UCHWAŁA NR XVII/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UCHWAŁA NR XVII/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH. z dnia 29 stycznia 2016 r."

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/138/2016 RADY MIEJSKIEJ W KĘTACH z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza, polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U r., poz ze zm.) oraz art. 403 ust. 5 w związku z art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U r., poz ze zm.) uchwala się, co następuje: Określa się zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty. 2. Zasady udzielania dotacji celowych, o których mowa w ust. 1, w tym kryteria wyboru zadań do dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa Regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Kęty. 3. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Kętach Nr VIII/63/2011 z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Kęty do zadań służących ochronie powietrza polegających na zmianie starego systemu ogrzewania węglowego na proekologiczne, planowanych do realizacji na terenie Gminy Kęty (Dz. U. Woj. Małopolskiego z r., Nr 332, poz. 2750). 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz Id: 7D0F8F3F F8-DEBB6B4BA825. Podpisany Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/138/2016 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 stycznia 2016 r. Regulamin określający zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza polegających na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady udzielania dotacji celowych na realizację zadań polegających na zmianie systemu ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty, w tym kryteria wyboru zadań do dofinansowania, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania. 2. Celem udzielania dotacji celowych do zadań realizowanych w ramach PONE jest poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Kęty poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych w wyniku procesów spalania paliw stałych do celów grzewczych w budynkach mieszkalnych. 3. Dotacje celowe udzielane będą ze środków budżetu Gminy Kęty, w tym pochodzących ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem zasad obowiązujących w programach, z których zostaną pozyskane. 4. Podmiotami mogącymi ubiegać się o dotację celową w ramach PONE są osoby fizyczne planujące dokonać zmiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 5. Warunkiem uczestnictwa Wnioskodawcy w PONE jest: 1) posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (budynku mieszkalnego); 2) posiadanie zainstalowanego i pracującego starego źródła ogrzewania w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 6. Dotacja przysługuje Wnioskodawcy u którego funkcjonował będzie wyłącznie proekologiczny system ogrzewania, przy jednoczesnym spełnieniu warunku, że istniejący dotychczas stary system ogrzewania zostanie zlikwidowany, za wyjątkiem przypadków określonych w 5 ust. 7 niniejszego Regulaminu. 7. W ramach PONE mogą być realizowane wyłącznie inwestycje nieoddziałujące znacząco na środowisko. 8. Udzielane dotacje celowe nie stanowią pomocy publicznej, ani pomocy de minimis. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 2. Definicje 1) PONE należy przez to rozumieć Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty ; 2) Gminie należy rozumieć przez to Gminę Kęty; 3) Burmistrzu należy prze to rozumieć Burmistrza Gminy Kęty; 4) Urzędzie należy przez to rozumieć Urząd Gminy Kęty; 5) Funduszu należy przez to rozumieć Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie; 6) Wnioskodawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną ubiegającą się o przyznanie dotacji celowej w ramach PONE na zmianę systemu ogrzewania, legitymującą się tytułem prawnym do nieruchomości (budynku mieszkalnego); Id: 7D0F8F3F F8-DEBB6B4BA825. Podpisany Strona 2

3 7) Beneficjencie należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, którego wniosek o udzielenie dotacji pozytywnie przeszedł weryfikację i został zakwalifikowany do przyznania dotacji; 8) budynku mieszkalnym należy przez to rozumieć budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, użytkowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe co najmniej w 70% powierzchni całkowitej; na potrzeby niniejszego Regulaminu za budynek mieszkalny uznaje się również lokal mieszkalny, jeżeli posiada samodzielne źródło ciepła; 9) starym systemie (źródle) ogrzewania należy przez to rozumieć niskowydajny i nieekologiczny kocioł poniżej 5 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 na paliwo stałe centralnego ogrzewania oraz inne źródła ciepła na paliwa stałe z możliwością spalania odpadów służące do ogrzewania budynku; 10) proekologicznym systemie (źródle) ogrzewania należy przez to rozumieć wysokosprawne i ekologiczne źródło ciepła kocioł gazowy, kocioł olejowy, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, ogrzewanie elektryczne, wysokosprawny kocioł węglowy lub na biomasę spełniający wymogi określone w 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu; 11) zmianie systemu (źródła) ogrzewania należy przez to rozumieć trwałą zmianę dotychczasowego starego źródła ogrzewania poprzez jego likwidację i zastąpienie go proekologicznym systemem ogrzewania, w sposób umożliwiający jego ciągłe użytkowanie; 12) likwidacji starego systemu (źródła) ogrzewania należy przez to rozumieć całkowitą likwidację dotychczasowego starego źródła ogrzewania poprzez jego wymontowanie lub wyburzenie, za wyjątkiem przypadków określonych w 5 ust. 7 niniejszego Regulaminu; 13) zadaniu należy przez to rozumieć przedsięwzięcie związane z ochroną powietrza, o którym mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, obejmujące zmianę systemu ogrzewania; 14) efekcie ekologicznym należy przez to rozumieć trwałą redukcję zanieczyszczeń do powietrza planowaną do osiągnięcia w wyniku realizacji zmiany systemu ogrzewania. 3. Rodzaje zadań podlegających dofinansowaniu 1. W ramach PONE dofinansowaniu podlegać będą zadania realizowane według wariantów: 1) wymiana starego źródła ogrzewania na ogrzewanie gazowe; 2) wymiana starego źródła ogrzewania na ogrzewanie elektryczne; 3) wymiana starego źródła ogrzewania na ogrzewanie olejowe; 4) wymiana starego źródła ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; 5) wymiana starego źródła ogrzewania na ogrzewanie oparte na paliwie stałym (węglu lub biomasie), pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w ust Warunkiem dopuszczenia kotła na paliwo stałe (węgiel lub biomasę) jako nowego, proekologicznego źródła ogrzewania jest spełnienie łącznie następujących wymogów: 1) sprawność energetyczna kotła musi być większa lub równa 87%, a stężenie pyłu całkowitego w gazach wylotowych wyznaczone przy 10% O 2 odniesione do spalin suchych, 0 C, 1013 mbar dla obciążenia 100% mocy nominalnej kotła nie może osiągać wartości większej niż 40 mg/m 3, OGC nie więcej niż 20 mg/m 3, co odpowiada klasie 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 dla wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia potwierdzone certyfikatem lub innym równoważnym dokumentem wydanym przez jednostkę badawczą posiadającą akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji); 2) kocioł musi być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa i nie może posiadać dodatkowego rusztu, ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, 3) brak technicznej możliwości podłączenia budynku mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej. Id: 7D0F8F3F F8-DEBB6B4BA825. Podpisany Strona 3

4 3. Wymagane jest, aby moc nowej kotłowni była niższa od mocy kotłowni likwidowanej co najmniej o 20%. W przypadku kotłowni powyżej 100 kw wymagane są kotły kondensacyjne ze względu na energooszczędność i sprawność. 4. Forma i wysokość dofinansowania zadań 1. Dofinansowanie na częściowe pokrycie kosztów zmiany starego systemu ogrzewania na proekologiczne udzielane będzie w formie dotacji celowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 2. Przyjmuje się, że wysokość dotacji wynosić będzie w przypadku realizacji zadania według wariantu określonego: 1) w 3 ust. 1 pkt 1, 2, 3 lub 4 do 90% kosztów kwalifikowanych, w tym do 40% nie więcej niż 2 tys. zł z budżetu Gminy i do 50% z Funduszu; 2) w 3 ust. 1 pkt 5 do 70% kosztów kwalifikowanych, w tym do 20% nie więcej niż 2 tys. zł z budżetu Gminy i do 50% z Funduszu. 3. Wysokość należnej dotacji celowej ustalana będzie indywidualnie na podstawie faktycznie poniesionych przez Beneficjenta kosztów kwalifikowanych wskazanych w 5 niniejszego Regulaminu, określonych w oparciu o przedłożone faktur VAT, bądź rachunki wystawione na Beneficjenta, a w przypadku dofinansowania ze środków Funduszu wyliczone będzie zgodnie z procedurą dofinansowania zadań określoną przez Fundusz, w tym z uwzględnieniem mocy likwidowanego i nowego źródła ogrzewania oraz maksymalnych jednostkowych kosztów osiągnięcia efektu ekologicznego. 4. Regulamin przewiduje udzielanie dotacji do zmiany systemu ogrzewania ze środków Funduszu pod warunkiem otrzymania przez Gminę na ten cel dofinansowania z Funduszu. 5. Ostateczna wysokość dotacji jest uzależniona od wielkości uzyskanego przez Gminę dofinansowania ze środków Funduszu i może ulec zmianie w zależności od zasobów finansowych Funduszu. W przypadku zmniejszenia dofinansowania ze środków Funduszu, wysokość dotacji może ulec zmniejszeniu. 6. W przypadku nieprzyznania dofinansowania z Funduszu dotacje będą udzielane w wysokości określonej w ust. 2 w części przewidzianej z budżetu Gminy. 7. Dotacją nie są objęte koszty kwalifikowane poniesione przez Beneficjenta przed datą zawarcia umowy z Gminą. 8. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł. 9. Dotacja przysługuje raz na dany budynek mieszkalny. 5. Zakres rzeczowy oraz zakres kosztów kwalifikowanych 1. Dotacja będzie udzielana wyłącznie na dofinansowanie kosztów niezbędnych do realizacji zadania związanego ze zmianą systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym, zwanych dalej kosztami kwalifikowanymi. 2. Zakres rzeczowy wymiany starego systemu ogrzewania na proekologiczny obejmuje demontaż kotłowni, palenisk opalanych paliwem stałym o niskiej sprawności energetycznej oraz: 1) montaż nowej kotłowni na gaz wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., 2) montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym wraz z podłączeniem do sieci energetycznej oraz wewnętrznej linii zasilania, 3) montaż nowej kotłowni na olej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., 4) podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., 5) montaż nowej kotłowni na węgiel lub biomasę wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u. 3. Koszty kwalifikowane stanowią w szczególności: Id: 7D0F8F3F F8-DEBB6B4BA825. Podpisany Strona 4

5 1) dla kotłów gazowych, olejowych lub na paliwo stałe: a) demontaż starego źródła ogrzewania, b) zakup i montaż nowego, proekologicznego źródła ogrzewania, c) zakup i montaż niezbędnej armatury: czopuch, pompy wymaganej do prawidłowego funkcjonowania i obiegu instalacji c.o., zawór trój- / czwór- drogowy, zawory przelotowe i zwrotne, zespół rurowy, izolacja rurociągów, montaż naczynia zbiorczego, osprzęt niezbędny do zainstalowania nowego źródła ciepła, wkład kominowy tylko w przypadku kotłów gazowych, d) wewnętrzna instalacji c.o. i c.w.u. 2) podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej: a) demontaż starego źródła ogrzewania, b) koszty podłączenia do węzła ciepła wraz z instalacją rozprowadzającą, c) wewnętrzna instalacja c.o. i c.w.u. 3) montaż pieca zasilanego prądem elektrycznym: a) demontaż starego źródła ogrzewania, b) podłączenie do źródła energii elektrycznej, c) wewnętrzna linia zasilania. 4. Wszelkie pozostałe koszty konieczne do poniesienia przez Beneficjenta w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia stanowią koszty niekwalifikowane, które w całości pokrywa Beneficjent. 5. Nie przyznaje się dotacji na: 1) zadania, których realizacja nie gwarantuje trwałego efektu ekologicznego, 2) zakup urządzeń grzewczych niestanowiących trwałego wyposażenia budynku mieszkalnego, 3) zakup i montaż proekologicznego ogrzewania w budynku mieszkalnym, w tym nowo wybudowanym, w którym nie jest zainstalowane i nie funkcjonuje stare źródło ogrzewania, 4) zmianę lub modernizację istniejącego już proekologicznego źródła ogrzewania, 5) zmianę systemu ogrzewania w budynku mieszkalnym nie oddanym do użytkowania w dniu złożenia wniosku o udzielenie dotacji lub w budynku mieszkalnym, w którym mniej niż 70% powierzchni całkowitej przeznaczone jest na cele mieszkaniowe. 6. Zarówno stare likwidowane, jak i nowe proekologiczne źródło ogrzewania musi stanowić trwałe wyposażenie budynku mieszkalnego, tj. musi być zamontowane w budynku mieszkalnym (być trwale związane z podłożem lub ścianą poprzez np. przymurowanie, przyspawanie, przynitowanie, przykręcenie, połączenie z kominem i instalacją centralnego ogrzewania) w sposób umożliwiający jego użytkowanie. 7. Od zasady likwidacji starego źródła ogrzewania można odstąpić w przypadku: 1) gdy piece przedstawiają wysokie walory estetyczne, objęte są ochroną Konserwatora Zabytków lub w których montowane będą elektryczne wkłady grzewcze, pod warunkiem ich trwałego unieruchomienia w szczególności odcięcia od przewodów kominowych poprzez zamurowanie wlotów kominowych, zamurowanie palenisk; 2) kominka o charakterze dekoracyjnym, bez płaszcza wodnego, niestanowiącego głównego źródła ogrzewania. 8. Dotacją objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe, z gwarancją, które zostały użyte i zamontowane po raz pierwszy, a także spełniające wszelkie konieczne normy i posiadające dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski. 9. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru proekologicznego źródła ogrzewania oraz wyboru dostawcy i instalatora, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Id: 7D0F8F3F F8-DEBB6B4BA825. Podpisany Strona 5

6 6. Tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji, kryteria wyboru zadań do dofinansowania i sposób jej rozliczenia 1. Warunkiem ubiegania się o dotację w ramach PONE jest złożenie przez Wnioskodawcę kompletnego wniosku o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w terminie ogłoszonego przez Burmistrza naboru wniosków. 2. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami, o którym mowa w ust. 1 należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu lub przesłać na adres Urzędu: ul. Rynek 7, Kęty. W przypadku przesłania wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, za termin złożenia wniosku uważa się dzień doręczenia do Urzędu. 3. Podstawą określenia kolejności uczestnictwa w PONE jest kolejność złożenia wniosku. 4. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. 5. Wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami, które wpłyną w wyznaczonym terminie naboru będą poddane weryfikacji według kolejności wpływu do Urzędu, w tym w szczególności ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję powołaną przez Burmistrza. 6. Wniosek o udzielenie dotacji winien spełniać następujące wymogi formalne: 1) być złożony przez osobę posiadającą tytuł prawny do nieruchomości, 2) być złożony na właściwym formularzu określonym w załączniku do niniejszego Regulaminu, 3) mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje formularza, 4) być opatrzony podpisem Wnioskodawcy, 5) mieć dołączone wszystkie załączniki, 6) być złożony w terminie ogłoszonego naboru. 7. W przypadku stwierdzenia błędów lub braków formalnych we wniosku o udzielenie dotacji Wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. 8. Ocena merytoryczna będzie dokonywana w oparciu o następujące kryteria wyboru zadania do dofinansowania: 1) celowość planowane zadanie wpisuje się w rodzaje zadań przewidzianych do dofinansowania i przyczyni się do osiągnięcia celu PONE, 2) przedmiotowości Wnioskodawca posiada stare źródło ciepła służące do ogrzewania budynku mieszkalnego zlokalizowanego na terenie Gminy Kęty, podlegające wymianie w ramach PONE; 3) terminowość Wnioskodawca planuje dopiero dokonać zmiany systemu ogrzewania, a realizacja zadania nastąpi w danym roku budżetowym w terminie umożliwiającym rozliczenie dotacji, 4) wkład własny Wnioskodawca zapewni udział środków własnych w realizacji zadania, 5) brak technicznej możliwości podłączenia budynku mieszkalnego do miejskiej sieci ciepłowniczej w przypadku, gdy planowana zmiana systemu ogrzewania obejmuje zakup i montaż nowego kotła na paliwo stałe. 9. W ramach oceny merytorycznej wnioski mieszczące się w limicie środków przeznaczonych na realizację PONE w danym roku budżetowym zostaną poddane weryfikacji w drodze oględzin przeprowadzonych przez Komisję powołaną przez Burmistrza w celu potwierdzenie stanu faktycznego przed rozpoczęciem inwestycji w zakresie dotyczącym posiadania starego źródła ogrzewania podlegającego wymianie. 10. Wnioski nie spełniające wymogów formalnych lub merytorycznych podlegają odrzuceniu. 11. Pozytywnie zweryfikowane wnioski według kolejności wpływu do wysokości środków przeznaczonych w budżecie Gminy na realizację PONE w danym roku utworzą listę rankingową, stanowiącą listę Wnioskodawców, zakwalifikowanych do dofinansowania, podlegającą zatwierdzeniu przez Burmistrza. Id: 7D0F8F3F F8-DEBB6B4BA825. Podpisany Strona 6

7 12. Pozostałe pozytywnie zweryfikowane wnioski, które nie znalazły się na liście rankingowej, zostaną zamieszczone na liście rezerwowej według kolejności wpływu z podziałem na warianty realizacji zadania. 13. Miejsce na liście rankingowej i rezerwowej nie może być przedmiotem zbycia, zamiany, przejęcia przez inne osoby. 14. W przypadku zwolnienia się miejsca na liście rankingowej, zostanie ona uzupełniona o kolejnego Wnioskodawcę z listy rezerwowej, planującego realizację zadania według tego samego wariantu. 15. Przyznanie dotacji lub odmowa jej udzielenia nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie. 16. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Beneficjentem. 17. Nieprzystąpienie Beneficjenta do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty zawiadomienia uznaje się za rezygnację z udziału w PONE w danym roku budżetowym i uzyskania wnioskowanej dotacji. 18. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji zadania po podpisaniu umowy, w terminie, zakresie i w sposób w niej określony. 19. Po zrealizowaniu zadania Beneficjent bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie określonym w umowie, przedłoży wniosek o rozliczenie dotacji wraz z wymaganymi dokumentami według wzoru określonego załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu. 20. Przekazanie dotacji nastąpi w terminie określonym w umowie, po przyjęciu prawidłowego wniosku o rozliczenie dotacji oraz po przeprowadzeniu oględzin przez Komisję powołaną przez Burmistrza w celu stwierdzenia i udokumentowania faktu realizacji zadania objętego dofinansowaniem, przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy lub w przypadku nie wskazania rachunku bankowego w kasie Urzędu. 7. Postanowienia końcowe 1. Dotacje wypłacane będą do wysokości środków posiadanych w budżecie Gminy Kęty przeznaczonych na realizację PONE w danym roku budżetowym. 2. Wnioski, które nie zostaną zrealizowane z uwagi na wyczerpanie się środków finansowych przeznaczonych na realizację PONE w danym roku budżetowym pozostają bez rozpatrzenia. Nie wyklucza to możliwości ubiegania się przez Wnioskodawcę o przyznanie dotacji w ramach kolejnych naborów wniosków, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 3. W przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację PONE w danym roku dopuszcza się możliwość ogłoszenia kolejnych naborów wniosków przy zachowaniu zasad ich przeprowadzania określonych w niniejszym Regulaminie. Przewodniczący Rady Miejskiej w Kętach Marek Nycz Id: 7D0F8F3F F8-DEBB6B4BA825. Podpisany Strona 7

8 WZÓR WNIOSKU Załącznik Nr 1 do Regulaminu BURMISTRZ GMINY KĘTY ul. Rynek Kęty o udzielenie dotacji celowej w.. roku na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie Gminy Kęty, w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty według wariantu*: wymiana starego źródła ogrzewania na ogrzewanie gazowe; wymiana starego źródła ogrzewania na ogrzewanie elektryczne; wymiana starego źródła ogrzewania na ogrzewanie olejowe; wymiana starego źródła ogrzewania na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej; wymiana starego źródła ogrzewania na ogrzewanie na paliwo stałe. 1. DANE WNIOSKODAWCY: 1) Imię i nazwisko:... 2) Adres zamieszkania:... 3) Telefon kontaktowy:... 4) Sposób przekazania dotacji: a) przelewem na konto bankowe nr:... b) jeżeli nie wpisano nr konta bankowego, przyjmuje się w kasie Urzędu Gminy Kęty. 2. ADRES BUDYNKU MIESZKALNEGO, W KTÓRYM PLANOWANA JEST REALIZACJA ZADANIA I TYTUŁ PRAWNY DO NIERUCHOMOŚCI: 1) Adres budynku mieszkalnego:... 2) Tytuł prawny do nieruchomości (budynku mieszkalnego):... 3) Data oddania budynku do użytkowania: OPIS ZADANIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI: 1) Charakterystyka obecnego źródła ogrzewania planowanego do trwałej likwidacji: a) rodzaj, liczba i moc planowanych do likwidacji starych źródeł ogrzewania:... b) rodzaj stosowanego paliwa stałego:... c) średnioroczne zużycia paliwa (w tonach/rok, m 3 /rok):... 2) Charakterystyka planowanego do zamontowania proekologicznego źródła ogrzewania: a) rodzaj i moc nowego źródła ogrzewania*: kocioł węglowy z automatycznym załadunkiem paliwa o mocy (w kw):... kocioł na biomasę z automatycznym załadunkiem paliwa o mocy (w kw):... kocioł gazowy niskotemperaturowy o mocy (w kw):... kocioł gazowy kondensacyjny o mocy (w kw):... ogrzewanie elektryczne o mocy (w kw):... podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej o mocy (w kw):... kocioł olejowy o mocy (w kw):... Id: 7D0F8F3F F8-DEBB6B4BA825. Podpisany Strona 8

9 b) rodzaj paliwa stosowanego po modernizacji:... c) planowane średnioroczne zużycie paliwa po modernizacji (w tonach/rok, w m 3 /rok) w przypadku ogrzewania opartego na paliwie stałym, ogrzewania gazowego lub olejowego:... 3) Powierzchnia całkowita budynku mieszkalnego (w m 2 ):..., % powierzchni całkowitej budynku wykorzystywanej na cele mieszkaniowe:... 4) Planowane koszty kwalifikowane realizacji zadania (w zł):... 5) Planowany termin wykonania i rozliczenia zadania: ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU *: dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (budynku mieszkalnego), na której realizowana będzie zmiana systemu ogrzewania (np.: akt notarialny; aktualny odpis z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej umożliwiający wykonanie wydruku z systemu teleinformatycznego EKW (Elektroniczne Księgi Wieczyste) udostępnionego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości; aktualny wypis z rejestru gruntów; postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia; umowa najmu; itp.); pisemna zgoda właściciela (współwłaściciela) nieruchomości (budynku mieszkalnego) na realizację przez Wnioskodawcę zmiany systemu ogrzewania oraz podpisanie przez niego umowy z Gminą Kęty i pobranie całości należnej dotacji w przypadku, gdy Wnioskodawca nie jest właścicielem (jedynym właścicielem) lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej planowaną zmianą systemu ogrzewania. Oświadczam, że: 1) znana jest mi treść Regulaminu określającego zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań związanych z ochroną powietrza polegających na zmianie starego źródła ogrzewania na proekologiczne w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kęty, w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty ; 2) zapewnię udział środków własnych w realizacji zadania; 3) wyrażam zgodę na przeprowadzenie przez Komisję powołaną przez Burmistrza Gminy Kęty oględzin w budynku mieszkalnym oraz wykonania dokumentacji fotograficznej, przed rozpoczęciem zadania i po jego zakończeniu, a przed udzieleniem dotacji, w celu sprawdzenia i udokumentowania realizacji zmiany systemu ogrzewania na warunkach określonych w Regulaminie; 4) w przypadku zmiany stanu prawnego nieruchomości (budynku mieszkalnego) na której realizowane będzie zadanie objęte wnioskowanym dofinansowaniem zobowiązuje się niezwłocznie poinformować o tym fakcie Gminę Kęty. *zaznaczyć właściwe.... Miejscowość i data Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z przyznaniem dotacji. Podpis Beneficjenta Id: 7D0F8F3F F8-DEBB6B4BA825. Podpisany Strona 9

10 Załącznik Nr 2 do Regulaminu... (Imię i nazwisko Beneficjenta)... (Adres zamieszkania)... (Miejscowość i data) BURMISTRZ GMINY KĘTY ul. Rynek Kęty WZÓR WNIOSKU o rozliczenie dotacji celowej w roku na realizację zadania związanego z ochroną powietrza, polegającego na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku mieszkalnym zlokalizowanym na terenie Gminy Kęty, w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Kęty. Na podstawie umowy Nr z dnia, w związku ze zrealizowaniem zadania polegającego na zmianie starego systemu ogrzewania na proekologiczne w budynku mieszkalnym pod adresem.. zwracam się z prośbą o wypłatę dotacji. 1. CHARAKTERYSTYKA WYKONANEGO ZADANIA: 1) rodzaj, ilość i moc zlikwidowanych starych źródeł ogrzewania:... 2) rodzaj i moc nowego źródła ogrzewania w kw:... 3) rodzaj paliwa stosowanego po modernizacji:... 4) planowane średnioroczne zużycie paliwa po modernizacji (w tonach/rok, w m 3 /rok) w przypadku ogrzewania opartego na paliwie stałym, ogrzewania gazowego lub olejowego: KOSZTY KWALIFIKOWANE PONIESIONE NA REALIZACJĘ ZADANIA (w zł): TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 1) Data rozpoczęcia: 2) Data zakończenia: 4. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU *: faktury VAT i/lub rachunki potwierdzające poniesione wydatki wystawione na Beneficjenta (z datą nie wcześniejszą niż po dniu zawarcia umowy z Gminą Kęty i nie późniejszą niż termin zakończenia zadania określony w umowie o dofinansowanie) w przypadku braku wyraźnie określonego zakresu kosztów kwalifikowanych na fakturze VAT, bądź rachunku, należy dodatkowo dołączyć odrębne zestawienie z wyszczególnieniem kosztów wchodzących w skład całościowej kwoty ujętej na fakturze VAT, bądź rachunku, potwierdzone przez wystawcę ww. dokumentów; dokument potwierdzający wykonanie zadania objętego dotacją (np.: w formie protokołu z montażu, protokołu z odbioru technicznego, poświadczenia wydanego przez instalatora, itp.), zawierającego informacje o: adresie budynku mieszkalnego, w którym dokonano zmiany systemu ogrzewania; likwidacji starego źródła ogrzewania; zamontowaniu nowego źródła ogrzewania; terminie wykonania robót; liczbie, rodzaju i mocy starego likwidowanego i nowego zamontowanego źródła ogrzewania; dokument potwierdzający dostawę (odbiór) mediów: gazu, energii elektrycznej lub ciepła sieciowego na potrzeby nowego źródła ogrzewania (np. umowa, warunki techniczne, itp.) w przypadku, gdy nowe źródło ogrzewania stanowi kocioł gazowy, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub ogrzewanie elektryczne; Id: 7D0F8F3F F8-DEBB6B4BA825. Podpisany Strona 10

11 certyfikat lub inny równoważny dokument wydany przez jednostkę badawczą posiadającą akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji), potwierdzający spełnienie wymogów klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 w przypadku, gdy nowe źródło ogrzewania stanowi kocioł na paliwo stałe. *zaznaczyć właściwe.... Miejscowość i data Podpis Beneficjenta Złożenie niniejszego wniosku nie jest jednoznaczne z rozliczeniem dotacji, warunkującym wypłatę dotacji. Id: 7D0F8F3F F8-DEBB6B4BA825. Podpisany Strona 11

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Rozdział 1. Postanowienia ogólne Projekt Załącznik nr 1 do nr z dnia.. 2016 r. REGULAMIN udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. PROGRAM

Załącznik do Uchwały Nr Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. PROGRAM Załącznik do Uchwały Nr 70-2016 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Krakowie z dnia 18 maja 2016 r. PROGRAM Dofinansowania zadań ze środków WFOŚiGW w Krakowie realizowanych przez Gminę w ramach Programu Ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy

Gmina Podegrodzie. Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Gmina Podegrodzie Aktualne zasady oraz informacje dotyczące wymiany pieców w oparciu o dostępne programy Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 2020 Podziałanie 4.4.3. Obniżenie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r.

Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ. z dnia 24 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 marca 2016 r. Poz. 1286 UCHWAŁA NR XXII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 lipca 2015 r. Poz. 3956 UCHWAŁA NR XI.81.2015 RADY MIASTA WOJKOWICE z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr X/86/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015 r. REGULAMIN udzielania dotacji na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników dotyczy budynków wielorodzinnych,

Rozdział 1. Postanowienia ogólne. wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z wyłączeniem kosztów grzejników dotyczy budynków wielorodzinnych, Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Sucha Beskidzka na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne. Rozdział Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 grudnia 2017 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 grudnia 2017 r. Projekt z dnia 13 grudnia 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głuchołazy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/393/VII/2017 RADY MIASTA TRZEBINI. z dnia 24 lutego 2017 roku

Kraków, dnia 6 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/393/VII/2017 RADY MIASTA TRZEBINI. z dnia 24 lutego 2017 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 marca 2017 r. Poz. 1719 UCHWAŁA NR XXX/393/VII/2017 RADY MIASTA TRZEBINI z dnia 24 lutego 2017 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r.

Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA. z dnia 17 grudnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 23 grudnia 2013 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR LII/778/13 RADY MIASTA OPOLA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 22 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 22 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Skoczów na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2016 r. Projekt z dnia 23 marca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../2015 Rady Gminy Tomice z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice.

Uchwała Nr.../.../2015 Rady Gminy Tomice z dnia r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice. Uchwała Nr.../.../2015 Rady Gminy Tomice z dnia...2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Tomice. Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/196/16 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Miasto Puławy na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza realizowane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA

ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA ZARZĄDZENIE NR 1793/2011 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 2011-08-12 w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r.

Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH. z dnia 22 czerwca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 lipca 2017 r. Poz. 3074 UCHWAŁA NR XXXIX/301/17 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 marca 2011 r.

z dnia 31 marca 2011 r. Załącznik do Obwieszczenia nr 3/2014 Rady Gminy Białe Błota z dnia 27 marca 2014 r. Uchwała Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 7 września 2016 r.

Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA. z dnia 7 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 października 2016 r. Poz. 8513 UCHWAŁA NR 338/VII/22/2016 RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA z dnia 7 września 2016 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 lipca 2014 r.

Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 28 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 3415 UCHWAŁA NR XLVIII/488/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 3190/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 28.11.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę Nr CXXI/1918/14

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU. z dnia 27 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 maja 2015 r. Poz. 2006 UCHWAŁA NR IX/34/15 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/114/16 RADY GMINY ZEMBRZYCE. z dnia 30 marca 2016 roku

Kraków, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XIII/114/16 RADY GMINY ZEMBRZYCE. z dnia 30 marca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 4 kwietnia 2016 r. Poz. 2170 UCHWAŁA NR XIII/114/16 RADY GMINY ZEMBRZYCE z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: zasad udzielenia dotacji celowej z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 31 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 31 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXX/218/2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Głogówek na realizację inwestycji polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 7 marca 2017 r.

Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE. z dnia 7 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 15 marca 2017 r. Poz. 812 UCHWAŁA NR XXXIII/526/17 RADY MIEJSKIEJ W NYSIE z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 4869 UCHWAŁA NR VII/59/2015 RADY GMINY WIEPRZ. z dnia 24 lipca 2015 roku

Kraków, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 4869 UCHWAŁA NR VII/59/2015 RADY GMINY WIEPRZ. z dnia 24 lipca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 4869 UCHWAŁA NR VII/59/2015 RADY GMINY WIEPRZ z dnia 24 lipca 2015 roku zmieniająca uchwałę Nr III/17/2015 Rady Gminy Wieprz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 marca 2017 r. Poz. 1902 UCHWAŁA NR XXVIII/322/2017 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/187/2016 Rady

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA. z dnia 27 września 2011 r. UCHWAŁA NR XI/193/2011 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 27 września 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów na modernizację ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 5 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 25 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 5 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU. z dnia 25 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 5 września 2016 r. Poz. 4992 UCHWAŁA NR XXV/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie udzielania dotacji na modernizację

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 grudnia 2012 r. Poz. 5651 UCHWAŁA NR XXXIX/504/12 PEŁNIĄCEJ FUNKCJE ORGANÓW MIASTA BYTOM DZIAŁAJĄCEJ ZA RADĘ MIEJSKĄ z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r.

Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 września 2016 r. Poz. 5625 UCHWAŁA NR 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczania Zanieczyszczania Powietrza w Zielonej Górze

Program Ograniczania Zanieczyszczania Powietrza w Zielonej Górze Program Ograniczania Zanieczyszczania Powietrza w Zielonej Górze DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. 1. Przyjmuje się Program Ograniczania Zanieczyszczania Powietrza w Zielonej Górze określający zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

z dnia r. Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania

z dnia r. Białe Błota z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu postępowania z dnia 19 marca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY BIAŁE BŁOTA z dnia... 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr RGK.0007.55.2011 Rady Gminy Białe Błota z dnia 31

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza

UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH. z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza UCHWAŁA NR VI/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie dofinansowania inwestycji służących ochronie powietrza Na podstawie art. art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 czerwca 2013 r. Poz. 4180 UCHWAŁA NR XXXIV/259/13 RADY GMINY GODÓW z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybu udzielenia dotacji dla osób

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 17 stycznia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 17 stycznia 2017 r. UCHWAŁA NR XXIV/207/17 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 11 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR V/91/15 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 lutego 2017 r. Poz. 923 UCHWAŁA NR 149/XXX/2017 RADY GMINY KAMIENICA POLSKA z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia "Regulamin przyznawania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Starachowice na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XIII/202/15 Rady Miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 roku

Kraków, dnia 11 maja 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ. z dnia 29 kwietnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 maja 2016 r. Poz. 2972 UCHWAŁA NR XVIII/153/2016 RADY MIEJSKIEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie: zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH. z dnia 23 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/37/11 RADY MIEJSKIEJ W PYSKOWICACH z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie: zasad przyznawania dotacji na inwestycje związane z ochroną środowiska, obejmujących w szczególności kryteria wyboru

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru zadania

Kryteria wyboru zadania Zasady i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dotacji celowych w 2015 r. na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza polegające

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI. z dnia 8 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/105/16 RADY GMINY PSZCZÓŁKI z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Pszczółki na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 31 maja 2017 r. Poz. 2697 UCHWAŁA NR L/1255/17 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE z dnia... 2017 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy Wołczyn na wymianę ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. Projekt z dnia...... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie. z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXIV/363/2016 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu miasta na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2017 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2017 roku 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.105.2017 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 lipca 2017 roku REGULAMIN udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 24 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 24 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na dofinansowanie z budżetu Gminy Góra Kalwaria, przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 29 marca 2011 r.

Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach. z dnia 29 marca 2011 r. Uchwała Nr VII/53/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu Gminy na dofinansowanie inwestycji z

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/531/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 7 listopada 2014 r.

Wrocław, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/531/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 7 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 grudnia 2014 r. Poz. 5136 UCHWAŁA NR XLVI/531/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7119 UCHWAŁA NR PR.0007.159.2016 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI W GMINIE BESTWINA NA LATA ZADANIA ZWIĄZANE Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI W GMINIE BESTWINA NA LATA ZADANIA ZWIĄZANE Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA REGULAMIN PROGRAMU OGRANICZENIA EMISJI W GMINIE BESTWINA NA LATA 2017-2020 ZADANIA ZWIĄZANE Z WYMIANĄ ŹRÓDEŁ CIEPŁA udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany istniejących źródeł ciepła na nowe, wysokosprawne

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 30 czerwca 2016 roku

Kraków, dnia 11 lipca 2016 r. Poz OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE. z dnia 30 czerwca 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lipca 2016 r. Poz. 4188 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku

UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku UCHWAŁA Nr 366 RADY MIASTA KONINA z dnia 12 września 2016 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej związanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2012 r. NR...

UCHWAŁA RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2012 r. NR... UCHWAŁA RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2012 r. NR... w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń: Regulamin udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryszawa na realizację zadań w ramach Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stryszawa 2015 2020 z horyzontem długoterminowym do 2030 roku - polegających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY ŁODYGOWICE. z dnia 11 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY ŁODYGOWICE. z dnia 11 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIII/162/2016 RADY GMINY ŁODYGOWICE z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w latach 2016-2018 w ramach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH. z dnia 14 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XLV/489/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Świętochłowice na

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 września 2015 r. Poz. 4811 OBWIESZCZENIE RADY MIEJSKIEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH z dnia 15 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 29 czerwca 2017 r. Poz. 3030 UCHWAŁA NR XLII/545/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA. z dnia 30 marca 2015 r.

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1476 UCHWAŁA NR VII/8/2015 RADY MIASTA PUCKA z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH. z dnia 24 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 kwietnia 2015 r. Poz. 1487 UCHWAŁA NR IV/16/2015 RADY MIEJSKIEJ W STARACHOWICACH z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU. z dnia 25 września 2017 r.

Wrocław, dnia 10 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLVI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU. z dnia 25 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2017 r. Poz. 4157 UCHWAŁA NR XLVI/297/2017 RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU z dnia 25 września 2017 r. w sprawie określenia zasad i

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 grudnia 2016 r.

Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 78 UCHWAŁA NR XXVIII/187/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń:

1. Definicje. Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie użytych w nim wyrażeń: Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.113.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 06.07.2015 roku REGULAMIN udzielania dotacji na dofinansowanie wymiany systemu centralnego ogrzewania poprzez wymianę niskowydajnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr././2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia... marca 2017 r.

UCHWAŁA Nr././2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE. z dnia... marca 2017 r. UCHWAŁA Nr././2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia... marca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasto Świnoujście na dofinansowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec Ze środków budżetu Gminy

Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec Ze środków budżetu Gminy Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowej na zadania ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Grójec 1. 1. Ze środków budżetu Gminy Grójec mogą być udzielane dotacje celowe na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 7840 UCHWAŁA NR XXVII/237/2016 RADY MIASTA I GMINY WRONKI z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 491/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r.

UCHWAŁA NR 491/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 30 października 2017 r. UCHWAŁA NR 491/XLIII/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 30 października 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Radzymin na zadanie służące ochronie powietrza,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE. z dnia 23 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie dofinansowania do inwestycji polegającej na wymianie starego węglowego systemu ogrzewania na proekologiczny Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r.

Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r. Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Oleśnicy Nr XII/80/2011 z dnia 29 września 2011r. Regulamin przyznawania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie nakładów poniesionych na modernizację systemu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ. z dnia... 2015 r. Projekt Nr BRM.0006...2015 UCHWAŁA NR... RADY MIASTA USTROŃ z dnia... 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 czerwca 2017 r. Poz. 2862 UCHWAŁA NR XXXV/447/17 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/ 291/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/ 291/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/ 291/2016 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej ze środków budżetu Gminy na realizację zadań polegających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 14 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD. z dnia 14 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY GMINY SZEMUD z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/182/2016 z dnia 19.02.2016 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania dofinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady udzielania dotacji

Ogólne zasady udzielania dotacji Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Rady Miejskiej w Starym Sączu Regulamin udzielania dotacji na dofinansowanie zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Starym Sączu w ramach realizacji programu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXXI/1918/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa.

UCHWAŁA NR CXXI/1918/14 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. UCHWAŁA NR CXXI/1918/14 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Miasta Krakowa. Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 5 marca 2013 r. Poz. 1253 UCHWAŁA NR XXVI/381/2013 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH. z dnia 30 stycznia 2013 r.

Gdańsk, dnia 5 marca 2013 r. Poz. 1253 UCHWAŁA NR XXVI/381/2013 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH. z dnia 30 stycznia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 5 marca 2013 r. Poz. 1253 UCHWAŁA NR XXVI/381/2013 RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/59/11 z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 28 lutego 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE. z dnia 28 lutego 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVII/229/2017 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA. z dnia r. Projekt Prezydenta Miasta UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie osobom fizycznym oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/289/13 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 25 lipca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/289/13 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE. z dnia 25 lipca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/289/13 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE w sprawie uchwalenia Regulaminów dofinansowania w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Olesno na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 15 grudnia 2016 r. Poz. 6891 UCHWAŁA NR XXVIII/183/16 RADY GMINY GIERAŁTOWICE w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 marca 2016 r. Poz. 1392 UCHWAŁA NR XIX/192/16 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zasad i trybu udzielania oraz

Bardziej szczegółowo

Program Ograniczenia Niskiej Emisji

Program Ograniczenia Niskiej Emisji Program Ograniczenia Niskiej Emisji Wymiana pieców/kotłów Jordanów 2015 PONE w Jordanowie Inicjatywa zmniejszenia niskiej emisji lipiec 2014 Ankietowanie mieszkańców Jordanowa (wpłynęło 127 ankiet) lipiec,

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/231/2017 RADY MIASTA I GMINY BUK. z dnia 30 maja 2017 r.

Poznań, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/231/2017 RADY MIASTA I GMINY BUK. z dnia 30 maja 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 czerwca 2017 r. Poz. 4286 UCHWAŁA NR XXXIV/231/2017 RADY MIASTA I GMINY BUK z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR LVIII/1486/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 22 maja 2014 r.

Wrocław, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR LVIII/1486/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 22 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 czerwca 2014 r. Poz. 2551 UCHWAŁA NR LVIII/1486/14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH. z dnia 16 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVI/426/14 RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin określający zasady udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Zawoja 2015-2020 z horyzontem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA. z dnia r.

UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA. z dnia r. Projekt z dnia 13 czerwca 2017 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY GMINY POCZESNA z dnia... 2017 r. w sprawie: zmiany zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Poznań, dnia 5 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 24 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 5 maja 2017 r. Poz. 3673 UCHWAŁA NR XXXI/215/2017 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Uchwała NR X/99/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych. z dnia 21 czerwca 2011 r.

Uchwała NR X/99/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych. z dnia 21 czerwca 2011 r. Uchwała NR X/99/11 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji w ramach wymiany systemów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.MII//// Prezydenta Miasta Zgierza

Zarządzenie Nr.MII//// Prezydenta Miasta Zgierza Zarządzenie Nr.MII//// Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 2017 roku Y w sprawie: zasad składania i weryfikacji deklaracji udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XXXV/683/16 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2016r. Regulamin określający zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na dofinansowanie kosztów inwestycji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/324/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 27 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/324/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE. z dnia 27 marca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/324/17 RADY MIEJSKIEJ W IŁAWIE z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r.

UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE. z dnia 17 lutego 2011 r. UCHWAŁA NR V/22/11 RADY GMINY MARKLOWICE z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji celowej ze srodków budżetu Gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH. z dnia 21 lipca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH. z dnia 21 lipca 2016 r. UCHWAŁA NR XXVIII/209/2016 RADY MIEJSKIEJ W PROSZOWICACH w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza w ramach zadania inwestycyjnego Poprawa

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/232/17 RADY MIASTA RYPIN. z dnia 27 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr XXXI/232/17 RADY MIASTA RYPIN. z dnia 27 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 10 kwietnia 2017 r. Poz. 1650 UCHWAŁA Nr XXXI/232/17 RADY MIASTA RYPIN z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Telefon kontaktowy. Nr działki Nr księgi wieczystej. Rok oddania budynku do użytkowania...

Nazwisko i imię.. Adres zamieszkania. Telefon kontaktowy. Nr działki Nr księgi wieczystej. Rok oddania budynku do użytkowania... Załącznik nr 1 Do Wójta Gminy Gorzyce WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza, wykorzystaniem lokalnych źródeł energii odnawialnej DANE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/104/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 27 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/104/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia 27 października 2015 r. UCHWAŁA NR XII/104/2015 RADY GMINY PAWŁOWICE z dnia 27 października 2015 r. w sprawie udzielenia dotacji do inwestycji służących ochronie powietrza na terenie gminy Pawłowice Na podstawie art. 7 ust. 1

Bardziej szczegółowo