STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 357, poz. 2560), zmieniony: zarządzeniem Nr 227/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lipca 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 427, poz. 3105), zarządzeniem Nr 447/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2009 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 840, poz. 6756), zarządzeniem Nr 151/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 324, poz. 2216), zarządzeniem Nr 548/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 697, poz. 5945), zarządzeniem Nr 93/11 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 marca 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 255, poz. 2058), zarządzeniem Nr 33/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1282), zarządzeniem (nr poz. Rej. 111/13) Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3560), zarządzeniem (nr poz. Rej. 16/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1266), zarządzeniem (nr poz. Rej. 423/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1). 1. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Małopolskiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji: 1) przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, 2) zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, 3) organu rządowej administracji zespolonej w województwie, 4) organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, 5) organu wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 6) reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, 7) organu administracji rządowej w województwie, do którego właściwości należą wszystkie sprawy z zakresu administracji rządowej w województwie niezastrzeżone w odrębnych ustawach do właściwości innych organów tej administracji. 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o: 1) Wojewodzie należy przez to rozumieć Wojewodę Małopolskiego, 2) województwie należy przez to rozumieć województwo małopolskie,

2 3) Dyrektorze Generalnym Urzędu należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 4) Urzędzie należy przez to rozumieć Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, 5) wydziałach należy przez to rozumieć wydziały, biura i równorzędne komórki organizacyjne Urzędu, 6) dyrektorze wydziału należy przez to rozumieć również dyrektorów biur Siedzibą Urzędu jest miasto Kraków. 2. Poza siedzibą Urzędu tworzy się: 1) Delegaturę w Nowym Sączu, 2) Delegaturę w Tarnowie. 3. Delegatury Urzędu obejmują swoim zasięgiem działania: 1) Delegatura w Nowym Sączu obszary powiatów: gorlickiego, limanowskiego i nowosądeckiego oraz Nowy Sącz miasto na prawach powiatu, 2) Delegatura w Tarnowie obszary powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego i tarnowskiego oraz Tarnów miasto na prawach powiatu. 4. Zakres działania delegatur określa Regulamin Organizacyjny Urzędu. 4. Urząd wykonuje zadania wynikające ze sprawowania przez Wojewodę funkcji, o których mowa w 1, w szczególności w zakresie: 1) dostosowania do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki Rady Ministrów, zwłaszcza w zakresie prowadzonej na obszarze województwa polityki regionalnej państwa oraz, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach, koordynowania i kontrolowania wykonania wynikających stąd zadań, 2) organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów, 3) organizowania i prowadzenia kontroli wykonywania przez organy jednostek samorządu terytorialnego i inne podmioty prawa zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej, 4) organizowania i prowadzenia kontroli sposobu wykonywania przez organy niezespolonej administracji rządowej działające w województwie zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, 5) zapewnienia współdziałania wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa i kierowania ich działalnością w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeń środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w odrębnych ustawach, 6) dokonywania oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego województwa, opracowywania planu operacyjnego ochrony przed powodzią oraz ogłaszania i odwoływania pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego, 7) reprezentowania Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych, 8) wykonywania i koordynowania zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego, wynikających z odrębnych ustaw, 2

3 9) współdziałania z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, 10) przedstawiania Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa, 11) kierowania pracą zespolonych służb, inspekcji oraz straży wojewódzkich, a także koordynowania i kontrolowania ich działalności oraz zapewnienia warunków do ich skutecznego działania, 12) sprawowania nadzoru nad działalnością organów gmin, powiatów i samorządu województwa w zakresie i na zasadach określonych ustawami, 13) wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody, prowadzenia spraw związanych z zaskarżaniem decyzji do sądów administracyjnych oraz stosowaniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 14) wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego Wojewoda wykonuje zadania przy pomocy Wicewojewody, Urzędu oraz organów rządowej administracji zespolonej w województwie. 2. Wicewojewoda wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewodę. 3. Jeżeli Wojewoda nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa Wicewojewody rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Wojewody. 4. Dyrektor Generalny Urzędu: 1) zapewnia funkcjonowanie Urzędu i ciągłość pracy Urzędu, warunki jego działania, a także organizację pracy, w zakresie nie zastrzeżonym dla Wojewody, 2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Urzędzie, 3) realizuje politykę personalną w służbie cywilnej, 4) wykonuje inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach dla kierownika Urzędu lub wynikające z upoważnień i poleceń Wojewody. 6. Przy Wojewodzie działają, realizując zadania określone w odrębnych przepisach: 1) Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, 2) Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 3) (uchylony) 1, 4) Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego, 5) 2 Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie, 6) 3 Wojewódzka Rada do Spraw Potrzeb Zdrowotnych Uchylony przez 1 pkt 1 zarządzenia Nr 548/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Dodany przez 1 pkt 1 zarządzenia Nr 33/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r. Dodany przez 1 pkt 1 zarządzenia (nr poz. Rej. 423/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1). 3

4 W skład Urzędu wchodzą następujące wydziały oraz biura: 1) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 2) 5 Wydział Certyfikacji i Budżetu Urzędu, 3) Wydział Finansów i Budżetu, 4) Wydział Infrastruktury, 5) 6 Wydział Prawny i Nadzoru, 6) Wydział Polityki Społecznej, 7) Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, 8) Wydział Rolnictwa, 9) Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, 10) Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 11) (uchylony) 7, 12) Biuro Informatyki, 13) (uchylony) 8, 14) 9 Wydział Organizacji i Kontroli, 15) Biuro Wojewody, 16) 10 Biuro do Spraw Dorzecza Górnej Wisły. 2. W strukturze Urzędu funkcjonują ponadto wyodrębnione organizacyjnie: 1) Zespół Audytu Wewnętrznego, 2) Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, 3) Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna, 4) 11 Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 i 2, dzielą się na oddziały wewnętrzne komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy działające w siedzibie Urzędu lub w jego delegaturach. 4 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 1 zarządzenia Nr 151/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2010 r. 5 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. a zarządzenia (nr poz. Rej. 423/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi 6 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. a zarządzenia Nr 33/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r. 7 Uchylony przez 1 pkt 1 lit. b zarządzenia (nr poz. Rej. 111/13) Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3560). 8 Uchylony przez 1 pkt 2 lit. b zarządzenia (nr poz. Rej. 423/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi 9 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 lit. b zarządzenia Nr 33/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r. 10 Dodany przez 1 pkt 1 lit. c zarządzenia (nr poz. Rej. 111/13) Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3560). 11 Dodany przez 1 pkt 2 zarządzenia Nr 548/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. 4

5 W Urzędzie tworzy się następujące stanowiska dyrektorów wydziałów: 1) Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, 2) 13 Dyrektor Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu, 3) Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu, 4) Dyrektor Wydziału Infrastruktury, 5) 14 Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru, 6) Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, 7) Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego, 8) Dyrektor Wydziału Rolnictwa, 9) Dyrektor Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości, 10) Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, 11) (uchylony) 15, 12) Dyrektor Biura Informatyki, 13) (uchylony) 16, 14) 17 Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli, 15) Dyrektor Biura Wojewody, 16) 18 Dyrektor Biura do Spraw Dorzecza Górnej Wisły. 2. W komórkach organizacyjnych, o których mowa w 7 ust 2, funkcję kierującego komórką pełnią odpowiednio: 1) Kierujący Zespołem Audytu Wewnętrznego, 2) Pełnomocnik Wojewody do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, 3) 19 Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, 4) 20 Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 12 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 2 zarządzenia Nr 151/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2010 r. 13 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 lit. a zarządzenia (nr poz. Rej. 423/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi 14 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 lit. a zarządzenia Nr 33/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r. 15 Uchylony przez 1 pkt 2 lit. b zarządzenia (nr poz. Rej. 111/13) Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3560). 16 Uchylony przez 1 pkt 3 lit. b zarządzenia (nr poz. Rej. 423/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi 17 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 lit. b zarządzenia Nr 33/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r. 18 Dodany przez 1 pkt 2 lit. c zarządzenia (nr poz. Rej. 111/13) Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3560). 19 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 3 lit. a zarządzenia Nr 548/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu 20 Dodany przez 1 pkt 3 lit. b zarządzenia Nr 548/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. 5

6 Do zakresu działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 1) obrona narodowa, 2) sprawy wewnętrzne z wyłączeniem spraw z zakresu kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców, obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów oraz rejestracji stanu cywilnego i zmian imion i nazwisk, 3) (uchylony) Do zadań Wydziału należy obsługa Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Do zakresu działania Wydziału Certyfikacji i Budżetu Urzędu należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 1) rozwój regionalny, 2) członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, 3) budżet w zakresie prowadzenia spraw finansowych dysponenta III stopnia oraz realizacja zadań z zakresu obsługi administracyjno-gospodarczej Urzędu i zadań Dyrektora Generalnego Urzędu w zakresie prawa pracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. 11. Do zakresu działania Wydziału Finansów i Budżetu należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 1) 24 budżet z wyłączeniem prowadzenia spraw finansowych dysponenta III stopnia, 2) finanse publiczne, 3) instytucje finansowe. 12. Do zakresu działania Wydziału Infrastruktury należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 1) 25 budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, z wyłączeniem gospodarki nieruchomościami, 2) gospodarka, 3) transport. 21 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 4 zarządzenia Nr 33/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r. 22 Uchylony przez 1 pkt 1 zarządzenia (nr poz. Rej. 16/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 24 stycznia 2014 r. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1266). 23 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 4 zarządzenia (nr poz. Rej. 423/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi 24 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 4 zarządzenia Nr 151/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2010 r. 25 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 4 zarządzenia (nr poz. Rej. 111/13) Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3560). 6

7 Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 1) oświata i wychowanie, 2) praca, z wyłączeniem spraw z zakresu wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców, 3) rodzina, 4) zabezpieczenie społeczne, 5) zdrowie. 2. Do zadań Wydziału należy obsługa Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych Do zakresu działania Wydziału Prawnego i Nadzoru należy w szczególności: 1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, 2) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem nadzoru nad uchwałami organów Małopolskiej Izby Rolniczej oraz Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 3) przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych w sprawach związanych z nadzorem wykonywanym przez Wojewodę, 4) wykonywanie obsługi prawnej Wojewody, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz wydziałów i delegatur Urzędu, 5) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego wydawanych przez Wojewodę, 6) uzgadnianie aktów prawa miejscowego stanowionych przez organy administracji niezespolonej, 7) reprezentowanie Skarbu Państwa w imieniu odpowiednio: Wojewody Małopolskiego, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz Urzędu, przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, 8) prowadzenie redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Małopolskiego. 2. Do zadań Wydziału należy obsługa Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie a. 1. Do zakresu działania Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz obsługa finansowa Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa i koordynacja wykonywania zadań finansowanych z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. 2. Do zadań Wydziału należy obsługa Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. 26 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 5 zarządzenia (nr poz. Rej. 423/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi 27 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 6 zarządzenia Nr 33/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r. 28 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 5 zarządzenia Nr 548/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. 7

8 15. Do zakresu działania Wydziału Rolnictwa należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 1) gospodarka wodna, 2) rolnictwo, 3) rozwój wsi, 4) rynki rolne, 5) rybołówstwo, 6) środowisko Do zakresu działania Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 1) 29 budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo w zakresie gospodarki nieruchomościami, 2) Skarb Państwa, z wyłączeniem reprezentacji Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym. 2. (uchylony) Do zakresu działania Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców należy realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: 1) sprawy wewnętrzne w zakresie kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców, obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów oraz rejestracji stanu cywilnego i zmiany imion i nazwisk, 2) 31 wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne z wyłączeniem spraw z zakresu mniejszości narodowych i etnicznych, 3) 32 praca w zakresie wydawania zezwoleń na pracę dla cudzoziemców. 17a. (uchylony) b. 34 Do zakresu działania Biura Informatyki należy w szczególności realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej informatyzacja. 17c. (uchylony) W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 5 zarządzenia (nr poz. Rej. 111/13) Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3560). 30 Uchylony przez 1 pkt 5 zarządzenia Nr 447/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2009 r. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 840, poz. 6756). 31 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 6 zarządzenia Nr 151/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2010 r. 32 Dodany przez 1 pkt 6 zarządzenia Nr 548/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. 33 Uchylony przez 1 pkt 6 zarządzenia (nr poz. Rej. 111/13) Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3560). 34 Dodany przez 1 pkt 7 zarządzenia Nr 151/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2010 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 324, poz. 2216). 35 Uchylony przez 1 pkt 6 zarządzenia (nr poz. Rej. 423/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 1). 8

9 Do zakresu działania Wydziału Organizacji i Kontroli należy w szczególności: 1) realizacja zadań Wojewody objętych działem administracji rządowej administracja publiczna w zakresie administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, 2) koordynacja i prowadzenie kontroli działalności organów samorządu terytorialnego, jednostek podporządkowanych i nadzorowanych przez Wojewodę oraz jednostek wojewódzkiej administracji zespolonej, 3) koordynacja i prowadzenie kontroli wewnętrznej, 4) koordynacja i prowadzenie spraw z zakresu skarg i wniosków Do zakresu działania Biura Wojewody należy w szczególności: 1) 38 realizacja zadań Wojewody objętych działami administracji rządowej: a) sprawy zagraniczne, b) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych, 2) zapewnienie organizacji pracy Wojewody i Wicewojewody, 3) obsługa prasowa Wojewody oraz współpraca ze środkami masowego przekazu, 4) obsługa współpracy Wojewody z parlamentarzystami, samorządem terytorialnym oraz z partiami politycznymi, związkami zawodowymi i innymi organizacjami pozarządowymi, 5) koordynacja funkcjonowania zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, 6) koordynacja działalności organów administracji rządowej działających na obszarze województwa w zakresie zgodności z polityką Rządu, 7) obsługa organizacyjna i protokolarna oficjalnych wizyt, 8) (uchylony) Do zadań Biura należy obsługa Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego. 19a. 40 Do zakresu działania Biura do Spraw Dorzecza Górnej Wisły należy prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. 20. Do zadań Zespołu Audytu Wewnętrznego należy realizacja zadań z zakresu audytu wewnętrznego w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. 36 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 zarządzenia Nr 33/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 9 lutego 2012 r. 37 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 6 zarządzenia Nr 447/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 2 grudnia 2009 r. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 840, poz. 6756). 38 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 9 zarządzenia Nr 151/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2010 r. 39 Uchylony przez 1 pkt 7 zarządzenia (nr poz. Rej. 111/13) Wojewody Małopolskiego z dnia 4 kwietnia 2013 r. w Krakowie (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 3560). 40 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 7 zarządzenia (nr poz. Rej. 423/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi 9

10 21. Do zakresu działania Zespołu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych przy wytwarzaniu, przetwarzaniu, przekazywaniu oraz przechowywaniu dokumentów niejawnych w Urzędzie i delegaturach Urzędu, ochrona systemów i sieci informatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne, oraz zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej. 22. Do zakresu działania Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej należy wykonywanie w imieniu Wojewody zadań niezastrzeżonych na rzecz organów administracji geodezyjnej i kartograficznej, a w szczególności: 1) kontrolowanie przestrzegania i stosowania przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, 2) kontrolowanie działania administracji geodezyjnej i kartograficznej, 3) współdziałanie z Głównym Geodetą Kraju oraz organami kontroli państwowej w zakresie właściwości nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, 4) 41 przechowywanie kopii zabezpieczających baz danych, w tym w szczególności bazy danych ewidencji gruntów i budynków, 5) (uchylony) a. Do zakresu działania Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy w szczególności realizacja zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 23. Spory kompetencyjne między wydziałami Urzędu rozstrzyga Wojewoda. 24. Zadania zespolonej administracji rządowej w województwie wykonuje Wojewoda oraz działający pod jego zwierzchnictwem kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich: 1) Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, 2) Małopolski Komendant Wojewódzki Policji, 3) Małopolski Kurator Oświaty, 4) Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, 5) Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, 6) Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej, 7) Małopolski Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, 8) Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, 9) Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 10) Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 11) Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, 12) Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, 13) Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. 41 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 8 zarządzenia (nr poz. Rej. 423/14) Wojewody Małopolskiego z dnia 21 listopada 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu Urzędowi 42 Uchylony przez 1 pkt 7 zarządzenia Nr 548/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. 43 Dodany przez 1 pkt 8 zarządzenia Nr 548/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. 10

11 25. Aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich stanowią: 1) Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, 2) Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, 3) Kuratorium Oświaty w Krakowie, 4) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie, 5) Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie, 6) Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Krakowie, 7) Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Krakowie, 8) Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie, 9) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Krakowie, 10) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie, 11) Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Krakowie, 12) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, 13) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Krakowie (uchylony) Szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu ustalony przez Wojewodę w drodze zarządzenia. 2. Szczegółową organizację oraz zakres działania jednostek, o których mowa w 25, określają ich: 1) statuty nadawane przez Wojewodę w porozumieniu z właściwym ministrem lub kierownikiem urzędu centralnego nadzorującym zespoloną służbę, inspekcję lub straż, 2) regulaminy organizacyjne zatwierdzane przez Wojewodę, chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej. 40. (uchylony) Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 44 Uchylony przez 1 pkt 9 zarządzenia Nr 548/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. 45 W brzmieniu ustalonym przez 1 pkt 10 zarządzenia Nr 548/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2010 r. 46 Uchylony przez 1 pkt 11 zarządzenia Nr 151/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2010 r. 11

12 Załącznik do Statutu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODPORZĄDKOWANYCH WOJEWODZIE LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH (uchylony) Uchylony przez 1 pkt 12 zarządzenia Nr 151/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 maja 2010 r.

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE. tekst ujednolicony

STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE. tekst ujednolicony STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE

STATUT WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OLSZTYNIE STATUT Załącznik do Zarządzenia NR 123 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 30 maja 2012 r. Zmieniony Zarządzeniem Nr 20 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 stycznia 2015 r. Zmieniony Zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 22 października 2012 r. Poz. 2837 ZARZĄDZENIE NR 86/2012 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 11 września 2012 r.

Kielce, dnia 22 października 2012 r. Poz. 2837 ZARZĄDZENIE NR 86/2012 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. z dnia 11 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 22 października 2012 r. Poz. 2837 ZARZĄDZENIE NR 86/2012 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ł Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U W O J E W Ó D Z K I E G O w Ł O D Z I (tekst ujednolicony)

S T A T U T Ł Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U W O J E W Ó D Z K I E G O w Ł O D Z I (tekst ujednolicony) Załącznik do zarządzenia Nr 132/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 25 maja 2016 r. S T A T U T Ł Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U W O J E W Ó D Z K I E G O w Ł O D Z I (tekst ujednolicony) ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2074. ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 lutego 2016 r.

Kraków, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2074. ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 31 marca 2016 r. Poz. 2074 ZARZĄDZENIE WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 lutego 2016 r. (Nr poz. Rej. 32/16) w sprawie nadania Statutu Małopolskiemu

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

STATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH ZATWIERDZAM: Minister Administracji i Cyfryzacji Warszawa, dnia 26.11.2013 r. Załącznik do zarządzenia Nr 279/13 Wojewody Śląskiego z dnia 20 listopada 2013 r. STATUT ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KATOWICACH

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 20 marca 2012 r.)

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 20 marca 2012 r.) Załącznik do zarządzenia Nr 79 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2009 r. STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 20 marca 2012 r.) Zarządzenie Wojewody

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 grudnia 2013 r. Poz. 7318 ZARZĄDZENIE NR 279/13 WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Śląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 lutego 2015 r. Poz. 626 ZARZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 12 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 18 lutego 2015 r. Poz. 626 ZARZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 12 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 lutego 2015 r. Poz. 626 ZARZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NR 79 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu

ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NR 79 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NR 79 z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 64 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 15 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 64 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 16 czerwca 2016 r. Poz. 2875 ZARZĄDZENIE NR 64 WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO we Wrocławiu

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Nr 2 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 stycznia 2015 r. STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO we Wrocławiu Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3803 ZARZĄDZENIE NR 250/16 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 13 maja 2016 r.

Poznań, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3803 ZARZĄDZENIE NR 250/16 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 13 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 czerwca 2016 r. Poz. 3803 ZARZĄDZENIE NR 250/16 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie nadania statutu Wielkopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

STATUT W KRAKOWIE. tekst ujednolicony

STATUT W KRAKOWIE. tekst ujednolicony STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

Zał. do zarządzenia nr 101/ 13 Wojewody Podkarpackiego Str. 2 z 12

Zał. do zarządzenia nr 101/ 13 Wojewody Podkarpackiego Str. 2 z 12 4) Dyrektorze Generalnym Urzędu należy przez to rozumieć Dyrektora Generalnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; 5) Urzędzie należy przez to rozumieć Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie;

Bardziej szczegółowo

STATUT W KRAKOWIE. tekst ujednolicony

STATUT W KRAKOWIE. tekst ujednolicony STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

STATUT W KRAKOWIE. tekst ujednolicony

STATUT W KRAKOWIE. tekst ujednolicony STATUT MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Nadany zarządzeniem Nr 151/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Urzędowi

Bardziej szczegółowo

Zał. do zarządzenia nr 101 /13 Wojewody Podkarpackiego Str. 2 z 12

Zał. do zarządzenia nr 101 /13 Wojewody Podkarpackiego Str. 2 z 12 Statut Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Wojewody Podkarpackiego nr 42/14 z dnia 25 lutego 2014 r. i nr 144/15 z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1. Podkarpacki

Bardziej szczegółowo

1/19 Dokument pobrany ze strony winb.netbip.pl dn :48

1/19 Dokument pobrany ze strony winb.netbip.pl dn :48 Sporządził: Wojciech Boryc Osoba odpowiedzialna: Janina Michalska Redaktor Biuletynu Piotr Lewinski Data sporządzenia: 2003-07-03 Data upublicznienia: 2003-07-03 Załącznik do zarządzenia Nr 218 Wojewody

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Lublinie

STATUT LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Lublinie ZATWIERDZAM Załącznik do zarządzenia Nr 144 Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Wojewody Lubelskiego z dnia 20 maja 2009 r. Warszawa, dnia 9 czerwca 2009 r. STATUT LUBELSKIEGO URZĘDU

Bardziej szczegółowo

Statut. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy;

Statut. Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy; tekst ujednolicony - uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) zarządzeniem Nr 156/2009 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 lipca 2009 r. /zatwierdzonym 24 lipca 2009 r./ (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 23 stycznia 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 23 stycznia 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/17 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zakres działania oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu

w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w sprawie nadania Statutu Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie administracji rządowej w województwie (Dz.

Bardziej szczegółowo

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW

Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna. Maciej M. Sokołowski WPiA UW Minister i Ministerstwo pozycja administracyjnoprawna Maciej M. Sokołowski WPiA UW Konstytucja RP Art. 147. Rada Ministrów składa się z Prezesa Rady Ministrów i ministrów. Art. 149. Ministrowie kierują

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów. Warszawa, dnia 15 czerwca 2009r.

ZATWIERDZAM. Donald Tusk Prezes Rady Ministrów. Warszawa, dnia 15 czerwca 2009r. 1 ZATWIERDZAM Donald Tusk Prezes Rady Ministrów Warszawa, dnia 15 czerwca 2009r. 2 Załącznik do zarządzenie Nr 267 /09 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 2009r. STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87/09 WOJEWODY OPOLSKIEGO. z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu

ZARZĄDZENIE NR 87/09 WOJEWODY OPOLSKIEGO. z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu ZARZĄDZENIE NR 87/09 WOJEWODY OPOLSKIEGO z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu Na podstawie art. 15 ust 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 87/09 Wojewody Opolskiego. z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu

Zarządzenie Nr 87/09 Wojewody Opolskiego. z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu Zarządzenie Nr 87/09 Wojewody Opolskiego z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie nadania Statutu Opolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Opolu Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 171 /2012 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2012r.

ZARZĄDZENIE Nr 171 /2012 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2012r. ZARZĄDZENIE Nr 171 /2012 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie nadania statutu Zachodniopomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Szczecinie Na podstawie art.15 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej

Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498. USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1996 Nr 106 poz. 498 USTAWA z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o terenowych organach rządowej administracji ogólnej Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych

Bardziej szczegółowo

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów

WŁADZA WYKONAWCZA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ RADA MINISTRÓW Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład i powoływanie Rady Ministrów Skład Rady Ministrów Rada Ministrów (rząd) składa się z Prezesa Rady Ministrów (premiera) i ministrów. W skład Rady Ministrów mogą być powołani wiceprezesi Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

(zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1960)

(zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1960) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 1960) Ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 206) tj. z dnia 20 marca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 525) Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 169 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 03 sierpnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE NR 169 WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 03 sierpnia 2006 r. ZARZĄDZENIE NR 169 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 03 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Statut Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Statut Kuratorium Oświaty w Szczecinie Statut Kuratorium Oświaty w Szczecinie Ustalony zarządzeniem 443/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia statutu Kuratorium Oświaty w Szczecinie tekst ujednolicony

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/13 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, Nr 128, poz. 1407,

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 779

Gorzów Wielkopolski, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 779 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 779 ZATWIERDZAM Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 1) Warszawa, dnia 25 marca 2016r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 października 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 313 WOJEWODY LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 17 października 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 313 WOJEWODY LUBUSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 17 października 2012 r. Poz. 1838 ZARZĄDZENIE NR 313 WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 1 października 2012r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy poz Województwa Lubuskiego Nr 78

Dziennik Urzędowy poz Województwa Lubuskiego Nr 78 Dziennik Urzędowy - 6150- poz. 1582 to rozumieć Dyrektora Generalnego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim; 4) Urzędzie - należy przez to rozumieć Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 26 lutego 2016 r. sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 26 lutego 2016 r. sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO we Wrocławiu

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO we Wrocławiu ZATWIERDZAM Załącznik do zarządzenia Nr O A Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 5 marca 2 0 16 r.. Mariusz Błaszczak Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji1 W arszaw a, dnia... rv...ikh... 2016 r. STATUT

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR W/\ 1 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia ^OmAfM^y 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR W/\ 1 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO. z dnia ^OmAfM^y 2011 r. ZARZĄDZENIE NR W/\ 1 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia ^OmAfM^y 2011 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetowych, trybu uruchamiania środków budżetowych oraz obsługi Wielkopolskiego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Administrację publiczną w województwie

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Administrację publiczną w województwie Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Administrację publiczną w województwie wykonują: 1) organy administracji rządowej: a) wojewoda sprawujący

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 26 lutego 2016 r. sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim

ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO. z dnia 26 lutego 2016 r. sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim ZARZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie nadania statutu Lubuskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Gorzowie Wielkopolskim Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent

Rodzaj organu Organy należące do danego rodzaju Cechy określające pozycję danych organów w strukturze organów administracji Prezydent ADMINISTRACJA PUBLICZNA - przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli, wynikających

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Ł Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U W O J E W Ó D Z K I E G O w Ł O D Z I (tekst ujednolicony)

S T A T U T Ł Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U W O J E W Ó D Z K I E G O w Ł O D Z I (tekst ujednolicony) Załącznik do zarządzenia Nr 116/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 maja 2009 r. S T A T U T Ł Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U W O J E W Ó D Z K I E G O w Ł O D Z I (tekst ujednolicony) ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE SSP SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18 ZAJĘCIA 07 z 10 - KONSPEKT

PRAWO ADMINISTRACYJNE SSP SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18 ZAJĘCIA 07 z 10 - KONSPEKT PRAWO ADMINISTRACYJNE SSP SEMESTR ZIMOWY ROKU AKADEMICKIEGO 2017/18 ZAJĘCIA 07 z 10 - KONSPEKT Administracja rządowa i samorządowa. Sposoby organizacji aparatu administracji publicznej, centralizacja i

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 16 czerwca 2009 r. Nr 104

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO. Katowice, dnia 16 czerwca 2009 r. Nr 104 DZIENNIK URZĘDOWY Województwa Œl¹skiego Nr 104 7525 Poz. 938 WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 16 czerwca 2009 r. Nr 104 TREŚĆ: Poz.: Z A R Z Ą D Z E N I E W O J E W O D Y 2317 Nr 149/09 z dnia 4 czerwca

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 26 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski. nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej

Zakres rozszerzony - moduł 26 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. Janusz Korzeniowski. nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej Zakres rozszerzony - moduł 26 Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej 1 w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne

CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne CENTRALNA ADMINISTRACJA RZĄDOWA Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne ORGANIZACJA CENTRALNEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Centralna administracja rządowa Schemat organizacji administracji

Bardziej szczegółowo

Terenowa administracja rządowa. Wojewoda, rządowa administracja zespolona i niezespolona

Terenowa administracja rządowa. Wojewoda, rządowa administracja zespolona i niezespolona Terenowa administracja rządowa Wojewoda, rządowa administracja zespolona i niezespolona Schemat organizacji administracji w Polsce Centralna administracja rządowa Administracja centralna Administracja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5 W ojewody Dolnośląskiego z dnia A O stycznia 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5 W ojewody Dolnośląskiego z dnia A O stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 5 W ojewody Dolnośląskiego z dnia A O stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia dysponentów środków budżetu państwa, trybu uruchamiania środków budżetu państwa, rozliczania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w WARSZAWIE

STATUT MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w WARSZAWIE STATUT MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w WARSZAWIE 1. Ilekroć w Statucie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zwanym dalej Statutem, jest mowa o: 1) Wojewodzie należy przez to rozumieć Wojewodę

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej TEKST UJEDNOLICONY Z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 kwietnia 2017 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Centralna administracja rządowa. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne

Centralna administracja rządowa. Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne Centralna administracja rządowa Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie, organy centralne Centralna administracja rządowa ORGANIZACJA CENTRALNEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Schemat organizacji administracji

Bardziej szczegółowo

4) w 11: a) w ust. 1: poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092. 2)

4) w 11: a) w ust. 1: poz. 114, Nr 92, poz. 529, Nr 163, poz. 981 i Nr 185, poz. 1092. 2) ZARZĄDZENIE Nr 9/2013 WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 16 stycznia 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Na podstawie art. 16 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 2135 UCHWAŁA NR XXIV/71/2016 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny MUW ustalony zarządzeniem Nr 255/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2010 r.,

Bardziej szczegółowo

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r.

Budżet Wojewody Lubuskiego w 2014 roku jest realizowany. w oparciu o ustawę budżetową z dnia 24 stycznia 2014 r. DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego jako część budżetu państwa, jest rocznym planem finansowym województwa lubuskiego, obejmującym dochody i wydatki budżetowe wszystkich jednostek organizacyjnych podległych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2015. Prezydenta Miasta Tarnobrzega. z dnia 30 stycznia 2015 r. identyfikator 22/2015/2 ZARZĄDZENIE NR 22/2015 Prezydenta Miasta Tarnobrzega z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji pomiędzy Prezydentem Miasta, Zastępcami Prezydenta Miasta,

Bardziej szczegółowo

Administracja publiczna to realizowane przez państwo zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli. Stanowi struktury organizacyjne w

Administracja publiczna to realizowane przez państwo zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli. Stanowi struktury organizacyjne w Administracja publiczna to realizowane przez państwo zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli. Stanowi struktury organizacyjne w państwie oraz ludzi zatrudnionych w tych strukturach.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Plan finansowy wydatków budżetu państwa, które w 2007 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego Załącznik nr 2 Część Dział Rozdział Treść Poz. Plan OGÓŁEM BUDŻETY URZĘDÓW NACZELNYCH, JEDNOSTEK CENTRALNYCH

Bardziej szczegółowo

Spis treści REGULAMIN POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU BIURO WOJEWODY ( 67)...42 BIURO KADR I ORGANIZACJI ( 68)...45

Spis treści REGULAMIN POMORSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W GDAŃSKU BIURO WOJEWODY ( 67)...42 BIURO KADR I ORGANIZACJI ( 68)...45 ujednolicony tekst Regulaminu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 322/2010 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007.

INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Gorzów Wlkp. 18 maja 2007 r. INFORMACJA NA TEMAT DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU WOJEWODY LUBUSKIEGO ZAPISANYCH W USTAWIE BUDŻETOWEJ NA ROK 2007. Budżet Wojewody Lubuskiego jako integralna część budżetu państwa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony Regulamin Organizacyjny MUW ustalony zarządzeniem Nr 255/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2010 r.,

Bardziej szczegółowo

DANE OGÓLNE DOTACJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH

DANE OGÓLNE DOTACJE ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH DANE OGÓLNE Budżet Wojewody Lubuskiego w 2012 roku jest realizowany w oparciu o ustawę budżetową z dnia 2 marca 2012 r. Określone w ustawie wydatki części 85/08 województwo lubuskie wynoszą 786.981 tys.

Bardziej szczegółowo

Wojewody Dolnośląskiego. z dnia 16 stycznia 2008 roku

Wojewody Dolnośląskiego. z dnia 16 stycznia 2008 roku ZARZĄDZENIE Nr 11 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 stycznia 2008 roku w sprawie ustanowienia dysponentów środków budŝetowych, trybu uruchamiania środków budŝetowych oraz rozliczania dotacji udzielonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 296 /2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2012 r.

Zarządzenie Nr 296 /2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. Zarządzenie Nr 296 /2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Na podstawie art. 16 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W KRAKOWIE. tekst ujednolicony

REGULAMIN ORGANIZACYJNY W KRAKOWIE. tekst ujednolicony REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Regulamin Organizacyjny MUW ustalony zarządzeniem Nr 196/09 Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2009 r., zmienionym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 U S T AWA z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza

UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza Dz. U. Województwa Łódzkiego Nr 74, poz. 604 z dnia 17 marca 2010 r. UCHWAŁA Nr XLIV/410/10 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Zgierzu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału nadzoru

ZARZĄDZENIE NR 14/2017 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału nadzoru ZARZĄDZENIE NR 14/2017 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie podziału nadzoru Na podstawie 10 ust. 3 w związku z ust. 2 uchwały Nr 139/2016 Zarządu Powiatu

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PROSZOWICACH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach utworzony na mocy przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE. tekst ujednolicony. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE. tekst ujednolicony. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY MAŁOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KRAKOWIE * tekst ujednolicony * Regulamin Organizacyjny MUW ustalony zarządzeniem Nr 255/10 Wojewody Małopolskiego z dnia 29 czerwca 2010 r.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony)

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) Załącznik do Zarządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 95/2011 z dnia 1 kwietnia 2011 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŁÓDZKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w ŁODZI (tekst ujednolicony) ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z dnia 29 października 1998 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 13 października 1998 r. (Dz. U. z dnia 29 października 1998 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.98.133.872 1999-01-01 zm. Dz.U.1998.162.1126 art. 29 2000-02-15 zm. Dz.U.2000.6.70 art. 7 2000-02-23 zm. Dz.U.2000.12.136 art. 54 2000-03-16 zm.wyn.z Dz.U.2000.17.228 ogólne 2000-04-06 zm. Dz.U.2000.19.239

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/248/06 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie.

UCHWAŁA NR XLI/248/06 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie. UCHWAŁA NR XLI/248/06 RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie. Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina

Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński wybrany ponownie przez Mieszkańców Koszalina w wyborach, które odbyły się; I tura 16 listopada 2014 r., II tura 30 listopada 2014 r. zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Ustawa z dnia 13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz.U.98.133.872 1999-01-01 zm. Dz.U.98.162.1126 2000-02-15 zm. Dz.U.00.6.70 2000-02-23 zm. Dz.U.00.12.136

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 31, poz. 206,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Katowicach

R E G U L A M I N ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Katowicach Załącznik do zarządzenia Nr 142/15 Wojewody Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2015 r. R E G U L A M I N ŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Katowicach Rozdział 1 Przepisy ogólne dotyczące funkcjonowania Urzędu

Bardziej szczegółowo

Lp. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 1. Tomasz Bolek. Kontakt do Rzecznika. Wspólna Komisja Orzekająca

Lp. Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych 1. Tomasz Bolek. Kontakt do Rzecznika. Wspólna Komisja Orzekająca Rzecznicy dyscypliny finansów publicznych właściwi w sprawach rozpatrywanych przez Wspólną Komisję Orzekającą, Komisję Orzekającą przy Szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz we Komisje Orzekające

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3.

Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Spis treści Wprowadzenie ROZDZIAŁ I Definiowanie podstawowych pojęć 1. Historia bezpieczeństwa 2. Pojęcie bezpieczeństwa 3. Rodzajowość bezpieczeństwa 4. Bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne państwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 czerwca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 lipca 2014 r. Poz. 583 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie

USTAWA. z dnia r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Projekt 26.06.08 USTAWA z dnia.. 2008 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zakres działania oraz zasady funkcjonowania wojewody;

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 31 poz. 206 USTAWA. z dnia 23 stycznia 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 31 poz. 206 USTAWA. z dnia 23 stycznia 2009 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/15 Dz.U. 2009 Nr 31 poz. 206 USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 525, 1960.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM Załącznik do uchwały Nr XXVII/506/12 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 28 listopada 2012 r. REGULAMIN STRAŻY MIEJSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Straży

Bardziej szczegółowo

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE

STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/479/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2006 r. STATUT STAROSTWA POWIATOWEGO W GRYFINIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Starostwo Powiatowe w Gryfinie zwane dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 53 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Kontroli Komendy Głównej Straży Granicznej Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 3

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 12 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 790/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dla miasta Legnicy Na podstawie art. 17 ust. 4, ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 stycznia 2016 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 stycznia 2016 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 stycznia 2016 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 21 maja 2014 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 21 maja 2014 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 1 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 stycznia 2011 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 21 maja 2014 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa...

SPIS TREŚCI. Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa... XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia ogólne... 1 1. Pojęcie administracji publicznej... 2 2. Cechy administracji i jej podziały... 5 3. Pojęcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo