ZARZĄDZENIE Nr 67/2014 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 27 stycznia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 67/2014 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 27 stycznia 2014 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 67/2014 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia o konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r. Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje: 1 Przyjmuje się ogłoszenia o konkursach na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r., które stanowią załączniki od numeru 1 do 5 do niniejszego zarządzenia. 2 Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Infrastruktury Społecznej. 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2014r. Projekt zarządzenia uzgodniono z radcą prawnym

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 27 stycznia 2014r. O G Ł O S Z E N I E NR 14/K/2014 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA Z 24 STYCZNIA 2014 ROKU O KONKURSIE NA POPULARYZOWANIE ZAJĘĆ W RAMACH UNIWERSYTETU III WIEKU W 2014 ROKU Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania pn.: Popularyzowanie zajęć w ramach Uniwersytetu III Wieku w 2014 r. 1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie zł. 2. Dotacja obejmuje w szczególności: a) koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego): - dofinansowanie kosztów związanych z organizowaniem różnych form edukacyjnych m. in. wykładów i seminariów oraz poczęstunku uczestników zadania, płac i pochodnych osób prowadzących wykłady i szkolenia oraz koszt wynajmowania pomieszczeń, sal, obiektów sportowych w których odbywają się spotkania, zajęcia, - koszty związane z transportem uczestników zadania do miejsca docelowego, w którym odbywać się będzie realizacja zadania, b) koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania - działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu, nie więcej niż 10 % wnioskowanej kwoty dotacji): - koszty przygotowania sprawozdań i rozliczenia dotacji (księgowość). c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: - zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania np.: ubezpieczenie, materiały biurowe, opłaty pocztowe, itp. (nie więcej niż 25% udzielonej dotacji). 3. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na: 1) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty bankowe, 2) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, 3) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, 4) nabycie lub dzierżawy gruntów, 5) prace remontowe i budowlane, 6) działalność gospodarczą i polityczną, 7) odsetki karne i kary. 4. Zlecenie realizacji zadań publicznych, których dotyczy konkurs, będzie miało formę wspierania wykonania zadania publicznego. 5. Zasady przyznawania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznawana jest

3 dotacja, wskazanie liczby mieszkańców Dzierżoniowa, którzy biorą udział w realizacji zadania. 6. Termin i warunki realizacji zadania: 1) Zadanie publiczne z zakresu objętego konkursem zostało przewidziane do realizacji w roku 2014 tj. od dnia podpisania umowy do r., z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, jak również warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie zawieranej po rozstrzygnięciu konkursu, 2) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie. 3) w przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. 4) udział mieszkańców Dzierżoniowa realizowanym zadaniu. 5) dofinansowanie realizacji zadania obejmuje wskazaną w ofercie liczbę uczestników zadania publicznego. W sytuacji, gdy w realizacji zadania weźmie udział inna ilość uczestników niż planowana, dokonuje się proporcjonalnego zmniejszenia przyznanych środków. Środki finansowe niewykorzystane podlegają zwrotowi do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, 6) organizacja, która otrzyma dotację będzie zobowiązana do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach i publikacjach, informacjach dla mediów. 7. Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie wspólnej należy wskazać: a) sposób reprezentacji podmiotów wobec gminy, b) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione a art. 3 ust. 3 ustawy. 8. Kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25 z dnia 10 stycznia 2011r.) należy składać w kopertach w terminie do 19 lutego 2014 r. w Biurze Obsługi Klienta, Stanowisko Informacja (parter Urzędu Miasta). Na kopercie powinien się znaleźć adres zwrotny organizacji. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone i zostaną zwrócone oferentowi. 9. Zaopiniowanie ofert przez powołaną w tym celu Komisję nastąpi w terminie do 21 lutego 2014 r. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Burmistrza Dzierżoniowa, natomiast jej prace będą przebiegały zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwale nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawi uchwalenia Rocznego Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 10. W terminie do 28 lutego 2014 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.

4 11. Zleceniobiorcy są zobowiązani do: 1) przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do oferty celem przedłożenia do akceptacji Zleceniodawcy, 2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, 3) zapewnienia udziału finansowych środków własnych na realizację zadania publicznego, 4) terminowego sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie i dostarczenie do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie wraz z oryginałami faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych potwierdzającymi poniesione wydatki z dotacji. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Powyższy wzór sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej - współpraca z organizacjami pozarządowymi druki do pobrania. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych stosuje się zapisy wynikające z umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego m.in.: wezwanie, kary umowne, zwrot części lub całości dotacji wraz z odsetkami. 5) oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści : Kwota w wysokości została pokryta z dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Dzierżoniów, na podstawie umowy nr.. z dnia... Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta. 12. W 2013 roku z budżetu miasta w ramach Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano dotacje w kwocie ,- zł 13. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria: 1) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;, 2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne, 4) uwzględnienie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, 5) uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 6) uwzględnienie oceny i analizy realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun

5 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 27 stycznia 2014r. O G Ł O S Z E N I E NR 15/K/2014 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA Z 24 STYCZNIA 2014 ROKU O KONKURSIE NA PODTRZYMYWANIE TRADYCJI I KULTURY KRESOWEJ PRZEZ MIESZKAŃCÓW DZIERŻONIOWA POCHODZENIA KRESOWEGO W 2014 ROKU Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania pn.: Podtrzymywanie tradycji i kultury kresowej przez mieszkańców Dzierżoniowa pochodzenia kresowego w 2014 roku. 1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie zł. 2. Dotacja obejmuje w szczególności: a) koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego): - koszty związane z udziałem w uroczystościach z okazji świąt państwowych oraz kosztów wydawnictw i spotkań kulturalno-okolicznościowych - koszty związane ze spotkaniami integracyjnymi i pomocą społeczną kresowiakom oraz członkom ich rodzin, - koszty związane z opracowywaniem, redakcją i wydawaniem publikacji związanej z kulturą, obyczajami kresów wschodnich. b) koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania - działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu, nie więcej niż 10 % wnioskowanej kwoty dotacji): - koszty przygotowania oferty, sprawozdań i rozliczenia dotacji (księgowość). c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: - zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np.: ubezpieczenie, zakup materiałów biurowych, koszty opłaty pocztowej itp. (nie więcej niż 25% udzielonej dotacji). 3. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na: 1) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty bankowe, 2) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, 3) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, 4) nabycie lub dzierżawy gruntów, 5) prace remontowe i budowlane, 6) działalność gospodarczą i polityczną, 7) odsetki karne i kary 4. Zasady przyznawania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznawana jest dotacja, wskazanie liczby mieszkańców Dzierżoniowa, którzy biorą udział w realizacji zadania.

6 5. Zlecenie realizacji zadań publicznych, których dotyczy konkurs, będzie miało formę wspierania wykonania zadania publicznego. 6. Termin i warunki realizacji zadania: 1) Zadanie publiczne z zakresu objętego konkursem zostało przewidziane do realizacji w roku 2014 tj. od dnia podpisania umowy do r., z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, jak również warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie zawieranej po rozstrzygnięciu konkursu, 2) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie. 3) w przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. 4) udział dzieci, młodzieży i seniorów z Dzierżoniowa realizowanym zadaniu. 5) dofinansowanie realizacji zadania obejmuje wskazaną w ofercie liczbę uczestników zadania publicznego. W sytuacji, gdy w realizacji zadania weźmie udział inna ilość uczestników niż planowana, dokonuje się proporcjonalnego zmniejszenia przyznanych środków. Środki finansowe niewykorzystane podlegają zwrotowi do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. 6) organizacja, która otrzyma dotację będzie zobowiązana do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach i publikacjach, informacjach dla mediów. 7. Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie wspólnej należy wskazać: a) sposób reprezentacji podmiotów wobec gminy, b) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione a art. 3 ust. 3 ustawy. 8. Kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25 z dnia 10 stycznia 2011r.) należy składać w kopertach w terminie do 19 lutego 2014 r. w Biurze Obsługi Klienta, Stanowisko Informacja (parter Urzędu Miasta). Na kopercie powinien się znaleźć adres zwrotny organizacji. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone i zostaną zwrócone oferentowi. 9. Zaopiniowanie ofert przez powołaną w tym celu Komisję nastąpi w terminie do 21 lutego 2014 r. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Burmistrza Dzierżoniowa, natomiast jej prace będą przebiegały zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwale nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 10. W terminie do 28 lutego 2014 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.

7 11. Zleceniobiorcy są zobowiązani do: 1) przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do oferty celem przedłożenia do akceptacji Zleceniodawcy, 2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, 3) zapewnienia udziału finansowych środków własnych na realizację zadania publicznego, 4) terminowego sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie i dostarczenie do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie wraz z oryginałami faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych potwierdzającymi poniesione wydatki z dotacji. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Powyższy wzór sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej - współpraca z organizacjami pozarządowymi druki do pobrania. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych stosuje się zapisy wynikające z umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego m.in.: wezwanie, kary umowne, zwrot części lub całości dotacji wraz z odsetkami. 5) Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści : Kwota w wysokości została pokryta z dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Dzierżoniów, na podstawie umowy nr.. z dnia... Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta. 12. W 2013 roku z budżetu miasta w ramach Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi przekazano dotacje w kwocie 4 500,- zł. 13. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria: 1) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;, 2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne, 4) uwzględnienie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, 5) uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 6) uwzględnienie oceny i analizy realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun

8 Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 27 stycznia 2014r. O G Ł O S Z E N I E NR 1/K/2014 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA Z DNIA 24 STYCZNIA 2014 ROKU O KONKURSIE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W 2014 ROKU Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz z późniejszymi zmianami) Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy na realizację zadania pn.: 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w 2014 r. w tym: 1) udział dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa w treningach i zawodach na torze BMX - na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 7 500,- zł, 2) prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych z elementami judo dla dzieci i młodzieży z Dzierżoniowa na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie ,- zł. 3) udział najmłodszych mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach piłki nożnej pod nazwą Mała Akademia Przedszkolaka na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie 3 000,- zł. 2. Dotacje obejmują dofinansowanie kosztów udziału mieszkańców Dzierżoniowa w zajęciach sportowych w tym: a) koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego): - transport uczestników zadania wraz z opiekunami, - wyżywienie, - zakwaterowanie uczestników zadania wraz z opiekunami, - wynagrodzenie kadry szkoleniowej, pochodne od wynagrodzeń, - obsługa techniczna, sędziowska i medyczna zadania, - koszty eksploatacji własnych lub dzierżawionych obiektów sportowych, - pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych oraz uczestnictwa w tych zawodach, - pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, - koszty związane z realizacją programów szkolenia sportowego, b) koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania - działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu, nie więcej niż 10 % wnioskowanej kwoty dotacji): - koszty przygotowania oferty, przygotowania sprawozdań i rozliczenia dotacji (w tym księgowość). c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji (nie więcej niż 25% udzielonej dotacji): - zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np.:

9 ubezpieczenie, licencje, itp.), - zakup sprzętu sportowego. 3. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na: 1) koszty stałe podmiotów, w tym utrzymanie biura (czynsze, rachunki telefoniczne itp.), 2) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty bankowe, 3) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, 4) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, 5) nabycie lub dzierżawę gruntów, 6) prace remontowe i budowlane, 7) działalność gospodarczą i polityczną, 8) odsetki karne i kary, 9) delegacje służbowe członków stowarzyszenia (klubu sportowego) niezwiązane z celem realizowanego zadania oraz delegacje służbowe rozliczane jako koszt transportu, 10) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zarządu, członków zarządu, dyrektorów, asystentów zarządu oraz osób nie mających związku z realizowanym zadaniem, 11) wyposażenie biur w art. spożywcze, wyposażenie biur na użytek zarządu, niezwiązane z zakresem realizowanego zadania, 12) prowadzenie działalności gospodarczej i politycznej, 13) projekty dyskryminujące jakiekolwiek osoby lub grupy. 4. Zlecenie realizacji zadań publicznych, których dotyczy konkurs, będzie miało formę wspierania wykonania zadania publicznego. 5. Zasady przyznawania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznawana jest dotacja, wskazanie liczby mieszkańców Dzierżoniowa, którzy biorą udział w realizacji zadania oraz udział środków finansowych własnych podczas realizacji zadania. 6. Termin i warunki realizacji zadania: 1) Zadania publiczne z zakresu objętego konkursem zostały przewidziane do realizacji w roku 2014 tj. od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, jak również warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie zawieranej po rozstrzygnięciu konkursu, 2) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie, 3) w przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. 4) udział dzieci, młodzieży i seniorów z Dzierżoniowa w zajęciach sportowych, 5) dofinansowanie realizacji zadania obejmuje wskazaną w ofercie liczbę uczestników zadania publicznego. W sytuacji, gdy w realizacji zadania weźmie udział inna ilość osób niż planowana, dokonuje się proporcjonalnego

10 zmniejszenia przyznanych środków. Środki finansowe niewykorzystane podlegają zwrotowi do urzędu miasta w Dzierżoniowie. 7. Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie wspólnej należy wskazać: a) sposób reprezentacji podmiotów wobec gminy, b) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione a art. 3 ust. 3 ustawy. 8. Kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25 z dnia 10 stycznia 2011r.) należy składać w kopertach w terminie do 19 lutego 2014 r. w Biurze Obsługi Klienta, Stanowisko Informacja (parter Urzędu Miasta). Na kopercie powinien się znaleźć adres zwrotny organizacji. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone i zostaną zwrócone oferentowi. 9. Zaopiniowanie ofert przez powołaną w tym celu Komisję nastąpi w terminie do 21 lutego 2014 r. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Burmistrza Dzierżoniowa, natomiast jej prace będą przebiegały zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwale nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 10. W terminie do 28 lutego 2014 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty. 11. W terminie do 31 grudnia 2013 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty. Nie wcześniej jednak niż po uchwaleniu przez Radę Miejską Dzierżoniowa budżetu na 2014 r. 12. Zleceniobiorcy są zobowiązani do: 1) przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do oferty celem przedłożenia do akceptacji Zleceniodawcy, 2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, 3) przestrzegania zapisów ustawy z 15 lipca 2010 o sporcie (Dz. U. z 2010 nr 127 poz. 857 z późniejszymi zmianami), 4) zapewnienia udziału finansowych środków własnych na realizację zadania publicznego. 5) terminowego sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie i dostarczenie do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie wraz z oryginałami faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych potwierdzającymi poniesione wydatki z dotacji. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Powyższy wzór sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej - współpraca z organizacjami pozarządowymi druki do pobrania. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych stosuje się zapisy wynikające z umowy o wsparcie realizacji

11 zadania publicznego m.in.: wezwanie, kary umowne, zwrot części lub całości dotacji wraz z odsetkami. 6) oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać trwa opis o następującej treści : Kwota w wysokości została pokryta z dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Dzierżoniów, na podstawie umowy nr.. z dnia... Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta. 13. W 2013 roku z budżetu miasta w ramach Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przekazano dotacje w kwocie ,- zł 14. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria: 1) ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, 2) ocena posiadanych przez oferenta zasobów rzeczowych i kadrowych z uwzględnieniem kwalifikacji osób biorących udział w realizacji zadania wymienionego w ogłoszeniu, analiza i ocena wykonania zadań zleconych w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków, 3) ocena wkładu rzeczowego, w tym świadczenia wolontariuszy oraz praca społeczna członków, 4) ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania biorąc pod uwagę rodzaj wydatków, który powinien odpowiadać ściśle zakresowi zawartemu w nazwie zadania i ogłoszeniu, 5) uwzględnia planowaną wysokość środków własnych, środków publicznych i możliwość pozyskania środków finansowych z innych źródeł, 6) ocena wykonania zadań przez oferenta w okresie poprzednim. Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun

12 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 27 stycznia 2014r. O G Ł O S Z E N I E NR 32/K/2014 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA Z 24 STYCZNIA 2014 ROKU O KONKURSIE NA POPULARYZOWANIE WIEDZY DOTYCZĄCEJ WSPIERANIA RODZINY I ORGANIZACJA SPOTKAŃ TEMATYCZNYCH W 2014 ROKU Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania pn.: Wspierania rodziny i organizacja spotkań tematycznych w 2014 r. 1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie zł. 2. Dotacja obejmuje w szczególności: a) koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego): - dofinansowanie kosztów związanych z organizowaniem różnych form edukacyjnych m. in. wykładów i seminariów oraz poczęstunku uczestników zadania, płac i pochodnych osób prowadzących wykłady i szkolenia oraz koszt wynajmowania pomieszczeń, sal, obiektów sportowych w których odbywają się spotkania, zajęcia, oraz koszty związane z noclegiem osób przeprowadzających spotkania i warsztaty, zakup nagród dla uczestników konkursów, zakup artykułów papierniczych niezbędnych do przeprowadzenia zadania, - koszty związane z transportem uczestników zadania do miejsca docelowego, w którym odbywać się będzie realizacja zadania, b) koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania - działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu, nie więcej niż 10 % wnioskowanej kwoty dotacji): - koszty przygotowania sprawozdań i rozliczenia dotacji (księgowość). c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: - zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania np.: ubezpieczenie, materiały biurowe, opłaty pocztowe, itp. (nie więcej niż 25% udzielonej dotacji). 3. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na: 1) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty bankowe, 2) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, 3) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, 4) nabycie lub dzierżawy gruntów, 5) prace remontowe i budowlane, 6) działalność gospodarczą i polityczną, 7) odsetki karne i kary.

13 4. Zlecenie realizacji zadań publicznych, których dotyczy konkurs, będzie miało formę wspierania wykonania zadania publicznego. 5. Zasady przyznawania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznawana jest dotacja, wskazanie liczby mieszkańców Dzierżoniowa, którzy biorą udział w realizacji zadania. 6. Termin i warunki realizacji zadania: 1) Zadanie publiczne z zakresu objętego konkursem zostało przewidziane do realizacji w roku 2014 tj. od dnia podpisania umowy do r., z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, jak również warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie zawieranej po rozstrzygnięciu konkursu, 2) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie. 3) w przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. 4) udział mieszkańców Dzierżoniowa realizowanym zadaniu. 5) dofinansowanie realizacji zadania obejmuje wskazaną w ofercie liczbę uczestników zadania publicznego. W sytuacji, gdy w realizacji zadania weźmie udział inna ilość uczestników niż planowana, dokonuje się proporcjonalnego zmniejszenia przyznanych środków. Środki finansowe niewykorzystane podlegają zwrotowi do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, 6) organizacja, która otrzyma dotację będzie zobowiązana do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach i publikacjach, informacjach dla mediów. 7. Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie wspólnej należy wskazać: a) sposób reprezentacji podmiotów wobec gminy, b) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione a art. 3 ust. 3 ustawy. 8. Kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25 z dnia 10 stycznia 2011r.) należy składać w kopertach w terminie do 19 lutego 2014 r. w Biurze Obsługi Klienta, Stanowisko Informacja (parter Urzędu Miasta). Na kopercie powinien się znaleźć adres zwrotny organizacji. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone i zostaną zwrócone oferentowi. 9. Zaopiniowanie ofert przez powołaną w tym celu Komisję nastąpi w terminie do 21 lutego 2014 r. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Burmistrza Dzierżoniowa, natomiast jej prace będą przebiegały zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwale nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami

14 pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 10. W terminie do 28 lutego 2014 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty. 11. Zleceniobiorcy są zobowiązani do: 1) przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do oferty celem przedłożenia do akceptacji Zleceniodawcy, 2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, 3) zapewnienia udziału finansowych środków własnych na realizację zadania publicznego, 4) terminowego sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie i dostarczenie do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie wraz z oryginałami faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych potwierdzającymi poniesione wydatki z dotacji. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Powyższy wzór sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej - współpraca z organizacjami pozarządowymi druki do pobrania. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych stosuje się zapisy wynikające z umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego m.in.: wezwanie, kary umowne, zwrot części lub całości dotacji wraz z odsetkami. 5) oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści : Kwota w wysokości została pokryta z dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Dzierżoniów, na podstawie umowy nr.. z dnia... Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta. 12. W 2013 roku z budżetu miasta w ramach Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi nie przekazano dotacji na w/w zadanie. 13. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria: 1) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;, 2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne, 4) uwzględnienie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, 5) uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 6) uwzględnienie oceny i analizy realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę

15 rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków. Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun

16 Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 27 stycznia 2014r. O G Ł O S Z E N I E NR 33/K/2014 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA Z 24 STYCZNIA 2014 ROKU O KONKURSIE NA ORGANIZACJĘ ZAJĘĆ DODATKOWYCH DLA NAJMŁODSZYCH MIESZKAŃCÓW DZIERŻONIOWA POPRZEZ UMOŻLIWIENIE UCZESTNICTWA DZIECIOM Z NAJUBOŻSZYCH RODZIN W DODATKOWYCH ZAJĘCIACH EDUKACYJNYCH W 2014 ROKU Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz z późniejszymi zmianami), Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy na realizację zadania pn.: Organizacja zajęć dodatkowych dla najmłodszych mieszkańców Dzierżoniowa poprzez umożliwienie uczestnictwa dzieciom z najuboższych rodzin w dodatkowych zajęciach edukacyjnych w 2014 r. 1. Na realizację zadania przeznacza się dotację w kwocie zł. 2. Dotacja obejmuje w szczególności: a) koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego): - koszty związane z opłatą czesnego związanego z udziałem najbiedniejszych dzieci z Dzierżoniowa w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, - koszty związane z transportem uczestników zadania do miejsca docelowego, w którym odbywać się będzie realizacja zadania, b) koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania - działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu, nie więcej niż 10 % wnioskowanej kwoty dotacji): - koszty przygotowania sprawozdań i rozliczenia dotacji (księgowość). c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: - zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania np.: ubezpieczenie, materiały biurowe, opłaty pocztowe, itp. (nie więcej niż 25% udzielonej dotacji). 3. Dotacje na realizację zadań publicznych nie mogą być wykorzystane na: 1) podatki, cła, opłaty skarbowe, opłaty bankowe, 2) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, 3) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów, 4) nabycie lub dzierżawy gruntów, 5) prace remontowe i budowlane, 6) działalność gospodarczą i polityczną, 7) odsetki karne i kary. 4. Zlecenie realizacji zadań publicznych, których dotyczy konkurs, będzie miało formę wspierania wykonania zadania publicznego.

17 5. Zasady przyznawania dotacji: kompletność złożonej oferty, rzetelność podanych danych w ofercie oraz efektywność realizacji zadania, na które przyznawana jest dotacja, wskazanie liczby mieszkańców Dzierżoniowa, którzy biorą udział w realizacji zadania. 6. Termin i warunki realizacji zadania: 1) Zadanie publiczne z zakresu objętego konkursem zostało przewidziane do realizacji w roku 2014 tj. od dnia podpisania umowy do r., z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy, jak również warunki realizacji zadań zostaną określone w umowie zawieranej po rozstrzygnięciu konkursu, 2) zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy oraz zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie. 3) w przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Miasta w Dzierżoniowie. 4) udział mieszkańców Dzierżoniowa realizowanym zadaniu. 5) dofinansowanie realizacji zadania obejmuje wskazaną w ofercie liczbę uczestników zadania publicznego. W sytuacji, gdy w realizacji zadania weźmie udział inna ilość uczestników niż planowana, dokonuje się proporcjonalnego zmniejszenia przyznanych środków. Środki finansowe niewykorzystane podlegają zwrotowi do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, 6) organizacja, która otrzyma dotację będzie zobowiązana do informowania, że zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Miejskiej Dzierżoniów. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach i publikacjach, informacjach dla mediów. 7. Oferty mogą składać podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami. W ofercie wspólnej należy wskazać: a) sposób reprezentacji podmiotów wobec gminy, b) jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione a art. 3 ust. 3 ustawy. 8. Kompletne oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 25 z dnia 10 stycznia 2011r.) należy składać w kopertach w terminie do 19 lutego 2014 r. w Biurze Obsługi Klienta, Stanowisko Informacja (parter Urzędu Miasta). Na kopercie powinien się znaleźć adres zwrotny organizacji. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrzone i zostaną zwrócone oferentowi. 9. Zaopiniowanie ofert przez powołaną w tym celu Komisję nastąpi w terminie do 21 lutego 2014 r. Komisja konkursowa zostanie powołana Zarządzeniem Burmistrza Dzierżoniowa, natomiast jej prace będą przebiegały zgodnie z zasadami ustalonymi w uchwale nr XL/276/13 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 października 2013 r. w sprawi uchwalenia Rocznego Programu współpracy Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

18 10. W terminie do 28 lutego 2014 r. oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty. 11. Zleceniobiorcy są zobowiązani do: 1) przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do oferty celem przedłożenia do akceptacji Zleceniodawcy, 2) wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, 3) zapewnienia udziału finansowych środków własnych na realizację zadania publicznego, 4) terminowego sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie i dostarczenie do Urzędu Miasta w Dzierżoniowie wraz z oryginałami faktur/rachunków/innych dokumentów księgowych potwierdzającymi poniesione wydatki z dotacji. Wzór sprawozdania został określony w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Powyższy wzór sprawozdania jest dostępny na stronie internetowej - współpraca z organizacjami pozarządowymi druki do pobrania. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych stosuje się zapisy wynikające z umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego m.in.: wezwanie, kary umowne, zwrot części lub całości dotacji wraz z odsetkami. 5) oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis o następującej treści : Kwota w wysokości została pokryta z dotacji udzielonej przez Gminę Miejską Dzierżoniów, na podstawie umowy nr.. z dnia... Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania beneficjenta. 12. W 2013 roku z budżetu miasta w ramach Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi nie przekazano żadnych środków na realizację zadania. 13. Przy dokonywaniu wyboru oferty stosowane będą następujące kryteria: 1) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;, 2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 3) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których organizacja pozarządowa będzie realizować zadanie publiczne, 4) uwzględnienie udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego, 5) uwzględnienie planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków, 6) uwzględnienie oceny i analizy realizacji zleconych zadań publicznych, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

19 Burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun

ZARZĄDZENIE Nr 90/2014 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 5 lutego 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 90/2014 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 5 lutego 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 90/2014 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 5 lutego 2014r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia o konkursie dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego z zakresu promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

O G Ł OS Z E N I E NR 1/W/2013 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA Z 12 LUTEGO 2013 ROKU

O G Ł OS Z E N I E NR 1/W/2013 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA Z 12 LUTEGO 2013 ROKU Wersja archiwalna Ogłoszenia o konkursach na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 265/105/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr 265/105/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr 265/105/16 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie Ekologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 388/2015 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 1 lipca 2015 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 388/2015 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 1 lipca 2015 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 388/2015 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 1 lipca 2015 r. Ogłoszenie nr 43/K/2015 z dnia 1 lipca 2015 r. Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

` ZARZĄDZENIE Nr 428/2015 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 20 lipca 2015 r.

` ZARZĄDZENIE Nr 428/2015 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 20 lipca 2015 r. ` ZARZĄDZENIE Nr 428/2015 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2015 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 14 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2015 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 14 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2015 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 14 stycznia 2015 r. Ogłoszenie nr 19/K/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2015 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 14 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2015 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 14 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 30/2015 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 14 stycznia 2015 r. Ogłoszenie nr 5/K/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 369/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 8 lipca 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 369/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 8 lipca 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 369/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 8 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 153/141/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 listopada 2015 roku

Zarządzenie Nr 153/141/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 listopada 2015 roku Zarządzenie Nr 153/141/15 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dzierżoniów w zakresie Ekologii

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 25 maja 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 25 maja 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 305/2015 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia ogłoszenia na realizację zadań publicznych w 2015 roku z zakresu wspierania wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 285/5/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 285/5/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 285/5/17 Wójta Gminy Dzierżoniów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Dzierżoniów w zakresie Wspierania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 48/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 22 stycznia 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 48/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 22 stycznia 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 48/2016 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 22 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia ogłoszeń o konkursach dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych z zakresu promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2015 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 14 stycznia 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2015 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 14 stycznia 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2015 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 14 stycznia 2015 r. Ogłoszenie nr 1a/K/2015 z dnia 14 stycznia 2015 r. Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadań publicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 17/2015 PREZYDENTA MIASTA TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego miasta z zakresu kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia I etapu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO

ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO ZARZĄD POWIATU TURECKIEGO na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

c.) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz deklarację CIT 8 z

c.) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz deklarację CIT 8 z OGŁOSZENIE Nr 3/EKS/2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 19 lutego 2014 roku o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 04 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 1/16 Wójta Gminy Tereszpol z dnia 04 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 1/16 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego Gminy Tereszpol w 2016 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2016 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2016 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 76/2016 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 03.02.2016 r. Ogłoszenie nr 14a/K/2016 z dnia 3 lutego 2016 r. Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 29 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2016 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia I etapu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Urzędów. ul. Rynek Urzędów

Wójt Gminy Urzędów. ul. Rynek Urzędów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2015 Wójta Gminy Urzędów z dnia 7 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Urzędów ul. Rynek 24 23-250 Urzędów działając na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Forma realizacji zadania: wsparcie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadania.

Forma realizacji zadania: wsparcie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadania. IR.524.9.2017 Warka dnia 10.05.2017r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARKI Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2016

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2016 Na podstawie 5 uchwały Nr X/108/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dn. 17 grudnia 2015r.w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów Gościeradów, dnia 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Gościeradów działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia roku

Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia roku Uchwała nr 157/2017 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 03.02.2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 7 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA. z dnia 7 marca 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka ul. Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka woj. małopolskie ZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/307/2014 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 5 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/307/2014 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 5 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR OG/307/2014 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia II etapu konkursu ofert na realizacje zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 1 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 1 czerwca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 63/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w II półroczu 2015 roku zadania publicznego pn. Wspieranie i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA NOWEGO MIASTA LUBAWSKIEGO z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 6 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY BORKI. z dnia 25 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 7 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2015 Burmistrza Nałęczowa z dnia 27 stycznia 2015 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA

Załącznik do zarządzenia Nr 8/2015 Burmistrza Nałęczowa z dnia 27 stycznia 2015 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA Załącznik do zarządzenia Nr 8/2015 Burmistrza Nałęczowa z dnia 27 stycznia 2015 r. BURMISTRZ NAŁĘCZOWA działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 16 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 16 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2017 WÓJTA GMINY DRUŻBICE z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznego w 2017 roku Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku

Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku Uchwała nr 3/2015 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2015 roku. I.

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2015 roku. I. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 Burmistrza Międzyrzecza z dnia 05 lutego 2015 r. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Międzyrzecz w 2015 roku. I. Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r.

Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r. Zarządzenie Nr 91.2015 Burmistrza Strumienia z dnia 26 luty 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia konkursu na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Dzierżoniowa nr /2016 z dnia 2016 r.

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Dzierżoniowa nr /2016 z dnia 2016 r. Załącznik nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Dzierżoniowa nr /2016 z dnia 2016 r. Ogłoszenie nr 1/PP/2016 z dnia lutego 2016 r. Burmistrza Dzierżoniowa o konkursie na realizację zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2013 roku

Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2013 roku Uchwała nr 155/2013 Zarządu Powiatu Sztumskiego z dnia 21.01.2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz w roku 2016

nabór wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu na obszarze Gminy Miejskiej Sandomierz w roku 2016 Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 6 Uchwały Nr XIII/135/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 222/2016 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 8 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 222/2016 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU. z dnia 8 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 222/2016 ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 r. zadań publicznych w zakresie edukacji, oświaty i wychowania,

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE. z dnia 9 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015 WÓJTA GMINY DRUŻBICE z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 kwietnia 2016r.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 kwietnia 2016r. ZARZĄDZENIE Nr 18.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 25 kwietnia 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r.

Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. Zarządzenie NR 10 /2015 Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica z dnia 03 marca 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie Organizowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr

Zarządzenie Nr Zarządzenie Nr 0050.9.17 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 13.01.2017r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie kultury i sztuki w 2017r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.^./Vl/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /... grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr.^./Vl/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /... grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr.^./Vl/2013 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /... grudnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Spraw Społecznych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. - ZARZĄDZENIE NR 113 / 2015 BURMISTRZA MIASTA TURKU z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia przeciwdziałania alkoholizmowi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /1 grudnia 2013 roku

Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /1 grudnia 2013 roku Zarządzenie Nr Prezydenta Miasta Zgierza z dnia /1 grudnia 2013 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu gminy w 2014

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013 Załącznik do uchwały Nr 125/270/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 17 grudnia 2012 r. OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO NA ROK 2013

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Kowary

Burmistrz Miasta Kowary Nr konkursu 1/16 Data: 10.02.2016 r. Burmistrz Miasta Kowary na podstawie: art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. (Dz.U. z 2015 poz. 1515 tekst jedn. z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA. z dnia 2 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 64/13 BURMISTRZ MSZCZONOWA z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2014r. zadania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 251/2017. Burmistrza Michalowa. z dnia 29 marca 2017 r.

Zarządzenie Nr 251/2017. Burmistrza Michalowa. z dnia 29 marca 2017 r. Or.0050.251.2017.JC Zarządzenie Nr 251/2017 Burmistrza Michalowa z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR 221/2016 ZARZĄDU POWIATU ŻUROMIŃSKIEGO z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 12/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia

Zarządzenie nr 12/2017 Prezydenta Miasta Ciechanów z dnia Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 13.01.2017 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku. Na podstawie uchwały Rady Miasta Ciechanów nr 332 / XXV/2016 z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku. OP.524.2.2017 Wierzbica, dnia 31 stycznia 2017 r. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku. Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lutego 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lutego 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 25/2016 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 5 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 4: udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach na

Zadanie Nr 4: udział dzieci i młodzieży z Gminy Ząbkowice Śląskie w procesie szkolenia sportowego w karate, uczestnictwo w treningach i zawodach na OGŁOSZENIE Nr 1/EKS/2013 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 11 stycznia 2013 roku o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaje i tytuły zadań oraz terminy ich realizacji:

I. Rodzaje i tytuły zadań oraz terminy ich realizacji: Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 14/W/2015 Wójta Gminy Cegłów z dnia 29 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert Nr 1/2015 na powierzenie zadania publicznego w zakresie prowadzenia kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 80/220/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr 80/220/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr 80/220/2012 Zarządu Powiatu w Kluczborku z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na dotacje wspierające realizację zadań publicznych w 2013 roku oraz jego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 06

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA ZADANIA PUBLICZNE POWIATU BIELSKIEGO W ZAKRESIE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ W OKRESIE OD 06 Załącznik do Uchwały Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej nr 452/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Bielskiego w zakresie wspierania i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Wójt Gminy Grodziec

OGŁOSZENIE. Wójt Gminy Grodziec Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr FN.0050.207.2017 Wójta Gminy Grodziec z dnia 8 maja 2017 roku OGŁOSZENIE Na podstawie art. 11 oraz art. 13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2016 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO

UCHWAŁA Nr /2016 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO UCHWAŁA Nr /2016 ZARZĄDU POWIATU GLIWICKIEGO z dnia 46 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na zadania publiczne Powiatu Gliwickiego na 2016 r. z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r.

Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. Zarządzenie Nr 171/ 7/2013 Wójta Gminy Jedlińsk z dnia 01 lutego 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Bardziej szczegółowo

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym.

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym. Zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr Wójta Gminy Gierałtowice z 15 stycznia 2018r.

Załącznik do zarządzenia Nr Wójta Gminy Gierałtowice z 15 stycznia 2018r. Załącznik do zarządzenia Nr 0050.16.18 Wójta Gminy Gierałtowice z 15 stycznia 2018r. Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Gierałtowice w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU KONKURS OFERT - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU WÓJT GMINY PRZYTOCZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego Gminy Przytoczna w 2012 r. w zakresie wspierania

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(dz.u.z 2016r. poz. 239, 395) oraz w związku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 16 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.dz. U. z 2014 r.,1118 z późn. zm.)

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.dz. U. z 2014 r.,1118 z późn. zm.) Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sławno Nr 3 /15 z dnia 9 stycznia 2015 r. Sławno, dnia 9 stycznia 2015 r. Wójt Gminy Sławno ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji organizacjom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW. 1 Ogólne zasady udziału w konkursie

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW. 1 Ogólne zasady udziału w konkursie Załącznik nr 1 do Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT Załącznik do zarządzenia Nr 34 /2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 07 maja 2014 r. OTWARTY KONKURS OFERT Na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

O G Ł O SZENIE. Wójt Gminy Zebrzydowice. ogłasza

O G Ł O SZENIE. Wójt Gminy Zebrzydowice. ogłasza O G Ł O SZENIE Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), uchwały Nr XXX/306/13 z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 137/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 137/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU. z dnia 29 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 137/2015 BURMISTRZA SZCZAWNA-ZDROJU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadania publicznego pn. Przeciwdziałanie uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ

1 RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA JEGO REALIZACJĘ 48-300 Nysa Zarządzenie nr 141/2015 Burmistrza Nysy > z dnia 11 marca 2015 roku w sprawie ogłoszenia otwartego l(onl(ursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 stycznia 2017 r.

Zarządzenie Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 stycznia 2017 r. Zarządzenie Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 27/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 21 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2009 r. W związku z Uchwałą Nr XXVIII/293/08 Rady

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Opolskiego

Zarząd Województwa Opolskiego Załącznik nr 1a do Regulaminu Zarząd Województwa Opolskiego na podstawie art. 11 ust. 2, art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację

I. Rodzaje zadań i wysokość środków przeznaczonych na ich realizację Burmistrz Sulechowa ogłasza otwarte konkursy ofert na wykonanie w roku 2017 zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Sandomierza ogłasza

Burmistrz Sandomierza ogłasza Działając na podstawie art. 11 ust 2 i art. 13 ust 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. tekst jedn. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), Burmistrz

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2007 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2007 r. Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 0151/16/2007 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny z dnia 31 stycznia 2007 roku OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA DOTACJE W 2007 r. W związku z Uchwałą Nr LII/461/06

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.01.2016 roku

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.01.2016 roku Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Miasta Przedborza z dnia 14.01.2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 26 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 26 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie przez organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty w 2016r. zadania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI ZARZĄDZENIE Nr 17.2014 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Koźmin Wielkopolski przez

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ NYSY ul. Kolejowa 15

BURMISTRZ NYSY ul. Kolejowa 15 BURMISTRZ NYSY ul. Kolejowa 15 48-300 Nysa Zarządzenie nr &!!f2014 Burmistrza Nysy dnia A-O stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz w związku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku

OGŁOSZENIE O KONKURSIE. Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 51/2015 Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 18 marca 2015r. OGŁOSZENIE O KONKURSIE Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji

Bardziej szczegółowo

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu o zasięgu gminnym promującym kulturę fizyczną i sport,

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu o zasięgu gminnym promującym kulturę fizyczną i sport, ZARZĄDZENIE Nr 6/2012 WÓJTA GMINY KROTOSZYCE z dnia 6 lutego 2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 roku

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 roku Zarządzenie Nr W.0050.1.23.2017 Wójta Gminy Łapsze Niżne z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działań wspomagających rozwój

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA. ogłasza otwarty konkurs ofert. na realizację zadania publicznego w zakresie

PREZYDENT MIASTA RADOMIA. ogłasza otwarty konkurs ofert. na realizację zadania publicznego w zakresie Załącznik do Zarządzenia Nr 3537/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 04 czerwca 2010r. Nr konkursu: KZP/ZS/II/11/2010 Priorytet: gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 185/523/16 Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ WĄBRZEŹNA OTWARTY KONKURS OFERT

BURMISTRZ WĄBRZEŹNA OTWARTY KONKURS OFERT BURMISTRZ WĄBRZEŹNA ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Miasto Wąbrzeźno I. Podstawa prawna Konkurs ogłaszany jest na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

I Burmistrz Torzymia w 2010 r. udzielił dotacji na wyżej wymienione zadania w kwocie ,-

I Burmistrz Torzymia w 2010 r. udzielił dotacji na wyżej wymienione zadania w kwocie ,- OS I- 524.1.2011 OGŁOSZENIE Burmistrza Torzymia w sprawie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu, kultury, kultury fizycznej i sportu, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Bobowej. ogłasza. XII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej.

Burmistrz Bobowej. ogłasza. XII Międzynarodowego Festiwalu Koronki Klockowej w Bobowej. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji polegajacy na organizacji Burmistrz

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w 2014 r. NIEPEŁNOSPRAWNI - Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gliwice w dziedzinie działalności

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY DOBROMIERZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU

WÓJT GMINY DOBROMIERZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU WÓJT GMINY DOBROMIERZ OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA ZLECENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W 2011 ROKU I Rodzaj zadania Popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ STAWISK. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r.

BURMISTRZ STAWISK. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2017 r. BURMISTRZ STAWISK na podstawie art. 11, 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo