Raport. z monitorowania w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych w województwie łódzkim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. z monitorowania w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych w województwie łódzkim"

Transkrypt

1 Raport z monitorowania w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych w województwie łódzkim Monitorowanie przeprowadzono na terenie województwa łódzkiego w dniach maja 2010 roku. Do monitorowania wytypowano: 81 - szkół podstawowych, 40 gimnazjów 53 - szkół ponadgimnazjalnych łącznie 174 publicznych i niepublicznych szkół, co stanowi 10% szkół (każdego typu) z terenu województwa łódzkiego. Ankietę wypełniły wszystkie wytypowane szkoły. Liczbę szkół objętych monitorowaniem, z podziałem na publiczne i niepubliczne w poszczególnych typach przedstawia tab. I Tab. I Szkoły objęte monitorowaniem Typ szkoły Publiczne Niepubliczne Razem liczba % liczba % liczba % Szkoły 79 97,53 2 2, podstawowe Gimnazja 35 87, , Szkoły 49 92,46 4 7, ponadgimnazjalne Razem , ,

2 Wśród badanych szkół znajdują się szkoły wiejskie, szkoły w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców oraz szkoły w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców. Podział badanych szkół ze względu na lokalizację przedstawia tab. II Tab. II Typ szkoły Szkoły wiejskie Szkoły w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców Szkoły w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców liczba % liczba % liczba % Szkoły 41 50,62 3 3, ,28 podstawowe Gimnazja 15 37,50 3 7, ,00 Szkoły 11 20,76 3 5, ,59 ponadgimnazjalne Razem 67 38,50 9 5, ,69 2

3 I. Wyniki monitorowania szkoły podstawowe 1. Realizacja innych form wychowania fizycznego w szkołach. Większość badanych szkół (67%) nie realizuje zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Część z tych szkół nie zamierza do 2013 roku wprowadzać do oferty edukacyjnej tych zajęć. Najczęściej wskazywanymi przez ankietowane szkoły powodami tej decyzji są: miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozu - 38%, niewystarczająca baza sportowa - 28%. (rys.1) Rys. 1. Przyczyny powodujące, że szkoły podstawowe nie planują wprowadzić do oferty edukacyjnej realizacji części zajęć wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu inne przyczyny 21% brak możliwosci kadrowych 13% niewystarczająca baza sportowa 28% miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozów 38% 3

4 szkoły wprowadzające zajęcia a) Termin wprowadzenia do oferty edukacyjnej szkół podstawowych realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. Prawie połowa (47%) badanych szkół, które nie realizują obecnie zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu, zamierza wprowadzić do oferty edukacyjnej realizację części zajęć wychowania fizycznego w innych formach, przy czym termin wprowadzenia tych zajęć jest zróżnicowany (rys. 2). Rys. 2. Termin wprowadzenia do oferty edukacyjnej szkół podstawowych realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% od 1 IX 2010 od 1 IX 2011 od 1 IX 2012 od 1 IX 2013 termin wprowadzenia zajęć 2. Czynniki decydujące o wprowadzeniu w szkołach podstawowych realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach. Organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, szkoły w największym stopniu uwzględniły: zainteresowania uczniów - 64% badanych szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,43 uwarunkowania lokalne - 56% badanych szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,24 możliwości kadrowe - 58% badanych szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 4,96 4

5 W najmniejszym stopniu uwzględniono: miejsce zamieszkania uczniów - 28% badanych szkół wskazało, że nie uwzględniły miejsca zamieszkania uczniów organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 4,0. tradycje sportowe środowiska 28% badanych szkół wskazało, że nie uwzględniły tradycji sportowych środowiska organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 4,16 (tab. 1). Tab. 1. Czynniki, które uwzględniły szkoły podstawowe organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. Potrzeby zdrowotne uczniów Zainteresowania uczniów Osiągnięcia sportowe uczniów Uwarunkowania lokalne Miejsce zamieszkania uczniów Tradycje sportowe środowiska Tradycje sportowe szkoły Możliwości kadrowe Stopień uwzględnienia średnia Ilość ,82 % Ilość ,43 % Ilość ,5 % Ilość ,24 % Ilość % Ilość ,16 % Ilość ,56 % Ilość ,96 %

6 3. Udział uczniów szkół podstawowych w różnych formach zajęć wychowania fizycznego. W szkołach objętych badaniem w 33% oddziałów realizowane są zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu. W 12% oddziałów są to dwie godziny tygodniowo, w 22% - jedna godzina tygodniowo. Uczniowie korzystający z tych zajęć stanowią 34% uczniów wszystkich badanych szkół podstawowych. W szkołach realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu w większości oddziałów (65%) zajęcia te realizowane są w wymiarze 1 godz. tygodniowo zaś 3 godziny zajęć realizowane są w formach tradycyjnych. Najwięcej uczniów (68%) realizuje zajęcia sportowe, najmniej (poniżej 1%) zajęcia taneczne (rys. 3). Rys. 3. Udział uczniów szkół podstawowych w różnych formach zajęć wychowania fizycznego. zajęcia taneczne 0% aktywne formy turystyki 2% zajęcia rekreacyjnozdrowotne 30% zajęcia sportowe 68% 6

7 rodzaje obiektów 4. Wykorzystanie przez szkoły podstawowe obiektów nie będących w dyspozycji szkoły. Realizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, szkoły korzystają z obiektów nie będących w ich dyspozycji (rys. 4). Najwięcej badanych szkół korzysta z: basenu - 48%, terenów biegowych - 30%, stadionów lekkoatletycznych 22% Żadna z ankietowanych szkół nie korzysta ze strzelnicy, stadniny koni, przystani wodnej, ścianki wspinaczkowej. Rys. 4. Obiekty, z których korzystają szkoły podstawowe realizujące zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. ścianka wspinaczkowa lodowisko inne przystań wodna stadnina koni kręgielnia tereny biegowe strzelnica siłownia miasteczko ruchu drogowego stadion lekkoatletyczny kort tenisowy basen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% szkoły korzystające z obiektów 7

8 rodzaje zajęć 5. Rodzaje zajęć, na które uczęszczają uczniowie szkół podstawowych realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu Uczniowie ankietowanych szkół realizujących wychowanie fizyczne w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, uczęszczają na różnego rodzaju zajęcia (rys. 5). W największej liczbie badanych szkół uczniowie uczęszczają na zajęcia: gry zespołowe - 81% lekkoatletyka 48% pływanie i sporty wodne - 48%. W żadnej z ankietowanych szkół uczniowie nie uczęszczają na zajęcia: turystyki kwalifikowanej, strzelectwa, jazdy konnej, wspinaczki skałkowej, sportów walki. Rys. 5. Rodzaje zajęć, na które uczęszczają uczniowie szkół podstawowych realizujący zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. inne korekcyjne sporty walki wspinaczka skałkowa jazda konna strzelectwo aerobik i fitness turystyka kwalifikowana turystyka rowerowa turystyka piesza tenis gimnastyka taniec pływanie i sporty wodne lekkoatletyka gry zespołowe 0% 20% 40% 60% 80% 100% szkoły, których uczniowie uczęszczają na zajęcia 8

9 6. Kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia nauczycieli. W badanych szkołach 98% nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, posiada kwalifikacje do ich prowadzenia, 2% nauczycieli nie posiada wymaganych kwalifikacji. 42% nauczycieli posiada dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, większość z nich (85%) to instruktorzy (rys. 6). Rys. 6. Nauczyciele szkół podstawowych posiadający dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. menadżerowie sportu 2% trenerzy 33% instruktorzy 65% 9

10 II. Wyniki monitorowania gimnazja 1. Realizacja innych form wychowania fizycznego w szkołach Większość badanych gimnazjów (59%) realizuje zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Część szkół nie realizuje takich zajęć i nie zamierza do 2013 roku wprowadzać ich do oferty edukacyjnej. Najczęściej wskazywanymi przez ankietowane szkoły powodami tej decyzji są: miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozu - 56%, niewystarczająca baza sportowa - 33% (rys.7). Rys. 7. Przyczyny powodujące, że gimnazja nie planują wprowadzić do oferty edukacyjnej realizacji części zajęć wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu inne przyczyny 6% brak możliwosci kadrowych 6% niewystarczająca baza sportowa 33% miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozów 55% a) Termin wprowadzenia do oferty edukacyjnej gimnazjów realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. 25% szkół, które nie realizują obecnie zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu, zamierza wprowadzić do oferty edukacyjnej realizację części zajęć wychowania fizycznego w innych formach, przy czym termin wprowadzenia tych zajęć to w 75% szkół 1 września 2010 roku, w 25 % szkół - 1 września 2013 roku. 10

11 1. Czynniki decydujące o wprowadzeniu w gimnazjach realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach. Organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, badane szkoły w największym stopniu uwzględniły: możliwości kadrowe - 52% szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, śr ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,48 zainteresowania uczniów - 52% szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,13 uwarunkowania lokalne - 44% szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,09. W najmniejszym stopniu uwzględniono: miejsce zamieszkania uczniów - 13% szkół wskazało, że nie uwzględniły miejsca zamieszkania uczniów organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 3,96. tradycje sportowe środowiska 9% szkół wskazało, że nie uwzględniły tradycji sportowych środowiska organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 4,0 (tab. 2). Tab. 2. Czynniki, które uwzględniły gimnazja organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. Potrzeby zdrowotne uczniów Zainteresowania uczniów Osiągnięcia sportowe uczniów Uwarunkowania lokalne Miejsce zamieszkania uczniów Stopień uwzględnienia średnia Ilość ,65 % Ilość ,13 % Ilość ,48 % Ilość ,09 % Ilość ,96 %

12 Tradycje sportowe środowiska Tradycje sportowe szkoły Możliwości kadrowe Ilość % Ilość ,48 % Ilość ,48 % Udział uczniów gimnazjów w różnych formach zajęć wychowania fizycznego. W 57% oddziałów gimnazjów objętych badaniem, realizowane są zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu. W 20% oddziałów są to dwie godziny tygodniowo, w 36% - jedna godzina tygodniowo. Uczniowie korzystający z tych zajęć stanowią 52% uczniów wszystkich badanych szkół. W szkołach, realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, w większości oddziałów (64%) zajęcia te realizowane są w wymiarze 1 godz. tygodniowo zaś 3 godziny zajęć realizowane są w formach tradycyjnych. Najwięcej uczniów (69%) realizuje zajęcia sportowe, najmniej (1%) aktywne formy turystyki (rys. 8). Rys. 8. Udział uczniów gimnazjów w różnych formach zajęć wychowania fizycznego. zajęcia taneczne 3% aktywne formy turystyki 1% zajęcia rekreacyjnozdrowotne 27% zajęcia sportowe 69% 12

13 rodzaje obiektów 4. Wykorzystanie przez gimnazja obiektów nie będących w dyspozycji szkoły. Realizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, szkoły korzystają z obiektów nie będących w ich dyspozycji (rys. 9). Najwięcej szkół korzysta z: - basenu - 61%, - terenów biegowych - 43%, - stadionów lekkoatletycznych - 35%, Żadna z ankietowanych szkół nie korzysta z przystani wodnej. Rys. 9. Obiekty, z których korzystają gimnazja realizujące zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. ścianka wspinaczkowa przystań wodna inne lodowisko stadnina koni kręgielnia tereny biegowe strzelnica miasteczko ruchu drogowego stadion lekkoatletyczny siłownia kort tenisowy basen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% szkoły korzystające z obiektów 5. Rodzaje zajęć, na które uczęszczają uczniowie gimnazjów realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. Uczniowie ankietowanych gimnazjów realizujących wychowanie fizyczne w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, uczęszczają na różnego rodzaju zajęcia (rys. 10). W największej liczbie szkół uczniowie uczęszczają na zajęcia : 13

14 rodzaje zajęć gier zespołowych - 83% pływania i sportów wodnych - 57%. lekkoatletyki - 48%, W żadnej z ankietowanych szkół uczniowie nie uczęszczają na zajęcia: turystyki kwalifikowanej, wspinaczki skałkowej. Rys. 10. Rodzaje zajęć, na które uczęszczają uczniowie gimnazjów realizujący zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu. inne korekcyjne sporty walki wspinaczka skałkowa jazda konna strzelectwo tenis aerobik i fitness turystyka kwalifikowana turystyka rowerowa turystyka piesza gimnastyka taniec lekkoatletyka pływanie i sporty wodne gry zespołowe 0% 20% 40% 60% 80% 100% szkoły, których uczniowie uczęszczają na zajęcia 14

15 6. Kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia nauczycieli. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, posiadają kwalifikacje do ich prowadzenia. 54% nauczycieli posiada dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, większość z nich (80%) to instruktorzy (rys. 11). Rys. 11. Nauczyciele gimnazjów posiadający dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. menadżerowie sportu 1% trenerzy 38% instruktorzy 61% 15

16 II. Wyniki monitorowania szkoły ponadgimnazjalne 1. Realizacja innych form wychowania fizycznego w szkołach. Większość badanych szkół ponadgimnazjalnych (74%) nie realizuje zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Część z tych szkół nie zamierza do 2013 roku wprowadzać do oferty edukacyjnej tych zajęć. Najczęściej wskazywanymi przez ankietowane szkoły powodami tej decyzji są: miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozu - 39% niewystarczająca baza sportowa - 39% (rys.12). Rys. 12. Przyczyny powodujące, że szkoły ponadgimnazjalne nie planują wprowadzić do oferty edukacyjnej realizacji części zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu inne przyczyny 22% brak możliwosci kadrowych 0% niewystarczająca baza sportowa 39% miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozów 39% a) Termin wprowadzenia do oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. 50% szkół ponadgimnazjalnych, które nie realizują obecnie zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu, zamierza wprowadzić do oferty edukacyjnej realizację części zajęć wychowania fizycznego w innych formach, przy czym termin wprowadzenia tych zajęć jest zróżnicowany (rys. 13). 16

17 szkoły wprowadzające zajęcia Rys. 13. Termin wprowadzenia do oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% od 1 IX 2010 od 1 IX 2011 od 1 IX 2012 od 1 IX 2013 termin wprowadzenia zajęć 2. Czynniki decydujące o wprowadzeniu w szkołach ponadgimnazjalnych realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach. Organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, badane szkoły w największym stopniu uwzględniły: uwarunkowania lokalne - 47% szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,20 możliwości kadrowe - 53% szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, śr ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,47 zainteresowania uczniów - 60% szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,40 W najmniejszym stopniu uwzględniono: tradycje sportowe środowiska 20% szkół wskazało, że nie uwzględniły tradycji sportowych środowiska organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 3,30. 17

18 miejsce zamieszkania uczniów - 20% szkół wskazało, że nie uwzględniły miejsca zamieszkania uczniów organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 3,60 (tab. 3.). Tab. 3. Czynniki, które uwzględniły szkoły ponadgimnazjalne organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. Potrzeby zdrowotne uczniów Zainteresowania uczniów Osiągnięcia sportowe uczniów Uwarunkowania lokalne Miejsce zamieszkania uczniów Tradycje sportowe środowiska Tradycje sportowe szkoły Możliwości kadrowe Stopień uwzględnienia średnia Ilość 4, % Ilość 5, % Ilość ,8 % Ilość 5, % Ilość 3, % Ilość 3, % Ilość 4, % Ilość ,47 % Udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych w różnych formach zajęć wychowania fizycznego. W szkołach objętych badaniem w 24% oddziałów realizowane są zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu. W 11% oddziałów są to dwie godziny tygodniowo, w 13% - jedna godzina tygodniowo. Uczniowie korzystający z tych zajęć stanowią 15% uczniów wszystkich badanych szkół ponadgimnazjalnych. W szkołach realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych 18

19 w rozporządzeniu w większości oddziałów (54%) zajęcia te realizowane są w wymiarze 1 godz. tygodniowo zaś 2 godziny zajęć realizowane są w formach tradycyjnych. Najwięcej uczniów (65%) realizuje zajęcia sportowe, najmniej (3%) aktywne formy turystyki (rys. 14). Rys. 14. Udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych w różnych formach zajęć wychowania fizycznego. aktywne formy turystyki 3% zajęcia taneczne 7% zajęcia rekreacyjnozdrowotne 25% zajęcia sportowe 65% 4. Wykorzystanie przez szkoły ponadgimnazjalne obiektów nie będących w dyspozycji szkoły. Realizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, szkoły korzystają z obiektów nie będących w ich dyspozycji (rys. 15). Najwięcej szkół korzysta z: basenu - 57% siłowni 43% terenów biegowych - 21% Żadna z ankietowanych szkół nie korzysta z kręgielni, kortu tenisowego, stadniny koni, przystani wodnej, ścianki wspinaczkowej. 19

20 rodzaje obiektów Rys. 15. Obiekty, z których korzystają szkoły ponadgimnazjalne realizujące zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu. ścianka wspinaczkowa lodowisko inne przystań wodna stadnina koni kręgielnia tereny biegowe strzelnica miasteczko ruchu drogowego stadion lekkoatletyczny siłownia kort tenisowy basen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% szkoły korzystające z obiektów 5. Rodzaje zajęć, na które uczęszczają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. Uczniowie ankietowanych szkół realizujących wychowanie fizyczne w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, uczęszczają na różnego rodzaju zajęcia (rys. 16). W największej liczbie szkół uczniowie uczęszczają na zajęcia : gier zespołowych - 64% aerobiku i fitness 57% pływania i sportów wodnych - 50%. W żadnej z ankietowanych szkół uczniowie nie uczęszczają na zajęcia: turystyki kwalifikowanej, jazdy konnej, korekcyjne. 20

21 rodzaje zajęć Rys. 16. Rodzaje zajęć, na które uczęszczają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych realizujący zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. inne korekcyjne sporty walki wspinaczka skałkowa jazda konna strzelectwo tenis aerobik i fitness turystyka kwalifikowana turystyka rowerowa turystyka piesza gimnastyka taniec lekkoatletyka pływanie i sporty wodne gry zespołowe 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% szkoły, których uczniowie uczęszczają na zajęcia 6. Kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia nauczycieli. W badanych szkołach 95% nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, posiada kwalifikacje do ich prowadzenia, 5% nauczycieli nie posiada wymaganych kwalifikacji. 54% nauczycieli posiada dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, większość z nich (76%) to instruktorzy 21

22 (rys. 17). Rys. 17. Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych posiadający dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. menadżerowie sportu 0% trenerzy 41% instruktorzy 59% 22

23 Uogólnione wnioski 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych przez rozporządzenie, realizuje w województwie łódzkim 37% szkół. Biorąc pod uwagę typ szkoły obserwujemy znaczne zróżnicowanie. Inne formy, wymienione w rozporządzeniu, realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ma w swej ofercie 60% gimnazjów. Odsetek szkół podstawowych realizujących wychowanie fizyczne w innych formach jest niemal połowę mniejszy i wynosi 33%, zaś w przypadku szkół ponadgimnazjalnych jest jeszcze mniejszy i wynosi 26%. 2. Z zajęć wychowania fizycznego organizowanych w innych formach wymienionych w rozporządzeniu korzysta 28% uczniów wszystkich badanych szkół: 52% w gimnazjach, 34% w szkołach podstawowych i 15% w szkołach ponadgimnazjalnych. 3. Przyczynami wpływającymi na ograniczenie realizacji wychowania fizycznego w innych formach były najczęściej problemy związane z miejscem zamieszkania uczniów i organizacją dojazdów do szkoły, a w następnej kolejności niewystarczająca baza sportowa i brak możliwości kadrowych. 4. Terminy wprowadzenia w szkołach realizacji wychowania fizycznego w innych formach wskazywane przez dyrektorów są zróżnicowane. Najczęściej wskazywano 1 września 2010 roku. 5. Dyrektorzy planując organizację zajęć wychowania fizycznego w innych formach uwzględniają bardzo różne kryteria. W największym stopniu o planowaniu organizacji wychowania fizycznego decydują możliwości kadrowe, zainteresowania uczniów i uwarunkowania lokalne. W najmniejszym stopniu szkoły uwzględniają miejsce zamieszkania uczniów. 6. Szkoły realizujące zajęcia wychowania w innych formach często korzystają z obiektów nie będących w dyspozycji szkoły. Najczęściej są to baseny i tereny biegowe. Żadna z ankietowanych szkół nie korzysta z przystani wodnej. 7. Zdecydowana większość (od 64% w szkołach ponadgimnazjalnych do 68% w szkołach podstawowych i gimnazjach) uczniów realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach uczęszcza na zajęcia sportowe. Do najbardziej popularnych wśród uczniów zajęć można zaliczyć gry zespołowe, pływanie i sporty wodne oraz lekkoatletykę. 8. Prawie wszyscy (98%) nauczyciele uczący wychowania fizycznego w szkołach województwa łódzkiego posiadają kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego. 23

24 Ponad połowa z nich uzyskała dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, najczęściej posiadają oni tytuł instruktora. 24

25 Rekomendacje 1. Upowszechniać przykłady dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie organizacji dowozu uczniów, umożliwiających szkołom realizację zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu. 2. W ofercie doskonalenia dla dyrektorów szkół umieścić tematykę planowania organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem różnorodnych form realizacji wychowania fizycznego. 3. Przeprowadzić diagnozę potrzeb i zorganizować szkolenia umożliwiające nauczycielom uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w innych formach, zgodnie z zainteresowaniami uczniów. 4. Wspomagać organy prowadzące w tworzeniu bazy sportowej w szkołach. 25

Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU RAPORT Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 MONITOROWANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Kurator Oświaty AI. Jerozolimskie 32, 00.024 Warszawa. Warszawa, dnia1 lipca 2014r. SNP. 551.6.2013

Mazowiecki Kurator Oświaty AI. Jerozolimskie 32, 00.024 Warszawa. Warszawa, dnia1 lipca 2014r. SNP. 551.6.2013 Mazowiecki Kurator Oświaty AI. Jerozolimskie 32, 00.024 Warszawa Warszawa, dnia1 lipca 2014r. SNP. 551.6.2013 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Przemysłowa 30/32

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych

Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Ankieta nr 1: Realizacja zajęć WF (kl. IV-VI SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

Ankieta nr 1: Realizacja zajęć WF (kl. IV-VI SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) Ankieta nr 1: Realizacja zajęć WF (kl. IV-VI SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) UWAGA! PROSIMY PAŃSTWA O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI. Dyrektorów wszystkich wytypowanych przez KO do monitorowania

Bardziej szczegółowo

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. JOSÉ MARTÍ w Warszawie

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. JOSÉ MARTÍ w Warszawie Projekt systemu ograniczającego długoterminowe zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. JOSÉ MARTÍ w Warszawie Małgorzata Zalewska, Kamila

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych

Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Model organizacyjny wychowania fizycznego dla szkoły ponadgimnazjalnej

Model organizacyjny wychowania fizycznego dla szkoły ponadgimnazjalnej Model organizacyjny wychowania fizycznego dla szkoły ponadgimnazjalnej na przykładzie XXII LO im. José Martí w Warszawie Małgorzata Zalewska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2012/2013 Opracowały: Małgorzata Modliborska i Magdalena Tuszyńska Szkoła Podstawowa nr 16 w Grudziądzu Spis treści Spis treści Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostosowanie tematyki praktyk do uwarunkowań regionalnych Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dostosowanie tematyki

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Wychowanie fizyczne i sport w szkołach publicznych i niepublicznych w świetle raportu NIK oraz kontroli i monitoringów prowadzonych przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WDRAŻANIA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO WYBORU PRZEZ UCZNIÓW

PROCEDURA WDRAŻANIA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO WYBORU PRZEZ UCZNIÓW PROCEDURA WDRAŻANIA OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DO WYBORU PRZEZ UCZNIÓW TWORZENIE OFERTY ZAJĘĆ FAKULTATYWNYCH: 1. Oferta zajęć fakultatywnych tworzona jest na podstawie diagnozy potrzeb,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej Słupsk, dnia. 05.20 Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej "Wpływ zajęć dodatkowych na podnoszenie poziomu wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów" ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW WYPEŁNIONA

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN REALIZACJI JEDNEJ GODZINY OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH I JEJ SZKOŁACH FILIALNYCH W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie zasad realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

REGULAMIN w sprawie zasad realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego REGULAMIN w sprawie zasad realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego I. Cele realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w formie zajęć lekcyjnych. Głównym

Bardziej szczegółowo

Raport. Wydział Nadzoru Pedagogicznego

Raport. Wydział Nadzoru Pedagogicznego KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE Wydział Nadzoru Pedagogicznego Raport z diagnozy problemowej dotyczącej organizacji i efektów realizacji wychowania komunikacyjnego w szkołach województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są:

W szkolnej ofercie form aktywności ruchowej do wyboru przez ucznia uwzględnione są: Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, od roku szkolnego 2009/10,

Bardziej szczegółowo

Nabór na wolne stanowiska pracy pedagogów w roku szkolnym 2014/2015

Nabór na wolne stanowiska pracy pedagogów w roku szkolnym 2014/2015 Nabór na wolne stanowiska pracy pedagogów w roku szkolnym 2014/2015 Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Jeleniej Górze ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy pracowników pedagogicznych na czas trwania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza w zakresie wsparcia uczniów zgodnie z zaleceniami poradni

Diagnoza w zakresie wsparcia uczniów zgodnie z zaleceniami poradni Diagnoza w zakresie wsparcia uczniów zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych w roku szkolnym 2008/2009 Białystok 2009 Diagnozę przeprowadzono w 215 szkołach/przedszkolach 26 przedszkolach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r. Dz.U.01.71.738 2003.02.08 zm. Dz.U.03.8.93 1 2006.07.27 zm. Dz.U.06.124.864 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku

w roku szkolnym 2013/2014 Kuratorium Oświaty w Białymstoku Nadzórpedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późń. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Należy ustalić liczbę godzin zajęć (obowiązkowych i dodatkowych jeżeli są prowadzone) z języków obcych nowożytnych

Należy ustalić liczbę godzin zajęć (obowiązkowych i dodatkowych jeżeli są prowadzone) z języków obcych nowożytnych ARKUSZ KONTROLI w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach Informacja o kontroli: Kontrola dotyczy zgodności

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie Analiza ankiet 176 uczniów 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 2(11,36%) 16 Czy lubisz sport? 14 12 1 tak 8 6 nie 4 2 2. Czy lubisz zajęcia wychowania fizycznego? Tak 15 (85,22%) Nie 26 (14,77%)

Bardziej szczegółowo

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów:

Szkoły podstawowe, które zgłosiły propozycje organizacji wypoczynku dla swoich uczniów: FERIE W SZKOLE Uczniowie płockich szkół mają możliwość skorzystania z różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu naszego miasta w okresie zimowych: Szkoły podstawowe, które

Bardziej szczegółowo

MONITORING W ZAKRESIE TWORZENIA, ORGANIZACJI KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

MONITORING W ZAKRESIE TWORZENIA, ORGANIZACJI KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO MONITORING W ZAKRESIE TWORZENIA, ORGANIZACJI KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 1 Monitoringiem zostały objęte szkoły sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego oraz szkoły, które zostały

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r. Dz.U.01.71.738 2003.02.08 zm. Dz.U.03.8.93 1 2006.07.27 zm. Dz.U.06.124.864 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w

Bardziej szczegółowo

Ocena prawidłowości i jakości zajęć ruchowych prowadzonych w nauczaniu zintegrowanym

Ocena prawidłowości i jakości zajęć ruchowych prowadzonych w nauczaniu zintegrowanym Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wydział Nadzoru Pedagogicznego Ocena prawidłowości i jakości zajęć ruchowych prowadzonych w nauczaniu zintegrowanym Opracowanie: Izabela Pawlak Szczecin, 2008 r. W ramach

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych z powiatu miasta Gdańska.

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych z powiatu miasta Gdańska. Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli wychowania fizycznego szkół ponadgimnazjalnych z powiatu miasta Gdańska. Zakład Pedagogiki Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Katedra

Bardziej szczegółowo

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku

Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Miasto ZGIERZ Kalendarz imprez w ramach Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2014 roku Data Miejsce imprezy Organizator Nazwa imprezy Godzina 17 maj 2014 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zgierzu Miejski

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 30 Aerobik klasyczny PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Załącznik nr 2. 30 Aerobik klasyczny PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY Załącznik nr 2 przedmioty TEORETYCZNE do wyboru ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, stacjonarne 2 teoretyczny 10 20 Podstawy rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa morskiego Praca opiekuńczo-wychowawcza

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne ułoŝone dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby kaŝdy mógł z niego korzystać (J. Śniadecki) Organizacja zajęć

Wychowanie fizyczne ułoŝone dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby kaŝdy mógł z niego korzystać (J. Śniadecki) Organizacja zajęć Tworzenie oferty programowej z wychowania fizycznego Białystok, październik 2010 Ewa Czerska Wychowanie fizyczne ułoŝone dla szczęścia człowieka powinno być takie, aby kaŝdy mógł z niego korzystać (J.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 1/2014

Zarządzenie nr 1/2014 Inowrocław, 02.01.2014r. SPMS-0131.1-1/2014 Zarządzenie nr 1/2014 Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu ustala pogotowie kasowe w roku budżetowym 2014

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA A ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA A ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AWFiS w Gdańsku PODSTAWA PROGRAMOWA A ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd nie umie, jest to kurs, który jakaś dobra głowa dopiero ma ułożyć. Jędrzej Śniadecki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia r. Projekt z dnia 29 grudnia 2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2017 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji i działania oddziałów sportowych, szkół sportowych, oddziałów mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r. Dz.U.01.71.738 2003-02-08 zm. Dz.U.03.8.93 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W TUCHOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W TUCHOWIE REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W TUCHOWIE I. Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZSzOI w Łomnicy nr 27/DN/11 z dnia 31.08.2011 r.

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZSzOI w Łomnicy nr 27/DN/11 z dnia 31.08.2011 r. Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZSzOI w Łomnicy nr 27/DN/11 z dnia 31.08.2011 r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Monitorowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora nad realizacją zajęć wychowania fizycznego. Kraków, czerwiec 2015 r.

RAPORT. Monitorowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora nad realizacją zajęć wychowania fizycznego. Kraków, czerwiec 2015 r. RAPORT Monitorowanie nadzoru pedagogicznego dyrektora nad realizacją zajęć wychowania fizycznego Opracował: Rafał Pawłowski Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kraków, czerwiec 2015 r. Spis treści Przebieg

Bardziej szczegółowo

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001 Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym / Cel badań:. Deklaracje uczniów na temat uczestnictwa w kulturze fizycznej po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

z dnia r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

z dnia r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego Projekt z dnia 20 stycznia 2017 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia... 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS L.O. NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS L.O. NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA KLAS L.O. NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Nauczyciele: mgr Jerzy Stańczykiewicz mgr Maria Obara mgr Danuta Rękosiewicz mgr Joanna Sarek mgr Izabela Rodkiewicz

Bardziej szczegółowo

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017

Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Uwagi i spostrzeżenia z nadzoru pedagogicznego 2016/2017 Nadzór pedagogiczny Art. 33 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U.2016.1943 ze zm.) Art. 55 ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 79 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 sierpnia 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r. WYTYCZNE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r. WYTYCZNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/2016 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2016 r. WYTYCZNE Wójta Gminy Turek w sprawie organizacji pracy szkół prowadzonych przez Gminę Turek oraz trybu opracowania i zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Przewodniczący Rady Pedagogicznej Uchwała nr 1/2010 Szkoły Podstawowej nr 7 z dnia 21.01.2010r. w sprawie zatwierdzenia wyników nauczania i zachowania za I semestr r. sz. 2009/2010 Na podstawie art. 41 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety skierowanej do uczniów w dniu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem Bądź autorem własnej kariery

Analiza ankiety skierowanej do uczniów w dniu w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery pod hasłem Bądź autorem własnej kariery Wyniki ankiety diagnozującej potrzeby i oczekiwania uczniów klas pierwszych w zakresie doradztwa zawodowego w Gimnazjum nr 5 im. Jana Pawła II w Raciborzu Analiza ankiety skierowanej do uczniów w dniu

Bardziej szczegółowo

2 1. Szkoła jest ujęta w elektronicznym systemie rekrutacji.

2 1. Szkoła jest ujęta w elektronicznym systemie rekrutacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół

Bardziej szczegółowo

programem Gr.1 Język angielski, Matematyka, Fizyka Gr. 2 Język angielski, Język niemiecki lub język hiszpaoski Wychowanie fizyczne

programem Gr.1 Język angielski, Matematyka, Fizyka Gr. 2 Język angielski, Język niemiecki lub język hiszpaoski Wychowanie fizyczne REGULAMIN REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE LICEUM OGÓLNOKSZTALCĄCEGO i TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i kontrola zewnętrzna jak możemy przygotować się do niej?

Ewaluacja i kontrola zewnętrzna jak możemy przygotować się do niej? Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodyczno Programowego w PORE, w Środzie Śląskiej. Ewaluacja i kontrola zewnętrzna jak możemy przygotować się do niej? Opracowała: Maria Węglowska - Wojt Cele ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2013/2014 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne

Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne Jakość poziomu edukacji w konfrontacji do potrzeb jednostkowych i społecznych jest wciąż przedmiotem krytyki i poszukiwań sposobów poprawy.

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY

WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA MIESZKAŃCÓW GMINY CZERWIONKA- LESZCZYNY 30.12.2014 Stowarzyszenie Grupa Biegowa LUXTORPEDA Czerwionka ul. Rynek 3/6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny e-mail: luxtorpeda.czerwionka@gmail.com

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PLANY PRACY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PROGRAM NAUCZANIA PLANY PRACY PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ ZDROWIE SPORT REKREACJA Urszula Kierczak KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ ZDROWIE SPORT REKREACJA SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV VI PROGRAM NAUCZANIA PLANY PRACY PRZEDMIOTOWY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru

Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru Rok akademicki 2013/2014 WF STUDIA NIESTACJONARNE I stopnia przedmioty BIOMEDYCZNE do wyboru ROK II, SEMESTR 3 studia I stopnia niestacjonarne 4 biomedyczny 6 12 Masaż klasyczny Nowe w biologii Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w roku szkolnym 2014/2015

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w roku szkolnym 2014/2015 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w roku szkolnym 2014/2015 1 Zasady ogólne 1. W Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach zostaną utworzone

Bardziej szczegółowo

CENNIK KURSÓW Spis treści

CENNIK KURSÓW Spis treści CENNIK KURSÓW Spis treści KURSY INSTRUKTORA SPORTU... 2 KURSY INSTRUKTORA REKREACJI RUCHOWEJ... 4 KURS TRENERA PERSONALNEGO... 5 KURSY TRENERA WYBRANEJ DYSCYPLINY... 6 KURSY TRENERA KLASY II... 8 KURSY

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Prawo Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: mgr Ewa Olchowik Poziom studiów (I lub II stopnia): Jednolite magisterskie Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KLASA 3G. Jaki typ szkoły zamierzasz wybrać? 5%

KLASA 3G. Jaki typ szkoły zamierzasz wybrać? 5% Analiza ankiet dla uczniów trzecich klas gimnazjum w Zespole Szkół nr im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach dotycząca wyboru szkoły ponadgimnazjalnej Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w II semestrze

Bardziej szczegółowo

nowej podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne

nowej podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne Pytania i odpowiedzi dotyczące nowej podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne 1. Czy na zajęciach wychowania fizycznego dzielimy uczniów na grupy mieszane, czy dziewczynki/chłopcy? Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół. Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ

Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół. Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ RÓWNOWAGĘ Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku ul. Szkolna 20 97 410 Kleszczów Sprawozdanie z realizacji konkursu dla przedszkoli i szkół Konkurs Dobrej Formy 2014/2015 w ramach projektu ZACHOWAJ

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji uczniów do klas pierwszych Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach na rok szkolny 2015/2016 1 Zasady ogólne 1. W Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 06.03.2015 12:21 POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Państwo Dyrektorzy Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Rodzice i Uczniowie Zachodniopomorskich

Bardziej szczegółowo

Szkolny regulamin rekrutacji do klasy pierwszej. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św.

Szkolny regulamin rekrutacji do klasy pierwszej. Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. Szkolny regulamin rekrutacji do klasy pierwszej Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Św. na rok szkolny 2014/2015 Rekrutacja tradycyjna Opracowany na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1) Udostępnienie stadionu na zawody

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 7 lipca 2011 r.

Projekt z dnia 7 lipca 2011 r. Projekt z dnia 7 lipca 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia..2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego Na podstawie art. 13a ust.

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO GIMNAZJUM SPORTOWEGO NR 1 z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. ADAMA MICKIEWICZA W RYBNIKU na rok szkolny 2013/2014 Opracowano na podstawie: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia

Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2013/2014 r. założenia Warszawa, sierpień 2013 r. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA 1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr 1060/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 września 2016 r. Lista definicji ów zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów.

w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest Gmina Mieroszów. ZARZĄDZENIE NR 37/2016 BURMISTRZA MIEROSZOWA z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie zasad opracowania arkusza organizacji przedszkola i szkół na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH 1 1. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki powinna służyć w szczególności: 1) poznawaniu kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1. STADION SPORTOWY (ul. Sulechowska)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 sierpnia 2015 r. Poz. 1202 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Jana Pawła II i TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII im. Jana Pawła II W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety skierowanej do uczniów w ramach 9 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. " Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje"

Analiza ankiety skierowanej do uczniów w ramach 9 Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery.  Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje Wyniki ankiety diagnozującej potrzeby i oczekiwania uczniów klas siódmych w zakresie doradztwa zawodowego w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi im. Jana III Sobieskiego w Raciborzu Analiza

Bardziej szczegółowo

NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018

NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018 NARADA Z DYREKTORAMI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO INAUGURUJĄCA ROK SZKOLNY 2017/2018 PROGRAM NARADY 1. Zmiany w prawie oświatowym obowiązujące od 1 września 2017 r. - Świętokrzyski Kurator

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Załącznik do zarządzenia nr 30/2015

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa

Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa Plan nadzoru pedagogicznego Lubelskiego Kuratora Oświaty na rok szk. 2015/2016 wynikający z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa 1 Plan prezentacji 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014

Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Szczegółowy regulamin rekrutacji uczniów klas pierwszych w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1. Cele procedury. PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1.1. Ustalenie zasad organizowania wycieczek w Szkole Podstawowej w Sławie. 1.2. Ustalenie zasad współdziałania osób organizujących

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju -Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009

Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju -Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009 Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009 Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest, w terminie każdorazowo określonym

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Status miejscowości: Miasto, Gmina Województwo: Małopolskie Starostwo: skie DATA IMPREZY GODZINA IMPREZY

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego.

Ćwiczenia ogólnorozwojowe z wychowania fizycznego. KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu E/O/WFZ w języku polskim Wychowanie fizyczne Nazwa przedmiotu w języku angielskim Physical education USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822)

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY. o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Druk nr 2062 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI EDUKACJI, NAUKI I MŁODZIEŻY o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 822) Marszałek

Bardziej szczegółowo