ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 100 /16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 marca 2016 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 000/ 00 /6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia marca 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Na podstawie art. 0 ust. pkt ustawy z dnia 8 marca 990r. o samorządzie gminnym ( U. z 0r. poz. z późn. zm.), art. 9 ust., art. 7 pkt ustawy z dnia 7 sierpnia 009r. o finansach publicznych ( U. z 0r. poz. 88 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 00r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (U. z 0r. poz. 0 z późn. zm.), 7 pkt i 9 Uchwały Nr XVII/79/ Rady Miasta Tychy z dnia 7 grudnia 0r. w sprawie budżetu miasta Tychy na 06r., zarządzam: Ustalić zmiany planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stosownie do zmian dokonanych Zarządzeniem Nr 000/ 99 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 06r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 06 r., zgodnie z załącznikami nr, i do zarządzenia. Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikami nr i do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy roku budżetowego 06. Prezydent Miasta Tychy // mgr inż. Andrzej Dziuba Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6

2 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 00 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 06r. Zmiany planu dochodów budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/ 99 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 06r. ( w zł ) Zadania własne gminy 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Przedszkola 00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Pozostała działalność 00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 8 Pomoc materialna dla uczniów 00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) dotacja z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI...06 z dnia r. dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI z dnia.0.06r. Razem dochody gminy Zadania własne powiatu 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Domy pomocy społecznej 0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6 dotacja z budżetu państwa na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anny przy ul. Kopernika zgodnie z decyzją Wojewody Śląskiego Nr FBI...06 z dnia r. 897

3 80 Rodziny zastępcze 0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja z miasta Rybnik na pokrycie kosztów wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej dla dzieci pochodzących z jego terenu, zamieszkałej na terenie miasta Tychy Razem dochody powiatu OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:

4 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 00 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 06r. Zmiany planu wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z zał. nr do Zarządzenia Nr 000/ 99 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 06r. ( w zł ) Zadania własne gminy 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Przedszkola 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego środki z dotacji z budżetu Przedszkole nr państwa Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Pozostała działalność 0 świadczenia społeczne ze środków na realizację programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" środki z dotacji z budżetu państwa EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 8 Pomoc materialna dla uczniów 0 stypendia dla uczniów 60 inne formy pomocy dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów środki z dotacji z budżetu państwa Razem wydatki gminy Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:

5 Zadania własne powiatu 8 POMOC SPOŁECZNA 80 Domy pomocy społecznej 60 dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Rodziny zastępcze składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy wynagrodzenia bezosobowe dotacja na działalność bieżącą Domu Pomocy Społecznej św. Anna przy ul. Kopernika środki z dotacji z budżetu państwa na pokrycie kosztów wynagrodzenia zawodowej rodziny zastępczej dla dzieci pochodzących z terenu miasta Rybnik, zamieszkałej na terenie miasta Tychy środki z miasta Rybnik Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:

6 Załącznik na do Zarządzenia Nr 000/ 00 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 06r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z załącznikiem nr do Zarządzenia Nr 000/ 99 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 06r. ( w zł ) Zadania własne gminy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność wynagrodzenia bezosobowe zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 76 Straż gminna (miejska) 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków na zakup centrali telefonicznej jednostek budżetowych Plan po zmianie wynosi 0, zł zakup materiałów i wyposażenia 70 zakup usług remontowych w ramach środków na działalność informacyjną miasta na zakup sprzętu telekomunikacyjnego i komputerowego oraz na pokrycie kosztów naprawy sprzętu komputerowego 77 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 770 samorządu terytorialnego 80 odsetki od samorządowych papierów z odsetek od obligacji wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub 770 jednostkę samorządu terytorialnego 800 wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i na pokrycie potencjalnych wydatków w gwarancji związku z planowanym udzieleniem przez miasto poręczenia spłaty pożyczki spółce Regionalne Centrum Gospodarki WodnoŚciekowej S.A. w Tychach 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 00 wynagrodzenia osobowe pracowników 0 zakup materiałów i wyposażenia Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6 ze środków na działalność bieżącą szkół podstawowych

7 0 zakup środków dydaktycznych i książek Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr 6 00 zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Oddziały przedszkolne w szkołach 800 podstawowych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 800 Przedszkola 00 wynagrodzenia osobowe pracowników ze środków na działalność bieżącą przedszkoli Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:

8 Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr zakup materiałów i wyposażenia Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Przedszkole nr 9 0 składki na ubezpieczenia społeczne Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr składki na Fundusz Pracy Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr Przedszkola specjalne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenie społeczne składki na Fundusz Pracy 800 Gimnazja 0 zakup materiałów i wyposażenia Gimnazjum nr 0 zakup środków dydaktycznych i książek Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr Gimnazjum nr 6 Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6 na zakupy inwestycyjne przedszkoli Plan po zmianie wynosi.900, zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Przedszkola nr w ramach środków na działalność bieżącą gimnazjów

9 Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 składki na Fundusz Pracy Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 70 wynagrodzenia bezosobowe Gimnazjum nr 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr Zespoły obsługi ekonomiczno80 administracyjnej szkół 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6 na zakup kserokopiarki i serwera Plan po zmianie zakupów inwestycyjnych gimnazjów wynosi 9.00, zł na działalność bieżącą Miejskiego Zarządu Oświaty

10 806 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 zakup środków dydaktycznych i książek w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli Przedszkole nr szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół nr Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoła Podstawowa nr Zespół Szkół nr Przedszkole nr Przedszkole nr 8 Przedszkole nr Stołówki szkolne i przedszkolne 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na działalność bieżącą stołówek szkolnych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 0 składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6

11 6 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach 809 wychowania przedszkolnego 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla na dotacje dla niepublicznych placówek niepublicznej jednostki systemu oświaty oświatowych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników placówek Zespół Szkół Specjalnych nr 8 oświatowych Przedszkole nr 6 0 składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Przedszkole nr 6 0 składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół Specjalnych nr 8 Przedszkole nr 6 Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6

12 7 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 800 oraz szkołach artystycznych 0 dotacja podmiotowa z budżetu dla na dotacje dla niepublicznych placówek niepublicznej jednostki systemu oświaty oświatowych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na działalność bieżącą placówek oświatowych Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 0 składki na ubezpieczenia społeczne Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr Zespół Szkół nr Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:

13 8 Zespół Szkół nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi składki na Fundusz Pracy Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr 6 Gimnazjum nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 0 zakup środków dydaktycznych i książek Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Pozostała działalność 90 nagrody konkursowe OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi zakup usług pozostałych wynagrodzenia bezosobowe Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6 na organizację imprez szkolnych i międzyszkolnych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

14 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA 900 Oświetlenie ulic, placów i dróg 600 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach zadań inwestycyjnych pn.: 70 "Wykonanie oświetlenia na osiedlu "Z" Plan po zmianie wynosi.000, zł na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej 00 zakup usług pozostałych ze środków na oświetlenie świąteczne miasta KULTURA I OCHRONA 9 DZIEDZICTWA NARODOWEGO 9 Pozostałe instytucje kultury 80 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 908 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 80 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe 600 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 78 RÓŻNE ROZLICZENIA 788 Rezerwy ogólne i celowe 80 rezerwy ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na realizację zadania pn. "Program ograniczenia niskiej emisji" z dotacji podmiotowej dla Teatru Małego na dotację podmiotową dla AUKSO Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09: z zadania inwestycyjnego pn. "Budowa studni na potrzeby boiska przy ul. Sportowej" Plan po zmianie wynosi 9.80, zł ze środków rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników samorządowych na wypłatę odprawy emerytalnej środki z rezerwy celowej na wypłatę odprawy emerytalnej środki z rezerwy celowej na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Sportowych "Budowa sieci oświetlenia ulicznego przy ulicach: Piaskowa, Narcyzów, Bzów, Zielona, Tulipanów, Jaśminów i Szafirków" Plan po zmianie wynosi.80, zł 60 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Ochrona powietrza atmosferycznego i 9000 klimatu 00 zakup usług pozostałych

15 Przedszkola 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr na wypłatę odprawy emerytalnej środki z rezerwy celowej 800 Gimnazja 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Sportowych na wypłatę odprawy emerytalnej środki z rezerwy celowej 808 Stołówki szkolne i przedszkolne 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr 6 na wypłatę odprawy emerytalnej środki z rezerwy celowej 8 POMOC SPOŁECZNA 89 Ośrodki pomocy społecznej 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na wypłatę odpraw emerytalnych środki z rezerwy celowej Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Licea ogólnokształcące 00 wynagrodzenia osobowe pracowników I Liceum Ogólnokształcące na wypłatę odprawy emerytalnej środki z rezerwy celowej Szkoły podstawowe specjalne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół Specjalnych nr Gimnazja specjalne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Szkoły zawodowe specjalne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy Licea ogólnokształcące 0 zakup materiałów i wyposażenia 00 wynagrodzenia osobowe pracowników I Liceum Ogólnokształcące 0 składki na ubezpieczenia społeczne I Liceum Ogólnokształcące Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6 w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących

16 0 składki na Fundusz Pracy I Liceum Ogólnokształcące Szkoły zawodowe 00 wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych Zespół Szkół nr składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy 8 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr zakup materiałów i wyposażenia Zespół Szkół nr zakup usług pozostałych Szkoły artystyczne wynagrodzenia osobowe pracowników składki na ubezpieczenia społeczne składki na Fundusz Pracy na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Zespołu Szkół Muzycznych 806 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 700 szkolenia pracowników niebędących w ramach środków na doskonalenie członkami korpusu służby cywilnej zawodowe nauczycieli budżet Zespołu 00 wydatki osobowe niezaliczone do Szkół nr wynagrodzeń Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 800 oraz szkołach artystycznych 00 wynagrodzenia osobowe pracowników na działalność bieżącą placówek oświatowych Zespół Szkół nr 6 II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 7 00 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zespół Szkół nr 6 Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:

17 0 składki na ubezpieczenia społeczne II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 7 0 składki na Fundusz Pracy II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Pozostała działalność 0 zakup materiałów i wyposażenia 00 zakup usług pozostałych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Placówki wychowania pozaszkolnego zakup materiałów i wyposażenia wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ze środków na organizację imprez międzyszkolnych budżet Miejskiego Zarządu Oświaty w ramach środków na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury nr Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:

18 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 00 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 06r. Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej ( w zł ) Zadania własne gminy 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 809 Pozostała działalność 0970 wpływy z różnych dochodów Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr w ramach dochodów placówek oświatowych z tytułu wpłaty rodziców na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na "Zielone szkoły" Razem dochody gminy OGÓŁEM DOCHODY MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6

19 Załącznik nr do Zarządzenia Nr 000/ 00 /6 Prezydenta Miasta Tychy z dnia marca 06r. Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Tychy na 06r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej. ( w zł ) Zadania własne gminy INFORMATYKA Pozostała działalność zakup usług remontowych zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia 79 Pozostała działalność 0 zakup materiałów i wyposażenia 00 zakup usług pozostałych 80 OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6 w ramach środków na utrzymanie trwałości projektu pn. "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków oraz hotspotów" w ramach środków w dyspozycji Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w ramach środków na utrzymanie systemu monitoringu wizyjnego miasta w ramach środków na działalność bieżącą szkół podstawowych

20 Zespół Szkół Muzycznych składki na ubezpieczenia społeczne Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Muzycznych składki na Fundusz Pracy Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 8 Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 6 Szkoła Podstawowa nr 7 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Zespół Szkół Sportowych Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Zespół Szkół Muzycznych podatek od nieruchomości Szkoła Podstawowa nr 0 Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:

21 0 zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 0 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr 8 0 zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr Szkoła Podstawowa nr zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr zakup usług remontowych z remontów szkół podstawowych 60 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na pokrycie kosztów egzekucji komorniczej 800 Przedszkola 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09: koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Oddziały przedszkolne w szkołach 800 podstawowych 0 składki na ubezpieczenia społeczne 0 składki na Fundusz Pracy w ramach budżetu Szkoły Podstawowej nr w ramach środków na działalność bieżącą przedszkoli

22 0 składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 7 Przedszkole nr 8 Przedszkole nr 9 Przedszkole nr 0 Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr 6 Przedszkole nr 9 Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 zakup materiałów i wyposażenia Przedszkole nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr Przedszkole nr 9 Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:

23 0 różne opłaty i składki Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr zakup usług zdrowotnych Przedszkole nr 00 zakup usług pozostałych Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr Przedszkole nr Przedszkole nr szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr Przedszkola specjalne zakup materiałów i wyposażenia zakup usług zdrowotnych zakup usług pozostałych szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 Gimnazja 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Gimnazjum nr Zespół Szkół nr 0 w ramach środków na działalność bieżącą Przedszkola nr w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników gimnazjów 0 składki na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum nr 700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkole nr 9 Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09: składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 806 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0 zakup środków dydaktycznych i książek Przedszkole nr Przedszkole nr 9 Przedszkole nr w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

24 6 Przedszkole nr Przedszkole nr Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania 809 przedszkolnego w ramach środków na wynagrodzenia i 00 wynagrodzenia osobowe pracowników pochodne od wynagrodzeń pracowników Przedszkole nr 8 placówek oświatowych Przedszkole nr Przedszkole nr 0 składki na ubezpieczenia społeczne Przedszkole nr 8 Przedszkole nr EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 80 Świetlice szkolne 0 zakup materiałów i wyposażenia Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 0 zakup środków dydaktycznych i książek Szkoła Podstawowa nr 7 Szkoła Podstawowa nr 0 Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09: Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zakup środków dydaktycznych i książek w ramach budżetu Szkoły Podstawowej zakup usług pozostałych nr zakup materiałów i wyposażenia 809 Pozostała działalność 00 zakup usług pozostałych Szkoła Podstawowa nr Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 0 składki na Fundusz Pracy Przedszkole nr 8 Przedszkole nr w ramach środków na pokrycie kosztów wyjazdu dzieci na "Zielone szkoły" w ramach środków na działalność bieżącą świetlic szkolnych

25 7 GOSPODARKA KOMUNALNA I 900 OCHRONA ŚRODOWISKA 9009 Pozostała działalność 80 podatek od nieruchomości 00 zakup usług pozostałych ze środków na zapłatę podatku od nieruchomości na likwidację betonowych piaskownic w Parku Niedźwiadków 96 KULTURA FIZYCZNA 960 Obiekty sportowe 60 zakup energii ze środków na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 70 zakup usług remontowych ze środków na naprawy i konserwacje placów zabaw i siłowni plenerowych 00 zakup usług pozostałych na bieżące utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych Razem wydatki gminy Zadania własne powiatu ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach 70 powiatu) 00 zakup usług pozostałych 70 zakup usług remontowych OŚWIATA I WYCHOWANIE 800 Szkoły podstawowe specjalne 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w ramach środków na działalność bieżącą Urzędu Miasta z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw sprzętu komputerowego w ramach środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 0 składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół Specjalnych nr 8 0 składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół Specjalnych nr Licea ogólnokształcące 00 wynagrodzenia osobowe pracowników I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09: w ramach środków na działalność bieżącą liceów ogólnokształcących

26 8 0 składki na ubezpieczenia społeczne I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr 0 składki na Fundusz Pracy I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące III Liceum Ogólnokształcące Zespół Szkół nr zakup materiałów i wyposażenia II Liceum Ogólnokształcące składki na ubezpieczenia społeczne Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 7 0 składki na Fundusz Pracy Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr 7 Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6 700 w ramach środków na działalność bieżącą szkół zawodowych zakup usług pozostałych II Liceum Ogólnokształcące 800 Szkoły zawodowe 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Zespół Szkół nr 6 Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr Zespół Szkół nr

27 9 EDUKACYJNA OPIEKA 8 WYCHOWAWCZA 807 Placówki wychowania pozaszkolnego 00 zakup usług pozostałych Młodzieżowy Dom Kultury nr w ramach środków na działalność bieżącą młodzieżowych domów kultury koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Młodzieżowy Dom Kultury nr 00 wynagrodzenia osobowe pracowników Młodzieżowy Dom Kultury nr Młodzieżowy Dom Kultury nr 0 składki na ubezpieczenia społeczne Młodzieżowy Dom Kultury nr Młodzieżowy Dom Kultury nr 0 składki na Fundusz Pracy Młodzieżowy Dom Kultury nr Młodzieżowy Dom Kultury nr Razem wydatki powiatu OGÓŁEM WYDATKI MIASTA Data wygenerowania dokumentu: 0700 :09:6 Powered by TCPDF (

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 335 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 września 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 0 września 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 344 /15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 2015 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=70 ZARZĄDZENIE Nr 000/ / PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 października 0 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/397/16 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 15 listopada 2016 r. http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=76 ZARZĄDZENIE Nr 000/97/6 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia listopada 06 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 0151/730/10 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2010r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 00 00 00 00 00 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 00 00 00 00 0 Zakup

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,30 11,57% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00%

Plan na 2016r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,10 25,00% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2016 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2016r. w zł. Wykonanie za 2016 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0, 0, 0, 000,00 00, 0,00 00 000,00 00 000,00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi,,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE 97 927 1 758 Różne rozliczenia

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku

WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku WYDATKI - zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/235/2017 Rady Miejskiej w Janikowie z dnia 29 września 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 386 979,11-2

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 rok Załącznik nr do uchwały budżetowej na 0 rok Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 na 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 000 Melioracje wodne 0 0 0 0 0 Zakup materiałów i wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 176 /12 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2012r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74%

Plan na 2015r. w zł. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , , , ,22 84,74% Wydatki str. 1 Tabela Nr 2 Realizacja wydatków budżetowych za 2015 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej Dział Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Plan na 2015r. w zł. Wykonanie za 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2015 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/18/2015 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 stycznia 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 311 319,00 01008

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2017 rok

Wydatki budżetu na 2017 rok Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI.236.2016 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z 30 grudnia 2016r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 550 500,00

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku

WYDATKI Tabela Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11 Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia 25 lutego 2011 roku WYDATKI Tabela Nr do Uchwały Nr V// Rady Miejskiej w Złoczewie z dnia lutego 0 roku Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo, 0,,00,00 0,,00,00 00 Melioracje wodne 0,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2012 WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 0 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan zadania na art. ust. pkt i 0 Rolnictwo i łowiectwo,00,00,00,00 00 00 0 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 00 00 00 00 budżetowych 00

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA

UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA Projekt UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY WIĄZOWNA z dnia 30 października 2015 roku w sprawie zmian w Uchwale Nr 15.III.2014 Rady Gminy Wiązowna z dnia 22 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Wiązowna na 2015

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu na 2016r. zał. nr 2 do URG Nr XVI /101/2015 z dn. 30 grudnia 2015 r. budżetu na 0r. zał. nr do URG Nr XVI /0/0 z dn. 0 grudnia 0 r. Dział Rozdział Nazwa Plan związane zadania 0 inwestycyjne 00 Rolnictwo i łowiectwo 0 0 0 0 0 0 00 0 00 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46%

Różne opłaty i składki 7 000, ,80. Różne opłaty i składki , , Drogi publiczne gminne , ,61 87,46% Załącznik Nr 2 Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 504 646,00 1 214 525,39 80,72% 01008 Melioracje wodne 12 000,00 12 000,00 100,00% 01010

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 11 078,00 5 4 478,00 01030 Izby rolnicze 6 740,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Powiatu w Międzyrzeczu Nr z dnia. Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA ZLECONE , , Rodzina ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Załącznik Nr 1 ZADANIA ZLECONE 1 855 Rodzina 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia bezosobowe

Wynagrodzenia bezosobowe ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0151/450/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0151/450/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r. ZARZĄDZENIE NR 0151/450/09 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie zmian budŝetu i układu wykonawczego budŝetu miasta Tychy na 2009 r. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4, art.51 ustawy

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku

Zestawienie z realizacji wydatków budżetu Powiatu Łomżyńskiego za I półrocze 2016 roku Załącznik Nr 2 do informacji Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o przebiegu wykonania budżetu powiatu za I półrocze 2016 roku z dnia 29 sierpnia 2016 roku Rodzaj: Poroz. z JST Zestawienie z realizacji wydatków

Bardziej szczegółowo

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki na dzień 31.10.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 30 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 146 600,00

Bardziej szczegółowo

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Wydatki na dzień 31.03.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 40 000,00 020 Leśnictwo 02001 Gospodarka leśna 149 750,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017

UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 UCHWAŁA NR XXVIII/176/2017 RADY GMINY LUBRZA z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lubrza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Załącznik do zarządzenia Nr 1/2016 Starosty Gryfińskiego z dnia 25 stycznia D O C H O D Y Klasyfikacja budżetowa Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok Planowane dochody na 600 Transport

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY OLKUSZ za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Dział 010 020 600 01030 01041 01095 02001 60004 60014 60016 Rolnictwo i łowiectwo 300 644,40

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 120 /13 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zmian planu dochodów i wydatków budżetu miasta Tychy na 2013r. w układzie do działów, rozdziałów i paragrafów

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2013 roku dział Klasyfikacja budżetowa rozdział paragraf Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00

wy 010 dotacja celowa ,00 zł) , ,00 Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi , , ,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXI/219/12 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27.09.2012 r. Budżet Gminy Mosina na 2012 r. Wydatki wy Rolnictwo i łowiectwo (w tym 010 dotacja celowa 168.059,00 zł) 574 469.00-60

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 17/11 Starosty Kieleckiego z dnia 7 marca 2011r. PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Wydatki 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 26.000 01005 Prace

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r.

Zarządzenie nr 0050/77/2014 Wójta Gminy Bojszowy z dnia r. Zarządzenie nr 0050/77/2014 w sprawie: zmiany planu finansowego budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Bojszowy na 2014r. w związku z zarządzeniem nr 0050/76/2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia

DYSPO DOCHODY WYDATKI. NENT Zmniejszenia Zmniejszenia Zwiększenia 5 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 60 / 211 / 15 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 31 marca 2015 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA WŁASNE GMINY W 2015 ROKU DOCHODY w złotych NENT Zmniejszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU. z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r. UCHWAŁA NR XXVIII-233/2016 RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Olsztynek na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za pierwsze półrocze 2013roku Grodzisk Wielkopolski, sierpień 2013rok. Część I Informacja z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za I półrocze

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 64.2015 Wójta Gminy Waganiec z dnia 12 listopada 2015 r. Plan wydatków budżetowych na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku Załącznik Nr 2 do Infromacji Zarządu Powiatu w Hrubieszowie o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2014 roku REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH PRZEZ POWIAT HRUBIESZOWSKI W I PÓŁROCZU 2014 roku

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała

UZASADNIENIE. europejskich) o kwotę 5 281,04 zł, 2. Po stronie wydatków dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała UZASADNIENIE Zmiana budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2015 r. podyktowana jest: I. Zmniejszeniem: 1. Po stronie dochodów dz. 720 Informatyka, rozdz. 72095 Pozostała działalność, o kwotę 35 206,95

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 9 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Żnin na 2016 rok Na podstawie art. 94, 211, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok

ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA. z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok ZARZĄDZENIE NR 171/16 WÓJTA GMINY ŁOMŻA z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok

Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Plan wydatków dla Powiatu Średzkiego na 2011 rok Załącznik nr 2 do uchwały nr III/15/2010 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 grudnia 2010 r. Dział Rozdział Paragraf Treść ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015

Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej na 2015 rok Wydatki budżetu powiatu na rok 2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 70 000,00 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok.

Zarządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. BP.I.3021.2.41.2015 arządzenie Nr 478/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2015 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r.

Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r. Zarządzenie Nr 17/V/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie: zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2006 w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych.

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie

3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi zł, z tego : a) bieżące w kwocie zł, b) majątkowe w kwocie Zarządzenie Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012 r. w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2012. Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Załącznik nr 2 do Uchwały Nr../../2012 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia... grudnia 2012 roku Wydatki budżetu Gminy Świebodzin na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008

Bardziej szczegółowo

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007.

Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Uk?ad wykonawczy wydatków bud?etu powiatu na rok 2007. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 53/2007 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 21 lutego 2007r. Dział Rozdział * Nazwa Plan na 2007 r. Wydatki bieżące Wynagro-

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. ZARZĄDZENIE Nr 53/2016 BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017

ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 ZARZĄDZENIE NR 142/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2017 Na podstawie art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków na rok 2015

Plan wydatków na rok 2015 Załącznik nr 2 do uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego nr... z dnia 2015-01-15 wydatków na rok 2015 Rok budżetowy: 2015 Przepływ: Wydatki Strona 1 Dz. 020 - Leśnictwo 233 907,00 02001 - Gospodarka leśna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015

ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 ZARZĄDZENIE Nr 806/PM/2015 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok

Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 123/266/12 Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 30 listopada 2012 roku Zmiany w planie wydatków na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dział Dochody razem 14 277,00 34 277,00 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 00 60015 DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ 20 00

Bardziej szczegółowo