Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy. 21 czerwca 2016 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy. 21 czerwca 2016 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 16."

Transkrypt

1 DUR KFP Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy 21 czerwca 2016 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz

2 Spis treści Spis treści... 2 Porządek obrad Działalność i finanse spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o Działalność i finanse RCGW S.A. oraz spółek należących do RCGW S.A Informacja dot. zaawansowania inwestycji i finansowania zadania pn. Budowa Parku Wodnego Tychy Pismo dot. wydania opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej Projekt uchwały w sprawie osiedlenia w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy Projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. Tyskie Orły Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ulicy Browarowej Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr kat. 2892/35, stanowiącej własność Gminy (do 3 lat) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

3 Pismo dot. wprowadzenia strefy płatnego parkowania na parkingu przylegającym do budynku Przychodni przy Al. Niepodległości Plan pracy komisji na II półrocze 2016 r Odpowiedź na wniosek komisji... 70

4 Porządek obrad.

5

6 Działalność i finanse spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

7 Działalność i finanse RCGW S.A. oraz spółek należących do RCGW S.A.

8

9 Informacja dot. zaawansowania inwestycji i finansowania zadania pn. Budowa Parku Wodnego Tychy.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Pismo dot. wydania opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

20 Projekt uchwały w sprawie osiedlenia w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji. UCHWAŁA NR XXII/.../ 16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie osiedlenia w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 12 ust.2 pkt 1 i ust.3 oraz art.20 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2014r. poz z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Wyrażając wolę pomocy osobom pochodzenia polskiego, zamieszkałym na obczyźnie umożliwia się osiedlenie na terenie miasta Tychy w ramach repatriacji 1 rodziny narodowości polskiej, liczącej od 4 do 5 osób, aktualnie zamieszkujących na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. 2 Rodzinie repatriantów Gmina zobowiązuje się do zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, w tym: 1) komunalny lokal mieszkalny na warunkach umowy najmu zawartej na czas nieokreślony wraz z wyposażeniem, 2) pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów, uprawnień rentowych lub emerytalnych, 3) pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, 4) pomoc w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, 5) w miarę potrzeb opiekę przedszkolną oraz podjęcie nauki, 6) pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych, związanych z osiedleniem się na terenie miasta Tychy. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4

21 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXII/.../16 Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o repatriacji, repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Warunkiem otrzymania przez repatrianta wizy krajowej jest stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o repatriacji - przedstawienie dowodu potwierdzającego posiadanie lub zapewnienie lokalu mieszkalnego i źródeł utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 12 ust. 2 pkt 1 dowodem potwierdzającym zapewnienie warunków do osiedlenia się jest uchwała rady gminy, zawierająca zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

22

23

24 Procedura repatriacyjna Procedurę repatriacyjną rozpoczyna uchwała rady miasta zawierająca zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia się repatriantom, w tym zapewnienie: - lokalu, - źródeł utrzymania przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, - innych form pomocy. Ustawa o repatriacji przewiduje pomoc państwa dla gminy, która zaprosi repatriantów. Jej wysokość i formy zależą od tego, czy zaproszenie dotyczy konkretnej rodziny czy też jest bezimienne. W przypadku zaproszenia konkretnej rodziny gminie przysługuje dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego przyznanego repatriantowi, w wys zł (kwota zmienna) na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny. natomiast - w przypadku zaproszenia anonimowej rodziny gminie udzielana jest dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania, której wysokość uzależniona jest od wielkości lokalu przyznanego repatriantowi, jego wyposażenia, stanu technicznego, lokalizacji i innych ewentualnych kosztów poniesionych przez gminę (łącznie do kwoty iloczynu 45m2 powierzchni użytkowej mieszkania i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² na terenie danego powiatu, czyli do kwoty ok zł). Wzajemne prawa i obowiązki w tym zakresie określi porozumienie zawarte pomiędzy prezydentem, a wojewodą. Natomiast pomoc państwa dla repatrianta jest taka sama bez względu na rodzaj zaproszenia, obejmuje: 1) pokrycie kosztów przejazdu do RP, 2) zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w wysokości 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka rodziny, 3) pokrycie kosztów związanych z podjęciem w RP nauki przez małoletniego w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko oraz 4) w przypadku, gdy repatriant z terenów azjatyckich byłego ZSRR poniósł koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu w RP przyznawana jest mu pomoc na częściowe pokrycie poniesionych kosztów. Jeśli repatriant przybył z innych terenów niż w/w, pomoc przyznawana jest, jeśli repatriant znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji. Pomoc stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów (do kwoty 4120 zł na jedną osobę kwota podlega kwartalnej zmianie). Ponadto starosta może podjąć działania zmierzające do aktywizacji zawodowej repatrianta w myśl przepisów ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o repatriacji. Formy aktywizacji: 1) zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 2) zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:

25 a) utworzenie stanowiska pracy, b) przeszkolenie repatrianta, c) wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne. Łączna kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową we wszystkich w/w formach nie może przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Formy aktywizacji zawodowej są finansowane w formie dotacji celowej ze środków wojewodów. Ustawa określa szczegółowo warunki i tryb przyznania dotacji na ten cel. Czynności związane z przyjęciem uchwały w sprawie repatriacji. Uchwała rady gminy - rozpoczęcie procedury repatriacyjnej. 1. Przekazanie uchwały do Wojewody wraz z ankietą -załącznik do pisma. 2. Zawarcie porozumienia pomiędzy prezydentem, a wojewodą w sprawie wzajemnych praw i obowiązków związanych z przyjęciem repatriantów (dot. lokalu, dotacji dla gminy ). 3. Przekazanie przez Wojewodę uchwały do MSWiA. 4. Wskazanie gminie przez MSWiA rodziny repatriantów. 5. Bieżąca współpraca pomiędzy gminą, a MSWiA w sprawie szczegółów przyjazdu repatriantów. 6. Przygotowanie przez gminę lokalu wraz z wyposażeniem,. 7. Przywiezienie repatriantów z Warszawy. 8. Załatwienie wszystkich spraw urzędowych : umiejscowienie aktów stanu cywilnego, dowód osobisty, nr PESEL, zameldowanie, uregulowanie stosunku do służby wojskowej, uzyskanie poświadczeń obywatelstwa polskiego, zawarcie umowy najmu lokalu, gaz, prąd, szkoła dla dzieci, zatrudnienie dla dorosłych, przeszkolenie, kursy języka polskiego, adaptacyjne, pomoc społeczna itp.

26

27

28 Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

29 Informacja: Załączniki do nin. projektu uchwały oraz zestawienie zmian znajdują się w osobnym pliku.

30 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy.

31 Informacja: Załączniki do nin. projektu uchwały znajdują się w osobnym pliku.

32 Projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy. UCHWAŁA NR XXII/ /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6a pkt 1 i art. 6b ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych Rada Miasta Tychy uchwala: 1 1. Powierzyć Miejskiemu Centrum Oświaty w Tychach organizację i prowadzenie wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy, w zakresie określonym niniejszą uchwałą. 2. Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, zwane dalej jednostką obsługującą, wspólną obsługą obejmie: 1) z dniem 1 września 2016 roku jednostki wymienione w załączniku nr 1, 2) z dniem 1 stycznia 2017 roku jednostki wymienione w załączniku nr 2, zwane dalej jednostkami obsługiwanymi Jednostka obsługująca zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę finansowo księgową, w tym realizację w całości obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. 2. Zakres obsługi, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) realizację funkcji głównego księgowego jednostek obsługiwanych obejmującą: a) prowadzenie rachunkowości jednostki, w tym: - ustalenie i bieżącą aktualizację polityki rachunkowości, - prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, - okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, - wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, - sporządzanie sprawozdań finansowych, - gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości, b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi po wcześniejszym dokonaniu wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez jednostkę obsługiwaną.

33 2) ustalanie, odprowadzanie i ewidencjonowanie dochodów jednostki obsługiwanej na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, 3) ustalanie przypadających jednostce obsługiwanej należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania, w tym m.in.: a) windykacja należności jednostek obsługiwanych i dochodzenie roszczeń spornych, b) udział w czynnościach poprzedzających umarznie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności jednostek obsługiwanych, 4) obsługa finansowo księgowa zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych, 5) sporządzanie i przekazywanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych, w tym z dotacji celowych oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, 6) wykonywanie zadań z zakresu statystyki i pozostałej sprawozdawczości, nie wymienionej w ust. 7, a obowiązującej jednostki obsługiwane, dotyczącej spraw finansowo księgowych, 7) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych, 8) prowadzenie obsługi kasowej jednostek obsługiwanych, której szczegółowe zasady ustala dyrektor jednostki obsługującej w uzgodnieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych, 9) udzielanie i rozliczanie zaliczek upoważnionym pracownikom jednostek obsługiwanych na bieżące potrzeby tych jednostek, 10) realizacja zadań związanych z rozliczaniem podatku VAT przez miasto Tychy, 11) realizacja zadań związanych z rozliczaniem podatków i opłat lokalnych, 12) terminowe i w kwocie wynikającej z prawidłowego obliczenia dokonywanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 13) obsługa finansowo księgowa realizacji projektów i programów realizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych), 14) weryfikacja umów zawieranych przez dyrektorów jednostek obsługiwanych pod względem formalno-prawnym oraz finansowym, 15) udział w opracowywaniu projektów planów finansowych oraz ich zmian, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych, 16) prowadzenie monitoringu realizacji zadań jednostek obsługiwanych pod względem wykorzystania przyznanych środków finansowych wraz z przekazywaniem informacji zwrotnej dyrektorom jednostek obsługiwanych, 17) analiza wykonania planów finansowych jednostek obsługiwanych i przedstawianie ich wyników dyrektorom jednostek obsługiwanych, 18) naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków i innych należności dla pracowników i osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno prawnych w jednostkach obsługiwanych, 19) dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń wierzytelności wynikających z przepisów prawa lub innych za zgodą pracownika jednostki obsługiwanej, 20) naliczanie, rozliczanie i terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy pracowników jednostek obsługiwanych, w tym sporządzanie wymaganych deklaracji do ZUS, 21) zgłaszanie w ZUS i wyrejestrowywanie pracowników jednostek obsługiwanych wraz ze wskazanymi członkami ich rodzin, 22) sporządzanie zaświadczeń o wysokości dochodów pracowników oraz emerytów i rencistów, w tym przekazywanie ich w określonym odrębnymi przepisami prawa terminie do ZUS, 23) przygotowanie dokumentów płacowych dla pracowników przechodzących na rentę, emeryturę i inne świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych, 24) sporządzanie dokumentacji wymaganej przez ZUS na potrzeby obliczania kapitałów początkowych obecnych i byłych pracowników jednostek obsługiwanych, 25) naliczanie, terminowe odprowadzanie i rozliczanie podatku dochodowego pracowników jednostek obsługiwanych, w tym m.in. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i innej niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, 26) bieżąca współpraca z wybranymi przez dyrektora jednostki obsługiwanej firmami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczeń pracowniczych, w tym potrącanie składek wynikających z polis zwartych przez dyrektora jednostki obsługiwanej,

34 27) przygotowywanie i przekazywanie jednostkom obsługiwanym danych finansowo księgowych w celu wprowadzania ich do Systemu Informacji Oświatowej, 28) obsługa finansowo księgowa zadań statutowych jednostek obsługiwanych i innych wynikających z przepisów prawa, nie wymienionych w ust. 2 do 27, w tym w szczególności: a) rozliczanie i organizowanie wypłat stypendiów, wyprawek szkolnych i innych świadczeń na rzecz uczniów, b) koordynacja przyznawania, rozliczania i przekazywania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, c) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników, d) rozliczanie opłat wnoszonych przez rodziców z tyt. posiłków i świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, e) rozliczanie opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez uczniów posiłków w stołówkach szkolnych. 3. Jednostka obsługująca zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę prawną. 4. Jednostka obsługująca zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę informatyczną w zakresie: a) serwisowania sprzętu komputerowego, b) zapewnienia dostępu do systemów informatycznych wspierających realizację zadań statutowych jednostek obsługiwanych, podlegających nadzorowi organu prowadzącego te jednostki. 5. Jednostka obsługująca zapewni jednostkom wymienionym w załączniku nr 3 wspólną obsługę w zakresie powierzenia wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

35 Uzasadnienie: ( Uchwała Nr XXII/ /16 ) Zgodnie z art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6a pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych. Działając na podstawie art. 10b ust. 1 i 2 ww. uchwały o samorządzie gminnym oraz art. 6b ust. 1 i 2 ww. uchwały o samorządzie powiatowym, wyznacza się utworzone z dniem 1 września br. Miejskie Centrum Oświaty jako jednostkę obsługującą, która prowadzić będzie wspólną obsługę szkół i placówek oświatowych. Uchwała precyzuje zakres tej obsługi oraz terminy jej rozpoczęcia. Prowadzenie wspólnej obsługi, w szczególności w zakresie finansowo-księgowym przyczyni się do usprawnienia i poprawy jakość realizacji tych zadań. Ponadto pozwoli ujednolicić procedury we wszystkich jednostkach, zwiększy efektywność nadzoru nad gospodarką finansową szkół i placówek oświatowych. Przekazanie obsługi finansowo księgowej wraz z odpowiedzialnością za określone w uchwale obowiązki wyspecjalizowanej jednostce pozwoli dyrektorom jednostek obsługiwanych skupić się na merytorycznej działalności szkoły bądź placówki oświatowej.

36 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/ /16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. Wykaz jednostek obsługiwanych przez Miejskie Centrum Oświaty od dnia 1 września 2016r. Lp. Nazwa placówki Adres 1 Przedszkole nr 1 2 Przedszkole nr 3 3 Przedszkole nr 5 4 Przedszkole nr 6 5 Przedszkole nr 8 Zielony Ogród z Oddziałami Integracyjnymi 6 Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia 7 Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 8 Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy 9 Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 10 Przedszkole nr 14 im. Marii Montessori 11 Przedszkole nr Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima 13 Przedszkole nr Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki 15 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi 19 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 ul. Myśliwska 102 ul. Paprocańska 156 ul. E. Orzeszkowej 56 ul. F. Konecznego 1 ul. Wojska Polskiego 2 ul. Brzozowa 41 ul. Braterska 7 ul. Bukowa 29 ul. S. Czarnieckiego 5 ul. Cyganerii 33 ul L. Tołstoja 5 ul. G. Fitelberga 31 al. Niepodległości 154 ul. Katowicka 102 a Tychy, ul. A. Zelwerowicza 21 ul. H. Dąbrowskiego 85 ul. Młodzieżowa 5 ul. Hubala 7 ul. Pogodna 37

37 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/ /16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. Wykaz jednostek obsługiwanych przez Miejskie Centrum Oświaty od dnia 1 stycznia 2017r. Lp. Nazwa placówki Adres 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby 2 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego 3 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Karola Palicy 4 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich 5 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka 6 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej 7 Szkoła Podstawowa nr 17 8 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy 12 Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego 13 Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej 14 Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II 15 Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 16 Gimnazjum nr 6 17 Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego 18 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 19 Zespół Szkół Sportowych 20 Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego 21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Plac Wolności 4 ul. Wojska Polskiego 10 ul. Katowicka 102 ul. Lwa Tołstoja 1 ul. Borowa 123 ul. Marii Curie Skłodowskiej 4 ul. Begonii 5 ul. Grzegorza Fitelberga 8 ul. Harcerska 25 Aleja Marsz. Jozefa Piłsudskiego 21 ul. Generała Ch. de Gaulle'a 18 ul. Feliksa Konecznego 1, Ul. Brzozowa 24 u. Borowa 123 ul. Konecznego 1 ul. Tołstoja 1 al. Niepodległości 108 u. Czarnieckiego 22 al. Niepodległości 190 al. Niepodległości 53 ul. Leśna 66 ul. Jedności 51

38 23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Cmentarna I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego ul. Korczaka II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego 27 Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka 28 Zespół Szkół nr 2 29 Zespół Szkół nr 4 30 Zespół Szkół nr 5 31 Zespół Szkół nr 6 32 Zespół Szkół nr 7 33 Zespół Szkół nr 9 34 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 35 Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków 36 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 37 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Norwida 40 ul. Elfów 62 ul. Wejchertów 20 ul. Elfów 9 ul. Bielska 100 ul. Edukacji 11 al. Marsz. Piłsudskiego 10 ul. Browarowa 1a ul. Zgrzebnioka 45 ul. Edukacji 21 ul. Kardynała Hlonda 1 ul. Elfów 56 ul. Gen. Andersa 16

39 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/ /16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. Wykaz jednostek obsługiwanych przez Miejskie Centrum Oświaty od dnia 1 września 2016r. w zakresie, o którym mowa w 2 ust. 5. Lp. Nazwa placówki Adres 1 Przedszkole nr 1 2 Przedszkole nr 3 3 Przedszkole nr 5 4 Przedszkole nr 6 5 Przedszkole nr 8 Zielony Ogród z Oddziałami Integracyjnymi 6 Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia 7 Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 8 Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy 9 Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 10 Przedszkole nr 14 im. Marii Montessori 11 Przedszkole nr Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima 13 Przedszkole nr Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki 15 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi 19 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 20 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Myśliwska 102 ul. Paprocańska 156 ul. E. Orzeszkowej 56 ul. F. Konecznego 1 ul. Wojska Polskiego 2 ul. Brzozowa 41 ul. Braterska 7 ul. Bukowa 29 ul. S. Czarnieckiego 5 ul. Cyganerii 33 ul L. Tołstoja 5 ul. G. Fitelberga 31 al. Niepodległości 154 ul. Katowicka 102 a Tychy, ul. A. Zelwerowicza 21 ul. H. Dąbrowskiego 85 ul. Młodzieżowa 5 ul. Hubala 7 ul. Leśna 66 ul. Jedności 51

40 21 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 22 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 ul. Cmentarna 54 ul. Pogodna 37

41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu. UCHWAŁA NR XXII/ /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn.zm.), art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych Rada Miasta Tychy uchwala: 1 W załączniku do Uchwały Nr XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu zmienia się treść 3 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Przedmiotem działalności Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach jest: 1) kreowanie samorządowej polityki oświatowej oraz realizacja zadań oświatowych leżących w kompetencjach Miasta Tychy, a także nadzór nad działalnością szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, 2) organizacja i prowadzenie wspólnej obsługi szkół w zakresie określonym odrębną uchwałą Rady Miasta Tychy. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

42 Uzasadnienie: ( Uchwała Nr XXII/ /16 ) W związku z powierzeniem Miejskiemu Centrum Oświaty w Tychach odrębną uchwałą Rady Miasta Tychy organizacji i prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, niezbędnym jest dokonanie zmian w statucie MCO, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności jednostki o nowe zadania.

43 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy. UCHWAŁA NR XXII/ /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445 z późn. zm.), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 W Uchwale nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy użyte w 5 ust. 2 oraz w 6 ust. 6 załącznika stanowiącego Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy wyrazy Miejskiego Zarządu Oświaty zastępuje się wyrazami Miejskiego Centrum Oświaty. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

44 Uzasadnienie: ( Uchwała Nr XXII/ /16 ) Zmiana treści Uchwały nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy wynika z podjęcia Uchwały NR XXI/366/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Oświaty w Tychach oraz podjęcia Uchwały NR XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu, skutkiem których zadania realizowane w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie, wypłacanie i wstrzymywanie wypłacania ww. pomocy materialnej o charakterze socjalnym przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach zostaną przejęte przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

45 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. Tyskie Orły. UCHWAŁA NR XXII/ /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. Tyskie Orły Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U r. poz. 176 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych, Komisję Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 W Uchwale nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. Tyskie Orły wprowadza się następujące zmiany: 1) użyte w 2 ust. 1 pkt. 4 i 5 w różnym przypadku wyrazy "Miejski Zarząd Oświaty" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Miejskie Centrum Oświaty", 2) użyte w 4 ust. 4 i 5, 5 ust. 8 oraz 6 ust. 7 i 8 załącznika stanowiącego Regulamin przyznawania stypendiów miasta Tychy pod nazwą "Tyskie Orły" w różnym przypadku wyrazy: "Miejski Zarząd Oświaty" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Miejskie Centrum Oświaty". 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

46 Uzasadnienie: ( Uchwała Nr XXII/ /16 ) Zmiana treści Uchwały nr XIX/413/12 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. Tyskie Orły uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. Tyskie Orły wynika z podjęcia Uchwały NR XXI/366/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Oświaty w Tychach oraz podjęcia Uchwały NR XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu, skutkiem których zadania realizowane w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie, wypłacanie i wstrzymywanie wypłacania ww. stypendium przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach zostaną przejęte przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. UCHWAŁA NR XXII/ /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych. Rada Miasta Tychy uchwala: 1 W Uchwale nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, użyte w 2 ust. 2 i 4, 4 ust. 3, 5 ust. 2, 3 i 7, 7 w różnym przypadku wyrazy "Miejski Zarząd Oświaty" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Miejskie Centrum Oświaty". 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

48 Uzasadnienie: ( Uchwała Nr XXII/ /16 ) Zmiana treści Uchwały nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania wynika z podjęcia Uchwały NR XXI/366/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Oświaty w Tychach oraz podjęcia Uchwały NR XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu, skutkiem których zadania realizowane w ww. zakresie przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach zostaną przejęte przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

49 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. UCHWAŁA NR XXII/.. /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz z późn. zm.),art. 12 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 35), art. 251 ust. 1 i ust. 3-5, art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych Rada Miasta Tychy uchwala: 1 W uchwale Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany: 1) po 2 ust.2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta Tychy wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Tychy, z zastrzeżeniem ust. 11.", 2) użyte w 3 ust. 1, 3 ust. 6, 3 ust. 9, 3 ust. 11 oraz 4 ust. 3, w różnym przypadku, wyrazy Miejski Zarząd Oświaty zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami Miejskie Centrum Oświaty, 3) użyte w załącznikach 1-3, w różnym przypadku, wyrazy Miejski Zarząd Oświaty zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami Miejskie Centrum Oświaty.

50 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

51 Uzasadnienie: (Uchwała Nr XXII/ /16) W związku z likwidacją Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach i powołaniem Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach przejmującego zadania z zakresu oświaty dotychczas realizowane przez MZO oraz planowanym utworzeniem od września 2016 r. oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ulicy Browarowej. UCHWAŁA NR XXII/ /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ulicy Browarowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) oraz w oparciu o 4 uchwały Nr XLV/913/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Wyrazić zgodę na obciążenie działek nr 1317, 1820/91 i 1902/91 położonych w Tychach w rejonie ulicy Browarowej służebnością drogową polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1885/91, 1886/91, 1887/91, 1888/91, 1890/91, 1891/90, 1892/9, 1893/91, 1894/91, 1895/91, 1896/9, 1897/91, 1898/91. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

53 Uzasadnienie: (Uchwała Nr XXII/./16 Działki będące przedmiotem niniejszej Uchwały stanowią drogę dojazdową do kompleksu działek nr 1885/91, 1886/91, 1887/91, 1888/91, 1889/91,1890/91, 1891/91, 1892/91, 1893/91, 1894/91, 1895/91, 1896/91, 1897/91, 1898/91 przy ul. Browarowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Ustanowienie służebności przejazdu i przechodu jest niezbędne dla zapewnienia dostępu ww. działek do drogi publicznej i tym samym dla umożliwienia ich zbycia. Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości przekracza kwotę euro, stąd też zgodnie z podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

54 Załącznik do Uchwały Nr XXII./16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r.

55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr kat. 2892/35, stanowiącej własność Gminy (do 3 lat). UCHWAŁA NR XXII/.../ 16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr kat. 2892/35, stanowiącej własność Gminy (do 3 lat) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Wyrazić zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Targiela, obejmującej część działki nr kat. 2892/35 o 440 m 2 (użytek - RVIa, KA1T/ /4) stanowiącej własność Gminy, na cele magazynowe, składowe, pod miejsca parkingowe związane z działalnością dzierżawcy, na czas oznaczony do 3 lat. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

56 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXII/.../16) Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Nieruchomość wymieniona w uchwale - dzierżawiona była przez ten sam podmiot przez okres do 3 lat, zatem zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miasta.

57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony). UCHWAŁA NR XXII/.../ 16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Wyrazić zgodę na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy na czas nieoznaczony, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

58 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXII/.../16) Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów W myśl art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy podejmuje uchwały w sprawach zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały będą dzierżawione z przeznaczeniem pod ogród przydomowy, śmietniki, pod drogę dojazdową, elementy małej architektury, w tym zieleń, na cele prowadzenia działalności przedszkoli niepublicznych, powstałych wskutek zlikwidowanych przedszkoli publicznych.

59 Załącznik do Uchwały Nr XXII/ /16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. NIERUCHOMOŚCI przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony Lp. Cel dzierżawy Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia przeznaczona do oddania w dzierżawę Położenie nieruchomości Księga Wieczysta 1 droga dojazdowa działka nr 5264/26 41 m 2 o pow. 194 m 2 ul. Honoraty KA1T/ /4 2 elementy małej architektury, w tym pod zieleń działka nr 256/2 o pow. 858 m 2 działka nr 259/2 o pow. 788 m m ul. Turyńska KA1T/ /4 KA1T/ /4 3 rola działka nr 385/19 o pow. 827 m 2 działka nr 894/19 o pow. 955 m m ul. Przejazdowa KA1T/ /6 KA1T/ /6 4 ogród przydomowy działka nr 521/262 o pow. 462 m m2 ul. Zrębowa KA1T/ /5 5 ogród przydomowy działka nr 603/121 o pow. 17 m 2 17 m2 ul. Jasińskiego KA1T/ /6 5 ogród przydomowy działka nr 2028/56 o pow. 226 m 2 50 m2 ul. Żorska KA1T/ /1 7 pod śmietnik działka nr 1423/32 o pow m 2 18 m2 ul. Fitelberga KA1T/ /3 8 prowadzenie działalności przedszkola działka nr 4782/70 o pow m 2 wraz z budynkiem przedszkola o pow. użytkowej 599 m m 2 ul. Elfów KA1T/ /5 9 prowadzenie działalności przedszkola działka nr 587/13 o pow m 2 wraz z budynkiem przedszkola o pow. użytkowej 497,97 m m 2 ul. Elfów KA1T/ /3

60 10 prowadzenie działalności przedszkola działka nr 3070/26 o pow m 2 wraz z budynkiem przedszkola o pow. użytkowej 737,27 m m 2 ul. Hetmańska KA1T/ /7 11 prowadzenie działalności przedszkola działka nr 3181/58 o pow m 2 wraz z budynkiem przedszkola o pow. użytkowej 730 m 2 działka nr 3186/58 o pow. 216 m m 2 ul. Ujejskiego ul. Sikorskiego KA1T/ /6 KA1T/ /6

61 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy. UCHWAŁA NR XXII/.../16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz. 446 t.j.), art. 403 ust. 4 pkt. 1 lit. a), ust. 5 i 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 21 i pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r., poz. 672 t.j.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

62 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXII/.../16) Przyjęte zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Tychy na finansowanie zadań ochrony środowiska z zakresu ochrony powietrza, skierowane są do osób fizycznych chcących skorzystać z Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, przyjętego uchwałą nr XVIII/318/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r.

63 Załącznik do Uchwały Nr XXII/./16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy 1. Kryteria wyboru zadania do dofinansowania. 1. Gmina Miasta Tychy udziela dofinansowania podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt.1 lit. a) ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r., poz. 672 t.j.), będącymi właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Miasta Tychy, którzy zmodernizują system ogrzewania budynków mieszkalnych polegający na likwidacji niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne lub/ i montaż układu solarnego. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie budynków zgłoszonych do użytkowania, w których na dzień złożenia wniosku było zainstalowane urządzenie grzewcze. Zmiana sposobu ogrzewania może być dokonana tylko za zgodą wszystkich właścicieli budynku. 2. Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowią budynki pełniące funkcję mieszkaniową, w których w danym lokalu nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą. 3. Cel udzielania dotacji jest zgodny z priorytetami Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. oraz Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, przyjętego Uchwałą Nr XVIII/318/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016r. 4. Dotacja celowa przekazywana będzie ze środków pochodzących z pożyczki udzielanej Miastu Tychy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy. 2. Prace modernizacyjne powinny spowodować zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw, emitowanych do powietrza atmosferycznego. 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 1. Program rozumie się przez to Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy, przyjęty Uchwałą Nr XVIII/318/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. 2. Inwestor - Wnioskodawca - osoba fizyczna będąca właścicielem albo użytkownikiem wieczystym zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym nieruchomości, zlokalizowanej na terenie Gminy, która złożyła wniosek oraz pozytywnie została zakwalifikowana do udziału w Programie. 3. Koszty kwalifikowane - rozumie się przez to zakres prac, na podstawie, których ustalana jest wysokość dotacji dla realizowanych zadań w ramach Programu. Podstawą opracowania zakresu kosztów kwalifikowanych jest szczegółowy kosztorys. 4. Operator - wybrany przez Gminę podmiot koordynujący i nadzorujący prace związane z przeprowadzaniem modernizacji budynków, posiadający stosowne upoważnienia Gminy do realizacji Programu. 5. Punkt Obsługi Klienta (POK) - punkt informacyjny w zakresie realizacji Programu, zlokalizowany w Tychach, przy ul. Barona 30 (piętro I). 6. Stare źródło ciepła - rozumie się przez to niskowydajny i nieekologiczny kocioł centralnego

UCHWAŁA NR XXXIX/612/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/612/17 RADY MIASTA TYCHY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/612/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest miasto Tychy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/70/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 marca 2014 r. Lp. Nazwa jednostki, adres NIP REGON

Załącznik do Zarządzenia nr 0050/70/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 marca 2014 r. Lp. Nazwa jednostki, adres NIP REGON Załącznik do Zarządzenia nr 0050/70/14 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 12 marca 2014 r. Jednostki organizacyjne Miasta Tychy uczestniczące we wspólnym postępowaniu pn.: Kompleksowe ubezpieczenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/28/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy

ZARZĄDZENIE NR 120/28/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy ZARZĄDZENIE NR 120/28/12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 1 października 2012 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Tychy Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/419/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/419/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/419/16 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 27 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, organizacyjno-administracyjnej i technicznej dla oświatowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 22 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA. z dnia 22 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 6888 UCHWAŁA NR XIV/126/16 RADY GMINY TRZCIANA z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 23 listopada 2015 r.

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 23 listopada 2015 r. DUR.0012.6.11.2015.KILiŁP Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy 23 listopada 2015 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15.00 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r.

Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI. z dnia 5 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 listopada 2016 r. Poz. 9428 UCHWAŁA NR 49/XXIII/16 RADY GMINY WISKITKI z dnia 5 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

Lp. PLACÓWKA TELEFON ADRES DYREKTOR

Lp. PLACÓWKA TELEFON  ADRES DYREKTOR Lp. PLACÓWKA TELEFON e-mail ADRES DYREKTOR 1 Przedszkole nr 1 (32) 219-46-28 p1@oswiata.tychy.pl ul. Myśliwska 102 Bogumiła Buczak 2 Przedszkole nr 3 (32) 217-43-21 p3@oswiata.tychy.pl ul. Paprocańska

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 marca 2016 r. Poz. 1667 UCHWAŁA NR 101/XX/2016 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r

UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r UCHWAŁA NR /./2016 RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA z dnia 2016 r PROJEKT w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Miasta Podkowa Leśna" oraz nadania jej statutu Na

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 24 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 1 grudnia 2016 r. Poz. 6892 UCHWAŁA NR XXVII-276-16 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 24 października 2016 roku

Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH. z dnia 24 października 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 października 2016 r. Poz. 6061 UCHWAŁA NR XXIX/151/16 RADY MIEJSKIEJ W SUŁKOWICACH z dnia 24 października 2016 roku w sprawie dostosowania prawno-organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 413/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 413/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR 413/2016 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 września 2016 r. w sprawie likwidacji Biura Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Oświaty w Grodzisku Mazowieckim i utworzenia Biura

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 31 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 7 września 2016 r. Poz. 5101 UCHWAŁA NR XXII/243/16 RADY GMINY OŚWIĘCIM z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie: uchylenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2714 UCHWAŁA NR 119/XV/16 RADY GMINY ŚWIERKLANY z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Obsługi Placówek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku

Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku Uchwała Nr / / 2016 Rady Miejskiej w Wadowicach z dnia 23 listopada 2016 roku w sprawie: wspólnej obsługi placówek oświatowych oraz zmiany statutu Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Wadowicach Działając

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2891 UCHWAŁA NR XXI/367/16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 stycznia 2017 r. Poz. 216 UCHWAŁA NR XXII/161/2016 RADY GMINY I MIASTA PRZYSUCHA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przysuskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 10 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY. z dnia 10 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XX/204/2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Obsługi Szkół w Choroszczy i utworzeniu Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy i nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/153/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2016 r.

Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2016 r. Uchwała Nr XIX/141/2016 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Poniec Na podstawie art.10b ust.1 i 2, art.18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 17 października 2016 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 17 października 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 10834 UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 17 października 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 25 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XIX-114/2016 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobroszyce oraz nadania jej statutu Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/310/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 września 2016 r.

Warszawa, dnia 28 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/310/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 października 2016 r. Poz. 9177 UCHWAŁA NR XXXIV/310/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia Zespołu

Bardziej szczegółowo

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 26 września 2016 r.

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 26 września 2016 r. DUR.0012.6.8.2016.KILiŁP Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy 26 września 2016 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 16.00 Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY Projekt z dnia 18 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Opalenicy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 RADY GMINY PIASKI. z dnia 21 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 RADY GMINY PIASKI z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/112/96 Rady Gminy Piaski z dnia 29 października 1996 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA Projekt z dnia 15 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA WISŁA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/79/95 Rady Miasta Wisła z dnia 29 listopada 1995 r. w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE

UCHWAŁA NR XXV/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 grudnia 2016 r. Poz. 11176 UCHWAŁA NR XXV/181/2016 RADY MIEJSKIEJ W PIASTOWIE w sprawie utworzenia Centrum Usług Oświatowych Miasta Piastowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z d n ia r.

UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE. z d n ia r. Proiekt z dnia 14 października 2016 r. Zatwierdzony p rzez... UCHWAŁA N R... RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z d n ia... 2016 r. o wspólnej obsłudze jednostek oświatowych Gminy Chrzanów i Żłobka Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 14 września 2016 roku

Kraków, dnia 19 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY GMINY SIEPRAW. z dnia 14 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 19 września 2016 r. Poz. 5307 UCHWAŁA NR XVII/160/16 RADY GMINY SIEPRAW z dnia 14 września 2016 roku w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/201/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 29 listopada 2016 r.

Białystok, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/201/16 RADY GMINY SUWAŁKI. z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 4650 UCHWAŁA NR XXV/201/16 RADY GMINY SUWAŁKI z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 28 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 28 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/163/2016 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zmian: uchwały Rady Miejskiej w Toszku z dnia 11 grudnia 2007r., Nr XIII/137/07 w sprawie: utworzenia jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie. z dnia 24 listopada 2016 roku

Uchwała Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie. z dnia 24 listopada 2016 roku Uchwała Nr XXV/343/2016 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie zapewnienia przez Zespół Obsługi Ekonomiczno Administracyjnej Przedszkoli Miejskich w Koszalinie wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE. z dnia 28 września 2016 roku

Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE. z dnia 28 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 14 października 2016 r. Poz. 5822 UCHWAŁA NR XIX/184/2016 RADY GMINY W BUDZOWIE z dnia 28 września 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII / 90 / 2016 RADY POWIATU W BRODNICY. z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy.

UCHWAŁA NR XVII / 90 / 2016 RADY POWIATU W BRODNICY. z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy. UCHWAŁA NR XVII / 90 / 2016 RADY POWIATU W BRODNICY z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy. Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 6a pkt 1, art. 6b ust. 1 i 2, art.

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu.

Uchwała Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu. Uchwała Nr 233/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych oraz nadania statutu. Na podstawie art. 10a, art. 10b oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy

Bardziej szczegółowo

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49. piętro III, sala 305

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49. piętro III, sala 305 DUR.0012.6.2.2014.KILiŁP Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy 24 lutego 2014 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15.00 Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../ XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016 r.

Uchwała Nr.../ XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016 r. Uchwała Nr.../ XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 07 grudnia 2015 r.

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 07 grudnia 2015 r. DUR.0012.6.12.2015.KILiŁP Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy 07 grudnia 2015 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15.00 Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/217/16 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/217/16 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 lutego 2017 r. Poz. 1212 UCHWAŁA NR XXX/217/16 RADY MIASTA I GMINY ŁOSICE z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 grudnia 2016 r. Poz. 5527 UCHWAŁA NR XXVI/151/2016 RADY GMINY BRZEŹNIO z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/150/16 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU. z dnia 26 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/150/16 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU. z dnia 26 października 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/150/16 RADY MIEJSKIEJ W MYSZYŃCU z dnia 26 października 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla samorządowych jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 11 maja 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany STATUTU Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Obornikach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XX/252/12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 28 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia r. Projekt z dnia 27 września 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/310/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/310/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIV/310/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 września 2016 r. w sprawie określenia Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Górze Kalwarii jako jednostki obsługującej jednostki oświatowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/230/2016 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 29 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/230/2016 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA. z dnia 29 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 7004 UCHWAŁA NR XXX/230/2016 RADY GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi oświatowych

Bardziej szczegółowo

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie:

Gminny Zespół Ekonomiczno -Administracyjny Szkół w Jedlińsku zwany dalej GZEAS działa na podstawie: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/37/2012 Rady Gminy Jedlińsk z dnia 28 września 2012 r. Statut Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Jedlińsku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Gminny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/810/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 27 czerwca 2013 r. statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach.

UCHWAŁA NR XLIII/810/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 27 czerwca 2013 r. statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach. UCHWAŁA NR XLIII/810/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r.

Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO. z dnia 15 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 1477 UCHWAŁA NR XVIII/115/2016 RADY GMINY GNIEZNO z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/266/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 września 2016 r.

Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/266/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 29 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 października 2016 r. Poz. 9109 UCHWAŁA NR XXVII/266/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie utworzenia Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 25 sierpnia 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy. 25 sierpnia 2014 r. Urząd Miasta Tychy. Al. Niepodległości 49 DUR.0012.6.8.2014.KILiŁP Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego Rady Miasta Tychy 25 sierpnia 2014 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15.00 Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.

UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. UCHWAŁA Nr XLV/223/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9448 UCHWAŁA NR 117/XIII/2015 RADY MIASTA CIECHANÓW z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r.

Uchwała Nr.../XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. Uchwała Nr.../XXVIII/2016 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI-120/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI-120/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 listopada 2016 r. Poz. 9358 UCHWAŁA NR XXVI-120/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE z dnia 22 września 2016 r. w sprawie Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 2 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 2 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/97/2016 RADY GMINY ABRAMÓW z dnia 2 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo-księgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Abramów.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 UCHWAŁA Nr 288/XXXVII/2013 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW. z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów oraz nadania jej statutu.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 148 16495 Poz. 2847 2847 UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 326/XXX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 326/XXX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 10758 UCHWAŁA NR 326/XXX/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/64/ 2015 RADY GMINY BESTWINA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Bestwinie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 481/IV/29/2005 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 19 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA NR 481/IV/29/2005 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 19 grudnia 2005 r. UCHWAŁA NR 481/IV/29/2005 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 19 grudnia 2005 r.. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU. z dnia 13 września 2016 r.

Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIV RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 września 2016 r. Poz. 8233 UCHWAŁA NR XIV.207.2016 RADY MIEJSKIEJ W TŁUSZCZU z dnia 13 września 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia grudnia 2016 r. w sprawie statutu Centrum Usług Wspólnych w Zielonej Górze. Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 10a pkt 1, art. 10b ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia r.

Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia r. Projekt z dnia 24 listopada 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Rzepinie.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu Szkół w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3245 UCHWAŁA NR 233/XIX/16 RADY MIASTA ŻORY z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2016 rok Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 27 września 2016 r. UCHWAŁA NR 398/XXII/2016 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie reorganizacji obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych oraz opiekuńczo-wychowawczych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 194/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 194/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6400 UCHWAŁA NR 194/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE. z dnia 6 marca 2013 r. UCHWAŁA Nr XXXIII..2013 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów na prowadzenie szkół niepublicznych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/178/2016 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 20 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/178/2016 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 20 października 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/178/2016 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych Gminy Nowy Targ oraz nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno-Administracyjnemu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE. z dnia 15 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 6682 UCHWAŁA NR XXIII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie nadania Statutu Samorządowemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/294/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/294/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/294/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych miasta Nowego Sącza oraz zmiany statutu Zespołu Scentralizowanej Obsługi

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/294/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 13 września 2016 roku

Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/294/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 13 września 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 28 września 2016 r. Poz. 5486 UCHWAŁA NR XXVII/294/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 13 września 2016 roku w sprawie wspólnej obsługi jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r. II/14/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicz-nych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE Załącznik do Uchwały Nr XX/124/2016 Rady Gminy Grzegorzew z dnia 23 listopada 2016 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ w GRZEGORZEWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 Rady Miejskiej w Jezioranach z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach

UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach UCHWAŁA NR 0150/XXXV/798/09 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9446 UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 13 września 2016 r.

Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz. 4213 UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 5404 UCHWAŁA NR XVIII/54/2016 RADY GMINY ROZPRZA z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 8 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 2463 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/252/12 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 14 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/252/12 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH. z dnia 14 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XX/252/12 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Obornikach i nadania mu statutu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5470 UCHWAŁA NR XXVI/149/16 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Ekonomiczno

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 28 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH. z dnia 28 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 6178 UCHWAŁA NR V/40/16 RADY GMINY W CHLEWISKACH z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/248/2016 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 2 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIX/248/2016 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 2 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIX/248/2016 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjno - Gospodarczego Szkół w Kobylnicy i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego 26 listopada 2012 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15.

Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego 26 listopada 2012 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15. Komisja Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego 26 listopada 2012 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 15.00 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Porządek obrad.... 3 Opiniowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 czerwca 2016 r.

Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM. z dnia 29 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 2 sierpnia 2016 r. Poz. 3226 UCHWAŁA NR XXV/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie likwidacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH. z dnia 27 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/128/16 RADY MIEJSKIEJ W JEZIORANACH z dnia 27 sierpnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zakładu Obsługi Gminnych Jednostek Organizacyjnych w Jezioranach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXVI/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 14 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXVI/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXVI/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 26 czerwca 2013 r. Poz. 4468 UCHWAŁA NR 34.264.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo