrony roślin 44

43 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem kryteriów określonych dla celu ochrony roślin dla NOx poziomu dopuszczalnego dla stężenia średniorocznego - według oceny rocznej za 2008 r. Lp. Nazwa strefy/powiatu Kod strefy/powiatu Symbol klasy dla NOx w strefie Działania wynikające z klasyfikacji powiat choszczeński PL p.01 A nie wymagane 2. powiat goleniowski PL p.01 A nie wymagane 3. powiat gryfiński PL p.01 A nie wymagane 4. powiat kołobrzeski PL p.01 A nie wymagane 5. powiat łobeski PL p.01 A nie wymagane 6. powiat myśliborski PL p.01 A nie wymagane 7. powiat policki PL p.01 A nie wymagane 8. powiat pyrzycki PL p.01 A nie wymagane 9. powiat stargardzki PL p.01 A nie wymagane 10. powiat szczecinecki PL p.01 A nie wymagane 11. strefa białogardzko-świdwińska PL z.02 A nie wymagane 12. strefa drawsko-wałecka PL z.02 A nie wymagane 13. strefa gryficko-kamieńska PL z.02 A nie wymagane 14. strefa koszalińsko-sławieńska PL z.02 A nie wymagane Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem kryteriów - poziomu dopuszczalnego dla stężenia średniorocznego określonego dla NOx pod kątem ochrony roślin 45

44 Tabela Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla ozonu poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego - według oceny rocznej za 2008 r. Klasa strefy ze względu na poziom Klasa strefy ze względu na poziom celu Kod docelowy dla O3 długoterminowego dla O3 Lp. Nazwa strefy/powiatu strefy/powiatu Działania wynikające Działania wynikające Klasa strefy Klasa strefy z klasyfikacji z klasyfikacji ograniczenia emisji substancji przyczyniających się do powstania 1. strefa ozonu jako jeden z celów wojewódzkich PL b.20 A nie wymagane D2 zachodniopomorska programów ochrony środowiska osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla O3 do 2020 r. Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem kryterium poziomu docelowego określonego dla ozonu pod kątem ochrony roślin Mapa Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego za 2008 r. z uwzględnieniem kryterium poziomu celu długoterminowego - określonego dla ozonu pod kątem ochrony roślin 46

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT ZA 2005 ROK Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Renata Rewaj Marta Szczepankiewicz Natalia Bykowszczenko

Autorzy: Renata Rewaj Marta Szczepankiewicz Natalia Bykowszczenko Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie pod kierunkiem Naczelnika Wydziału Małgorzaty Landsberg-Uczciwek Autorzy: Renata Rewaj Marta Szczepankiewicz

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl OCENA WSTĘPNA JAKOŚCI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

VI. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VI. OCHRONA POWIETRZA Air protection VI. OCHRONA POWIETRZA Air protection Wstęp Fotografia VI.1. Elektrownia wiatrowa w województwie zachodniopomorskim (źródło: WIOŚ w Szczecinie) O stanie czystości powietrza decyduje zawartość w nim różnorodnych

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 21 ROKU Ocenę stanu jakości powietrza na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 21 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010 Grudzień 2011 REDAKTOR WYDANIA MAŁGORZATA LANDSBERG UCZCIWEK OPINIUJĄCY ANDRZEJ MILUCH, SŁAWOMIR KONIECZNY OPRACOWANO W WYDZIALE MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Międzyzdroje, XR-PRM V5 6-7 october września 2004 2007 r. PROCES DOSTOSOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2015

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

2.3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza Inwentaryzację źródeł, z których wielkości emisji wykorzystano do obliczeń modelowych za 2005 r.

2.3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza Inwentaryzację źródeł, z których wielkości emisji wykorzystano do obliczeń modelowych za 2005 r. 2.3. Eisja zanieczyszczeń do powietrza Inwentaryzację źródeł, z których wielkości eisji wykorzystano do obliczeń odelowych za 2005 r. przeprowadzono w oparciu o wszystkie ożliwe do uzyskania inforacje,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie miasto Radom dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu, ze

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2007 r. WYNIKI POMIARÓW

KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2007 r. WYNIKI POMIARÓW Załącznik Nr 1 Tabele dokumentacja wykorzystanych na potrzeby Rocznej oceny jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport za 2007 Tabela 1 Zanieczyszczenie: DWUTLENEK SIRKI (SO 2 ) pomiary

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT 2015

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT 2015 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT 2015 Szczecin, 2015 r. Raport opracowano w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Podstawy prawne: art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 23 stycznia 2008 r. Nr 25, poz. 150), rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Renata Rewaj Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Renata Pałyska

Autorzy: Renata Rewaj Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Renata Pałyska Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie pod kierunkiem Naczelnika Wydziału Małgorzaty Landsberg-Uczciwek Autorzy: Renata Rewaj Marta Bursztynowicz

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 5. 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza w województwie zachodniopomorskim w 2011 r... 6

Wstęp... 5. 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza w województwie zachodniopomorskim w 2011 r... 6 Spis treści Str. Wstęp... 5 1. Emisja zanieczyszczeń do powietrza w województwie zachodniopomorskim w 2011 r.... 6 1.1. Inwentaryzacja emisji... 6 1.2. Metody obliczeń oraz szacowania ładunków emisji punktowej,

Bardziej szczegółowo

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...3 2. Podsystem monitoringu jakości... 12 2.1. Monitoring jakości powierzchniowych...12 2.2. Monitoring jakości podziemnych...30

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPO- MORSKIM 3.1. Specyfika społeczno-gospodarcza województwa zachodniopomorskiego Podjęcie próby opracowania

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 97/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie aglomeracja warszawska dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu,

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji

Bardziej szczegółowo

WSTĘP CELE I ZADANIA PMŚ STRUKTURA FUNKCJONALNA PMŚ BLOK: PRESJE. BLOK: STAN

WSTĘP CELE I ZADANIA PMŚ STRUKTURA FUNKCJONALNA PMŚ BLOK: PRESJE. BLOK: STAN SPIS TREŚCI strona WSTĘP......3 1. CELE I ZADANIA PMŚ...3 2. STRUKTURA FUNKCJONALNA PMŚ...4 3. BLOK: PRESJE......5 4. BLOK: STAN...9 4.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...9 4.1.1. Monitoring chemizmu

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Dokumentacja do aktualizacji programu ochrony powietrza dla miasta Legnica, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM1, pyłu zawieszonego

Bardziej szczegółowo

III. Ocena jakości powietrza

III. Ocena jakości powietrza III. Ocena jakości powietrza III.1. Emisja Pod pojęciem emisji rozumie się wprowadzanie do powietrza, bezpośrednio lub pośrednio, substancji powstających w wyniku działalności człowieka. Rodzaje i ilość

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku tys. Mg/rok Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku Stan jakości powietrza w Płocku Powietrze w Płocku jest nadmiernie zanieczyszczone pyłem zawieszonym PM10

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r.

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r. SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r. Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Małgorzata Landsberg-Uczciwek

Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Małgorzata Landsberg-Uczciwek Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Małgorzata Landsberg-Uczciwek Naczelnik Wydziału Renata Rewaj Główny specjalista d/s monitoringu

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza. EKOMETRIA Sp. z o.o.

Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza. EKOMETRIA Sp. z o.o. Znaczenie modelowania w ocenie jakości powietrza EKOMETRIA Sp. z o.o. Metody oceny wstępnej i bieżą żącej Pomiary (automatyczne, manualne, wskaźnikowe) Modelowanie Obiektywne szacowanie emisji Modelowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: DWUTLENEK SIARKI (SO 2 ) pomiary automatyczne Cel: ochrona zdrowia ludzi; ochrona roślin Zanieczyszczenie: DWUTLENEK SIARKI (SO 2 )

Zanieczyszczenie: DWUTLENEK SIARKI (SO 2 ) pomiary automatyczne Cel: ochrona zdrowia ludzi; ochrona roślin Zanieczyszczenie: DWUTLENEK SIARKI (SO 2 ) ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ DL WOJEWÓDZTW ZCHODNIOPOMORSKIEGO - RPORT Z 2010 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Tadeusz Sadowski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Monitoring powietrza w województwie

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO mgr inŝ. Andrzej Karaś Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Jakość powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Programu ochrony

Bardziej szczegółowo