Raport. z monitorowania w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych w województwie łódzkim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport. z monitorowania w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych w województwie łódzkim"

Transkrypt

1 Raport z monitorowania w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęć wychowania fizycznego w formach alternatywnych w województwie łódzkim Monitorowanie przeprowadzono na terenie województwa łódzkiego w dniach maja 2010 roku. Do monitorowania wytypowano: 81 - szkół podstawowych, 40 gimnazjów 53 - szkół ponadgimnazjalnych łącznie 174 publicznych i niepublicznych szkół, co stanowi 10% szkół (każdego typu) z terenu województwa łódzkiego. Ankietę wypełniły wszystkie wytypowane szkoły. Liczbę szkół objętych monitorowaniem, z podziałem na publiczne i niepubliczne w poszczególnych typach przedstawia tab. I Tab. I Szkoły objęte monitorowaniem Typ szkoły Publiczne Niepubliczne Razem liczba % liczba % liczba % Szkoły 79 97,53 2 2, podstawowe Gimnazja 35 87, , Szkoły 49 92,46 4 7, ponadgimnazjalne Razem , ,

2 Wśród badanych szkół znajdują się szkoły wiejskie, szkoły w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców oraz szkoły w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców. Podział badanych szkół ze względu na lokalizację przedstawia tab. II Tab. II Typ szkoły Szkoły wiejskie Szkoły w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców Szkoły w miastach powyżej 5 tys. mieszkańców liczba % liczba % liczba % Szkoły 41 50,62 3 3, ,28 podstawowe Gimnazja 15 37,50 3 7, ,00 Szkoły 11 20,76 3 5, ,59 ponadgimnazjalne Razem 67 38,50 9 5, ,69 2

3 I. Wyniki monitorowania szkoły podstawowe 1. Realizacja innych form wychowania fizycznego w szkołach. Większość badanych szkół (67%) nie realizuje zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Część z tych szkół nie zamierza do 2013 roku wprowadzać do oferty edukacyjnej tych zajęć. Najczęściej wskazywanymi przez ankietowane szkoły powodami tej decyzji są: miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozu - 38%, niewystarczająca baza sportowa - 28%. (rys.1) Rys. 1. Przyczyny powodujące, że szkoły podstawowe nie planują wprowadzić do oferty edukacyjnej realizacji części zajęć wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu inne przyczyny 21% brak możliwosci kadrowych 13% niewystarczająca baza sportowa 28% miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozów 38% 3

4 szkoły wprowadzające zajęcia a) Termin wprowadzenia do oferty edukacyjnej szkół podstawowych realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. Prawie połowa (47%) badanych szkół, które nie realizują obecnie zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu, zamierza wprowadzić do oferty edukacyjnej realizację części zajęć wychowania fizycznego w innych formach, przy czym termin wprowadzenia tych zajęć jest zróżnicowany (rys. 2). Rys. 2. Termin wprowadzenia do oferty edukacyjnej szkół podstawowych realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% od 1 IX 2010 od 1 IX 2011 od 1 IX 2012 od 1 IX 2013 termin wprowadzenia zajęć 2. Czynniki decydujące o wprowadzeniu w szkołach podstawowych realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach. Organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, szkoły w największym stopniu uwzględniły: zainteresowania uczniów - 64% badanych szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,43 uwarunkowania lokalne - 56% badanych szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,24 możliwości kadrowe - 58% badanych szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 4,96 4

5 W najmniejszym stopniu uwzględniono: miejsce zamieszkania uczniów - 28% badanych szkół wskazało, że nie uwzględniły miejsca zamieszkania uczniów organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 4,0. tradycje sportowe środowiska 28% badanych szkół wskazało, że nie uwzględniły tradycji sportowych środowiska organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 4,16 (tab. 1). Tab. 1. Czynniki, które uwzględniły szkoły podstawowe organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. Potrzeby zdrowotne uczniów Zainteresowania uczniów Osiągnięcia sportowe uczniów Uwarunkowania lokalne Miejsce zamieszkania uczniów Tradycje sportowe środowiska Tradycje sportowe szkoły Możliwości kadrowe Stopień uwzględnienia średnia Ilość ,82 % Ilość ,43 % Ilość ,5 % Ilość ,24 % Ilość % Ilość ,16 % Ilość ,56 % Ilość ,96 %

6 3. Udział uczniów szkół podstawowych w różnych formach zajęć wychowania fizycznego. W szkołach objętych badaniem w 33% oddziałów realizowane są zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu. W 12% oddziałów są to dwie godziny tygodniowo, w 22% - jedna godzina tygodniowo. Uczniowie korzystający z tych zajęć stanowią 34% uczniów wszystkich badanych szkół podstawowych. W szkołach realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu w większości oddziałów (65%) zajęcia te realizowane są w wymiarze 1 godz. tygodniowo zaś 3 godziny zajęć realizowane są w formach tradycyjnych. Najwięcej uczniów (68%) realizuje zajęcia sportowe, najmniej (poniżej 1%) zajęcia taneczne (rys. 3). Rys. 3. Udział uczniów szkół podstawowych w różnych formach zajęć wychowania fizycznego. zajęcia taneczne 0% aktywne formy turystyki 2% zajęcia rekreacyjnozdrowotne 30% zajęcia sportowe 68% 6

7 rodzaje obiektów 4. Wykorzystanie przez szkoły podstawowe obiektów nie będących w dyspozycji szkoły. Realizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, szkoły korzystają z obiektów nie będących w ich dyspozycji (rys. 4). Najwięcej badanych szkół korzysta z: basenu - 48%, terenów biegowych - 30%, stadionów lekkoatletycznych 22% Żadna z ankietowanych szkół nie korzysta ze strzelnicy, stadniny koni, przystani wodnej, ścianki wspinaczkowej. Rys. 4. Obiekty, z których korzystają szkoły podstawowe realizujące zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. ścianka wspinaczkowa lodowisko inne przystań wodna stadnina koni kręgielnia tereny biegowe strzelnica siłownia miasteczko ruchu drogowego stadion lekkoatletyczny kort tenisowy basen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% szkoły korzystające z obiektów 7

8 rodzaje zajęć 5. Rodzaje zajęć, na które uczęszczają uczniowie szkół podstawowych realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu Uczniowie ankietowanych szkół realizujących wychowanie fizyczne w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, uczęszczają na różnego rodzaju zajęcia (rys. 5). W największej liczbie badanych szkół uczniowie uczęszczają na zajęcia: gry zespołowe - 81% lekkoatletyka 48% pływanie i sporty wodne - 48%. W żadnej z ankietowanych szkół uczniowie nie uczęszczają na zajęcia: turystyki kwalifikowanej, strzelectwa, jazdy konnej, wspinaczki skałkowej, sportów walki. Rys. 5. Rodzaje zajęć, na które uczęszczają uczniowie szkół podstawowych realizujący zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. inne korekcyjne sporty walki wspinaczka skałkowa jazda konna strzelectwo aerobik i fitness turystyka kwalifikowana turystyka rowerowa turystyka piesza tenis gimnastyka taniec pływanie i sporty wodne lekkoatletyka gry zespołowe 0% 20% 40% 60% 80% 100% szkoły, których uczniowie uczęszczają na zajęcia 8

9 6. Kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia nauczycieli. W badanych szkołach 98% nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, posiada kwalifikacje do ich prowadzenia, 2% nauczycieli nie posiada wymaganych kwalifikacji. 42% nauczycieli posiada dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, większość z nich (85%) to instruktorzy (rys. 6). Rys. 6. Nauczyciele szkół podstawowych posiadający dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. menadżerowie sportu 2% trenerzy 33% instruktorzy 65% 9

10 II. Wyniki monitorowania gimnazja 1. Realizacja innych form wychowania fizycznego w szkołach Większość badanych gimnazjów (59%) realizuje zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Część szkół nie realizuje takich zajęć i nie zamierza do 2013 roku wprowadzać ich do oferty edukacyjnej. Najczęściej wskazywanymi przez ankietowane szkoły powodami tej decyzji są: miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozu - 56%, niewystarczająca baza sportowa - 33% (rys.7). Rys. 7. Przyczyny powodujące, że gimnazja nie planują wprowadzić do oferty edukacyjnej realizacji części zajęć wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu inne przyczyny 6% brak możliwosci kadrowych 6% niewystarczająca baza sportowa 33% miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozów 55% a) Termin wprowadzenia do oferty edukacyjnej gimnazjów realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. 25% szkół, które nie realizują obecnie zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu, zamierza wprowadzić do oferty edukacyjnej realizację części zajęć wychowania fizycznego w innych formach, przy czym termin wprowadzenia tych zajęć to w 75% szkół 1 września 2010 roku, w 25 % szkół - 1 września 2013 roku. 10

11 1. Czynniki decydujące o wprowadzeniu w gimnazjach realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach. Organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, badane szkoły w największym stopniu uwzględniły: możliwości kadrowe - 52% szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, śr ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,48 zainteresowania uczniów - 52% szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,13 uwarunkowania lokalne - 44% szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,09. W najmniejszym stopniu uwzględniono: miejsce zamieszkania uczniów - 13% szkół wskazało, że nie uwzględniły miejsca zamieszkania uczniów organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 3,96. tradycje sportowe środowiska 9% szkół wskazało, że nie uwzględniły tradycji sportowych środowiska organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 4,0 (tab. 2). Tab. 2. Czynniki, które uwzględniły gimnazja organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. Potrzeby zdrowotne uczniów Zainteresowania uczniów Osiągnięcia sportowe uczniów Uwarunkowania lokalne Miejsce zamieszkania uczniów Stopień uwzględnienia średnia Ilość ,65 % Ilość ,13 % Ilość ,48 % Ilość ,09 % Ilość ,96 %

12 Tradycje sportowe środowiska Tradycje sportowe szkoły Możliwości kadrowe Ilość % Ilość ,48 % Ilość ,48 % Udział uczniów gimnazjów w różnych formach zajęć wychowania fizycznego. W 57% oddziałów gimnazjów objętych badaniem, realizowane są zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu. W 20% oddziałów są to dwie godziny tygodniowo, w 36% - jedna godzina tygodniowo. Uczniowie korzystający z tych zajęć stanowią 52% uczniów wszystkich badanych szkół. W szkołach, realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, w większości oddziałów (64%) zajęcia te realizowane są w wymiarze 1 godz. tygodniowo zaś 3 godziny zajęć realizowane są w formach tradycyjnych. Najwięcej uczniów (69%) realizuje zajęcia sportowe, najmniej (1%) aktywne formy turystyki (rys. 8). Rys. 8. Udział uczniów gimnazjów w różnych formach zajęć wychowania fizycznego. zajęcia taneczne 3% aktywne formy turystyki 1% zajęcia rekreacyjnozdrowotne 27% zajęcia sportowe 69% 12

13 rodzaje obiektów 4. Wykorzystanie przez gimnazja obiektów nie będących w dyspozycji szkoły. Realizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, szkoły korzystają z obiektów nie będących w ich dyspozycji (rys. 9). Najwięcej szkół korzysta z: - basenu - 61%, - terenów biegowych - 43%, - stadionów lekkoatletycznych - 35%, Żadna z ankietowanych szkół nie korzysta z przystani wodnej. Rys. 9. Obiekty, z których korzystają gimnazja realizujące zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. ścianka wspinaczkowa przystań wodna inne lodowisko stadnina koni kręgielnia tereny biegowe strzelnica miasteczko ruchu drogowego stadion lekkoatletyczny siłownia kort tenisowy basen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% szkoły korzystające z obiektów 5. Rodzaje zajęć, na które uczęszczają uczniowie gimnazjów realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. Uczniowie ankietowanych gimnazjów realizujących wychowanie fizyczne w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, uczęszczają na różnego rodzaju zajęcia (rys. 10). W największej liczbie szkół uczniowie uczęszczają na zajęcia : 13

14 rodzaje zajęć gier zespołowych - 83% pływania i sportów wodnych - 57%. lekkoatletyki - 48%, W żadnej z ankietowanych szkół uczniowie nie uczęszczają na zajęcia: turystyki kwalifikowanej, wspinaczki skałkowej. Rys. 10. Rodzaje zajęć, na które uczęszczają uczniowie gimnazjów realizujący zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu. inne korekcyjne sporty walki wspinaczka skałkowa jazda konna strzelectwo tenis aerobik i fitness turystyka kwalifikowana turystyka rowerowa turystyka piesza gimnastyka taniec lekkoatletyka pływanie i sporty wodne gry zespołowe 0% 20% 40% 60% 80% 100% szkoły, których uczniowie uczęszczają na zajęcia 14

15 6. Kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia nauczycieli. Wszyscy nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, posiadają kwalifikacje do ich prowadzenia. 54% nauczycieli posiada dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, większość z nich (80%) to instruktorzy (rys. 11). Rys. 11. Nauczyciele gimnazjów posiadający dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. menadżerowie sportu 1% trenerzy 38% instruktorzy 61% 15

16 II. Wyniki monitorowania szkoły ponadgimnazjalne 1. Realizacja innych form wychowania fizycznego w szkołach. Większość badanych szkół ponadgimnazjalnych (74%) nie realizuje zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku w sprawie dopuszczalnych form realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Część z tych szkół nie zamierza do 2013 roku wprowadzać do oferty edukacyjnej tych zajęć. Najczęściej wskazywanymi przez ankietowane szkoły powodami tej decyzji są: miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozu - 39% niewystarczająca baza sportowa - 39% (rys.12). Rys. 12. Przyczyny powodujące, że szkoły ponadgimnazjalne nie planują wprowadzić do oferty edukacyjnej realizacji części zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu inne przyczyny 22% brak możliwosci kadrowych 0% niewystarczająca baza sportowa 39% miejsce zamieszkania uczniów i organizacja dowozów 39% a) Termin wprowadzenia do oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. 50% szkół ponadgimnazjalnych, które nie realizują obecnie zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu, zamierza wprowadzić do oferty edukacyjnej realizację części zajęć wychowania fizycznego w innych formach, przy czym termin wprowadzenia tych zajęć jest zróżnicowany (rys. 13). 16

17 szkoły wprowadzające zajęcia Rys. 13. Termin wprowadzenia do oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu. 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% od 1 IX 2010 od 1 IX 2011 od 1 IX 2012 od 1 IX 2013 termin wprowadzenia zajęć 2. Czynniki decydujące o wprowadzeniu w szkołach ponadgimnazjalnych realizacji zajęć wychowania fizycznego w innych formach. Organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, badane szkoły w największym stopniu uwzględniły: uwarunkowania lokalne - 47% szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,20 możliwości kadrowe - 53% szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, śr ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,47 zainteresowania uczniów - 60% szkół wskazało najwyższy (6) stopień uwzględnienia, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 5,40 W najmniejszym stopniu uwzględniono: tradycje sportowe środowiska 20% szkół wskazało, że nie uwzględniły tradycji sportowych środowiska organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 3,30. 17

18 miejsce zamieszkania uczniów - 20% szkół wskazało, że nie uwzględniły miejsca zamieszkania uczniów organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, średnia ocena stopnia uwzględnienia dla wszystkich szkół wynosi 3,60 (tab. 3.). Tab. 3. Czynniki, które uwzględniły szkoły ponadgimnazjalne organizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. Potrzeby zdrowotne uczniów Zainteresowania uczniów Osiągnięcia sportowe uczniów Uwarunkowania lokalne Miejsce zamieszkania uczniów Tradycje sportowe środowiska Tradycje sportowe szkoły Możliwości kadrowe Stopień uwzględnienia średnia Ilość 4, % Ilość 5, % Ilość ,8 % Ilość 5, % Ilość 3, % Ilość 3, % Ilość 4, % Ilość ,47 % Udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych w różnych formach zajęć wychowania fizycznego. W szkołach objętych badaniem w 24% oddziałów realizowane są zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu. W 11% oddziałów są to dwie godziny tygodniowo, w 13% - jedna godzina tygodniowo. Uczniowie korzystający z tych zajęć stanowią 15% uczniów wszystkich badanych szkół ponadgimnazjalnych. W szkołach realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych 18

19 w rozporządzeniu w większości oddziałów (54%) zajęcia te realizowane są w wymiarze 1 godz. tygodniowo zaś 2 godziny zajęć realizowane są w formach tradycyjnych. Najwięcej uczniów (65%) realizuje zajęcia sportowe, najmniej (3%) aktywne formy turystyki (rys. 14). Rys. 14. Udział uczniów szkół ponadgimnazjalnych w różnych formach zajęć wychowania fizycznego. aktywne formy turystyki 3% zajęcia taneczne 7% zajęcia rekreacyjnozdrowotne 25% zajęcia sportowe 65% 4. Wykorzystanie przez szkoły ponadgimnazjalne obiektów nie będących w dyspozycji szkoły. Realizując zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, szkoły korzystają z obiektów nie będących w ich dyspozycji (rys. 15). Najwięcej szkół korzysta z: basenu - 57% siłowni 43% terenów biegowych - 21% Żadna z ankietowanych szkół nie korzysta z kręgielni, kortu tenisowego, stadniny koni, przystani wodnej, ścianki wspinaczkowej. 19

20 rodzaje obiektów Rys. 15. Obiekty, z których korzystają szkoły ponadgimnazjalne realizujące zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu. ścianka wspinaczkowa lodowisko inne przystań wodna stadnina koni kręgielnia tereny biegowe strzelnica miasteczko ruchu drogowego stadion lekkoatletyczny siłownia kort tenisowy basen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% szkoły korzystające z obiektów 5. Rodzaje zajęć, na które uczęszczają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. Uczniowie ankietowanych szkół realizujących wychowanie fizyczne w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, uczęszczają na różnego rodzaju zajęcia (rys. 16). W największej liczbie szkół uczniowie uczęszczają na zajęcia : gier zespołowych - 64% aerobiku i fitness 57% pływania i sportów wodnych - 50%. W żadnej z ankietowanych szkół uczniowie nie uczęszczają na zajęcia: turystyki kwalifikowanej, jazdy konnej, korekcyjne. 20

21 rodzaje zajęć Rys. 16. Rodzaje zajęć, na które uczęszczają uczniowie szkół ponadgimnazjalnych realizujący zajęcia wychowania fizycznego w innych formach wymienionych w rozporządzeniu. inne korekcyjne sporty walki wspinaczka skałkowa jazda konna strzelectwo tenis aerobik i fitness turystyka kwalifikowana turystyka rowerowa turystyka piesza gimnastyka taniec lekkoatletyka pływanie i sporty wodne gry zespołowe 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% szkoły, których uczniowie uczęszczają na zajęcia 6. Kwalifikacje i dodatkowe uprawnienia nauczycieli. W badanych szkołach 95% nauczycieli prowadzących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wymienionych w rozporządzeniu, posiada kwalifikacje do ich prowadzenia, 5% nauczycieli nie posiada wymaganych kwalifikacji. 54% nauczycieli posiada dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, większość z nich (76%) to instruktorzy 21

22 (rys. 17). Rys. 17. Nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych posiadający dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. menadżerowie sportu 0% trenerzy 41% instruktorzy 59% 22

23 Uogólnione wnioski 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych przez rozporządzenie, realizuje w województwie łódzkim 37% szkół. Biorąc pod uwagę typ szkoły obserwujemy znaczne zróżnicowanie. Inne formy, wymienione w rozporządzeniu, realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego ma w swej ofercie 60% gimnazjów. Odsetek szkół podstawowych realizujących wychowanie fizyczne w innych formach jest niemal połowę mniejszy i wynosi 33%, zaś w przypadku szkół ponadgimnazjalnych jest jeszcze mniejszy i wynosi 26%. 2. Z zajęć wychowania fizycznego organizowanych w innych formach wymienionych w rozporządzeniu korzysta 28% uczniów wszystkich badanych szkół: 52% w gimnazjach, 34% w szkołach podstawowych i 15% w szkołach ponadgimnazjalnych. 3. Przyczynami wpływającymi na ograniczenie realizacji wychowania fizycznego w innych formach były najczęściej problemy związane z miejscem zamieszkania uczniów i organizacją dojazdów do szkoły, a w następnej kolejności niewystarczająca baza sportowa i brak możliwości kadrowych. 4. Terminy wprowadzenia w szkołach realizacji wychowania fizycznego w innych formach wskazywane przez dyrektorów są zróżnicowane. Najczęściej wskazywano 1 września 2010 roku. 5. Dyrektorzy planując organizację zajęć wychowania fizycznego w innych formach uwzględniają bardzo różne kryteria. W największym stopniu o planowaniu organizacji wychowania fizycznego decydują możliwości kadrowe, zainteresowania uczniów i uwarunkowania lokalne. W najmniejszym stopniu szkoły uwzględniają miejsce zamieszkania uczniów. 6. Szkoły realizujące zajęcia wychowania w innych formach często korzystają z obiektów nie będących w dyspozycji szkoły. Najczęściej są to baseny i tereny biegowe. Żadna z ankietowanych szkół nie korzysta z przystani wodnej. 7. Zdecydowana większość (od 64% w szkołach ponadgimnazjalnych do 68% w szkołach podstawowych i gimnazjach) uczniów realizujących zajęcia wychowania fizycznego w innych formach uczęszcza na zajęcia sportowe. Do najbardziej popularnych wśród uczniów zajęć można zaliczyć gry zespołowe, pływanie i sporty wodne oraz lekkoatletykę. 8. Prawie wszyscy (98%) nauczyciele uczący wychowania fizycznego w szkołach województwa łódzkiego posiadają kwalifikacje do nauczania wychowania fizycznego. 23

24 Ponad połowa z nich uzyskała dodatkowe uprawnienia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, najczęściej posiadają oni tytuł instruktora. 24

25 Rekomendacje 1. Upowszechniać przykłady dobrych praktyk i rozwiązań w zakresie organizacji dowozu uczniów, umożliwiających szkołom realizację zajęć wychowania fizycznego w innych formach, wskazanych w rozporządzeniu. 2. W ofercie doskonalenia dla dyrektorów szkół umieścić tematykę planowania organizacji pracy szkoły z uwzględnieniem różnorodnych form realizacji wychowania fizycznego. 3. Przeprowadzić diagnozę potrzeb i zorganizować szkolenia umożliwiające nauczycielom uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w innych formach, zgodnie z zainteresowaniami uczniów. 4. Wspomagać organy prowadzące w tworzeniu bazy sportowej w szkołach. 25

Mazowiecki Kurator Oświaty AI. Jerozolimskie 32, 00.024 Warszawa. Warszawa, dnia1 lipca 2014r. SNP. 551.6.2013

Mazowiecki Kurator Oświaty AI. Jerozolimskie 32, 00.024 Warszawa. Warszawa, dnia1 lipca 2014r. SNP. 551.6.2013 Mazowiecki Kurator Oświaty AI. Jerozolimskie 32, 00.024 Warszawa Warszawa, dnia1 lipca 2014r. SNP. 551.6.2013 Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Przemysłowa 30/32

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych

Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych Monitorowanie szkół w zakresie realizacji obowiązkowych godzin zajęd wychowania fizycznego w formach alternatywnych W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 sierpnia 2009 roku w

Bardziej szczegółowo

Ankieta nr 1: Realizacja zajęć WF (kl. IV-VI SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne)

Ankieta nr 1: Realizacja zajęć WF (kl. IV-VI SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) Ankieta nr 1: Realizacja zajęć WF (kl. IV-VI SP, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) UWAGA! PROSIMY PAŃSTWA O ZAPOZNANIE SIĘ Z PONIŻSZYMI INFORMACJAMI. Dyrektorów wszystkich wytypowanych przez KO do monitorowania

Bardziej szczegółowo

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. JOSÉ MARTÍ w Warszawie

z Oddziałami Dwujęzycznymi im. JOSÉ MARTÍ w Warszawie Projekt systemu ograniczającego długoterminowe zwolnienia lekarskie z wychowania fizycznego w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. JOSÉ MARTÍ w Warszawie Małgorzata Zalewska, Kamila

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej

Raport z ewaluacji wewnętrznej Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2012/2013 Opracowały: Małgorzata Modliborska i Magdalena Tuszyńska Szkoła Podstawowa nr 16 w Grudziądzu Spis treści Spis treści Wstęp Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

Bardziej szczegółowo

MONITORING W ZAKRESIE TWORZENIA, ORGANIZACJI KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO

MONITORING W ZAKRESIE TWORZENIA, ORGANIZACJI KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO MONITORING W ZAKRESIE TWORZENIA, ORGANIZACJI KLAS I SZKÓŁ SPORTOWYCH ORAZ SZKÓŁ MISTRZOSTWA SPORTOWEGO 1 Monitoringiem zostały objęte szkoły sportowe, szkoły mistrzostwa sportowego oraz szkoły, które zostały

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej Słupsk, dnia. 05.20 Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej "Wpływ zajęć dodatkowych na podnoszenie poziomu wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów" ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW WYPEŁNIONA

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 30 Aerobik klasyczny PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY

Załącznik nr 2. 30 Aerobik klasyczny PRZEDMIOTY PRZEDMIOTY Załącznik nr 2 przedmioty TEORETYCZNE do wyboru ROK III, SEMESTR 5 studia I stopnia, stacjonarne 2 teoretyczny 10 20 Podstawy rekreacyjnego uprawiania żeglarstwa morskiego Praca opiekuńczo-wychowawcza

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA A ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA A ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO AWFiS w Gdańsku PODSTAWA PROGRAMOWA A ORGANIZACJA ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Wychowanie jest to sztuka, której nikt dotąd nie umie, jest to kurs, który jakaś dobra głowa dopiero ma ułożyć. Jędrzej Śniadecki

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie Analiza ankiet 176 uczniów 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 2(11,36%) 16 Czy lubisz sport? 14 12 1 tak 8 6 nie 4 2 2. Czy lubisz zajęcia wychowania fizycznego? Tak 15 (85,22%) Nie 26 (14,77%)

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Opolskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2014/2015 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa opolskiego Na podstawie 18 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Należy ustalić liczbę godzin zajęć (obowiązkowych i dodatkowych jeżeli są prowadzone) z języków obcych nowożytnych

Należy ustalić liczbę godzin zajęć (obowiązkowych i dodatkowych jeżeli są prowadzone) z języków obcych nowożytnych ARKUSZ KONTROLI w zakresie zgodności organizacji zajęć edukacyjnych z języków obcych nowożytnych z ramowymi planami nauczania w publicznych gimnazjach Informacja o kontroli: Kontrola dotyczy zgodności

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POLKOWICE

WYKAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POLKOWICE WYKAZ OBIEKTÓW SPORTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY POLKOWICE I. OBIEKTY SPORTOWE W MIEŚCIE A. OBIEKTY SPORTOWE W MIEŚCIE OGÓLNODOSTĘPNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY POLKOWICE (godziny otwarcia) 1 2 3 4 5 6 7,,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty

Sprawozdanie. Pomorskiego Kuratora Oświaty Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. 1 Spis treści 1. Wstęp 5 Ewaluacja 6 Część A (okres od 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): 17 000,00. Godzina imprezy 8.30-10.30

STMiG-SPRAWOZDANIE. Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): 17 000,00. Godzina imprezy 8.30-10.30 VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2015 STMiG-SPRAWOZDANIE Miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): Gmina Żmigród miejsko-wiejska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie zasad realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego

REGULAMIN w sprawie zasad realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego REGULAMIN w sprawie zasad realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego I. Cele realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego prowadzonych w formie zajęć lekcyjnych. Głównym

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 0/06 Na podstawie art. ust. pkt ustawy z dnia 7 września 99 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 004 r. Nr 6, poz. 7 z późn. zm.) Minister

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze

Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Cennik opłat za korzystanie z urządzeń i obiektów sportowo - rekreacyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze I. KOMPLEKS SPORTOWY UL. SULECHOWSKA 37 1) Udostępnienie stadionu na zawody

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 - godz. 11:00 15:00

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r.

Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. Uchwała Nr XXIII /230 /09 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 24 września 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji wniosków wynikających z przedstawionej informacji dotyczącej sportu

Bardziej szczegółowo

Ocena prawidłowości i jakości zajęć ruchowych prowadzonych w nauczaniu zintegrowanym

Ocena prawidłowości i jakości zajęć ruchowych prowadzonych w nauczaniu zintegrowanym Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wydział Nadzoru Pedagogicznego Ocena prawidłowości i jakości zajęć ruchowych prowadzonych w nauczaniu zintegrowanym Opracowanie: Izabela Pawlak Szczecin, 2008 r. W ramach

Bardziej szczegółowo

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014

VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 VI EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XX SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2014 Nazwa miejscowości: Status miejscowości: Miasto, Gmina Województwo: Małopolskie Starostwo: skie DATA IMPREZY GODZINA IMPREZY

Bardziej szczegółowo

FAMILY TEAM BUILDING

FAMILY TEAM BUILDING FAMILY TEAM BUILDING Oferta tygodniowego rodzinnego pobytu wakacyjnego TERMIN 18 25.07.2009r ul. Białostocka 22 lok. 8, 03-741 Warszawa tel. (22) 423 46 65, (22) 741 24 45 e-mail: kontakt@expertsteam.com,

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu OFERTA DLA UCZNIÓW KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 STANDARD EDUKACYJNY W szkole realizujemy standardową ofertę edukacyjną zaplanowaną przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014

Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 I. ZASADY OGÓLNE 1. Zasady organizacji pracy przedszkoli i szkół, prowadzonych przez m. st. Warszawę

Bardziej szczegółowo

Projektowanie zajęć do wyboru

Projektowanie zajęć do wyboru Projektowanie zajęć do wyboru Podstawą prawną regulującą możliwości organizacji zajęć wychowania fizycznego w szkołach jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku

Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku 1. Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów na Orliku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu, ul. Mickiewicza 41 Orlik przy Szkole

Bardziej szczegółowo

Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne

Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne Współczesne cele wychowania fizycznego a wybrane uregulowania prawne Jakość poziomu edukacji w konfrontacji do potrzeb jednostkowych i społecznych jest wciąż przedmiotem krytyki i poszukiwań sposobów poprawy.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 czerwca 2001 r. Dz.U.01.71.738 2003.02.08 zm. Dz.U.03.8.93 1 2006.07.27 zm. Dz.U.06.124.864 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w

Bardziej szczegółowo

Obiekty sportowe (mapy rastrowe)

Obiekty sportowe (mapy rastrowe) Obiekty sportowe (mapy rastrowe) Zbiór danych Obiekty sportowe udostępnia warstwy mapy z lokalizacją różnego rodzaju obiektów sportowych. Warstwy mapy Nazwa warstwy w WMS Opis Identyfikator zasobu: resource_id

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie

Ewaluacja Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Ewaluacja Rozwój zainteresowań i zdolności uczniów w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim Sierpień 2011 1 Rozwój zainteresowań i zdolności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ. Zapytania cenowego. I Część Zamawiający

FORMULARZ. Zapytania cenowego. I Część Zamawiający FORMULARZ Zapytania cenowego I Część Zamawiający 1. Data: 09.03.2015 r. 2. Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni ( MOPS Gdynia ), zaprasza do złożenia ofert na świadczenie usług dostępu

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2013 r. do 31 maja 2014 r. Podkarpacki Kurator Oświaty ul. Grunwaldzka 15 35-959 Rzeszów NP. 002.31.2014 Rzeszów, 2014-06-13 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w okresie od 1

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW

Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW Warszawa, wrzesień 2013 BS/129/2013 AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN REALIZACJI JEDNEJ GODZINY OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH I JEJ SZKOŁACH FILIALNYCH W

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014

Plan nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2013/2014 15-950 Białystok Rynek Kościuszki 9 Tel. (085) 748-48-48 Fax. (085) 748-48-49 http://www.kuratorium.bialystok.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2013 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 sierpnia 2013

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju -Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009

Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju -Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009 Jak poprawnie wypełnić Indywidualny Plan Rozwoju Wniosek o przyznanie stypendium w roku szkolnym 2008/2009 Warunkiem ubiegania się przez ucznia o przyznanie stypendium jest, w terminie każdorazowo określonym

Bardziej szczegółowo

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015

Plan. nadzoru pedagogicznego. na rok szkolny 2014/2015 Plan nadzoru na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm./ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach

Soccer Cup. Miejsce i termin: Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach Soccer Cup Cykl turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z elbląskich szkół podstawowych i gimnazjów Orlikach na elbląskich : Orlik przy Szkole Podstawowej nr 4 w Elblągu ul. Mickiewicza 41 Orlik

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego

Piotr Wróblewski Realizacja podstawy programowej z wychowania fizycznego Zmiany rozporządzeń dotyczących organizacji zajęć wychowania fizycznego pozwalają na planowanie, kształcenia i wychowania poprzez dostosowanie oferty szkoły do możliwości i potrzeb uczniów. Warunkiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole

Bożena Jodczyk, Valentina Todorovska-Sokołowska, Katarzyna Stępniak Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole Raport Profilaktyka palenia tytoniu w szkole opracowany na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w szkołach promujących zdrowie w Polsce w 2013 roku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zbiorcze ankiety diagnostycznej

Zestawienie zbiorcze ankiety diagnostycznej Zestawienie zbiorcze ankiety diagnostycznej. CEL ANKIETY: Określenie aktualnego stanu realizacji i potrzeb w zakresie przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia września r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Pomorskiego Kuratora Oświaty w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp.... 4 2. Ewaluacja.....6 Część A (okres od

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 17/2007/2008 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2007 roku

Zarządzenie Nr 17/2007/2008 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2007 roku Zarządzenie Nr 17/2007/2008 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu z dnia 10 grudnia 2007 roku W sprawie: realizacji Zajęć do wyboru na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W TUCHOWIE

REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W TUCHOWIE REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY I SPORTOWEJ O PROFILU PIŁKI NOŻNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W TUCHOWIE I. Podstawa prawna. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i

Bardziej szczegółowo

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE

FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE FERIE ZIMOWE 2013 W OZORKOWIE Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie W okresie ferii zimowych Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie poprowadzi zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat, w godzinach 10.00-16.00, w

Bardziej szczegółowo

I TURNUS 30.06-11.07 2014 1) Grupa rowerowa- starsza. 2) Grupa konna. 3) Grupa taneczna

I TURNUS 30.06-11.07 2014 1) Grupa rowerowa- starsza. 2) Grupa konna. 3) Grupa taneczna Wakacyjne pływanie z Orką I TURNUS 30.06-11.07 2014 1) Grupa rowerowa- starsza 2) Grupa konna 3) Grupa taneczna Prowadzący: K. Wacławski, A. Michalski Koszt: 310zł wiek uczestników: 13-16 lat Zajęcia:

Bardziej szczegółowo

Program Zima w Mieście 2009 19 30 stycznia 2009 r. Zajęcia sportowo rekreacyjne w miejskich ośrodkach sportu i rekreacji.

Program Zima w Mieście 2009 19 30 stycznia 2009 r. Zajęcia sportowo rekreacyjne w miejskich ośrodkach sportu i rekreacji. Program Zima w Mieście 2009 19 30 stycznia 2009 r. Zajęcia sportowo rekreacyjne w miejskich ośrodkach sportu i rekreacji. Warszawskie Ośrodki Wypoczynku Wisła Koordynator programu: GraŜyna Kurosz, nr tel.

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir

PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir PREZENTACJA ZESPOŁU NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO GIMNAZJUM SAMORZĄDOWEGO NR 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir ROK SZKOŁY W RUCHU Jednym z priorytetowych zadań Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETYZACJI NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA

WYNIKI ANKIETYZACJI NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA WYNIKI ANKIETYZACJI NT. OPINII I OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW WZGLĘDEM KOMPETENCJI I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW AWF WARSZAWA (rok akademicki 2014/2015) Ankietę przeprowadzono w semestrze zimowym roku

Bardziej szczegółowo

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZSzOI w Łomnicy nr 27/DN/11 z dnia 31.08.2011 r.

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZSzOI w Łomnicy nr 27/DN/11 z dnia 31.08.2011 r. Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZSzOI w Łomnicy nr 27/DN/11 z dnia 31.08.2011 r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form

Bardziej szczegółowo

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje:

Działając na podstawie 61 statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ustalam co następuje: Zarządzenie Nr 17/2010 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych na Wydziale

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE BRONIEWICE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA BRONIEWICE 3 88-160 JANIKOWO WSTĘP

AKTYWNE BRONIEWICE SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA BRONIEWICE 3 88-160 JANIKOWO WSTĘP SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA BRONIEWICE 3 88-160 JANIKOWO AKTYWNE BRONIEWICE WSTĘP Rok szkolny 2013/14 został ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki rokiem, w którym szczególną uwagę

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD

Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Orzecznictwo w procesie diagnozy FASD Barbara Woszczyna Tomaszowice 2015r. Według brytyjskiego raportu Warnocka, około 20% populacji uczniów to dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Children with

Bardziej szczegółowo

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016

Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Kierunki polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016 Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek. Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Zmiany w zakresie wspomagania szkół/placówek Podstawowe założenia i organizacja nowego systemu doskonalenia nauczycieli Rok szkolny 2012/2013 - pierwszy etap tworzenia nowoczesnego systemu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pani Jagny Kingi Marczułajtis-Walczak, posła na Sejm RP, nr SPS-023-13778/13, w sprawie zmiany

Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pani Jagny Kingi Marczułajtis-Walczak, posła na Sejm RP, nr SPS-023-13778/13, w sprawie zmiany Szanowna Pani Marszałek! Odpowiadając na interpelację pani Jagny Kingi Marczułajtis-Walczak, posła na Sejm RP, nr SPS-023-13778/13, w sprawie zmiany przepisów przyznających subwencję oświatową gminie na

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego

Podsumowanie ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego Podsumowanie ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w przedszkolach na terenie województwa wielkopolskiego miasta pomiędzy 50-100 tys. mieszkaoców 3 ewaluacje miasta pomiędzy 20 50 tys. mieszkaoców 2

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2012 BS/102/2012 XXX LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W LONDYNIE ZAINTERESOWANIE I OCZEKIWANIA

Warszawa, lipiec 2012 BS/102/2012 XXX LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W LONDYNIE ZAINTERESOWANIE I OCZEKIWANIA Warszawa, lipiec 2012 BS/102/2012 XXX LETNIE IGRZYSKA OLIMPIJSKIE W LONDYNIE ZAINTERESOWANIE I OCZEKIWANIA Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy Pole "Data imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu można (dla czytelności tabeli) pozostawić puste Pole "Miejsce przeprowadzenia imprezy" dla kolejnych imprez w danym dniu i w danym miejscu można (dla

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE

PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1. Cele procedury. PROCEDURA ORGANIZOWANIA WYCIECZEK W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SŁAWIE 1.1. Ustalenie zasad organizowania wycieczek w Szkole Podstawowej w Sławie. 1.2. Ustalenie zasad współdziałania osób organizujących

Bardziej szczegółowo

STYL ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I WSI W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKIM A BAZA SPORTOWA I REKREACYJNA

STYL ŻYCIA MIESZKAŃCÓW MIAST I WSI W REGIONIE ZACHODNIOPOMORSKIM A BAZA SPORTOWA I REKREACYJNA ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 689 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 78 2011 Beata Florkiewicz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu, Uniwersytet Szczeciński Teresa Zwierko Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji:

Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Uczeń niepełnosprawny w systemie edukacji: Wczesne wspomaganie rozwoju Kształcenie specjalne Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej wczesne wspomaganie rozwoju Wczesne wspomaganie rozwoju art.

Bardziej szczegółowo

Realizacja 19 godziny

Realizacja 19 godziny Realizacja 19 godziny Brak uczniów na konsultacjach, a rozliczenie godzin karcianych... 2 Konsekwencje nierealizowania dodatkowej godziny przez nauczyciela... 3 Niezrealizowanie wymaganej liczby godzin

Bardziej szczegółowo

Aktywność sportowa Polaków

Aktywność sportowa Polaków Raport z badania TNS Polska Wrzesień 2015 Czy Polacy są fit? Pod względem aktywności fizycznej Polacy wypadają poniżej średniej dla krajów Unii Europejskiej*. W dalszym ciągu bliżej nam do mało aktywnych

Bardziej szczegółowo

WYPOCZYNEK ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJE OŚWIATOWE PODCZAS FERII W PŁOCKU

WYPOCZYNEK ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJE OŚWIATOWE PODCZAS FERII W PŁOCKU WYPOCZYNEK ZIMOWY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORGANIZOWANY PRZEZ INSTYTUCJE OŚWIATOWE PODCZAS FERII W PŁOCKU Szkoła Podstawowa Nr 1 Pierwszy tydzień ferii Dni tygodnia Poniedziałek Rodzaj zaplanowanych zajęć

Bardziej szczegółowo

Diagnoza. Polskie dzieci zbyt często mają wady postawy. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie

Diagnoza. Polskie dzieci zbyt często mają wady postawy. Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie Diagnoza Polskie dzieci tyją najszybciej w Europie Aktywność fizyczna naszych dzieci w ciągu ostatnich 20 lat wyraźnie spadła Polskie dzieci są mniej aktywne niż dzieci z innych europejskich krajów Aktywność

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. z dnia 20 lutego 2004 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLAS III REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Przygotowano na podstawie Zarządzenia Nr 5/15 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 2 lutego 2015 r. ; w pełnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014

Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014. Bielsko Biała luty 2014 Nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2013/2014 Bielsko Biała luty 2014 Przebieg narady: 1. Wystąpienie Śląskiego Kuratora Oświaty 2. Ewaluacja planowa 3. Kontrola planowa 4. Kontrola doraźna 5. Informacja

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOŁACH W 2012 ROKU

REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOŁACH W 2012 ROKU Koszalin, 8 marca 2013 r. REALIZACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOŁACH W 2012 ROKU Zajęcia pozalekcyjne realizowane są we wszystkich szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Koszalin.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE

REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE REGULAMIN NABORU UCZNIÓW DO KLAS I ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KLESZCZOWIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Jana Pawła II i TECHNIKUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII im. Jana Pawła II W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r.

Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej z dnia 01.09.2015 r. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU w Białej Podlaskiej Pismo okólne Nr 1/2015/2016 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Centrum Doskonalenia Zawodowego STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Centrum Doskonalenia Zawodowego STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Centrum Doskonalenia Zawodowego STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE KATOWICE 2013/2014 Spis treści : 1. Informator...s... 1.1. Studia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013

Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013 Gmina Sicienko jest organem prowadzącym dla 6 szkół, w tym 4 szkół podstawowych: w Kruszynie, Samsiecznie, Strzelewie i Trzemiętowie

Bardziej szczegółowo

OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec

OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec OBÓZ SPORTOWY pływanie taniec karta pływacka 10-20.07.2014 cena 1499 zł 20-27.07.2014 cena 1299 zł KREATYWNI instruktorzy zapraszają nowoczesny triathlon, piłka nożna, koszykówka, siatkówka rabaciki! info

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 31.08.2012 r.

Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku. 1. 09. 2011 r. 31.08.2012 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach 1. 09. 2011 r. 31.08.2012 r. Wnioski z 25 ewaluacji przeprowadzonych w bieżącym roku szkolnym Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie działalności szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011w zakresie:

Monitorowanie działalności szkół w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2010/2011w zakresie: w roku szkolnym 2010/2011w zakresie: rekrutacji młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży. wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust.

Bardziej szczegółowo

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy

Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Sport i relaks po pracy - zdrowy pracownik w Pracy Spis treści 3.Wprowadzenie 4. Obiekty 5. Baza sportowo rekreacyjna 11. Baza hotelowa 12. Jak do nas trafić? 13. Kadra 13. Dane kontaktowe 2 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół

Bardziej szczegółowo

2 1. Szkoła jest ujęta w elektronicznym systemie rekrutacji.

2 1. Szkoła jest ujęta w elektronicznym systemie rekrutacji. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA. wrzesień 2012-styczeń 2013

SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA. wrzesień 2012-styczeń 2013 SPRAWOZDANIE Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA- PRZEDSZKOLA wrzesień 2012-styczeń 2013 Ewaluacje Wielkopolska W województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2012/13 do końca stycznia przeprowadzono 155

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH

ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH ORGANIZATOR POWIATOWY URZĄD PRACY W KOZIENICACH KOZIENICKIE CENTRUM SZKOLENIOWO - KONFERENCYJNE DIAGNOZA PROBLEMU BRAK NA TERENIE POWIATU KOMPLESKOWEJ BAZY SZKOLENIOWO KONFERENCYJNEJ Z MIEJSCAMI NOCLEGOWYMI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie staszowskim 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

KFT-OB/a. Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy

KFT-OB/a. Uwaga: Gminy miejsko-wiejskie wypełniają dwa sprawozdania oddzielnie dla miasta, oddzielnie dla pozostałej części gminy GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej KFT-OB/a Sprawozdanie o gminnych obiektach sportowych Numer identyfikacyjny - REGON za 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Alternatywne zajęcia WF oraz sportowe dla ON w AGH

Alternatywne zajęcia WF oraz sportowe dla ON w AGH Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Alternatywne zajęcia WF oraz sportowe dla ON w AGH Szczęście i systematyczna praca Andrzej Wójtowicz Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych AGH Kraków,

Bardziej szczegółowo

Co każdy dyrektor szkoły powinien wiedzieć o indywidualnym nauczaniu oraz indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych?

Co każdy dyrektor szkoły powinien wiedzieć o indywidualnym nauczaniu oraz indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych? Co każdy dyrektor szkoły powinien wiedzieć o indywidualnym nauczaniu oraz indywidualnych zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych? Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele bardzo często zwracają się do Kuratorium

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2015/2016 Więc ty w gwieździe się pocznij wysokiej, Przejdź człowiekiem Krzysztof Kamil Baczyński Śnieg V Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego W RZESZOWIE 35-045

Bardziej szczegółowo