Zarządzenie Nr 92/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr 92/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 roku"

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 92/12 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., Nr 70, poz. 335 z późn. zm.) w związku z 6 ust. 4 pkt 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach, stanowiącego Załącznik do Zarządzenia nr 6/09 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Gminy w Olszewie Borkach zarządza się co następuje: 1. Ustala się Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach stanowiący załącznik do zarządzenia. 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy. 3. Traci moc Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wprowadzony Zarządzeniem Nr 23/10 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 26 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku. 1

2 Załącznik do Zarządzenia Nr 92/13 Wójta Gminy Olszewo-Borki z dnia 31 grudnia 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY W OLSZEWIE-BORKACH 2

3 Spis treści Rozdział I Przepisy wstępne... 4 Rozdział II Przeznaczenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych... 4 Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych... 4 Rozdział IV Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych... 5 Rozdział V Zasady i warunki korzystania z pomocy mieszkaniowej... 6 Rozdział VI Zasady i tryb pracy Komisji Socjalnej 7 Rozdział VII Postanowienia końcowe... 8 Załącznik nr 1 Oświadczenie o dochodach... 9 Załącznik nr 2 - Wniosek o refundacje do zorganizowanego wypoczynku krajowego dla dzieci pracowników Załącznik nr 3 Kryteria finansowe Załącznik nr 4 Wniosek o zapomogę Załącznik nr 5 - Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie...14 Załącznik nr 6 Wniosek o pomoc socjalną Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie pożyczki Załącznik nr 8- Wzór umowy pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

4 Rozdział I Przepisy wstępne 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: 1) ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 1996 Nr 70, poz. 335 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą 2) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. Nr 43, poz. 168), zwanej dalej rozporządzeniem. 2. Fundusz tworzy się z: 1) odpisu podstawowego, określonego w art. 5 ustawy, 2) kwot, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy. 3. Środki Funduszu przeznaczane są na finansowanie działalności socjalnej oraz mieszkaniowej. 4. Środki Funduszu na poszczególne formy pomocy socjalnej są przyznawane w formie pieniężnej lub rzeczowej. 5. Środki Funduszu niewykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny. Rozdział II Przeznaczenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie działalności socjalnej oraz mieszkaniowej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, w tym: 1) paczki dla dzieci pracowników, 2) imprezy dla pracowników oraz zakup biletów na imprezy kulturalne, 3) pomoc dla emerytów i rencistów, 4) pomoc bezzwrotną (w formie zapomóg), 5) pozostałe (wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie, pomoc socjalną w związku ze zwiększonymi wydatkami, refundacja wypoczynku dla dzieci pracowników), 6) pożyczki zwrotne na cele mieszkaniowe. Rozdział III Osoby uprawnione do korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1. Ze środków Funduszu mają prawo korzystać: 1) pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Gminy, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Gminnej Biblioteki Publicznej, 2) pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich oraz wychowawczych, 3) emeryci i renciści byli pracownicy, o których mowa w pkt 1, 4) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt 1 do 2, 2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt 4 są: 4

5 - współmałżonkowie, dzieci własne pracowników, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej przez pracowników, zwane dalej dziećmi pracowników - do czasu ukończenia 18 lat, Osoba ubiegająca się o świadczenie na dziecko w wieku szkolnym ponadpodstawowym winna przedłożyć stosowne zaświadczenie ze szkoły. Rozdział IV Zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych 1. Na pomoc socjalną przeznacza się 85% środków planowanego Funduszu. 2. Przyznawanie i wysokość pomocy (dofinansowania) ze środków Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej oraz posiadanych środków Funduszu. 3. Osoby uprawnione do korzystania z Funduszu zobowiązane są do złożenia oświadczenia o dochodach rodziny pracownika w terminie do dnia 31 marca każdego roku kalendarzowego zgodnie z załącznikiem Nr 1 do regulaminu. 4. Osoby ubiegające się o świadczenie socjalne zobowiązane są do złożenia wniosku według wzoru stanowiącego załączniki do regulaminu. 1) Przyznanie oraz wysokość dopłat z funduszu do usług i świadczeń socjalnych dla osób uprawnionych uzależnia się, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, od ich sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. 2) Podstawę do ustalenia ulgowych świadczeń (z dopłatą z funduszu) stanowi średni miesięczny dochód przypadający na osobę w rodzinie, wykazany w oświadczeniu pracownika. Pod pojęciem dochód należy rozumieć przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. 3) Złożenie oświadczenia po terminie wskazanym w pkt 3 skutkuje nie przyznaniem świadczenia socjalnego. 5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 5, osoba zainteresowana otrzymuje pisemną informację wraz z uzasadnieniem. 6. Z dopłat do zorganizowanego wypoczynku krajowego dla dzieci pracowników (Wzór wniosku załącznik nr 2) tj. kolonii, szkół zielonych, rajdów, obozów, wycieczek a także z turnusu rehabilitacyjnego mogą korzystać dzieci osoby uprawnionej, uczące się a nie pracujące, w wieku od 7 do 18 lat jeden raz w roku kalendarzowym. 7. Wysokość świadczeń socjalnych jest uzależniona od dochodu rodziny pracownika w przeliczeniu na jedną osobę. 8. Pomoc socjalna z Funduszu przyznawana będzie do wysokości posiadanych środków. 9. Każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu przyznana zostanie kwota do wykorzystania w ciągu roku, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku Nr 3 do niniejszego regulaminu. 10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dofinansowuje: 1) zakupu paczek świątecznych dla dzieci pracowników w wieku do lat 13, 2) imprezy dla pracowników oraz zakup biletów na imprezy kulturalne, 3) pomoc dla emerytów i rencistów. 4) pomoc bezzwrotną (w formie zapomóg) dla osób uprawnionych dotkniętych zdarzeniami losowymi (kradzież, pożar, zalanie, wypadek, zgonu najbliższego członka rodziny) odpowiednio po okazaniu dokumentów potwierdzających wystąpienie szkody 5

6 przyznawanej zwyczajowo (raz w roku) w zależności od potrzeb oraz możliwości finansowych funduszu. Wzór wniosku o zapomogę stanowi załącznik nr 4 do regulaminu. 5) pozostałe tj. wypoczynek urlopowy organizowany we własnym zakresie, pomoc socjalna w związku ze zwiększonymi wydatkami (wzór wniosku stanowi załącznik nr 6) oraz refundacja wypoczynku dla dzieci pracowników. Przyznanie nastąpi na podstawie wniosków pracowników jednorazowo w danym roku, zgodnie z kryteriami stanowiącymi załącznik nr Pomoc w formie dofinansowania wypoczynku urlopowego organizowanego we własnym zakresie przysługuje pracownikom raz na rok. 12. Warunkiem uzyskania dofinansowania wypoczynku urlopowego we własnym zakresie jest wykorzystanie przez pracowników urlopu wypoczynkowego trwającego co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych a 10 dni roboczych. 13. Pracownik, który otrzymał dofinansowanie, po powrocie z urlopu wypoczynkowego trwającego przez okres nie krótszy niż kolejne 14 dni kalendarzowych a 10 dni roboczych w celu uzyskania świadczenia jest zobowiązany do złożenia wniosku uprawniającego do wypłaty świadczenia (Wzór wniosku stanowi załącznik nr 5 do regulaminu). 14. W przypadku podania nieprawdziwych danych w oświadczeniu o dochodach, przyjmowanym do ustalenia wysokości świadczeń, osoba uprawniona do korzystania ze środków Funduszu traci prawo do korzystania z tych środków na okres 1 roku, następującego po roku, w którym podała nieprawdziwe dane. Rozdział V Zasady i warunki korzystania z pomocy mieszkaniowej 1. Na pomoc mieszkaniową przeznacza się 15% planowanego rocznego Funduszu 2. Środki Funduszu przeznacza się na udzielanie pożyczek pracownikom na: 1) Zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej lub niezabudowanej, budynkowej albo nieruchomości lokalowej, przeznaczonej na cele mieszkalne, 2) remont i modernizację domu lub mieszkania, 3) uzupełnienie wkładów własnych na mieszkanie spółdzielcze. 3. Z pożyczek mieszkaniowych mogą korzystać: 1) pracownicy zatrudnienie w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy, 4. Pracownicy zatrudnieni na umowę na czas określony mogą ubiegać się o środki przeznaczone na pomoc mieszkaniową wyłącznie na okres spłaty równy okresowi obowiązywania umowy. Zmiana okresu spłaty pożyczki i jego wydłużenie może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy Pracodawca zawrze z pracownikiem kolejną umowę na czas określony bądź umowę na czas nieokreślony. 5. Pożyczki wypłacane są przelewem. 6. Pożyczki na zadania określone w ust. 2 są udzielane w 2013 r. w wysokości do 8.500,00zł. 7. W każdym następnym roku kalendarzowym wysokość udzielanej pożyczki, o której mowa w ust. 5 będzie wzrastać w stosunku do roku poprzedniego o 500 zł. 8. Okres spłaty pożyczek, o których mowa w ust. 2 wynosi nie dłużej niż 11 miesięcy bez oprocentowania. Na wniosek pracownika pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona maksymalnie na 18 m-cy z oprocentowaniem 0,5% od ogólnej kwoty pożyczki. Odsetki są potrącane przy I racie pożyczki. 6

7 9. Pożyczki wymagają zabezpieczenia przez poręczenie dwóch osób, zatrudnionych na czas nie krótszy niż okres spłaty pożyczki i podpisanie umowy pożyczki mieszkaniowej (załącznik nr 8). 10. Rozpoczęcie spłaty pożyczki na cele mieszkaniowe powinno nastąpić nie później niż po upływie 1 miesiąca od daty udzielonej pożyczki. 11. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy nie spłacona pożyczka z Funduszu podlega natychmiastowej spłacie w wysokości pozostałej do uregulowania. 12. W przypadku nie spłacenia pożyczki przez pożyczkobiorcę obowiązek spłaty obciąża poręczycieli. 13. Warunkiem złożenia wniosku o kolejną pożyczkę jest całkowita spłata poprzednio uzyskanej pożyczki. 14. Pracownikom urzędu, zamieszkałym na terenach objętych stanem klęski żywiołowej i dotkniętych jej skutkami lub zdarzenia losowego, pożyczki na remonty i modernizację domu lub mieszkania mogą być przyznane niezwłocznie, niezależnie od tego, czy poprzednia pożyczka na ten cel została spłacona. 15. W uzasadnionych przypadkach kwota pożyczki może przekraczać wysokość określoną w ust. 5 o 100%. 16. Wysokość pomocy mieszkaniowej na poszczególne cele mieszkaniowe, warunki spłaty ustala się w protokole z posiedzenia Komisji Socjalnej. 17. Wniosek o udzielenie pomocy z Funduszu na cele mieszkaniowe składa się na druku stanowiącym załącznik nr 7 do regulaminu. 18. Wnioski osób uprawnionych podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Socjalną. Kolejność przyznania świadczenia jest uzależniona od daty wpływu wniosku, z zastrzeżeniem postanowienia ust Wnioski rozpatrzone przez Komisję Socjalną sprawdza pod względem finansowym Skarbnik Gminy. Rozdział VI Zasady i tryb pracy Komisji Socjalnej 1. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący lub Sekretarz Komisji Socjalnej nie rzadziej niż raz w miesiącu. 2. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez Sekretarza prowadzącego sprawy socjalne. 3. Protokół z posiedzenia podpisują obecni na posiedzeniu członkowie komisji. 4. Komisja Socjalna na posiedzeniu dokonuje kwalifikacji wniosków o przyznanie świadczeń zgodnie z regulaminem, złożonych przez osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń. 5. Podstawą do rozpatrzenia jest prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami. 6. Wnioski o udzielenie pomocy określonej w rozdziale IV ust. 2 pkt 4 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych winny zawierać opis zaistniałej sytuacji oraz załączniki dokumentujące zdarzenie. 7. Decyzja Komisji jest podejmowana w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów. 7

8 Rozdział VII Postanowienia końcowe 1. Działalność socjalną prowadzi się w oparciu o roczny Plan dochodów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i roczny Plan wydatków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 2. Roczny Plan dochodów i wydatków jest opracowywany przez Komisję Socjalną i podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy. 3. Wnioski i propozycje podziału środków przygotowuje Komisja Socjalna w oparciu o postanowienia regulaminu. 4. Kwalifikacji wniosków dokonuje Komisja Socjalna. 5. Komisja Socjalna prowadzi karty świadczeń socjalnych pracowników oraz emerytów i rencistów, w którym ewidencjonuje termin, wysokość i rodzaje przyznawanych świadczeń z Funduszu. 6. Wnioski w sprawie przyznania określonych rodzajów pomocy socjalnej, przewidzianych w regulaminie, należy składać do Sekretarz Komisji lub Przewodniczącego. 6. Komisja Socjalna działa w oparciu o wydany dla niej regulamin. 7. Regulamin udostępnia się do wglądu każdej osobie uprawnionej do korzystania z Funduszu na jej żądanie. 7. Regulamin został uzgodniony z pracownikami Urzędu Gminy, pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownikami Gminnej Biblioteki Publicznej. 8. Treść regulaminu funduszu jest ogólnie dostępna. 9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 8

9 Załącznik nr 1 Oświadczenie o dochodach OŚWIADCZENIE O dochodach rodziny pracownika ubiegającego się o otrzymanie pomocy z ZFŚS w roku.... (imię i nazwisko).. (zakład pracy i stanowisko) Oświadczam, że moja rodzina osiągnęła następujące dochody: Imię i nazwisko składającego oświadczenie Kwota dochodu brutto.. Małżonek Dzieci Inne dochody (alimenty, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.) Dochody z gospodarstwa rolnego Razem dochód roczny Przeciętny dochód miesięczny (1/12 dochodu rocznego) Przeciętny miesięczny dochód na jedna osobę (brutto) Wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych informacji wyłącznie w celu zawartym w treści oświadczenia. POUCZENIE Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych za podanie nieprawdziwych danych, przyjmowanych do ustalenia wysokości świadczeń z funduszu socjalnego, osoba może być pozbawiona prawa do korzystania z funduszu na okres ustalony przez Komisję ZFŚS. Niniejsze oświadczenie osoba uprawniona jest zobowiązana złożyć do 31 marca każdego roku. 9

10 Dochody z gospodarstwa rolnego są naliczane w następujący sposób: przeciętna liczba ha przeliczeniowych x kwota rocznego dochodu z 1 ha przeliczeniowego ogłaszana w drodze obwieszczenia przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ( za rok poprzedni). Pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Oświadczam pod odpowiedzialnością karną wynikającą z art Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. Nr 88 z 1997 r. poz. 553 z późn. zm.): Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. (data i podpis pracownika) 10

11 Załącznik nr 2 - Wniosek o refundację do zorganizowanego wypoczynku krajowego dla dzieci pracowników Wniosek o refundację do zorganizowanego wypoczynku krajowego dla dzieci pracowników... ( imię i nazwisko)... (Stanowisko pracy )... (Adres zamieszkania) Stan cywilny...ilość osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym... Proszę o przyznanie dofinansowania dla:... (imię i nazwisko dziecka, data urodzenia) POUCZENIE: Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych za podanie nieprawdziwych danych, przyjmowanych do ustalenia wysokości świadczeń z funduszu socjalnego, osoba może być pozbawiona prawa do korzystania z funduszu na okres ustalony przez Komisję ZFŚS. Pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, tj. uzależniającego przyznawanie świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej.... (data i podpis wnioskodawcy) Decyzja Komisji ZFŚS o przyznaniu/nie przyznaniu świadczenia i dofinansowania do kosztów pobytu dziecka..na. w kwocie. Olszewo-Borki, dnia (podpisy członków komisji) 11

12 Załącznik nr 3 Kryteria finansowe Kryteria finansowe udzielania świadczeń ZFŚS Lp. Dochód na jednego członka rodziny Wysokość świadczenia ,00 zł 100% pomocy finansowej lub rzeczowej określanej każdorazowo na posiedzeniu Komisji ,00 zł 3.000,00 zł 90% pomocy finansowej lub rzeczowej określanej każdorazowo na posiedzeniu Komisji ,00 i powyżej 80% pomocy finansowej lub rzeczowej określanej każdorazowo na posiedzeniu Komisji 12

13 Załącznik nr 4 Wniosek o zapomogę... ( imię i nazwisko)... (Adres),. (Stanowisko pracy ) Olszewo-Borki, dnia... Wniosek o zapomogę 1. Proszę o udzielenie mi zapomogi bezzwrotnej Uzasadnienie We wspólnym gospodarstwie domowy pozostają... ( wymienić imiona i wiek oraz stopień pokrewieństwa) 3. Wynagrodzenie miesięczne netto: wnioskodawcy...współmałżonka... Inne dochody... wymagane dokumenty - potwierdzenie dokonania wpłaty - faktura lub rachunek za w/w, POUCZENIE: Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych za podanie nieprawdziwych danych, przyjmowanych do ustalenia wysokości świadczeń z funduszu socjalnego, osoba może być pozbawiona prawa do korzystania z funduszu na okres ustalony przez Komisję ZFŚS. Pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, tj. uzależniającego przyznawanie świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. Przyznane świadczenie proszę mi wypłacić na konto: bank i numer konta (podpis wnioskodawcy) DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z protokołem Nr..wyraża zgodę na dofinansowanie w kwocie:...słownie. Olszewo-Borki, dnia (podpisy członków komisji) 13

14 Załącznik nr 5 - Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dopłaty do wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie... ( imię i nazwisko)... (Stanowisko pracy )... (Adres zamieszkania) Wniosek o wypłatę świadczenia z tytułu dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie Oświadczam, że w terminie od... do... przebywałem/am na urlopie wypoczynkowym. W załączeniu składam kserokopię poprawnie wypełnionego wniosku o urlop za okres co najmniej 14 dni kalendarzowych... (data i podpis wnioskodawcy) Przyznane świadczenie proszę mi wypłacić na konto: bank i numer konta (podpis wnioskodawcy) DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z protokołem Nr..wyraża zgodę na dofinansowanie w kwocie:...słownie Olszewo-Borki, dnia (podpisy członków komisji) 14

15 Załącznik nr 6 Wniosek o pomoc socjalną w związku ze zwiększonymi wydatkami... (nazwisko i imię)... (stanowisko) WNIOSEK o pomoc socjalną Proszę o przyznanie świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w związku ze zwiększonymi wydatkami, na dowód przedkładam opłaconą fakturę/ rachunek... POUCZENIE: Zgodnie z obowiązującym regulaminem świadczeń socjalnych za podanie nieprawdziwych danych, przyjmowanych do ustalenia wysokości świadczeń z funduszu socjalnego, osoba może być pozbawiona prawa do korzystania z funduszu na okres ustalony przez Komisję ZFŚS. Pracodawca administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, tj. uzależniającego przyznawanie świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. (data i podpis składającego wniosek) Przyznane świadczenie proszę mi wypłacić na konto: bank i numer konta (podpis wnioskodawcy) DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zgodnie z protokołem Nr..wyraża zgodę na dofinansowanie w kwocie:...słownie. Olszewo-Borki, dnia (podpis członków komisji) 15

16 Załącznik nr 7 Wniosek o przyznanie pożyczki WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZFM Olszewo-Borki, dnia. Urząd Gminy w Olszewie-Borkach Nazwisko i imię nr dowodu osobistego... Adres zamieszkania. Miejsce pracy... Stanowisko Proszę o przyznanie mi ze środków ZFM pożyczki w wysokości zł słownie... spłata w ratach z przeznaczeniem na... Na poręczycieli proponuję: (podpis poręczycieli) Data. Stwierdzam własnoręczność podpisów Wnioskodawcy i Poręczycieli wymienionych pod poz. 1 i 2 Data.. (podpis wnioskodawcy) (pieczęć zakładu pracy i podpis) DECYZJA O PRZYZNANIU ŚWIADCZENIA SOCJALNEGO Komisja Socjalna przy Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach na posiedzeniu w dniu.. zaprotokółowanym pod nr przydzieliła/ nie przydzieliła Pani(u)... pożyczkę z ZFM w wysokości słownie.. z przeznaczeniem na Pożyczka podlega spłacie przez okres.. w ratach, : w tym I rata w wysokości...(rata wraz z odsetkami). następne po... miesięcznie, poczynając od dnia... Data..... (podpis członków komisji) 16

17 Załącznik nr 8 Wzór umowy pożyczki mieszkaniowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Umowa pożyczki mieszkaniowej nr.../... z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zawarta w dniu. r. pomiędzy Urzędem Gminy z siedzibą w Olszewie-Borkach, zwanym w dalszej części Umowy Pożyczkodawcą, reprezentowanym przez Wójta Gminy a jej Pracownikiem., zamieszkałym w.....; legitymującym się dowodem osobistym seria.. nr, zwanym w dalszej części Umowy Pożyczkobiorcą, przy udziale poręczycieli w osobach:.. 1 Działając na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 592) oraz zgodnie z Rozdziałem V ust. 7 Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Olszewie-Borkach, Pożyczkodawca udziela Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie....zł słownie:...złotych) z przeznaczeniem na... 2 Pożyczka zostanie wydana Pożyczkobiorcy - wpłata na konto Pracownika, co zostanie stwierdzone stosownym dokumentem księgowym, niezwłocznie po podpisaniu Umowy przez Strony. 1. Umowa pożyczki obowiązuje od dnia.....do...r Spłata pożyczki zostanie dokonany w... miesięcznych ratach po... zł, poczynając od dnia... r., w tym I rata w wysokości...(rata wraz z odsetkami). 3. Strony Umowy ustalają spłatę rat pożyczki w formie potrąceń dokonywanych z wynagrodzenia miesięcznego Pożyczkobiorcy. Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku: 4 1) rozwiązania umowy o pracę przez Pożyczkobiorcę, 2) rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy Pożyczkobiorcy, 3) stwierdzenia, że pożyczka została przyznana na podstawie nieprawdziwych danych, 17

18 5 Poręczyciele wyrażają zgodę na solidarne przejęcie sposobu spłat pożyczki z ich miesięcznych wynagrodzeń w przypadku nieuregulowania we właściwym terminie pożyczki zaciągniętej przez Pana/Panią... z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 6 Pożyczkobiorcy nie przysługuje prawo do kompensaty kwot spłat wynikających z niniejszej Umowy pożyczki z jakichkolwiek przysługujących mu świadczeń pieniężnych od Pracodawcy. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla siedziby Pożyczkodawcy Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wnioskodawcy, dwa dla Urzędu Gminy w Olszewie-Borkach. Poręczyciele pożyczki: 1) Pan/Pani... zam.... Nr dowodu osobistego..., wydanego przez... 2) Pan/Pani..., zam.... Nr dowodu osobistego..., wydanego przez (1 poręczyciel) (2 poręczyciel) (pieczęć zakładu pracy i podpisu) (podpis Pożyczkobiorcy) 18

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH

REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH REGULAMIN DYSPONOWANIA FUNDUSZEM ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ POLIGRAFICZNO-MECHANICZNYCH IM. ARMII KRAJOWEJ W KATOWICACH I. PODSTAWA PRAWNA 1 Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012

Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012 Załącznik nr 1 Miejskiego Przedszkola Nr 40 w Katowicach. Plan dochodów i wydatków działalności socjalnej na rok 2012. Wyszczególnienie wpływów/wydatków 4440 Stan środków na początku roku 2011 zgodnie

Bardziej szczegółowo

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. ARMII KRAJOWEJ W GLIWICACH 1 maja 2014 r. 1 ROZDZIAŁ I PODSTAWA PRAWNA Zakładowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37/2008

ZARZĄDZENIE NR 37/2008 ZARZĄDZENIE NR 37/2008 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE Tekst jednolity z dnia 22.06.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ USŁUGOWO-GOSPODARCZYCH W PLESZEWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin ustala zasady gospodarowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ponicach Podstawy prawne: - ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU l Załącznik Nr I do Regulaminu Trzebiechów. /imię i nazwisko, adres zamieszkania/referat, stanowisko/ OŚWIADCZENIE O SYTUACJI MATERIALNEJ, ŻYCIOWEJ I RODZINNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO KORZYSTANIA Z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 33/2014 Burmistrza Tyszowiec z dnia 31marca 2014 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie obowiązujący od 01.01.2012 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ZARZĄDZENIE Nr 133/2013 BURMISTRZA SZYDŁOWCA w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r.

Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 21 stycznia 2015r. Zarządzenie Nr 13/2015 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 21 stycznia 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1, art. 3 art. 8 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE 1 REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W LESZNIE Regulamin określa zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 26 W OPOLU I. Podstawy prawne: Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 12/2011 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach z dnia 27 kwietnia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art. 29 ust.

Bardziej szczegółowo

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych.

Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w. 2. Dofinansowanie imprez turystycznych i kulturalnych. Załącznik nr 1 Tabele uwzględniające kwoty dofinansowania w 2014 roku 1. Tabela wysokości dopłat do różnych form wypoczynku. Wysokość dochodu brutto w rodzinie na 1 osobę do 600 zł 601 1 500 zł 1 501 2

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 70/2013 Burmistrza Wyszkowa z dnia 21 marca 2013 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W WYSZKOWIE POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN

PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu PRELIMINARZ PRZYCHÓDOW I WYDATKÓW ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH na...rok PLAN I WYNIK FINANSOWY ZFŚS ZA ROK:... (rachunek bieżący ZFŚS - stan na 31.12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej Akademii Nauk Postanowienia ogólne 1 Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią przepisy: 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH AKADEMII MUZYCZNEJ im. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W POZNANIU. 1. Podstawę prawną Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 8 do Regulaminu ZFŚS w Miejskim Przedszkolu nr 40 w Katowicach ZASADY UDZIELANIA POMOCY Z ZFŚS NA CELE MIESZKANIOWE W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 40 W KATOWICACH UPRAWNIENI DO POMOCY MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach

REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 36 im. K. K. Baczyńskiego w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: 1) ustawa

Bardziej szczegółowo

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko)

Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką socjalną mojego /moich dzieci: 1).. urodzonej/nego w dniu.. r., (Imię i nazwisko) Załącznik nr 1 do regulaminu ZFŚS Warszawa, dnia... r.. (Imię i nazwiska pracownika ChAT) Do Komisji Socjalnej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w miejscu Zwracam się z uprzejmą prośbą o objęcie opieką

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH ZARZĄDZENIE NR 6/2011 ŚWIĘTOKRZYSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII W KIELCACH z dnia 01.03.2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Wojewódzkim Inspektoracie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 68 Burmistrza Miasta i Gminy Mirsk z dnia 27 marca 2007 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Akademii Ignatianum w Krakowie I. Podstawy prawne oraz zakres 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych (zwany dalej Regulaminem) obowiązuje w Akademii

Bardziej szczegółowo

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu

w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Krośnieńskiego z dnia 15 kwietnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Starostwie Powiatowym w Krośnie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS

WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Zespół Szkół nr 7 w Poznaniu Załacznik nr 1 os. Zwycięstwa 101 61-643 Poznań Poznań,... WNIOSEK o przyznanie świadczenia z ZFŚS Proszę o przyznanie (właściwe podkreślić) : dofinansowania do wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok

Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Plan rzeczowo finansowy ZFŚS na.. rok Dochody Tabela nr 1 lp wyszczególnienie kwota w złotych 1 Stan funduszu na dzień 1 stycznia roku 2 Środki zaangażowane w pożyczki mieszkaniowe 3 Niewykorzystane środki

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12./2009 Starosty Średzkiego z dnia 11.09.2009 r. Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice Nr 6/2007 z dnia 30.05.2007r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W URZĘDZIE GMINY W ŁAMBINOWICACH I. PRZEPISY

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/

R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Podstawa prawna: R E G U L A M I N Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych /tekst ujednolicony/ Ustawa z dnia 4 marca.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r. poz, 1456 )

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 29 W OPOLU Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 510/07 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dna 27.06.2007 r. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych l. Podstawy prawne wydania regulaminu ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r.

PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Załącznik nr 1 PLAN FINANSOWY ZFŚS NA r. Lp. Tytuł wpłaty zwiększenie funduszu Kwota w zł 1. Odpis podstawowy (na pracowników PWSZ w Nysie) 2. Odpis podstawowy (na byłych pracowników PWSZ w Nysie będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 109 w Poznaniu Regulamin opracowany na podstawie: a) Art.8. ust. 2. Ustawy z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych(dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku

REGULAMIN. zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku I. Podstawy prawne: REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku 1. ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH dla V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMO NINIE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SOMO NINIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 12 września 2011 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 8/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zarządzenie Nr 95/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 13 maja 2009r. w sprawie: wprowadzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 1 oraz art. 3 ustawy z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 4.03.1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz. U. z 1996.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Lędziny I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się na podstawie przepisów: 1) Ustawa z dnia 4 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH VII LO w KATOWICACH REGULAMIN zakładowego funduszu świadczeń socjalnych VII Liceum Ogólnokształcącego im. Harcerzy Obrońców Katowic w Katowicach I. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu

Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie. I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Zespołu Szkół NR 110 w Warszawie I. Podstawy prawne tworzenia regulaminu Obwieszczenie Prezesa Urzędu Statystycznego w sprawie przeciętnego miesięcznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2003 z dnia 26 lutego 2003 roku Dyrektora DPS w Biskupicach I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6...

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1... 2... 3... 4... 5... 6... (imię i nazwisko wnioskodawcy)...... (adres zamieszkania) OŚWIADCZENIE O UZYSKANYCH DOCHODACH w.. roku Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 1.... 2.... 3.... 4.... 5....

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik nr1 do zarządzenia dyrektora szkoły z dnia 01.03.2010r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE REGULAMIN KORZYSTANIA Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIŚNIEWIE Regulamin został opracowany na podstawie przepisów: 1. Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie

Świadczeń Socjalnych Szkoły. Podstawowej im. Jana Pawła II. w Jaworowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jaworowie Jaworów 9a, 57-120 Wiązów NIP: 914-12-96-131 Regon 001181133 tel. 71 39 425 42 fax. 71 39 425 42 e-mail: spjaworow@wp.pl www.spjaworow.superszkolna.pl Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (załącznik do zarządzenia nr 16/2004 z dnia 1 lipca 2004 r. Rektora Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu) (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Jankowicach Art. 1. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, zwany dalej Funduszem, określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia 17/2010 z dnia 31.12.2010 r. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie i. PODSTAWY OPRACOWANIA REGULAMINU 1 Zasady tworzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W KATOWICACH Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Przepisy wstępne.

Rozdział I. Przepisy wstępne. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 32/2015 Wójta Gminy Bobrowniki z dnia 27.04.2015 r. REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY, GMINNYM OŚRODKU POMOCY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej nr 7 w Szczecinie I. Postanowienia ogólne 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r.

Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Załącznik do zarządzenia Nr 123/12 Burmistrza Gminy Czempiń z dnia 20 lutego 2012 r. Regulamin określający zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W BIAŁEJ PODLASKIEJ PODSTAWA PRAWNA REGULAMINU Zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH GIMNAZJUM NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. MARII KONOPNICKIEJ W KATOWICACH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL.

R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. R E G U L A M I N UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W WODZISŁAWIU ŚL. Podstawa prawna: Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie : ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W GIMNAZJUM NR 16 W BIELSKU-BIAŁEJ (tekst jednolity z dnia 11.07.2013r.) I. Podstawa prawna tworzenia funduszu: Regulamin opracowano

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W BIURZE REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W P I L E Piła styczeń 2014 r. I. Postanowienia wstępne. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Przedszkola Nr 14 w Zielonej Górze Podstawa prawna: a). art. 8, ust 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r.

Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65. ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO. z dnia 28 lutego 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY Wyższego Urzędu Górniczego Katowice, dnia 28 listopada 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE Nr 24 PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w IChF PAN Regulamin Wzór określający wysokość dofinansowania wypoczynku Wniosek o dofinansowanie wypoczynku Podstawa prawna treści wniosku REGULAMIN zasad korzystania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 28 marca 2011 roku.

ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 28 marca 2011 roku. ZARZĄDZENIE NR OR.0050.6.2011 BURMISTRZA GMINY i MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI Z DNIA 28 marca 2011 roku. W sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Przytocznie 1 Niniejszy regulamin stanowi źródło zasad tworzenia oraz gospodarowania środkami funduszu świadczeń socjalnych, którego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie Podstawa prawna: - ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), - ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. Zarządzenie Nr 13/2009 Wójta Gminy Wojaszówka z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie: wprowadzenia do stosowania Regulaminu korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Nr 13 im. Huberta J. Wagnera w Katowicach

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gimnazjum Nr 13 im. Huberta J. Wagnera w Katowicach I. Zasady ogólne 1 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych opracowany został na podstawie przepisów: a. Ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996

Bardziej szczegółowo

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I PODSTAWA PRAWNA. 2.Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy MPWiK Spółka z o.o. w Jaworznie. II POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W MPWiK SPÓŁKA Z O.O. W JAWORZNIE I PODSTAWA PRAWNA 1.Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. z 1996 r. nr 70

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody

Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach. dochody Załącznik nr 1 Plan finansowy Funduszu Socjalnego Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 2 w Katowicach Wyszczególnienie wpływów 4440 Stan środków na początku roku Odpis na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 118/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lipca 2010 r.

Zarządzenie nr 118/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lipca 2010 r. Zarządzenie nr 118/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta Otwocka Na podstawie art. 33 ust. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora PWSZ w Nowym Sączu z dnia 29 marca 2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Nowy Sącz 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne:

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej nr 29 w Katowicach Podstawy prawne: 1) ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU MIESZKANIOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1 W ZŁOTOWIE 1 1. Ze Środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie, wydziela

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z siedzibą w Stegnie, przy ul. Gdańskiej 60 I. Podstawy prawne oraz zakres 1 1. Niniejszy Regulamin Zakładowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM WOJSKA POLSKIEGO W BŁASZKACH

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM WOJSKA POLSKIEGO W BŁASZKACH R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM WOJSKA POLSKIEGO W BŁASZKACH I.Podstawy opracowania regulaminu. 1. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Gimnazjum w Szemudzie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawy prawne działalności socjalnej określają: - Ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14 /2013. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lutego 2013r.

ZARZĄDZENIE NR 14 /2013. Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lutego 2013r. ZARZĄDZENIE NR 14 /2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz powołania Komisji Socjalnej Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp.

Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie Wlkp. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 10/2006 Starosty Średzkiego Regulamin ================= gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Środzie

Bardziej szczegółowo

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:...

2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:... Data wpływu W N I O S E K 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy:..... 2. Adres zamieszkania:... 3. Miejsce pracy, stanowisko:.... Proszę o przyznanie mi ze środków ZFŚS pożyczki w wysokości... Słownie......

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 49/2013 Wójta Gminy Kluczewsko z dnia 25.11.2013 REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W URZĘDZIE GMINY KLUCZEWSKO ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie

REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie Przepisy wstępne 1. 1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwany dalej Funduszem, tworzy się na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Tekst ujednolicony Opracowano na postawie: Zarządzenie nr 7 / 2009 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim z dnia 4 lutego 2009 r. oraz Zarządzenie Nr4/2010 Dyrektora MOPS w Stargardzie Szczecińskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie

REGULAMIN. gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH. w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie REGULAMIN gospodarowania ZAKŁADOWYM FUNDUSZEM ŚWIADCZE SOCJALNYCH w Miejskim Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Krośnie 1 Niniejszy regulamin ustala zasady tworzenia i formy wykorzystania środków

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Z ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH... imię i nazwisko...... miejsce pracy...... stanowisko......

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012. Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 2/2012 Wójta Gminy w Czernikowie z dnia 04 stycznia 2012 roku. W sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Na podstawie art.8 ust. 2 ustawy z dnia 04.03.1994r.

Bardziej szczegółowo

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora,

Zakład pracy Dom Pomocy Społecznej Jesień Życia, reprezentowany przez Dyrektora, REGULAMIIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIIADCZEŃ SOCJALNYCH I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwany dalej Regulaminem, opracowany został na podstawie: 1) ustawy z dnia 4

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu Załącznik do Zarządzenia nr 5/2015 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN TWORZENIA I GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Podstawy prawne: 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne (Tekst ujednolicony 14 maja 2014) REGULAMIN FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH EMERYTÓW I RENCISTÓW NAUCZYCIELI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Katowicach Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne działalności socjalnej określają:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Generalnego Nr 23 z dnia 19 maja 2008 r. REGULAMIN korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Ministerstwie Środowiska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu

R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH. Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Lublińcu 1 załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10 Dyrektora SOSW w Lublińcu z dnia 12 października 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach Niniejszy regulamin opracowano na podstawie następujących aktów prawnych: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH

ZASADY TWORZENIA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH 1 R E G U L A M I N ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH MIEJSKIEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W KOSZALINIE Podstawą opracowania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej

REGULAMIN. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Samodzielnego Publicznego. Zakładu Opieki Zdrowotnej REGULAMIN Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 UM w Łodzi im. Marii Konopnickiej I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W NADLEŚNICTWIE LIPKA I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zwany dalej Funduszem tworzy się na podstawie przepisów: 1) ustawy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 ZARZĄDZENIE NR 17/ 2012 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 w Kaliszu z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu gospodarowania Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych Na podstawie: Statutu

Bardziej szczegółowo