Zarządzenie Nr 92/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 92/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 92/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) w związku z 6 ust. 4 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 6/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Olszewie Borkach zarządza się co następuje: 1. Ustala się Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach stanowiący załącznik do zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 3. Traci moc Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 92/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W OLSZEWIE-BORKACH 2

3 Spis treści Rozdział I Przepisy wstępne... 4 Rozdział II Przeznaczenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych... 4 Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych... 4 Rozdział IV Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych... 5 Rozdział V Zasady i warunki korzystania z pomocy mieszkaniowej... 6 Rozdział VI Zasady i tryb pracy Komisji Socjalnej 7 Rozdział VII Postanowienia końcowe... 8 Załącznik nr 1 Oświadczenie o dochodach... 9 Załącznik nr 2 - Wniosek o refundacje do zorganizowanego wypoczynku krajowego dla dzieci pracowników Załącznik nr 3 Kryteria finansowe Załącznik nr 4 Wniosek o zapomogę Załącznik nr 5 - Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie...14 Załącznik nr 6 Wniosek o pomoc socjalną Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie pożyczki Załącznik nr 8- Wzór umowy pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

4 Rozdział I Przepisy wstępne 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168), zwanej dalej rozporządzeniem. 2. Fundusz tworzy się z: 1) odpisu podstawowego, określonego w art. 5 ustawy, 2) kwot, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. 3. Środki Funduszu przeznaczane są na finansowanie działalności socjalnej oraz mieszkaniowej. 4. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. 5. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Rozdział II Przeznaczenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej oraz mieszkaniowej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym: 1) paczki dla dzieci pracowników, 2) imprezy dla pracowników oraz zakup biletów na imprezy kulturalne, 3) pomoc dla emerytów i rencistów, 4) pomoc bezzwrotną (w formie zapomóg), 5) pozostałe (wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, pomoc socjalną w związku ze zwiększonymi wydatkami, refundacja wypoczynku dla dzieci pracowników), 6) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe. Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Ze środków Funduszu mają prawo korzystać: 1) pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Gminnej Biblioteki Publicznej, 2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich oraz wychowawczych, 3) emeryci i renciści byli pracownicy, o których mowa w pkt 1, 4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1 do 2, 2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt 4 są: 4

5 - współmałżonkowie, dzieci własne pracowników, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej przez pracowników, zwane dalej dziećmi pracowników - do czasu ukończenia 18 lat, Osoba ubiegająca się o świadczenie na dziecko w wieku szkolnym ponadpodstawowym winna przedłożyć stosowne zaświadczenie ze szkoły. Rozdział IV Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 1. Na pomoc socjalną przeznacza się 85% środków planowanego Funduszu. 2. Przyznawanie i wysokość pomocy (dofinansowania) ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz posiadanych środków Funduszu. 3. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o dochodach rodziny pracownika w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do regulaminu. 4. Osoby ubiegające się o świadczenie socjalne zobowiązane są do złożenia wniosku według wzoru stanowiącego załączniki do regulaminu. 1) Przyznanie oraz wysokość dopłat z funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 2) Podstawę do ustalenia ulgowych świadczeń (z dopłatą z funduszu) stanowi średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie, wykazany w oświadczeniu pracownika. Pod pojęciem dochód należy rozumieć przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. 3) Złożenie oświadczenia po terminie wskazanym w pkt 3 skutkuje nie przyznaniem świadczenia socjalnego. 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, osoba zainteresowana otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem. 6. Z dopłat do zorganizowanego wypoczynku krajowego dla dzieci pracowników (Wzór wniosku załącznik nr 2) tj. kolonii, szkół zielonych, rajdów, obozów, wycieczek a także z turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać dzieci osoby uprawnionej, uczące się a nie pracujące, w wieku od 7 do 18 lat jeden raz w roku kalendarzowym. 7. Wysokość świadczeń socjalnych jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika w przeliczeniu na jedną osobę. 8. Pomoc socjalna z Funduszu przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków. 9. Każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu przyznana zostanie kwota do wykorzystania w ciągu roku, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku Nr 3 do niniejszego regulaminu. 10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dofinansowuje: 1) zakupu paczek świątecznych dla dzieci pracowników w wieku do lat 13, 2) imprezy dla pracowników oraz zakup biletów na imprezy kulturalne, 3) pomoc dla emerytów i rencistów. 4) pomoc bezzwrotną (w formie zapomóg) dla osób uprawnionych dotkniętych zdarzeniami losowymi (kradzież, pożar, zalanie, wypadek, zgonu najbliższego członka rodziny) odpowiednio po okazaniu dokumentów potwierdzających wystąpienie szkody 5

6 przyznawanej zwyczajowo (raz w roku) w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych funduszu. Wzór wniosku o zapomogę stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. 5) pozostałe tj. wypoczynek urlopowy organizowany we własnym zakresie, pomoc socjalna w związku ze zwiększonymi wydatkami (wzór wniosku stanowi załącznik nr 6) oraz refundacja wypoczynku dla dzieci pracowników. Przyznanie nastąpi na podstawie wniosków pracowników jednorazowo w danym roku, zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik nr Pomoc w formie dofinansowania wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie przysługuje pracownikom raz na rok. 12. Warunkiem uzyskania dofinansowania wypoczynku urlopowego we własnym zakresie jest wykorzystanie przez pracowników urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych a 10 dni roboczych. 13. Pracownik, który otrzymał dofinansowanie, po powrocie z urlopu wypoczynkowego trwającego przez okres nie krótszy niż kolejne 14 dni kalendarzowych a 10 dni roboczych w celu uzyskania świadczenia jest zobowiązany do złożenia wniosku uprawniającego do wypłaty świadczenia (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do regulaminu). 14. W przypadku podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu o dochodach, przyjmowanym do ustalenia wysokości świadczeń, osoba uprawniona do korzystania ze środków Funduszu traci prawo do korzystania z tych środków na okres 1 roku, następującego po roku, w którym podała nieprawdziwe dane. Rozdział V Zasady i warunki korzystania z pomocy mieszkaniowej 1. Na pomoc mieszkaniową przeznacza się 15% planowanego rocznego Funduszu 2. Środki Funduszu przeznacza się na udzielanie pożyczek pracownikom na: 1) Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej, budynkowej albo nieruchomości lokalowej, przeznaczonej na cele mieszkalne, 2) remont i modernizację domu lub mieszkania, 3) uzupełnienie wkładów własnych na mieszkanie spółdzielcze. 3. Z pożyczek mieszkaniowych mogą korzystać: 1) pracownicy zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, 4. Pracownicy zatrudnieni na umowę na czas określony mogą ubiegać się o środki przeznaczone na pomoc mieszkaniową wyłącznie na okres spłaty równy okresowi obowiązywania umowy. Zmiana okresu spłaty pożyczki i jego wydłużenie może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy Pracodawca zawrze z pracownikiem kolejną umowę na czas określony bądź umowę na czas nieokreślony. 5. Pożyczki wypłacane są przelewem. 6. Pożyczki na zadania określone w ust. 2 są udzielane w 2013 r. w wysokości do 8.500,00zł. 7. W każdym następnym roku kalendarzowym wysokość udzielanej pożyczki, o której mowa w ust. 5 będzie wzrastać w stosunku do roku poprzedniego o 500 zł. 8. Okres spłaty pożyczek, o których mowa w ust. 2 wynosi nie dłużej niż 11 miesięcy bez oprocentowania. Na wniosek pracownika pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona maksymalnie na 18 m-cy z oprocentowaniem 0,5% od ogólnej kwoty pożyczki. Odsetki są potrącane przy I racie pożyczki. 6

7 9. Pożyczki wymagają zabezpieczenia przez poręczenie dwóch osób, zatrudnionych na czas nie krótszy niż okres spłaty pożyczki i podpisanie umowy pożyczki mieszkaniowej (załącznik nr 8). 10. Rozpoczęcie spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe powinno nastąpić nie później niż po upływie 1 miesiąca od daty udzielonej pożyczki. 11. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka z Funduszu podlega natychmiastowej spłacie w wysokości pozostałej do uregulowania. 12. W przypadku nie spłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty obciąża poręczycieli. 13. Warunkiem złożenia wniosku o kolejną pożyczkę jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. 14. Pracownikom urzędu, zamieszkałym na terenach objętych stanem klęski żywiołowej i dotkniętych jej skutkami lub zdarzenia losowego, pożyczki na remonty i modernizację domu lub mieszkania mogą być przyznane niezwłocznie, niezależnie od tego, czy poprzednia pożyczka na ten cel została spłacona. 15. W uzasadnionych przypadkach kwota pożyczki może przekraczać wysokość określoną w ust. 5 o 100%. 16. Wysokość pomocy mieszkaniowej na poszczególne cele mieszkaniowe, warunki spłaty ustala się w protokole z posiedzenia Komisji Socjalnej. 17. Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu na cele mieszkaniowe składa się na druku stanowiącym załącznik nr 7 do regulaminu. 18. Wnioski osób uprawnionych podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Socjalną. Kolejność przyznania świadczenia jest uzależniona od daty wpływu wniosku, z zastrzeżeniem postanowienia ust Wnioski rozpatrzone przez Komisję Socjalną sprawdza pod względem finansowym Skarbnik Gminy. Rozdział VI Zasady i tryb pracy Komisji Socjalnej 1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Socjalnej nie rzadziej niż raz w miesiącu. 2. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez Sekretarza prowadzącego sprawy socjalne. 3. Protokół z posiedzenia podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji. 4. Komisja Socjalna na posiedzeniu dokonuje kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń zgodnie z regulaminem, złożonych przez osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń. 5. Podstawą do rozpatrzenia jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. 6. Wnioski o udzielenie pomocy określonej w rozdziale IV ust. 2 pkt 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych winny zawierać opis zaistniałej sytuacji oraz załączniki dokumentujące zdarzenie. 7. Decyzja Komisji jest podejmowana w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. 7

8 Rozdział VII Postanowienia końcowe 1. Działalność socjalną prowadzi się w oparciu o roczny Plan dochodów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i roczny Plan wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Roczny Plan dochodów i wydatków jest opracowywany przez Komisję Socjalną i podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. 3. Wnioski i propozycje podziału środków przygotowuje Komisja Socjalna w oparciu o postanowienia regulaminu. 4. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. 5. Komisja Socjalna prowadzi karty świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów, w którym ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaje przyznawanych świadczeń z Funduszu. 6. Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej, przewidzianych w regulaminie, należy składać do Sekretarz Komisji lub Przewodniczącego. 6. Komisja Socjalna działa w oparciu o wydany dla niej regulamin. 7. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu na jej żądanie. 7. Regulamin został uzgodniony z pracownikami Urzędu Gminy, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej. 8. Treść regulaminu funduszu jest ogólnie dostępna. 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8

9 Załącznik nr 1 Oświadczenie o dochodach OŚWIADCZENIE O dochodach rodziny pracownika ubiegającego się o otrzymanie pomocy z ZFŚS w roku.... (imię i nazwisko).. (zakład pracy i stanowisko) Oświadczam, że moja rodzina osiągnęła następujące dochody: Imię i nazwisko składającego oświadczenie Kwota dochodu brutto.. Małżonek Dzieci Inne dochody (alimenty, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.) Dochody z gospodarstwa rolnego Razem dochód roczny Przeciętny dochód miesięczny (1/12 dochodu rocznego) Przeciętny miesięczny dochód na jedna osobę (brutto) Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych informacji wyłącznie w celu zawartym w treści oświadczenia. POUCZENIE Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych za podanie nieprawdziwych danych, przyjmowanych do ustalenia wysokości świadczeń z funduszu socjalnego, osoba może być pozbawiona prawa do korzystania z funduszu na okres ustalony przez Komisję ZFŚS. Niniejsze oświadczenie osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć do 31 marca każdego roku. 9

10 Dochody z gospodarstwa rolnego są naliczane w następujący sposób: przeciętna liczba ha przeliczeniowych x kwota rocznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ( za rok poprzedni). Pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 z 1997 r. poz. 553 z późn. zm.): Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. (data i podpis pracownika) 10

11 Załącznik nr 2 - Wniosek o refundację do zorganizowanego wypoczynku krajowego dla dzieci pracowników Wniosek o refundację do zorganizowanego wypoczynku krajowego dla dzieci pracowników... ( imię i nazwisko)... (Stanowisko pracy )... (Adres zamieszkania) Stan cywilny...ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym... Proszę o przyznanie dofinansowania dla:... (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) POUCZENIE: Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych za podanie nieprawdziwych danych, przyjmowanych do ustalenia wysokości świadczeń z funduszu socjalnego, osoba może być pozbawiona prawa do korzystania z funduszu na okres ustalony przez Komisję ZFŚS. Pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, tj. uzależniającego przyznawanie świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej.... (data i podpis wnioskodawcy) Decyzja Komisji ZFŚS o przyznaniu/nie przyznaniu świadczenia i dofinansowania do kosztów pobytu dziecka..na. w kwocie. Olszewo-Borki, dnia (podpisy członków komisji) 11

12 Załącznik nr 3 Kryteria finansowe Kryteria finansowe udzielania świadczeń ZFŚS Lp. Dochód na jednego członka rodziny Wysokość świadczenia ,00 zł 100% pomocy finansowej lub rzeczowej określanej każdorazowo na posiedzeniu Komisji ,00 zł 3.000,00 zł 90% pomocy finansowej lub rzeczowej określanej każdorazowo na posiedzeniu Komisji ,00 i powyżej 80% pomocy finansowej lub rzeczowej określanej każdorazowo na posiedzeniu Komisji 12

13 Załącznik nr 4 Wniosek o zapomogę... ( imię i nazwisko)... (Adres),. (Stanowisko pracy ) Olszewo-Borki, dnia... Wniosek o zapomogę 1. Proszę o udzielenie mi zapomogi bezzwrotnej Uzasadnienie We wspólnym gospodarstwie domowy pozostają... ( wymienić imiona i wiek oraz stopień pokrewieństwa) 3. Wynagrodzenie miesięczne netto: wnioskodawcy...współmałżonka... Inne dochody... wymagane dokumenty - potwierdzenie dokonania wpłaty - faktura lub rachunek za w/w, POUCZENIE: Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych za podanie nieprawdziwych danych, przyjmowanych do ustalenia wysokości świadczeń z funduszu socjalnego, osoba może być pozbawiona prawa do korzystania z funduszu na okres ustalony przez Komisję ZFŚS. Pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, tj. uzależniającego przyznawanie świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Przyznane świadczenie proszę mi wypłacić na konto: bank i numer konta (podpis wnioskodawcy) DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z protokołem Nr..wyraża zgodę na dofinansowanie w kwocie:...słownie. Olszewo-Borki, dnia (podpisy członków komisji) 13

14 Załącznik nr 5 - Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dopłaty do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie... ( imię i nazwisko)... (Stanowisko pracy )... (Adres zamieszkania) Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie Oświadczam, że w terminie od... do... przebywałem/am na urlopie wypoczynkowym. W załączeniu składam kserokopię poprawnie wypełnionego wniosku o urlop za okres co najmniej 14 dni kalendarzowych... (data i podpis wnioskodawcy) Przyznane świadczenie proszę mi wypłacić na konto: bank i numer konta (podpis wnioskodawcy) DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z protokołem Nr..wyraża zgodę na dofinansowanie w kwocie:...słownie Olszewo-Borki, dnia (podpisy członków komisji) 14

15 Załącznik nr 6 Wniosek o pomoc socjalną w związku ze zwiększonymi wydatkami... (nazwisko i imię)... (stanowisko) WNIOSEK o pomoc socjalną Proszę o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększonymi wydatkami, na dowód przedkładam opłaconą fakturę/ rachunek... POUCZENIE: Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych za podanie nieprawdziwych danych, przyjmowanych do ustalenia wysokości świadczeń z funduszu socjalnego, osoba może być pozbawiona prawa do korzystania z funduszu na okres ustalony przez Komisję ZFŚS. Pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, tj. uzależniającego przyznawanie świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. (data i podpis składającego wniosek) Przyznane świadczenie proszę mi wypłacić na konto: bank i numer konta (podpis wnioskodawcy) DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z protokołem Nr..wyraża zgodę na dofinansowanie w kwocie:...słownie. Olszewo-Borki, dnia (podpis członków komisji) 15

16 Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie pożyczki WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZFM Olszewo-Borki, dnia. Urząd Gminy w Olszewie-Borkach Nazwisko i imię nr dowodu osobistego... Adres zamieszkania. Miejsce pracy... Stanowisko Proszę o przyznanie mi ze środków ZFM pożyczki w wysokości zł słownie... spłata w ratach z przeznaczeniem na... Na poręczycieli proponuję: (podpis poręczycieli) Data. Stwierdzam własnoręczność podpisów Wnioskodawcy i Poręczycieli wymienionych pod poz. 1 i 2 Data.. (podpis wnioskodawcy) (pieczęć zakładu pracy i podpis) DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Komisja Socjalna przy Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach na posiedzeniu w dniu.. zaprotokółowanym pod nr przydzieliła/ nie przydzieliła Pani(u)... pożyczkę z ZFM w wysokości słownie.. z przeznaczeniem na Pożyczka podlega spłacie przez okres.. w ratach, : w tym I rata w wysokości...(rata wraz z odsetkami). następne po... miesięcznie, poczynając od dnia... Data..... (podpis członków komisji) 16

17 Załącznik nr 8 Wzór umowy pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Umowa pożyczki mieszkaniowej nr.../... z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zawarta w dniu. r. pomiędzy Urzędem Gminy z siedzibą w Olszewie-Borkach, zwanym w dalszej części Umowy Pożyczkodawcą, reprezentowanym przez Wójta Gminy a jej Pracownikiem., zamieszkałym w.....; legitymującym się dowodem osobistym seria.. nr, zwanym w dalszej części Umowy Pożyczkobiorcą, przy udziale poręczycieli w osobach:.. 1 Działając na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 592) oraz zgodnie z Rozdziałem V ust. 7 Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Olszewie-Borkach, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie....zł słownie:...złotych) z przeznaczeniem na... 2 Pożyczka zostanie wydana Pożyczkobiorcy - wpłata na konto Pracownika, co zostanie stwierdzone stosownym dokumentem księgowym, niezwłocznie po podpisaniu Umowy przez Strony. 1. Umowa pożyczki obowiązuje od dnia.....do...r Spłata pożyczki zostanie dokonany w... miesięcznych ratach po... zł, poczynając od dnia... r., w tym I rata w wysokości...(rata wraz z odsetkami). 3. Strony Umowy ustalają spłatę rat pożyczki w formie potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia miesięcznego Pożyczkobiorcy. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 4 1) rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkobiorcę, 2) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy Pożyczkobiorcy, 3) stwierdzenia, że pożyczka została przyznana na podstawie nieprawdziwych danych, 17

18 5 Poręczyciele wyrażają zgodę na solidarne przejęcie sposobu spłat pożyczki z ich miesięcznych wynagrodzeń w przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pana/Panią... z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 6 Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do kompensaty kwot spłat wynikających z niniejszej Umowy pożyczki z jakichkolwiek przysługujących mu świadczeń pieniężnych od Pracodawcy. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Pożyczkodawcy Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wnioskodawcy, dwa dla Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach. Poręczyciele pożyczki: 1) Pan/Pani... zam.... Nr dowodu osobistego..., wydanego przez... 2) Pan/Pani..., zam.... Nr dowodu osobistego..., wydanego przez (1 poręczyciel) (2 poręczyciel) (pieczęć zakładu pracy i podpisu) (podpis Pożyczkobiorcy) 18

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU ZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY FROMBORK Z DNIA 2 STYCZNIA 2014 ROKU w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 2/2013. Wójta Gminy Chynów. z dnia 8 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Chynów z dnia 8 stycznia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Chynowie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 33 ust. 1

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 04/16 Dyrektora Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej Górze z dnia 29.09.2016.r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Edukacyjnego Nr 8 w Zielonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Nr 0050.1159.2017.VII z dnia 20 września 2017 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Zakładowy Fundusz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Czemierniki Na podstawie art. 8 ust. 2 oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE. 1. Podstawy prawne Ojrzanów, dnia 01.09.1998 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OJRZANOWIE 1. Podstawy prawne Niniejszy regulamin opracowano na podstawie: 1. ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR GKG.GO DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR GKG.GO DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU z dnia 29 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR GKG.GO.0200.22.2017 DYREKOTRA POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ W POZNANIU w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku

Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku Zarządzenie nr 126/2013 Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Łódzkim Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej skorzystać w roku kalendarzowym z ulgowych świadczeń finansowanych z ZFŚS Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku

REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku REGULAMIN przyznawania świadczeń socjalnych opracowany dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Rybniku czerwiec 2010 rok Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH obowiązujący w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaniu Przepisy wstępne. 1 Regulamin został opracowany na podstawie: 1. Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem I. Postanowienia ogólne 1 1. Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1...

Informuję, że w skład mojej rodziny, poza mną, wchodzą następujące osoby, uprawnione zgodnie z Regulaminem do korzystania z ZFŚS: 1... Załącznik nr 1.. (imię i nazwisko).. (adres zamieszkania).. (miejsce pracy).. (stanowisko, rodzaj umowy i wymiar zatrudnienia lub nr emerytury renty w przypadku emerytów i rencistów).. (inne dane: np.:

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 28/2010 Wójta Gminy Celestynów z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 16/2006 Starosty Oławskiego z dnia 6 marca 2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. na.. rok Załącznik nr 1 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Jaworze (pieczątka placówki) PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA. z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ZARZĄDZENIE NR 1/16 WÓJTA GMINY OLEŚNICA z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Załącznik do Zarządzenia Nr 33/2015 Wójta Gminy Manowo z dnia 1 kwietnia 2015 roku Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Manowo Rozdział I Podstawa prawna wydania regulaminu

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedszkola Publicznego Nr 2 z

Bardziej szczegółowo

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą:

6. 1. Funduszem świadczeń socjalnych administruje dyrektor. 2. Dyrektor zespołu powołuje Komisję Socjalną, zwaną dalej Komisją w skład której wchodzą: i 3. Tworzy się Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Funduszem, którego źródłami są: 1) dla nauczycieli - odpis w wysokości ustalonej na podstawie art. 53 Karty Nauczyciela, 2) dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda Załącznik do zarządzenia Nr 2/16 Wójta Gminy Dębowa Kłoda z dnia 18 stycznia 2016 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Dębowa Kłoda I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 24 lutego 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 9/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Na podstawie art.10 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ANEKS NR 1 DO REGULAMINU ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadza się następujące zmiany: 1 I Rozdział 2 8. [osoby uprawnione] otrzymuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I Liceum Ogólnokształcący im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Czemierniki Załącznik do Zarządzenia Nr 16 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 14 kwietnia 2014 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Przepisy wstępne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu tworzy się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.95.2013 Wójta Gminy Damasławek z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 08 stycznia 2009.r REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity)

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (tekst jednolity) Podstawa prawna: - na podstawie art.8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowych funduszu świadczeń socjalnych( Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku ZARZĄDZENIE NR 12/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 26 LUTEGO 2013 roku w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Gąbin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU. Podstawy prawne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 28 im. ALOJZEGO SZEWCZYKA W RYBNIKU I. Podstawy prawne 1. 1) ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami wg Aneksu nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu nr 2 z dn. 28 grudnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r.

Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. Zarządzenie Nr R 19/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu podziału i wykorzystania Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Politechnice Lubelskiej

Bardziej szczegółowo

zarządzam co następuje:

zarządzam co następuje: Zarządzenie Nr 453/ZK/2015 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23 czerwca2016 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Gminnej Jednostce Usług Komunalnych w Bobowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2015 z dnia 27 lutego 2015 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 Zasady tworzenia i zasady gospodarowania jego środkami określają przepisy: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 1322 /A/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust.2 i 10 ustawy z dnia 4 marca 1994r.o

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach I. Zasady ogólne 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów:

Bardziej szczegółowo

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO w STRZAŁKOWIE R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Strzałkowo 2014 1 Spis treści I. Podstawy prawne i postanowienia wstępne 3 II. Naliczanie

Bardziej szczegółowo

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu

Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. w Toruniu Złącznik do Zarządzenia nr 12/2013 Dyrektora Medyczno- Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Medyczno- Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu R

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. I. Podstawy prawne wydania regulaminu

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. I. Podstawy prawne wydania regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH I. Podstawy prawne wydania regulaminu Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn. Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE. Podstawa prawna REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W TUCHLINIE 1 Podstawa prawna 1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674). 2. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia r. ZARZĄDZENIE NR 2/2014 Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy we Fromborku z dnia 12.02.2014 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/10 Wójta Gminy Kowal z dnia 19 sierpnia 2010r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W KOWALU I. Przepisy wstępne.

Bardziej szczegółowo

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE

Katowice dn...20. r. (nazwisko i imię) ZOBOWIĄZANIE Załącznik nr 1 Katowice dn.....20. r.. ZOBOWIĄZANIE Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych: Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 101 poz. 926

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Placówek Specjalnych w Legnicy I. Podstawy prawne wydania regulaminu 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Krakowie Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 04 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Podstawa prawna: R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Ustawa z dnia 4 marca.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz, 1456 )

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r. Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1, art. 3 art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20.

Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Załącznik Nr 1 Plan rzeczowo - finansowy działalności socjalnej na rok 20. Bilans otwarcia na rok 20... -.. zł (pozostałe środki z roku ubiegłego tj. stan na 31.12.20... r.) Planowane dochody, rocznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Or.0050.118.2015 Wójta Gminy Damasławek z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze

REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze REGULAMIN gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obowiązujący w Gimnazjum Nr 1 w Zielonej Górze Działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO Załącznik do Zarządzenia nr 41/10 Wójta Gminy Śniadowo z dnia 5 lipca 2010 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ŚNIADOWO I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2016/K Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 21 marca 2016 r. REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach 1. Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2009

ZARZĄDZENIE NR 5/2009 ZARZĄDZENIE NR 5/2009 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie w Lublinie z dnia 27 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r.

Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. Zarządzenie Nr II/6/2011 Wójta Gminy Dobre z dnia 1 sierpnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r.

Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. Zarządzenie Nr 177/2011 BURMISTRZA MIASTA MŁAWA z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 164/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawę z dnia 04.03.1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez : a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych,

Środki Funduszu mogą być zwiększone poprzez : a) darowizny oraz zapisy osób fizycznych oraz prawnych, Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2008 Wójta Gminy Ostrowice z dnia 27 lutego 2008r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Urzędu Gminy Ostrowice Postanowienia ogólne Na podstawie art. 8 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Katowicach Regulamin został opracowany w oparciu o: 1. Ustawy z dnia 4.03.1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 06 lipca 2015r. w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Milejczyce

ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 06 lipca 2015r. w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Milejczyce ZARZĄDZENIE NR 8/2015 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE z dnia 06 lipca 2015r w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy Milejczyce Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Śmigla z dnia 14 maja 2008 r.

Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Śmigla z dnia 14 maja 2008 r. Zarządzenie Nr 147/08 Burmistrza Śmigla z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim Śmigla. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU. tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01. ..... REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 10 IM. JANA PAWŁA II W RYBNIKU tekst ujednolicony ze zmianami na dzień 1.01.2011 wg Aneksu Nr 1 z dn. 28 grudnia 2005r., Aneksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Orły

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Urzędzie Gminy Orły Załącznik Nr l do Zarządzenia Nr 6/13 Wójta Gminy Orry z dnia 18.01.2013r w sprawie ustanowienia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Orły REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo