Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy. 21 czerwca 2016 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 16.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy. 21 czerwca 2016 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz. 16."

Transkrypt

1 DUR KFP Komisja Finansów Publicznych Rady Miasta Tychy 21 czerwca 2016 r. Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 piętro III, sala 305 godz

2 Spis treści Spis treści... 2 Porządek obrad Działalność i finanse spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o Działalność i finanse RCGW S.A. oraz spółek należących do RCGW S.A Informacja dot. zaawansowania inwestycji i finansowania zadania pn. Budowa Parku Wodnego Tychy Pismo dot. wydania opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej Projekt uchwały w sprawie osiedlenia w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy Projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. Tyskie Orły Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ulicy Browarowej Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr kat. 2892/35, stanowiącej własność Gminy (do 3 lat) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony) Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy

3 Pismo dot. wprowadzenia strefy płatnego parkowania na parkingu przylegającym do budynku Przychodni przy Al. Niepodległości Plan pracy komisji na II półrocze 2016 r Odpowiedź na wniosek komisji... 70

4 Porządek obrad.

5

6 Działalność i finanse spółki Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o.

7 Działalność i finanse RCGW S.A. oraz spółek należących do RCGW S.A.

8

9 Informacja dot. zaawansowania inwestycji i finansowania zadania pn. Budowa Parku Wodnego Tychy.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Pismo dot. wydania opinii w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.

20 Projekt uchwały w sprawie osiedlenia w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji. UCHWAŁA NR XXII/.../ 16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie osiedlenia w Tychach rodziny polskiego pochodzenia w ramach repatriacji Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) w związku z art. 12 ust.2 pkt 1 i ust.3 oraz art.20 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji (Dz. U. z 2014r. poz z późn. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Wyrażając wolę pomocy osobom pochodzenia polskiego, zamieszkałym na obczyźnie umożliwia się osiedlenie na terenie miasta Tychy w ramach repatriacji 1 rodziny narodowości polskiej, liczącej od 4 do 5 osób, aktualnie zamieszkujących na terytorium obecnej Republiki Armenii, Republiki Azerbejdżańskiej, Republiki Gruzji, Republiki Kazachstanu, Republiki Kyrgyskiej, Republiki Tadżykistanu, Republiki Turkmenistanu, Uzbekistanu albo azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. 2 Rodzinie repatriantów Gmina zobowiązuje się do zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie miasta przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, w tym: 1) komunalny lokal mieszkalny na warunkach umowy najmu zawartej na czas nieokreślony wraz z wyposażeniem, 2) pokrycie kosztów tłumaczenia dokumentacji niezbędnej do uzyskania polskich dokumentów, uprawnień rentowych lub emerytalnych, 3) pomoc w uzyskaniu zatrudnienia lub rozpoczęcia działalności gospodarczej, 4) pomoc w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, 5) w miarę potrzeb opiekę przedszkolną oraz podjęcie nauki, 6) pomoc w załatwianiu wszelkich spraw urzędowych i administracyjnych, związanych z osiedleniem się na terenie miasta Tychy. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4

21 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXII/.../16 Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o repatriacji, repatriantem jest osoba polskiego pochodzenia, która przybyła do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej w celu repatriacji z zamiarem osiedlenia się na stałe. Warunkiem otrzymania przez repatrianta wizy krajowej jest stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o repatriacji - przedstawienie dowodu potwierdzającego posiadanie lub zapewnienie lokalu mieszkalnego i źródeł utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej. W myśl art. 12 ust. 2 pkt 1 dowodem potwierdzającym zapewnienie warunków do osiedlenia się jest uchwała rady gminy, zawierająca zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia się przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.

22

23

24 Procedura repatriacyjna Procedurę repatriacyjną rozpoczyna uchwała rady miasta zawierająca zobowiązanie zapewnienia warunków do osiedlenia się repatriantom, w tym zapewnienie: - lokalu, - źródeł utrzymania przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, - innych form pomocy. Ustawa o repatriacji przewiduje pomoc państwa dla gminy, która zaprosi repatriantów. Jej wysokość i formy zależą od tego, czy zaproszenie dotyczy konkretnej rodziny czy też jest bezimienne. W przypadku zaproszenia konkretnej rodziny gminie przysługuje dotacja celowa z budżetu państwa na przeprowadzenie remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego przyznanego repatriantowi, w wys zł (kwota zmienna) na repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny. natomiast - w przypadku zaproszenia anonimowej rodziny gminie udzielana jest dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania, której wysokość uzależniona jest od wielkości lokalu przyznanego repatriantowi, jego wyposażenia, stanu technicznego, lokalizacji i innych ewentualnych kosztów poniesionych przez gminę (łącznie do kwoty iloczynu 45m2 powierzchni użytkowej mieszkania i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m² na terenie danego powiatu, czyli do kwoty ok zł). Wzajemne prawa i obowiązki w tym zakresie określi porozumienie zawarte pomiędzy prezydentem, a wojewodą. Natomiast pomoc państwa dla repatrianta jest taka sama bez względu na rodzaj zaproszenia, obejmuje: 1) pokrycie kosztów przejazdu do RP, 2) zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w wysokości 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na każdego członka rodziny, 3) pokrycie kosztów związanych z podjęciem w RP nauki przez małoletniego w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko oraz 4) w przypadku, gdy repatriant z terenów azjatyckich byłego ZSRR poniósł koszty związane z remontem lub adaptacją lokalu w RP przyznawana jest mu pomoc na częściowe pokrycie poniesionych kosztów. Jeśli repatriant przybył z innych terenów niż w/w, pomoc przyznawana jest, jeśli repatriant znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji. Pomoc stanowi zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów (do kwoty 4120 zł na jedną osobę kwota podlega kwartalnej zmianie). Ponadto starosta może podjąć działania zmierzające do aktywizacji zawodowej repatrianta w myśl przepisów ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o repatriacji. Formy aktywizacji: 1) zwrot części kosztów poniesionych przez repatrianta na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 2) zwrot części kosztów poniesionych przez pracodawcę na:

25 a) utworzenie stanowiska pracy, b) przeszkolenie repatrianta, c) wynagrodzenie, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne. Łączna kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na aktywizację zawodową we wszystkich w/w formach nie może przekroczyć dwunastokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Formy aktywizacji zawodowej są finansowane w formie dotacji celowej ze środków wojewodów. Ustawa określa szczegółowo warunki i tryb przyznania dotacji na ten cel. Czynności związane z przyjęciem uchwały w sprawie repatriacji. Uchwała rady gminy - rozpoczęcie procedury repatriacyjnej. 1. Przekazanie uchwały do Wojewody wraz z ankietą -załącznik do pisma. 2. Zawarcie porozumienia pomiędzy prezydentem, a wojewodą w sprawie wzajemnych praw i obowiązków związanych z przyjęciem repatriantów (dot. lokalu, dotacji dla gminy ). 3. Przekazanie przez Wojewodę uchwały do MSWiA. 4. Wskazanie gminie przez MSWiA rodziny repatriantów. 5. Bieżąca współpraca pomiędzy gminą, a MSWiA w sprawie szczegółów przyjazdu repatriantów. 6. Przygotowanie przez gminę lokalu wraz z wyposażeniem,. 7. Przywiezienie repatriantów z Warszawy. 8. Załatwienie wszystkich spraw urzędowych : umiejscowienie aktów stanu cywilnego, dowód osobisty, nr PESEL, zameldowanie, uregulowanie stosunku do służby wojskowej, uzyskanie poświadczeń obywatelstwa polskiego, zawarcie umowy najmu lokalu, gaz, prąd, szkoła dla dzieci, zatrudnienie dla dorosłych, przeszkolenie, kursy języka polskiego, adaptacyjne, pomoc społeczna itp.

26

27

28 Projekt uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2016 r.

29 Informacja: Załączniki do nin. projektu uchwały oraz zestawienie zmian znajdują się w osobnym pliku.

30 Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy.

31 Informacja: Załączniki do nin. projektu uchwały znajdują się w osobnym pliku.

32 Projekt uchwały w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy. UCHWAŁA NR XXII/ /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie powierzenia prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy Na podstawie art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 6a pkt 1 i art. 6b ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych Rada Miasta Tychy uchwala: 1 1. Powierzyć Miejskiemu Centrum Oświaty w Tychach organizację i prowadzenie wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Tychy, w zakresie określonym niniejszą uchwałą. 2. Miejskie Centrum Oświaty w Tychach, zwane dalej jednostką obsługującą, wspólną obsługą obejmie: 1) z dniem 1 września 2016 roku jednostki wymienione w załączniku nr 1, 2) z dniem 1 stycznia 2017 roku jednostki wymienione w załączniku nr 2, zwane dalej jednostkami obsługiwanymi Jednostka obsługująca zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę finansowo księgową, w tym realizację w całości obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. 2. Zakres obsługi, o której mowa w ust. 1 obejmuje: 1) realizację funkcji głównego księgowego jednostek obsługiwanych obejmującą: a) prowadzenie rachunkowości jednostki, w tym: - ustalenie i bieżącą aktualizację polityki rachunkowości, - prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym, - okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, - wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego, - sporządzanie sprawozdań finansowych, - gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą o rachunkowości, b) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi po wcześniejszym dokonaniu wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań przez jednostkę obsługiwaną.

33 2) ustalanie, odprowadzanie i ewidencjonowanie dochodów jednostki obsługiwanej na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów, 3) ustalanie przypadających jednostce obsługiwanej należności pieniężnych, w tym mających charakter cywilnoprawny, oraz terminowego podejmowania w stosunku do zobowiązanych czynności zmierzających do wykonania zobowiązania, w tym m.in.: a) windykacja należności jednostek obsługiwanych i dochodzenie roszczeń spornych, b) udział w czynnościach poprzedzających umarznie, odraczanie lub rozkładanie na raty należności jednostek obsługiwanych, 4) obsługa finansowo księgowa zakładowych funduszy świadczeń socjalnych jednostek obsługiwanych, 5) sporządzanie i przekazywanie w terminie sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia i rozdysponowania środków publicznych, w tym z dotacji celowych oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, 6) wykonywanie zadań z zakresu statystyki i pozostałej sprawozdawczości, nie wymienionej w ust. 7, a obowiązującej jednostki obsługiwane, dotyczącej spraw finansowo księgowych, 7) prowadzenie obsługi rachunków bankowych jednostek obsługiwanych, 8) prowadzenie obsługi kasowej jednostek obsługiwanych, której szczegółowe zasady ustala dyrektor jednostki obsługującej w uzgodnieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych, 9) udzielanie i rozliczanie zaliczek upoważnionym pracownikom jednostek obsługiwanych na bieżące potrzeby tych jednostek, 10) realizacja zadań związanych z rozliczaniem podatku VAT przez miasto Tychy, 11) realizacja zadań związanych z rozliczaniem podatków i opłat lokalnych, 12) terminowe i w kwocie wynikającej z prawidłowego obliczenia dokonywanie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 13) obsługa finansowo księgowa realizacji projektów i programów realizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych), 14) weryfikacja umów zawieranych przez dyrektorów jednostek obsługiwanych pod względem formalno-prawnym oraz finansowym, 15) udział w opracowywaniu projektów planów finansowych oraz ich zmian, na wniosek i w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych, 16) prowadzenie monitoringu realizacji zadań jednostek obsługiwanych pod względem wykorzystania przyznanych środków finansowych wraz z przekazywaniem informacji zwrotnej dyrektorom jednostek obsługiwanych, 17) analiza wykonania planów finansowych jednostek obsługiwanych i przedstawianie ich wyników dyrektorom jednostek obsługiwanych, 18) naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków i innych należności dla pracowników i osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno prawnych w jednostkach obsługiwanych, 19) dokonywanie potrąceń od wynagrodzeń wierzytelności wynikających z przepisów prawa lub innych za zgodą pracownika jednostki obsługiwanej, 20) naliczanie, rozliczanie i terminowe opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy pracowników jednostek obsługiwanych, w tym sporządzanie wymaganych deklaracji do ZUS, 21) zgłaszanie w ZUS i wyrejestrowywanie pracowników jednostek obsługiwanych wraz ze wskazanymi członkami ich rodzin, 22) sporządzanie zaświadczeń o wysokości dochodów pracowników oraz emerytów i rencistów, w tym przekazywanie ich w określonym odrębnymi przepisami prawa terminie do ZUS, 23) przygotowanie dokumentów płacowych dla pracowników przechodzących na rentę, emeryturę i inne świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych, 24) sporządzanie dokumentacji wymaganej przez ZUS na potrzeby obliczania kapitałów początkowych obecnych i byłych pracowników jednostek obsługiwanych, 25) naliczanie, terminowe odprowadzanie i rozliczanie podatku dochodowego pracowników jednostek obsługiwanych, w tym m.in. sporządzanie deklaracji podatkowych PIT i innej niezbędnej dokumentacji w tym zakresie, 26) bieżąca współpraca z wybranymi przez dyrektora jednostki obsługiwanej firmami ubezpieczeniowymi w zakresie ubezpieczeń pracowniczych, w tym potrącanie składek wynikających z polis zwartych przez dyrektora jednostki obsługiwanej,

34 27) przygotowywanie i przekazywanie jednostkom obsługiwanym danych finansowo księgowych w celu wprowadzania ich do Systemu Informacji Oświatowej, 28) obsługa finansowo księgowa zadań statutowych jednostek obsługiwanych i innych wynikających z przepisów prawa, nie wymienionych w ust. 2 do 27, w tym w szczególności: a) rozliczanie i organizowanie wypłat stypendiów, wyprawek szkolnych i innych świadczeń na rzecz uczniów, b) koordynacja przyznawania, rozliczania i przekazywania dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, c) rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych pracowników, d) rozliczanie opłat wnoszonych przez rodziców z tyt. posiłków i świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, e) rozliczanie opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie przez uczniów posiłków w stołówkach szkolnych. 3. Jednostka obsługująca zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę prawną. 4. Jednostka obsługująca zapewni jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę informatyczną w zakresie: a) serwisowania sprzętu komputerowego, b) zapewnienia dostępu do systemów informatycznych wspierających realizację zadań statutowych jednostek obsługiwanych, podlegających nadzorowi organu prowadzącego te jednostki. 5. Jednostka obsługująca zapewni jednostkom wymienionym w załączniku nr 3 wspólną obsługę w zakresie powierzenia wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy. 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

35 Uzasadnienie: ( Uchwała Nr XXII/ /16 ) Zgodnie z art. 10a pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6a pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) gmina może zapewnić wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych. Działając na podstawie art. 10b ust. 1 i 2 ww. uchwały o samorządzie gminnym oraz art. 6b ust. 1 i 2 ww. uchwały o samorządzie powiatowym, wyznacza się utworzone z dniem 1 września br. Miejskie Centrum Oświaty jako jednostkę obsługującą, która prowadzić będzie wspólną obsługę szkół i placówek oświatowych. Uchwała precyzuje zakres tej obsługi oraz terminy jej rozpoczęcia. Prowadzenie wspólnej obsługi, w szczególności w zakresie finansowo-księgowym przyczyni się do usprawnienia i poprawy jakość realizacji tych zadań. Ponadto pozwoli ujednolicić procedury we wszystkich jednostkach, zwiększy efektywność nadzoru nad gospodarką finansową szkół i placówek oświatowych. Przekazanie obsługi finansowo księgowej wraz z odpowiedzialnością za określone w uchwale obowiązki wyspecjalizowanej jednostce pozwoli dyrektorom jednostek obsługiwanych skupić się na merytorycznej działalności szkoły bądź placówki oświatowej.

36 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/ /16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. Wykaz jednostek obsługiwanych przez Miejskie Centrum Oświaty od dnia 1 września 2016r. Lp. Nazwa placówki Adres 1 Przedszkole nr 1 2 Przedszkole nr 3 3 Przedszkole nr 5 4 Przedszkole nr 6 5 Przedszkole nr 8 Zielony Ogród z Oddziałami Integracyjnymi 6 Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia 7 Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 8 Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy 9 Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 10 Przedszkole nr 14 im. Marii Montessori 11 Przedszkole nr Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima 13 Przedszkole nr Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki 15 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi 19 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 ul. Myśliwska 102 ul. Paprocańska 156 ul. E. Orzeszkowej 56 ul. F. Konecznego 1 ul. Wojska Polskiego 2 ul. Brzozowa 41 ul. Braterska 7 ul. Bukowa 29 ul. S. Czarnieckiego 5 ul. Cyganerii 33 ul L. Tołstoja 5 ul. G. Fitelberga 31 al. Niepodległości 154 ul. Katowicka 102 a Tychy, ul. A. Zelwerowicza 21 ul. H. Dąbrowskiego 85 ul. Młodzieżowa 5 ul. Hubala 7 ul. Pogodna 37

37 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/ /16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. Wykaz jednostek obsługiwanych przez Miejskie Centrum Oświaty od dnia 1 stycznia 2017r. Lp. Nazwa placówki Adres 1 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby 2 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego 3 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Ks. Karola Palicy 4 Szkoła Podstawowa nr 7 im. Powstańców Śląskich 5 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Gustawa Morcinka 6 Szkoła Podstawowa nr 11 im. Marii Curie Skłodowskiej 7 Szkoła Podstawowa nr 17 8 Szkoła Podstawowa nr 18 im. Władysława Jagiełły Szkoła Podstawowa nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Rafała Pomorskiego Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Integracyjnymi im. Matki Teresy z Kalkuty Szkoła Podstawowa nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy 12 Szkoła Podstawowa nr 37 im. Kornela Makuszyńskiego 13 Gimnazjum nr 1 im. Armii Krajowej 14 Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II 15 Gimnazjum nr 4 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 16 Gimnazjum nr 6 17 Gimnazjum nr 11 im. Jana III Sobieskiego 18 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 19 Zespół Szkół Sportowych 20 Zespół Szkół Muzycznych im. Feliksa Rybickiego 21 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 22 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 Plac Wolności 4 ul. Wojska Polskiego 10 ul. Katowicka 102 ul. Lwa Tołstoja 1 ul. Borowa 123 ul. Marii Curie Skłodowskiej 4 ul. Begonii 5 ul. Grzegorza Fitelberga 8 ul. Harcerska 25 Aleja Marsz. Jozefa Piłsudskiego 21 ul. Generała Ch. de Gaulle'a 18 ul. Feliksa Konecznego 1, Ul. Brzozowa 24 u. Borowa 123 ul. Konecznego 1 ul. Tołstoja 1 al. Niepodległości 108 u. Czarnieckiego 22 al. Niepodległości 190 al. Niepodległości 53 ul. Leśna 66 ul. Jedności 51

38 23 Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. Cmentarna I Liceum Ogólnokształcące im. Leona Kruczkowskiego ul. Korczaka II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego 27 Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka 28 Zespół Szkół nr 2 29 Zespół Szkół nr 4 30 Zespół Szkół nr 5 31 Zespół Szkół nr 6 32 Zespół Szkół nr 7 33 Zespół Szkół nr 9 34 Zespół Szkół Specjalnych nr 8 35 Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków 36 Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 37 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Norwida 40 ul. Elfów 62 ul. Wejchertów 20 ul. Elfów 9 ul. Bielska 100 ul. Edukacji 11 al. Marsz. Piłsudskiego 10 ul. Browarowa 1a ul. Zgrzebnioka 45 ul. Edukacji 21 ul. Kardynała Hlonda 1 ul. Elfów 56 ul. Gen. Andersa 16

39 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/ /16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. Wykaz jednostek obsługiwanych przez Miejskie Centrum Oświaty od dnia 1 września 2016r. w zakresie, o którym mowa w 2 ust. 5. Lp. Nazwa placówki Adres 1 Przedszkole nr 1 2 Przedszkole nr 3 3 Przedszkole nr 5 4 Przedszkole nr 6 5 Przedszkole nr 8 Zielony Ogród z Oddziałami Integracyjnymi 6 Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia 7 Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 8 Przedszkole nr 11 im. Jana Brzechwy 9 Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi 10 Przedszkole nr 14 im. Marii Montessori 11 Przedszkole nr Przedszkole nr 18 im. Juliana Tuwima 13 Przedszkole nr Przedszkole nr 20 im. Karlika i Karolinki 15 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi 19 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1 20 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 ul. Myśliwska 102 ul. Paprocańska 156 ul. E. Orzeszkowej 56 ul. F. Konecznego 1 ul. Wojska Polskiego 2 ul. Brzozowa 41 ul. Braterska 7 ul. Bukowa 29 ul. S. Czarnieckiego 5 ul. Cyganerii 33 ul L. Tołstoja 5 ul. G. Fitelberga 31 al. Niepodległości 154 ul. Katowicka 102 a Tychy, ul. A. Zelwerowicza 21 ul. H. Dąbrowskiego 85 ul. Młodzieżowa 5 ul. Hubala 7 ul. Leśna 66 ul. Jedności 51

40 21 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 3 22 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 ul. Cmentarna 54 ul. Pogodna 37

41 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu. UCHWAŁA NR XXII/ /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 9 ust.1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 6 ust. 1, art. 12 pkt 8 lit. i, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz z późn.zm.), art. 11 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych Rada Miasta Tychy uchwala: 1 W załączniku do Uchwały Nr XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu zmienia się treść 3 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: 1. Przedmiotem działalności Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach jest: 1) kreowanie samorządowej polityki oświatowej oraz realizacja zadań oświatowych leżących w kompetencjach Miasta Tychy, a także nadzór nad działalnością szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, 2) organizacja i prowadzenie wspólnej obsługi szkół w zakresie określonym odrębną uchwałą Rady Miasta Tychy. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

42 Uzasadnienie: ( Uchwała Nr XXII/ /16 ) W związku z powierzeniem Miejskiemu Centrum Oświaty w Tychach odrębną uchwałą Rady Miasta Tychy organizacji i prowadzenia wspólnej obsługi szkół i placówek oświatowych, niezbędnym jest dokonanie zmian w statucie MCO, poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności jednostki o nowe zadania.

43 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy. UCHWAŁA NR XXII/ /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz.1445 z późn. zm.), art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 W Uchwale nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy użyte w 5 ust. 2 oraz w 6 ust. 6 załącznika stanowiącego Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy wyrazy Miejskiego Zarządu Oświaty zastępuje się wyrazami Miejskiego Centrum Oświaty. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

44 Uzasadnienie: ( Uchwała Nr XXII/ /16 ) Zmiana treści Uchwały nr 0150/XLVIII/908/06 Rady Miasta Tychy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy oraz przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Tychy wynika z podjęcia Uchwały NR XXI/366/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Oświaty w Tychach oraz podjęcia Uchwały NR XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu, skutkiem których zadania realizowane w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie, wypłacanie i wstrzymywanie wypłacania ww. pomocy materialnej o charakterze socjalnym przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach zostaną przejęte przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

45 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. Tyskie Orły. UCHWAŁA NR XXII/ /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. Tyskie Orły Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U r. poz. 176 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych, Komisję Kultury, Sportu i Turystyki oraz Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 W Uchwale nr XIX/413/12 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium miasta Tychy pn. Tyskie Orły dla uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. Tyskie Orły wprowadza się następujące zmiany: 1) użyte w 2 ust. 1 pkt. 4 i 5 w różnym przypadku wyrazy "Miejski Zarząd Oświaty" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Miejskie Centrum Oświaty", 2) użyte w 4 ust. 4 i 5, 5 ust. 8 oraz 6 ust. 7 i 8 załącznika stanowiącego Regulamin przyznawania stypendiów miasta Tychy pod nazwą "Tyskie Orły" w różnym przypadku wyrazy: "Miejski Zarząd Oświaty" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Miejskie Centrum Oświaty". 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

46 Uzasadnienie: ( Uchwała Nr XXII/ /16 ) Zmiana treści Uchwały nr XIX/413/12 z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendium Miasta Tychy pn. Tyskie Orły uczniów mających znaczące osiągnięcia będące wynikiem ich uzdolnień i zainteresowań, kreatywności i przedsiębiorczości lub mających znaczące osiągnięcia sportowe oraz przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów miasta Tychy pn. Tyskie Orły wynika z podjęcia Uchwały NR XXI/366/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Oświaty w Tychach oraz podjęcia Uchwały NR XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu, skutkiem których zadania realizowane w zakresie przyjmowania wniosków o przyznanie, wypłacanie i wstrzymywanie wypłacania ww. stypendium przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach zostaną przejęte przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

47 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. UCHWAŁA NR XXII/ /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 72 ust. 1 i 4 oraz art. 91d, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych. Rada Miasta Tychy uchwala: 1 W Uchwale nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania, użyte w 2 ust. 2 i 4, 4 ust. 3, 5 ust. 2, 3 i 7, 7 w różnym przypadku wyrazy "Miejski Zarząd Oświaty" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Miejskie Centrum Oświaty". 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

48 Uzasadnienie: ( Uchwała Nr XXII/ /16 ) Zmiana treści Uchwały nr 0150/VII/174/07 Rady Miasta Tychy z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i innych placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Tychy oraz warunków i sposobu ich przyznawania wynika z podjęcia Uchwały NR XXI/366/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Zarząd Oświaty w Tychach oraz podjęcia Uchwały NR XXI/367/16 Rady Miasta Tychy z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej miasta Tychy o nazwie Miejskie Centrum Oświaty w Tychach i nadania jej statutu, skutkiem których zadania realizowane w ww. zakresie przez Miejski Zarząd Oświaty w Tychach zostaną przejęte przez Miejskie Centrum Oświaty w Tychach.

49 Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. UCHWAŁA NR XXII/.. /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz z późn. zm.),art. 12 ust.1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 35), art. 251 ust. 1 i ust. 3-5, art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art. 11a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych Rada Miasta Tychy uchwala: 1 W uchwale Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, wprowadza się następujące zmiany: 1) po 2 ust.2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Oddziały przedszkolne w niepublicznych szkołach podstawowych otrzymują dotacje na każdego ucznia w wysokości 75% ustalonych w budżecie Miasta Tychy wydatków bieżących ponoszonych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Tychy, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości 100% kwoty przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Miasto Tychy, z zastrzeżeniem ust. 11.", 2) użyte w 3 ust. 1, 3 ust. 6, 3 ust. 9, 3 ust. 11 oraz 4 ust. 3, w różnym przypadku, wyrazy Miejski Zarząd Oświaty zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami Miejskie Centrum Oświaty, 3) użyte w załącznikach 1-3, w różnym przypadku, wyrazy Miejski Zarząd Oświaty zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami Miejskie Centrum Oświaty.

50 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

51 Uzasadnienie: (Uchwała Nr XXII/ /16) W związku z likwidacją Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach i powołaniem Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach przejmującego zadania z zakresu oświaty dotychczas realizowane przez MZO oraz planowanym utworzeniem od września 2016 r. oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, zachodzi konieczność wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XVIII/310/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Tychy dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

52 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ulicy Browarowej. UCHWAŁA NR XXII/ /16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie ograniczonym prawem rzeczowym nieruchomości położonych w Tychach w rejonie ulicy Browarowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) oraz w oparciu o 4 uchwały Nr XLV/913/14 Rady Miasta Tychy z dnia 25 września 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami i lokalami, na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Wyrazić zgodę na obciążenie działek nr 1317, 1820/91 i 1902/91 położonych w Tychach w rejonie ulicy Browarowej służebnością drogową polegającą na prawie swobodnego przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli działek nr 1885/91, 1886/91, 1887/91, 1888/91, 1890/91, 1891/90, 1892/9, 1893/91, 1894/91, 1895/91, 1896/9, 1897/91, 1898/91. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

53 Uzasadnienie: (Uchwała Nr XXII/./16 Działki będące przedmiotem niniejszej Uchwały stanowią drogę dojazdową do kompleksu działek nr 1885/91, 1886/91, 1887/91, 1888/91, 1889/91,1890/91, 1891/91, 1892/91, 1893/91, 1894/91, 1895/91, 1896/91, 1897/91, 1898/91 przy ul. Browarowej, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Ustanowienie służebności przejazdu i przechodu jest niezbędne dla zapewnienia dostępu ww. działek do drogi publicznej i tym samym dla umożliwienia ich zbycia. Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości przekracza kwotę euro, stąd też zgodnie z podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

54 Załącznik do Uchwały Nr XXII./16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r.

55 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr kat. 2892/35, stanowiącej własność Gminy (do 3 lat). UCHWAŁA NR XXII/.../ 16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oznaczonej nr kat. 2892/35, stanowiącej własność Gminy (do 3 lat) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Wyrazić zgodę na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Tychach przy ul. Targiela, obejmującej część działki nr kat. 2892/35 o 440 m 2 (użytek - RVIa, KA1T/ /4) stanowiącej własność Gminy, na cele magazynowe, składowe, pod miejsca parkingowe związane z działalnością dzierżawcy, na czas oznaczony do 3 lat. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

56 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXII/.../16) Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. W myśl art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, uchwała rady gminy jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość. Nieruchomość wymieniona w uchwale - dzierżawiona była przez ten sam podmiot przez okres do 3 lat, zatem zawarcie kolejnej umowy dzierżawy wymaga zgody Rady Miasta.

57 Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony). UCHWAŁA NR XXII/.../ 16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy (na czas nieoznaczony) Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez Komisję Inicjatyw Lokalnych i Ładu Przestrzennego oraz Komisję Finansów Publicznych, Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Wyrazić zgodę na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy na czas nieoznaczony, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

58 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXII/.../16) Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów W myśl art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy podejmuje uchwały w sprawach zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej. Nieruchomości wymienione w załączniku do uchwały będą dzierżawione z przeznaczeniem pod ogród przydomowy, śmietniki, pod drogę dojazdową, elementy małej architektury, w tym zieleń, na cele prowadzenia działalności przedszkoli niepublicznych, powstałych wskutek zlikwidowanych przedszkoli publicznych.

59 Załącznik do Uchwały Nr XXII/ /16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. NIERUCHOMOŚCI przeznaczone do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony Lp. Cel dzierżawy Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia przeznaczona do oddania w dzierżawę Położenie nieruchomości Księga Wieczysta 1 droga dojazdowa działka nr 5264/26 41 m 2 o pow. 194 m 2 ul. Honoraty KA1T/ /4 2 elementy małej architektury, w tym pod zieleń działka nr 256/2 o pow. 858 m 2 działka nr 259/2 o pow. 788 m m ul. Turyńska KA1T/ /4 KA1T/ /4 3 rola działka nr 385/19 o pow. 827 m 2 działka nr 894/19 o pow. 955 m m ul. Przejazdowa KA1T/ /6 KA1T/ /6 4 ogród przydomowy działka nr 521/262 o pow. 462 m m2 ul. Zrębowa KA1T/ /5 5 ogród przydomowy działka nr 603/121 o pow. 17 m 2 17 m2 ul. Jasińskiego KA1T/ /6 5 ogród przydomowy działka nr 2028/56 o pow. 226 m 2 50 m2 ul. Żorska KA1T/ /1 7 pod śmietnik działka nr 1423/32 o pow m 2 18 m2 ul. Fitelberga KA1T/ /3 8 prowadzenie działalności przedszkola działka nr 4782/70 o pow m 2 wraz z budynkiem przedszkola o pow. użytkowej 599 m m 2 ul. Elfów KA1T/ /5 9 prowadzenie działalności przedszkola działka nr 587/13 o pow m 2 wraz z budynkiem przedszkola o pow. użytkowej 497,97 m m 2 ul. Elfów KA1T/ /3

60 10 prowadzenie działalności przedszkola działka nr 3070/26 o pow m 2 wraz z budynkiem przedszkola o pow. użytkowej 737,27 m m 2 ul. Hetmańska KA1T/ /7 11 prowadzenie działalności przedszkola działka nr 3181/58 o pow m 2 wraz z budynkiem przedszkola o pow. użytkowej 730 m 2 działka nr 3186/58 o pow. 216 m m 2 ul. Ujejskiego ul. Sikorskiego KA1T/ /6 KA1T/ /6

61 Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy. UCHWAŁA NR XXII/.../16 RADY MIASTA TYCHY z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz. 446 t.j.), art. 403 ust. 4 pkt. 1 lit. a), ust. 5 i 6, w związku z art. 400a ust. 1 pkt. 21 i pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r., poz. 672 t.j.), po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych Rada Miasta Tychy uchwala: 1 Określa się zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy. 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

62 Uzasadnienie (Uchwała Nr XXII/.../16) Przyjęte zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Tychy na finansowanie zadań ochrony środowiska z zakresu ochrony powietrza, skierowane są do osób fizycznych chcących skorzystać z Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, przyjętego uchwałą nr XVIII/318/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r.

63 Załącznik do Uchwały Nr XXII/./16 Rady Miasta Tychy z dnia 23 czerwca 2016 r. Zasady udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy 1. Kryteria wyboru zadania do dofinansowania. 1. Gmina Miasta Tychy udziela dofinansowania podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 pkt.1 lit. a) ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2016 r., poz. 672 t.j.), będącymi właścicielami, współwłaścicielami nieruchomości mieszkalnych jednorodzinnych na terenie Gminy Miasta Tychy, którzy zmodernizują system ogrzewania budynków mieszkalnych polegający na likwidacji niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na ogrzewanie proekologiczne lub/ i montaż układu solarnego. Dofinansowanie dotyczy wyłącznie budynków zgłoszonych do użytkowania, w których na dzień złożenia wniosku było zainstalowane urządzenie grzewcze. Zmiana sposobu ogrzewania może być dokonana tylko za zgodą wszystkich właścicieli budynku. 2. Dofinansowanie nie obejmuje budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Wyjątek stanowią budynki pełniące funkcję mieszkaniową, w których w danym lokalu nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej przeznaczone jest pod działalność gospodarczą. 3. Cel udzielania dotacji jest zgodny z priorytetami Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr IV/57/3/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. oraz Programu ograniczenia niskiej emisji dla miasta Tychy, przyjętego Uchwałą Nr XVIII/318/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016r. 4. Dotacja celowa przekazywana będzie ze środków pochodzących z pożyczki udzielanej Miastu Tychy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy. 2. Prace modernizacyjne powinny spowodować zmniejszenie ilości zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw, emitowanych do powietrza atmosferycznego. 3. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: 1. Program rozumie się przez to Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla miasta Tychy, przyjęty Uchwałą Nr XVIII/318/16 Rady Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2016 r. 2. Inwestor - Wnioskodawca - osoba fizyczna będąca właścicielem albo użytkownikiem wieczystym zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym nieruchomości, zlokalizowanej na terenie Gminy, która złożyła wniosek oraz pozytywnie została zakwalifikowana do udziału w Programie. 3. Koszty kwalifikowane - rozumie się przez to zakres prac, na podstawie, których ustalana jest wysokość dotacji dla realizowanych zadań w ramach Programu. Podstawą opracowania zakresu kosztów kwalifikowanych jest szczegółowy kosztorys. 4. Operator - wybrany przez Gminę podmiot koordynujący i nadzorujący prace związane z przeprowadzaniem modernizacji budynków, posiadający stosowne upoważnienia Gminy do realizacji Programu. 5. Punkt Obsługi Klienta (POK) - punkt informacyjny w zakresie realizacji Programu, zlokalizowany w Tychach, przy ul. Barona 30 (piętro I). 6. Stare źródło ciepła - rozumie się przez to niskowydajny i nieekologiczny kocioł centralnego

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2014 r. Poz. 2031 UCHWAŁA NR XL/815/14 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/810/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 27 czerwca 2013 r. statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach.

UCHWAŁA NR XLIII/810/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE. z dnia 27 czerwca 2013 r. statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach. UCHWAŁA NR XLIII/810/13 RADY MIASTA MYSŁOWICE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie Statutu Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Mysłowicach Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r. Projekt 608 UCHWAŁA NR.../.../2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA Nr II/14/2014. Rady Miejskiej Zbąszynia. z dnia 30 grudnia 2014 r. II/14/2014 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicz-nych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie gminy Zbąszyń przez podmioty nienależące do sektora

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r.

Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 grudnia 2013 r. Poz. 6240 UCHWAŁA NR XLVI/254/13 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem gminy

Bardziej szczegółowo

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych:

Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: Do zadań Referatu Finansowo Budżetowego należy: W zakresie budżetu i analiz finansowych: 1. opracowanie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 UCHWAŁA Nr 288/XXXVII/2013 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r.

UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 26 maja 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 148 16495 Poz. 2847 2847 UCHWAŁA NR L/565/2010 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Wrocław, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 28 sierpnia 2014 r. Poz. 3621 UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE Projekt z dnia 16 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR.. RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku P r o j e k t w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR L/398/14 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, zakładanych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 2774 UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska

UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska UCHWAŁA NR XIV/187/11 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta Gdańska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/308/2010 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 29 lipca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIX/308/2010 RADY GMINY ZAWOJA. z dnia 29 lipca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIX/308/2010 RADY GMINY ZAWOJA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rawicz dla niepublicznych przedszkoli i innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLI/288/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 20 sierpnia 2009 r.

UCHWAŁA Nr XLI/288/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE. z dnia 20 sierpnia 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 174 16941 Poz. 2940 2940 UCHWAŁA Nr XLI/288/2009 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 lutego 2013 r. Poz. 1530 UCHWAŁA NR XXXIII/491/13 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej Uchwała Nr XXIV/224/2014 w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 25 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VII/29/2015 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/2005 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 lipca 2005 roku w sprawie organizacji obsługi ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/60/2015 RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Jeleniogórskiego Na podstawie art. 12 pkt 8 lit.

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 150 UCHWAŁA NR XXXVII/229/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r.

Lublin, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 150 UCHWAŁA NR XXXVII/229/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA. z dnia 26 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 9 stycznia 2014 r. Poz. 150 UCHWAŁA NR XXXVII/229/2013 RADY GMINY BIAŁA PODLASKA z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ. z dnia 29 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 55/7/XI/15 RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Iłowa dla szkół podstawowych niepublicznych o uprawnieniach

Bardziej szczegółowo

Podstawa obliczenia dotacji

Podstawa obliczenia dotacji Projekt U C H W A Ł A Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Iławie z dnia. 2014r w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom niepublicznym i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE Projekt z dnia 15 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADLINIE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 29 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 29 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/202/2012 RADY GMINY IŁAWA z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielenia, rozliczania i kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY. z dnia 20 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLIX/591/14 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Trzebnica przez osoby fizyczne lub

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/123/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 30 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/123/12 RADY GMINY RYJEWO. z dnia 30 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/123/12 RADY GMINY RYJEWO w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ. z dnia 24 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR L/864/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 1529 UCHWAŁA NR XLII/556/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 25 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 1529 UCHWAŁA NR XLII/556/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 1529 UCHWAŁA NR XLII/556/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miasta Hajnówka z dnia...

Uchwała Nr... Rady Miasta Hajnówka z dnia... Uchwała Nr... Rady Miasta Hajnówka z dnia... w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XII/ /2015 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE w sprawie zmiany uchwały Nr IV/26/2014 w sprawie uchwały budżetowej Miasta Sławkowa na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art 51 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna

PROJEKT Druk nr 91. UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna PROJEKT Druk nr 91 UCHWAŁA NR Rady Miejskiej Leszna z dnia w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE z dnia 29 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXII/200/2014 RADY GMINY GAWORZYCE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 5584 UCHWAŁA NR 0007.61.2014 RADY GMINY GOLESZÓW z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6738 UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXI/181/14 RADY GMINY BIAŁOWIEŻA z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze srodków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 21 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 września 2013 r. Poz. 5045 UCHWAŁA NR XXVIII/339/13 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie dotacji celowej ze środków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Poz. 8563 UCHWAŁA NR 570/XLIV/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Poz. 8563 UCHWAŁA NR 570/XLIV/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Poz. 8563 UCHWAŁA NR 570/XLIV/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r.

Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ. z dnia 14 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 30 listopada 2012 r. Poz. 6364 UCHWAŁA NR XXIII/305/12 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia trybu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/472/2014 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 7 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR L/472/2014 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 7 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR L/472/2014 RADY GMINY KOBYLNICA z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych szkół,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO. z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR XXXIV / 429 / 13 RADY POWIATU ZAWIERCIAŃSKIEGO z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII / 44 / 11 z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/

Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/ 1 Zestawienie zmian ujętych w Uchwale Rady Miasta Nr XLIV/ /14 z 28.08.2014r. I. Dochody zwiększenia 4 356 628 1. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina 1.730.000, zł, powiat

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 października 2014 r. Poz. 5137 UCHWAŁA NR L/403/2014 RADY MIEJSKIEJ W KROBI. z dnia 3 października 2014 r.

Poznań, dnia 7 października 2014 r. Poz. 5137 UCHWAŁA NR L/403/2014 RADY MIEJSKIEJ W KROBI. z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 października 2014 r. Poz. 5137 UCHWAŁA NR L/403/2014 RADY MIEJSKIEJ W KROBI z dnia 3 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 września 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR LVI/870/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 24 września 2013 r.

Poznań, dnia 30 września 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR LVI/870/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 24 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 września 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR LVI/870/VI/2013 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 września 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. UCHWAŁA NR LVIII/1813/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 10 lipca 2009 r.

Tekst ujednolicony. UCHWAŁA NR LVIII/1813/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 10 lipca 2009 r. Tekst ujednolicony uchwały nr LVIII/1813/2009 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia

UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia PROJEKT DRUK Nr 562 UCHWAŁA Nr RADY MIEJSKIEJ LESZNA z dnia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r

UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r UCHWAŁA Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Radzymin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIX/416/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26.06.2014 r.

UCHWAŁA NR LIX/416/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26.06.2014 r. UCHWAŁA NR LIX/416/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 747 USTAWA. z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 747 USTAWA. z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 747 USTAWA z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niektórych innych ustaw 1)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 22 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/143/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~

ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ ZARZĄDZENIE NrJ1~~Ą4 ST AROSTY N~WODWORSKIEGO z dnia.~... ~r.('t),..~ay.~~ w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa na lata 2014-2016 Na podstawie art. 23 ust. I pkt.3

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 1830 UCHWAŁA NR LIX/601/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 1830 UCHWAŁA NR LIX/601/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 kwietnia 2014 r. Poz. 1830 UCHWAŁA NR LIX/601/2014 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr X/86/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 21 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr X/86/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/406/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/406/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/406/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r.

UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. UCHWAŁA NR.. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Gdańska o nadanie statutu jednostce organizacyjnej Gminy Miasta Gdańska, Zespołowi Obsługi Placówek Oświatowych Nr 1 w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r.

UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 września 2010 r. UCHWAŁA NR LII/1466/10 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających

Bardziej szczegółowo

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00

DOCHODY. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 500,00 56,53 111 099,23 111 099,23 220 000,00 116 035,48 220 000,00 0,00 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2009 z dnia 24 lipca 2009 r. 010 01095 0750 DOCHODY PLAN WYKONANIE Rolnictwo i łowiectwo 111 599,23 111 155,76 Pozostała działalność 111 599,23 111 155,76 Dochody z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/239/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXXV/239/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI. z dnia 17 września 2009 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 191 19497 3298 UCHWAŁA Nr XXXV/239/2009 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI z dnia 17 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu dla szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 26 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/345/2013 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 15 listopada 2012 r. Projekt z dnia 26 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC.

O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA. od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia 2004r. UPOWAŻNIENIA RADY MIEJSKIEJ KATOWIC. Załącznik do uchwały nr XXXVIII/797/05 Rady Miasta Katowice z dnia 21 marca 2005r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O GOSPODARCE MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA od dnia 1 lipca 2004r. do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 29 sierpnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 29 sierpnia 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/281/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/147/12 RADY GMINY WIDAWA z dnia 28 września 2012 r.

UCHWAŁA NR XVI/147/12 RADY GMINY WIDAWA z dnia 28 września 2012 r. UCHWAŁA NR XVI/147/12 RADY GMINY WIDAWA z dnia 28 września 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Widawa, a także trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU. z dnia... 2014 r. UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bytom Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3030 UCHWAŁA NR 48/XXIV/12 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 24 października 2012 r.

Kielce, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3030 UCHWAŁA NR 48/XXIV/12 RADY GMINY W MNIOWIE. z dnia 24 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 listopada 2012 r. Poz. 3030 UCHWAŁA NR 48/XXIV/12 RADY GMINY W MNIOWIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 4684 UCHWAŁA NR XV/146/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 14 lipca 2015 r.

Poznań, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 4684 UCHWAŁA NR XV/146/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA. z dnia 14 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 28 lipca 2015 r. Poz. 4684 UCHWAŁA NR XV/146/VII/2015 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 23 października 2013 r. Poz. 6149 UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE. z dnia 9 października 2013 r.

Kraków, dnia 23 października 2013 r. Poz. 6149 UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE. z dnia 9 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 23 października 2013 r. Poz. 6149 UCHWAŁA NR XXXIII/196/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRYBOWIE z dnia 9 października 2013 r. w sprawie określenia ogólnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 3206

Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 3206 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 3206 Uchwała Nr 89/2015 z dnia 30 marca 2015r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i

Bardziej szczegółowo

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Statut Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Uchwała Nr XLIII/1019/2004 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie przekształcenia zakładu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 310 UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/53/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 18 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/53/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 18 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/53/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bystra Sidzina, kryteriów wyboru inwestycji do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 135/XI/2015 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych szkół oraz innych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr /2015 RADY POWIATU W ŻYWCU. z dnia 2015r.

UCHWAŁA Nr /2015 RADY POWIATU W ŻYWCU. z dnia 2015r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2015 Starosty Żywieckiego z dnia 18 marca 2015r. UCHWAŁA Nr /2015 RADY POWIATU W ŻYWCU z dnia 2015r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 30 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA SZCZECIN z dnia... 2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Szczecin wraz ze sposobem jej rozliczania i kontrolą wykonania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 27 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU. z dnia 27 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI/45/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZBĄSZYNKU z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 18 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM. z dnia 18 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/188/2013 RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6348 UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6348 UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6348 UCHWAŁA NR 101/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Spis treści III. Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Spis treści III. Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wprowadzenie... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... XI XV XIX Część I. Organizacja systemu oświaty... 1 1. Struktura i zakres działania publicznych jednostek oświatowych... 3 1.1. Typy i rodzaje jednostek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości

UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości UCHWAŁA Nr VID175/03 RADY GMINY W LUBRZY w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR XXIX/360/2012 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 29 listopada 2012 r.

Gdańsk, dnia 9 stycznia 2013 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR XXIX/360/2012 RADY MIEJSKIEJ RUMI. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 stycznia 213 r. Poz. 189 UCHWAŁA NR XXIX/36/212 RADY MIEJSKIEJ RUMI z dnia 29 listopada 212 r. zmieniająca uchwałę Nr XVII/245/211 z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis UCHWAŁA NR L/1189/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo